1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία"

Transcript

1 EL ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Johannes HAHN Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση 1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ανάδειξή σας σε Επίτροπο και την προώθηση του ευρωπαϊκού γενικού συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα είστε υπεύθυνος; Ποιο είναι το κίνητρό σας; Πώς θα συμβάλετε στην προώθηση της στρατηγικής ατζέντας της Επιτροπής; Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές σας δραστηριότητες δεν θέτουν εν αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων σας εντός της Επιτροπής; Είμαι Επίτροπος τα τελευταία πέντε έτη και, σε αυτό το χρονικό διάστημα, απέδειξα την προσήλωσή μου στο ευρωπαϊκό συμφέρον και την ανεξαρτησία μου τόσο με τις αποφάσεις που έλαβα και όσο και με την πολιτική επιρροή που άσκησα. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας μου, δρομολόγησα και επέβλεψα τη θεμελιώδη μεταρρύθμιση της περιφερειακής πολιτικής. Βοήθησα τις περιφέρειες της Ευρώπης να αντέξουν στην κρίση σε μια εποχή κατά την οποία μειώθηκαν δραστικά οι δημόσιες επενδύσεις σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπό την καθοδήγησή μου, η Επιτροπή, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έδειξε με συγκεκριμένες δράσεις (ήτοι επαναπρογραμματισμός, μείωση των επιπέδων συγχρηματοδότησης) ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να ενεργούν με ευελιξία και αποφασιστικότητα προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών. Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, μετατρέψαμε την πολιτική αυτή σε κύριο επενδυτικό εργαλείο της Ευρώπης, υλοποιώντας τους ευρύτερους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Επρόκειτο για διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων και πολιτικών εκπροσώπων σε κάθε επίπεδο. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η χρηστή διακυβέρνηση, ως βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη κοινών ευρωπαϊκών στόχων, αποτέλεσαν τις κατευθυντήριες αρχές του έργου μας. Θεωρώ ότι υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ του τρέχοντος χαρτοφυλακίου μου και της μελλοντικής ευθύνης μου ως Επιτρόπου αρμόδιου για την πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση. Η επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης μέσω συγκεκριμένων σχεδίων και στρατηγικών επενδύσεων είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της εμπειρίας που θα μεταφέρω στον νέο μου ρόλο. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, δρομολογήσαμε νέα μορφή περιφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο των μακροπεριφερειακών στρατηγικών μας όπου ήδη περιλαμβάνονται χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και ορισμένες χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Το κίνητρό μου είναι η αξιοποίηση της μετασχηματιστικής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διάφορων μέσων της για τη βελτίωση της ζωής, των προοπτικών και της ευημερίας των ανθρώπων. Η ΕΕ ιδρύθηκε για να προωθήσει την ειρήνη μέσω της στενότερης ολοκλήρωσης. Αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου, αυτή θα είναι η αποστολή μου όσον αφορά τους εταίρους πέρα από τα σύνορα της ΕΕ

2 Σε ολόκληρη την επαγγελματική και πολιτική μου σταδιοδρομία, η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούσαν πάντα το ευρύτερο πλαίσιο της εργασίας μου. Από την αρχή της πολιτικής μου δράσης ήμουν προσηλωμένος στην ιδέα μιας ενωμένης Ευρώπης χωρίς σύνορα. Η περιφερειακή πολιτική απαιτούσε συνεργασία και συμμετοχή σε σχεδόν κάθε τομέα πολιτικής εντός της Επιτροπής (από την ενέργεια έως τις μεταφορές, από την κοινωνική πολιτική έως την έρευνα, από το περιβάλλον έως τη μακροοικονομική πολιτική). Η εμπειρία αυτή είναι βέβαιο ότι θα με βοηθήσει ιδιαίτερα σε μια Επιτροπή στην οποία η ομαδική εργασία και η ικανότητα προώθησης συντονισμένης σκέψης για την επίτευξη ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων αποτελούν βασικούς στόχους, ιδίως στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την πολιτική γειτονίας και τη διεύρυνση, όπου ο συντονισμός των μέσων και των πολιτικών μας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του μέγιστου αντίκτυπου. Είναι αυτονόητο ότι θα ασκήσω τα καθήκοντά μου και το έργο μου ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με πλήρη ανεξαρτησία, όπως έπραξα και κατά την τελευταία πενταετία, με απόλυτη προσήλωση στο κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Θα συνεχίσω να αποφεύγω οποιαδήποτε κατάσταση θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία ή την αμεροληψία μου. Έχω πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεών μου που απορρέουν από τη Συνθήκη και παραμένω απόλυτα προσηλωμένος στην τήρηση των υψηλότερων δεοντολογικών προτύπων, όπως προβλέπεται τόσο από τη Συνθήκη όσο και από τον κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων. Η δήλωση συμφερόντων μου είναι πλήρης και στη διάθεση του κοινού και θα επικαιροποιηθεί σε περίπτωση που υπάρξουν σχετικές αλλαγές

3 2. Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Πώς εκτιμάτε τον ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των Επιτρόπων; Από ποια άποψη θεωρείτε ότι είστε υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι στο Κοινοβούλιο για τις ενέργειές σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας; Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένος να αναλάβετε σε σχέση με τη διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική επακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για νομοθετικές πρωτοβουλίες; Προκειμένου για σχεδιασμένες πρωτοβουλίες ή διαδικασίες εν εξελίξει, είστε διατεθειμένος να παρέχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και έγγραφα επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο; Όπως απέδειξα τα τελευταία πέντε έτη, προσυπογράφω πλήρως την αρχή της συλλογικότητας ως βασική αρχή της λειτουργίας της Επιτροπής. Αποτελεί τη βάση για τη λήψη ισορροπημένων και καλά μελετημένων αποφάσεων που συνεκτιμούν τις διάφορες πτυχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, καθώς και διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις. Διασφαλίζει τη συνοχή των πολιτικών και των προτάσεών μας. Στο πλαίσιο της γενικής αρμοδιότητας της Επιτροπής ως Σώματος, θεωρώ ότι είμαι πολιτικά υπεύθυνος και υπόλογος για τις δραστηριότητες της Γενικής μου Διεύθυνσης. Οι καλές σχέσεις μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης, του ιδιαίτερου γραφείου μου και εμού του ιδίου βασίζονται στην πίστη, τον αμοιβαίο σεβασμό και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών και των πολιτικών φορέων. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση των καθηκόντων μου. Έχω πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων που προβλέπουν οι Συνθήκες για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στηρίζω απόλυτα τη νέα μας δέσμευση για διαφάνεια που ορίζεται στις πολιτικές κατευθύνσεις από τον εκλεγέντα Πρόεδρο. Δεσμεύομαι να δημοσιοποιώ όλες τις επαφές και τις συναντήσεις που θα έχω με επαγγελματικές οργανώσεις ή αυτοαπασχολούμενα άτομα σχετικά με θέματα που αφορούν τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ και την εφαρμογή της. Είμαι αποφασισμένος να προωθήσω περαιτέρω την εταιρική μας σχέση με τα άλλα θεσμικά όργανα, ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι γνώσεις που έχω αποκτήσει για τα 28 κράτη μέλη μας μέσω της άσκησης των τρεχόντων καθηκόντων μου θα είναι ανεκτίμητες όχι μόνο από άποψη πολιτικής αλλά και από άποψη κοινοποίησης των ευρύτερων ευρωπαϊκών στόχων μας στους πολίτες. Όπως απέδειξα στο πλαίσιο της σχέσης μου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους βουλευτές, είμαι αποφασισμένος να συνεχίσω τον ανοικτό και εποικοδομητικό μας πολιτικό διάλογο για όλα τα θέματα του χαρτοφυλακίου μου. Όσον αφορά την επακολούθηση των θέσεων και των αιτημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα εφαρμόσω τις διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου και, στους τομείς αρμοδιότητάς μου, θα διασφαλίσω ότι η Επιτροπή απαντά στα κοινοβουλευτικά ψηφίσματα ή αιτήματα που υποβάλλονται βάσει του άρθρου 225 της ΣΛΕΕ εντός τριών μηνών από την έγκρισή τους. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζω και προσυπογράφω πλήρως τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκλεγείς Πρόεδρος Juncker ότι η μελλοντική Επιτροπή θα εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή τις νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας. Είμαι στη διάθεσή σας για τακτικές ανταλλαγές απόψεων με την αρμόδια επιτροπή σχετικά με τις εν εξελίξει και τις σχεδιασμένες πρωτοβουλίες και για την παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων προόδου και των εγγράφων στρατηγικής αμέσως μετά την έγκρισή τους από το Σώμα των Επιτρόπων και πριν από την παρουσίαση τους στον Τύπο. Θα σας ενημερώνω γραπτώς σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με τις επισκέψεις μου στις χώρες εταίρους μας και είμαι διατεθειμένος να πραγματοποιώ συχνές συναντήσεις με το προεδρείο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τους συντονιστές των ομάδων και τους εισηγητές για να συζητούμε τη θέση του Κοινοβουλίου και να ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Βασικό στοιχείο, κατά την άποψή μου, θα είναι οι διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις σας με τα κοινοβούλια των χωρών εταίρων. Οι συνεδριάσεις αυτές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία για την ενίσχυση των δεσμών της ΕΕ με τα εθνικά κοινοβούλια και θα παρίσταμαι προσωπικά όποτε το επιτρέπουν το χρονοδιάγραμμα και ο τόπος διεξαγωγής

4 Ερωτήσεις εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων: 3. Σχετικά με τις διοργανικές σχέσεις: Προκειμένου να διασφαλιστεί ο αναγκαίος κοινοβουλευτικός έλεγχος, μπορείτε να δεσμευθείτε ότι θα διασφαλίζετε μία καλύτερη ροή (ως προς τον τύπο, τη συχνότητα, το περιεχόμενο) των πληροφοριών που κοινοποιούνται στις αντιπροσωπείες της ΕΕ στις χώρες διεύρυνσης και στις γειτονικές χώρες (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής πολιτικών εκθέσεων); Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για να διασφαλίσετε ότι η επιτροπή μας θα λαμβάνει έγκαιρα και συστηματικά συγκεκριμένη πληροφόρηση για όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, της υπογραφής και της εφαρμογής διεθνών συμφωνιών; Πώς προτίθεσθε να βοηθήσετε την επιτροπή μας στην παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών των συμφωνιών; Αναγνωρίζω απόλυτα ότι το έργο σας πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά, εκτιμήσεις και εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αντιπροσωπειών της ΕΕ. Θα συμμετέχω σε διαρκή διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σας ενημερώνω σχετικά με τις εξελίξεις στις γειτονικές και τις χώρες υπό προενταξιακό καθεστώς, καθώς και τις σχέσεις μας με αυτές, συμπεριλαμβανομένων της προετοιμασίας και της εφαρμογής διεθνών συμφωνιών. Η ομάδα μου και εγώ θα διασφαλίσουμε ότι όλες οι επιστολές, οι γραπτές ερωτήσεις και άλλες κοινοποιήσεις από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα απαντώνται εγκαίρως και εμπεριστατωμένα. Θα δώσω οδηγίες στις υπηρεσίες μου να συνεχίσουν την κοινοποίηση εκθέσεων από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σχετικά με την ενταξιακή διαδικασία και θα συνεργαστώ με την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής (ΥΕ/ΑΠ), προκειμένου να διασφαλιστεί με τον βέλτιστο τρόπο η τακτική ροή πληροφοριών σύμφωνα με τις καθιερωμένες πρακτικές και συμφωνίες. Όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες και τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, θα διασφαλίσω ότι το Κοινοβούλιο θα τηρείται ενήμερο και θα έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τις απόψεις του και να διατυπώνει συστάσεις σε κάθε στάδιο, τις οποίες φυσικά θα λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη. Είμαι αποφασισμένος να διασφαλίσω κατάλληλο κοινοβουλευτικό έλεγχο και να σας ενημερώνω σχετικά με το έργο μου εγκαίρως και εμπεριστατωμένα. Με δεδομένο ότι η πολιτική γειτονίας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, πως βλέπετε τη διαίρεση καθηκόντων με την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για την πολιτική γειτονίας; Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε για να διασφαλίσετε τη συνοχή των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ και να βελτιώσετε τη διαμόρφωση πολιτικής; Όπως όρισε ο εκλεγείς Πρόεδρος Juncker, «η νέα Ύπατη Εκπρόσωπος θα διαδραματίζει πλήρως τον ρόλο της ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής. Κυρίως θα κατευθύνει και θα συντονίζει το έργο όλων των Επιτρόπων όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις μέσω της ομάδας Επιτρόπων για την εξωτερική δράση, με σκοπό την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης.» Είμαι απόλυτα προσηλωμένος σε αυτήν την κοινή προσπάθεια και θα συντονίζω στενά το έργο μου με την ΥΕ/ΑΠ και τους άλλους Επιτρόπους, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συνοχή της προσέγγισης της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή σε πτυχές που αφορούν την προσέγγιση με το κεκτημένο της ΕΕ. Δεσμεύομαι να συνεργαστώ όσο το δυνατόν στενότερα με τη νέα Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο, προκειμένου να αναπτύξουμε πρακτικούς τρόπους κοινής αντιμετώπισης των πολυάριθμων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Είμαι επίσης πρόθυμος να αναπληρώνω τη νέα ΥΕ/ΑΠ σε τομείς αρμοδιότητας της Επιτροπής. Στο πλαίσιο των διατάξεων που περιλαμβάνει η νομική βάση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η Επιτροπή θα εγκρίνει την τροποποίηση των πράξεων κατ εξουσιοδότηση σε ενδιάμεση επανεξέταση, ώστε να επιβεβαιώσει ή να τροποποιήσει τις προτεραιότητες που ορίζονται στα παραρτήματα; Πώς προτίθεσθε να συμμετάσχετε στον στρατηγικό διάλογο με την επιτροπή μας; Προσβλέπω στη διεξαγωγή στρατηγικού διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά

5 Δεσμεύομαι πλήρως να εφαρμόσω τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στους κανονισμούς ΕΜΓ και ΜΠΒ ΙΙ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη δυνατότητα έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων. Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης ενδιάμεσης επανεξέτασης και βάσει των συστάσεων που περιέχονται σε αυτήν, θα προτείνω στο Σώμα των Επιτρόπων να εγκρίνει κατ εξουσιοδότηση πράξη για την τροποποίηση των σχετικών παραρτημάτων των κανονισμών ΕΜΓ και ΜΠΒ ΙΙ. Έχω επίσης λάβει δεόντως υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Επιτροπή Barroso II, στο πλαίσιο του συνολικού συμβιβασμού μεταξύ των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τους κανονισμούς ΜΠΒ και ΕΜΓ. Θα διεξαγάγω στρατηγικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την εκπόνηση της ενδιάμεσης επανεξέτασης σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω μηχανισμών και πριν από την υποβολή τυχόν νέου ή σημαντικά αναθεωρημένου εγγράφου προγραμματισμού στρατηγικής φύσεως κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του ΕΜΓ και του ΜΠΒ. Ο στρατηγικός μας διάλογος πριν από την εκπόνηση της ενδιάμεσης επανεξέτασης θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για τον απολογισμό των εξελίξεων κατά τα πρώτα τρία έτη και επίσης για την εξέταση πιθανών προσαρμογών, ανάλογα με την περίπτωση, του καταλόγου των προτεραιοτήτων που καθορίζονται στα αντίστοιχα παραρτήματα II. Όσον αφορά τη συμμετοχή μου στον στρατηγικό διάλογο, δεσμεύθηκα να έχω εποικοδομητική σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσβλέπω στη διατήρηση και, όπου είναι δυνατόν, στην ενίσχυση της θεσμικής δέσμευσης για διάλογο. Ειδικότερα, θα ήθελα να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να καταστήσω σαφέστερη τη σχέση μεταξύ των συνομιλιών μας για πολιτικά θέματα και των συζητήσεων για τη χρήση της χρηματοδοτικής μας συνδρομής. 4. Πλαίσιο πολιτικής για τη Γειτονία: Θεωρείτε ότι το παρόν πλαίσιο πολιτικής, το οποίο καλύπτει κάτω από μία κοινή ομπρέλα 16 χώρες από το Μαρόκο ως την Ουκρανία, εξακολουθεί να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, δεδομένων των διαφορετικών μεταξύ τους προοπτικών για την πολιτική σταθερότητα, ασφάλεια, μεταρρυθμιστική ικανότητα και δεσμεύσεις για μεταρρύθμιση; Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα εισηγηθείτε για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής γειτονίας και πως προτίθεσθε να παρακολουθείτε τα σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ) δρομολογήθηκε πριν από δέκα έτη, έχουν σημειωθεί ριζικές αλλαγές στη γειτονιά μας. Παρόλο που η ΕΠΓ αναθεωρήθηκε το 2011 κατόπιν της αραβικής άνοιξης, η αστάθεια σε ολόκληρη τη γειτονική περιοχή, αλλά ιδίως στην Ουκρανία, τη Συρία και τη Λιβύη, καθιστά σαφή την ανάγκη για περαιτέρω αλλαγές. Ο εκλεγείς Πρόεδρος Juncker μού ζήτησε να προβώ σε απολογισμό και να προτείνω μελλοντικές ενέργειες κατά το πρώτο έτος της νέας εντολής και θεωρώ ότι το καθήκον αυτό είναι απαραίτητο και επιτακτικό. Χωρίς να προδικάζω το αποτέλεσμα του προβληματισμού αυτού, πιστεύω ότι η ΕΠΓ εξακολουθεί να παρέχει ευρύ και γενικό πλαίσιο για τη δράση μας στη γειτονική περιοχή, με βάση τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και τις ευρωπαϊκές αξίες, διασφαλίζοντας τη συνοχή όλων των μέσων πολιτικής της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και αναδεικνύοντας τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η ΕΕ στις σχέσεις με τους εγγύτερους εταίρους της. Αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου, προτεραιότητά μου θα είναι να διασφαλιστεί ότι η ΕΠΓ εκπληρώνει καλύτερα τους σκοπούς της και ότι συμβάλλει αποτελεσματικότερα στη διατήρηση της ασφάλειας και των αξιών της Ευρώπης. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι σαφές ότι η ΕΠΓ πρέπει να προσαρμοστεί περαιτέρω και να εστιαστεί στις επιμέρους καταστάσεις και ανάγκες των γειτόνων μας. Η ΕΠΓ πρέπει να καταστεί πιο ευέλικτη. Οι γειτονικές μας χώρες είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, επομένως δεν είναι κατάλληλη η ενιαία προσέγγιση. Η ΕΠΓ πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά ταχύτερα και αποτελεσματικότερα σε κρίσεις. Η πολιτική πρέπει να είναι αποτελεσματική όχι μόνο ανά χώρα, αλλά και ανά τομέα, ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτουμε τα σωστά εργαλεία για να επιτύχουμε αποτελέσματα σε όλα τα βασικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας, του ελεύθερου εμπορίου και της μετανάστευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρηστή διακυβέρνηση. Η Ένωση πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της έναντι των εταίρων που πράττουν το ίδιο, αλλά και να έχει σαφή στρατηγική για τη διατήρηση της επιρροής μας στους - 5 -

6 εταίρους που δεν πράττουν το ίδιο ή που δεν ενστερνίζονται επί του παρόντος τις ευρωπαϊκές αξίες. Τέλος, η ΕΠΓ πρέπει να προβλέπει την ενίσχυση της κοινής ευθύνης στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων με κάθε χώρα εταίρο. Θέλω να δω μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή, με ενισχυμένο τον ρόλο τόσο των επιχειρήσεων όσο και της κοινωνίας των πολιτών. Θα συνεργαστώ στενά με την ΥΕ/ΑΠ όσον αφορά τις αλλαγές που είναι αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό της ΕΠΓ. Θα συμπράξω με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας και προσβλέπω σε εντατικό διάλογο, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εμπειρογνωμοσύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αντικατοπτρίζεται στα ψηφίσματά του επί του θέματος, θα αξιοποιηθεί στο έπακρο. Ο γενικός στόχος εξακολουθεί να είναι το ίδιο σαφής: επίτευξη κατά το δυνατόν στενότερης πολιτικής σύνδεσης και οικονομικής ολοκλήρωσης, προς το κοινό συμφέρον της ΕΕ και των εταίρων της. Σε ποιο βαθμό σκοπεύετε να εισαγάγετε περαιτέρω διαφοροποίηση (πολιτική, χρηματοδοτική κλπ.) με βάση τις ανάγκες, τα κριτήρια και τις ενωσιακές προτεραιότητες; Ποιες ομάδες χωρών θα εντάσσατε, σε τέτοια περίπτωση, στη διαφοροποίηση πολιτικής, τόσο στη Νότια όσο και στην Ανατολική Γειτονία; Πώς θα διασφαλίσετε την εφαρμογή του όρου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Πολιτική Γειτονίας; Η διαφοροποίηση είναι βασικό στοιχείο της ΕΠΓ και θα πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω για να λάβουμε υπόψη την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε χώρα. Η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία στην Ανατολή, καθώς και το Μαρόκο και η Τυνησία στον Νότο, έχουν τη βούληση να προβούν σε μεταρρυθμίσεις και να δημιουργήσουν πολύ στενούς δεσμούς με την ΕΕ. Θα διασφαλίσω ότι θα λάβουν όλη την υποστήριξη που χρειάζονται, με τον κατάλληλο τρόπο, προκειμένου να συνεχιστούν οι διαδικασίες πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Η επιτυχία της δημοκρατικής μετάβασης στην Τυνησία αποτελεί σημαντικό παράδειγμα για τις άλλες χώρες της περιοχής το οποίο καταδεικνύει τα οφέλη των επιλογών που έγιναν. Η συνεργασία με άλλες χώρες ενδέχεται να είναι λιγότερο φιλόδοξη σε ορισμένες περιπτώσεις και πρέπει να προβληματιστούμε περισσότερο σχετικά με τον τρόπο συνέχισης των σχέσεων ανάλογα με κάθε περίπτωση. Κατά την άποψή μου, προτεραιότητα στην Ανατολή πρέπει να είναι η συμβολή στην επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Στον Νότο, η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την εξεύρεση πολιτικής λύσης στην κρίση στη Συρία, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή στις εξελίξεις στη Λιβύη. Η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαραίτητα στοιχεία όλων των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες. Ο όρος περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθεί με έξυπνο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη ώθηση στις μεταρρυθμίσεις. Έχει επίσης επιπτώσεις σε άλλους τομείς όπως το εμπόριο, ο πολιτικός διάλογος και η μετανάστευση. Θα ενισχύσω αυτά τα μέσα διευρύνοντας την αρχή των «αναλογικών κερδών», αναπτύσσοντας μακροπρόθεσμη στρατηγική για την προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών και ιδίως παρέχοντας στήριξη στην κοινωνία των πολιτών στις χώρες εταίρους μας. Με δεδομένο ότι οι ισχυρές δημοκρατικές αρχές και μία στερεή κοινωνία των πολιτών παραμένουν στόχος για όλες τις χώρες της Γειτονίας, ποια εργαλεία πολιτικής, θετικής ώθησης και επιβράβευσης θα φανταζόσασταν για χώρες ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη μεταρρυθμιστική τους διαδικασία; Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν καίριο ρόλο όσον αφορά την αναζωογόνηση της δημόσιας συζήτησης, συνεισφέροντας στη χάραξη πολιτικής και αναπτύσσοντας νέες πρωτοβουλίες. Τις θεωρώ σημαντικούς φορείς προώθησης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Θα συνεργαστώ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διερευνήσουμε τρόπους με τους οποίους θα ενισχύσουμε περαιτέρω τη θετική ώθηση προς τη δημοκρατία και θα στηρίξουμε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η προσεχής επανεξέταση θα πρέπει να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η ΕΕ να μεγιστοποιήσει την επιρροή της, πέραν από τους τρέχοντες μηχανισμούς της ΕΠΓ για την επιβράβευση της σημαντικής προόδου. 5. Πλαίσιο πολιτικής για τη Διεύρυνση: - 6 -

7 Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε για να διατηρήσετε την ώθηση προς διεύρυνση και την εστίαση των ενδιαφερόμενων χωρών στην ενταξιακή προετοιμασία; Η προοπτική ένταξης στην ΕΕ αποτελεί σημαντική βάση και κινητήρια δύναμη για μεταρρυθμίσεις και πρέπει να αξιοποιήσουμε συνετά αυτήν την ώθηση. Ταυτόχρονα, είμαι πεπεισμένος ότι κάθε χώρα θα πρέπει να προσχωρήσει στην ΕΕ μόνο όταν θα είναι απολύτως έτοιμη. Η ποιότητα προηγείται της ταχύτητας. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι πολίτες μας πρέπει να αφομοιώσουν την προσθήκη 13 κρατών μελών την τελευταία δεκαετία, δεν θα λάβει χώρα περαιτέρω διεύρυνση κατά τα επόμενα πέντε έτη. Θα συνεχίσω τις εργασίες προετοιμασίας των χωρών μέσω του πλαισίου διεύρυνσης, συμπεριλαμβανομένων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, και της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης. Οι εταίροι μας πρέπει να κατανοήσουν ότι οι προετοιμασίες αυτές θα χρειαστούν χρόνο, αλλά οι δεσμεύσεις μας προς αυτούς εξακολουθούν να ισχύουν. Απαιτούνται ριζικές μεταρρυθμίσεις που μπορούν να επιτευχθούν μόνο σταδιακά, με την ένθερμη υποστήριξή μας. Η διαπραγματευτική διαδικασία παρέχει ισχυρό πλαίσιο με σαφή καθοδήγηση. Θα διασφαλίσω ότι όλες οι χώρες κατανοούν απόλυτα όσα οφείλουν να πράξουν για να σημειώσουν πρόοδο, εστιάζοντας τις προσπάθειές τους αποτελεσματικά στα πιο σημαντικά επόμενα βήματα. Ιδίως όσον αφορά τα βασικά κεφάλαια για το κράτος δικαίου, προτίθεμαι να εντείνω τον πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου και τη συνεργασία με τις εν λόγω χώρες, καθώς και να αξιοποιήσω πλήρως το δυναμικό του ΜΠΒ II με σκοπό την παροχή κινήτρων για μεταρρυθμίσεις. Θα καταβάλω προσπάθειες για μεγαλύτερη συνοχή στην προσέγγισή μας, φροντίζοντας να δίνουμε την εικόνα ότι εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντί τους. Πρέπει να θεωρούμαστε αξιόπιστοι και δίκαιοι εταίροι και να τους στηρίζουμε. Ο ρόλος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικός. Η μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή μπορεί να βοηθήσει να διατηρήσουν τη δυναμική των μεταρρυθμίσεων μέσω της συνεργασίας με ομολόγους στα εθνικά κοινοβούλια των χωρών διεύρυνσης. Σε ποιες περαιτέρω ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε για να αναπτυχθεί ο κοινωνικοοικονομικός μετασχηματισμός, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διακυβέρνησης, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου σε συνδυασμό με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, καθώς και η καταπολέμηση της διαφθοράς στις χώρες διεύρυνσης. Τα ζητήματα αυτά έχουν θεμελιώδη σημασία για την προετοιμασία κάθε χώρας που προτίθεται να εκπληρώσει τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και, εν καιρώ, να καταστεί πλήρες κράτος μέλος. Σχετικά με το κράτος δικαίου, η λειτουργία ανεξάρτητης και επαγγελματικής δικαιοσύνης είναι καθοριστικής σημασίας. Επίσης, ουσιαστικής σημασίας είναι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, καθώς και η επίτευξη ιστορικού επιδόσεων όσον αφορά έρευνες, διώξεις, καταδίκες και την κατάλληλη επιβολή ποινής. Τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να τηρούνται πλήρως στην πράξη, όχι μόνο να προβλέπονται από τη νομοθεσία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί η ένταξη των μειονοτικών ομάδων και η πρόληψη των διακρίσεων για οποιονδήποτε λόγο. Τα ζητήματα αυτά θα αποτελέσουν προτεραιότητά μας στις σχέσεις μας με όλες τις χώρες και στις ετήσιες εκθέσεις προόδου. Θα ήθελα επίσης να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο στηρίζουμε τις χώρες για να εκπληρώσουν τα οικονομικά κριτήρια. Πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι πολύ ουσιαστικές αλλαγές στην οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ και να χρησιμοποιούνται ως επιπλέον δράσεις προώθησης των μεταρρυθμίσεων στις χώρες διεύρυνσης. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις με μεγαλύτερη εστίαση στις βασικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Θα διαθέσουμε αυξημένη χρηματοδότηση μέσω του ΜΠΒ για τον σκοπό αυτόν και θα συνεργαστούμε με τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς (ΔΧΟ) για να δώσουμε πολλαπλή ώθηση στη μεταρρυθμιστική διαδικασία. Όσον αφορά τον δημοκρατικό μετασχηματισμό, τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας σε όλες τις χώρες διεύρυνσης για να διασφαλιστούν η δημοκρατική λογοδοσία και η μη εισαγωγή διακρίσεων. Θα συνεργαστούμε ακόμη πιο στενά με τους τοπικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την εδραίωση των μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την κοινωνία. Θέλω αυτά τα θεμελιώδη στοιχεία να βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτικού μας διαλόγου και να αποτελούν τον κύριο άξονα της συνδρομής μας. Θα εστιάσω επίσης το έργο μου στην περιφερειακή συνεργασία, ώστε να αφήσουμε πίσω μας την κληρονομιά του παρελθόντος

8 Αν μία χώρα διεύρυνσης λαμβάνει μέτρα ή εγκρίνει πολιτικές που δεν ευθυγραμμίζονται ή δεν είναι συμβατές με το κεκτημένο, τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ, σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες πρόκειται να προβείτε; Θα χρησιμοποιήσω όλα τα διαθέσιμα μέσα, ειδικότερα τα πλαίσια για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, ώστε να ενθαρρύνω τις χώρες να ακολουθήσουν τον σωστό δρόμο. Το σύστημα των δεικτών αναφοράς στα 35 διαπραγματευτικά κεφάλαια μας παρέχει δράσεις για την ενθάρρυνση της περαιτέρω ευθυγράμμισης. Τα τελευταία διαπραγματευτικά πλαίσια εισήγαγαν τη δυνατότητα διακοπής των διαπραγματεύσεων για άλλα κεφάλαια, εάν επιβραδυνθεί η πρόοδος ως προς το κράτος δικαίου. Όλα τα διαπραγματευτικά πλαίσια περιλαμβάνουν ρήτρα που προβλέπει την αναστολή των συνολικών διαπραγματεύσεων σε περίπτωση σοβαρής και διαρκούς παραβίασης των αξιών της ΕΕ. Για χώρες που δεν είναι ακόμη υποψήφιες για ένταξη, η διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης προβλέπει επίσης μηχανισμούς για την αντιμετώπιση αθέτησης υποχρεώσεων στο πλαίσιο των συμφωνιών σταθεροποίησης και σύνδεσης. Θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ τις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής για να επισημαίνω τις ελλείψεις και να αντλώ τα αναγκαία συμπεράσματα, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα πολιτικά κριτήρια, εάν είναι απαραίτητο. Η χρηματοδότηση μέσω του ΜΠΒ θα πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο για την επιβράβευση εκείνων που πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη πρόοδο. Η προληπτική εμπλοκή είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας και δεν θα διστάσω, στο πλαίσιο των πολιτικών μου επαφών, να μεταφέρω ισχυρά μηνύματα, όταν απαιτείται, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των αρχών και των αξιών της ΕΕ. Ποιες συγκεκριμένες προτάσεις προτίθεσθε να διατυπώσετε για να διασφαλίσετε ότι η πολιτική διεύρυνσης είναι συντονισμένη, συνεκτική και εναρμονισμένη με άλλα μέσα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ; Θα συνεργαστώ στενά με την ΥΕ/ΑΠ και από κοινού θα καταβάλουμε προσπάθειες μαζί με βασικά μέλη του Σώματος των Επιτρόπων για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι προτεραιότητες της εσωτερικής πολιτικής της ΕΕ, σε ζητήματα όπως το κράτος δικαίου, η απασχόληση, η ανάπτυξη και η ενέργεια, θα εξακολουθήσουν να αντικατοπτρίζονται πλήρως στις ευρωπαϊκές πολιτικές γειτονίας και διεύρυνσης. Σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν οι πολιτικές διεύρυνσης και γειτονίας (αρχές, πλαίσια πολιτικής, οικονομικά κίνητρα κλπ.) και να συμβάλουν στον καθορισμό ενός πιθανού ενδιάμεσου καθεστώτος μεταξύ των χωρών διεύρυνσης και των γειτονικών χωρών; Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαφές στρατηγικό συμφέρον να αναπτύξει σχέσεις σε όλους τους τομείς με χώρες με τις οποίες γειτνιάζει άμεσα. Πολλά από τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπό προενταξιακό καθεστώς και άλλες γειτονικές χώρες είναι παρόμοια, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να βελτιωθεί η διακυβέρνηση και να πραγματοποιηθούν οικονομικές και άλλες μεταρρυθμίσεις. Ομοίως, υπάρχουν κοινά σημεία όσον αφορά το τι μπορεί να προσφέρει η ΕΕ στους εταίρους και των δύο ομάδων. Για παράδειγμα, πολλές υποχρεώσεις στο πλαίσιο των σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) και των συμφωνιών σύνδεσης (ΣΣ), οι οποίες συνήφθησαν πρόσφατα με την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία, βασίστηκαν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης (ΣΣΣ) και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από το κεκτημένο. Η αναγγελθείσα σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση θα παράσχει πρόσθετες ευκαιρίες και συνέργειες για πιο συντονισμένη και στρατηγική προσέγγιση έναντι των χωρών διεύρυνσης και των γειτονικών χωρών, με παράλληλα οφέλη από την εσωτερική συγκέντρωση δομών και πολιτικής και τομεακής εμπειρογνωμοσύνης. Θα εφαρμόσουμε στην πράξη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τεχνική συνδρομή στο πλαίσιο της TAIEX τόσο στις χώρες διεύρυνσης όσο και στις γειτονικές χώρες. Ο προβληματισμός για την ΕΠΓ που έχει εξαγγελθεί θα μας δώσει την ευκαιρία να εξετάσουμε κατά πόσον θα πρέπει να μελετηθούν νέες επιλογές

9 Στο πλαίσιο αμφότερων των ευρωπαϊκών πολιτικών γειτονίας και διεύρυνσης, θα επιδιώξω να αυξήσω την προβολή της ΕΕ ως βασικού παράγοντα στη γειτονική περιοχή της, καθιστώντας περισσότερο σαφή, τόσο στους πολίτες όσο και στους εταίρους μας, τη συμβολή μας στην ευημερία και τη σταθερότητα προς το κοινό μας συμφέρον

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ κ. Vytenis ANDRIUKAITIS Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ κ. Vytenis ANDRIUKAITIS Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων EL ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ κ. Vytenis ANDRIUKAITIS Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων 1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

15510/14 ΔΠ+ΠΧΚ/γπ 1 DRI

15510/14 ΔΠ+ΠΧΚ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 15510/14 PE 382 INST 562 POLGEN 163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του: κ. Jean-Claude Juncker, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κ. Frans Timmermans,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2013 COM(2013) 403 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION Professor Angelos Kotios Albania, November 2013 1 Αντικείμενο παρουσίασης Χαρακτηριστικά της περιοχής Λόγοι για την καθυστέρηση στην ενσωμάτωση τω

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ομιλία στο συνέδριο Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, Π.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι,

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στο Συνέδριο SME Assembly, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:10

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προς την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου IMCO, 10/7/2012, Βρυξέλλες

Παρουσίαση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προς την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου IMCO, 10/7/2012, Βρυξέλλες Παρουσίαση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προς την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου IMCO, 10/7/2012, Βρυξέλλες Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Αντιπρόεδροι

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2012 COM(2012) 671 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαμόρφωση κατάλληλων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση της Μπρατισλάβας

Η δήλωση της Μπρατισλάβας Μπρατισλάβα, 16 Σεπτεμβρίου 2016 Η δήλωση της Μπρατισλάβας Σήμερα, συναντιόμαστε στην Μπρατισλάβα σε μια κρίσιμη στιγμή για το ευρωπαϊκό μας σχέδιο. Στη σύνοδο κορυφής των 27 κρατών μελών στην Μπρατισλάβα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Δυτικά Βαλκάνια. Νομική βάση. Στόχοι. Γενικό πλαίσιο. Μέσα

Τα Δυτικά Βαλκάνια. Νομική βάση. Στόχοι. Γενικό πλαίσιο. Μέσα Τα Δυτικά Βαλκάνια Η ΕΕ έχει αναπτύξει πολιτική στήριξης της βαθμιαίας ενσωμάτωσης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ένωση. Την 1η Ιουλίου 2013 η Κροατία υπήρξε η πρώτη από τις επτά χώρες που έγινε

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Νότιοι Εταίροι. Νομική βάση. Μέσα

Νότιοι Εταίροι. Νομική βάση. Μέσα Νότιοι Εταίροι Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) καλύπτει δέκα από τις χώρες που γειτνιάζουν με την ΕΕ, και βρίσκονται στις ανατολικές και νότιες ακτές της Μεσογείου: Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Πλαίσιο πολιτικής ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2012/2288(INI) 10.6.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 400/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2012 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/38/12 Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί.

Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί. EL Ομιλία Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2016 Ομιλία του κ. Vítor Caldeira, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας για το 2016 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC /14 ΓΒ/σα 1 DGE2B LIMITEEL. Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,27Νοεμβρίου /14 LIMITΕ TELECOM226 DEVGEN261 CYBER71

PUBLIC /14 ΓΒ/σα 1 DGE2B LIMITEEL. Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,27Νοεμβρίου /14 LIMITΕ TELECOM226 DEVGEN261 CYBER71 ConseilUE Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,27Νοεμβρίου2014 PUBLIC 16200/14 LIMITΕ TELECOM226 DEVGEN261 CYBER71 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ.πρότ.επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/2318(INI) 4.4.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Josefa Andrés Barea (PE478.683v01-00) σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ. Tibor NAVRACSICS

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ. Tibor NAVRACSICS EL ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Tibor NAVRACSICS Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Νεολαία και Ιδιότητα του πολίτη 1. Γενική επάρκεια, προσήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 3.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (SAPC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (SAPC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (SAPC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 4η συνεδρίαση 2-3 Απριλίου 2012 Podgorica ΔΗΛΩΣΗ και ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου 2012 Η κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 2/12/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. Διοργανική συμφωνία. σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας

Πρόταση. Διοργανική συμφωνία. σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.9.2016 COM(2016) 627 final Πρόταση Διοργανική συμφωνία σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας EL EL ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα