1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE"

Transcript

1 Εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς Μελέτη Περίπτωσης: Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων του ΑΤΕΙΘ Β. Μανώλα, Π. Τσαρούχας 2 Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics), Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κατερίνης, Ελλάδα 2 Περίληψη Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας εφαρμόζεται σήμερα ευρύτατα στον τομέα της παραγωγής, αλλά και των υπηρεσιών. Στην Ευρώπη και την Αμερική εφαρμόζεται διευρυμένα και στον τομέα της Εκπαίδευσης ενώ στην Ελλάδα εμφανίστηκε μόνον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα τελευταία 3-4 χρόνια. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία Ποιότητας προκειμένου να μελετηθεί η λειτουργία της Γραμματείας του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων όσον αφορά τις υπηρεσίες προς τους φοιτητές. Για την επιλογή των προς έλεγχο διαδικασιών χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από τους φοιτητές. Επίσης πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με το προσωπικό της Γραμματείας και τον Προϊστάμενο του τμήματος. Τα εργαλεία ποιότητας που χρησιμοποιήθηκαν είναι η Ανάλυση Αστοχίας ( FMEA), έντυπο συλλογής δεδομένων, διαγράμματα αιτίου-αποτελέσματος (Ishikawa), και διαγράμματα Pareto. Τα αίτια αστοχίας που εντοπίστηκαν για τις λειτουργίες που ελέγχθηκαν ήταν τόσο ο ανθρώπινος παράγοντας ( καθηγητές, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό ) όσο και οι υποδομές (δίκτυα, χώροι) αλλά και η έλλειψη κανονισμών και διαδικασιών. Η έλλειψη όμως χρηματοδότησης και ύπαρξης επαρκούς μόνιμου προσωπικού αποτελεί τη βάση για όλες αυτές τις αστοχίες. Στις αναλύσεις αστοχίας προτείνονται και διορθωτικές ενέργειες που σε κάποιο βαθμό διορθώνουν τις παρατηρηθείσες αστοχίες. Λέξεις κλειδιά : Εκπαίδευση, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Μελέτη Αστοχίας. Εισαγωγή Η τάση επικράτησης του μοντέλου της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π) σε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα έδωσε μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη της συζήτησης για την ποιότητα στην εκπαίδευση. Η συστημική προσέγγιση της Δ.Ο.Π., εξετάζοντας τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και το εκπαιδευτικό σύστημα ως παραγωγικά PROCEEDINGS

2 συστήματα, εστιάζει στην ανάγκη εξασφάλισης ποιοτικών εισροών (π.χ. προγράμματα σπουδών, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) και ποιοτικών διαδικασιών (π.χ. διδακτικής μεθοδολογίας, διοίκησης), ώστε να διασφαλίζονται ποιοτικές εισροές-αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα εκπαίδευση, μαθητικές επιδόσεις. Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί η εφαρμογή τεσσάρων εργαλείων ποιότητας (Έντυπο συλλογής δεδομένων-ερωτηματολόγιο, Διαγράμματος αιτίας-αποτελέσματος, Μελέτη Αστοχίας και της Ανάλυσης Pareto) στη λειτουργία της Γραμματείας ενός Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και συγκεκριμένα του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (ΤΤΔΠ) του ΑΤΕΙΘ Παραρτήματος Κατερίνης, ώστε να εντοπιστούν πιθανά σφάλματα/αστοχίες, να καταγραφούν οι επιπτώσεις τους στη λειτουργία της Γραμματείας του Τμήματος και να προταθούν λύσεις και διορθωτικές ενέργειες, που θα βελτιώνουν τις παρεχόμενες προς τους φοιτητές και εκπαιδευτικούς υπηρεσίες. 2.Βιβλιογραφική Επισκόπηση Εκπαίδευση είναι η μετάδοση γνώσεων ή δεξιοτήτων από τους διδασκάλους στους μαθητευόμενους κάθε ηλικίας, για την προσαρμογή τους στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των δυσκολιών της ζωής. Για την εκπαίδευση ολική ποιότητα είναι «η διηνεκής προσπάθεια προσέγγισης προς το άριστο, με άλλα λόγια είναι αυτό που κάνει τη μάθηση μια ευχάριστη διαδικασία.» (Ζαβλανός, 2003) Τα τελευταία χρόνια γίνεται συνεχώς λόγος για πολλά και ποικίλα προβλήματα στην εκπαίδευση. Η ανάγκη για μεταρρύθμιση, για προετοιμασία των σπουδαστών στις απαιτήσεις της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής κρίνονται απαραίτητες και επιτακτικές. Ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να συμβάλλει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση είναι η φιλοσοφία και οι αρχές της ΔΟΠ. Σχετικά με την εφαρμογή της ΔΟΠ στις Υπηρεσίες, τομέας στον οποίο ανήκει η Εκπαίδευση, ο Svenson και οι συνεργάτες του ( Svenson και συν,2006) αναφέρουν ότι η ΔΟΠ εφαρμόστηκε στον τομέα των υπηρεσιών κυρίως τη δεκαετία του 980. Ορισμένοι ερευνητές θέτουν το ερώτημα κατά πόσο η ΔΟΠ είναι κατάλληλη για την Εκπαίδευση. Αμφισβητείται η εφαρμογή της κυρίως μέσα στην τάξη, διότι γίνεται προσπάθεια εφαρμογής ενός μοντέλου από τον κόσμο των επιχειρήσεων μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Ένα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι ότι η εκπαίδευση γίνεται ένας οικονομικός οργανισμός, ενώ παράλληλα εισάγονται νέες αξίες που ανταγωνίζονται τις παραδοσιακές παιδαγωγικές αξίες. PROCEEDINGS 2

3 Σύμφωνα με τους Meirovich και Romar (Meirovich και συν 2006) οι απόψεις για τη χρησιμότητα της εφαρμογής της ΔΟΠ στην Εκπαίδευση διίστανται. Σε άρθρο τους εξετάζεται ο διττός ρόλος του διδάσκοντα και του διδασκόμενου και επιχειρείται η εξεύρεση τρόπων που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της διαδικασίας και αξιολόγησης του διδάσκοντα περιορίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις του διττού ρόλου του. Επίσης άλλοι επιστήμονες όπως οι Barnard, 999, Jaugh and Orwig, 997, Keller 992 ((Meirovich και συν 2006) υποστηρίζουν ότι, ενώ η εφαρμογή της ΔΟΠ στη Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι εφικτή και μπορεί να τη βελτιώσει, καθώς επίσης και να συμβάλλει ώστε ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα να λειτουργήσει με άριστο, ποιοτικό τρόπο, η εφαρμογή της δεν είναι εφικτή στη διδασκαλία. Ένας από τους λόγους που αναφέρονται συχνά και αιτιολογεί την πιο πάνω θέση είναι πως το υπάρχον Εκπαιδευτικό σύστημα και η ισχύουσα κουλτούρα και φιλοσοφία στηρίζονται στο γεγονός ότι ο δημόσιος χαρακτήρας και η ακαδημαϊκή ελευθερία δε δημιουργούν το πλαίσιο εκείνο που θα επέτρεπε την εργασία σε ομάδες και πολλές άλλες πρακτικές που υιοθετεί η ΔΟΠ, διότι η παροχή γνώσεων και υπηρεσιών στην τάξη είναι ατομικό έργο του διδάσκοντα σύμφωνα με τους Elmity et al.,996 και Jaugh and Orwig, 997 (Meirovich και συν 2006). Στα πλαίσια της διασφάλισης ποιότητας, η Ανάλυση των Επιπτώσεων Αστοχίας, γνωστή και ως Μελέτη Αστοχίας (Failure Mode and Effects Analysis- FMEA) είναι μία τεχνική που αναλύει και αξιολογεί κάθε πιθανή αστοχία, που μπορεί να εμφανισθεί σε οποιοδήποτε τμήμα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Η Μελέτη Αστοχίας ορίζεται ως η μεθοδολογία ανάλυσης δυναμικών και πραγματικών προβλημάτων, τα οποία εμφανίζονται στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης ενός προϊόντος ή παροχής μιας υπηρεσίας, κατά τα οποία είναι πολύ ευκολότερο για την εταιρία να προβεί σε κινήσεις βελτίωσης.(αρβανιτογιάννης, 200) Υπάρχουν τέσσερις τύποι Μελέτης Αστοχίας : i) η Μελέτη Αστοχίας του Συστήματος (SFMEA), ii) η Μελέτη Αστοχίας του Σχεδιασμού (DFMEA), iii) Μελέτη Αστοχίας της Παραγωγής (PFMEA), και iv) η Μελέτη Αστοχίας της Υπηρεσίας (SFMEA). Η Μελέτη Αστοχίας της Υπηρεσίας (Service Failure Mode and Effect Analysis) εφαρμόζεται στην παροχή υπηρεσιών, που αναλύει τους πιθανούς τρόπους αστοχίας της υπηρεσίας που οφείλονται σε ατέλειες της υπηρεσίας και εξετάζονται οι εξής παράγοντες: προσωπικό, εξοπλισμός, διαδικασία, υλικά, μετρήσεις, περιβάλλον. ( Αυλωνίτης, 2003) PROCEEDINGS 3

4 3.Μεθοδολογία. 3..Ερευνητική μέθοδος Η χρήση και η εφαρμογή τεχνικών και εργαλείων της Δ.Ο.Π, αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών σε ένα οργανισμό ή σε μια επιχείρηση Για την πραγματοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια για τον προσδιορισμό των λειτουργιών της γραμματείας που είναι πιο σημαντικές σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών. Η επιλογή έγινε σε συνδυασμό και με συνεντεύξεις με προσωπικό του τμήματος, στη συνέχεια έγιναν οι μελέτες FMEA για τις διαδικασίες που επιλέχτηκαν, και εξετάσθηκε τόσο η αποτελεσματικότητα των διορθωτικών ενεργειών όσο και η σημαντικότητα των αστοχιών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος, 3.2 Ερευνητικά εργαλεία 3.2. Ερωτηματολόγιο Για τις ανάγκες της εργασίας συντάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου Στατιστική επεξεργασία Η στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηματολογίων έγινε με τη χρήση του προγράμματος Excell της Μicrosoft και του προγράμματος SPSS Η σύνταξη της FMEA Στη Μελέτη Αστοχίας χρησιμοποιείται το φύλλο εργασίας που φαίνεται στη συνέχεια και στο οποίο περιέχονται όλες οι σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη Μελέτη. Η μορφή του πίνακα δεν είναι δεδομένη, αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οργανισμού.( Αγγελόπουλος, 2000) Στο φύλλο εργασίας που χρησιμοποιήθηκε αναγράφονται οι εξής όροι : Υπηρεσία: Αναγράφεται η λειτουργία της υπηρεσίας στη Μελέτη Αστοχίας της Υπηρεσίας, που θα αναλυθεί ως προς τους τρόπους αστοχίας της. Τρόπος αστοχίας: Αναγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η λειτουργία μπορεί να αστοχήσει, δηλαδή να µην ικανοποιήσει τις προκαθορισμένες απαιτήσεις. Επίπτωση της αστοχίας: Αναγράφεται η επίδραση της αστοχίας στο σύστηµα ή στη διαδικασία, ως απάντηση στην ερώτηση «Ποιο είναι το αποτέλεσµα της αστοχίας στο σύστηµα ή στη διαδικασία και ποια η επίδραση της αστοχίας στον πελάτη ;» PROCEEDINGS 4

5 Κρισιμότητα ( S ): Αναγράφεται η βαθμολογία της σοβαρότητας της επίπτωσης του τρόπου αστοχίας στην υπηρεσία ή στον πελάτη-φοιτητή. Η βαθμολόγηση γίνεται με χρήση του πίνακα 2, όπου χρησιμοποιήθηκε η κλίµακα έως 0 που είναι και η πιο συνηθισμένη. Η κλίµακα βαθμολόγησης δεν είναι δεδομένη και οι οργανισμοί ή εταιρείες µπορούν να έχουν πίνακες µε διαφορετική κλίµακα, ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Πιθανά αίτια της αστοχίας: Αναγράφονται τα πραγματικά αίτια (τα αρχικά αίτια root cause) που προκάλεσαν την αστοχία και υποδηλώνουν ατέλεια του σχεδιασµού ή της διαδικασίας. Πιθανότητα εµφάνισης (Ο): Αναγράφεται η βαθµολογία της συχνότητας εµφάνισης ενός συγκεκριμένου τρόπου αστοχίας, για ένα δεδομένο αίτιο κάθε φορά. Η βαθμολόγηση γίνεται µε χρήση του πίνακα 3, όπου χρησιμοποιήθηκε η κλίµακα έως 0, που είναι και η πιο συνηθισμένη. Η κλίµακα βαθμολόγησης δεν είναι δεδομένη και οι οργανισμοί ή εταιρείες µπορούν να έχουν πίνακες µε διαφορετική κλίµακα, ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Τρόποι ελέγχου : Αναγράφονται οι ισχύοντες τρόποι ελέγχου που χρησιμοποιούνται στην πρόληψη ή ανίχνευση του τρόπου αστοχίας, πριν αυτή συµβεί και κυρίως αποτρέπει την πιθανότητα να φθάσει στον «πελάτη». Πιθανότητα εντοπισμού/ανίχνευσης (D): Αναγράφεται η βαθµολογία της ικανότητας εντοπισµού του αιτίου ή του τρόπου αστοχίας, από τους ισχύοντες τρόπους ελέγχου πριν η υπηρεσία φτάσει στον «πελάτη». Η βαθμολόγηση γίνεται µε χρήση του πίνακα 3, µε κλίµακα έως 0. Η κλίµακα βαθμολόγησης δεν είναι δεδομένη και οι οργανισμοί ή εταιρείες µπορούν να χρησιμοποιούν πίνακες µε διαφορετική κλίµακα, ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Αριθµός Προτεραιότητας Κινδύνου (RPN) : Αναγράφεται ο αριθµός που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό των δεικτών κρισιμότητα S, της πιθανότητας εξαφάνισης O και της πιθανότητας ανίχνευσης D (RPN = S X O X D ) Ο αριθµός RPN µε κλίµακα έως 000, χρησιμοποιείται για να τοποθετηθούν σε σειρά προτεραιότητας οι τρόποι αστοχίας και να εφαρμοστούν διορθωτικές ενέργειες που θα μειώσουν ή θα εξαλείψουν τις αστοχίες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να κατατάξουμε τις πιθανές ανεπάρκειες του σχεδιασμού. Στο σχεδιασμό FMEA, κάποιος πρέπει πάντα να θυμάται ότι ο σκοπός είναι να μειωθεί το RPN, αλλά με συγκεκριμένο τρόπο. Ο συγκεκριμένος τρόπος γίνεται δια μέσου της μείωσης στην κρισιμότητα, εμφάνιση και εντοπισμό. Η κρισιμότητα μπορεί να μειωθεί μόνο μέσω μιας αλλαγής στο σχεδιασμό. Εάν αυτό είναι εφικτό, τότε η αστοχία εξαλείφεται. PROCEEDINGS 5

6 Η πιθανότητα εμφάνισης μπορεί να μειωθεί βελτιώνοντας μηχανικές προδιαγραφές και/ή απαιτήσεις με σκοπό να αποτρέπουν αίτια ή να μειώνουν τη συχνότητά τους. Ο εντοπισμός μπορεί να μειωθεί προσθέτοντας ή βελτιώνοντας την τεχνική εκτίμησης του σχεδιασμού ή αυξάνοντας το μέγεθος του δείγματος και/ή προσθέτοντας εξοπλισμό εντοπισμού. Το αποτέλεσμα θα είναι η βελτίωση στην πιθανότητα να εντοπίζει την αστοχία πριν αυτή φτάσει στον πελάτη. 3.3 Ερευνητική Διαδικασία Επιλογή διαδικασιών για τη μελέτη της παρούσας εργασίας. Η Μελέτη Αστοχίας και τα Διαγράμματα εφαρμόστηκαν επιλεκτικά σε ορισμένες από τις λειτουργίες της Γραμματείας και συγκεκριμένα στις λειτουργίες εκείνες που αναφέρονται στην εξυπηρέτηση των φοιτητών. Η επιλογή έγινε βάσει στοιχείων που προέκυψαν από : I. Ερωτηματολόγιο το οποίο απαντήθηκε συνολικά από 0 φοιτητές του Τμήματος κατά τα χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου II. Προσωπική συνέντευξη με τη Γραμματέα του Τμήματος κα. Σοφία Δεληγιαννίδου, που έγινε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και III. Προσωπική συνέντευξη με τον Προϊστάμενο του Τμήματος κ. Δημήτριο Τριανταφύλλου που έγινε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 4.Αποτελέσματα 4.. Η επιλογή των διαδικασιών στις οποίες εφαρμόστηκαν τα εργαλεία ποιότητας στην παρούσα εργασία. Στην παρούσα εργασία επελέγησαν για μελέτη λειτουργίες της Γραμματείας που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και την εξυπηρέτηση των φοιτητών με βάση τη συχνότητα εφαρμογής τους, το βαθμό εξυπηρέτησης και την σπουδαιότητά τους σύμφωνα: με τις απαντήσεις των φοιτητών σε ερωτηματολόγια που συντάχθηκαν για το σκοπό αυτό. Οι απαντήσεις των φοιτητών ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες για την αντίληψη της γενικότερης εικόνας της λειτουργίας και της σχέσης των φοιτητών με τη Γραμματεία, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη αλλαγή του πληροφοριακού προγράμματος παρακολούθησης της φοιτητικής επίδοσης. PROCEEDINGS 6

7 με τις απόψεις της Γραμματείας και του Προϊσταμένου του Τμήματος για τις διαδικασίες στις οποίες εμφανίζονται συχνά αστοχίες. Οι απόψεις αποτυπώθηκαν με προσωπικές συνεντεύξεις. Από τα ερωτήματα που τέθηκαν προέκυψε ότι οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για τους οποίους οι φοιτητές έρχονται σε επικοινωνία με τη Γραμματεία, με βάση τα ποσοστά απάντησης στην επιλογή «πολύ συχνά», είναι κατά σειρά οι εξής Έκδοση βεβαίωσης σπουδών ( 44,%) Έκδοση Πάσο (25,8%) Ενημέρωση για πρόγραμμα μαθημάτων/εξετάσεων (25,3%) Έκδοση άλλου πιστοποιητικού (23,2%) Έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας (7,9%) Επικοινωνία/συνάντηση με καθηγητή (4,8%) Έκφραση παραπόνων/διαμαρτυρίας (7,5%) Με βάση τις απαντήσεις των φοιτητών και σε συνδυασμό με τις απόψεις του Προϊσταμένου του τμήματος και της Γραμματέως σχετικά με τις υπηρεσίες που είναι οι πιο σημαντικές και στις οποίες παρατηρήθηκε κακή εξυπηρέτηση-απόδοση αποφασίστηκε οι υπηρεσίες στις οποίες θα γίνει η μελέτη να είναι οι εξής: Έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας Ενημέρωση για πρόγραμμα μαθημάτων/εξετάσεων Επικοινωνία/συνάντηση με καθηγητή Έκφραση παραπόνων/διαμαρτυρία Λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος Δηλώσεις μαθημάτων κατά τις ανανεώσεις εγγραφών 4.2. Διαγράμματα Ishikawa Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά 2 από όλα τα διαγράμματα Ishikawa για τις επιλεγείσες διαδικασίες Η κατασκευή αυτών των διαγραμμάτων είναι πολύ χρήσιμη προκειμένου να καταγραφούν τα αίτια που οδηγούν στην εμφάνιση προβλημάτων στις παραπάνω επιλεγείσες διαδικασίες. Μετά την καταγραφή μπορούμε να προχωρήσουμε στη μελέτη αστοχίας των αντίστοιχων διαδικασιών. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις πιο πάνω διαδικασίες είναι : Καθυστέρηση στη έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας Ελλιπής ή κακή Ενημέρωση για το πρόγραμμα μαθημάτων ή/και εξετάσεων PROCEEDINGS 7

8 Δυσκολία στην επικοινωνία/συνάντηση με το εκπαιδευτικό προσωπικό Δυσχέρεια στην έκφραση παραπόνων Προβλήματα στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος Λάθη στις δηλώσεις μαθημάτων κατά τις ανανεώσεις εγγραφών PROCEEDINGS 8

9 Διάγραμμα. Διάγραμμα Ishikawa για τη λειτουργία «Έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας» και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν το πρόβλημα: Καθυστέρηση στη έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΛΙΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΕΝΗΜΕΡΩΤΟΙ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Η/Υ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜ/ΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣ Η ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PROCEEDINGS 9

10 Διάγραμμα 2:Διάγραμμα Ihikawa για τη λειτουργία ενημέρωση για το πρόγραμμα μαθημάτων εξετάσεων και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν το πρόβλημα : Ελλιπής ή κακή Ενημέρωση για το πρόγραμμα μαθημάτων ή/και εξετάσεων ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΓΝΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Ε.Π.. ΚΑΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΩΡΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ελλιπής ή κακή Ενημέρωση για το πρόγραμμα μαθημάτων ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PROCEEDINGS ΚΑΚΗ 0 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

11 4.3 Εφαρμογή της Μελέτης Αστοχίας στη λειτουργία της Γραμματείας του Τ.Δ.Π. Μετά την ολοκλήρωση των διαγραμμάτων ISHIKAWA ακολουθεί η σύνταξη της Μελέτης Αστοχίας ( FMEA) για κάθε μια από τις επιλεγείσες διαδικασίες Υπολογισμός Αριθμού Προτεραιότητας Κινδύνου (Risk Priority Number), καθορισμός διορθωτικών ενεργειών και υπολογισμός του νέου Αριθμού Προτεραιότητας Κινδύνου Προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός αριθμού προτεραιότητας κινδύνου RPN συντάσσεται η μελέτη αστοχίας (FMEA) για τις επιλεγμένες λειτουργίες της Γραμματείας. Η βαθμολόγηση (S, O, D) γίνεται σύμφωνα με τις ΜΕΘΟΔΟΥΣ (Πίνακας ): Πίνακας : Πίνακας FMEA για τις λειτουργίες της Γραμματείας ΑΤΕΙΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ FMEA Περιγραφή: Γραμματεία Τμήματος Υπηρεσία Έκδοση Αναλυτικής Βαθμολογίας Ενημέρωση για το πρόγραμμα μαθημάτων - εξετάσεων Επικοινωνίασυνάντηση με καθηγητή Πιθανός Τρόπος Αστοχίας Αδυναμία έγκαιρης και έγκυρης αναλυτικής βαθμολογίας Κακή/ελλιπής ενημέρωση Δυσκολία στη ρύθμιση της επικοινωνίας με καθηγητή Πιθανές Επιπτώσεις Αστοχίας Απώλεια κρίσιμων χρονικών προθεσμιών Λανθασμένη δήλωση μαθημάτων Απώλεια ωρών διδασκαλίας Καθυστέρηση σπουδών Δημιουργία αρνητικού κλίματος με Ε.Π. S 8 8 Πιθανά αίτια Αστοχίας Ανυπαρξία κανονισμού η διαδικασίας Προβληματική λειτουργία πληροφοριακού Συστήματος Ασυνέπεια εκπαιδευτικού προσωπικού Φόρτος εργασίας λόγω έλλειψης προσωπικού Προβλήματα στους Η/Υ Κακή λειτουργία διαδικτύου Καθυστερημένη σύνταξη Συχνές αλλαγές λόγω έκτακτου Ε.Π. Ελλιπής Γραμματειακή υποστήριξη Κακή εκπροσώπηση φοιτητών Κακή πληροφόρηση λόγω κακής λειτουργίας διαδικτύου 8 Ανυπαρξία κανονισμού η διαδικασίας Τρόποι Ο Έλέγχου Μη έκδοση εγγράφου 7 Ελεγχος λειτουργίας συστήματος 4 Επίβλεψη, έλεγχος υποχρεώσεων προσωπικού 7 Επίβλεψη προσωπικού 6 Ελεγχος λειτουργίας Η/Υ 7 Ελεγχος σύνδεσης δικτύου Ενημέρωση από φοιτητές 4 Αλλαγές στις Προσλήψεις Ε.Π 7 Έλεγχος λετουργίας γραμματείας 7 Εκπρόσωποι φοιτητών 6 Έλεγχος λειτουργίας διαδικτύου Έλεγχος κανονισμού D RPN Διορθωτική ενέργεια Συγγραφή κανονισμού Βελτίωση στην υποστήριξη του πλ. Συστήματος Ενημέρωση- Συστάσεις-Ποινές Πρόσληψη προσωπικού Αντικατάσταση Η/Υ Συντήρηση,οπτικές ίνες, αλλαγή παρόχου Δημιουργία διαδικασίας για αλλαγές προγράμματος Περισσότερο μόνιμο Ε.Π. Περισσότερο μόνιμο προσωπικό στη γραμματεία, συστάσεις Ενημέρωση φοιτητών για τον ρόλο των εκπροσώπων τους Βελ τιωση διαδικτύου, εγκατάσταση οπτικών ινών, αλλαγή παρόχου Ενημέρωση για τήρηση κανονισμού Συγγραφή κανονισμού (S) (O) (D) RPN PROCEEDINGS

12 Εκφραση παραπόνων διαμαρτυρίας Αδυναμία έκφρασης παραπόνων Καθυστέρηση στην εκπόνηση εργασιών, επίλυση προβλημάτων της εκπαιδευτικής διαδικασάις Ψυχολογική πίεση, κλίμα δυσαρέσκειας μεταξύ φοιτητών και γραμματείας Δυσκολία συνάντησης με έκτακτο Ε.Π. λόγω περιορισμένης παρουσίας στο ΤΕΙ Έλλειψη γραφείων 7 Έλεγχος παρουσίας στο ΤΕΙ 4 Καταγραφή χώρων, εξοπλισμού Ασυνέπεια Ε.Π. 4 Έλεγχος συνέπειας 8 Ανυπαρξία κανονισμού η διαδικασίας 7 Ελεγχος κανονισμού Σύσταση για παραμονή στο ΤΕΙ σύμφωνα με τον κανονισμό Αυξηση γραφείων Συστάσεις προς το Ε.Π Συγγραφή κανονισμού Αδυναμία επίλυσης πιθανών προβλημάτων Αδιαφορία εκπροσώπων των φοιτητών, κακή εκπροσώπηση 7 Συνεργασία με εκπροσώπους φοιτητών Ενημέρωση φοιτητών για την σημαντικότητα της καλής εκπροσώπησης, συστάσεις προς τους εκπροσώπους Αδιαφορία γραμματείας 5 Σχετική έρευνα Συστάσεις Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος Δηλώσεις μαθημάτων κατά τις ανανεώσεις εγγραφών Κακή ή ελλιπής λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος. Λάθη στις δηλώσεις μαθημάτων Αδυναμία έκδοσης εγγράφων, βεβαιώσεων κ.λ.π.. Αδυναμία παρακολούθησης της φοιτητικής επίδοσης Διακοπή διαδικασίας εγγραφών κα ανανεώσεων εγγραφών. Ελλιπής παρακολούθηση μαθημάτων Απώλεια εξαμήνου 0 0 Προκατάληψη φοιτητών για αρνητικές επιπτώσεις έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού ( Η/Υ) Κακή συντήρηση συστήματος Πρόβλημα στο διαδίκτυο Κακή εκπαίδευση της Γραμματείας Κακή ενημέρωση φοιτητών για το πληροφοριακό σύστημα Ανευθυνότητα των φοιτητών 7 Σχετική έρευνα ανάμεσα στους φοιτητές 5 Έλεγχος καταλληλότητας και επάρκειας εξοπλισμού 8 Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος 8 Έλεγχος σύνδεσης στο διαδίκτυο 6 Έλεγχος εκπαίδευσης του προσωπικού της γραμματείας στο πρόγραμμα. 6 Διερευνηση για την ενημέρωση των φοιτητών πάνω στο σύστημα 5 Συζήτηση με φοιτητές Εημέρωση και ενθάρρυνση για έκφραση παραπόνων Απόκτηση ή αντικατάσταση εξοπλισμού Βελτίωση της συντήρησης, αντικατάσταση του υπευθύνου Βελτίωση της σύνδεσης. Σεμινάρια και εκπαίδευση της γραμματείας. Ενημέρωση στην έναρξη των εγγραφών, Δημιουργία ειδικού ενημερωτικού εντύπου Ενημέρωση, συζήτηση, ευαισθητοποίηση Επιμήκυνση χρόνου σπουδών Αδυναμία χρήσης πληροφοριακού συστήματος από τους φοιτητές δ.καθυστερημένη έκδοση αποτελεσμάτων από τους καθηγητές 5 Διερεύνηση για τις γνώσεις των φοιτητών 3 Έλεγχος ημερομηνιών παράδοσης βαθμολογιών Ενημέρωση, ειδικά σεμινάρια Συστάσεις προς το Ε.Π PROCEEDINGS 2

13 4.3.2.Κατάταξη των αριθμών προτεραιότητας κινδύνου με τη μορφή διαγράμματος Παρέτο πριν και μετά τις διορθωτικές ενέργειες. Στη συνέχεια παρατίθεται το συνολικό διάγραμμα για τα αίτια που έχουν τους μεγαλύτερους αριθμούς RNP. Διάγραμμα 3. Διάγραμμα Paretto για τις πιο σημαντικές αστοχίες Από το σύνολο των 27 αιτιών που καταγράφηκαν για όλες τις αστοχίες στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 3. Από αυτά τα 9 παρουσιάζουν RNP μεγαλύτερο του 30 και τα 8 από αυτά ευθύνονται για το 80 % των συνολικών περιστατικών. Τα οκτώ αυτά αίτια είναι κατά σειρά : Κακή ενημέρωση των φοιτητών για το πληροφοριακό σύστημα Αδυναμία χρήσης του πληροφοριακού συστήματος Αδιαφορία ή κακή εκπροσώπηση των φοιτητών Προκατάληψη φοιτητών για δυσμενείς επιπτώσεις αν διαμαρτυρηθούν Φόρτος εργασίας λόγω έλλειψης προσωπικού στη γραμματεία Ανευθυνότητα φοιτητών Ασυνέπεια Ε.Π. Αδιαφορία ή αναρμοδιότητα της γραμματείας PROCEEDINGS 3

14 5. Συζήτηση των αποτελεσμάτων Το Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων βρίσκεται σήμερα στον έβδομο χρόνο λειτουργίας του, έχοντας 52 μέχρι τώρα αποφοίτους. Οι εγκαταστάσεις μετά την μετακίνηση του το έτος σε νέους χώρους είναι πολύ ικανοποιητικές τόσο από άποψη έκτασης όσο και από άποψη λειτουργικότητας. Πέραν των υποδομών ένα εκπαιδευτικό Ίδρυμα χαρακτηρίζεται από το έμψυχο υλικό του δηλαδή τους φοιτητές και τους καθηγητέςεκπαιδευτικούς. Η επιτυχής και αποτελεσματική λειτουργία του εξαρτάται από την ποιότητα των δύο αυτών εμπλεκομένων παραγόντων, τη διάθεση για δουλειά και συνεργασία μέσα σε ένα περιβάλλον αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης των ρόλων. Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο παράγοντες λειτουργεί καταλυτικά η Γραμματεία του τμήματος που είναι επιφορτισμένη με την διοικητική υποστήριξη και εξυπηρέτηση όλων των λειτουργιών είτε αυτές είναι καθαρά εκπαιδευτικές είτε υποστηρικτικές άλλων διαδικασιών που γίνονται καθημερινά. Σκοπός της εργασίας ήταν να καταγραφεί η λειτουργία της Γραμματείας, και να εξετασθεί από άποψη ποιότητας παροχής υπηρεσιών, όσον αφορά τις λειτουργίες της που σχετίζονται με τη εξυπηρέτηση των φοιτητών. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν αρχικά από προσωπικές συζητήσεις με το προσωπικό της γραμματείας, τον Προϊστάμενο και καθηγητές του τμήματος αλλά και από την προσωπική εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών. Σημαντικά στοιχεία στη συνέχεια προέκυψαν από ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε για τις ανάγκες της εργασίας διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε από φοιτητές, που ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά. Από τα αποτελέσματα προέκυψαν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, οι φοιτητές εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση στα θέματα της έκδοσης διαφόρων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων εκτός της αναλυτικής βαθμολογίας, ενώ είναι λιγότερο ικανοποιημένοι για θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την επαφή τους με τους καθηγητές, όπως η έκφραση παραπόνων ή διαμαρτυρίας, η επικοινωνία τους με καθηγητές και η ενημέρωση για το πρόγραμμα μαθημάτων και τις πιθανές αλλαγές του. Αυτές οι τέσσερις υπηρεσίες σε συνδυασμό με τις απόψεις της γραμματείας και του προϊσταμένου για τις δύο πιο σημαντικές λειτουργίες όπου παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αστοχίες δηλαδή η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και τα λάθη στις δηλώσεις μαθημάτων κατά τις ανανεώσεις εγγραφών, μας οδήγησαν τελικά να πραγματοποιήσουμε έξι μελέτες FMEA. Από άλλες απαντήσεις του ερωτηματολογίου προκύπτει ότι οι φοιτητές θεωρούν καλύτερη την εφαρμογή του νέου πληροφοριακού συστήματος για τις δηλώσεις μαθημάτων σε ποσοστό 84 % και αναφέρουν διάφορα πλεονεκτήματα όπως η ευκολία πρόσβασης στα στοιχεία για τις βαθμολογίες τους και τη φοιτητική τους πρόοδο, η ταχύτητα, η εξ αποστάσεως δήλωση PROCEEDINGS 4

15 αλλά και μειονεκτήματα όπως το γεγονός ότι συχνά «κολάει», δεν δείχνει τους βαθμούς κάτω από 4, δεν υπάρχει αμεσότητα για επεξηγήσεις, δεν ενημερώνεται, δεν γίνονται γρήγορα ή εύκολα διορθώσεις σε τυχόν λάθη. Θετική εντύπωση προκαλεί η συχνή απάντηση ότι δεν έχει μειονεκτήματα ενώ αρνητική το γεγονός ότι πολλοί φοιτητές ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πρόσβαση σε στο Διαδίκτυο. Στην ερώτηση αν οι φοιτητές είναι ενημερωμένοι για τις λειτουργίες της γραμματείας η μεγάλη πλειοψηφία (7%) απάντησε θετικά και αυτοί πρότειναν πολύ λογικές προτάσεις για βελτίωση όπως η παράταση του ωραρίου, η πρόσληψη ειδικού υπαλλήλου για τη λειτουργία του συστήματος ενώ αυτοί που δεν ήταν ενημερωμένοι ζήτησαν ή πρότειναν είτε λογικές λύσεις όπως ειδικό έντυπο και ειδική συγκέντρωση είτε παράλογες όπως να μπορούν να ενημερώνονται όταν χρειάζεται τηλεφωνικά!!!. Πάντως οι φοιτητές δεν φαίνεται να προτιμούν την ηλεκτρονική μόνον ενημέρωση αφού στο μεγαλύτερο ποσοστό (68%), προτιμούν ταυτόχρονα με την ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα αυτή να γίνεται και «κλασικά» με τον πίνακα ανακοινώσεων Ως γενική πρόταση για τη βελτίωση των λειτουργιών οι φοιτητές ορθά προτείνουν την αύξηση του προσωπικού, την αύξηση του χρόνου πρόσβασης ( που σύμφωνα με τη γραμματεία δεν τηρείται σχεδόν ποτέ) την αύξηση των υπηρεσιών μέσω διαδικτύου ενώ μάλλον λόγω ευκολίας προτείνουν και την εξυπηρέτησή τους μέσω της πιο απλής για αυτούς τεχνολογίας δηλαδή του τηλεφώνου, κάτι που συναντήθηκε ως απάντηση και σε άλλο ερώτημα Τέλος οι φοιτητές θεωρούν σε μεγάλο ποσοστό ότι είναι συνεπείς με τα υποχρεώσεις τους σε εντυπωσιακά μεγάλο ποσοστό ( 90%) κάτι που δεν συμφωνεί με την πραγματικότητα σύμφωνα με την άποψη της γραμματείας και του προϊσταμένου. Από τη μελέτη FMEA και το διάγραμμα Pareto προκύπτει ότι για όλες τις λειτουργίες υπάρχουν πολλά αίτια αστοχίας που ξεπερνούν την τιμή RNP 30, τιμή που θεωρείται όριο για να θεωρηθεί μία αστοχία ως σημαντική. Στα αίτια αυτά συγκαταλέγονται στον παράγοντα ΑΝΘΡΩΠΟΙ οι καθηγητές, οι φοιτητές και το προσωπικό της Γραμματείας δηλαδή όλοι οι συμμετέχοντες στις λειτουργίες. Στον παράγοντα ΜΕΘΟΔΟΙ εμφανίζεται η έλλειψη διαδικασίας ή κανονισμού, ενώ στον παράγοντα ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ κυρίως η κακή λειτουργία του διαδικτύου ή η ελλιπής συντήρησή του. Στον Πίνακα παρουσιάζονται οι μελέτες αστοχίας, προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες και υπολογίζονται (κατά εκτίμηση των συγγραφέων) οι νέες τιμές RNP. Αποτέλεσμα των διορθωτικών ενεργειών θα είναι αν εφαρμοστούν, κάποιες αστοχίες να μην είναι πλέον σημαντικές, άλλες όμως συνεχίζουν να έχουν τιμές RNP πάνω από 30. Τέτοια PROCEEDINGS 5

16 αίτια που παραμένουν σημαντικά είναι η ελλιπής γραμματειακή υποστήριξη, η κακή εκπροσώπηση των φοιτητών, η περιορισμένη παρουσία του Ε.Π. στο ΤΕΙ και η ανευθυνότητα των φοιτητών. Οι διορθωτικές ενέργειες για τα παραπάνω αίτια πρέπει να είναι ίσως συνδυασμένες δράσεις. Πάντως η έλλειψη χρηματοδότησης φαίνεται να είναι το κύριο αίτιο διότι η ελλιπής γραμματειακή υποστήριξη οφείλεται στην ελλιπή στελέχωση και στο γεγονός ότι μέσα από τη γραμματεία περνάνε πολλές διαδικασίες που κανονικά δεν είναι της αρμοδιότητάς της π.χ. το κλείσιμο ραντεβού μεταξύ καθηγητών και φοιτητών. Η χρηματοδότηση επίσης δημιουργεί προβλήματα και στην στελέχωση με μόνιμο Ε.Π. με αποτέλεσμα ο αριθμός του έκτακτου Ε.Π. να είναι πολύ μεγάλος ενώ δημιουργεί και στις υποδομές προβλήματα π.χ. με την έλλειψη χώρων όπως γραφείων καθηγητών. Τέλος η αδιαφορία ή ανευθυνότητα των φοιτητών είναι ένα αίτιο που αξίζει να προσεχθεί διότι απαιτεί πολλή προσπάθεια και χρόνο για να διορθωθεί και είναι ένα σημαντικό αίτιο πολλών αστοχιών στις λειτουργίες της Γραμματείας. Συμπεράσματα-Προτάσεις Από τα προαναφερθέντα στα «Αποτελέσματα» και τη «Συζήτηση των Αποτελεσμάτων» προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και τα εργαλεία της είναι εφαρμόσιμα και ιδιαίτερα χρήσιμα και στην Εκπαίδευση. Η εφαρμογή τους μπορεί να αναδείξει προβλήματα,να προτείνει λύσεις και να βοηθήσει στον καθορισμό διαδικασιών που θα είναι χρήσιμες στη λειτουργία του τμήματος. Η Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων λειτουργεί ικανοποιητικά στις περισσότερες διαδικασίες που πραγματοποιεί είτε καθημερινά είτε στη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους. Οι καταγραφείσες αστοχίες οφείλονται στο προσωπικό της γραμματείας, τους φοιτητές, καθηγητές και τις υποδομές του Τμήματος Οι αστοχίες μπορεί να διορθωθούν με τις προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες Οι πιο σοβαρές αστοχίες έχουν ως βασικό αίτιο δημιουργίας τους την έλλειψη χρηματοδότησης. Αυτή η έλλειψη έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την μικρή στελέχωση του τμήματος τόσο με διοικητικό όσο και εκπαιδευτικό προσωπικό ενώ επιπτώσεις υπάρχουν και σε ελλείψεις υποδομών. Δηλαδή η έλλειψη χρηματοδότησης έχει σαν αποτέλεσμα το τμήμα να έχει μικρό αριθμό τακτικού Ε.Π. άρα περιορισμένη παρουσία PROCEEDINGS 6

17 Εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΤΕΙ,ελλιπή γραμματειακή υποστήριξη και έλλειψη υποδομών. Τέλος σοβαρό αίτιο αστοχίας προκύπτει να είναι η ανευθυνότητα των φοιτητών στις σχέσεις τους με τη Γραμματεία αλλά και η κακή εκπροσώπηση φοιτητών στα όργανα εκπροσώπησής τους. Ως προτάσεις για μελλοντική έρευνα προτείνουμε : Να εφαρμοστούν εργαλεία Ποιότητας και σε άλλες λειτουργίες της Γραμματείας και του Τμήματος γενικότερα ώστε να εντοπιστούν αστοχίες, να διερευνηθούν τα αίτια και να προταθούν διορθωτικές ενέργειες. ενώ για τη βελτίωση της λειτουργίας του τμήματος προτείνουμε: Το Τμήμα να λειτουργήσει μέσα από ένα σύστημα Ποιότητας που πρέπει να το αναπτύξει άμεσα Να ορισθεί( ή ακόμη καλύτερα να προσληφθεί )Υπεύθυνος Ποιότητας. Βιβλιογραφία. Meirovich, G., and Romar, E., (2006), The difficulty in implementing TQM in higher education instruction.quality Assurance in Education 4,4, pp Svenson, M., Klefsjo, B., (2006), TQM based self assesment in the education sector. Experiments from a Swedish upper secondary school project Quality Assurance in Education,4,4 pp Aυλωνίτης, Σ., (2003), Στοιχεία ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, εκ.ελλην, Αθήνα. 4. Αγγελόπουλος, Χ., (2000), Εφαρμογή της Δ.Ο.Π., εκδ.εαπ, Αθήνα. 5. Αρβανιτογιάννης, Ι., (200), Ολική Ποιότητα, τόμος Β, Πάτρα. 6. Ζαβλανός, Μ., (2003), Η Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα. PROCEEDINGS 7

Το διαδίκτυο ως εργαλείο αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Το παράδειγμα του Τμήματος Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

Το διαδίκτυο ως εργαλείο αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Το παράδειγμα του Τμήματος Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Το παράδειγμα του Τμήματος Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος epdiamantopoulos@yahoo.gr http://users.sch.gr/epdiaman/ Διασφάλιση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 03 15.9.2014 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ενότητα 1η: Παρουσίαση Μαθήματος Δημήτριος Δρόσος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Κριτήρια και δείκτες ποιότητας 6 (1) Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια εκφράζονται σε αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και σχετίζονται με την Αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μαθήματος Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση

Οδηγός Μαθήματος Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» Οδηγός Μαθήματος Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση Δρ. Καπρέλη

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE Quality Assurance Unit Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ενότητα 5: Πελάτης και Προμηθευτής Δημήτριος Δρόσος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 3: Αξιολόγηση Προσωπικού Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πορισμάτων από την Επεξεργασία των Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Αποδεκτών των Υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε

Έκθεση Πορισμάτων από την Επεξεργασία των Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Αποδεκτών των Υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε Έκθεση Πορισμάτων από την Επεξεργασία των Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Αποδεκτών των Υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε Κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του πρώτου μήνα του 2015 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ LLP/ERASMUS ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ LLP/ERASMUS ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου kchatzop@uth.gr Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική αναδρομή Μορφές και τύποι της αξιολόγησης Η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, κατά το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2014. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου

Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015 Τσαρούχας Παναγιώτης 1. Τίτλος: Εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην μεταποίηση, μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων. Περιγραφή του θέματος:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Άσκηση 3η : Σταθμισμένος Μέσος & Λεξικογραφική -Μετεγκατάσταση Πολυτεχνείου Διονύσης Γιαννακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πέτρος Κωσταγιόλας λέκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο pkostagiolas@ionio.gr (26610-87402 & 6944 456336)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Προγράμματα Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου όπως η σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..4 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Προτάσεις για τη Βελτίωση της Διαδικασίας Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΒΟΓΔΑΝΟΥ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ GIOIA

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ε π ι σ τ ή μ η ς κ α ι Δ ι ε θ ν ώ ν Σ χ έ σ ε ω ν Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 5. 4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4 Σκοπός του Ερωτηµατολογίου 4 Ο σκοπός του ερωτηµατολογίου αυτού είναι η καταγραφή των δεξιοτήτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιλεγµένου δείγµατος διανοµέων, προκειµένου µετά από

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ. Ενότητα 5: Έρευνα Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς

Μάρκετινγκ. Ενότητα 5: Έρευνα Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς Μάρκετινγκ Ενότητα 5: Έρευνα Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ΤΜΗΜΑ Τεχνολόγων Γεωπόνων ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGZ520 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την Επικοινωνία των ΦΕ Στόχος της έρευνας Αξιολόγηση της επικοινωνίας των Φαρμακευτικών Εταιριών με: Γιατρούς Φαρμακοποιούς Κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς'

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Συνέδριο ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ-Θ *-* Νοεμβρίου 2012 Grand Hotel Θεσσαλονίκη Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Παναγιώτης Τζιώνας Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙ-Θ Συμπεράσματα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η καθιέρωση της διεργασίας επανεξέτασης του ετησίου προγράμματος έργων και αναθεώρησής του, εφόσον παρουσιαστούν αλλαγές σε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 3: Ανάλυση και περιγραφή θέσης εργασίας Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 3: Ανάλυση και περιγραφή θέσης εργασίας Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 3: Ανάλυση και περιγραφή θέσης εργασίας Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα, σήμερα Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015, μεταξύ: 1. Της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 196, ΤΚ 115 21, και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός του έργου και ο λεπτομερής προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ 12 ΜΑ ΙΟΥ 2014 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π) Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας. «Συγκολλούμενες με λέιζερ συνδυασμένες τηλεσκοπικές εργασίες»

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας. «Συγκολλούμενες με λέιζερ συνδυασμένες τηλεσκοπικές εργασίες» Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας µε τίτλο «Συγκολλούμενες με λέιζερ συνδυασμένες τηλεσκοπικές εργασίες» Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα