ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ευρώ με ΦΠΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1

2 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY ΔΝΣΗ OIKΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «παιγνιδιών και εκπαιδευτικού υλικού, έτους 2012 (κωδ )». Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν. 3463/2006). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των ,00 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2012 στον κωδικό ΕΘΕΩΡΗΘΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΪΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 2

3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «παιγνιδιών και εκπαιδευτικού υλικού, έτους 2012 (κωδ )». Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις : α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) β) του Ν. 2286/95 γ) του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση ) δ) Ο Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα 10 δέκα ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης(άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ). Άρθρο 5ο - Σύμβαση Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 3

4 σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 10% χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει λήξη την 31/12/2012. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή(άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ). Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές. 4 Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΟΤΑ(άρθρα 28, 33, 35). Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και τα έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ θα βαρύνει το Δήμο(άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ). Άρθρο 10ο - Παραλαβή ειδών-πληρωμή Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 28, 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού. Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-τεχνικά στοιχεία προσφοράς. Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα είδη να είναι αυθεντικά και να τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου αναφέρονται είδη συγκεκριμένης μάρκας, για να περιγραφούν πιο συγκεκριμένα οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών, γίνονται δεκτά και ισοδύναμα αυτών. Τα παραπάνω θα δηλώνονται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. ΕΘΕΩΡΗΘΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΪΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 4

5 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Είδος - περιγραφή ΟΜΑΔΑ 1: ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ μ/μ Τιμή ποσότ μονάδας ητα Σύνολο με φπα ΣΕΤ ΤΡΕΝΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ (σετ ξύλινο-πεύκο που περιλαμβάνει γραμμές, γέφυρα, συνδέσεις, δεντράκια,σταθμούς-σπιτάκια, τραινάκι και σήματα. 1 Συνολικά περιλαμβάνει 55τεμ.) τεμ. 42, ,00 ΣΕΤ ΤΡΕΝΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ (σετ ξύλινο-πεύκο που περιλαμβάνει γραμμές, γέφυρα, συνδέσεις, δεντράκια,σταθμούς-σπιτάκια, 2 τρενάκια και σήματα. 2 Συνολικά περιλαμβάνει 81τεμ.) τεμ. 64, ,00 ΣΕΤ ΤΡΕΝΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ (σετ ξύλινο-πεύκο που περιλαμβάνει γραμμές, γέφυρα, συνδέσεις, δεντράκια,σταθμούς-σπιτάκια, 2 τρενάκια και σήματα. 3 Συνολικά περιλαμβάνει 31τεμ.) τεμ. 31, ,00 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ 100 ΤΕΜ. (κουβάς από σκληρό χαρτόνι με καπάκι και λαβή που περιλαμβάνει 100 τεμ. χρωματιστά τουβλάκια πάχους 2,5εκ. σε διάφορα 4 σχήματα.) τεμ. 19, ,00 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ 50 ΤΕΜ. (κουβάς από σκληρό χαρτόνι με καπάκι και λαβή που περιλαμβάνει 50 τεμ. χρωματιστά τουβλάκια πάχους 2,5 εκ. σε διάφορα 5 σχήματα.) τεμ. 12, ,00 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ ΣΕΤ (σετ από 43 μαγνητικά τουβλάκια από πλαστικό υλικό πολύ γερό και άθραυστο. Το σετ περιλαμβάνει τουβλάκια διαφόρων σχημάτων και επιπλέον ανθρωπάκια και πλατφόρμες με ρόδες για την 6 κατασκευή οχημάτων.) τεμ. 36, ,00 ΛΟΓΙΚΑ BLOCKS (σετ αποτελούμενο 60 blocks σε 5 σχήματα, 3 χρώματα, 2 μεγέθη και 2 πάχη για ταξινόμηση κατά σχήμα, χρώμα, μέγεθος και πάχος. Επίσης περιλαμβάνει πίνακα ταξινόμησης διαστάσεων 48Χ34,5 7 εκ.) τεμ. 24, ,00 5

6 ΚΥΒΑΚΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (επιτραπέζιο παιχνίδι αποτελούμενο από 16 κυβάκια 5 εκ. και 6 πατρόν. Τα κυβάκια έχουν διάφορες γραμμές και καμπύλες και έτσι επιτρέπει στα παιδιά την δημιουργία αμέτρητων 8 γεωμετρικών σχημάτων.) τεμ. 30, ,00 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΩΣΑΪΚΟ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΨΗΦΙΔΕΣ (σετ που περιλαμβάνει ένα πάνελ 39Χ39 εκ. 350 ψηφίδες 23Χ23 χιλ. σε 12 χρώματα και 6 πατρόν με εικόνες. Επιτρέπει στα παιδιά την ανάπτυξη διαφόρων 9 εικόνων και γεωμετρικών σχημάτων ) τεμ. 35, ,00 ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ (Βάση ταξινόμησης σχημάτων και αφής διαστάσεων 30Χ30 εκ. και 16 τεμ. σε 4 σχήματα, 4 χρώματα και 4 επιφάνειες αφής. Από πολύ 10 γερό άθραυστο μη τοξικό υλικό. τεμ. 20, ,00 ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΤΙΘΕΤΑ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ (68 κάρτες -34 ζευγάρια με φωτογραφίες αντικειμένων στις οποίες τα παιδιά πρέπει να εντοπίσουν τις αντιθέσεις ή να τις ταιριάξουν αντίστοιχα. Κάρτες από πολύ χοντρό χαρτόνι 11 σε συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου) τεμ. 26, ,00 ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (34 κάρτες με διάφορες ιστορίες οι οποίες βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια του πριν και του μετά και να αναπτύξουν την αίσθηση του χρόνου. Κάρτες από πολύ 12 χοντρό χαρτόνι σε συσκευασία πλαστικής θήκης) τεμ. 15, ,00 ΣΕΤ 6 ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ (κουκλο-οικογένεια με κινούμενα άκρα αλλά μη αποσπώμενα άκρα από ξύλο και μεταλλικές συνδέσεις, με ρούχα. Το σετ αποτελείται από μαμά, 13 μπαμπά, αγόρι, κορίτσι, παππού, γιαγιά) τεμ. 14, ,00 ΚΟΥΚΛΑ ΠΑΝΙΝΗ (κούκλα πάνινη μήκους 35εκ. με 14 ρούχα) τεμ. 10, ,00 ΚΟΥΚΛΑ ΜΩΡΟ (αγόρι, κορίτσι) με μη αποσπώμενα άκρα, από μαλακό υλικό υψηλής ποιότητας με υφή δέρματος. Τα μέλη και το κεφάλι τους κινούνται χωρίς να βγαίνουν. 15 Μήκος 30εκ. περίπου. τεμ. 17, ,00 ΚΟΥΝΙΑ ΚΟΥΚΛΑΣ (κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F.με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Περιλάμβάνει στρωματάκι επενδυμένο με ύφασμα.στρογγυλεμένα άκρα και ακίνδυνα για παιδιά. Χρώματα και βερνίκια μη τοξικά και φιλικά προς το 16 περιβάλλον. Διαστάσεις 34Χ54Χ35 εκ. τεμ. 43, ,00 ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΕ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΦΙΓΟΥΡΕΣ (μικρό ξύλινο κουκλόσπιτο με 4 δωμάτιο επιπλωμένα, μπαλκονάκι με φράχτη και 6 κούκλες) Διαστάσεις 17 33Χ33Χ33 εκ. τεμ. 65, ,00 ΞΥΛΙΝΗ ΦΑΡΜΑ (το σετ περιλαμβάνει σπιτάκι-φάρμα, 4 φράχτες,1 σκύλο, 2 γουρουνάκια, 1 αγελάδα, 2 κοτόπουλα, 18 1 κόκορα) τεμ. 75, ,00 ΓΚΑΡΑΖ ΞΥΛΙΝΟ (ανθεκτικό ξύλο πεύκου με 4 ορόφους 19 και ασανσέρ) διαστάσεις 42Χ36Χ54 εκ (περιλαμβάνει ένα τεμ. 70, ,00 6 6

7 7 όχημα και ένα ανθρωπάκι φύλακα) ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΑ (διάφορα οχήματα όπως φορτηγό, εκσκαφέας, φορτωτής κλπ μήκους εκ περίπου, από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής 20 με μη αποσπώμενες ρόδες.) τεμ. 20, ,00 ΟΧΗΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΑΡΑΖ (σετ από ξύλινα οχήματα διαφόρων σχεδίων όπως ανοιχτά, κλειστά με καρότσα κλπ. με μη αποσπώμενα ροδάκια μήκους περίπου εκ.) τεμ. 9, ,00 ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ (μικρά οχήματα όπως φορτηγό, ασθενοφόρο, πυροσβεστική, γερανός, μπετονιέρα κλπ μήκους 9-10εκ περίπου από ανθεκτικό πλαστικό υλικό 22 υψηλής αντοχής με μη αποσπώμενες ρόδες) τεμ. 4, ,00 ΣΕΤ ΖΩΑΚΙΑ (σετ αποτελούμενο από ζωάκια φάρμας ή ζωάκια ζούγκλας, ή ζωάκια θαλάσσης, ή δεινόσαυρους. Κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής αντοχής σε 23 συσκευασία πλαστικού βάζου) τεμ. 30, ,00 ΚΟΥΚΛΕΣ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ (διάφορες φιγούρες ανθρώπων ή ζώων με πλαστικό κεφάλι και υφασμάτινο 24 σώμα) τεμ. 3, ,00 ΣΕΤ ΑΠΌ 3 ΞΥΛΙΝΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (σετ αποτελούμενο από ταμπουρίνο με μπακέτα διαμέτρου εκ ντέφι διαμέτρου 15εκ και ξύστρα) τεμ. 16, ,00 ΧΑΛΑΚΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ξυρισμένο πέλος 26 και οικολογικό υπόστρωμα) Διαστάσεις 135Χ95 εκ τεμ. 30, ,00 ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (κατασκευασμένος από πολύ σκληρό ανθεκτικό πλαστικό υλικό. Το σετ περιλαμβάνει επίσης 75 διάφορα εξαρτήματα όπως βίδες, 27 παξιμάδια, εργαλεία, γρανάζια κλπ) ύψος 102 εκ τεμ. 65, ,00 ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΥΛΙΝΗ (κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. Με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία χρωματιστά. Στα πορτάκια του φούρνου και του πλυντηρίου έχει τοποθετηθεί plexi gless εσωτερικά για μεγαλύτερη ασφάλεια. Στρογγυλεμένα άκρα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια είναι του νερού, μη τοξικά και 28 φιλικά στο περιβάλλον) διαστάσεις 42Χ36Χ54 εκ τεμ. 150, ,00 ΜΩΣΑΪΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (το σετ αποτελείται από 6 διάφανους πίνακες 31Χ21 εκ, 6 φιγούρες πατρόν, ψηφίδες 15 χιλ. σε πλαστικό κουτί). τεμ. 42, ,00 30 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ τεμ. 10, ,00 31 ΟΥΝΟ τεμ. 30, ,00 32 ΣΚΡΑΜΠΛ τεμ. 30, ,00 33 ΣΚΑΚΙ τεμ. 30, ,00 7

8 8 34 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 16 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεμ. 15, ,00 35 ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΦΙΔΑΚΙ ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ) τεμ. 10, ,00 36 ΤΡΙΒΙΑΛ τεμ. 20, ,00 37 ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ τεμ. 20, ,00 38 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΓΙΓΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ τεμ. 60, ,00 39 ΣΧΗΝΑΚΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ τεμ. 3, ,00 40 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ τεμ. 6, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΟΜΑΔΑ 2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΕΠΟΠΤΙΚΟ) Είδος - Περιγραφή Τιμή μονάδας Ποσότητα Σύνολο με ΦΠΑ 1 Τεμπέρες σε συσκευασία 1lt όλα τα χρώματα 5, Μαρκαδόροι jampo κουτιά 24 τεμ.. 5, Ξυλομπογιές κουτιά 24 τεμ. 2, Λαδοπαστέλ 3, Πλαστελίνες 1, Νερομπογιές 2, Κόλλες UHU ρευστές μικρές 35 ml 1, Κόλλες UHU ρευστές μεγάλες 125 ml 4, Κόλλες UHU STICK 1, Κόλλα ATLACOL κρισταλλιζέ κουβαδάκι 500 GR 5, Χαρτοταινίες 1, Αυτοκόλλητη ταινία διαφανές 2, Αυτοκόλλητη ταινία καφέ 1, Χαρτάκια αυτοκόλλητα 0, Χρυσόσκονες σε αλατιέρα όλα τα χρώματα 0, Χρυσόκολλες GLITTER όλα τα χρώματα 3, Ακρυλικά σε πλαστικά μπουκάλια όλα τα χρώματα 4, Περίγραμμα βιτρώ όλα τα χρώματα 3, Πινέλλα στρογγυλά λεπτά μεσαία - χοντρά 1, Μπαλόνια 10τεμ. 1,

9 21 Κοπίδια 0, Πούπουλα πολύχρωμα σε σακούλα 9, Ράβδοι σιλικόνης 5, CANSON φωτογραφικό όλα τα χρώματα 9, Οντουλέ όλα τα χρώματα 0, Χαρτόνι ανάγλυφο όλα τα χρώματα 3, Γκοφρέ ματ όλα τα χρώματα 0, Γκοφρέ μεταλλιζέ όλα τα χρώματα 2, Οντουλέ πουά όλα τα χρώματα 0, Χαρτί κυψελωτό όλα τα χρώματα 2, Χαρτί κυψελωτό ουράνιο τόξο 2, Χαρτόνι με βουλίτσες μιας όψης όλα τα χρώματα 1, Χαρτόνι με λεπτές ρίγες μιας όψης όλα τα χρώματα 1, Χαρτόνι καρό μιας όψης όλα τα χρώματα 1, Χαρτί άχυρο μεταξωτό όλα τα χρώματα 18, Μεταλλιζέ μιας όψης όλα τα χρώματα 0, Μεταλλιζέ διπλής όψης όλα τα χρώματα 1, Οντουλέ μεταλλικά όλα τα χρώματα 1, Ριζόχαρτο όλα τα χρώματα 0, Ριζόχαρτο διαφανές 0, Πηλός χρωματιστός 2, Πηλός λευκός 1, Γύψος καλλιτεχνικός μεγάλη συσκευασία 1 κιλού 2, Στεφάνι από φελιζόλ Φ 22cm 1, Στεφάνι από φελιζόλ Φ 15cm 0, Λουλουδάκια χειροτεχνίας διάφορα 0, ,5 47 Κουδουνάκια μικρά 15 mm σακουλάκια 1, Ξύλινες πασχαλίτσες 0, Κορδόνι χρυσό 0,5 mm 3, ,1 50 Κορδόνι ασημί 0,5 mm 3, ,1 51 Κορδέλα ασήμι 2,5cm φάρδος 7, ,5 52 Κορδέλα χρυσή 2,5 cm φάρδος 7, ,5 53 Κορδέλα χριστουγεννιάτικη 4, ,2 54 Φύλλα διακόσμησης διάφορα χρώματα 5, Πον πον μεταλλιζέ 6, Χάντρες ξύλινες πολύχρωμες σακούλι 2, ,1 57 Χάντρες πλαστικές σακούλι 2, ,5 58 Χαντράκια διαφανή χρωματιστά σακούλι 1, ,05 59 Πούλιες πολύχρωμες σακούλι 1, ,95 60 Ματάκια με βλεφαρίδες μικρά - μεγάλα σακούλι 3, Καρφίτσες για φελοπίνακα τεμ. 0, Διπλόκαρφα τεμ. 1,

10 63 Ρολά σελοφάν όλα τα χρώματα (φύλλο) 0, Συρματάκια χειροτεχνίας χρωματιστά 5, ΣΥΝΟΛΟ ,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,50 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 13,50 ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 51,000,00 Οι ενδεικτικές τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 16%. Τιμές προσφοράς που υπερβαίνουν τις ενδεικτικές τιμές της μελέτης στο σύνολο της κάθε ομάδας δεν θα γίνουν αποδεκτές. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στις κατά τόπους αποθήκες του Δήμου Ρόδου από προσωπικό και με έξοδα του προμηθευτή. Ο/οι μειοδότης/ες είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα υλικά το αργότερο μέσα σε τρεις(3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης παραγγελίας από το, αλλιώς τούτα δεν θα παραλαμβάνονται. Το θα δεχθεί προσφορές για το σύνολο των ομάδων ή και για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή μία προσφορά είναι να περιέχει όλα τα υλικά της προσφερόμενης ομάδας. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί όλη την ποσότητα των προκηρυχθέντων υλικών. Μπορεί να προμηθευτεί μέρος αυτών όχι όμως λιγότερο του 50%. Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια και μέσα στις συσκευασίες πώλησής τους. Χτυπημένα ή αλλοιωμένα προιόντα δεν θα παραλαμβάνονται. Ειδικά για την κατηγορία των παιγνιδιών, θα γίνουν αποδεκτά μόνο original-αυθεντικά. Σε περίπτωση προβλημάτων κατά τη χρήση των υλικών θα πρέπει ο προμηθευτής να παρευρεθεί σε δοκιμή χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση του υλικού που θα βρίσκεται στα προσχολικά κέντρα. ΕΘΕΩΡΗΘΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΪΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 10

11 11 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 1: ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Είδος - Περιγραφή Ποσότητα Τιμή προσφοράς άνευ ΦΠΑ Σύνολο με ΦΠΑ 1 ΣΕΤ ΤΡΕΝΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ (σετ ξύλινοπεύκο που περιλαμβάνει γραμμές, γέφυρα, συνδέσεις, δεντράκια,σταθμούς-σπιτάκια, τραινάκι και σήματα. Συνολικά περιλαμβάνει 55τεμ.) 17 2 ΣΕΤ ΤΡΕΝΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ (σετ ξύλινοπεύκο που περιλαμβάνει γραμμές, γέφυρα, συνδέσεις, δεντράκια,σταθμούς-σπιτάκια, 2 τρενάκια και σήματα. Συνολικά 17 11

12 περιλαμβάνει 81τεμ.) ΣΕΤ ΤΡΕΝΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ (σετ ξύλινοπεύκο που περιλαμβάνει γραμμές, γέφυρα, συνδέσεις, δεντράκια,σταθμούς-σπιτάκια, 2 τρενάκια και σήματα. Συνολικά περιλαμβάνει 31τεμ.) 17 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ 100 ΤΕΜ. (κουβάς από σκληρό χαρτόνι με καπάκι και λαβή που περιλαμβάνει 100 τεμ. χρωματιστά τουβλάκια πάχους 2,5εκ. σε διάφορα σχήματα.) 17 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ 50 ΤΕΜ. (κουβάς από σκληρό χαρτόνι με καπάκι και λαβή που περιλαμβάνει 50 τεμ. χρωματιστά τουβλάκια πάχους 2,5 εκ. σε διάφορα σχήματα.) 17 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ ΣΕΤ (σετ από 43 μαγνητικά τουβλάκια από πλαστικό υλικό πολύ γερό και άθραυστο. Το σετ περιλαμβάνει τουβλάκια διαφόρων σχημάτων και επιπλέον ανθρωπάκια και πλατφόρμες με ρόδες για την κατασκευή οχημάτων.) 17 ΛΟΓΙΚΑ BLOCKS (σετ αποτελούμενο 60 blocks σε 5 σχήματα, 3 χρώματα, 2 μεγέθη και 2 πάχη για ταξινόμηση κατά σχήμα, χρώμα, μέγεθος και πάχος. Επίσης περιλαμβάνει πίνακα ταξινόμησης διαστάσεων 48Χ34,5 εκ.) 17 ΚΥΒΑΚΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (επιτραπέζιο παιχνίδι αποτελούμενο από 16 κυβάκια 5 εκ. και 6 πατρόν. Τα κυβάκια έχουν διάφορες γραμμές και καμπύλες και έτσι επιτρέπει στα παιδιά την δημιουργία αμέτρητων γεωμετρικών σχημάτων.) 17 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΩΣΑΪΚΟ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΨΗΦΙΔΕΣ (σετ που περιλαμβάνει ένα πάνελ 39Χ39 εκ. 350 ψηφίδες 23Χ23 χιλ. σε 12 χρώματα και 6 πατρόν με εικόνες. Επιτρέπει στα παιδιά την ανάπτυξη διαφόρων εικόνων και γεωμετρικών σχημάτων ) 17 ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ (Βάση ταξινόμησης σχημάτων και αφής διαστάσεων 30Χ30 εκ. και 16 τεμ. σε 4 σχήματα, 4 χρώματα και 4 επιφάνειες αφής. Από πολύ γερό άθραυστο μη 17 12

13 τοξικό υλικό. ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΤΙΘΕΤΑ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ (68 κάρτες -34 ζευγάρια με φωτογραφίες αντικειμένων στις οποίες τα παιδιά πρέπει να εντοπίσουν τις αντιθέσεις ή να τις ταιριάξουν αντίστοιχα. Κάρτες από πολύ χοντρό χαρτόνι σε συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου) 17 ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (34 κάρτες με διάφορες ιστορίες οι οποίες βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια του πριν και του μετά και να αναπτύξουν την αίσθηση του χρόνου. Κάρτες από πολύ χοντρό χαρτόνι σε συσκευασία πλαστικής θήκης) 17 ΣΕΤ 6 ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ (κουκλοοικογένεια με κινούμενα άκρα αλλά μη αποσπώμενα άκρα από ξύλο και μεταλλικές συνδέσεις, με ρούχα. Το σετ αποτελείται από μαμά, μπαμπά, αγόρι, κορίτσι, παππού, γιαγιά) 17 ΚΟΥΚΛΑ ΠΑΝΙΝΗ (κούκλα πάνινη μήκους 35εκ. με ρούχα) 17 ΚΟΥΚΛΑ ΜΩΡΟ (αγόρι, κορίτσι) με μη αποσπώμενα άκρα, από μαλακό υλικό υψηλής ποιότητας με υφή δέρματος. Τα μέλη και το κεφάλι τους κινούνται χωρίς να βγαίνουν. Μήκος 30εκ. περίπου. 17 ΚΟΥΝΙΑ ΚΟΥΚΛΑΣ (κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F.με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Περιλάμβάνει στρωματάκι επενδυμένο με ύφασμα.στρογγυλεμένα άκρα και ακίνδυνα για παιδιά. Χρώματα και βερνίκια μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις 34Χ54Χ35 εκ ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΕ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΦΙΓΟΥΡΕΣ (μικρό ξύλινο κουκλόσπιτο με 4 δωμάτιο επιπλωμένα, μπαλκονάκι με φράχτη και 6 κούκλες) Διαστάσεις 33Χ33Χ33 εκ ΞΥΛΙΝΗ ΦΑΡΜΑ (το σετ περιλαμβάνει σπιτάκι-φάρμα, 4 φράχτες,1 σκύλο, 2 γουρουνάκια, 1 αγελάδα, 2 κοτόπουλα, 1 κόκορα) ΓΚΑΡΑΖ ΞΥΛΙΝΟ (ανθεκτικό ξύλο 17 13

14 πεύκου με 4 ορόφους και ασανσέρ) διαστάσεις 42Χ36Χ54 εκ (περιλαμβάνει ένα όχημα και ένα ανθρωπάκι φύλακα) ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΑ (διάφορα οχήματα όπως φορτηγό, εκσκαφέας, φορτωτής κλπ μήκους εκ περίπου, από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής με μη αποσπώμενες ρόδες.) 17 ΟΧΗΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΑΡΑΖ (σετ από ξύλινα οχήματα διαφόρων σχεδίων όπως ανοιχτά, κλειστά με καρότσα κλπ. με μη αποσπώμενα ροδάκια μήκους περίπου 6-7 εκ.) 17 ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ (μικρά οχήματα όπως φορτηγό, ασθενοφόρο, πυροσβεστική, γερανός, μπετονιέρα κλπ μήκους 9-10εκ περίπου από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής με μη αποσπώμενες ρόδες) 17 ΣΕΤ ΖΩΑΚΙΑ (σετ αποτελούμενο από ζωάκια φάρμας ή ζωάκια ζούγκλας, ή ζωάκια θαλάσσης, ή δεινόσαυρους. Κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής αντοχής σε συσκευασία πλαστικού βάζου) 17 ΚΟΥΚΛΕΣ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ (διάφορες φιγούρες ανθρώπων ή ζώων με πλαστικό κεφάλι και υφασμάτινο σώμα) 17 ΣΕΤ ΑΠΌ 3 ΞΥΛΙΝΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (σετ αποτελούμενο από ταμπουρίνο με μπακέτα διαμέτρου 15 εκ ντέφι διαμέτρου 15εκ και ξύστρα) 17 ΧΑΛΑΚΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ξυρισμένο πέλος και οικολογικό υπόστρωμα) Διαστάσεις 135Χ95 εκ 17 ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (κατασκευασμένος από πολύ σκληρό ανθεκτικό πλαστικό υλικό. Το σετ περιλαμβάνει επίσης 75 διάφορα εξαρτήματα όπως βίδες, παξιμάδια, εργαλεία, γρανάζια κλπ) ύψος 102 εκ 17 ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΥΛΙΝΗ (κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. Με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα 17 14

15 15 στοιχεία χρωματιστά. Στα πορτάκια του φούρνου και του πλυντηρίου έχει τοποθετηθεί plexi gless εσωτερικά για μεγαλύτερη ασφάλεια. Στρογγυλεμένα άκρα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια είναι του νερού, μη τοξικά και φιλικά στο περιβάλλον) διαστάσεις 42Χ36Χ54 εκ 29 ΜΩΣΑΪΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (το σετ αποτελείται από 6 διάφανους πίνακες 31Χ21 εκ, 6 φιγούρες πατρόν, 400 ψηφίδες 15 χιλ. σε πλαστικό κουτί) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΥΝΟ ΣΚΡΑΜΠΛ ΣΚΑΚΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 16 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 17 ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΦΙΔΑΚΙ 35 ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ) ΤΡΙΒΙΑΛ ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΓΙΓΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΧΗΝΑΚΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 17 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΕΠΟΠΤΙΚΟ) Είδος - Περιγραφή Ποσότητα 1 Τεμπέρες σε συσκευασία 1lt όλα τα χρώματα Μαρκαδόροι jampo κουτιά 24 τεμ Ξυλομπογιές κουτιά 24 τεμ Λαδοπαστέλ Πλαστελίνες Νερομπογιές Κόλλες UHU ρευστές μικρές 35 ml Κόλλες UHU ρευστές μεγάλες 125 ml Κόλλες UHU STICK Κόλλα ATLACOL κρισταλλιζέ κουβαδάκι 500 GR 30 Τιμή προσφοράς άνευ ΦΠΑ Σύνολο με ΦΠΑ 15

16 16 11 Χαρτοταινίες Αυτοκόλλητη ταινία διαφανές Αυτοκόλλητη ταινία καφέ Χαρτάκια αυτοκόλλητα Χρυσόσκονες σε αλατιέρα όλα τα χρώματα Χρυσόκολλες GLITTER όλα τα χρώματα 200 Ακρυλικά σε πλαστικά μπουκάλια όλα τα χρώματα Περίγραμμα βιτρώ όλα τα χρώματα Πινέλλα στρογγυλά λεπτά μεσαία - χοντρά Μπαλόνια 10τεμ Κοπίδια Πούπουλα πολύχρωμα σε σακούλα Ράβδοι σιλικόνης CANSON φωτογραφικό όλα τα χρώματα Οντουλέ όλα τα χρώματα Χαρτόνι ανάγλυφο όλα τα χρώματα Γκοφρέ ματ όλα τα χρώματα Γκοφρέ μεταλλιζέ όλα τα χρώματα Οντουλέ πουά όλα τα χρώματα Χαρτί κυψελωτό όλα τα χρώματα Χαρτί κυψελωτό ουράνιο τόξο Χαρτόνι με βουλίτσες μιας όψης όλα τα χρώματα Χαρτόνι με λεπτές ρίγες μιας όψης όλα τα χρώματα Χαρτόνι καρό μιας όψης όλα τα χρώματα Χαρτί άχυρο μεταξωτό όλα τα χρώματα Μεταλλιζέ μιας όψης όλα τα χρώματα Μεταλλιζέ διπλής όψης όλα τα χρώματα Οντουλέ μεταλλικά όλα τα χρώματα Ριζόχαρτο όλα τα χρώματα Ριζόχαρτο διαφανές Πηλός χρωματιστός Πηλός λευκός Γύψος καλλιτεχνικός μεγάλη συσκευασία 1 κιλού Στεφάνι από φελιζόλ Φ 22cm Στεφάνι από φελιζόλ Φ 15cm Λουλουδάκια χειροτεχνίας διάφορα Κουδουνάκια μικρά 15 mm σακουλάκια Ξύλινες πασχαλίτσες Κορδόνι χρυσό 0,5 mm 17 16

17 17 50 Κορδόνι ασημί 0,5 mm Κορδέλα ασήμι 2,5cm φάρδος Κορδέλα χρυσή 2,5 cm φάρδος Κορδέλα χριστουγεννιάτικη Φύλλα διακόσμησης διάφορα χρώματα Πον πον μεταλλιζέ Χάντρες ξύλινες πολύχρωμες σακούλι Χάντρες πλαστικές σακούλι Χαντράκια διαφανή χρωματιστά σακούλι Πούλιες πολύχρωμες σακούλι Ματάκια με βλεφαρίδες μικρά - μεγάλα σακούλι Καρφίτσες για φελοπίνακα τεμ Διπλόκαρφα τεμ Ρολά σελοφάν όλα τα χρώματα (φύλλο) Συρματάκια χειροτεχνίας χρωματιστά 100 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΗΜ/ΝΙΑ: Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651. ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων. Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651. ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων. Προς κάθε ενδιαφερόμενο ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων Προς κάθε ενδιαφερόμενο Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651 Αξιότιμοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 5 34 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 222079604 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΚΑ:30.735-4

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 131008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Διονυσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 15:28:44 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001628159 2013-09-23

13PROC001628159 2013-09-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 20/09/2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/111/4872 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: Αθ. Μαλλούχος Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.200,00 ΕΥΡΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.200,00 ΕΥΡΩ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ (ΕΦΗΜΕΡΙ Α) ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.200,00 ΕΥΡΩ Περιεχόµενα: (α) Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΕΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΒΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΕΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΒΟΥ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 15-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 390 ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 204.999,16 47.149,81 252.148,97 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΣΥΝΟΛΟ : Ευρώ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 204.999,16 47.149,81 252.148,97 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΣΥΝΟΛΟ : Ευρώ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΗΜΟΣ : ΠΙΣΤΩΣΗ : ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/10-3-2014 ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ Ο- ΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Ε.Τ.Π.Α. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ------------------- Ο ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια των προαναφερόµενων ελαστικών, ανέρχεται στο ποσό των 34.800, πλέον ΦΠΑ.

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια των προαναφερόµενων ελαστικών, ανέρχεται στο ποσό των 34.800, πλέον ΦΠΑ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα