ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ"

Transcript

1 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Η ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΊΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΙΓΚΕΡΝΗ ΑΛΕΞΊΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗΝΟΥ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ( ). ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΧΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΉΓΟΡΑ* Έκατομβαιώνος οέ πρώτη (1η Ιανουαρίου) του έτους 1296, όπως μαρτυρεί ο ιστορικός Γεώργιος Παχυμέρης, έφθασε στα ανάκτορα της Κωνσταντινούπολης μια είδηση που θορύβησε εξαιρετικά τον αυτοκράτορα και το περιβάλλον του 1. Επρόκειτο για την αποστασία του πιγκερνη Αλεξίου Φιλανθρωπηνού, ο οποίος είχε αποσταλεί και παρέμεινε στη Μικρά Ασία επί τρία περίπου χρόνια (άνοιξη 1293-τέλος 1295) με σκοπό να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες της περιοχής. Ωστόσο η παρουσία του εκεί εξελίχθηκε σε κίνημα ή επανάσταση 2 εναντίον της εξουσίας των Παλαιολόγων, που εκδηλώθηκε το φθινόπωρο του Σκοπός της παρούσας εργασίας * Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω και από τη θέση αυτή τον κ. Τ. Λουγγή για τη βοήθεια που μου προσέφερε σε όλα τα στάδια της εργασία αυτής. 1. ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, Χρονική Συγγραφή (Βόννη), τόμ. Β ' [στο εξής ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ], III. 12, Βλ. Γ. ΓΕΩΡΠΑΔΗΣ-ΑΡΝΑΚΗΣ, ΟΙ Πρώτοι 'Οθωμανοί, Αθήνα 1947, 47, 58, 69, 70, 42 J. VERPEAUX, Nicéphore Choumnos. Homme d'état et humaniste Byzantin, Παρίσι 1959, 41 R. GUILLAND, Nicéphore Grégoras, Correspondance, Παρίσι 1927, 372 D. NICOL, The Last Byzantine Centuries, Λονδίνο 1972, 132 Angeliki E. LAIOU, Constantinople and the Latins, Cambridge Mass. 1972, ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, Some Observations on Alexios Philanthropenos and Maximos Planudes, BMGSA, 1978, Μοναδική μελέτη αποκλειστικά για τον Αλέξιο Φιλανθρωπηνό, αλλά εξαιρετικά δυσεύρετη (απρόσιτη και στη γράφουσα) παραμένει η μελέτη του R. GUILLAND. Alexis Philanthropène, Revue du Lyonnais 1922,47-59.

2 144 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. ΓΕΩΡΠΑΔΟΥ είναι να εντοπίσει και να εξετάσει κριτικά τις διαφορές που εμφανίζουν οι δύο κύριες ιστοριογραφικές πηγές της εποχής, η Χρονική Συγγραφή του Παχυμέρη και η Ρωμαϊκή Ιστορία του Γρήγορα, ξεκινώντας από τον τρόπο παρουσίασης θεμάτων, όπως η προσωπικότητα και η δράση του Φιλανθρωπηνού και φθάνοντας σε κρίσεις για το χαρακτήρα και τις συνέπειες του κινήματος του. Η κριτική εξέταση των αποκλίσεων αυτών των μαρτυριών μπορεί, νομίζουμε, να συμβάλει σε μια γενική θεώρηση σχετικά με την ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση των δύο ιστορικών κειμένων και των συγγραφέων τους απέναντι στην εσωτερική πολιτική του Ανδρόνικου Β '. που μέχρι σήμερα απουσιάζει από τη βιβλιογραφία 3. Ξεκινώντας τη σχετική διήγηση τους, οι δυο ιστορικοί δικαιολογούν μι εντελώς διαφορετικό τρόπο την παρουσία του Φιλανθρωπηνού στη Μικρό Ασία: Ο Παχυμέρης, που δεν ανας;έρει αν ο Φιλανθρωπηνός βρέθηκε σττ Μικρά Ασία με αυτοκρατορική πρωτοβουλία, θεωρεί την παρουσία του εκεί ως επακόλουθο της κακής κατάστασης που επικρατούσε στα σύνορα άλλε και στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας εξαιτίας των τουρκικών επιδρομών 4 Το σημαντικό εδώ είναι ότι στο προηγούμενο ακριβώς κεφάλαιο τη: Συγγραφής του ο ιστορικός, εκθέτοντας τις προσωπικές του εκτιμήσει; σχετικά με τις αιτίες αυτής της κακής κατάστασης, αναφέρει ότι η εικόνι που παρουσίαζε εκείνη τη στιγμή το Ρωμαϊκό κράτος ήταν ένας συνδυασμοί της φαυλότητας που επικρατούσε στη διοίκηση 5, της αυθαιρεσίας τω' ηγεμόνων (ηγεμόνων το πλέον κακότητι) αλλά και της κρατικής αδια φορίας, έκφραση της οποίας ήταν η μετριοπάθεια του αυτοκράτορα ως προ: 3. Υπάρχουν συγκρίσεις για επιμέρους θέματα, όπως π.χ. οι απόψεις του καθενό ιστορικού σχετικά με την προσωπικότητα και το ρόλο του πατριάρχη Αθανάσιο Α ' βλ. Βασιλική ΓΕΩΡΠΑΔΟΥ, Οι λιτανείες ως μέσον επικοινωνίας του πατριάρχ Αθανασίου Α'με το ποίμνιο του, Πρακτικά Β'Διεθνούς Συμποσίου «Ί Επικοινωνία στο Βυζάντιο», Αθήνα 1993, Τόσο οι σύγχρονες κο διεξοδικές μελέτες του Α. FAILLER για την Ιστορία του Παχυμέρη, όσο και ι παλαιότερες του R. GUILLAND για το Γρήγορα δεν φτάνουν ως τη σύγκριση τω εκτιμήσεων των δύο ιστορικών. 4. ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, 111.9, ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, III. 8,208.

3 ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ TOY ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗΝΟΥ 145 την επιβολή κολασμών σε όσους επεδείκνυαν τέτοια συμπεριφορά 6. Αυτή όμως η αυτοκρατορική μετριοπάθεια προκαλούσε μεγάλο κακό όχι μόνο στους πάσχοντες (μέγα τι το κακόν και ουκ οίστον όλως τοις παθοϋσιν είργάζετο) αλλά και σε ολόκληρο το κράτος, όπως σημειώνει ο Παχυμέρης στην αρχή του ίδιου κεφαλαίου (τά δέ τής Ψωμαΐδος έξησθενήκει τέλεον) 1. Επειδή, λοιπόν, μετά από όλα αυτά ακολουθεί η διήγηση για το Φιλανθρωπηνό, γίνεται αρκετά σαφές ότι ο ιστορικός θεωρεί την παρουσία του πιγκερνη στη Μικρά Ασία σημαντική και απαραίτητη και τη συνδέει με την απουσία της κρατικής μέριμνας. Από την άλλη πλευρά ο Γρηγοράς, παρόλο που θεωρεί την παρουσία του Αλεξίου Φιλανθρωπηνού στη Μικρά Ασία ως αποτέλεσμα αυτοκρατορικής πρωτοβουλίας, υποστηρίζει ότι ο Ανδρόνικος Β ' αναγκάστηκε να τον στείλει εκεί ως έναν από τους λειπομένους αρίστους 'Ρωμαίων 8, καθώς δύο «άριστοι Ρωμαίοι», ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος και ο Μιχαήλ Στρατηγόπουλος, άνδρες με μεγάλες στρατηγικές ικανότητες και στρατιωτικές επιτυχίες στην περιοχή, είχαν κλειστεί στη φυλακή. Αναγγέλλοντας λοιπόν το θέμα που πρόκειται να αναπτύξει στη συνέχεια της διήγησης του, ο Γρηγοράς υπαινίσσεται ότι η επιλογή του Φιλανθρωπηνού γγ αυτή την αποστολή υπήρξε, κατά κάποιο τρόπο, λύση ανάγκης, που δεν οφειλόταν όμως σε κοινωνικές και πολιτικές αιτίες, όπως γράφει ο Παχυμέρης, αλλά στην απουσία συγκεκριμένιον προσώπων. Ταυτόχρονα, τονίζοντας ότι οι προκάτοχοι του είχαν απόλυτη επιτυχία στο έργο τους, ο Γρηγοράς υπαινίσσεται ότι και ο νεαρός πιγκέρνης ήταν υποχρεωμένος να πράξει το ίδιο. Το περίεργο είναι ότι τα πρόσωπα αυτά, διακεκριμένα μέλη της αριστοκρατίας όπως άλλωστε και ο Φιλανθρωπηνός, είχαν κατηγορηθεί για έγκλημα 6. ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, ό.π.: το γαρ τοϋ βασιλεύοντος ευσταθές και το προς κρίσεις τε και κολάσεις συμπαθητικόν τε και ήμερον. 7. Για τον ίδιο λόγο παραπονείται και ο Θεόδωρος Μετοχίτης στο βασιλικό (β ' ) λόγο του προς τον Ανδρόνικο Β ' LAIOU, Constantinople and the Latins, Η άποψη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι μαρτυρεί μια επιστολή του φίλου και θαυμαστή του Φιλανθρωπηνού, ΜΆΞΙΜΟΥ ΠΛΑΝΟΎΔΗ (Maximi Monachi Planudis Epistulae, έκδ. P.-A. LEONE, Amsterdam 1991, αρ. 118): και γαρ ήρέθης στρατηγός, ουχί στρατηγών έτερων ενδεία, άλλα πολλών και καλών όντων έπί σε ή τοϋ κρατούντος ήνέχθη ψήφος και τών άλλων απάντων, ώς μόνης τής περί σέ όόξης Ικανής ούσης τήν Άσίαν έκλείπουσαν ήδη άναλαβεΐν.

4 146 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. ΓΕΩΡΠΑΔΟΥ καθοσιώσεως 9, δηλαδή για το ίδιο έγκλημα για το οποίο επρόκειτο στο εγγύς μέλλον να κατηγορηθεί και ο Φιλανθρωπηνός. Αν όμως, όπως θα φανεί στη συνέχεια, ο Γρηγοράς ενοχλείται από την αντικαθεστωτική δράση του Φιλανθρωπηνού, γιατί δεν νιώθει το ίδιο και για την περίπτωση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου Πορφυρογέννητου και εκείνη του Μιχαήλ Στρατηγόπουλου; Ίσως η στάση του αυτή να ήταν αποτέλεσμα κάποιας ιδιαίτερης ανησυχίας για την έκταση και απήχηση του κινήματος του Αλεξίου Φιλανθρωπηνού, ενώ οι άλλοι δύο «άριστοι Ρωμαίων» δεν αποδείχθηκαν επικίνδυνοι* ανησυχία που σε τελική ανάλυση κατέληγε σε φροντίδα υπέρ του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β '. Αν ισχύει αυτή η διαπίστωση, τότε η αρνητική στάση του Γρήγορα έναντι του Φιλανθρωπηνού με βάση τη γνωστή και αποδεδειγμένα στενή προσωπική του σχέση με τον Ανδρόνικο Β ' μπορεί να θεωρηθεί τελείως φυσική 10. Στα παραδείγματα που ακολουθούν θα γίνει προσπάθεια να διερευνηθούν οι παράγοντες που, εκτός από την προσωπική σχέση των δύο ιστορικών με τον Ανδρόνικο Β' επηρέασαν τις εκτιμήσεις τους αναφορικά με τον Φιλανθρωπηνό και το κίνημα του. Έτσι λοιπόν και στο θέμα της καταγωγής και της προσωπικότητας του Φιλανθρωπηνού δεν λείπουν οι ασυμφωνίες. Παρά το γεγονός βέβαια ότι και οι δυο πηγές αναγνωρίζουν στο νεαρό πιγκερνη και αριστοκρατική καταγωγή 12 και στρατηγικές ικανότητες και «φιλοδωρία», ο τρόπος που Π, 9. Πρβλ. ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, II. 19, 162 και ΓΡΗΓΟΡΆΣ, Ρωμαϊκή Ιστορία (Βόννη) [στο εξής: ΓΡΗΓΟΡΆΣ], VI. 6, Ο ίδιος ο ΓΡΗΓΟΡΆΣ μιλά για τη σχέση του αυτή στην Ιστορία του (VIII. 8, ), στην οποία άλλωστε είχε ενσωματώσει και επιτάφιο προς τον γηραιό αυτοκράτορα (Ι. 1, ). Πρβλ. Η. HUNGER, Βυζαντινή Λογοτεχνία, Αθήνα 1987, τόμ. Α', Προσωπική σχέση με τον Ανδρόνικο Β' είχε βεβαίως και ο Παχυμέρης. Μάλλον υπερβολική όμως πρέπει να θεωρηθεί η γνώμη του Ν. JORGA, Médaillons d'histoire littéraire byzantine, Byzantion 2, 1925,292 ότι το έργο του αξίζει ως προϊόν του «son maître impérial, le lamentable Andronic II». 12. Για τους Φιλανθρωπηνούς βλ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ, Μητροπολίτου Παραμυθίας, Συμβολή εις την Ίστορίαν του βυζαντινού οίκου των Φιλανθρωπηνών, Δελτίον τής Ιστορικής και Εθνολογικής 'Εταιρείας 10, 1928, Α. PAPADOPOULOS, Versuch einer Genealogie der Paiaiologen , Μόναχο 1938 (ανατ. Amsterdam 1962), αρ. 24 και R. GUILLAND, Fonctions et dignités des eunuques, Études Byzantines 3, 1945,

5 ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ TOY ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗΝΟΥ 147 παρουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά διαφέρει. Ενώ δηλαδή ο Γρηγοράς για την καταγωγή του αρκείται να πει, έμμεσα βέβαια, ότι ήταν εις εκ των λειπομένων αρίστων 'Ρωμαίων, ο Παχυμέρης ενδιαφέρεται και για τα οικογενειακά του ονόματα και για τα αξιώματα των προγόνων του 13. Evo') ο Γρηγοράς παραδέχεται τις στρατηγικές του ικανότητες 14, ο Παχυμέρης προσθέτει κοντά σ^ αυτές και την εύνοια της τύχης 15, απαραίτητη σε σπουδαίους ανθρώπους, αφού η θεοποίηση της ήδη από την αρχαιότητα θα προσέθετε στα ανδραγαθήματα τους και τη θεϊκή επιβράβευση. Ώς εδώ είναι εμφανές ότι ο Γρηγοράς είναι πιο φειδωλός στην περιγραφή της προσωπικότητας του Φιλανθρωπηνού, ενώ ο Παχυμέρης μεγεθύνει ορισμένα χαρακτηριστικά της 16. Όταν όμως στη συνέχεια τα δυο κείμενα περιγράφουν τη «φιλοδωρία» του, η διαφορά τους εκεί γίνεται ποιοτική , οι οποίοι όμο)ς συγχέουν τον πατέρα του Φιλανθρωπηνού, πρωτοβεστιάριο Μιχαήλ Ταρχανεκότη, που πέθανε στη Θεσσαλία το 1283, με τον μέγα κονοσταύλο και προποστράτορα Μιχαήλ Ταρχανειώτη Γλαβά. Τόσο ο D. POLEMIS, The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography, Λονδίνο 1968, αρ. 171, όσο και ο Γ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, Μιχαήλ Δούκας Γλαβάς Ταρχανειιότης (Προσωπογραφικά), Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 7, 1957, , διακρίνουν τα δύο πρόσωπα. 13. ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, III. 9, 210: ô του προρρηθέντος πρωτοβεστιαρίου τοϋ Ταρχανειώτου δεύτερος παις, ό Φιλανθρωπηνός έκ τοϋ προς μητρός πάππου 'Αλέξιος, τοϋ προτέρου εις πρωτοσεβαστόν τιμηθέντυς πιγκέρνης τφ βασιλεΐ τιμηθείς. 14. ΓΡΗΓΟΡΆΣ, VI. 8, 195: ήν 6έ une στρατηγικός άνήρ και δεινός τα πολέμια 'Αλέξιος ό Φιλανθρωπηνός, πιγκέρνης αξίωμα ών, έν ταϊς άκμαΐς τής νεότητος ανθών. 15. ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, ό.π: φύσεως τε τάχει καί σπουδή στρατηγία πρεπούση συναιρομένης και τής παρά πολλοίς λεγομένης τύχης. 16. Η μεγέθυνση ορισμένων χαρακτηριστικών μιας σημαντικής προσωπικότητας και η απόδοση τους με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που προβάλλει η κύρια και πιο σύγχρονη προς τα γεγονότα πηγή (εδώ ο Παχυμέρης) είναι ιδιαίτερα οικεία και προσφιλής και στο Νικηφόρο Γρήγορα (βλ. αμέσως πιό κάτω). Αλλού πραγματεύομαι ειδικά την περίπτωση του Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγου.

6 148 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, III. 9, 210 ΓΡΗΓΟΡΑΣ, VI. 8, 196 τα κατ' άνατολήν καθίστα τε και ήν γάρ και φιλοδωρότατος ό άνήρ προσησφαλίζετο, τά μέν και μάχαις και άλλως κοινωνικών το ήθος τοϊς καθ' ας ένίκα, τά πλείστα δέ συνέσει ύπ" αυτόν παρεχόμενος- δ δή κράτικαί γε φιλοδωρία προς τε τους στον εφόδων τοις στρατηγοϋσιν εις εχθρούς άμα καί προς τους φίλους. νίκας καί τρόπαια. Είναι γεγονός ότι και οι δυο μαρτυρίες κάνουν λόγο για «φιλοδωρία». Ο Παχυμέρης όμως δεν λέει ότι όλες οι νίκες του Φιλανθρωπηνού ήταν αποτέλεσμα της «φιλοόωρίας» του, όπως φαίνεται να υπονοεί ο Γρηγοράς. Επίσης συνδυάζει τη «φιλοδωρία» του Φιλανθρωπηνού με τη σύνεση του, χαρακτηριστικό πιο σοβαρό από το «κοινωνικόν ήθος» της μαρτυρίας του Γρήγορα και απαραίτητο σε ανθρώπους που ασκούν κάποιου είδους εξουσία. Από την αντιπαράθεση των μαρτυριών, που αναφέρονται στην προσωπικότητα του Φιλανθρωπηνού, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι ο Γρηγοράς, διαβάζοντας το κείμενο του Παχυμέρη από το οποίο κυρίως πρέπει να αντλούσε τις πληροφορίες του για την εποχή αυτή 17, αφαίρεσε από τις συγκεκριμένες μνείες εκείνα τα στοιχεία που καθιστούσαν το Φιλανθρωπηνό ηγήτορα με προσόντα ενός αυτοκρατορικού αδελφού, όπως ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ο Πορφυρογέννητος. Αποφεύγοντας όμως να παρεκκλίνει φανερά από τη μαρτυρία του προκατόχου του, αναφέρθηκε επιλεκτικά στη «φιλοδωρία», αλλά με τρόπο που να μην λειτουργεί θετικά για την προσωπικότητα του Φιλανθρωπηνού, παραλλάζοντας ουσιαστικά το περιεχόμενο που είχε η αρετή αυτή στη μαρτυρία του Παχυμέρη. Στη συνέχεια, η αλλοίωση του περιεχομένου μαρτυριών του Παχυμέρη καταλήγει να μοιάζει, στο Γρήγορα, με προσφιλή συνήθεια. Έτσι, ενώ η διήγηση τους συμφωνεί στο ότι αρχικά ο Φιλανθρωπηνός παρακινήθηκε από τους Κρήτες συμμάχους του να αποστατήσει από την 17. Βλ. Ι. ΚΑΡΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πηγαί τής βυζαντινής ιστορίας, θεσσαλονίκη 1978, 345, 358. Ο JORGA, Medaillons d'histoire littéraire byzantine, (κυρίως ) υποστηρίζει ότι ο Γρηγοράς δεν γνώριζε τον Παχυμέρη, αλλά η LAIOU, Constantinople and the Latins, 349, θεωρεί εσφαλμένη την άποψη αυτή.

7 ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ TOY ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗΝΟΥ 149 αυτοκρατορική εξουσία, αποκλίνει σημαντικά ως προς τις αιτίες που τους οδήγησαν σε μια τέτοια κίνηση. Ο Γρηγοράς αναφέρει δύο αιτίες εκ των οποίων η μία ήταν καθαρά ψυχολογική, επειδή, όπως ισχυρίζεται, έδει άνακεκράσθαι τοις λυπηροΐς τά ηδέα, ενώ η δεύτερη είχε να κάνει με το ποιόν των ανθρώπων αυτών, που επειδή απολάμβαναν από τον Φιλανθρωπηνό τιμής πάνυ πολλής, υπέρτερα πολλώ τής εαυτών αξίας καί τύχης έφρόνησαν ]&. Αυτό, κατά το Γρήγορα, συμβαίνει κάθε φορά που έχουμε να κάνουμε με άφρονες ανθρώπους. Κατατάσσοντας όμως τους «Ρωμαίους» (από τη βενετοκρατούμενη Κρήτη) συμμάχους του Φιλανθρωπηνού στην κατηγορία των αφρόνων, ο ιστορικός υπαινίσσεται ίσιος ότι και το κίνημα του Φιλανθρωπηνού ήταν πράξη αφροσύνης. Αντίθετα, ο Παχυμέρης δεν αποδίδει την αλλαγή της στάσης των Κρητών σε υποκειμενικές και ψυχολογικές αιτίες, αλλά εντοπίζει στη δράση τους και κίνητρα πολιτικά 19, όπως η καχυποψία με την οποία αντιμετώπιζε τη δράση τους στη Μικρά Ασία ο αυτοκράτορας και η συμφορά που μάλλον τους περίμενε εξαιτίας αυτής της καχυποψίας 20 αλλά και η αγανάκτηση τους από το γεγονός ότι αυτοί διακινδύνευαν για τη σωτηρία της ρωμαϊκής επικράτειας, ενώ το αυτοκρατορικό περιβάλλον απολάμβανε μόνο χωρίς να κοπιάζει: διαγανακτοϋντες ει αυτοί μεν δια πόνων χωροΰντες καί τών εσαεί κινδύνων έτέροις τήν έξουσίαν χαρίζονται, εκείνοι δ' εν άνέσει τρυφώντες μηδέ χάριν έσομένοις έφκεσαν ών εΰ πεπόνθασί τε καί πάσχουσι παρ" αυτών, άλλα καί μάλλον καί τών άποτεταγμένων κωλύονται 21. Το ενδιαφέρον αυτής της μαρτυρίας 18. ΓΡΗΓΟΡΆΣ, VI. 8, Αναγνωρίζει βέβαια και υποκειμενικούς λόγους, όπως η μεγάλη αφοσίωση τους προς το Φιλανθρωπηνό, η οποία μάλιστα έφτανε ως την αυτοθυσία: ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, III. 9, ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, III. 9, 214: καί τέλος τήν άπό τοϋ βασιλέως τινές τών εκείνου άποστροφήν οίον καί εις το μετέπειτα επλάττοντο κάκωσιν, έν όεινφ τιθεμένου λέγοντες τον τοσούτων χρημάτων σωρόν, ώς αύτοϋ μεν δέον ίκανοΰντος ρόγαις, εκείνου δέ νοσφίζεσθαι βουλομένου τήν δι'εκείνων τών εχθρών προνομήν. Με άλλα λόγια το παλάτι κατηγορούσε το Φιλανθρωπηνό ότι είχε καταχρασθεί τα χρήματα που προορίζονταν για το μισθό των στρατιωτών του. 21. ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, III. 9, 215. Εδώ πρόκειται για τις «αποτεταγμένες ρόγες» που είχε ορισθεί να παίρνουν οι Κρήτες την εποχή που, εγκαταλείποντας την πατρίδα τους, είχαν προσχωρήσει στην υπηρεσία του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β ' βλ. ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, III. 8,209.

8 150 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ έγκειται στο ότι ο Παχυμέρης συγκρίνει τη δράση των δύο ανδρών, του Ανδρόνικου Β ' και του Φιλανθρωπηνού, τοποθετώντας τους μάλιστα ως επικεφαλής δυο εντελώς διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Στη μια πλευρά λοιπόν βρίσκονταν οι εν άνέσει τρυφώντες, δηλαδή ο αυτοκράτορας και το περιβάλλον του, που αν και ολιγαριθμότεροι -σε σχέση με άπαν τό στρατιωτικόν του Φιλανθρωπηνού- μπορούσαν να απολαμβάνουν χωρίς να χρωστούν ευγνωμοσύνη. Στην άλλη πλευρά βρίσκονταν οι διά πόνων χωροϋντες, δηλαδή το πολυπληθές και αφοσιωμένο στράτευμα του Φιλανθρωπηνού, που ταλαιπωρείτο μόνο χωρίς να απολαμβάνει ούτε κι εκείνα που του είχαν υποσχεθεί. Η αντίθεση των δύο ανδρών και του περιβάλλοντος τους δείχνει ότι, οποιαδήποτε κι αν ήταν η σχέση του Παχυμέρη με τον αυτοκράτορα ειδικά αλλά και τον αυτοκρατορικό θεσμό γενικότερα, δεν τον απέτρεπε από τέτοιου είδους παρατηρήσεις. Ταυτοχρόνως, η προβολή και των πολιτικών λόγων που εξωθούσαν το στράτευμα του Φιλανθρωπηνού σε αποστασία προσδίδει στο κίνημα του πιγκερνη σοβαρότητα και διασκεδάζει την εντύπωση που δημιουργείται από το κείμενο του Γρήγορα ότι ήταν πράξη αφροσύνης από ανθρώπους τυχάρπαστους που σκέφθηκαν και ενήργησαν πάνω από την αξία τους. Αυτή η εντύπωση θα μπορούσε να στηριχθεί μόνο σ' ένα κείμενο στο οποίο θα αποσιωπούνταν οι αντικειμενικοί λόγοι. Αυτό ακριβώς έπραξε ο Γρηγοράς, ο οποίος φαίνεται πως ήθελε να προσδώσει στο κίνημα του Φιλανθρωπηνού εντελώς αρνητική φυσιογνωμία. Την ίδια διαπίσταίση μπορεί να κάνει κανείς κάθε φορά που ο Γρηγοράς καταφεύγει σε αποσιώπηση μαρτυριών του Παχυμέρη και μάλιστα εκείνων που αποδίδουν αξιόπιστα κίνητρα στην επανάσταση του Αλεξίου Φιλανθρωπηνού. Έτσι παρά την πληροφορία του Παχυμέρη ότι ο Φιλανθρωπηνός υποστηριζόταν και από ορισμένα επώνυμα μέλη της αριστοκρατίας, όπως ο Τάρχας 22 και ο Ακροπολίτης Μελχισεδέκ 23, ό μεν φιλίως... ό δε 22. Βλ. PLP, τόμ. 11, αρ Ο Ακροπολίτης Μελχισεδέκ (βλ. PLP, τόμ. 1, αρ. 523) ήταν αδελφός του Κωνσταντίνου Ακροπολίτη και γιος του ιστοριογράφου Γεωργίου Ακροπολίτη. Πρβλ. D. NICOL, Constantine Akropolites. A Prosopographical Note, DOP 19, 1965,

9 ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ TOY ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗΝΟΥ 151 προσγενώς, ο Γρηγοράς επιμένει να μην κάνει την παραμικρή νύξη γγ αυτούς. Αν η πληροφορία του Παχυμέρη είναι ακριβής, τότε, με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί πιο πάνω για τη στάση του Γρήγορα, είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι η παρασιώπηση της σκόπευε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο Φιλανθρωπηνός είχε απομονωθεί από όλους και ότι το εγχείρημα του δεν βρήκε καμιά ανταπόκριση παρά μόνο μεταξύ αφρόνων και ταραχοποιών ανθρώπων. Παρόμοιες διαφορές παρουσιάζουν οι δύο ιστορικοί αναφορικά με το αν θα μπορούσε να ευδοκιμήσει το κίνημα του Φιλανθρωπηνού. Ο Γρηγοράς δεν διατυπώνει τέτοια υπόθεση, αφού ο ιστορικός παίρνει πια σαν δεδομένο ότι ήταν πράξη αφροσύνης και άρα καταδικαστέα και από το θεό, όπως θα γράψει πιο κάτω. Από τον Παχυμέρη, αντίθετα, διατυπώνεται η γνώμη ότι το κίνημα μπορούσε να επικρατήσει για πολλούς λόγους (είναι γαρ σφίσι εκ πολλών το βουλευόμενον άνυστόν) εκ των οποίων οι ισχυρότεροι ήταν οι εξής: α) η πίεση του λαού από έκτακτες υπηρεσίες και πρόσθετες εισφορές (ζημίαις καί συνδόσεσιν), οι οποίες τον είχαν καταστήσει εύθικτο και έτοιμο προς αποστασίες, και β) η αφοσίωση που έτρεφαν προς το Φιλανθρωπηνό και οι Ρωμαίοι σύμμαχοι του και το μεγάλο πλήθος τιον Τούρκων, που είχαν αυτομολήσει σ' αυτόν 24. Χωρίς αμφιβολία, η εκτίμηση του Παχυμέρη ότι το κίνημα θα μπορούσε να επικρατήσει, δεν μπορεί να εκληφθεί σαν έκφραση θαυμασμού προς τον Ανδρόνικο Β ' και την πολιτική του. Για όλους αυτούς τους λόγους ο Φιλανθρωπηνός δεν μπορούσε να αγνοήσει τις παραινέσεις των συντρόφων του, αν και, όπως μαρτυρούν και τα δύο κείμενα, βρέθηκε σε μεγάλο δίλημμα για το αν θα προχωρούσε τελικά σε αποστασία 25. Ο Γρηγοράς δεν διευκρινίζει ποιο ήταν αυτό το (= ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Studies in Late Byzantine History and Prosopography, Λονδίνο 1986, αρ. X). 24. ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, III. 9, 215. Πρβλ. ΜΆΞΙΜΟΥ ΠΛΑΝΟΎΔΗ, Επιστολές (έκδ, LEONE), αρ Ο ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ (III. 9, 213) γράφει ότι όταν στην αρχή οι σύντροφοι του φανέρωσαν στον Φιλανθρωπηνό την επιθυμία τους να αποστατήσουν, εκείνος απευθύνθηκε αμέσως στον Ανδρόνικο Β ' ζητώντας του να τον απαλλάξει από την αρχηγία της αποστολής, χωρίς βέβαια να του φανερώσει τους πραγματικούς λόγους (τουλάχιστον δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στην πηγή). II πληροφορία αυτή δέχεται πολλές ερμηνείες: Αν μεν είναι ακριβής, τότε επιβεβαιώνει και την μετέπειτα

10 152 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ δίλημμα και αρκείται να πληροφορήσει τον αναγνώστη του ότι μετά πολλάς τών λογισμών τάς παλαίστρας νικώσιν οι τά τής αποστασίας υποτιθέμενοι 20. Ο Παχυμέρης είναι και σ" αυτή την περίπτωση πιο αναλυτικός. Εμφανίζει το Φιλανθρωπηνό να αναγνωρίζει το βάσιμο των αιτημάτιον το)ν συντρόφων του, να μένει όμως αναποφάσιστος μπροστά στο μέγεθος των ευθυνών του να ενδιαφέρεται για την προστασία της Ρωμαϊκής επικράτειας, να διστάζει όμως να αποσχισθεί από την κεντρική εξουσίανα εκφράζει την αγάπη του προς τους συντρόφους του και να επιζητά τη δική τους αφοσίωση. Κι όταν τελικά εξασφαλίζει τη δήλωση της πίστης τους (ώς υπέρ αύτοϋ γε καί τεθνηξομένων απάντων, ει εις ανάγκην τινά κατασταΐεν), ενθαρρύνεται και τό τής ηγεμονίας άναδέχεται όνομα 21. Στη συνέχεια, ο Παχυμέρης αναφέρει ότι η ανάληψη της αρχηγίας έδιωξε κάθε δισταγμό του Φιλανθρωπηνού και ενίσχυσε τη δύναμη και την εξουσία του τόσο ώστε να σπεύσουν να συνταχθούν μαζί του και όσοι από τους περιοίκους έμεναν ακόμη ουδέτεροι. Ο Γρηγοράς αποσιωπά και αυτή την πληροφορία, που οπωσδήποτε εμφανίζει το Φιλανθρωπηνό ως αρχηγό κύρους. Και όπου δεν μπορεί να αποσιωπήσει γεγονότα παρουσιάζεται εξαιρετικά φειδωλός στις πληροφορίες του. Ας παραθέσουμε τα χωρία που αναφέρονται στις ενέργειες του Φιλανθρωπηνού μετά την ανάληψη της αρχηγίας του κινήματος. αναποφασιστικότητα που του προσάπτουν και τα δυο ιστορικά κείμενα. Αν πάλι είναι ανακριβής, τότε μπορεί να σημαίνει ή ότι ο Παχυμέρης θέλει να μετριάσει την εντύπωση ότι ο Φιλανθρωπηνός ήταν ένοχος «καθοσιώσεως» και ότι ο ίδιος τον υποστήριζε ή ότι ο ιστορικός μέμφεται το Φιλανθρωπηνό για αναποφασιστικότητα και ραθυμία. Ωστόσο η πληροφορία του Παχυμέρη συμφωνεί και με μια μαρτυρία του ΜΆΞΙΜΟΥ ΠΛΑΝΟΎΔΗ (Επιστολές, ό.π., αρ. 118): ότι την αύτην ήγεμονίαν οίς εφεξής ήδη λαγχάνεις, τοϋτο μεν, δτε προς αυτήν κατεπέμφθης, τοϋτο δέ νυν, ότι άφεΐναι βούλει μέν, ού συγχωρή δέ. 26. ΓΡΗΓΟΡΆΣ, VI. 8, ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, III. 9, 219.

11 ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ TOY ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗΝΟΥ 153 ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, III. 9, ΓΡΗΓΟΡΑΣ, VI. 8, 198 άπέσβεστο τοιγαροϋνέκεΐσε τοβα- καί σιωπήν έπί τοϋ στρατού τής σιλέων όνομα, παρά μόνον το εις πα- τών βασιλικών ονομάτων ευφημίας ό ρασυρμόν μεμνήσθαι καί λοιδορίαν. πιγκέρνης προστάττει τά πρώτα Η απαγόρευση να επευφυμούνται τα βασιλικά ονόματα στο στράτευμα του Φιλανθρωπηνού ήταν μία μόνο ενέργεια. Ακολούθησαν και πολλές άλλες, τις οποίες μνημονεύει ο Παχυμέρης, ενώ ο Γρηγοράς τις παρασιωπά. Συγκεκριμένα ο Παχυμέρης διανθίζει τη διήγηση του με επίθετα που προσδιορίζουν τόσο τις ικανότητες του Φιλανθρωπηνού να εξουσιάζει και να καθοδηγεί 28 όσο και τη φυσιογνωμία του καθεστιύτος του ως αρχοντικού και αυτεξούσιου. Αναφέρει επίσης ότι και τα μοναστήρια της περιοχής, που ήταν πολλά και σημαντικά, μνημόνευαν τώρα πια το δικό του όνομα κι όχι του αυτοκράτορα 29 -πληροφορία που υποδηλώνει σαφώς ότι το εγχείρημα του Φιλανθρωπηνού δεν περιορίστηκε στα στενά όρια του στρατεύματος του, αλλά βρήκε απήχηση και σε φορείς που, όπως τα μοναστήρια, εξασκούσαν αρκετή επιρροή στην περιοχή. Τέλος, αναφέρει ότι ο Φιλανθρωπηνός ενίσχυσε οικονομικά το στράτευμα του χάρη σε αγαθά που έπαιρνε από αυτές τις μονές με τη συγκατάθεση τους 30. Και ενώ ο Φιλανθρωπηνός, όπως επισημαίνει η διήγηση του Παχυμέρη, επέδειξε δραστηριότητα ιος προς την εδραίωση του καθεστώτος του και την ικανοποίηση των οικονομικών αιτημάτων των στρατιωτών του, στο θέμα της χρήσης των βασιλικών συμβόλιαν επέδειξε έντονη αναβλητικότητα. Ο Παχυμέρης αναφέρεται στο θέμα αυτό χρησιμοποιώντας εκφράσεις, στις οποίες όμως δεν διαφαίνεται ψόγος για την αναβλητικότητα του 28. ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, ό.π.: αύτος δ' ην έκείνοις καί άρχων καί ήγεμών καί βασιλέως φέρων, ει καί μή όνομα αλλ'αξίωμα. 29. ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, ό.π.: ήν δέ που καί μοναΐς παραβάλλη (πολλαί δ' αύται καί μέγισται), ου βασιλέως ήν όνομα τό μνημονευόμενον, αλλ' αύτοϋ γε καί μόνου κατά τι κράτος άρχοντικόν καί αύτοδέσποτον όνομα. 30. ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, ό.π.: αφ' ών καί πολλά δεσποτικώς αφαιρούμενος τοις στρατιώταις παρεΐχεν, ασμένως τών εχόντων κατατιθεμένων.

12 154 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Φιλανθρωπηνού 31. Και ενώ γενικά αποφεύγει την αρνητική κρίση, ο Γρηγοράς κάνει λόγο για αμέλεια που οφειλόταν είτε σε δειλία είτε σε άδηλους ακόμα σκοπούς, μεταξύ των οποίων η σύλληψη του πρωτοβεστιαρίτη Λιβαδαρίου 32. Και τούτο επειδή ακολουθεί με συνέπεια την αρχική του κρίση ότι, δηλαδή, επρόκειτο για πράξη αφροσύνης χωρίς κοινωνικά ερείσματα. Η κρίση αυτή επιβεβαιωνόταν τώρα και από τους δισταγμούς του αρχηγού της αποστασίας (εϊτε τον δγκον τοϋ πράγματος δειλιών). Η αναβολή της σύλληψης του Λιβαδάριου όντως περιέπλεξε τα πράγματα, διότι έδωσε την ευκαιρία στον πρωτοβεστιαρίτη να πληροφορηθεί τις κινήσεις του Φιλανθρωπηνού. Απέναντι στο γεγονός αυτό οι μαρτυρίες των δύο ιστορικών είναι ταυτόσημες. Η απόκλιση εντοπίζεται εκεί όπου καλούνται να αξιολογήσουν τις αντιδράσεις του Λιβαδαρίου. Στον Παχυμέρη η είδηση της αποστασίας του Φιλανθρωπηνού θορυβεί και φοβίζει το Λιβαδάριο, επειδή ο ίδιος αδυνατεί να αντισταθεί μπροστά σε τόσο μεγάλο πλήθος στρατού. Στο Γρήγορα δεν υπάρχει παρόμοια εκτίμηση, ούτε καν υπαινιγμός. Αντίθετα, ο Λιβαδάριος εμφανίζεται να αναλαμβάνει ο ίδιος δυναμική πρωτοβουλία για να αντιμετωπίσει το Φιλανθρωπηνό: 31. ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, III. 9, 221 : τό δ' ήν εν άναβολαϊς το τόλμημα καί το μέν παρόν στέργων, προς δέ τό μέλλον άποσκοπών. 32, ΓΡΗΓΟΡΆΣ, VI. 8, 199. Ο πρωτοβεστιαρίτης Λιβαδάριος είχε αποσταλεί μαζί με το Φιλανθρωπηνό για την άμυνα ορισμένων άλλων μικρασιατικών περιοχών: των περί τά Νεόκαστρα και Λνοίανπάσαν και Σάοοεις αύτάς, κατά τον Παχυμέρη, τών περί τήν Ίωνίαν πόλεων, κατά το Γρήγορα. Κατά κοινή ομολογία και των δυο ιστορικών ήταν έμπιστος και ευνοούμενος του Ανδρόνικου Β '. Βλ. και PLP, τόμ. 6. αρ

13 ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ TOY ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗΝΟΥ 155 ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, III. 10,222) έτέρωθεν καί ô πρωτοβεστιαρίτης τό ξυμπεσόν παρά πάσαν ελπίδα μαθών, τφ βασιλεΐ καθοσιούμενος ώς παρ' αύτοϋ τιμηθείς, εν φροντίσιν ήν καί περί τοις ολοις έδεδίει. πού γαρ εϊχεν εκείνος άναρριφθέντος τοσούτου κινδύνου προς τόσον στρατιάς άντιστήναι πλήθος; ει δ' ούν άλλ' ει καί συμπλοκάς ένενόει μόλις, ό γοϋν εντεύθεν κίνδυνος οΰπω συστάσαν τήν περί τούτων εννοιαν έλυε. ΓΡΗΓΟΡΑΣ, VI ό γαρ πρωτοβεστιαρίτης Λιβαδάριος τήν περί τά πάρεργα ταύτα τοϋ πιγκερνη άσχολίαν καιρόν "ίδιον ήγησάμενος πεμφθέντα παρά τής άνωθεν δεξιάς εν ούτω βιαία καί οξέως ανταγωνιζόμενη πραγμάτων ροπή πάντα κινεί χρήματα καί πάντα τήν ταχίστην συναγείρει στρατόν εκ τε τής παραλίου τής "Ιωνίας εκ τε τής μεσογαίου καί, συνελόντι φάναι, πανταχόθεν. Παρά την αντίθεση τους σ" αυτό το σημείο, τα δυο κείμενα συμφωνούν στη συνέχεια ότι ο Φιλανθρωπηνός αιχμαλωτίστηκε εξαιτίας της προδοσίας των Κρητών συμμάχων του, τους οποίους είχε δωροδοκήσει προηγουμένως ο Λιβαδάριος 33. Οι αναντιστοιχίες εμφανίζονται αμέσως παρακάτα). Πρόκειται για το σημείο όπου ο Γρηγοράς, προσπαθώντας ουσιαστικά να δικαιολογήσει την πρωτοβουλία του Λιβαδαρίου, ο οποίος επέβαλε στον αποστάτη Φιλανθρωπηνό την ποινή της τύφλωσης 34, χρησιμοποιεί μιαν έκφραση που δανείζεται μάλλον από τον Παχυμέρη 35 : 33. Πρβλ. ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, III. 10, και ΓΡΗΓΟΡΆΣ, VI. 8, Για την τύφλωση του Φιλανθρωπηνού βλ. Ρ. SCHREINER. Die byzantinischen Kleinchroniken, Βιέννη 1975, τομ. A', 194 και τομ. Β, Για την ποινή της τύφλωσης γενικά βλ. Ο. ΛΑΜΨΙΔΗΣ, Ή ποινή τής τυφλώσεως παρά Βυζαντινοίς, Αθήνα Το χωρίο ανήκει στο κεφάλαιο που προηγείται της διήγησης για τον Αλέξιο Φιλανθρωπηνό. Βλ. και πιο πάνο), σελ. 142 και 146.

14 156 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, III. 8, 208 ΓΡΗΓΟΡΑΣ, VI. 8, 201 τό γαρ τοϋ βασιλεύοντος εϋστα- αλλ" έν νώ λαβών τό τοϋ βασιλέως θες καί τό προς κρίσεις τε καί προς τάς κολάσεις άκίνητον καί κολάσεις συμπαθητικόν τε καί ήμε- δείσας μή φιλανθρωπίας ό δέσμιος ρον μέγα τι τό κακόν καί ούκ οίστόν τύχη άπελθών μετά τρίτην από τής όλως τοις παθοΰσιν είργάζετο κατασχέσεως ήμέραν αφαιρείται τών οφθαλμών αυτού τάς αύγάς. Οι δυο αυτές φράσεις αναφέρονται σε εντελώς διαφορετικές καταστάσεις και αποκαλύπτουν τις διαμετρικά αντίθετες θεωρήσεις των δυο ιστορικών. Για τον Παχυμέρη η συνήθεια του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β'να αποφεύγει τις κρίσεις τε καί κολάσεις δεν θεωρείται απλώς ως ανοχή απέναντι σ" εκείνους που επιβάρυναν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία με φαυλότητα και αισχροκέρδεια, αλλά τελικά και ως ενοχή του για τη μεγάλη καταστροφή που προξενούνταν σ' ολόκληρο το κράτος. Για το Γρήγορα η «ακινησία» του Ανδρόνικου Β ' στο να κολάζει είναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ύποπτη και μεμπτή γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να μείνει ατιμώρητος ο άνθρωπος που έθεσε σε κίνδυνο την ίδια την αυτοκρατορική εξουσία. Φαίνεται, λοιπόν, ότι για το Γρήγορα εκείνο που κατέστρεφε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν ο,τιδήποτε και οποιοσδήποτε ερχόταν κάθε φορά σε αντίθεση με την αυτοκρατορική αρχή, όποιος κι αν την εκπροσωπούσε 36 και όχι η επιείκεια της αυτοκρατορικής αρχής προς κάθε είδους κοινωνική αδικία, όπως διατείνεται με βεβαιότητα ο Παχυμέρης, αποκαλύπτοντας πόσο διαφορετικά από το Γρήγορα αντιλαμβανόταν την αυτοκρατορική πολιτική πρακτική. Η στάση των δύο ιστορικών προς την αυτοκρατορική εξουσία διαπιστώνεται επίσης και στις αποκλίσεις που παρουσιάζουν οι πληροφορίες τους σχετικά με τις αντιδράσεις του Ανδρόνικου Β ' από την είδηση του ξεσπάσματος της αποστασίας. Σύμφωνα με τον Παχυμέρη, όταν 36. Ότι ο ΓΡΗΓΟΡΆΣ ήταν υπέρμαχος της αυτοκρατορικής αρχής ανεξαρτήτως προσώπου φαίνεται και από την ευνοϊκή στάση του προς τον θεωρούμενο εχθρό του Ιωάννη ς ' Καντακουζηνό, όταν εκείνος βρισκόταν σε δύσκολη θέση εξαιτίας του κινήματος των Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη.

15 ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ TOY ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗΝΟΥ 157 η είδηση έφθασε στα ανάκτορα, έπεσε μεγάλη κατήφεια 37, και τούτο διότι οι άνθρωποι του παλατιού γνώριζαν πως δεν μπορούσαν να νικήσουν το Φιλανθρωπηνό με πολεμικά μέσα. Απεναντίας είχαν την πίστη ότι ο Φιλανθρωπηνός θα κατέλυε το κράτος. Έτσι, λοιπόν, άρχισαν να φροντίζουν ήδη για την εξουσία που θα τους απέμενε (καί περί τοϋ λειπομένου έφρόντιζον). Τελικά, συνεχίζει ο Παχυμέρης, αφού πια συνειδητοποίησαν ότι ήταν αδύνατο να τον πολεμήσουν (τέλος την προς εκείνον άπογνώντες μάχην), αποφάσισαν να εξουδετερώσουν τον αποστάτη χρησταΐς όμολογίαις καί δεξιώσεσιν. Αυτές ήταν υπόσχεση συγχώρεσης από τον αυτοκράτορα και απονομής του αξιώματος του καίσαρα 38, συνοδευόμενου βέβαια και από την ανάλογη οικονομική αποζημίωση 30. Οι αντιδράσεις του παλατιού, που παρουσιάζονται τόσο διεξοδικά απο τον Παχυμέρη, απουσιάζουν εντελώς από το Γρήγορα. Είναι εύλογο, λοιπόν, να θεωρήσει κανείς ότι δεν πρόκειται για αβλεψία αλλά για σκόπιμη αποσιώπηση πληροφοριών, που δείχνουν με αναμφισβήτητη παραστατικότητα την αδυναμία και την ανεπάρκεια της κεντρικής αυτοκρατορικής εξουσίας σε αντιδιαστολή με τη δυναμική που εμπεριείχε το κίνημα του Αλεξίου Φιλανθρωπηνού. Είναι καταφανές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν ήταν εξυπηρετικές για το Γρήγορα, που από την αρχή της διήγησης του για το συγκεκριμένο επεισόδιο επιδκόκει να μειώσει τη σημασία του, αποσκοπώντας, παραφράζοντας ή παρατοποοετιόντας τις μαρτυρίες του Παχυμέρη. Έτσι και στη συνέχεια από την πληροφορία του Παχυμέρη ότι, όταν έφτασε στα ανάκτορα η είδηση της καταστολής πια του κινήματος και της σύλληψης του Φιλανθρωπηνού ο Ανδρόνικος Β' κατευθύνθηκε πεζός στη 37. ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, III. 12, 229 και Για το αξίωμα του καίσαρα βλ. J. VERPEAIX, Pseudo-Kodinos, Traité des otiices, Παρίσι 1966, σποραδικά. Για τη σημασία που είχε η απόδοση του αξκοματος του καίσαρα στον Αλέξιο Φιλανθρωπηνό αλλά και σε παρόμοιες περιπτώσεις βλ. R. Gì ILLAND, La collation et la perte ou la déchéance des titres nobiliares à byzance, REB , (tinti 33). 39. ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, III. 12, 230: ήν δέ σφίσι τό άνακείμενον, πλω χρήσαμε voi ς καί επιστάντας σνγγνώμην την παρά βασιλέως νπισχνεΐσθαι καί το τον καίσαρος αξίωμα έπαγγέλλεσθαι καί πρέπουσας οικονομίας τω άξιώματι, ει μόνον μεταπεισθειη πους τήν τοϋ βασιλέως εννοιαν καί τή εξ" αρχής καθυπαχθείη δουλεία.

16 158 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. ΓΕΩΡΠΑΔΟΥ μονή των Οδηγών 40, όπου ποοσκυνιόντας την εικόνα απένειμε ευχαριστία στη Θεομήτορα, ο Γρηγοράς κρατά σχεδόν αυτούσιο μόνο το δεύτερο μέρος της, ενώ παρεμβαίνει καθοριστικά στο πρώτο μέρος. Γράφει λοιπόν ότι η ευσέβεια του αυτοκράτορα εκδηλώθηκε όχι όταν πληροφορήθηκε την καταστολή της αποστασίας του Φιλανθρωπηνού, αλλά την εκδήλο)σή της. Μολονότι παραδέχεται πιος ο Ανδρόνικος Β'θορυβήθηκε αρκετά από αυτή την είδηση, στη συνέχεια αναφέρει ότι προτίμησε να μην προβεί σε καμιά ενέργεια ούτε ένοπλη, αλλά ούτε και διπλωματική 41, αλλά εναπόθεσε όλες τις ελπίδες του εις τήν ύπέραγνον θεομήτορα... καί τον σιοτήρα Χριστόν. Έτσι ανταμείφθηκε για την ευσέβεια του, αφού τελικά ό κύριος εσφηλε τά τον πιγκερνη ακέμματα. Πρόκειται βέβαια για μια γνώμη πολύ αρνητική, αφού με υποβολιμαίο τρόπο εμφανίζει την καταστολή του κινήματος ως θεϊκή καταδίκη. Τέλος, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε δύο ακόμη παραδείγματα, στα οποία όιαπιστιόνεται διάσταση απόψεων μεταξύ των δύο ιστορικών σχετικά με τα επακόλουθα της αποτυχίας της εξέγερσης, τόσο όσο αφορά το ναυάγιο του προσεταιρισμού και την επιδιωκόμενη αφομοίωση των Τούρκων στο βυζαντινό στράτευμα, όσο και στο επίπεδο της αυτοκρατορικής /.<'/υποψίας προς τις βυζαντινές δυνατότητες ανόρθωσης και τη συνακό- ΜΊ'θη μεταστροφή της προς τις «λατινικές» συμμαχίες. Εξηγώντας λοιπόν τους λόγους εξαιτίας των οποίων οι Τούρκοι λυμαίνονταν τη βυζαντινή Μικρά Ασία, ο Παχυμέρης ουσιαστικά υποστηρίζει ότι κύριοι υπεύθυνοι γι" αυτό ήταν εκείνοι που κατέστειλαν το κίνημα του Φιλανθρωπηνού 42 διότι: α) μετά τη σύλληψη του είχαν φερθεί άσχημα στους Τούρκους συμμάχους του Για τη μονή το>ν Οδηγών βλ. R. JANIN, La géographie ecclésiactique de l'empire Byzantin, I. Le siège œcuménique 3. Les églises et les monastères, Παρίσι και Christine ANGLLIDI. Un texte patriographique et édifiant: Le «discours narratif» sur les Hodègoi, REB 52, 1994, ΓΡΗΓΟΡΆΣ, VI. 8, ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, III. 14, q. 43. ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, III : w δέ Περσικόν άρτι πρώτως μεταβολήνπραγμάτων Ίδόν, καί τον έως τότε μέγαν δοκυνντα καί φοβερόν εν άφύκτοις έλεεινόν οέσμιον, ουκ εϊχονπή τράπωνται. όθεν μήτ' άνθίστασθαι μήτε φεύγειν οίοί τ'όντες, μένοντες κατεκτείνοντο. άλλος òr τοϋτυν άλλος εκείνον καί έτερος άλλον καταλαμβάνων,

17 ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ TOY ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗΝΟΥ 159 και τώρα αυτοί τους εκδικούνταν, β) δεν έλαβαν υπόψη τους το γεγονός ότι με την αυτομόληση τους προς το Φιλανθρωπηνό οι Τούρκοι είχαν γνωρίσει πολύ καλά την περιοχή που τώρα λυμαίνονταν, γ) είχαν στερήσει βίαια την περιοχή από τον άνθρωπο που οι Τούρκοι θαύμαζαν και φοβόνταν ταυτόχρονα και δ) οι Τούρκοι όχι μόνο δεν αισθάνονταν φόβο αλλά περιφρονούσαν κι όλους τους άλλους Ρωμαίους που είχαν κατά καιρούς σταλεί για να προασπίσουν το μικρασιατικό χώρο. Ο Γρηγοράς από την άλλη πλευρά ρίχνει όλες τις ευθύνες στο Φιλανθρυιπηνό 44. Πιστεύει, λοιπόν, ότι εξαιτίας του κινήματος, που το αποκαλεί «σύγχυσιν», ο αυτοκράτορας υποπτευόταν στο εξής όλους τους Ρωμαίους και πίστευε ότι κανένας δεν ήταν άξιος της εμπιστοσύνης του με άλλα λόγια ο αυτοκράτορας φοβόταν ότι και οι υπόλοιποι θα έκαναν τα ίδια με το Φιλανθρωπηνό. Έτσι, λοιπόν, ο Ανδρόνικος Β ' επεδίωκε ξένες συμμαχίες. Με το να αποδοκιμάζει όμως όλους τους Ρωμαίους, εξαιτίας φυσικά του Φιλανθρωπηνού, οι ρωμαϊκές υποθέσεις πήγαιναν απ" το κακό στο χειρότερο, και πάλι βέβαια εξαιτίας του Φιλανθρωπηνού. Ενώ οι μαρτυρίες αυτές καθιστούν ευδιάκριτη την απόσταση ανάμεσα στις δύο ιστορικές εκτιμήσεις, κάποιες άλλες μαρτυρίες τους χρονικά μεταγενέστερες θα μπορούσαν εύκολα να θεωρηθούν αντιφατικές ως προς τις προηγούμενες, αν δεν αναγνωστούν με ιδιαίτερη προσοχή: ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, IV. 16, 308 ΓΡΗΓΟΡΑΣ, VII. 4,226 καί δια ταύτα κατωλιγώρει ούδενός γάρ έλλείψασι 'Ρωμαίοις σχεδόν τών 'Ρωμαίων ώς γυκαι- ών έδει ορά ν προς κατόρθωσιν κισθένων άντικρυς καί εξ ανάγκης πάντα έποίει τάναντιώτατα. οι μεν μεν τά πολλά καταμαλακισθέντιον, γάρ Ρωμαίων στρατηγοί δι' α μή ούχ ήττον δέ καί από κακοθελοϋς θέμις εν υποψία γινόμενοι, οι μέν εν γνώμης καί προαιρέσεως δεσμοίς έγίγνοντο, οι δέ πόρρω τής βασιλικής ϊστσ,ντο εύμενείας καθότι καί οόξειεν έκείνω έκάστω, επραττον, κτείνοντες, δεσμενοντες, α'ικιζόμενοι. έκτνφλοϋντες, τας ουσίας δημεύοντες. 44. ΓΡΗΓΟΡΆΣ, VI. 10, 205 V g-

18 160 ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ. ΓΕΩΡΠΑΔΟΥ Οι δυο αυτές μνείες, που αναφέρονται έμμεσα στην εμπειρία από το κίνημα του Φιλανθρωπηνού, τοποθετούνται χρονικά στις αρχές του 14ου αιώνα. Ειδικότερα, η μνεία του Παχυμέρη αναφέρεται στο έτος 1302, όταν ο αυτοκράτορας δέχθηκε να προσλάβει Αλανούς μισθοφόρους για την άμυνα της Μικράς Ασίας, ενώ η μνεία του Γρήγορα στο έτος 1303 (Σεπτέμβριος), όταν ο Ρογήρος de Flor 45 με τους Καταλανούς μισθοφόρους του ζήτησε από τον αυτοκράτορα και πέτυχε να αναλάβει αυτός την άμυνα του μικρασιατικού χώρου. Και τα δύο γεγονότα αποδείχθηκαν καταστροφικά για την Αυτοκρατορία. Οι δύο ιστορικοί οπωσδήποτε τα γνώριζαν πολύ καλά και αναζητούν στα συγκεκριμένα χωρία τους υπεύθυνους αυτής της καταστροφής. Ο ΙΙαχυμέρης υποστηρίζει ότι, αφότου παρουσιάστηκαν στον Ανδρόνικο Β ' οι Αλανοί, έθνος ενπειθές άρεϊκόν τε καί μάχιμον, εκείνος περιφρόνησε τους Ροψαίους, οι οποίοι άλλωστε είχαν απωλέσει τις πολεμικές τους αρετές και είχαν γίνει μαλθακοί. Η εκτίμηση αυτή του Παχυμέρη αναφέρεται σαφώς στους Ρωμαίους στρατηγούς μετά το Φιλανθρωπηνό ή εκτός του Φιλανθρωπηνού, αφού ο Φιλανθρωπηνός δεν είχε επιδείξει τέτοιες αδυναμίες. Συνεπιος όλοι εκτός του Φιλανθρωπηνού αποδείχτηκαν πολύ κατώτεροι, ενιά ο αυτοκράτορας που αντιλήφθηκε την κατιοτερότητά τους τους αντιμετιόπισε όπως ακριβώς τους αντιμετιοπισαν και οι Τούρκοι εχθροί τους: με περιφρόνηση (άλλους καταφρονούνται άνέδην-κατωλιγιόρει). Ωστόσο, συμπληριονει ο Παχυμέρης, που συνήθως επιδιιόκει να φωτίζει όλες τις αιτίες, οι Ρωμαίοι στρατηγοί έφθασαν σε τέτοια κακή κατάσταση, επειδή μεταξύ άλλων αντιμετωπίσθηκαν κακόβουλα και κακοπροαίρετα. Με άλλα λόγια αντιμετωπίσθηκαν όπως και ο Φιλανθροοπηνός- και η ευθύνη γι" αυτό βάρυνε ως γνωστόν το αυτοκρατορικό περιβάλλον. Το χωρίο του Γρήγορα, μολονότι παρουσιάζει τέτοιες εκφραστικές ομοιότητες μ' εκείνο του Παχυμέρη ώστε να φαίνεται ότι συμφωνεί μαζί 45. LAIOU, Constantinople and the Latins, , όπου και η σχετική βιβλιογραφία για την παρουσία και τη δραστηριότητα της «Καταλανική; Εταιρείας» στο μικρασιατικό χώρο. Βλ. και Μ. ΜΟΡΦΑΚΙΔΗΣ, Η λεγόμεντ «Καταλανική Εταιρεία». Προβλήματα εθνικής σύστασης και ονοματοδοσίας Πρακτικά Β'Διεθνούς Συμποσίου «Ή Επικοινωνία στό Βυζάντιο», Αθήνα

19 ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ TOY ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗΝΟΥ 161 του, στην πραγματικότητα υποστηρίζει τα αντίθετα. Με δεδομένο ότι το χωρίο του αναφέρεται στο 1303, όταν δηλαδή είχαν πια κατασταλεί τόσο το κίνημα του Φιλανθρωπηνού όσο και οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του Ιωάννη Ταρχανειώτη 46 στη Μικρά Ασία, ο Γρηγοράς υποστηρίζει ότι μετά από τα γεγονότα αυτά η ισχύς των Ρωμαίων είχε αποκατασταθεί. Ωστόσο συνέβη ακριβώς το αντίθετο και τούτο, διότι οι Ρωμαίοι στρατηγοί κατηγορήθηκαν άδικα και οι μεν κλείσθηκαν στη φυλακή, οι δε έχασαν την αυτοκρατορική εύνοια και εμπιστοσύνη. Ο Γρηγοράς δεν κατονομάζει βέβαια τους Ρωμαίους στρατηγούς, αλλά καθιστά εύλογη την εξής υπόθεση: αν της έκφρασης «Ρωμαίοι στρατηγοί» προηγηθεί το επίθετο «άριστοι», τότε η όλη έκφραση οδηγεί κατευθείαν στον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο 47 και το Μιχαήλ Στρατηγόπουλο 48, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και άλλοι ρωμαίοι στρατηγοί, εξαιρουμένου όμως του Φιλανθρωπηνού. Με βάση την υπόθεση αυτή ο στόχος του ιστορικού μπορεί τώρα να διακριθεί ευκολότερα: να επανέλθει στο ξεκίνημα της διήγησης του για τον Αλέξιο Φιλανθρωπηνό, η παρουσία του οποίου στη Μικρά Ασία παρουσιάζεται από το Γρήγορα ως λύση ανάγκης και συνδέεται με την άδικη απουσία από εκεί των πραγματικά «άριστων» Ρωμαίων. Με τον τρόπο αυτό ο ιστορικός μπορεί τώρα να δικαιολογήσει και την εξ αρχής δυσπιστία του απέναντι στο κίνημα αυτό, και την αρνητική διάθεση με την οποία το περιέγραψε και την ικανοποίηση με την οποία αντιμετώπισε την καταστολή του. Στον αντίποδα αυτών των αντιλήψεων στέκεται η θεώρηση του Παχυμέρη, σύμφωνα με την 46. Η μνεία αυτή αποτελεί τη μοναδική νύξη του Γρήγορα για την αποστολή του Ιωάννη Ταρχανειώτη στη Μικρά Ασία, η οποία βέβαια είναι αρνητική, ενώ ο Παχυμέρης αναφέρεται στις δραστηριότητες του κρατώντας και εκεί θετική στάση: βλ. ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, III. 25, Η θετική στάση του Παχυμέρη απέναντι στον αρσενιάτη Ταρχανειώτη δεν είναι ανεξήγητη, όπως πιστεύει η LAIOU (Constantinople and the Latins, 88), αν τη συγκρίνει κανείς με τον τρόπο που παρουσιάζει τη δύναμη, τη δράση και τις ιδέες των αρσενιατών. 47. Ο άλλος αδελφός του Ανδρόνικου Β ', ο Θεόδωρος Παλαιολόγος, ο οποίος διέμενε στη Λυδία, όπου είχε συλληφθεί ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, φοβούμενος μήπως ακολουθήσει την τύχη του αδελφού του ζούσε με μετριοπάθεια, χρησιμοποιώντας ιδιωτικά σύμβολα και ενδύματα κι έτσι μπορούσε να απολαμβάνει τη βασιλική ευμένεια, όπως γράφει ο ΓΡΗΓΟΡΆΣ, VI. 8, Ο Μιχαήλ Στρατηγόπουλος πέθανε στη φυλακή το 1298, αφού έμεινε εκεί τέσσερα χρόνια.

20 162 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ οποία το δυστύχημα βρίσκεται στην καταστολή του κινήματος του Φιλανθριοπηνού και όχι στην εκδήλωση του, όπως πιστεύει ο Γρηγοράς. Από τα παραδείγματα αποκλίσεων των δύο ιστορικών που αναφέρθηκαν, προκύπτει η αναμφίβολη διαπίστωση ότι ο Γρηγοράς, που μένει περίπου ασυγκίνητος όταν ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος εκδηλώνει την πρόθεση να αντικαταστήσει τον Ανδρόνικο Β ' και την πολιτική πρακτική του 49, γίνεται υπέρμαχος του αυτοκρατορικού θεσμού που εκπροσωπείται από τον Ανδρόνικο Β ', όταν αυτός απειλείται «από τα κάτω», όπως στην περίπτωση του κινήματος του Φιλανθριοπηνού. Αντίθετα, ο Παχυμέρης θεωρεί ότι η αυτοκρατορική αρχή οφείλει να μην ανέχεται την κοινωνική αδικία. Όταν υπάρχει κοινωνική αδικία, τότε η προσπάθεια λαοφιλών ηγετών, όπως ο Αλέξιος Φιλανθριυπηνός, να ανατρέψουν την αυτοκρατορική αρχή δεν πρέπει να αποκλείεται. 49. Πρβλ. ΠΑΧΥΜΈΡΗΣ, II. 19, 162 και ΓΡΗΓΟΡΆΣ, VI. 6,

Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ 390 Μ.Χ. ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΚΓΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Α

Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ 390 Μ.Χ. ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΚΓΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Α ΣΩΤΗΡΗΣ Γ. ΓΙΑΤΣΗΣ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 6 (2004-2006) Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ 390 Μ.Χ. ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΚΓΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Α 1. Εισαγωγή Το θέμα της σφαγής χιλιάδων κατοίκων στον ιππόδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κεφάλαια 34 47 Βασική δοµή του λόγου: κεφ. 34: Εισαγωγή κεφ. 35: Προοίµιο κεφ. 36 41: Μέρος πρώτο κεφ. 42-43: Μέρος δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Ούκ εϊσιν εμά τα γράμματα

Ούκ εϊσιν εμά τα γράμματα ΗΛΊΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΗΣ Ούκ εϊσιν εμά τα γράμματα ΙΣΤΟΡΊΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΦΥΡΟΓΈΝΝΗΤΟ* «Άκουσε Λοιπόν τώρα, υιέ μου, αυτά που κατά την γνώμη μου δεν πρέπει να αγνοείς και γίνε σοφός για να μπορέσεις να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η Περικλέους «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ»

ΘΟΥΚΥ Ι Η Περικλέους «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΘΟΥΚΥ Ι Η Περικλέους «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 Σύντοµος έπαινος των προγόνων, των πατέρων, της σύγχρονης γενιάς και διατύπωση της πρότασης, δηλ. της προεξαγγελίας, της κεντρικής ιδέας του λόγου. Α. Έπαινος

Διαβάστε περισσότερα

1. Υπόμνηση για τη «Σχεσίοδυναμική Παιδαγωγική»

1. Υπόμνηση για τη «Σχεσίοδυναμική Παιδαγωγική» ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ «ΣΧΕΣΙΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Στο «Η Εξέλιξη της Διδακτικής. Επιστημολογική Θεώρηση», (επιμ. Ματσαγγούρας, Ηλ.), εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1995) 1. Υπόμνηση για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» ΑΤΕΙΘ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΣΔΟ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - «Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΚΙΟΙΕΙΙ ΚΟΡΟΝΤΖΗ \ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Β.Ι. ΛΕΝΙΝ - ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Συγ-χωρούν όλοι στο σχολείο; Η πρόληψη της παραβατικότητας στο σχολείο συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική πολιτική (αρκεί να μη λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα ως

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913».

«Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913». «Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913». Υπό του ΝΔ(ΙV) Κυριάκου Ιωάννου. Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Πρόλογος.... 3 Κεφάλαιο 1:Το Κίνημα στο Γουδί.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα. Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα. Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα 1 Tρέχων τίτλος: ΣΥΝΑΨΗ ΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβάν να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ*

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ* Α. Πολίτης. 'Υποσημειώσεις καί παραπομπές 183 πέμπουμε γενικώς και αόριστα στην εργασία απ' όπου αντλούμε, κι όχι στο σημείο που βρίσκεται η πληροφορία: τερτίπια μικροτεμπελιάς που συνήθως φανερώνουν περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ επιμέλεια: Μαρία Κάππου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ επιμέλεια: Μαρία Κάππου Πνευματικός άνθρωπος Διανοούμενος Πνευματικοί ταγοί/ηγέτες Πνευματική ηγεσία ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ο άνθρωπος με την ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Λέγοντας πνευματική καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΤΣ ΑΑΤΙΝΟΥΣ ΤΟ 1204

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΤΣ ΑΑΤΙΝΟΥΣ ΤΟ 1204 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΤΣ ΑΑΤΙΝΟΥΣ ΤΟ 1204 Μετά την εϊσοδο των σταυροφόρων στην Κωνσταντινούπολη στίς 12 'Απριλίου 1204, οί κάτοικοι των διαφόρων περιοχών της βυζαντινής αυτοκρατορίας

Διαβάστε περισσότερα

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς»

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία: «Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ε. Παπαγιαννοπούλου Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις Χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Ι Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Ι Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Χ Ο Λ Η Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν, Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ TOT ΒΑΡΔΑΝΗ TOTPKOT*

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ TOT ΒΑΡΔΑΝΗ TOTPKOT* Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ TOT ΒΑΡΔΑΝΗ TOTPKOT* Στον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Νικηφόρου εκδηλώνεται ή επανάσταση τοΰ στρατηγού Βαρδάνη, τοΰ επονομαζόμενου Τούρκου (19 'Ιουλίου 803). Το γεγονός παραδίδεται άπο τις

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου Σχολή Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Καθηγητής : Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Περίοδος Δεκέμβριος 2004 Ιούνιος 2005 Αναγκαστική Εργασία Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292 1

Διαβάστε περισσότερα

36. Η κινεζική θρησκεία

36. Η κινεζική θρησκεία 36. Η κινεζική θρησκεία Κινεζική θρησκεία, είναι η παραδοσιακή θρησκεία του κινεζικού λαού. Επικρατεί στην Κίνα και την Ταϊουάν, αλλά και στη μεγάλη κινέζικη διασπορά των νησιών της νοτιοανατολικής Ασίας,

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης;

Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης; Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης; Του Χωρεπισκόπου Αρσινόης Γεωργίου. (Ομιλία στο Σύλλογο «Οι φίλοι του Αγίου Μενίγνου του Κναφέως», προστάτου των Χημικών, Αθήνα 23/11/2003).

Διαβάστε περισσότερα