ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ"

Transcript

1 HELLENIC TOURISM DEVELOPMENT Co ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΡΚΙΖΑΣ Διδότου 55, Αθήνα Τηλ. & Fax: url:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρ. σελίδας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Μελέτης Φορέας Υλοποίησης Δραστηριότητας Ιστορικό του έργου Σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Πηγές - Βιβλιογραφία Σύνταξη / Ομάδα Μελέτης ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ονομασία και Είδος του Έργου Αναγκαιότητα του έργου Συνοπτική Περιγραφή του έργου Συμπεράσματα από την Εκτίμηση & Αξιολόγηση των 2-6 Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φάση Κατασκευής Φάση Λειτουργίας ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ Γεωγραφική θέση του έργου Διοικητική υπαγωγή του έργου ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 4-1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4.1 Φυσικό Περιβάλλον Γεωγραφία Γεωμορφολογία περιοχής Μετεωρολογικά και Κλιματολογικά δεδομένα Οικοσυστήματα - Βιοκλιματικές Συνθήκες - Χλωρίδα - Πανίδα Προστατευόμενες περιοχές Γεωλογία Τεκτονική Σεισμική Επικινδυνότητα Υδρογραφία Υδρολογία - Υδρογεωλογία Εδαφολογικά Γεωλογικά χαρακτηριστικά ακτής Ανθρωπογενές Περιβάλλον Χωροταξικά στοιχεία Χρήση και Κάλυψη γης Γενικά Χωροταξικά στοιχεία Διοικητική διάρθρωση - Πληθυσμιακά στοιχεία Γενικά στοιχεία αποσχόλησης Παραγωγικοί τομείς Χρήση και κάλυψη γης Υφιστάμενη υποδομή της περιοχής Ιστορικά στοιχεία και χαρακτηρισμένοι αρχαιολογικοί χώροι Εκτίμηση Κατάστασης Περιβάλλοντος Πήγες Ρύπανσης Αλληλεπίδραση Φυσικού Και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος Εκτίμηση κατάστασης χερσαίου περιβάλλοντος και χρήσεων γης Εκτίμηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων Υφιστάμενη κατάσταση θαλάσσιου περιβάλλοντος Υφιστάμενη κατάσταση ατμόσφαιρας ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Γενική Περιγραφή Έργου Επίλυση Βασικών Προβλημάτων Σχεδιασμού Προτεινόμενα Έργα Γενική Διάταξη Παρεμβάσεων Κατασκευαστικές λεπτομέρεις & Υλικά Κατασκευής Τρόπος Λειτουργίας Προτεινομένου Έργου Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών 5-11

3 5.5 Διερεύνηση Εναλλακτικών Προτάσεων Χρήση Φυσικών Πόρων Χρήση Ενέργειας Χρήση νερού ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 6-1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 6.1 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη Φάση Κατασκευής Μέτρα 6-1 Αντιμετώπισης Αέριες εκπομπές αιωρούμενα σωματίδια Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Επιφανειακές απορροές Υπόγεια ύδατα Θόρυβος Μορφολογικά - Τοπογραφικά χαρακτηριστικά Χλωρίδα Πανίδα Αισθητική - Τοπίο Κοινωνικό - οικονομικές επιπτώσεις Κυκλοφορία Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη Φάση Λειτουργίας Μέτρα 6-19 Αντιμετώπισης Αέριες εκπομπές Αιωρούμενα σωματίδια Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Υδατικοί Πόροι Επιφανειακές απορροές Υπόγεια ύδατα Συλλογή Νερού Επιφανειακών απορροών Θόρυβος Μορφολογικά Τοπογραφικά χαρακτηριστικά Χρήσεις γης - Χλωρίδα - Πανίδα Αισθητική - Τοπίο Κοινωνικο οικονομικές επιπτώσεις Κυκλοφορία Έκτακτες Καταστάσεις: Φυσικές καταστροφές και Ανθρωπογενείς κίνδυνοι Συμπεράσματα Φάση Κατασκευής Φάση Λειτουργίας Συνεργειστική Δράση με Άλλα Έργα & Δραστηριότητες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του 7-1 Πίνακα 3 (Αρθρο 16 της Κ.Υ.Α 69269) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΓΓΡΑΦΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ & Υπ. Δήλωση

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Αντικείμενο Μελέτης Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στο έργο «Κατασκευή και Λειτουργία Ειδικών Τουριστικών Υποδομών στην Ελεύθερη Παραλία Βάρκιζας». Η Μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) και συγκεκριμένα: Την ΚΥΑ με Η.Π /703/Φ104 (ΦΕΚ332/Β/03): Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις (A\ 91)» Την ΚΥΑ με Η.Π /2332 (ΦΕΚ1022/Β/02): Καταγραφή δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/200 «Εναρμόνιση του Ν 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις (A\ 91)». Το Νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ91/Α/02): Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (A\ 91). Το Νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ160/Α/86): Για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ91/Α/02) Την ΚΥΑ με Αριθ.69269/5387 (ΦΕΚ678/Β/90): Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986. Το έργο που εξετάζεται στην παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η διαμόρφωση της ελεύθερης παραλίας Βάρκιζας, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, σε χώρο συνολικής έκτασης 140 περίπου στρεμμάτων. Το εξεταζόμενο έργο υλοποιείται σε χώρο που δεν εντάσσεται σε καμία από τις βασικές κατηγορίες περιοχών με ιδιαίτερη οικολογική, βιολογική, επιστημονική ή και αισθητική αξία, όπως χαρακτηρίζονται από το άρθρο 18 του Ν.1650/86 και δεν υπάγεται σε καθεστώς προστασίας (π.χ. δίκτυο Φύση 2000), όπως ορίζεται από το πλαίσιο του ίδιου νόμου (άρθρο 21). Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων προβλέπεται από το από ΠΔ (ΦΕΚ 254/Δ/2004) 1-1

5 περί καθορισμού ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας, σε συμφωνία με το οποίο έχουν σχεδιαστεί τα προτεινόμενα έργα της Διαμόρφωσης της Ελεύθερης πλαζ της Βάρκιζας. Με βάση τις παραπάνω γενικές πληροφορίες για το είδος, το μέγεθος και τη θέση της δραστηριότητας και σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ αριθ. Η.Π.: 15393/2332/2002 (ΦΕΚ1022/Β/02), το εξεταζόμενο έργο «Κατασκευή και Λειτουργία Ειδικών Τουριστικών Υποδομών στην Ελεύθερη Παραλία Βάρκιζας» εντάσσεται στην 6η Ομάδα: «Τουριστικές Εγκαταστάσεις Εργασίες Πολεοδομίας», με α/α: 6 (ε) Λοιπές εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (το σύνολο των οποίων, ανεξαρτήτου δυναμικότητας κατατάσσεται στην 3η Υποκατηγορία της Δεύτερης Κατηγορίας). Το έργο περιλαμβάνει ένα σύνολο από διαμορφώσεις και υποδομές, το οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 1.1 Συνοπτική παρουσίαση των προβλεπόμενων διαμορφώσεων και υποδομών στην υπό μελέτη παραλία Ζώνη α/α Είδος έργου / Δυναμικότητα Παρατηρήσεις δραστηριότητας Α Εγκαταστάσεις ειδικής 140 στρέμματα Διαμόρφωση της Ελεύθερης πλαζ της τουριστικής υποδομής Βάρκιζας 3 α - Δυτικά Α1 Διαμόρφωση υπαίθριας περιοχής αθλοπαιδιών 2,2 στρέμματα Κατασκευή στεγάστρου παιδικής χαράς 96 τ.μ. 3 α - Δυτικά Α2 Διαμόρφωση με 36 στρέμματα Σε αυτόν τον χώρο χωροθετούνται ο φύτευση με Πεύκα και Αρμυρίκια χώρος παιχνιδιού (παιδική χαρά), ο χώρος για πικ νικ, ο χώρος παιχνιδιών για μεγάλους και επιτραπέζιων παιχνιδιών και ο χώρος για petanca, τα γήπεδα beach volley, ο πύργος με σκοινιά, τα πινγκ πονγκ κτλ. Σε σχέση με την αρχική μελέτη διαμόρφωσης, έχει προστεθεί χώρος 6 στρεμμάτων στον οποίο βρίσκεται σήμερα γήπεδο ποδοσφαίρου. 3 α - Δυτικά Α3 Διαμόρφωση περιοχής 5,4 στρέμματα Χώρος κίνησης και ξεκούρασης κάτω αθλοπαιδιών από πεύκα (6στρ.). Πύργος με σχοινιά πινγκ πονγκ και 2 γήπεδα beach volley Τα beach volley είναι σε ξέφωτα του πευκοδάσους. - Κατασκευή υποδομών αποχέτευσης - Τουαλέτες (ΚΤ1) με καμπίνα για ΑΜΕΑ και αποδυτήρια (130 τ.μ.) Γυναικείες τουαλέτες: 10 αποχωρητήρια, 10 νιπτήρες στον προθάλαμο. Ανδρικές τουαλέτες: 5 αποχωρητήρια, 4 ουρητήρια, 6 νιπτήρες στον προθάλαμο. Αποδυτήρια: 4 ανά φύλλο 3 α - Δυτικά Α4 Διαμόρφωση 16 στρέμματα - Θαλάσσιο μέτωπο 340m 1-2

6 Ζώνη α/α Είδος έργου / δραστηριότητας οργανωμένης πλαζ με αποδυτήρια, τουαλέτες, αναψυκτήρια και πρόβλεψη για κίνηση ΑΜΕΑ Δυναμικότητα Παρατηρήσεις - 75 κινητές ομπρέλες χωρισμένες σε 3 διακριτούς χώρους - Κατασκευή υποδομών αποχέτευσης - Τουαλέτες (ΚΤ2) και αποδυτήρια (52τ.μ.) Γυναικείες Τουαλέτες: 4 αποχωρητήρια 4 νιπτ. στον προθ. + 1 νιπτ. στη μεγάλη καμπίνα. Ανδρικές Τουαλέτες: 2 αποχ., 2 ουρητήρια, 3 νιπτ. στον προθ. Αποδυτήρια: 2 ανά φύλλο - 3 αναψυκτήρια όρθιας εξυπηρέτησης με εμβαδόν 25 τ.μ. και σκιασμένο χώρο 72τ.μ. που θα εξυπηρετεί του χρήστες τόσο των 3 χώρων ενοικιαζόμενων ομπρελών όσο και τους χρήστες των λοιπών δραστηριοτήτων της πλαζ. - Κατασκευή υπαίθριων ντουζιέρών (16 τ.μ.) 3α Δυτικά A5 Κατασκευή Ξύλινου ντεκ τ.μ. / 400 μ. μήκος 3 α - Δυτικά A6 Διαμόρφωση χώρου τ.μ. Συνολική επιφάνεια τ.μ. Κατασκευή Πασαρέλας Χωροθετείται στις περιοχές του beach volley, της παιδικής χαράς, πλησίον του χώρου για πικ νικ, τα επιτραπέζια παιχνίδια και το ξέφωτο. Επιφάνεια από σκυρόδεμα με επικάλυψη ρητίνης 3 α - Δυτικά A7 Διαμόρφωση χώρου τ.μ. Δάπεδο από πατημένο χαλίκι με συνάντησης - Ξέφωτο περιμετρικό σενάζ από μπετόν 3 α -Δυτικά A8 Ιατρείο 20τ.μ. 3α - Δυτικά Α9 Κατασκευή Πύργου 1,8 τ.μ. Λυόμενη κατασκευή ναυαγοσώστη 3 α - Δυτικά Α10 Τοποθέτηση λυόμενης - Όχι μόνιμη κατασκευή, αλλά γλύστρας μετακινούμενος εξοπλισμός για ασφαλή χρήση θαλάσσιων σπορ. 3 α - Ανατολικά 3 α - Ανατολικά 3α - Ανατολικά Α11 Κατασκευή 3 στεγάστρων στο μέτωπο της παραλίας Α12 Διαμόρφωση Υπαίθριου αμφιθέατρου A13 Διαμόρφωση χώρου Κατασκευή Πασαρέλας 4α A14 Κατασκευή κτιρίου εξυπηρέτησης των επισκεπτών - Μικρό μαγαζί στην κύρια είσοδο του Πάρκου 4α A15 Κατασκευή Υπαίθριων χώρων στάθμευσης Ρ1-10 τ.μ. έκαστο 73 τ.μ Λόφος με αναβαθμούς για να κάθονται κατά το μέγιστο 100 άτομα 900 τ.μ. Στην περιοχή του υπαίθριου αμφιθεάτρου (τελική στρώση με μπετόν και επικάλυψη ρητίνης σε υφιστάμενο ασφαλτόδρομο 15 m 2 Πώληση αναψυκτικών, εξοπλισμού για την παραλία) με αυτόματο μηχάνημα ενοικίασης ποδηλάτων 12,8 στρέμματα 403 Ι.Χ., 200 θέσεις για μοτοσικλέτες, 4 θέσεις για τουριστικά λεωφορεία και 1-3

7 Ζώνη α/α Είδος έργου / δραστηριότητας Ρ5 Δυναμικότητα ΕΘΕΛ Παρατηρήσεις 4α A16 Διαμόρφωση με φύτευση με πεύκα 4α A17 Χώρος εγκαταστάσεων Η/Μ 23 στρέμματα Προτεινόμενη φύτευση πεύκων ή άλλων ειδών σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Οργανισμού Αθήνας. 123 τ.μ. Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός εγκαταστάσεων. Ανατολικά του parking P-5 4α A18 Αποθήκη 80 τ.μ. Αποθήκη εξοπλισμού παραλίας. Ανατολικά του Parking P-5 4α Α19 Κατασκευή Ζώνης τ.μ. Δάπεδο από χαλίκι σε ελεύθερη Φίλτρου κίνησης / 400μ. μήκος τοποθέτηση 4α Α20 Διαμόρφωση μέτρα Σκυρωτή οδοποιία εσωτερικής οδοποιία (βελτιώσεις & νέα) 4α Α21 Κατασκευή υποδομών 20 τ.μ. Χωροθετούνται στην είσοδο της ζώνης αποχέτευσης - 4 α. Γυναικείες Τουαλέτες: 2 αποχ. με Τουαλέτες (ΚΤ3) νιπτήρες και 2 νιπτήρες στον προθάλαμο. Ανδρικές τουαλέτες: 1 αποχωρητήριο με νιπτήρα, 2 ουρητήρια, 2 νιπτήρες. Η κατάταξη κάθε ενός από τα προαναφερθέντα προβλεπόμενα έργα σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ αριθ. Η.Π.: 15393/2332/2002 (ΦΕΚ1022/Β/02), παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 1.2 Κατάταξη της δραστηριότητας και των επιμέρους διαμορφώσεων και υποδομών, με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος 1 της με Η.Π /703/Φ104 ΚΥΑ (ΦΕΚ332/Β/03) α/α Είδος έργου / δραστηριότητας Ομάδα α/α Πίνακα 1 Δυναμικότητα Α Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής 6 η 6 ε 140 στρέμματα B 3 η Α1 Διαμόρφωση υπαίθριας περιοχής αθλοπαιδιών 6 η 11β 2,2 στρέμματα Β 4 η Διαμόρφωση περιοχής α. Αθλοπαιδιές 1,4 Α2 αθλοπαιδιών πύργος με σχοινιά 6 η στρέμματα 11 β πινγκ πονγκ και 2 γήπεδα Μπιτς β. Μπιτς βόλεϊ 4 Β 4 η βόλεϊ στρέμματα Α3 Διαμόρφωση οργανωμένης πλαζ με αποδυτήρια, τουαλέτες, αναψυκτήρια και πρόβλεψη για 6 η 11 γ 16 στρέμματα Β 3 η κίνηση ΑΜΕΑ A4 Υπαίθριο θέατρο 6η θέσεων - - Α5 Κατασκευή Υπαίθριων χώρων 6 η Ι.Χ Β 3 η Κατηγορία Υποκατηγορία 1-4

8 α/α Α6 Είδος έργου / δραστηριότητας Ομάδα α/α Πίνακα 1 Δυναμικότητα στάθμευσης Ρ1-Ρ5 μοτοσυκλέτες + 4 λεωφορεία Διαμόρφωση εσωτερικής οδοποιία (βελτιώσεις & νέα) 1 η μ + 565μ - - Κατηγορία Υποκατηγορία Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες ισχύουσες διατάξεις και την ως άνω κατάταξη, η δραστηριότητα υπόκειται σε υποχρέωση έγκρισης όρων για την προστασία του περιβάλλοντος, με απ ευθείας υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως προβλέπεται από το Ν.3010/2002, άρθρο 4, παρ. 6 εδ. στ. (όπου καθορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση). Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο και την έγκριση της οποίας είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) Φορέας Υλοποίησης Δραστηριότητας Τα στοιχεία του φορέα που προτίθεται να υλοποιήσει την εξεταζόμενη, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, δραστηριότητα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Επωνυμία: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ταχ. Δ/νση: κ. Ι. Ξυπόλητος, Προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών Βουλής 7, Αθήνα Τηλέφωνο: Ιστορικό του έργου Η Ανατολική παραλία της Βάρκιζας, ανέκαθεν είχε ελεύθερη πρόσβαση. Κατά το παρελθόν φιλοξένησε πλήθος χρήσεων, συχνά ασύμβατων με το χαρακτήρα της περιοχής, όπως στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοσχέδιοι αγώνες μότο-κρος, λούνα παρκ, τερματικός σταθμός λεωφορείων, κ.α. ίχνη από τις περισσότερες από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες έχουν παραμείνει, ενώ αρκετές από αυτές συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μελέτης (βλ. Παράρτημα, Φωτ. 10, 12, 14 & 32-37). Από το 2004 οι χρήσεις γης της εξεταζόμενης περιοχής καθορίζονται με το από ΠΔ (ΦΕΚ 254/Δ/2004) περί καθορισμού ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας (περιλαμβανομένης της Ελεύθερης πλαζ της Βάρκιζας). 1-5

9 Φορέας διαχείρισης της ελεύθερης παραλίας Βάρκιζας είναι η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α. Α.Ε.). Η Ε.Τ.Α. Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998, με το Νόμο 2636/1998, αρχικά με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίηση Περιουσίας ΕΟΤ». Το 2000 με το Νόμο 2837/2000, μετονομάστηκε σε «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία», για να μετονομαστεί στη συνέχεια, το 2004, με το Νόμο 3270/2004 σε «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Ανώνυμη Εταιρεία» που είναι και η σημερινή της εταιρική επωνυμία. Η Εταιρεία ανήκει κατά 100% στο ελληνικό δημόσιο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Διαχειρίζεται και αξιοποιεί τη δημόσια ακίνητη τουριστική περιουσία, σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες της τουριστικής πολιτικής της χώρας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση και ανάπτυξη ειδικής τουριστικής υποδομής και ειδικών μορφών τουρισμού, στην ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Η στρατηγική της εταιρείας εστιάζεται στη διασφάλιση της τουριστικής ανάπτυξης, στο μέτρο που την αφορά, μέσα από τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων, σύγχρονων, τουριστικών υποδομών, κατά τρόπο που να συμβάλλουν στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, μειώνοντας τον κίνδυνο «κορεσμένων» τουριστικών προορισμών. Προτεραιότητα της εταιρείας αποτελεί η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ακινήτων, με σύγχρονες μορφές συνεργασίας, με τήρηση των αρχών περιβαλλοντικής προστασίας, με διάλογο με την τοπική κοινωνία και με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων που δημιουργούν συνέργεια με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ε.Τ.Α. Α.Ε. στην προσπάθειά της να υλοποιήσει τα προβλεπόμενα στο από ΠΔ (ΦΕΚ 254/Δ/2004), προχώρησε στην εκπόνηση σχεδίου διαμόρφωσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής εντός του χώρου της παραλίας (Master Plan), διατηρώντας ταυτόχρονα τον ελεύθερο χαρακτήρα αυτής. Με την με α.π. ΕΤΑ 4537/ αίτησή της, η Ε.Τ.Α. Α.Ε. υπέβαλε στη Δ/νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο Διαμόρφωση της ελεύθερης παραλίας Βάρκιζας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης της Μ.Π.Ε., ζητήθηκε η γνωμοδότηση των ακόλουθων φορέων: - ΥΠΠΟ, ΓΔΑΠΚ-ΔΠΚΑ Τμήμα Αρχαιολογικών χώρων - ΚΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων - 1 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων - Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής - Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων - Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας - Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά 1-6

10 - Δασαρχείο Πειραιά - ΥΕΝ Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Δ/νση Λιμενικών Υποδομών - Διεύθυνση Περιβάλλοντος Νομ. Αυτ/σης Ανατ. Αττικής (καταργήθηκε με το Ν. 3852/ 2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης») - Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομ. Αυτ/σης Ανατ. Αττικής (καταργήθηκε με το Ν. 3852/ 2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης») Με την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 6469/1630/Φ18 η Κτηματική Υπηρεσία Πειραιώς γνωστοποιεί ότι δεν έχει αντίρρηση με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διαμόρφωση της ελεύθερης πλαζ της Βάρκιζας υπό την προϋπόθεση να μην γίνει οποιοδήποτε μόνιμο έργο στον αιγιαλό και την παραλία, να μην γίνει δενδροφύτευση στον αιγιαλό και στην παραλία, ο αιγιαλός και η παραλία να μην περιφραχθούν και να τηρηθούν οι περιορισμοί της παραγρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.2971/2001. Με την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 263/ η ΚΣΤ Εφορεία Προϊστορικών Αρχαιοτήτων και κλασικών αρχαιοτήτων αναφέρει ότι ως προς το θέμα διαμόρφωσης της ελεύθερης παραλίας της Βάρκιζας, έργο στο οποίο προβλέπονται πιο ήπιες παρεμβάσεις (φύτευση, δημιουργία επιφανειακών χώρων στάθμευσης, υπαίθρια περιοχή αθλοπαιδιών, υπαίθριο θέατρο, οργανωμένη πλαζ με αποδυτήρια και αναψυκτήρια, εσωτερική οδοποιία, η Αρμόδια Εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων δεν έχει αντίρρηση για την έγκριση τους. Με την με ημ/νία Απόφασή του, ο Οργανισμός Αθήνας ενέκρινε τη Μελέτη Διαμόρφωσης της ελεύθερης παραλίας Βάρκιζας, με τις ακόλουθες παρατηρήσεις, σε σχέση με την αρχική μελέτη για την οποία είχε εκπονηθεί η Μ.Π.Ε: 1. Να εξαιρεθεί η ζώνη 7 από την παρούσα μελέτη μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες συνεργασίες με τον Ναυτικό Όμιλο Βάρκιζας, τις εποπτεύουσες ομοσπονδίες και την ΓΓΑ, ώστε να εγκριθεί η μελέτη από τη Δ/νση Μελετών Αθλητικών Έργων της Γ.Γ.Γ, σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 8 του Π.Δ. 254/ (ΦΕΚ 254/Δ/2004). 2. Να διορθωθεί η χωροθέτηση των τριών αναψυκτηρίων ώστε η απόσταση τους να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του (προαναφερθέντος) Π.Δ/τος και να συμπληρωθεί ο πίνακας δόμησης. 3. Να αφαιρεθούν τα κτίρια υποστήριξης των υπαίθριων χρήσεων ναυταθλητισμού συμπεριλαμβανομένου του αναψυκτηρίου. 4. Να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης η αρμόδια Δασική Υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 8 του (προαναφερθέντος) Π.Δ/τος. 5. Να ενημερωθεί η ΚΣΤ Εφορία Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων προ της έναρξης των έργων 1-7

11 6. Να υιοθετηθούν οι απόψεις/ της ΔΜΕΟ, όσον αφορά στις λύσεις για τον κυκλοφοριακό φόρτο, τις κινήσεις ΙΧ και λεωφορείων στον εσωτερικό δρόμο εισόδου για την ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας κ.ά., σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αθήνας και σε σχέση και με τις παρακείμενες χρήσεις των ζωνών 4 α & 3β, καθώς και την επικείμενη πολεοδόμηση της πέραν της εθνικής οδού έκτασης. 7. Να υιοθετηθούν οι χαράξεις και οι ζώνες προστασίας που θα προκύψουν μετά την υδρογραφική μελέτη/μελέτη διευθέτησης του ρέματος (ζώνη 1 α ) που εκπονείται. Απαιτείται ενέργεια της Υπηρεσίας ώστε να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση της οριοθέτησης των ρεμάτων, λόγω της εκβολής τους στην περιοχή. 8. Να διορθωθεί στο σχέδιο διαμόρφωσης της μελέτης το όριο μεταξύ των ζωνών 3 α και 3β, ως προσαρμογή του ορίου του από ΠΔ. Με την υπ. Αριθμ. Πρωτ. ΔΜΕΟ στ/1509/0542/φ915/ , η Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας ενέκρινε τη «Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων για την ανάπτυξη της ανατολικής παραλίας της Βάρκιζας» (DENCO 2011). Κατόπιν των παρατηρήσεων που προέκυψαν από τον Οργανισμό Αθήνας και των συμπερασμάτων της κυκλοφοριακής μελέτης, η Ε.Τ.Α. Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων επί της αρχικής Μ.Π.Ε., προχώρησε σε τροποποίηση της αρχικής Μελέτη Διαμόρφωσης της ελεύθερης παραλίας Βάρκιζας. Η παρούσα Μ.Π.Ε., εξετάζει το νέο, εγκεκριμένο από τον Οργανισμό Αθήνας, σχέδιο Διαμόρφωσης της ελεύθερης παραλίας Βάρκιζας Σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Το εξεταζόμενο έργο υλοποιεί τις προβλεπόμενες με το από ΠΔ (ΦΕΚ 254/Δ/2004) ρυθμίσεις για τις χρήσεις γης στην ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας. Στόχος του εν λόγω Π. Δ/τος είναι η -βάσει του άρθρου 4 του Ν 1515/85- συμπλήρωση, εξειδίκευση, και διευκρίνηση του ΡΣΑ και του προγράμματος προστασίας περιβάλλοντος, για την περιοχή παρέμβασης, στα πλαίσια των γενικότερων στόχων και κατευθύνσεων για την: «...οικολογική ανασυγκρότηση, ανάδειξη και προστασία του αττικού τοπίου, των ορεινών όγκων, των τοπίων φυσικού κάλλους και των ακτών» (αρ.3 παρ. 3α) «Οικονομική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας με ανάσχεση έλεγχο και εκσυγχρονισμό του τριτογενούς τομέα» (αρ3 παρ3δ) «Αναψυχή-ψυχαγωγία υπερτοπικής σημασίας με δημιουργία συστήματος μεγάλων υπερτοπικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού και πολιτιστικών λειτουργιών που εξυπηρετούν όλη την έκταση της πόλης» (αρ2 παρ3δ). Οι παραπάνω γενικοί στόχοι εξειδικεύονται για την περιοχή παρέμβασης, ώστε να συμβάλλουν: 1-8

12 Στην προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των παράκτιων οικοσυστημάτων (στη θάλασσα και στη ξηρά), και εξασφάλιση της απαιτούμενης ισορροπίας σε μακροπρόθεσμη προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης που θα διασώζει την μοναδικότητα του φυσικού αυτού πόρου και για τις επόμενες γενεές (δημιουργία αστικού και φυσικού δάσους, προστασία ρέματος και φρυγανικού οικοσυστήματος). στην προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του τοπίου. στη διεύρυνση και ενίσχυση του δημόσιου, κοινόχρηστου χαρακτήρα της ζώνης, για όσο το δυνατόν περισσότερες και πολυπληθέστερες ομάδες χρηστών με παράλληλη αύξηση της προσπελασιμότητάς της. στην απομάκρυνση ασυμβίβαστων με την ακτή και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της δραστηριοτήτων και την αποσυμφόρησή της από εντατικές αποκλειστικές χρήσεις 1.5. Πηγές - Βιβλιογραφία Για τη σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πηγές αναφοράς και βιβλιογραφία: Αλεξάκης, Δ. (2002): Η επίδραση γεωλογικών και ανθρωπογενών παραγόντων στην ποιότητα και τη χημική σύσταση των υπόγειων νερών της Ανατολικής Αττικής. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αλεξάκης, Δ. (1995): Περιβαλλοντική υδρογεωχημική μελέτη περιοχών Ανατολικής Αττικής. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βερυκίου Παπασπυριδάκου, Ε., Σκυλοδήμου, Χ, Μπαθρέλλος, Γ. (2004): Καταγραφή των μεταβολών του γεωμορφολογικού φυσικού περιβάλλοντος με τη χρήση χαρτών διαφορετικής χρονολογίας έκδοσης. Ένα παράδειγμα από την παράκτια ζώνη της Νοτιοδυτικής Αττικής. Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, τομ. ΧΧΧVI, Πρακτικά 10 ου Διεθνούς Συνεδρίου, Θες/κη, Απρίλιος. Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) Χάρτης χρήσεων γης, Φύλλο Κορωπί, κλίμακα 1: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) Τπογραφικός Χάρτης, Φύλλα / / / 64667, κλίμακας 1:5000. Γιαμά, Ε., Γιατράκου, Μ. (1996): Μελέτη του φρεάτιου υδροφόρου ορίζοντα της λεκάνης Κορωπίου. Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. DENCO Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. (2011): Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων για την ανάπτυξη της ανατολικής παραλίας της Βάρκιζας. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (2009), στοιχεία μετεωρολογικού σταθμού Ελληνικού για την χρονική περίοδο

13 Ε.Μ.Π. (2001): Προστασία και αναβάθμιση των ακτών του Σαρωνικού. Πολιτική ολοκληρωμένου σχεδιασμού και διαχείρισης του παράκτιου μητροπολιτικού χώρου. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας. Εθνικό Τυπογραφείο (1998), Δεδομένα για τη Διοικητική Διαίρεση της Ελλάδος κατά Περιφέρειες, Νομούς, Δήμους και Κοινότητες, όπως δημοσιεύθηκαν από το ΥΠΕΣΔΔΑ ΕΚ (2001), Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ/532/2000, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ ΕΣΥΕ, Δεδομένα πληθυσμιακά από τις απογραφές και απασχόλησης, κατανομής γεωργικής γης από την απογραφή του 2001 ΕΣΥΕ, Χάρτης του Νομού Αττικής, κλ. 1: Καρούμπαλη, Θ., Ντουτουλάκη, Ι., Κιούσης, Ι. (2002). Εποχιακές ωκεανογραφικές και ιζηματολογικές παρατηρήσεις στην παραλία της Βάρκιζας (όρμος Βάρης), Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Χαρτογράφησης ΥΠΕΧΩΔΕ, Δεδομένα κάλυψης γης σύμφωνα με την κατάταξη CORINE biotopes (σχέδιο χωρίς κλίμακα) Κουμαντάκης, Ι.Ε., Σωτηρόπουλος, Β.Π. (1976): Έρευνα επί των συνθηκών γενέσεων και των εδαφομηχανικών χαρακτηριστικών μιας μορφής λεπτοστρωματωδών αργιλοϊλυωδών αποθέσεων ανευρεθεισών εις Βάρκιζαν και Άρδαν. Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Κεντρικόν Εργαστήριον Δημοσίων Έργων. Κουσίδης, Α. Δ. (2000): Γεωλογικές και γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στο υδρογραφικό δίκτυο της Βάρης, Ν. Αττικής. Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΚΥΑ 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Μ.Π.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 678/Β/1990) ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/2002) ΚΥΑ Η.Π /703/Φ104/03 Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 332/Β/2003) Λεοντάρης, Σ. (1995): Εισαγωγή στην Ωκεανογραφία. Εκδ. Συμμετρία. 1-10

14 Living Prospects (2009): Μελέτη «Εκτίμηση της Κατάστασης των Διαθέσιμων Περιβαλλοντικών Πόρων για τη Διαμόρφωση της Ελεύθερης Πλαζ της Βάρκιζας» Madrid, F., Díaz-Barrientos, E., Madrid, L. (2008): Availability adn bio-accessibility of metals in the clay fraction of urban soils of Sevilla. Environmental Pollution, 156: Ministère de l Environnement du Québec, (2001): Politique de Protection des Sols et de Réhabilitation des Terrains Contaminés, Québec. Ministero dell Ambiente, (1999). Valori di Concentrazione Limite Accettabili des Sols en el Sottosuolo Riferiti alla Specifica Destinazione d Uso dei Terreni da Bonificare. Decreto Ministeriale 471 del 25/10/1999, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n /12/1999. Nadal, M., Schuhmacher, M., Domingo, J.L. (2004): Levels of PAHs in soil and vegetation samples from Tarragona County, Spain. Environmental Pollution, 132: Ν. 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986) Ν. 3010/02 Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002) Παυλόπουλος Π. Κ. (1992). Γεωμορφολογική εξέλιξη της Νότιας Αττικής. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΠΔ 1180/81 «Περί ρυθμίσεων θεμάτων αναγόμενων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανικών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και εκ της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». Πούλος, Σ. (1999): Σημειώσεις του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Ωκεανογραφία» Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Γεωγραφίας Κλιματολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Pittniversity R. & Clark S. (1998): Water Supply and Pollution Control, 6th Edition, W. Viessman, 1998 Page. 14 Ruiz Cortés, E., Reinoso, R., Díaz- Barrientos, E., Madrid, L. (2005): Concentrations of potentially toxic metals in urban soils of Seville: Relationship with different land uses. Environmental Geochemistry and Health, 27: Sociedad Pública de Gestión Ambiental, (2002): Investigación de la Contaminación del Suelo, Manual Práctico, IHOBE S.A., Gobierno Vasco, Bilbao. Swedish Environmental Protection Agency, (1997): Swedish Generic Guideline Values, SEPA, Report 4638, Stockholm. Υδροεξυγιαντική Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. (2010): Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης Κορωπίου μέχρι εκβολή, οριστική μελέτη. 1-11

15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.Α. (1998), Απόφαση Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. αριθμ / (ΦΕΚ Β 768/ ) «Πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας με το νόμο 2539/97 (περί «Συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ) ΥΠΕΧΩΔΕ (2009), Σχέδιο Νόμου «Ρυθμιστικό Σχεδιο Αττικής», κείμενο προς διαβούλευση, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2007: Έκθεση ποιότητας των νερών κολύμβησης της Ελλάδας, Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων Δ/νση Παρακολούθησης. ΥΠΕΧΩΔΕ (2001), Σύνταξη εξειδικευμένων προδιαγραφών και απαιτήσεων για την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανά κατηγορία βιομηχανικής δραστηριότητας και για διάφορα έργα, Σ.Παπαγρηγορίου, ENVECO Α.Ε., Α. Παρασκευόπουλος, Ecos Α.Ε., Eco- Consultants S.A. Βαβίζος Ζαννάκη, Μελέτες Έρευνες Α.Ε., Αθήνα. ΥΠΕΧΩΔΕ (1980): Αεροφωτογραφία περιοχής Βάρκιζας, κωδ , κλίμακα 1: Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, Δ/νση Αεροφωτογραφήσεων ΥΠΕΧΩΔΕ (1962): Αεροφωτογραφία περιοχής Βάρκιζας, κωδ κλίμακα 1: Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, Δ/νση Αεροφωτογραφήσεων. Υπηρεσία Google earth (2009), Δορυφορική εικόνα της περιοχής του έργου. Υπουργείο Γεωργίας, Βιοκλιματικός Χάρτης, κλίμακας 1: , Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Αθηνών, τομέας Δασικής Σταθμολογίας. Υπουργείο Γεωργίας, Χάρτης των Βιοκλιματικών Ορόφων, κλίμακας 1: , Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Αθηνών, τομέας Δασικής Σταθμολογίας. Υπουργείο Γεωργίας, Χάρτης Βλαστήσεως, κλίμακας 1: Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Αθηνών, τομέας Δασικής Σταθμολογίας. Υπ. Πολιτισμού, (2009), Διαρκής κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και βυζαντινών μνημείων. Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας 1.6. Σύνταξη / Ομάδα μελέτης Η μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με το νόμο υπ αριθ. 3010, ο οποίος εναρμονίζει το Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε. Ε., για τη διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα, την Η.Π.: 15393/2332 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002», την Η.Π /703/Φ104 «Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002» και την Κ.Υ.Α /5387/

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε ΒΑΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ (140-6074) Λ. ΓΙΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ησιόδου 7, Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜA «Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ι λισσίω ν» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ.) Αποφ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Δ Η Μ Ο Σ Ν Ε Α Σ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Α ΦΑΣΗ Έκθεση Περιβαλλοντικής Αποτίμησης Ιούλιος 2009 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΕΡΟΚΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χημικός Μηχανικός ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΘΗΝΑ, 2010 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα