(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν υπολείμματα από προηγούμενη χρήση, προσμείξεις από κακή χρήση και προσμείξεις από μη εγκεκριμένες ουσίες. Επομένως, πρέπει να καθοριστούν ειδικές απαιτήσεις, για να εξασφαλιστείότι τα υλικά και τα αντικείμενα που παράγονται από ανακυκλωμένα πλαστικά και προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1, Ύστερα από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής «η Αρχή»), (5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα ( 4 ), θεσπίζει κανόνες ορθής πρακτικής παραγωγής για τις ομάδες υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, καθώς και για τους συνδυασμούς αυτών των υλικών και αντικειμένων ή τα ανακυκλωμένα υλικά και αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στα εν λόγω υλικά και αντικείμενα. Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας ( 2 ), προωθείτην ανάκτηση και την αποτέφρωση σε μονάδες αποτέφρωσης απορριμμάτων, με ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση των απορριμμάτων των συσκευασιών. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 καθορίζει τις γενικές αρχές για την εξάλειψη των διαφορών μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα υλικά και τα αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και προβλέπει, στο άρθρο 5 παράγραφος 1, τη θέσπιση ειδικών μέτρων για ομάδες υλικών και αντικειμένων. Ο εν λόγω κανονισμός επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό. (3) Η οδηγία 2002/72/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2002, σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ( 3 ), καθορίζει κανόνες για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. (6) Τα απορρίμματα πλαστικών μπορούν να υποβληθούν σε μηχανική επεξεργασία για την παραγωγή ανακυκλωμένων υλικών και αντικειμένων ή να διασπαστούν σε μονομερή και ολιγομερή με χημικό αποπολυμερισμό. Τα μονομερή και τα ολιγομερή που προκύπτουν από χημικό αποπολυμερισμό δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά απ ό,τι τα μονομερή που παράγονται με χημική σύνθεση. Κατά συνέπεια, καλύπτονται από την άδεια που προβλέπεται για τα μονομερή και τα πρόσθετα στην οδηγία 2002/72/ΕΚ και πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές και τα κριτήρια καθαρότητας που καθορίζονται σε αυτήν. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. (7) Τα αποκόμματα και τα αποξέσματα που προκύπτουν από την παραγωγή πλαστικών υλικών προοριζόμενων να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και τα οποία δεν έχουν έρθει σε επαφή με τρόφιμα ούτε έχουν μολυνθείμε άλλο τρόπο και ανατήκονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης με σκοπό την κατασκευή νέων προϊόντων ή πωλούνται σε τρίτους στο πλαίσιο συστήματος ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής πρακτικής παραγωγής που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2023/2006, θεωρούνται κατάλληλα για εφαρμογές που συνεπάγονται επαφή με τρόφιμα και δεν πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Όλα τα άλλα αποκόμματα και αποξέσματα που προκύπτουν από την παραγωγή πλαστικών υλικών τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. ( 1 ) ΕΕ L 338 της , σ. 4. ( 2 ) ΕΕ L 365 της , σ. 10. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2005/20/ΕΚ (ΕΕ L70της , σ. 17). ( 3 ) ΕΕ L 220 της , σ. 18. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/19/ΕΚ (ΕΕ L91της , σ. 17). ( 4 ) ΕΕ L 384 της , σ. 75.

2 L 86/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (8) Το ανακυκλωμένο πλαστικό που χρησιμοποιείται πίσω από πλαστικό λειτουργικό φραγμό, όπως ορίζεται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ, δεν πρέπει να καλύπτεται από τη διαδικασία έγκρισης την οποία προβλέπει ο παρών κανονισμός. Οι κανόνες που θεσπίζονται από την οδηγία 2002/72/ΕΚ για τις ουσίες που χρησιμοποιούνται πίσω από πλαστικό λειτουργικό φραγμό θεωρούνται επαρκείς για την κατοχύρωση της ασφάλειας και των ανακυκλωμένων πλαστικών που χρησιμοποιούνται πίσω από λειτουργικό φραγμό. (9) Η οδηγία 2002/72/ΕΚ θεσπίζει καταλόγους ουσιών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πλαστικών υλικών ή αντικειμένων τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Οι ουσίες αυτές έχουν αξιολογηθεί ως προς την ασφάλειά τους, έχουν δε θεσπιστείόρια μετανάστευσης για την ασφαλή χρήση τους. Για να εξασφαλιστείτο ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τα υλικά και τα αντικείμενα που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό πρέπει να προστίθενται στα ανακυκλωμένα πλαστικά μόνο εγκεκριμένα μονομερή και πρόσθετα, ενώ τα σχετικά όρια μετανάστευσης που ισχύουν γι αυτά πρέπει επίσης να εφαρμόζονται και για τα υλικά από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. (10) Η οδηγία 2002/72/ΕΚ προβλέπει δήλωση συμμόρφωσης και τήρηση αρχείων, ώστε να εξασφαλίζεται η διαβίβαση κατάλληλων πληροφοριών για την ασφαλή χρήση των πλαστικών υλικών μεταξύ των επιχειρηματικών φορέων αλλά και προς τις αρμόδιες αρχές. Αυτοίοι γενικοίκανόνες ισχύουν και για τα ανακυκλωμένα πλαστικά συνεπώς, πρέπει επίσης να ισχύουν και για τα υλικά ή αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο υλικά και αντικείμενα που συνάδουν με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/72/ΕΚ. Ο στόχος αυτός μπορείνα επιτευχθείμε τη διαλογή των πλαστικών αντικειμένων πριν από την ανακύκλωση. Για ορισμένα υλικά, όπως οι πολυολεφίνες, λόγω των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων, ενδέχεται να χρειαστείαποτελεσματικότητα διαλογής ύψους 100 %, για να εξασφαλιστείη λήψη ανακυκλωμένου πλαστικού που συνάδει με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. Αυτή η αποτελεσματικότητα διαλογής μπορείνα επιτευχθείσε κυκλώματα προϊόντων τα οποία βρίσκονται σε κλειστή και ελεγχόμενη αλυσίδα. Για άλλα υλικά, π.χ. τα PET, η ασφάλεια του ανακυκλωμένου πλαστικού μπορείνα εξασφαλιστεί και με μικρότερο ποσοστό αποτελεσματικότητας διαλογής, με κριτήριο την προηγούμενη επαφή τους με τρόφιμα, πράγμα ρεαλιστικά εφικτό με τα συνήθη συστήματα συλλογής απορριμμάτων. Η αποτελεσματικότητα διαλογής που απαιτείται για κάθε υλικό πρέπει να προσδιορίζεται κατά περίπτωση. (14) Τα πλαστικά απορρίμματα μπορούν να μολυνθούν από ουσίες προερχόμενες από την προηγούμενη χρήση ή την τυχαία κακή χρήση των πλαστικών ή από ουσίες που προέρχονται από πλαστικό το οποίο δεν προορίζεται για επαφή με τρόφιμα. Καθώς δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν όλα τα πιθανά είδη μόλυνσης και επειδή τα διάφορα είδη πλαστικών έχουν διαφορετική ικανότητα κατακράτησης και απελευθέρωσης προσμείξεων, δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν για το τελικό προϊόν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που να ισχύουν για όλα τα είδη ανακυκλωμένων πλαστικών. Συνεπώς, για να ελέγχεται η ασφάλεια του τελικού προϊόντος, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών των επιμέρους πρώτων υλών, μαζίμε κατάλληλη διεργασία αφαίρεσης των πιθανών προσμείξεων. (11) Μόνο ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών της πρώτης ύλης, της αποδοτικότητας της διαλογής και της αποτελεσματικότητας της διεργασίας όσον αφορά τη μείωση της μόλυνσης, μαζίμε την καθορισμένη χρήση του ανακυκλωμένου πλαστικού, εγγυώνται την ασφάλεια του υλικού και του αντικειμένου από ανακυκλωμένο πλαστικό. Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζουν ξεχωριστά κάθε είδος πλαστικού και κάθε διεργασία ανακύκλωσης που εφαρμόζεται. Όλες αυτές οι πτυχές είναι δυνατόν να εκτιμηθούν μόνο μαζί με επιμέρους αξιολογήσεις των διεργασιών ανακύκλωσης, ακολουθούμενες από τη χορήγηση ατομικών αδειών. (12) Η ασφάλεια των ανακυκλωμένων πλαστικών μπορείνα εξασφαλιστεί μόνο αν η διεργασία ανακύκλωσης είναι σε θέση να παράγει αναπαραγώγιμη ποιότητα των ανακυκλωμένων πλαστικών. Αυτό μπορείνα ελεγχθείμε την εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας. Συνεπώς, πρέπει να διατίθενται στην αγορά μόνο ανακυκλωμένα πλαστικά παραγόμενα με διεργασία ανακύκλωσης η διαχείριση της οποίας γίνεται με αποτελεσματικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας. (15) Στη μηχανική επεξεργασία, κατά την οποία τα πλαστικά απορρίμματα τεμαχίζονται σε μικρά κομμάτια και καθαρίζονται, πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την απομάκρυνση αυτών των προσμείξεων. Πρέπει να αποδεικνύεται ότι η διεργασία ανακύκλωσης μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά την πιθανή μόλυνση σε επίπεδο που δεν εγκυμονεί κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου. Οι προσμείξεις πρέπει να μεταναστεύουν μόνο σε επίπεδα συγκρίσιμα ή κατώτερα από τα επίπεδα που προκύπτουν κατά τις δοκιμές προσομοίωσης της εν λόγω διεργασίας ανακύκλωσης ή από άλλες κατάλληλες αναλυτικές δοκιμές και πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. Πρέπει να γίνεται εκτίμηση ασφάλειας, για να πιστοποιείται ότι η διεργασία ανακύκλωσης πληροί τους όρους αυτούς. Εναλλακτικά, για τα μη γεμιζόμενα υλικά και αντικείμενα, όπως τα καφάσια και οι παλέτες που διακινούνται σε κυκλώματα προϊόντων τα οποία βρίσκονται μέσα σε κλειστή και ελεγχόμενη αλυσίδα στην οποία ελέγχονται όλα τα στάδια κατασκευής, διανομής και χρήσης, αρκείενδεχομένως να αποδειχθείότι η επιμόλυνση μπορείνα αποκλειστεί, όταν τα εν λόγω υλικά και αντικείμενα χρησιμοποιούνται μόνο σε επαφή με ξηρά τρόφιμα όπως τα φρούτα και τα λαχανικά. (13) Η οδηγία 2002/72/ΕΚ θεσπίζει τον κατάλογο των μονομερών και των αρχικών ουσιών οι οποίες, αποκλειομένων όλων των άλλων (θετικός κατάλογος), επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα κατά συνέπεια, ως πρώτη ύλη για τη διεργασία ανακύκλωσης (16) Ορισμένα είδη πλαστικών υλικών και αντικειμένων που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό ενδέχεται να είναι κατάλληλα για επαφή μόνο με ορισμένα είδη τροφίμων υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Τα εν λόγω υλικά και αντικείμενα, καθώς και οι κατάλληλες συνθήκες επαφής, πρέπει να προσδιορίζονται με σχετική εκτίμηση ασφάλειας.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/11 (17) Οι διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εκτίμηση της ασφάλειας και την έγκριση των διεργασιών ανακύκλωσης που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή υλικών και αντικειμένων τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα μπορεί να εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των υλικών και αντικειμένων, δημιουργώντας συνθήκες άνισου και αθέμιτου ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο μια διαδικασία έγκρισης με βάση τη διαδικασία αδειοδότησης προβλέπεται στα άρθρα 9 έως 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. (23) Το κοινό πρέπει να ενημερώνεται για τις διεργασίες ανακύκλωσης που εγκρίνονται. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να δημιουργηθείκοινοτικό μητρώο, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, για τις διεργασίες ανακύκλωσης που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένης της περιγραφής του πεδίου εφαρμογών του ανακυκλωμένου πλαστικού της εγκεκριμένης διεργασίας. (18) Η διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται στα άρθρα 9 έως 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 προορίζεται για την έγκριση ουσιών. Για να προσαρμοστείη διαδικασία αδειοδότησης στην έγκριση διεργασιών ανακύκλωσης, ο παρών κανονισμός πρέπει να τροποποιήσει την εν λόγω διαδικασία. Οι σχετικές τροποποιήσεις είναι ειδικοί διαδικαστικοίκανόνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. (19) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (εφεξής «η Αρχή») πρέπει να διενεργείεκτίμηση για την ασφάλεια της διεργασίας ανακύκλωσης. Για να γνωρίζει ο αιτών τα στοιχεία που πρέπει να παράσχει για την εκτίμηση ασφάλειας, η Αρχή πρέπει να δημοσιεύσει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προετοιμασία και την υποβολή της αίτησης. (24) Η εγκατάσταση ανακύκλωσης και μετατροπής πρέπει να υπόκειται σε επιθεώρηση και έλεγχο από το κράτος μέλος. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων ( 1 ), καλύπτει και τον επίσημο έλεγχο των υλικών που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος με τον οποίο μπορεί να ελεγχθεί αν η διεργασία ανακύκλωσης εφαρμόζεται όπως ορίζεται στην άδεια και αν υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας είναι η συστηματική εξέταση της εγκατάστασης ανακύκλωσης από τις αρμόδιες αρχές. Συνεπώς, οι επίσημοι έλεγχοι που διενεργούνται για να εξασφαλιστείη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να περιλαμβάνουν και συστηματικές εξετάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Οι συστηματικές εξετάσεις πρέπει να διενεργούνται με τρόπο που να παρουσιάζει την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, ούτως ώστε να διατηρείται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο η διοικητική και οικονομική επιβάρυνση των αρμόδιων αρχών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. (20) Η εκτίμηση ασφάλειας της διεργασίας ανακύκλωσης πρέπει να ακολουθείται από απόφαση διαχείρισης κινδύνων σχετικά με το αν η διεργασία ανακύκλωσης πρέπει να εγκριθεί. Η απόφαση αυτή πρέπει να εκδίδεται με την κανονιστική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. (25) Για να εξασφαλιστείαποτελεσματικός έλεγχος, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ή παραγωγής στις οποίες εφαρμόζεται η εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης. (21) Η διεργασία ανακύκλωσης είναι συγκεκριμένη για κάθε εταιρεία όσον αφορά τις χρησιμοποιούμενες παραμέτρους τεχνολογίας και διεργασίας. Συνεπώς, πρέπει να χορηγούνται άδειες μόνο για κάθε συγκεκριμένη διεργασία. Η διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται στα άρθρα 9 έως 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα. (22) Πρέπει να είναι δυνατή η εφαρμογή της διεργασίας σε διάφορες εγκαταστάσεις παραγωγής, αν τηρούνται οι παράμετροι τεχνολογίας και διεργασίας που περιγράφονται στην αίτηση και στην άδεια. (26) Η βιομηχανία πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επισημαίνει ότι οι συσκευασίες που χρησιμοποιεί περιέχουν ανακυκλωμένα πλαστικά. Ωστόσο, οι καταναλωτές δεν πρέπει να παραπλανώνται από την επισήμανση όσον αφορά την περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο πλαστικό. Οι κανόνες επισήμανσης των ανακυκλωμένων πλαστικών σε σχέση με την περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα πλαστικά θεσπίστηκαν στο πρότυπο EN ISO Για να εξασφαλιστείη κατάλληλη πληροφόρηση του καταναλωτή κατά την επισήμανση των ανακυκλωμένων πλαστικών, πρέπει να ακολουθούνται διαφανείς κανόνες, όπως αυτοίπου θεσπίζονται στο πρότυπο EN ISO 14021, ή ισοδύναμοι κανόνες. ( 1 ) ΕΕ L 165 της , σ. 1 διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 191 της , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 180/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 56 της , σ. 4).

4 L 86/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 απαιτεί δήλωση συμμόρφωσης για τα υλικά και τα αντικείμενα. Ο μεταποιητής υλικών και αντικειμένων από ανακυκλωμένο πλαστικό πρέπει να δηλώσει ότι χρησιμοποιείμόνο ανακυκλωμένο πλαστικό παραγόμενο με εγκεκριμένη διεργασία και ότι το τελικό προϊόν πληροίτις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις που το διέπουν, και ιδίως τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 και της οδηγίας 2002/72/ΕΚ. Ο ανακυκλωτής πρέπει να παρέχει στο μεταποιητή την πληροφορία ότι το ανακυκλωμένο πλαστικό παράγεται με εγκεκριμένη διεργασία και να προσδιορίζει το πεδίο των εφαρμογών του. Συνεπώς, τόσο τα τελικά υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό όσο και το ανακυκλωμένο πλαστικό πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης. Οι γενικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην εν λόγω δήλωση καθορίζονται ήδη στην οδηγία 2002/72/ΕΚ. Επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει να προσδιορίσει μόνο τις συμπληρωματικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με την περιεκτικότητα των υλικών και αντικειμένων από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ανακυκλωμένα πλαστικά. (28) Επειδή στην αγορά των κρατών μελών κυκλοφορούν ήδη ανακυκλωμένα υλικά και αντικείμενα, πρέπει να ληφθείμέριμνα για να εξασφαλιστείότι η μετάβαση σε μια διαδικασία κοινοτικής έγκρισης θα είναι ομαλή και δεν θα διαταράξει την υπάρχουσα αγορά υλικών και αντικειμένων από ανακυκλωμένο πλαστικό. Πρέπει να δοθείστους αιτούντες επαρκής χρόνος για να θέσουν στη διάθεση της Αρχής τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση της ασφάλειας των ανακυκλωμένων πλαστικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα προϊόντα. Συνεπώς, πρέπει να οριστείμια ορισμένη χρονική περίοδος (η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «το αρχικό στάδιο έγκρισης»), στη διάρκεια της οποίας οι αιτούντες οφείλουν να υποβάλουν στην Αρχή τις πληροφορίες για τις υπάρχουσες διεργασίες ανακύκλωσης. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας για νέες διεργασίες ανακύκλωσης μπορούν επίσης να υποβληθούν και κατά το αρχικό στάδιο έγκρισης. Η Αρχή οφείλει να αξιολογήσει χωρίς καθυστέρηση όλες τις αιτήσεις για τις υπάρχουσες καθώς και για τις νέες διεργασίες ανακύκλωσης για τις οποίες έχουν υποβληθεί επαρκείς πληροφορίες κατά το αρχικό στάδιο έγκρισης. (29) Πρέπει να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που διέπει τις διεργασίες ανακύκλωσης. Δεδομένου ότι η διασφάλιση της ποιότητας είναι τμήμα της ορθής πρακτικής παραγωγής η οποία καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2023/2006, οι ειδικές απαιτήσεις για το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού. (30) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: σε επαφή με τρόφιμα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2002/72/ΕΚ, και τα οποία περιέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό (εφεξής «υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό»). 2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό, υπό τον όρο ότι έχουν κατασκευαστείσύμφωνα με την ορθή πρακτική παραγωγής που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2023/2006: α) υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό κατασκευαζόμενα από μονομερή και αρχικές ουσίες που λαμβάνονται με χημικό αποπολυμερισμό πλαστικών υλικών και αντικειμένων β) υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό που έχουν κατασκευαστείαπό αχρησιμοποίητα αποκόμματα ή/και αποξέσματα προερχόμενα από την παραγωγή πλαστικού, σύμφωνα με την οδηγία 2002/72/ΕΚ, τα οποία ανακυκλώνονται μέσα στην εγκατάσταση μεταποίησης ή χρησιμοποιούνται σε άλλη εγκατάσταση γ) υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό στα οποία το ανακυκλωμένο πλαστικό χρησιμοποιείται πίσω από πλαστικό λειτουργικό φραγμό, όπως ορίζεται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ. 3. Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εξακολουθούν να υπόκεινται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοίπου θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 και στην οδηγία 2002/72/ΕΚ. 2. Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «διεργασία ανακύκλωσης»: διεργασία με την οποία γίνεται ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται για την ανακύκλωση στο σημείο 7 του άρθρου 3 της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο εν λόγω όρος περιορίζεται στις διεργασίες με τις οποίες παράγεται ανακυκλωμένο πλαστικό Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα πλαστικά υλικά και αντικείμενα, καθώς και στα μέρη τους, που προορίζονται να έρθουν β) «πλαστική πρώτη ύλη»: πλαστικά υλικά και αντικείμενα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε διαλογή μετά τη χρήση και τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σε διεργασία ανακύκλωσης

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/13 γ) «κυκλώματα προϊόντων που βρίσκονται σε κλειστή και ελεγχόμενη αλυσίδα»: κύκλοι παραγωγής και διανομής στους οποίους τα προϊόντα κυκλοφορούν με ελεγχόμενο σύστημα αναχρησιμοποίησης και διανομής και στους οποίους το ανακυκλωμένο υλικό προέρχεται μόνο από αυτά τα στοιχεία της αλυσίδας, ούτως ώστε η μη εσκεμμένη εισαγωγή εξωτερικού υλικού να περιορίζεται στο ελάχιστο εφικτό, από τεχνικής απόψεως, επίπεδο δ) «δοκιμή προσομοίωσης»: απόδειξη της ικανότητας μιας διεργασίας ανακύκλωσης να αφαιρεί χημικές προσμείξεις από πλαστικά υλικά ή αντικείμενα ε) «μεταποιητής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό, μέσα στην επιχείρηση που έχει υπό τον έλεγχό του στ) «ανακυκλωτής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τη διεργασία ανακύκλωσης, μέσα στην επιχείρηση που έχει υπό τον έλεγχό του. Άρθρο 3 Απαιτήσεις για τα υλικά και τα αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό 1. Τα υλικά και τα αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό διατίθενται στην αγορά μόνο αν περιέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό που λαμβάνεται μόνο με διεργασία ανακύκλωσης η οποία έχει εγκριθείσύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 2. Η διαχείριση της εγκεκριμένης διεργασίας ανακύκλωσης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, γίνεται με κατάλληλο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, το οποίο εξασφαλίζει ότι το ανακυκλωμένο πλαστικό συνάδει με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην άδεια. Το εν λόγω σύστημα διασφάλισης της ποιότητας συνάδει με τους λεπτομερείς κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006. β) η πλαστική πρώτη ύλη πρέπει να προέρχεται από πλαστικά υλικά και αντικείμενα που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία που διέπει τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, και ιδίως σύμφωνα με την οδηγία 78/142/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 1978, περίπροσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που περιέχουν μονομερές βινυλοχλωρίδιο και προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα ( 1 ), και την οδηγία 2002/72/ΕΚ γ) i) είτε η πλαστική πρώτη ύλη πρέπει να προέρχεται από κύκλωμα προϊόντων που βρίσκεται σε κλειστή και ελεγχόμενη αλυσίδα, η οποία διασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται μόνο υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και ότι κάθε επιμόλυνση μπορείνα αποκλειστεί είτε ii) πρέπει να αποδειχθείμε δοκιμή προσομοίωσης ή με άλλα κατάλληλα επιστημονικά στοιχεία ότι η διεργασία είναι σε θέση να μειώσει κάθε επιμόλυνση της πλαστικής πρώτης ύλης σε συγκέντρωση που δεν εγκυμονείκίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου δ) η ποιότητα του ανακυκλωμένου πλαστικού πρέπει να χαρακτηρίζεται και να ελέγχεται σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια, που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση του τελικού υλικού και αντικειμένου από ανακυκλωμένο πλαστικό με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 ε) πρέπει να υπάρχουν καθορισμένες συνθήκες χρήσης του ανακυκλωμένου πλαστικού, που να εξασφαλίζουν ότι τα υλικά και τα αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό συμμορφώνονται με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. Άρθρο 5 Αίτηση έγκρισης διεργασιών ανακύκλωσης και γνώμη της Αρχής 1. Για την έγκριση των διεργασιών ανακύκλωσης εφαρμόζεται mutatis mutandis η διαδικασία αδειοδότησης που περιγράφεται στα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 4 Όροι για την έγκριση διεργασιών ανακύκλωσης Μια διεργασία ανακύκλωσης, για να εγκριθεί, πρέπει να πληροίτους ακόλουθους όρους: 2. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση ασφάλειας μιας διεργασίας ανακύκλωσης, τις οποίες πρέπει να δημοσιεύσει η Αρχή το αργότερο έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού. α) η ποιότητα των πλαστικών πρώτων υλών πρέπει να χαρακτηρίζεται και να ελέγχεται σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια, που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση του τελικού υλικού και αντικειμένου από ανακυκλωμένο πλαστικό με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/ Η Αρχή γνωμοδοτείεντός έξι μηνών από την παραλαβή έγκυρης αίτησης σχετικά με το αν η διεργασία ανακύκλωσης συνάδει με τους όρους του άρθρου 4. ( 1 ) ΕΕ L44της , σ. 15.

6 L 86/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αν η γνώμη της Αρχής τάσσεται υπέρ της έγκρισης της υπό αξιολόγηση διεργασίας ανακύκλωσης, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: ε) τυχόν όρους ή περιορισμούς σχετικά με τη διεργασία ανακύκλωσης α) συνοπτική περιγραφή της διεργασίας ανακύκλωσης στ) τυχόν χαρακτηρισμό του ανακυκλωμένου πλαστικού β) κατά περίπτωση, συστάσεις για όρους ή περιορισμούς σχετικά με την πλαστική πρώτη ύλη γ) κατά περίπτωση, συστάσεις για όρους ή περιορισμούς σχετικά με τη διεργασία ανακύκλωσης δ) κατά περίπτωση, κριτήρια χαρακτηρισμού του ανακυκλωμένου πλαστικού ε) κατά περίπτωση, συστάσεις σχετικά με όρους αναφερόμενους στο πεδίο εφαρμογών του ανακυκλωμένου πλαστικού στ) κατά περίπτωση, συστάσεις σχετικά με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της διεργασίας ανακύκλωσης με τους όρους της άδειας. Άρθρο 6 Έγκριση διεργασιών ανακύκλωσης 1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση απευθυνόμενη στον αιτούντα, με την οποία χορηγεί ή αρνείται να χορηγήσει άδεια για τη διεργασία ανακύκλωσης. Εφαρμόζεται εν προκειμένω το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/ Η απόφαση λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Αρχής, τις σχετικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και άλλους θεμιτούς παράγοντες που είναι σχετικοί με το εξεταζόμενο θέμα. ζ) τυχόν όρους αναφερόμενους στο πεδίο εφαρμογών του ανακυκλωμένου πλαστικού που έχει κατασκευαστείμε τη διεργασία ανακύκλωσης η) τυχόν απαιτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της διεργασίας ανακύκλωσης με τους όρους της άδειας θ) την ημερομηνία από την οποία αρχίζει να ισχύει η άδεια. 4. Η απόφαση χορήγησης ή απόρριψης της άδειας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. Η άδεια που χορηγείται στον κάτοχό της είναι έγκυρη σε όλη την Κοινότητα. Η εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης εγγράφεται στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άδεια 1. Μετά την έγκριση διεργασίας ανακύκλωσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ο κάτοχος της άδειας και κάθε άλλος οικονομικός φορέας που χρησιμοποιείτην εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης βάσει αδείας του κατόχου συμμορφώνεται με κάθε όρο ή περιορισμό που συνοδεύει την άδεια που χορηγήθηκε από την Επιτροπή. Αν η απόφαση δεν είναι σύμφωνη με τη γνώμη της Αρχής, η Επιτροπή παρέχει εξηγήσεις για τους λόγους των διαφορών. 3. Η απόφαση χορήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) ονομασία της διεργασίας ανακύκλωσης β) όνομα και διεύθυνση του/των κατόχου/-ων της άδειας γ) συνοπτική περιγραφή της διεργασίας ανακύκλωσης Κάθε μεταποιητής που χρησιμοποιείανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από την εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης ή κάθε οικονομικός φορέας που χρησιμοποιεί υλικά ή αντικείμενα τα οποία περιέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από την εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης συμμορφώνεται με κάθε όρο ή περιορισμό που συνοδεύει την άδεια. 2. Ο κάτοχος της άδειας ή κάθε άλλος οικονομικός φορέας που χρησιμοποιεί την εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης βάσει αδείας του κατόχου ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για τυχόν νέες επιστημονικές ή τεχνικές πληροφορίες που μπορεί να επηρεάσουν την εκτίμηση για την ασφάλεια της διεργασίας ανακύκλωσης σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία. δ) τυχόν όρους ή περιορισμούς σχετικά με την πλαστική πρώτη ύλη Αν χρειαστεί, η Αρχή επανεξετάζει στη συνέχεια την εκτίμηση.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/15 3. Η χορήγηση άδειας δεν επηρεάζει τη γενική αστική και ποινική ευθύνη κάθε οικονομικού φορέα σε σχέση με την εγκεκριμένη διαδικασία ανακύκλωσης, το υλικό ή το αντικείμενο που περιέχει ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από την εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης και τα τρόφιμα που έρχονται σε επαφή με το εν λόγω υλικό ή αντικείμενο. Άρθρο 8 Τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση της άδειας διεργασίας ανακύκλωσης 1. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, να υποβάλει αίτηση για τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας. Άρθρο 10 Επίσημος έλεγχος 1. Ο επίσημος έλεγχος εγκατάστασης ανακύκλωσης και μεταποιητή γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και περιλαμβάνουν ιδίως, ως τεχνική ελέγχου, συστηματικές εξετάσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/ Κατά τον επίσημο έλεγχο ελέγχεται αν η διεργασία ανακύκλωσης αντιστοιχείστην εγκεκριμένη διεργασία και αν υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2023/ Η αίτηση της παραγράφου 1 συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία: α) παραπομπή στην πρωτότυπη αίτηση β) τεχνικό φάκελο που περιέχει τις νέες πληροφορίες, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 γ) νέα, πλήρη περίληψη του τεχνικού φακέλου σε τυποποιημένη μορφή. 3. Με δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτηση κράτους μέλους ή της Επιτροπής, η Αρχή εκτιμά αν η γνώμη ή η άδεια εξακολουθείνα συνάδει με τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5, κατά περίπτωση. 4. Η Επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση την γνώμη της Αρχής και, αν χρειαστεί, καταρτίζει σχετικό σχέδιο απόφασης. 5. Σχέδιο απόφασης που τροποποιείυπάρχουσα άδεια πρέπει να διευκρινίζει τις τυχόν αναγκαίες αλλαγές στους όρους χρήσης και, αν υπάρχουν, στους περιορισμούς που συνοδεύουν την άδεια. 3. Ο κάτοχος της άδειας ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σχετικά με την εγκατάσταση ανακύκλωσης ή παραγωγής στην οποία εφαρμόζεται η εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν την πληροφορία αυτή στην Επιτροπή. Πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή οι εγκαταστάσεις παραγωγής ή ανακύκλωσης που βρίσκονται σε τρίτες χώρες. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων και επικαιροποιείμητρώο των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης που λειτουργούν στην Κοινότητα και σε τρίτες χώρες. Άρθρο 11 Σήμανση των υλικών και αντικειμένων από ανακυκλωμένο πλαστικό Η εθελοντική αυτοδήλωση του ανακυκλωμένου περιεχομένου σε υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο πρότυπο ISO 14021:1999 ή σύμφωνα με ισοδύναμους κανόνες. 6. Αν ενδείκνυται, η άδεια μπορείνα τροποποιηθεί, να ανασταλεί ή να ανακληθεί, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6. Άρθρο 9 Κοινοτικό μητρώο 1. Η Επιτροπή καταρτίζει και τηρεί κοινοτικό μητρώο των εγκεκριμένων διεργασιών ανακύκλωσης. Άρθρο 12 Δήλωση συμμόρφωσης και τήρηση αρχείου 1. Επιπλέον των απαιτήσεων του άρθρου 9 της οδηγίας 2002/72/ΕΚ, η δήλωση συμμόρφωσης των υλικών και αντικειμένων από ανακυκλωμένο πλαστικό πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο μέρος Α του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού. 2. Το μητρώο δημοσιοποιείται. 3. Κάθε εγγραφή στο μητρώο περιλαμβάνει την πληροφορία που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος Επιπλέον των απαιτήσεων του άρθρου 9 της οδηγίας 2002/72/ΕΚ, η δήλωση συμμόρφωσης του ανακυκλωμένου πλαστικού πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο μέρος Β του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

8 L 86/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 13 Μεταβατικά μέτρα για την έγκριση διεργασιών ανακύκλωσης 1. Για το αρχικό στάδιο έγκρισης των διεργασιών ανακύκλωσης, εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 5, 6 και 7, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου. 2. Κατά τους δεκαοκτώ μήνες μετά τη δημοσίευση των κατευθυντήριων γραμμών για την εκτίμηση ασφάλειας μιας διεργασίας ανακύκλωσης, τις οποίες θα δημοσιεύσει η Αρχή όπως προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 2, οι αιτήσεις για λήψη άδειας πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του κοινού μητρώο των διεργασιών ανακύκλωσης για τις οποίες υποβλήθηκε έγκυρη αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο Η Αρχή εκδίδει γνώμη για κάθε διεργασία ανακύκλωσης για την οποία υποβλήθηκε έγκυρη αίτηση κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η εξάμηνη προθεσμία έκδοσης της γνώμης, για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 5 παράγραφος 3, δεν εφαρμόζεται. 5. Οι αιτήσεις για τις οποίες η Αρχή δεν μπόρεσε να γνωμοδοτήσει, επειδή ο αιτών δεν τήρησε τις προθεσμίες που ορίζονται για την υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, αποκλείονται από την εξέταση για την αρχική έγκριση. Άρθρο 14 Μεταβατικά μέτρα για την εμπορία και τη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού 1. Η εμπορία και η χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού προερχόμενου από διεργασία ανακύκλωσης που εφαρμόζεται ήδη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και για την οποία απορρίπτεται η αίτηση έγκρισης ή για την οποία δεν έχει υποβληθείέγκυρη αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 13 επιτρέπεται έως έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος Η εμπορία και η χρήση υλικών και αντικειμένων από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία περιέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από διεργασία ανακύκλωσης που εφαρμόζεται ήδη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και για την οποία απορρίπτεται η αίτηση έγκρισης ή για την οποία δεν έχει υποβληθεί έγκυρη αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 13 επιτρέπεται έως την εξάντληση των αποθεμάτων. Άρθρο 15 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6. Εντός έξι μηνών από την παραλαβή όλων των γνωμοδοτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4, η Επιτροπή υποβάλλει για γνωμοδότηση στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων σχέδια αποφάσεων για τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας για τις διεργασίες ανακύκλωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Ωστόσο, τα άρθρα 3, 9, 10 και 12 εφαρμόζονται από την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 6. Έως την εν λόγω ημερομηνία, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στα κράτη μέλη οι ισχύουσες εθνικές διατάξεις που διέπουν τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό και το ανακυκλωμένο πλαστικό. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 27Μαρτίου Για την Επιτροπή Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μέλος της Επιτροπής

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΜΕΡΟΣ A Συμπληρωματικές πληροφορίες στη δήλωση συμμόρφωσης για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό Η γραπτή δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία: Δήλωση ότι χρησιμοποιήθηκε μόνο ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης, με ένδειξη του αριθμού με τον οποίο έχει καταγραφεί στο σχετικό κοινοτικό μητρώο η εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης. ΜΕΡΟΣ Β Συμπληρωματικές πληροφορίες στη δήλωση συμμόρφωσης για το ανακυκλωμένο πλαστικό Η γραπτή δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Δήλωση ότι η διεργασία ανακύκλωσης έχει εγκριθεί, με ένδειξη του αριθμού με τον οποίο έχει καταγραφεί στο σχετικό κοινοτικό μητρώο η εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης. 2. Δήλωση ότι η πλαστική πρώτη ύλη, η διεργασία ανακύκλωσης και το ανακυκλωμένο πλαστικό τηρούν τις προδιαγραφές για τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια. 3. Δήλωση ότι υπάρχει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το τμήμα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006.

10 L 86/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 τροποποιείται ως εξής: 1. Ο ακόλουθος τίτλος τμήματος παρεμβάλλεται μετά τον τίτλο: «A. Εκτυπωτικά Μελάνια» 2. Προστίθεται το ακόλουθο τμήμα: «B. Σύστημα διασφάλισης της ποιότητας για διεργασίες ανακύκλωσης πλαστικού που καλύπτονται απο τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 282/2008 για τα υλικά και αντίκειμενα απο ανακυκλωμένο πλαστικο που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/ Το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας που εφαρμόζει ο ανακυκλωτής πρέπει να εγγυάται σε επαρκή βαθμό την ικανότητα της διεργασίας ανακύκλωσης να εξασφαλίζει ότι το ανακυκλωμένο πλαστικό πληροί τις απαιτήσεις της άδειας. 2. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο ανακυκλωτής για το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας πρέπει να τεκμηριώνονται με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο υπό μορφή γραπτών δηλώσεων πολιτικής και διαδικασιών. Τα εν λόγω έγγραφα τεκμηρίωσης του συστήματος ποιότητας πρέπει να επιτρέπουν την ομοιόμορφη ερμηνεία της πολιτικής και των διαδικασιών που εφαρμόζονται στον τομέα της ποιότητας, όπως είναι τα προγράμματα ποιότητας, τα σχέδια, τα εγχειρίδια, τα αρχεία και τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας. Πρέπει, ειδικότερα, να περιλαμβάνουν: α) ένα εγχειρίδιο για την πολιτική για την ποιότητα, το οποίο πρέπει να περιέχει σαφή ορισμό των στόχων πολιτικής του ανακυκλωτή, την οργάνωση της επιχείρησής του και, ιδίως, την οργανωτική δομή του, τις αρμοδιότητες του διευθυντικού προσωπικού και τις αρμοδιότητές του όσον αφορά την παραγωγή του ανακυκλωμένου πλαστικού β) τα σχέδια ελέγχου της ποιότητας, περιλαμβανομένων των σχεδίων που αφορούν το χαρακτηρισμό της πρώτης ύλης και του ανακυκλωμένου πλαστικού, την αξιολόγηση των προμηθευτών, τις διεργασίες διαλογής, τις διεργασίες πλυσίματος, τις διεργασίες βαθέος καθαρισμού, τις διεργασίες θέρμανσης ή κάθε άλλο τμήμα της διεργασίας που έχει σημασία για την ποιότητα του ανακυκλωμένου πλαστικού, περιλαμβανομένης της επιλογής των σημείων που είναι κρίσιμα για τον έλεγχο της ποιότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών γ) τις διαχειριστικές και επιχειρησιακές διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλης της διεργασίας ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών επιθεώρησης και διασφάλισης της ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής, και ιδίως του καθορισμού κρίσιμων ορίων στα σημεία που είναι κρίσιμα για την ποιότητα των ανακυκλωμένων πλαστικών δ) τις μεθόδους παρακολούθησης για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, και ιδίως της ικανότητάς του να επιτυγχάνει την επιθυμητή ποιότητα ανακυκλωμένου πλαστικού, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των προϊόντων τα οποία δεν συμμορφώνονται ε) τις δοκιμές και τα αναλυτικά πρωτόκολλα ή κάθε άλλο επιστημονικό στοιχείο που εφαρμόζεται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή ανακυκλωμένου πλαστικού, τη συχνότητα διεξαγωγής τους και το χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό δοκιμών πρέπει να είναι επαρκώς δυνατή η ιχνηλάτηση της βαθμονόμησης του εξοπλισμού δοκιμών στ) τα εγκεκριμένα έγγραφα καταγραφής των στοιχείων.»

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135/3 30.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 450/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2009 σχετικά με τα ενεργά και νοήμονα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 C(2017) 8871 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.12.2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2017 L 351/55 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2468 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 19.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 353/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2019 C(2019) 1922 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.3.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5218/15 DENLEG 8 AGRI 10 SAN 11 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Οι εκθέσεις αξιολόγησης έχουν εξεταστείαπό τα κράτη μέλη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Οι εκθέσεις αξιολόγησης έχουν εξεταστείαπό τα κράτη μέλη 22.10.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 279/63 ΟΔΗΓΙΑ 2005/72/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου μεσκοπό την καταχώριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.3.2018 C(2018) 1558 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.3.2018 σχετικά με τα διαδικαστικά στάδια της διαβούλευσης για τον καθορισμό του καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/64 30.12.2017 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2469 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 L 139/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 492/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/129 ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2017 L 80/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/556 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαρτίου 2017 ως προς τις λεπτομερείς διαδικασίες επιθεώρησης ορθής κλινικής πρακτικής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 536/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 125/10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/786 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαΐου 2015 για τον καθορισμό κριτηρίων αποδοχής για τις μεθόδους αποτοξίνωσης που εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία προορίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2018 C(2018) 7778 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.11.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2012 COM(2012) 51 final 2012/0023 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE) AGRI 646 VETER 65 SAN 217 DENLEG 97 ΠΡΟΤΑΣΗ Της : Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/6 20.3.2018 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/456 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα διαδικαστικά στάδια της διαβούλευσης για τον καθορισμό του καθεστώτος νέων τροφίμων σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0150(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0150(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.9.2013 2013/0150(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Τα τοξικολογικά δεδομένα που απαιτούνται για τα NOGE

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Τα τοξικολογικά δεδομένα που απαιτούνται για τα NOGE L 302/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2005 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1895/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2005 για περιορισμό της χρήσης ορισμένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.1.2019 L 8 I/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/26 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

L 109/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 109/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.4.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 354/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 5. Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση. Άρθρο 40. Κώδικες δεοντολογίας

Τμήμα 5. Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση. Άρθρο 40. Κώδικες δεοντολογίας Τμήμα 5 Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση Άρθρο 40 Κώδικες δεοντολογίας 1. Τα κράτη μέλη, οι εποπτικές αρχές, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και η Επιτροπή ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ (EE).../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΟΔΗΓΙΑ (EE).../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2019 C(2019) 3580 final ΟΔΗΓΙΑ (EE).../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15.5.2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13611/15 DENLEG 138 AGRI 561 SAN 355 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 28 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Οι δραστικές ουσίες που περιέχονται σε εγκεκριμένα κοκκιδιοστατικά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Οι δραστικές ουσίες που περιέχονται σε εγκεκριμένα κοκκιδιοστατικά 11.2.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 40/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 124/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμόανώτατων ορίων για την παρουσία κοκκιδιοστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64)

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 10/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ουγγαρίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2017 C(2017) 477 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3.2.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ: ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ: ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ «Υ.Α.Ε.Τ.» ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ: ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δρ. Νικόλαος Α. Κατερέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.2.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 40/19 ΟΔΗΓΙΑ 2009/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2009 για την τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2010 (03.01) (OR. en) 18255/10 COMER 241 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2005 για τον καθορισμό των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D025414/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D025414/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2013 (OR. en) 8481/13 DENLEG 34 AGRI 240 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 11 Απριλίου 2013 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ (EE).../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΟΔΗΓΙΑ (EE).../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2017 C(2017) 6127 final ΟΔΗΓΙΑ (EE).../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15.9.2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2017 L 145/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/962 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την αναστολή της άδειας για την ουσία ethoxyquin (αιθοξυκίνη) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1234 EL 04.08.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

στην Βιοµηχανία Τροφίµων

στην Βιοµηχανία Τροφίµων Ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών στην Βιοµηχανία Τροφίµων ρίλλια Παναγιώτα PhD Χηµικός Πλαστικά: Μια ιστορία µε παγκόσµια επιτυχία Η παγκόσµια παραγωγή πλαστικών 1950 2015 (PlasticsEurope, 2016) Τα πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0399 (COD) 6932/18 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία INST 96 JUR 109

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του παραρτήματος IIΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/5 18.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 33/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιανουαρίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2012 COM(2012) 52 final 2012/0025 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συμβουλίου (άρθρο 64)

Γνώμη του Συμβουλίου (άρθρο 64) Γνώμη του Συμβουλίου (άρθρο 64) Γνώμη 5/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Γερμανίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2013 COM(2013) 288 final 2013/0150 (COD) C7-0141/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 178/4 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1242 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 26 Οκτωβρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64)

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 2/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Βελγίου για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2012 (30.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2012 (30.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2012 (30.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 25 Ιουλίου 2012 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2014 COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 6/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Εσθονίας. για

Γνώμη 6/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Εσθονίας. για Γνώμη 6/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Εσθονίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 10000/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: STATIS 39 TRANS 224 CODEC 851 Θέση του Συμβουλίου σε

Διαβάστε περισσότερα

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

(Τα κείμενα στη βουλγαρική και τη ρουμανική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά) (2007/208/ΕΚ)

(Τα κείμενα στη βουλγαρική και τη ρουμανική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά) (2007/208/ΕΚ) L 92/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 2007 περί της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας για τη διενέργεια βασικής μελέτης στη Βουλγαρία και

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) AGRI 431 VETER 33 AGRILEG 76 AE 28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6000/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENV 106 MI 104 AGRI 61 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.2.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 119/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Φεβρουαρίου 2009 για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή μερών αυτών από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 9/2018. για

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 9/2018. για Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 9/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Γαλλίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4439 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2018 C(2018) 6521 final ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10.10.2018 για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15465/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.6.2015 L 139/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/864 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με τα τέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2010 (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2010 (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2010 (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 26 Αυγούστου 2010 Αποδέκ: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου Εκδόθηκε

Εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου Εκδόθηκε Γνώμη 26/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Λουξεμβούργου για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα