(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν υπολείμματα από προηγούμενη χρήση, προσμείξεις από κακή χρήση και προσμείξεις από μη εγκεκριμένες ουσίες. Επομένως, πρέπει να καθοριστούν ειδικές απαιτήσεις, για να εξασφαλιστείότι τα υλικά και τα αντικείμενα που παράγονται από ανακυκλωμένα πλαστικά και προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1, Ύστερα από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής «η Αρχή»), (5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα ( 4 ), θεσπίζει κανόνες ορθής πρακτικής παραγωγής για τις ομάδες υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, καθώς και για τους συνδυασμούς αυτών των υλικών και αντικειμένων ή τα ανακυκλωμένα υλικά και αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στα εν λόγω υλικά και αντικείμενα. Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας ( 2 ), προωθείτην ανάκτηση και την αποτέφρωση σε μονάδες αποτέφρωσης απορριμμάτων, με ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση των απορριμμάτων των συσκευασιών. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 καθορίζει τις γενικές αρχές για την εξάλειψη των διαφορών μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα υλικά και τα αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και προβλέπει, στο άρθρο 5 παράγραφος 1, τη θέσπιση ειδικών μέτρων για ομάδες υλικών και αντικειμένων. Ο εν λόγω κανονισμός επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό. (3) Η οδηγία 2002/72/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2002, σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ( 3 ), καθορίζει κανόνες για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. (6) Τα απορρίμματα πλαστικών μπορούν να υποβληθούν σε μηχανική επεξεργασία για την παραγωγή ανακυκλωμένων υλικών και αντικειμένων ή να διασπαστούν σε μονομερή και ολιγομερή με χημικό αποπολυμερισμό. Τα μονομερή και τα ολιγομερή που προκύπτουν από χημικό αποπολυμερισμό δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά απ ό,τι τα μονομερή που παράγονται με χημική σύνθεση. Κατά συνέπεια, καλύπτονται από την άδεια που προβλέπεται για τα μονομερή και τα πρόσθετα στην οδηγία 2002/72/ΕΚ και πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές και τα κριτήρια καθαρότητας που καθορίζονται σε αυτήν. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. (7) Τα αποκόμματα και τα αποξέσματα που προκύπτουν από την παραγωγή πλαστικών υλικών προοριζόμενων να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και τα οποία δεν έχουν έρθει σε επαφή με τρόφιμα ούτε έχουν μολυνθείμε άλλο τρόπο και ανατήκονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης με σκοπό την κατασκευή νέων προϊόντων ή πωλούνται σε τρίτους στο πλαίσιο συστήματος ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής πρακτικής παραγωγής που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2023/2006, θεωρούνται κατάλληλα για εφαρμογές που συνεπάγονται επαφή με τρόφιμα και δεν πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Όλα τα άλλα αποκόμματα και αποξέσματα που προκύπτουν από την παραγωγή πλαστικών υλικών τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. ( 1 ) ΕΕ L 338 της , σ. 4. ( 2 ) ΕΕ L 365 της , σ. 10. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2005/20/ΕΚ (ΕΕ L70της , σ. 17). ( 3 ) ΕΕ L 220 της , σ. 18. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/19/ΕΚ (ΕΕ L91της , σ. 17). ( 4 ) ΕΕ L 384 της , σ. 75.

2 L 86/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (8) Το ανακυκλωμένο πλαστικό που χρησιμοποιείται πίσω από πλαστικό λειτουργικό φραγμό, όπως ορίζεται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ, δεν πρέπει να καλύπτεται από τη διαδικασία έγκρισης την οποία προβλέπει ο παρών κανονισμός. Οι κανόνες που θεσπίζονται από την οδηγία 2002/72/ΕΚ για τις ουσίες που χρησιμοποιούνται πίσω από πλαστικό λειτουργικό φραγμό θεωρούνται επαρκείς για την κατοχύρωση της ασφάλειας και των ανακυκλωμένων πλαστικών που χρησιμοποιούνται πίσω από λειτουργικό φραγμό. (9) Η οδηγία 2002/72/ΕΚ θεσπίζει καταλόγους ουσιών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πλαστικών υλικών ή αντικειμένων τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Οι ουσίες αυτές έχουν αξιολογηθεί ως προς την ασφάλειά τους, έχουν δε θεσπιστείόρια μετανάστευσης για την ασφαλή χρήση τους. Για να εξασφαλιστείτο ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τα υλικά και τα αντικείμενα που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό πρέπει να προστίθενται στα ανακυκλωμένα πλαστικά μόνο εγκεκριμένα μονομερή και πρόσθετα, ενώ τα σχετικά όρια μετανάστευσης που ισχύουν γι αυτά πρέπει επίσης να εφαρμόζονται και για τα υλικά από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. (10) Η οδηγία 2002/72/ΕΚ προβλέπει δήλωση συμμόρφωσης και τήρηση αρχείων, ώστε να εξασφαλίζεται η διαβίβαση κατάλληλων πληροφοριών για την ασφαλή χρήση των πλαστικών υλικών μεταξύ των επιχειρηματικών φορέων αλλά και προς τις αρμόδιες αρχές. Αυτοίοι γενικοίκανόνες ισχύουν και για τα ανακυκλωμένα πλαστικά συνεπώς, πρέπει επίσης να ισχύουν και για τα υλικά ή αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο υλικά και αντικείμενα που συνάδουν με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/72/ΕΚ. Ο στόχος αυτός μπορείνα επιτευχθείμε τη διαλογή των πλαστικών αντικειμένων πριν από την ανακύκλωση. Για ορισμένα υλικά, όπως οι πολυολεφίνες, λόγω των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων, ενδέχεται να χρειαστείαποτελεσματικότητα διαλογής ύψους 100 %, για να εξασφαλιστείη λήψη ανακυκλωμένου πλαστικού που συνάδει με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. Αυτή η αποτελεσματικότητα διαλογής μπορείνα επιτευχθείσε κυκλώματα προϊόντων τα οποία βρίσκονται σε κλειστή και ελεγχόμενη αλυσίδα. Για άλλα υλικά, π.χ. τα PET, η ασφάλεια του ανακυκλωμένου πλαστικού μπορείνα εξασφαλιστεί και με μικρότερο ποσοστό αποτελεσματικότητας διαλογής, με κριτήριο την προηγούμενη επαφή τους με τρόφιμα, πράγμα ρεαλιστικά εφικτό με τα συνήθη συστήματα συλλογής απορριμμάτων. Η αποτελεσματικότητα διαλογής που απαιτείται για κάθε υλικό πρέπει να προσδιορίζεται κατά περίπτωση. (14) Τα πλαστικά απορρίμματα μπορούν να μολυνθούν από ουσίες προερχόμενες από την προηγούμενη χρήση ή την τυχαία κακή χρήση των πλαστικών ή από ουσίες που προέρχονται από πλαστικό το οποίο δεν προορίζεται για επαφή με τρόφιμα. Καθώς δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν όλα τα πιθανά είδη μόλυνσης και επειδή τα διάφορα είδη πλαστικών έχουν διαφορετική ικανότητα κατακράτησης και απελευθέρωσης προσμείξεων, δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν για το τελικό προϊόν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που να ισχύουν για όλα τα είδη ανακυκλωμένων πλαστικών. Συνεπώς, για να ελέγχεται η ασφάλεια του τελικού προϊόντος, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών των επιμέρους πρώτων υλών, μαζίμε κατάλληλη διεργασία αφαίρεσης των πιθανών προσμείξεων. (11) Μόνο ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών της πρώτης ύλης, της αποδοτικότητας της διαλογής και της αποτελεσματικότητας της διεργασίας όσον αφορά τη μείωση της μόλυνσης, μαζίμε την καθορισμένη χρήση του ανακυκλωμένου πλαστικού, εγγυώνται την ασφάλεια του υλικού και του αντικειμένου από ανακυκλωμένο πλαστικό. Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζουν ξεχωριστά κάθε είδος πλαστικού και κάθε διεργασία ανακύκλωσης που εφαρμόζεται. Όλες αυτές οι πτυχές είναι δυνατόν να εκτιμηθούν μόνο μαζί με επιμέρους αξιολογήσεις των διεργασιών ανακύκλωσης, ακολουθούμενες από τη χορήγηση ατομικών αδειών. (12) Η ασφάλεια των ανακυκλωμένων πλαστικών μπορείνα εξασφαλιστεί μόνο αν η διεργασία ανακύκλωσης είναι σε θέση να παράγει αναπαραγώγιμη ποιότητα των ανακυκλωμένων πλαστικών. Αυτό μπορείνα ελεγχθείμε την εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας. Συνεπώς, πρέπει να διατίθενται στην αγορά μόνο ανακυκλωμένα πλαστικά παραγόμενα με διεργασία ανακύκλωσης η διαχείριση της οποίας γίνεται με αποτελεσματικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας. (15) Στη μηχανική επεξεργασία, κατά την οποία τα πλαστικά απορρίμματα τεμαχίζονται σε μικρά κομμάτια και καθαρίζονται, πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την απομάκρυνση αυτών των προσμείξεων. Πρέπει να αποδεικνύεται ότι η διεργασία ανακύκλωσης μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά την πιθανή μόλυνση σε επίπεδο που δεν εγκυμονεί κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου. Οι προσμείξεις πρέπει να μεταναστεύουν μόνο σε επίπεδα συγκρίσιμα ή κατώτερα από τα επίπεδα που προκύπτουν κατά τις δοκιμές προσομοίωσης της εν λόγω διεργασίας ανακύκλωσης ή από άλλες κατάλληλες αναλυτικές δοκιμές και πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. Πρέπει να γίνεται εκτίμηση ασφάλειας, για να πιστοποιείται ότι η διεργασία ανακύκλωσης πληροί τους όρους αυτούς. Εναλλακτικά, για τα μη γεμιζόμενα υλικά και αντικείμενα, όπως τα καφάσια και οι παλέτες που διακινούνται σε κυκλώματα προϊόντων τα οποία βρίσκονται μέσα σε κλειστή και ελεγχόμενη αλυσίδα στην οποία ελέγχονται όλα τα στάδια κατασκευής, διανομής και χρήσης, αρκείενδεχομένως να αποδειχθείότι η επιμόλυνση μπορείνα αποκλειστεί, όταν τα εν λόγω υλικά και αντικείμενα χρησιμοποιούνται μόνο σε επαφή με ξηρά τρόφιμα όπως τα φρούτα και τα λαχανικά. (13) Η οδηγία 2002/72/ΕΚ θεσπίζει τον κατάλογο των μονομερών και των αρχικών ουσιών οι οποίες, αποκλειομένων όλων των άλλων (θετικός κατάλογος), επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα κατά συνέπεια, ως πρώτη ύλη για τη διεργασία ανακύκλωσης (16) Ορισμένα είδη πλαστικών υλικών και αντικειμένων που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό ενδέχεται να είναι κατάλληλα για επαφή μόνο με ορισμένα είδη τροφίμων υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Τα εν λόγω υλικά και αντικείμενα, καθώς και οι κατάλληλες συνθήκες επαφής, πρέπει να προσδιορίζονται με σχετική εκτίμηση ασφάλειας.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/11 (17) Οι διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εκτίμηση της ασφάλειας και την έγκριση των διεργασιών ανακύκλωσης που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή υλικών και αντικειμένων τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα μπορεί να εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των υλικών και αντικειμένων, δημιουργώντας συνθήκες άνισου και αθέμιτου ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο μια διαδικασία έγκρισης με βάση τη διαδικασία αδειοδότησης προβλέπεται στα άρθρα 9 έως 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. (23) Το κοινό πρέπει να ενημερώνεται για τις διεργασίες ανακύκλωσης που εγκρίνονται. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να δημιουργηθείκοινοτικό μητρώο, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, για τις διεργασίες ανακύκλωσης που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένης της περιγραφής του πεδίου εφαρμογών του ανακυκλωμένου πλαστικού της εγκεκριμένης διεργασίας. (18) Η διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται στα άρθρα 9 έως 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 προορίζεται για την έγκριση ουσιών. Για να προσαρμοστείη διαδικασία αδειοδότησης στην έγκριση διεργασιών ανακύκλωσης, ο παρών κανονισμός πρέπει να τροποποιήσει την εν λόγω διαδικασία. Οι σχετικές τροποποιήσεις είναι ειδικοί διαδικαστικοίκανόνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. (19) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (εφεξής «η Αρχή») πρέπει να διενεργείεκτίμηση για την ασφάλεια της διεργασίας ανακύκλωσης. Για να γνωρίζει ο αιτών τα στοιχεία που πρέπει να παράσχει για την εκτίμηση ασφάλειας, η Αρχή πρέπει να δημοσιεύσει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προετοιμασία και την υποβολή της αίτησης. (24) Η εγκατάσταση ανακύκλωσης και μετατροπής πρέπει να υπόκειται σε επιθεώρηση και έλεγχο από το κράτος μέλος. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων ( 1 ), καλύπτει και τον επίσημο έλεγχο των υλικών που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος με τον οποίο μπορεί να ελεγχθεί αν η διεργασία ανακύκλωσης εφαρμόζεται όπως ορίζεται στην άδεια και αν υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας είναι η συστηματική εξέταση της εγκατάστασης ανακύκλωσης από τις αρμόδιες αρχές. Συνεπώς, οι επίσημοι έλεγχοι που διενεργούνται για να εξασφαλιστείη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να περιλαμβάνουν και συστηματικές εξετάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Οι συστηματικές εξετάσεις πρέπει να διενεργούνται με τρόπο που να παρουσιάζει την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, ούτως ώστε να διατηρείται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο η διοικητική και οικονομική επιβάρυνση των αρμόδιων αρχών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. (20) Η εκτίμηση ασφάλειας της διεργασίας ανακύκλωσης πρέπει να ακολουθείται από απόφαση διαχείρισης κινδύνων σχετικά με το αν η διεργασία ανακύκλωσης πρέπει να εγκριθεί. Η απόφαση αυτή πρέπει να εκδίδεται με την κανονιστική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. (25) Για να εξασφαλιστείαποτελεσματικός έλεγχος, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ή παραγωγής στις οποίες εφαρμόζεται η εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης. (21) Η διεργασία ανακύκλωσης είναι συγκεκριμένη για κάθε εταιρεία όσον αφορά τις χρησιμοποιούμενες παραμέτρους τεχνολογίας και διεργασίας. Συνεπώς, πρέπει να χορηγούνται άδειες μόνο για κάθε συγκεκριμένη διεργασία. Η διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται στα άρθρα 9 έως 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα. (22) Πρέπει να είναι δυνατή η εφαρμογή της διεργασίας σε διάφορες εγκαταστάσεις παραγωγής, αν τηρούνται οι παράμετροι τεχνολογίας και διεργασίας που περιγράφονται στην αίτηση και στην άδεια. (26) Η βιομηχανία πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επισημαίνει ότι οι συσκευασίες που χρησιμοποιεί περιέχουν ανακυκλωμένα πλαστικά. Ωστόσο, οι καταναλωτές δεν πρέπει να παραπλανώνται από την επισήμανση όσον αφορά την περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο πλαστικό. Οι κανόνες επισήμανσης των ανακυκλωμένων πλαστικών σε σχέση με την περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα πλαστικά θεσπίστηκαν στο πρότυπο EN ISO Για να εξασφαλιστείη κατάλληλη πληροφόρηση του καταναλωτή κατά την επισήμανση των ανακυκλωμένων πλαστικών, πρέπει να ακολουθούνται διαφανείς κανόνες, όπως αυτοίπου θεσπίζονται στο πρότυπο EN ISO 14021, ή ισοδύναμοι κανόνες. ( 1 ) ΕΕ L 165 της , σ. 1 διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 191 της , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 180/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 56 της , σ. 4).

4 L 86/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 απαιτεί δήλωση συμμόρφωσης για τα υλικά και τα αντικείμενα. Ο μεταποιητής υλικών και αντικειμένων από ανακυκλωμένο πλαστικό πρέπει να δηλώσει ότι χρησιμοποιείμόνο ανακυκλωμένο πλαστικό παραγόμενο με εγκεκριμένη διεργασία και ότι το τελικό προϊόν πληροίτις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις που το διέπουν, και ιδίως τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 και της οδηγίας 2002/72/ΕΚ. Ο ανακυκλωτής πρέπει να παρέχει στο μεταποιητή την πληροφορία ότι το ανακυκλωμένο πλαστικό παράγεται με εγκεκριμένη διεργασία και να προσδιορίζει το πεδίο των εφαρμογών του. Συνεπώς, τόσο τα τελικά υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό όσο και το ανακυκλωμένο πλαστικό πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης. Οι γενικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην εν λόγω δήλωση καθορίζονται ήδη στην οδηγία 2002/72/ΕΚ. Επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει να προσδιορίσει μόνο τις συμπληρωματικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με την περιεκτικότητα των υλικών και αντικειμένων από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ανακυκλωμένα πλαστικά. (28) Επειδή στην αγορά των κρατών μελών κυκλοφορούν ήδη ανακυκλωμένα υλικά και αντικείμενα, πρέπει να ληφθείμέριμνα για να εξασφαλιστείότι η μετάβαση σε μια διαδικασία κοινοτικής έγκρισης θα είναι ομαλή και δεν θα διαταράξει την υπάρχουσα αγορά υλικών και αντικειμένων από ανακυκλωμένο πλαστικό. Πρέπει να δοθείστους αιτούντες επαρκής χρόνος για να θέσουν στη διάθεση της Αρχής τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση της ασφάλειας των ανακυκλωμένων πλαστικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα προϊόντα. Συνεπώς, πρέπει να οριστείμια ορισμένη χρονική περίοδος (η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «το αρχικό στάδιο έγκρισης»), στη διάρκεια της οποίας οι αιτούντες οφείλουν να υποβάλουν στην Αρχή τις πληροφορίες για τις υπάρχουσες διεργασίες ανακύκλωσης. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας για νέες διεργασίες ανακύκλωσης μπορούν επίσης να υποβληθούν και κατά το αρχικό στάδιο έγκρισης. Η Αρχή οφείλει να αξιολογήσει χωρίς καθυστέρηση όλες τις αιτήσεις για τις υπάρχουσες καθώς και για τις νέες διεργασίες ανακύκλωσης για τις οποίες έχουν υποβληθεί επαρκείς πληροφορίες κατά το αρχικό στάδιο έγκρισης. (29) Πρέπει να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που διέπει τις διεργασίες ανακύκλωσης. Δεδομένου ότι η διασφάλιση της ποιότητας είναι τμήμα της ορθής πρακτικής παραγωγής η οποία καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2023/2006, οι ειδικές απαιτήσεις για το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού. (30) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: σε επαφή με τρόφιμα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2002/72/ΕΚ, και τα οποία περιέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό (εφεξής «υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό»). 2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό, υπό τον όρο ότι έχουν κατασκευαστείσύμφωνα με την ορθή πρακτική παραγωγής που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2023/2006: α) υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό κατασκευαζόμενα από μονομερή και αρχικές ουσίες που λαμβάνονται με χημικό αποπολυμερισμό πλαστικών υλικών και αντικειμένων β) υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό που έχουν κατασκευαστείαπό αχρησιμοποίητα αποκόμματα ή/και αποξέσματα προερχόμενα από την παραγωγή πλαστικού, σύμφωνα με την οδηγία 2002/72/ΕΚ, τα οποία ανακυκλώνονται μέσα στην εγκατάσταση μεταποίησης ή χρησιμοποιούνται σε άλλη εγκατάσταση γ) υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό στα οποία το ανακυκλωμένο πλαστικό χρησιμοποιείται πίσω από πλαστικό λειτουργικό φραγμό, όπως ορίζεται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ. 3. Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εξακολουθούν να υπόκεινται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοίπου θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 και στην οδηγία 2002/72/ΕΚ. 2. Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «διεργασία ανακύκλωσης»: διεργασία με την οποία γίνεται ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται για την ανακύκλωση στο σημείο 7 του άρθρου 3 της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο εν λόγω όρος περιορίζεται στις διεργασίες με τις οποίες παράγεται ανακυκλωμένο πλαστικό Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα πλαστικά υλικά και αντικείμενα, καθώς και στα μέρη τους, που προορίζονται να έρθουν β) «πλαστική πρώτη ύλη»: πλαστικά υλικά και αντικείμενα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε διαλογή μετά τη χρήση και τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σε διεργασία ανακύκλωσης

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/13 γ) «κυκλώματα προϊόντων που βρίσκονται σε κλειστή και ελεγχόμενη αλυσίδα»: κύκλοι παραγωγής και διανομής στους οποίους τα προϊόντα κυκλοφορούν με ελεγχόμενο σύστημα αναχρησιμοποίησης και διανομής και στους οποίους το ανακυκλωμένο υλικό προέρχεται μόνο από αυτά τα στοιχεία της αλυσίδας, ούτως ώστε η μη εσκεμμένη εισαγωγή εξωτερικού υλικού να περιορίζεται στο ελάχιστο εφικτό, από τεχνικής απόψεως, επίπεδο δ) «δοκιμή προσομοίωσης»: απόδειξη της ικανότητας μιας διεργασίας ανακύκλωσης να αφαιρεί χημικές προσμείξεις από πλαστικά υλικά ή αντικείμενα ε) «μεταποιητής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό, μέσα στην επιχείρηση που έχει υπό τον έλεγχό του στ) «ανακυκλωτής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τη διεργασία ανακύκλωσης, μέσα στην επιχείρηση που έχει υπό τον έλεγχό του. Άρθρο 3 Απαιτήσεις για τα υλικά και τα αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό 1. Τα υλικά και τα αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό διατίθενται στην αγορά μόνο αν περιέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό που λαμβάνεται μόνο με διεργασία ανακύκλωσης η οποία έχει εγκριθείσύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 2. Η διαχείριση της εγκεκριμένης διεργασίας ανακύκλωσης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, γίνεται με κατάλληλο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, το οποίο εξασφαλίζει ότι το ανακυκλωμένο πλαστικό συνάδει με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην άδεια. Το εν λόγω σύστημα διασφάλισης της ποιότητας συνάδει με τους λεπτομερείς κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006. β) η πλαστική πρώτη ύλη πρέπει να προέρχεται από πλαστικά υλικά και αντικείμενα που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία που διέπει τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, και ιδίως σύμφωνα με την οδηγία 78/142/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 1978, περίπροσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που περιέχουν μονομερές βινυλοχλωρίδιο και προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα ( 1 ), και την οδηγία 2002/72/ΕΚ γ) i) είτε η πλαστική πρώτη ύλη πρέπει να προέρχεται από κύκλωμα προϊόντων που βρίσκεται σε κλειστή και ελεγχόμενη αλυσίδα, η οποία διασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται μόνο υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και ότι κάθε επιμόλυνση μπορείνα αποκλειστεί είτε ii) πρέπει να αποδειχθείμε δοκιμή προσομοίωσης ή με άλλα κατάλληλα επιστημονικά στοιχεία ότι η διεργασία είναι σε θέση να μειώσει κάθε επιμόλυνση της πλαστικής πρώτης ύλης σε συγκέντρωση που δεν εγκυμονείκίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου δ) η ποιότητα του ανακυκλωμένου πλαστικού πρέπει να χαρακτηρίζεται και να ελέγχεται σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια, που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση του τελικού υλικού και αντικειμένου από ανακυκλωμένο πλαστικό με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 ε) πρέπει να υπάρχουν καθορισμένες συνθήκες χρήσης του ανακυκλωμένου πλαστικού, που να εξασφαλίζουν ότι τα υλικά και τα αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό συμμορφώνονται με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. Άρθρο 5 Αίτηση έγκρισης διεργασιών ανακύκλωσης και γνώμη της Αρχής 1. Για την έγκριση των διεργασιών ανακύκλωσης εφαρμόζεται mutatis mutandis η διαδικασία αδειοδότησης που περιγράφεται στα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 4 Όροι για την έγκριση διεργασιών ανακύκλωσης Μια διεργασία ανακύκλωσης, για να εγκριθεί, πρέπει να πληροίτους ακόλουθους όρους: 2. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση ασφάλειας μιας διεργασίας ανακύκλωσης, τις οποίες πρέπει να δημοσιεύσει η Αρχή το αργότερο έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού. α) η ποιότητα των πλαστικών πρώτων υλών πρέπει να χαρακτηρίζεται και να ελέγχεται σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια, που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση του τελικού υλικού και αντικειμένου από ανακυκλωμένο πλαστικό με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/ Η Αρχή γνωμοδοτείεντός έξι μηνών από την παραλαβή έγκυρης αίτησης σχετικά με το αν η διεργασία ανακύκλωσης συνάδει με τους όρους του άρθρου 4. ( 1 ) ΕΕ L44της , σ. 15.

6 L 86/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αν η γνώμη της Αρχής τάσσεται υπέρ της έγκρισης της υπό αξιολόγηση διεργασίας ανακύκλωσης, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: ε) τυχόν όρους ή περιορισμούς σχετικά με τη διεργασία ανακύκλωσης α) συνοπτική περιγραφή της διεργασίας ανακύκλωσης στ) τυχόν χαρακτηρισμό του ανακυκλωμένου πλαστικού β) κατά περίπτωση, συστάσεις για όρους ή περιορισμούς σχετικά με την πλαστική πρώτη ύλη γ) κατά περίπτωση, συστάσεις για όρους ή περιορισμούς σχετικά με τη διεργασία ανακύκλωσης δ) κατά περίπτωση, κριτήρια χαρακτηρισμού του ανακυκλωμένου πλαστικού ε) κατά περίπτωση, συστάσεις σχετικά με όρους αναφερόμενους στο πεδίο εφαρμογών του ανακυκλωμένου πλαστικού στ) κατά περίπτωση, συστάσεις σχετικά με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της διεργασίας ανακύκλωσης με τους όρους της άδειας. Άρθρο 6 Έγκριση διεργασιών ανακύκλωσης 1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση απευθυνόμενη στον αιτούντα, με την οποία χορηγεί ή αρνείται να χορηγήσει άδεια για τη διεργασία ανακύκλωσης. Εφαρμόζεται εν προκειμένω το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/ Η απόφαση λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Αρχής, τις σχετικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και άλλους θεμιτούς παράγοντες που είναι σχετικοί με το εξεταζόμενο θέμα. ζ) τυχόν όρους αναφερόμενους στο πεδίο εφαρμογών του ανακυκλωμένου πλαστικού που έχει κατασκευαστείμε τη διεργασία ανακύκλωσης η) τυχόν απαιτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της διεργασίας ανακύκλωσης με τους όρους της άδειας θ) την ημερομηνία από την οποία αρχίζει να ισχύει η άδεια. 4. Η απόφαση χορήγησης ή απόρριψης της άδειας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. Η άδεια που χορηγείται στον κάτοχό της είναι έγκυρη σε όλη την Κοινότητα. Η εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης εγγράφεται στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άδεια 1. Μετά την έγκριση διεργασίας ανακύκλωσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ο κάτοχος της άδειας και κάθε άλλος οικονομικός φορέας που χρησιμοποιείτην εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης βάσει αδείας του κατόχου συμμορφώνεται με κάθε όρο ή περιορισμό που συνοδεύει την άδεια που χορηγήθηκε από την Επιτροπή. Αν η απόφαση δεν είναι σύμφωνη με τη γνώμη της Αρχής, η Επιτροπή παρέχει εξηγήσεις για τους λόγους των διαφορών. 3. Η απόφαση χορήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) ονομασία της διεργασίας ανακύκλωσης β) όνομα και διεύθυνση του/των κατόχου/-ων της άδειας γ) συνοπτική περιγραφή της διεργασίας ανακύκλωσης Κάθε μεταποιητής που χρησιμοποιείανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από την εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης ή κάθε οικονομικός φορέας που χρησιμοποιεί υλικά ή αντικείμενα τα οποία περιέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από την εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης συμμορφώνεται με κάθε όρο ή περιορισμό που συνοδεύει την άδεια. 2. Ο κάτοχος της άδειας ή κάθε άλλος οικονομικός φορέας που χρησιμοποιεί την εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης βάσει αδείας του κατόχου ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για τυχόν νέες επιστημονικές ή τεχνικές πληροφορίες που μπορεί να επηρεάσουν την εκτίμηση για την ασφάλεια της διεργασίας ανακύκλωσης σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία. δ) τυχόν όρους ή περιορισμούς σχετικά με την πλαστική πρώτη ύλη Αν χρειαστεί, η Αρχή επανεξετάζει στη συνέχεια την εκτίμηση.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/15 3. Η χορήγηση άδειας δεν επηρεάζει τη γενική αστική και ποινική ευθύνη κάθε οικονομικού φορέα σε σχέση με την εγκεκριμένη διαδικασία ανακύκλωσης, το υλικό ή το αντικείμενο που περιέχει ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από την εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης και τα τρόφιμα που έρχονται σε επαφή με το εν λόγω υλικό ή αντικείμενο. Άρθρο 8 Τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση της άδειας διεργασίας ανακύκλωσης 1. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, να υποβάλει αίτηση για τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας. Άρθρο 10 Επίσημος έλεγχος 1. Ο επίσημος έλεγχος εγκατάστασης ανακύκλωσης και μεταποιητή γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και περιλαμβάνουν ιδίως, ως τεχνική ελέγχου, συστηματικές εξετάσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/ Κατά τον επίσημο έλεγχο ελέγχεται αν η διεργασία ανακύκλωσης αντιστοιχείστην εγκεκριμένη διεργασία και αν υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2023/ Η αίτηση της παραγράφου 1 συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία: α) παραπομπή στην πρωτότυπη αίτηση β) τεχνικό φάκελο που περιέχει τις νέες πληροφορίες, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 γ) νέα, πλήρη περίληψη του τεχνικού φακέλου σε τυποποιημένη μορφή. 3. Με δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτηση κράτους μέλους ή της Επιτροπής, η Αρχή εκτιμά αν η γνώμη ή η άδεια εξακολουθείνα συνάδει με τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5, κατά περίπτωση. 4. Η Επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση την γνώμη της Αρχής και, αν χρειαστεί, καταρτίζει σχετικό σχέδιο απόφασης. 5. Σχέδιο απόφασης που τροποποιείυπάρχουσα άδεια πρέπει να διευκρινίζει τις τυχόν αναγκαίες αλλαγές στους όρους χρήσης και, αν υπάρχουν, στους περιορισμούς που συνοδεύουν την άδεια. 3. Ο κάτοχος της άδειας ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σχετικά με την εγκατάσταση ανακύκλωσης ή παραγωγής στην οποία εφαρμόζεται η εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν την πληροφορία αυτή στην Επιτροπή. Πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή οι εγκαταστάσεις παραγωγής ή ανακύκλωσης που βρίσκονται σε τρίτες χώρες. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων και επικαιροποιείμητρώο των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης που λειτουργούν στην Κοινότητα και σε τρίτες χώρες. Άρθρο 11 Σήμανση των υλικών και αντικειμένων από ανακυκλωμένο πλαστικό Η εθελοντική αυτοδήλωση του ανακυκλωμένου περιεχομένου σε υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο πρότυπο ISO 14021:1999 ή σύμφωνα με ισοδύναμους κανόνες. 6. Αν ενδείκνυται, η άδεια μπορείνα τροποποιηθεί, να ανασταλεί ή να ανακληθεί, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6. Άρθρο 9 Κοινοτικό μητρώο 1. Η Επιτροπή καταρτίζει και τηρεί κοινοτικό μητρώο των εγκεκριμένων διεργασιών ανακύκλωσης. Άρθρο 12 Δήλωση συμμόρφωσης και τήρηση αρχείου 1. Επιπλέον των απαιτήσεων του άρθρου 9 της οδηγίας 2002/72/ΕΚ, η δήλωση συμμόρφωσης των υλικών και αντικειμένων από ανακυκλωμένο πλαστικό πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο μέρος Α του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού. 2. Το μητρώο δημοσιοποιείται. 3. Κάθε εγγραφή στο μητρώο περιλαμβάνει την πληροφορία που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος Επιπλέον των απαιτήσεων του άρθρου 9 της οδηγίας 2002/72/ΕΚ, η δήλωση συμμόρφωσης του ανακυκλωμένου πλαστικού πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο μέρος Β του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

8 L 86/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 13 Μεταβατικά μέτρα για την έγκριση διεργασιών ανακύκλωσης 1. Για το αρχικό στάδιο έγκρισης των διεργασιών ανακύκλωσης, εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 5, 6 και 7, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου. 2. Κατά τους δεκαοκτώ μήνες μετά τη δημοσίευση των κατευθυντήριων γραμμών για την εκτίμηση ασφάλειας μιας διεργασίας ανακύκλωσης, τις οποίες θα δημοσιεύσει η Αρχή όπως προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 2, οι αιτήσεις για λήψη άδειας πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του κοινού μητρώο των διεργασιών ανακύκλωσης για τις οποίες υποβλήθηκε έγκυρη αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο Η Αρχή εκδίδει γνώμη για κάθε διεργασία ανακύκλωσης για την οποία υποβλήθηκε έγκυρη αίτηση κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η εξάμηνη προθεσμία έκδοσης της γνώμης, για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 5 παράγραφος 3, δεν εφαρμόζεται. 5. Οι αιτήσεις για τις οποίες η Αρχή δεν μπόρεσε να γνωμοδοτήσει, επειδή ο αιτών δεν τήρησε τις προθεσμίες που ορίζονται για την υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, αποκλείονται από την εξέταση για την αρχική έγκριση. Άρθρο 14 Μεταβατικά μέτρα για την εμπορία και τη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού 1. Η εμπορία και η χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού προερχόμενου από διεργασία ανακύκλωσης που εφαρμόζεται ήδη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και για την οποία απορρίπτεται η αίτηση έγκρισης ή για την οποία δεν έχει υποβληθείέγκυρη αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 13 επιτρέπεται έως έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος Η εμπορία και η χρήση υλικών και αντικειμένων από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία περιέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από διεργασία ανακύκλωσης που εφαρμόζεται ήδη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και για την οποία απορρίπτεται η αίτηση έγκρισης ή για την οποία δεν έχει υποβληθεί έγκυρη αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 13 επιτρέπεται έως την εξάντληση των αποθεμάτων. Άρθρο 15 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6. Εντός έξι μηνών από την παραλαβή όλων των γνωμοδοτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4, η Επιτροπή υποβάλλει για γνωμοδότηση στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων σχέδια αποφάσεων για τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας για τις διεργασίες ανακύκλωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Ωστόσο, τα άρθρα 3, 9, 10 και 12 εφαρμόζονται από την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 6. Έως την εν λόγω ημερομηνία, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στα κράτη μέλη οι ισχύουσες εθνικές διατάξεις που διέπουν τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό και το ανακυκλωμένο πλαστικό. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 27Μαρτίου Για την Επιτροπή Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μέλος της Επιτροπής

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΜΕΡΟΣ A Συμπληρωματικές πληροφορίες στη δήλωση συμμόρφωσης για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό Η γραπτή δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία: Δήλωση ότι χρησιμοποιήθηκε μόνο ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης, με ένδειξη του αριθμού με τον οποίο έχει καταγραφεί στο σχετικό κοινοτικό μητρώο η εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης. ΜΕΡΟΣ Β Συμπληρωματικές πληροφορίες στη δήλωση συμμόρφωσης για το ανακυκλωμένο πλαστικό Η γραπτή δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Δήλωση ότι η διεργασία ανακύκλωσης έχει εγκριθεί, με ένδειξη του αριθμού με τον οποίο έχει καταγραφεί στο σχετικό κοινοτικό μητρώο η εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης. 2. Δήλωση ότι η πλαστική πρώτη ύλη, η διεργασία ανακύκλωσης και το ανακυκλωμένο πλαστικό τηρούν τις προδιαγραφές για τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια. 3. Δήλωση ότι υπάρχει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το τμήμα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006.

10 L 86/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 τροποποιείται ως εξής: 1. Ο ακόλουθος τίτλος τμήματος παρεμβάλλεται μετά τον τίτλο: «A. Εκτυπωτικά Μελάνια» 2. Προστίθεται το ακόλουθο τμήμα: «B. Σύστημα διασφάλισης της ποιότητας για διεργασίες ανακύκλωσης πλαστικού που καλύπτονται απο τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 282/2008 για τα υλικά και αντίκειμενα απο ανακυκλωμένο πλαστικο που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/ Το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας που εφαρμόζει ο ανακυκλωτής πρέπει να εγγυάται σε επαρκή βαθμό την ικανότητα της διεργασίας ανακύκλωσης να εξασφαλίζει ότι το ανακυκλωμένο πλαστικό πληροί τις απαιτήσεις της άδειας. 2. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο ανακυκλωτής για το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας πρέπει να τεκμηριώνονται με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο υπό μορφή γραπτών δηλώσεων πολιτικής και διαδικασιών. Τα εν λόγω έγγραφα τεκμηρίωσης του συστήματος ποιότητας πρέπει να επιτρέπουν την ομοιόμορφη ερμηνεία της πολιτικής και των διαδικασιών που εφαρμόζονται στον τομέα της ποιότητας, όπως είναι τα προγράμματα ποιότητας, τα σχέδια, τα εγχειρίδια, τα αρχεία και τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας. Πρέπει, ειδικότερα, να περιλαμβάνουν: α) ένα εγχειρίδιο για την πολιτική για την ποιότητα, το οποίο πρέπει να περιέχει σαφή ορισμό των στόχων πολιτικής του ανακυκλωτή, την οργάνωση της επιχείρησής του και, ιδίως, την οργανωτική δομή του, τις αρμοδιότητες του διευθυντικού προσωπικού και τις αρμοδιότητές του όσον αφορά την παραγωγή του ανακυκλωμένου πλαστικού β) τα σχέδια ελέγχου της ποιότητας, περιλαμβανομένων των σχεδίων που αφορούν το χαρακτηρισμό της πρώτης ύλης και του ανακυκλωμένου πλαστικού, την αξιολόγηση των προμηθευτών, τις διεργασίες διαλογής, τις διεργασίες πλυσίματος, τις διεργασίες βαθέος καθαρισμού, τις διεργασίες θέρμανσης ή κάθε άλλο τμήμα της διεργασίας που έχει σημασία για την ποιότητα του ανακυκλωμένου πλαστικού, περιλαμβανομένης της επιλογής των σημείων που είναι κρίσιμα για τον έλεγχο της ποιότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών γ) τις διαχειριστικές και επιχειρησιακές διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλης της διεργασίας ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών επιθεώρησης και διασφάλισης της ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής, και ιδίως του καθορισμού κρίσιμων ορίων στα σημεία που είναι κρίσιμα για την ποιότητα των ανακυκλωμένων πλαστικών δ) τις μεθόδους παρακολούθησης για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, και ιδίως της ικανότητάς του να επιτυγχάνει την επιθυμητή ποιότητα ανακυκλωμένου πλαστικού, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των προϊόντων τα οποία δεν συμμορφώνονται ε) τις δοκιμές και τα αναλυτικά πρωτόκολλα ή κάθε άλλο επιστημονικό στοιχείο που εφαρμόζεται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή ανακυκλωμένου πλαστικού, τη συχνότητα διεξαγωγής τους και το χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό δοκιμών πρέπει να είναι επαρκώς δυνατή η ιχνηλάτηση της βαθμονόμησης του εξοπλισμού δοκιμών στ) τα εγκεκριμένα έγγραφα καταγραφής των στοιχείων.»

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 19.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 353/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2013 COM(2013) 288 final 2013/0150 (COD) C7-0141/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3.6.2014 L 164/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2005 για τον καθορισμό των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

L 283/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 283/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 283/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1024/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την έγκριση και την απόρριψη ορισμένων ισχυρισμών υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15465/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις 30.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 401/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Αρκετές ουσίες στην τρίτη και τέταρτη φάση εξακολουθούν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Αρκετές ουσίες στην τρίτη και τέταρτη φάση εξακολουθούν 21.9.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 246/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1095/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Σεπτεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 για τη θέσπιση περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7374/16 DENLEG 23 AGRI 154 SAN 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 119/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2011 σχετικά με την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- EN.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την παρέκκλιση από ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.1.2016 L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/24 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιανουαρίου 2016 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αραχίδων από τη Βραζιλία,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019484/07.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019484/07. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2013 (24.07) (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 19 Ιουλίου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0008 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 94/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/29 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11787/14 DENLEG 127 AGRI 493 SAN 284 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ. Δρ Ευγενία Λαμπή Γενικό Χημείο του Κράτους ΓΧΚ

ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ. Δρ Ευγενία Λαμπή Γενικό Χημείο του Κράτους ΓΧΚ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ Σ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ Δρ Ευγενία Λαμπή Γενικό Χημείο του Κράτους ΓΧΚ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υλικά που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα και Περιβάλλον Μόνο σκουπίδια?? ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ A Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής A1 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιμές προϊόντων υπό επίσημη εποπτεία Α2 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1995R0297 EL 20.11.2005 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 297/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Φεβρουαρίου 1995 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 92/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0034 (COD) LEX 1682 PE-CONS 24/1/16 REV 1 EF 118 ECOFIN 396 CODEC 652 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα