ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ"

Transcript

1 HELLENIC TOURISM DEVELOPMENT Co ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΡΚΙΖΑΣ Διδότου 55, Αθήνα Τηλ. & Fax: url:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρ. σελίδας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Μελέτης Φορέας Υλοποίησης Δραστηριότητας Ιστορικό του έργου Σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Πηγές - Βιβλιογραφία Σύνταξη / Ομάδα Μελέτης ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ονομασία και Είδος του Έργου Αναγκαιότητα του έργου Συνοπτική Περιγραφή του έργου Συμπεράσματα από την Εκτίμηση & Αξιολόγηση των 2-6 Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φάση Κατασκευής Φάση Λειτουργίας ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ Γεωγραφική θέση του έργου Διοικητική υπαγωγή του έργου ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 4-1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4.1 Φυσικό Περιβάλλον Γεωγραφία Γεωμορφολογία περιοχής Μετεωρολογικά και Κλιματολογικά δεδομένα Οικοσυστήματα - Βιοκλιματικές Συνθήκες - Χλωρίδα - Πανίδα Προστατευόμενες περιοχές Γεωλογία Τεκτονική Σεισμική Επικινδυνότητα Υδρογραφία Υδρολογία - Υδρογεωλογία Εδαφολογικά Γεωλογικά χαρακτηριστικά ακτής Ανθρωπογενές Περιβάλλον Χωροταξικά στοιχεία Χρήση και Κάλυψη γης Γενικά Χωροταξικά στοιχεία Διοικητική διάρθρωση - Πληθυσμιακά στοιχεία Γενικά στοιχεία αποσχόλησης Παραγωγικοί τομείς Χρήση και κάλυψη γης Υφιστάμενη υποδομή της περιοχής Ιστορικά στοιχεία και χαρακτηρισμένοι αρχαιολογικοί χώροι Εκτίμηση Κατάστασης Περιβάλλοντος Πήγες Ρύπανσης Αλληλεπίδραση Φυσικού Και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος Εκτίμηση κατάστασης χερσαίου περιβάλλοντος και χρήσεων γης Εκτίμηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων Υφιστάμενη κατάσταση θαλάσσιου περιβάλλοντος Υφιστάμενη κατάσταση ατμόσφαιρας ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Γενική Περιγραφή Έργου Επίλυση Βασικών Προβλημάτων Σχεδιασμού Προτεινόμενα Έργα Γενική Διάταξη Παρεμβάσεων Κατασκευαστικές λεπτομέρεις & Υλικά Κατασκευής Τρόπος Λειτουργίας Προτεινομένου Έργου Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών 5-11

3 5.5 Διερεύνηση Εναλλακτικών Προτάσεων Χρήση Φυσικών Πόρων Χρήση Ενέργειας Χρήση νερού ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 6-1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 6.1 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη Φάση Κατασκευής Μέτρα 6-1 Αντιμετώπισης Αέριες εκπομπές αιωρούμενα σωματίδια Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Επιφανειακές απορροές Υπόγεια ύδατα Θόρυβος Μορφολογικά - Τοπογραφικά χαρακτηριστικά Χλωρίδα Πανίδα Αισθητική - Τοπίο Κοινωνικό - οικονομικές επιπτώσεις Κυκλοφορία Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη Φάση Λειτουργίας Μέτρα 6-19 Αντιμετώπισης Αέριες εκπομπές Αιωρούμενα σωματίδια Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Υδατικοί Πόροι Επιφανειακές απορροές Υπόγεια ύδατα Συλλογή Νερού Επιφανειακών απορροών Θόρυβος Μορφολογικά Τοπογραφικά χαρακτηριστικά Χρήσεις γης - Χλωρίδα - Πανίδα Αισθητική - Τοπίο Κοινωνικο οικονομικές επιπτώσεις Κυκλοφορία Έκτακτες Καταστάσεις: Φυσικές καταστροφές και Ανθρωπογενείς κίνδυνοι Συμπεράσματα Φάση Κατασκευής Φάση Λειτουργίας Συνεργειστική Δράση με Άλλα Έργα & Δραστηριότητες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του 7-1 Πίνακα 3 (Αρθρο 16 της Κ.Υ.Α 69269) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΓΓΡΑΦΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ & Υπ. Δήλωση

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Αντικείμενο Μελέτης Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στο έργο «Κατασκευή και Λειτουργία Ειδικών Τουριστικών Υποδομών στην Ελεύθερη Παραλία Βάρκιζας». Η Μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) και συγκεκριμένα: Την ΚΥΑ με Η.Π /703/Φ104 (ΦΕΚ332/Β/03): Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις (A\ 91)» Την ΚΥΑ με Η.Π /2332 (ΦΕΚ1022/Β/02): Καταγραφή δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/200 «Εναρμόνιση του Ν 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις (A\ 91)». Το Νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ91/Α/02): Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (A\ 91). Το Νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ160/Α/86): Για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ91/Α/02) Την ΚΥΑ με Αριθ.69269/5387 (ΦΕΚ678/Β/90): Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986. Το έργο που εξετάζεται στην παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η διαμόρφωση της ελεύθερης παραλίας Βάρκιζας, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, σε χώρο συνολικής έκτασης 140 περίπου στρεμμάτων. Το εξεταζόμενο έργο υλοποιείται σε χώρο που δεν εντάσσεται σε καμία από τις βασικές κατηγορίες περιοχών με ιδιαίτερη οικολογική, βιολογική, επιστημονική ή και αισθητική αξία, όπως χαρακτηρίζονται από το άρθρο 18 του Ν.1650/86 και δεν υπάγεται σε καθεστώς προστασίας (π.χ. δίκτυο Φύση 2000), όπως ορίζεται από το πλαίσιο του ίδιου νόμου (άρθρο 21). Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων προβλέπεται από το από ΠΔ (ΦΕΚ 254/Δ/2004) 1-1

5 περί καθορισμού ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας, σε συμφωνία με το οποίο έχουν σχεδιαστεί τα προτεινόμενα έργα της Διαμόρφωσης της Ελεύθερης πλαζ της Βάρκιζας. Με βάση τις παραπάνω γενικές πληροφορίες για το είδος, το μέγεθος και τη θέση της δραστηριότητας και σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ αριθ. Η.Π.: 15393/2332/2002 (ΦΕΚ1022/Β/02), το εξεταζόμενο έργο «Κατασκευή και Λειτουργία Ειδικών Τουριστικών Υποδομών στην Ελεύθερη Παραλία Βάρκιζας» εντάσσεται στην 6η Ομάδα: «Τουριστικές Εγκαταστάσεις Εργασίες Πολεοδομίας», με α/α: 6 (ε) Λοιπές εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (το σύνολο των οποίων, ανεξαρτήτου δυναμικότητας κατατάσσεται στην 3η Υποκατηγορία της Δεύτερης Κατηγορίας). Το έργο περιλαμβάνει ένα σύνολο από διαμορφώσεις και υποδομές, το οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 1.1 Συνοπτική παρουσίαση των προβλεπόμενων διαμορφώσεων και υποδομών στην υπό μελέτη παραλία Ζώνη α/α Είδος έργου / Δυναμικότητα Παρατηρήσεις δραστηριότητας Α Εγκαταστάσεις ειδικής 140 στρέμματα Διαμόρφωση της Ελεύθερης πλαζ της τουριστικής υποδομής Βάρκιζας 3 α - Δυτικά Α1 Διαμόρφωση υπαίθριας περιοχής αθλοπαιδιών 2,2 στρέμματα Κατασκευή στεγάστρου παιδικής χαράς 96 τ.μ. 3 α - Δυτικά Α2 Διαμόρφωση με 36 στρέμματα Σε αυτόν τον χώρο χωροθετούνται ο φύτευση με Πεύκα και Αρμυρίκια χώρος παιχνιδιού (παιδική χαρά), ο χώρος για πικ νικ, ο χώρος παιχνιδιών για μεγάλους και επιτραπέζιων παιχνιδιών και ο χώρος για petanca, τα γήπεδα beach volley, ο πύργος με σκοινιά, τα πινγκ πονγκ κτλ. Σε σχέση με την αρχική μελέτη διαμόρφωσης, έχει προστεθεί χώρος 6 στρεμμάτων στον οποίο βρίσκεται σήμερα γήπεδο ποδοσφαίρου. 3 α - Δυτικά Α3 Διαμόρφωση περιοχής 5,4 στρέμματα Χώρος κίνησης και ξεκούρασης κάτω αθλοπαιδιών από πεύκα (6στρ.). Πύργος με σχοινιά πινγκ πονγκ και 2 γήπεδα beach volley Τα beach volley είναι σε ξέφωτα του πευκοδάσους. - Κατασκευή υποδομών αποχέτευσης - Τουαλέτες (ΚΤ1) με καμπίνα για ΑΜΕΑ και αποδυτήρια (130 τ.μ.) Γυναικείες τουαλέτες: 10 αποχωρητήρια, 10 νιπτήρες στον προθάλαμο. Ανδρικές τουαλέτες: 5 αποχωρητήρια, 4 ουρητήρια, 6 νιπτήρες στον προθάλαμο. Αποδυτήρια: 4 ανά φύλλο 3 α - Δυτικά Α4 Διαμόρφωση 16 στρέμματα - Θαλάσσιο μέτωπο 340m 1-2

6 Ζώνη α/α Είδος έργου / δραστηριότητας οργανωμένης πλαζ με αποδυτήρια, τουαλέτες, αναψυκτήρια και πρόβλεψη για κίνηση ΑΜΕΑ Δυναμικότητα Παρατηρήσεις - 75 κινητές ομπρέλες χωρισμένες σε 3 διακριτούς χώρους - Κατασκευή υποδομών αποχέτευσης - Τουαλέτες (ΚΤ2) και αποδυτήρια (52τ.μ.) Γυναικείες Τουαλέτες: 4 αποχωρητήρια 4 νιπτ. στον προθ. + 1 νιπτ. στη μεγάλη καμπίνα. Ανδρικές Τουαλέτες: 2 αποχ., 2 ουρητήρια, 3 νιπτ. στον προθ. Αποδυτήρια: 2 ανά φύλλο - 3 αναψυκτήρια όρθιας εξυπηρέτησης με εμβαδόν 25 τ.μ. και σκιασμένο χώρο 72τ.μ. που θα εξυπηρετεί του χρήστες τόσο των 3 χώρων ενοικιαζόμενων ομπρελών όσο και τους χρήστες των λοιπών δραστηριοτήτων της πλαζ. - Κατασκευή υπαίθριων ντουζιέρών (16 τ.μ.) 3α Δυτικά A5 Κατασκευή Ξύλινου ντεκ τ.μ. / 400 μ. μήκος 3 α - Δυτικά A6 Διαμόρφωση χώρου τ.μ. Συνολική επιφάνεια τ.μ. Κατασκευή Πασαρέλας Χωροθετείται στις περιοχές του beach volley, της παιδικής χαράς, πλησίον του χώρου για πικ νικ, τα επιτραπέζια παιχνίδια και το ξέφωτο. Επιφάνεια από σκυρόδεμα με επικάλυψη ρητίνης 3 α - Δυτικά A7 Διαμόρφωση χώρου τ.μ. Δάπεδο από πατημένο χαλίκι με συνάντησης - Ξέφωτο περιμετρικό σενάζ από μπετόν 3 α -Δυτικά A8 Ιατρείο 20τ.μ. 3α - Δυτικά Α9 Κατασκευή Πύργου 1,8 τ.μ. Λυόμενη κατασκευή ναυαγοσώστη 3 α - Δυτικά Α10 Τοποθέτηση λυόμενης - Όχι μόνιμη κατασκευή, αλλά γλύστρας μετακινούμενος εξοπλισμός για ασφαλή χρήση θαλάσσιων σπορ. 3 α - Ανατολικά 3 α - Ανατολικά 3α - Ανατολικά Α11 Κατασκευή 3 στεγάστρων στο μέτωπο της παραλίας Α12 Διαμόρφωση Υπαίθριου αμφιθέατρου A13 Διαμόρφωση χώρου Κατασκευή Πασαρέλας 4α A14 Κατασκευή κτιρίου εξυπηρέτησης των επισκεπτών - Μικρό μαγαζί στην κύρια είσοδο του Πάρκου 4α A15 Κατασκευή Υπαίθριων χώρων στάθμευσης Ρ1-10 τ.μ. έκαστο 73 τ.μ Λόφος με αναβαθμούς για να κάθονται κατά το μέγιστο 100 άτομα 900 τ.μ. Στην περιοχή του υπαίθριου αμφιθεάτρου (τελική στρώση με μπετόν και επικάλυψη ρητίνης σε υφιστάμενο ασφαλτόδρομο 15 m 2 Πώληση αναψυκτικών, εξοπλισμού για την παραλία) με αυτόματο μηχάνημα ενοικίασης ποδηλάτων 12,8 στρέμματα 403 Ι.Χ., 200 θέσεις για μοτοσικλέτες, 4 θέσεις για τουριστικά λεωφορεία και 1-3

7 Ζώνη α/α Είδος έργου / δραστηριότητας Ρ5 Δυναμικότητα ΕΘΕΛ Παρατηρήσεις 4α A16 Διαμόρφωση με φύτευση με πεύκα 4α A17 Χώρος εγκαταστάσεων Η/Μ 23 στρέμματα Προτεινόμενη φύτευση πεύκων ή άλλων ειδών σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Οργανισμού Αθήνας. 123 τ.μ. Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός εγκαταστάσεων. Ανατολικά του parking P-5 4α A18 Αποθήκη 80 τ.μ. Αποθήκη εξοπλισμού παραλίας. Ανατολικά του Parking P-5 4α Α19 Κατασκευή Ζώνης τ.μ. Δάπεδο από χαλίκι σε ελεύθερη Φίλτρου κίνησης / 400μ. μήκος τοποθέτηση 4α Α20 Διαμόρφωση μέτρα Σκυρωτή οδοποιία εσωτερικής οδοποιία (βελτιώσεις & νέα) 4α Α21 Κατασκευή υποδομών 20 τ.μ. Χωροθετούνται στην είσοδο της ζώνης αποχέτευσης - 4 α. Γυναικείες Τουαλέτες: 2 αποχ. με Τουαλέτες (ΚΤ3) νιπτήρες και 2 νιπτήρες στον προθάλαμο. Ανδρικές τουαλέτες: 1 αποχωρητήριο με νιπτήρα, 2 ουρητήρια, 2 νιπτήρες. Η κατάταξη κάθε ενός από τα προαναφερθέντα προβλεπόμενα έργα σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ αριθ. Η.Π.: 15393/2332/2002 (ΦΕΚ1022/Β/02), παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 1.2 Κατάταξη της δραστηριότητας και των επιμέρους διαμορφώσεων και υποδομών, με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος 1 της με Η.Π /703/Φ104 ΚΥΑ (ΦΕΚ332/Β/03) α/α Είδος έργου / δραστηριότητας Ομάδα α/α Πίνακα 1 Δυναμικότητα Α Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής 6 η 6 ε 140 στρέμματα B 3 η Α1 Διαμόρφωση υπαίθριας περιοχής αθλοπαιδιών 6 η 11β 2,2 στρέμματα Β 4 η Διαμόρφωση περιοχής α. Αθλοπαιδιές 1,4 Α2 αθλοπαιδιών πύργος με σχοινιά 6 η στρέμματα 11 β πινγκ πονγκ και 2 γήπεδα Μπιτς β. Μπιτς βόλεϊ 4 Β 4 η βόλεϊ στρέμματα Α3 Διαμόρφωση οργανωμένης πλαζ με αποδυτήρια, τουαλέτες, αναψυκτήρια και πρόβλεψη για 6 η 11 γ 16 στρέμματα Β 3 η κίνηση ΑΜΕΑ A4 Υπαίθριο θέατρο 6η θέσεων - - Α5 Κατασκευή Υπαίθριων χώρων 6 η Ι.Χ Β 3 η Κατηγορία Υποκατηγορία 1-4

8 α/α Α6 Είδος έργου / δραστηριότητας Ομάδα α/α Πίνακα 1 Δυναμικότητα στάθμευσης Ρ1-Ρ5 μοτοσυκλέτες + 4 λεωφορεία Διαμόρφωση εσωτερικής οδοποιία (βελτιώσεις & νέα) 1 η μ + 565μ - - Κατηγορία Υποκατηγορία Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες ισχύουσες διατάξεις και την ως άνω κατάταξη, η δραστηριότητα υπόκειται σε υποχρέωση έγκρισης όρων για την προστασία του περιβάλλοντος, με απ ευθείας υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως προβλέπεται από το Ν.3010/2002, άρθρο 4, παρ. 6 εδ. στ. (όπου καθορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση). Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο και την έγκριση της οποίας είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) Φορέας Υλοποίησης Δραστηριότητας Τα στοιχεία του φορέα που προτίθεται να υλοποιήσει την εξεταζόμενη, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, δραστηριότητα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Επωνυμία: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ταχ. Δ/νση: κ. Ι. Ξυπόλητος, Προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών Βουλής 7, Αθήνα Τηλέφωνο: Ιστορικό του έργου Η Ανατολική παραλία της Βάρκιζας, ανέκαθεν είχε ελεύθερη πρόσβαση. Κατά το παρελθόν φιλοξένησε πλήθος χρήσεων, συχνά ασύμβατων με το χαρακτήρα της περιοχής, όπως στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοσχέδιοι αγώνες μότο-κρος, λούνα παρκ, τερματικός σταθμός λεωφορείων, κ.α. ίχνη από τις περισσότερες από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες έχουν παραμείνει, ενώ αρκετές από αυτές συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μελέτης (βλ. Παράρτημα, Φωτ. 10, 12, 14 & 32-37). Από το 2004 οι χρήσεις γης της εξεταζόμενης περιοχής καθορίζονται με το από ΠΔ (ΦΕΚ 254/Δ/2004) περί καθορισμού ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας (περιλαμβανομένης της Ελεύθερης πλαζ της Βάρκιζας). 1-5

9 Φορέας διαχείρισης της ελεύθερης παραλίας Βάρκιζας είναι η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α. Α.Ε.). Η Ε.Τ.Α. Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998, με το Νόμο 2636/1998, αρχικά με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίηση Περιουσίας ΕΟΤ». Το 2000 με το Νόμο 2837/2000, μετονομάστηκε σε «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία», για να μετονομαστεί στη συνέχεια, το 2004, με το Νόμο 3270/2004 σε «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Ανώνυμη Εταιρεία» που είναι και η σημερινή της εταιρική επωνυμία. Η Εταιρεία ανήκει κατά 100% στο ελληνικό δημόσιο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Διαχειρίζεται και αξιοποιεί τη δημόσια ακίνητη τουριστική περιουσία, σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες της τουριστικής πολιτικής της χώρας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση και ανάπτυξη ειδικής τουριστικής υποδομής και ειδικών μορφών τουρισμού, στην ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Η στρατηγική της εταιρείας εστιάζεται στη διασφάλιση της τουριστικής ανάπτυξης, στο μέτρο που την αφορά, μέσα από τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων, σύγχρονων, τουριστικών υποδομών, κατά τρόπο που να συμβάλλουν στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, μειώνοντας τον κίνδυνο «κορεσμένων» τουριστικών προορισμών. Προτεραιότητα της εταιρείας αποτελεί η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ακινήτων, με σύγχρονες μορφές συνεργασίας, με τήρηση των αρχών περιβαλλοντικής προστασίας, με διάλογο με την τοπική κοινωνία και με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων που δημιουργούν συνέργεια με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ε.Τ.Α. Α.Ε. στην προσπάθειά της να υλοποιήσει τα προβλεπόμενα στο από ΠΔ (ΦΕΚ 254/Δ/2004), προχώρησε στην εκπόνηση σχεδίου διαμόρφωσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής εντός του χώρου της παραλίας (Master Plan), διατηρώντας ταυτόχρονα τον ελεύθερο χαρακτήρα αυτής. Με την με α.π. ΕΤΑ 4537/ αίτησή της, η Ε.Τ.Α. Α.Ε. υπέβαλε στη Δ/νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο Διαμόρφωση της ελεύθερης παραλίας Βάρκιζας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης της Μ.Π.Ε., ζητήθηκε η γνωμοδότηση των ακόλουθων φορέων: - ΥΠΠΟ, ΓΔΑΠΚ-ΔΠΚΑ Τμήμα Αρχαιολογικών χώρων - ΚΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων - 1 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων - Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής - Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων - Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας - Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά 1-6

10 - Δασαρχείο Πειραιά - ΥΕΝ Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Δ/νση Λιμενικών Υποδομών - Διεύθυνση Περιβάλλοντος Νομ. Αυτ/σης Ανατ. Αττικής (καταργήθηκε με το Ν. 3852/ 2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης») - Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομ. Αυτ/σης Ανατ. Αττικής (καταργήθηκε με το Ν. 3852/ 2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης») Με την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 6469/1630/Φ18 η Κτηματική Υπηρεσία Πειραιώς γνωστοποιεί ότι δεν έχει αντίρρηση με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διαμόρφωση της ελεύθερης πλαζ της Βάρκιζας υπό την προϋπόθεση να μην γίνει οποιοδήποτε μόνιμο έργο στον αιγιαλό και την παραλία, να μην γίνει δενδροφύτευση στον αιγιαλό και στην παραλία, ο αιγιαλός και η παραλία να μην περιφραχθούν και να τηρηθούν οι περιορισμοί της παραγρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.2971/2001. Με την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 263/ η ΚΣΤ Εφορεία Προϊστορικών Αρχαιοτήτων και κλασικών αρχαιοτήτων αναφέρει ότι ως προς το θέμα διαμόρφωσης της ελεύθερης παραλίας της Βάρκιζας, έργο στο οποίο προβλέπονται πιο ήπιες παρεμβάσεις (φύτευση, δημιουργία επιφανειακών χώρων στάθμευσης, υπαίθρια περιοχή αθλοπαιδιών, υπαίθριο θέατρο, οργανωμένη πλαζ με αποδυτήρια και αναψυκτήρια, εσωτερική οδοποιία, η Αρμόδια Εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων δεν έχει αντίρρηση για την έγκριση τους. Με την με ημ/νία Απόφασή του, ο Οργανισμός Αθήνας ενέκρινε τη Μελέτη Διαμόρφωσης της ελεύθερης παραλίας Βάρκιζας, με τις ακόλουθες παρατηρήσεις, σε σχέση με την αρχική μελέτη για την οποία είχε εκπονηθεί η Μ.Π.Ε: 1. Να εξαιρεθεί η ζώνη 7 από την παρούσα μελέτη μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες συνεργασίες με τον Ναυτικό Όμιλο Βάρκιζας, τις εποπτεύουσες ομοσπονδίες και την ΓΓΑ, ώστε να εγκριθεί η μελέτη από τη Δ/νση Μελετών Αθλητικών Έργων της Γ.Γ.Γ, σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 8 του Π.Δ. 254/ (ΦΕΚ 254/Δ/2004). 2. Να διορθωθεί η χωροθέτηση των τριών αναψυκτηρίων ώστε η απόσταση τους να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του (προαναφερθέντος) Π.Δ/τος και να συμπληρωθεί ο πίνακας δόμησης. 3. Να αφαιρεθούν τα κτίρια υποστήριξης των υπαίθριων χρήσεων ναυταθλητισμού συμπεριλαμβανομένου του αναψυκτηρίου. 4. Να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης η αρμόδια Δασική Υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 8 του (προαναφερθέντος) Π.Δ/τος. 5. Να ενημερωθεί η ΚΣΤ Εφορία Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων προ της έναρξης των έργων 1-7

11 6. Να υιοθετηθούν οι απόψεις/ της ΔΜΕΟ, όσον αφορά στις λύσεις για τον κυκλοφοριακό φόρτο, τις κινήσεις ΙΧ και λεωφορείων στον εσωτερικό δρόμο εισόδου για την ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας κ.ά., σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αθήνας και σε σχέση και με τις παρακείμενες χρήσεις των ζωνών 4 α & 3β, καθώς και την επικείμενη πολεοδόμηση της πέραν της εθνικής οδού έκτασης. 7. Να υιοθετηθούν οι χαράξεις και οι ζώνες προστασίας που θα προκύψουν μετά την υδρογραφική μελέτη/μελέτη διευθέτησης του ρέματος (ζώνη 1 α ) που εκπονείται. Απαιτείται ενέργεια της Υπηρεσίας ώστε να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση της οριοθέτησης των ρεμάτων, λόγω της εκβολής τους στην περιοχή. 8. Να διορθωθεί στο σχέδιο διαμόρφωσης της μελέτης το όριο μεταξύ των ζωνών 3 α και 3β, ως προσαρμογή του ορίου του από ΠΔ. Με την υπ. Αριθμ. Πρωτ. ΔΜΕΟ στ/1509/0542/φ915/ , η Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας ενέκρινε τη «Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων για την ανάπτυξη της ανατολικής παραλίας της Βάρκιζας» (DENCO 2011). Κατόπιν των παρατηρήσεων που προέκυψαν από τον Οργανισμό Αθήνας και των συμπερασμάτων της κυκλοφοριακής μελέτης, η Ε.Τ.Α. Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων επί της αρχικής Μ.Π.Ε., προχώρησε σε τροποποίηση της αρχικής Μελέτη Διαμόρφωσης της ελεύθερης παραλίας Βάρκιζας. Η παρούσα Μ.Π.Ε., εξετάζει το νέο, εγκεκριμένο από τον Οργανισμό Αθήνας, σχέδιο Διαμόρφωσης της ελεύθερης παραλίας Βάρκιζας Σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Το εξεταζόμενο έργο υλοποιεί τις προβλεπόμενες με το από ΠΔ (ΦΕΚ 254/Δ/2004) ρυθμίσεις για τις χρήσεις γης στην ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας. Στόχος του εν λόγω Π. Δ/τος είναι η -βάσει του άρθρου 4 του Ν 1515/85- συμπλήρωση, εξειδίκευση, και διευκρίνηση του ΡΣΑ και του προγράμματος προστασίας περιβάλλοντος, για την περιοχή παρέμβασης, στα πλαίσια των γενικότερων στόχων και κατευθύνσεων για την: «...οικολογική ανασυγκρότηση, ανάδειξη και προστασία του αττικού τοπίου, των ορεινών όγκων, των τοπίων φυσικού κάλλους και των ακτών» (αρ.3 παρ. 3α) «Οικονομική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας με ανάσχεση έλεγχο και εκσυγχρονισμό του τριτογενούς τομέα» (αρ3 παρ3δ) «Αναψυχή-ψυχαγωγία υπερτοπικής σημασίας με δημιουργία συστήματος μεγάλων υπερτοπικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού και πολιτιστικών λειτουργιών που εξυπηρετούν όλη την έκταση της πόλης» (αρ2 παρ3δ). Οι παραπάνω γενικοί στόχοι εξειδικεύονται για την περιοχή παρέμβασης, ώστε να συμβάλλουν: 1-8

12 Στην προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των παράκτιων οικοσυστημάτων (στη θάλασσα και στη ξηρά), και εξασφάλιση της απαιτούμενης ισορροπίας σε μακροπρόθεσμη προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης που θα διασώζει την μοναδικότητα του φυσικού αυτού πόρου και για τις επόμενες γενεές (δημιουργία αστικού και φυσικού δάσους, προστασία ρέματος και φρυγανικού οικοσυστήματος). στην προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του τοπίου. στη διεύρυνση και ενίσχυση του δημόσιου, κοινόχρηστου χαρακτήρα της ζώνης, για όσο το δυνατόν περισσότερες και πολυπληθέστερες ομάδες χρηστών με παράλληλη αύξηση της προσπελασιμότητάς της. στην απομάκρυνση ασυμβίβαστων με την ακτή και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της δραστηριοτήτων και την αποσυμφόρησή της από εντατικές αποκλειστικές χρήσεις 1.5. Πηγές - Βιβλιογραφία Για τη σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πηγές αναφοράς και βιβλιογραφία: Αλεξάκης, Δ. (2002): Η επίδραση γεωλογικών και ανθρωπογενών παραγόντων στην ποιότητα και τη χημική σύσταση των υπόγειων νερών της Ανατολικής Αττικής. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αλεξάκης, Δ. (1995): Περιβαλλοντική υδρογεωχημική μελέτη περιοχών Ανατολικής Αττικής. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βερυκίου Παπασπυριδάκου, Ε., Σκυλοδήμου, Χ, Μπαθρέλλος, Γ. (2004): Καταγραφή των μεταβολών του γεωμορφολογικού φυσικού περιβάλλοντος με τη χρήση χαρτών διαφορετικής χρονολογίας έκδοσης. Ένα παράδειγμα από την παράκτια ζώνη της Νοτιοδυτικής Αττικής. Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, τομ. ΧΧΧVI, Πρακτικά 10 ου Διεθνούς Συνεδρίου, Θες/κη, Απρίλιος. Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) Χάρτης χρήσεων γης, Φύλλο Κορωπί, κλίμακα 1: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) Τπογραφικός Χάρτης, Φύλλα / / / 64667, κλίμακας 1:5000. Γιαμά, Ε., Γιατράκου, Μ. (1996): Μελέτη του φρεάτιου υδροφόρου ορίζοντα της λεκάνης Κορωπίου. Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. DENCO Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. (2011): Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων για την ανάπτυξη της ανατολικής παραλίας της Βάρκιζας. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (2009), στοιχεία μετεωρολογικού σταθμού Ελληνικού για την χρονική περίοδο

13 Ε.Μ.Π. (2001): Προστασία και αναβάθμιση των ακτών του Σαρωνικού. Πολιτική ολοκληρωμένου σχεδιασμού και διαχείρισης του παράκτιου μητροπολιτικού χώρου. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας. Εθνικό Τυπογραφείο (1998), Δεδομένα για τη Διοικητική Διαίρεση της Ελλάδος κατά Περιφέρειες, Νομούς, Δήμους και Κοινότητες, όπως δημοσιεύθηκαν από το ΥΠΕΣΔΔΑ ΕΚ (2001), Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ/532/2000, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ ΕΣΥΕ, Δεδομένα πληθυσμιακά από τις απογραφές και απασχόλησης, κατανομής γεωργικής γης από την απογραφή του 2001 ΕΣΥΕ, Χάρτης του Νομού Αττικής, κλ. 1: Καρούμπαλη, Θ., Ντουτουλάκη, Ι., Κιούσης, Ι. (2002). Εποχιακές ωκεανογραφικές και ιζηματολογικές παρατηρήσεις στην παραλία της Βάρκιζας (όρμος Βάρης), Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Χαρτογράφησης ΥΠΕΧΩΔΕ, Δεδομένα κάλυψης γης σύμφωνα με την κατάταξη CORINE biotopes (σχέδιο χωρίς κλίμακα) Κουμαντάκης, Ι.Ε., Σωτηρόπουλος, Β.Π. (1976): Έρευνα επί των συνθηκών γενέσεων και των εδαφομηχανικών χαρακτηριστικών μιας μορφής λεπτοστρωματωδών αργιλοϊλυωδών αποθέσεων ανευρεθεισών εις Βάρκιζαν και Άρδαν. Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Κεντρικόν Εργαστήριον Δημοσίων Έργων. Κουσίδης, Α. Δ. (2000): Γεωλογικές και γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στο υδρογραφικό δίκτυο της Βάρης, Ν. Αττικής. Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΚΥΑ 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Μ.Π.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 678/Β/1990) ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/2002) ΚΥΑ Η.Π /703/Φ104/03 Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 332/Β/2003) Λεοντάρης, Σ. (1995): Εισαγωγή στην Ωκεανογραφία. Εκδ. Συμμετρία. 1-10

14 Living Prospects (2009): Μελέτη «Εκτίμηση της Κατάστασης των Διαθέσιμων Περιβαλλοντικών Πόρων για τη Διαμόρφωση της Ελεύθερης Πλαζ της Βάρκιζας» Madrid, F., Díaz-Barrientos, E., Madrid, L. (2008): Availability adn bio-accessibility of metals in the clay fraction of urban soils of Sevilla. Environmental Pollution, 156: Ministère de l Environnement du Québec, (2001): Politique de Protection des Sols et de Réhabilitation des Terrains Contaminés, Québec. Ministero dell Ambiente, (1999). Valori di Concentrazione Limite Accettabili des Sols en el Sottosuolo Riferiti alla Specifica Destinazione d Uso dei Terreni da Bonificare. Decreto Ministeriale 471 del 25/10/1999, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n /12/1999. Nadal, M., Schuhmacher, M., Domingo, J.L. (2004): Levels of PAHs in soil and vegetation samples from Tarragona County, Spain. Environmental Pollution, 132: Ν. 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986) Ν. 3010/02 Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002) Παυλόπουλος Π. Κ. (1992). Γεωμορφολογική εξέλιξη της Νότιας Αττικής. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΠΔ 1180/81 «Περί ρυθμίσεων θεμάτων αναγόμενων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανικών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και εκ της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». Πούλος, Σ. (1999): Σημειώσεις του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Ωκεανογραφία» Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Γεωγραφίας Κλιματολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Pittniversity R. & Clark S. (1998): Water Supply and Pollution Control, 6th Edition, W. Viessman, 1998 Page. 14 Ruiz Cortés, E., Reinoso, R., Díaz- Barrientos, E., Madrid, L. (2005): Concentrations of potentially toxic metals in urban soils of Seville: Relationship with different land uses. Environmental Geochemistry and Health, 27: Sociedad Pública de Gestión Ambiental, (2002): Investigación de la Contaminación del Suelo, Manual Práctico, IHOBE S.A., Gobierno Vasco, Bilbao. Swedish Environmental Protection Agency, (1997): Swedish Generic Guideline Values, SEPA, Report 4638, Stockholm. Υδροεξυγιαντική Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. (2010): Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης Κορωπίου μέχρι εκβολή, οριστική μελέτη. 1-11

15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.Α. (1998), Απόφαση Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. αριθμ / (ΦΕΚ Β 768/ ) «Πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας με το νόμο 2539/97 (περί «Συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ) ΥΠΕΧΩΔΕ (2009), Σχέδιο Νόμου «Ρυθμιστικό Σχεδιο Αττικής», κείμενο προς διαβούλευση, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2007: Έκθεση ποιότητας των νερών κολύμβησης της Ελλάδας, Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων Δ/νση Παρακολούθησης. ΥΠΕΧΩΔΕ (2001), Σύνταξη εξειδικευμένων προδιαγραφών και απαιτήσεων για την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανά κατηγορία βιομηχανικής δραστηριότητας και για διάφορα έργα, Σ.Παπαγρηγορίου, ENVECO Α.Ε., Α. Παρασκευόπουλος, Ecos Α.Ε., Eco- Consultants S.A. Βαβίζος Ζαννάκη, Μελέτες Έρευνες Α.Ε., Αθήνα. ΥΠΕΧΩΔΕ (1980): Αεροφωτογραφία περιοχής Βάρκιζας, κωδ , κλίμακα 1: Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, Δ/νση Αεροφωτογραφήσεων ΥΠΕΧΩΔΕ (1962): Αεροφωτογραφία περιοχής Βάρκιζας, κωδ κλίμακα 1: Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, Δ/νση Αεροφωτογραφήσεων. Υπηρεσία Google earth (2009), Δορυφορική εικόνα της περιοχής του έργου. Υπουργείο Γεωργίας, Βιοκλιματικός Χάρτης, κλίμακας 1: , Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Αθηνών, τομέας Δασικής Σταθμολογίας. Υπουργείο Γεωργίας, Χάρτης των Βιοκλιματικών Ορόφων, κλίμακας 1: , Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Αθηνών, τομέας Δασικής Σταθμολογίας. Υπουργείο Γεωργίας, Χάρτης Βλαστήσεως, κλίμακας 1: Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Αθηνών, τομέας Δασικής Σταθμολογίας. Υπ. Πολιτισμού, (2009), Διαρκής κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και βυζαντινών μνημείων. Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας 1.6. Σύνταξη / Ομάδα μελέτης Η μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με το νόμο υπ αριθ. 3010, ο οποίος εναρμονίζει το Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε. Ε., για τη διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα, την Η.Π.: 15393/2332 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002», την Η.Π /703/Φ104 «Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002» και την Κ.Υ.Α /5387/

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού

Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις ακτές κολύμβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων.

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Προϋπολογισμός: 46.635,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ. Έχοντας υπόψη :

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ. Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 11/09/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 41173/893 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K.

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Πατησίων 147 Τ.Κ. : 112 51 Πληροφορίες : Δρ Χ. Βερβέρης Τηλέφωνο : 210 8646065 FAX: : 210 8662024

Δ/νση : Πατησίων 147 Τ.Κ. : 112 51 Πληροφορίες : Δρ Χ. Βερβέρης Τηλέφωνο : 210 8646065 FAX: : 210 8662024 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα 27 / 5 / 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, Α.Π. 17770/792 ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων καταρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ «Διερεύνηση αξιοποίησης νερού ομβρίων για δασοπυρόσβεση στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Σεϊχ Σου» Εισηγητές: Σαμαράς

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ Χαρακτηρισμού εκτάσεως (Άρθρ.14 Ν.998/79)

ΠΡΑΞΗ Χαρακτηρισμού εκτάσεως (Άρθρ.14 Ν.998/79) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 16-12 -2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. 7733/260715 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Π.Α ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες 4/3/2009 Ενημερωτική Ημερίδα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας» Η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης & Το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η

Διαβάστε περισσότερα

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδομία Χωροταξία Μάθημα:Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Βασικές Παράμετροι του σχεδιαστικού πλαισίου η ικανοποίηση / εξυπηρέτηση των σημερινών χρηστών του χώρου η διαφύλαξη /ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του χώρου η αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS Τοπάλογλου Χαράλαμπος 1*, Χρόνης Ιώαννης 1, Αγοργιαννιτης

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Δημούδη Σοφία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ, Ταμιωλάκη Άννα Μαρία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (22 ΝΟΕ 2013)

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (22 ΝΟΕ 2013) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Δρ. ΕΥΘ. ΛΕΚΚΑΣ, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1-1 1.1. Εισαγωγή Στοιχεία Σχεδίου... 1-1 1.2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.)... 1-5 1.3. Σύντομη περιγραφή ακινήτου... 1-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Έβρου Αλεξανδρούπολη, 23 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 19119

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΡΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΒΙΔΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΜΠΑΧΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2010

ΤΣΟΥΡΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΒΙΔΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΜΠΑΧΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2010 ΤΣΟΥΡΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΒΙΔΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΜΠΑΧΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2010 Ανθηδών: είναι το μέρος που δίδει άνθη. Κατά τον Παυσανία πήρε το όνομα της από τον βασιλιά

Διαβάστε περισσότερα

Π3. Τεχνικά δελτία για τα έργα που προβλέπονται στο εκπονηθέν σχέδιο πολιτικών προστασίας και περιορισμού της υποβάθμισης εδαφών

Π3. Τεχνικά δελτία για τα έργα που προβλέπονται στο εκπονηθέν σχέδιο πολιτικών προστασίας και περιορισμού της υποβάθμισης εδαφών Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Τεχνικά δελτία για τα έργα που προβλέπονται στο εκπονηθέν σχέδιο πολιτικών προστασίας και... 3 3. Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικών Δελτίων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη Έργο : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι.

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι. 1. Παρατηρούμε τον καιρό σήμερα και περιγράφουμε τις συνθήκες που αφορούν τη βροχή, τον άνεμο, τον ήλιο και τη θερμοκρασία. βροχή άνεμος ήλιος-σύννεφα θερμοκρασίαάνεση 2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πένη Ιωαννίδου - Αλαμάνου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας 6 Συνέδριο Νησιωτικών ΤΕΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ, 5-7 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ2008

Διαβάστε περισσότερα

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας Νοµός: Θεσσαλονίκης ΟΤΑ: ήµος Θεσσαλονίκης 2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. Υπεύθυνος έργου

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

2Bparks Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 23 & 24 Οκτωβρίου, 2012, Αθήνα, Ελλάδα

2Bparks Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 23 & 24 Οκτωβρίου, 2012, Αθήνα, Ελλάδα 2Bparks Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 23 & 24 Οκτωβρίου, 2012, Αθήνα, Ελλάδα Στο πλαίσιο του έργου 2Bparks, φιλοξενήθηκε το διήμερο Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, το οποίο είχε σαν αντικείμενο την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

18/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

18/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη: 18/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 81057 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη:

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Μ. Τσίβου, Π Περδίκη, Κ. Τσαβαλά Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ: ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ Στην Μύρινα σήμερα Νοεμβρίου 2011 και στο

Διαβάστε περισσότερα