ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 20 /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 20 /"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.000,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 0 / Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εποπτικού υλικού με CPV , για την ορθή και σύννομη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α.Π.». Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 8.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ.. «Ο.Π.Α.Α.Π.» και θα βαρύνει τον Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια εποπτικού υλικού» του προϋπολογισμού του οικ. έτους 07. Περιστέρι : Ο Συντάξας Δημήτριος Συριόπουλος Αρχιτέκτων Μηχανικός

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.000,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 0 / ΑΡΘΡΟ (Αντικείμενο προμήθειας) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια του εποπτικού υλικού που θα χρειασθεί για να καλυφθούν οι ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α.Π.». Η παράδοση των ποσοτήτων της προμήθειας εποπτικού υλικού και ο χρόνος παραδόσεως θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, μετά από την υπογραφή της σύμβασης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ (Ισχύουσες διατάξεις) Η συγκεκριμένη δαπάνη διέπεται από τις εξής διατάξεις :. Τις διατάξεις των άρθρων 09 και 40-4 του Ν. 3463/006.. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 385/ Την παρ. 4 του άρθρου 09 του Ν. 3463/006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου του Ν. 3536/ Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 44/06. ΑΡΘΡΟ 3 (Συμβατικά στοιχεία) Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά είναι: α) Τεχνική Έκθεση (Περιγραφή). β) Συγγραφές Υποχρεώσεων (γενική και ειδική).

3 γ) Τεχνικές Προδιαγραφές δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. ε) Τιμολόγιο Προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 4 (Τρόπος εκτέλεσης) Η προμήθεια εποπτικού υλικού θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση μετά την διαδικασία συλλογής προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής στο σύνολο των ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 8 του Ν. 44/06. ΑΡΘΡΟ 5 (Κατακύρωση) Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας. Η δαπάνη είναι ενιαία και όποιος υποβάλει προσφορά για μέρος της ποσότητας, δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η Υπηρεσία μπορεί να κατακυρώσει την ανάθεση σε εκείνον, η προσφορά του οποίου κρίθηκε οικονομικότερη. ΑΡΘΡΟ 6 (Σύμβαση) Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της ανάθεσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία της Διοίκησης Διαχείρισης του Ν.Π., σε χρονικό διάστημα εντός των δέκα (0) ημερών, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 7 (Εξόφληση τιμολογίου) Για την προμήθεια του εποπτικού υλικού που θα χρειασθεί το Ν.Π.Δ.Δ., οι προσφερόμενες τιμές του προμηθευτή είναι σταθερές και αμετάβλητες και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει για το 00% της αξίας του τιμολογίου, αφού αφαιρεθούν οι οριζόμενες νόμιμες κρατήσεις μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή τιμολόγιο από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 8 (Ανεπαρκής ποιότητα) Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εποπτικού υλικού εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές. Εφόσον

4 προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους υλικού, ο προμηθευτής οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι το εποπτικό υλικό θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα εποπτικού υλικού που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες () ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 9 (Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις) Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον προμηθευτή και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Ν.Π.Δ.Δ.. Τον ίδιο βαρύνουν και οι νόμιμες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 0 (Παραλαβή) Η παραλαβή της προμήθειας ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του προμηθευτή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση απ τις συμβατικές προδιαγραφές, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή την αντικατάσταση των υλικών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, το Ν.Π.Δ.Δ. δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπου. Ο Συντάξας Δημήτριος Συριόπουλος Αρχιτέκτων Μηχανικός Η Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π. ΕΘΕΩΡΗΘΗ Περιστέρι: Η Πρόεδρος του Ν.Π. Διονυσοπούλου Βασιλική ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων Κορόγιαννη Πολυξένη Ευαγγελία

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.000,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 0 / Συγκεκριμένα τα υλικά εποπτικού υλικού που θα χρειαστούν και με τις τεχνικές προδιαγραφές τους είναι τα εξής: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ. GLITTER GLUE ΣΕΤ 0 ΧΡΩΜΑΤΩΝ 9. GLITTER ΑΛΑΤΙΕΡΑ 50 γρ. (χρώμα: ασημί) 3. GLITTER ΑΛΑΤΙΕΡΑ 50 γρ. (χρώμα: κόκκινο) 4. GLITTER ΑΛΑΤΙΕΡΑ 50 γρ. (χρώμα: λευκό) 5. GLITTER ΑΛΑΤΙΕΡΑ 50 γρ. (χρώμα: μπλε) 6. GLITTER ΑΛΑΤΙΕΡΑ 50 γρ. (χρώμα: πράσινο) 7. GLITTER ΑΛΑΤΙΕΡΑ 50 γρ. (χρώμα: χρυσό) 8. GLITTER ΣΕΤ ΑΛΑΤΙΕΡΕΣ (χρώμα: 4 χρυσά, 3 ασημί, κόκκινα, μπλε, πράσινο και φούξια) 9. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΦΥΛΛΑ Α3 00 τμχ. 50 micro (λεπτά) 0. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΦΥΛΛΑ Α4 00 τμχ. 50 micro (λεπτά) 8. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΠΙΡΑΛ 00 τμχ. (διάμετρος: 0 χιλ.). ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΠΙΡΑΛ 00 τμχ. (διάμετρος: 6 χιλ.) 3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΠΙΡΑΛ 50 τμχ. (διάμετρος: 5 χιλ.) 4. ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ αντίστοιχο staedtler (χρώμα: κόκκινο, μέγεθος: medium) 5. ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ αντίστοιχο staedtler (χρώμα: μαύρο, μέγεθος: medium) 6. ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ αντίστοιχο staedtler (χρώμα: μπλε, μέγεθος: medium) 7. ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ

6 8. ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΦΕΓΓΑΡΙΑ ΑΦΡΩΔΗ 00 τμχ. 9. ΑΥΓΟΥΛΑΚΙ ΦΕΛΙΖΟΛ 4,5 εκ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ GLITTER ΕΛΑΤΑΚΙΑ-ΝΙΦΑΔΕΣ 4. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ GLITTER ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ GLITTER ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ PATAFIX αντίστοιχη UHU 5 4. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ SOFTY ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 5. ΑΦΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ ΝΕΟΝ ΣΕΤ 5 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (διαστάσεις: 9Χ39 εκ., πάχος: χιλ.) 5 6. ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 7. ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΤΑΙΝΙΑ 3 8. ΓΛΑΣΤΡΑΚΙ ΤΕΡΑΚΟΤΑ ΜΙΚΡΟ 5 τμχ. (διαστάσεις: 4, ΓΥΨΟΣ kg ΣΕ ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ αντίστοιχο UHU 3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΗΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΕΤ 4 τεμ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΗΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕΤ 4 τεμ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΗΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕΤ 5 τεμ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ 5 τμχ. 35. ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΑΠΛΗ Α4 ΠΑΚΕΤΟ 00 τμχ. 36. ΘΗΚΗ ΚΥΒΟΥ 37. ΚΑΜΒΑΔΕΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ (διαστάσεις: 50X ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ ΧΟΝΤΡΕΣ τμχ με περίβλημα (διαστάσεις: μήκος ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ ΧΟΝΤΡΕΣ 60 τμχ με περίβλημα και σε κουβαδάκι (διαστάσεις: μήκος ΚΙΜΩΛΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 0 τεμ ΚΟΛΛΑ GEL EXTRA ΣΩΛΗΝΑΡΙ 3 ml αντίστοιχη UHU 5 4 ΚΟΛΛΑ GLITTER GLUE 0 ml (χρώμα: ασημί) 4 43 ΚΟΛΛΑ GLITTER GLUE 0 ml (χρώμα: κόκκινο) 4 44 ΚΟΛΛΑ GLITTER GLUE 0 ml (χρώμα: μπλε) 45 ΚΟΛΛΑ GLITTER GLUE 0 ml (χρώμα: πράσινο) 4 46 ΚΟΛΛΑ GLITTER GLUE 0 ml (χρώμα: χρυσό) 4 47 ΚΟΛΛΑ STICK 40gr αντίστοιχη UHU ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ kg αντίστοιχη GIOTTO VINILIK ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ kg ΔΙΑΦΑΝΗ αντίστοιχη GIOTTO COLLAGE 50 ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ kg ΛΕΥΚΗ αντίστοιχη GIOTTO VINILIK ΛΕΥΚΗ 3 5 ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ CMP 5 ΚΟΛΛΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙ 5 ml αντίστοιχη UHU ο παντοκολλητής ΚΟΛΛΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙ 35 ml αντίστοιχη UHU ο παντοκολλητής ΚΟΡΔΕΛΑΚΙ 0 μέτρα (χρώμα: ασημί, διαστάσεις: 5 χιλ.) 5 55 ΚΟΡΔΕΛΑΚΙ 0 μέτρα (χρώμα: χρυσό, διαστάσεις: 5 χιλ.) 6 56 ΚΟΡΔΕΛΑΚΙ ΜΑΚΟ 00 μ. (χρώμα: κόκκινο-ασπρό) 57 ΚΟΡΔΕΛΑΚΙ ΣΑΤΕΝ 00 μ. (χρώμα: άσπρο, διαστάσεις: 3 χιλ.) 7 58 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΚΑΡΟ ΡΟΛΑΚΙ 0 μ. (χρώμα: γαλάζια, διαστάσεις: 6 χιλ.) 59 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΚΑΡΟ ΡΟΛΑΚΙ 0 μ. (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις: 6 χιλ.) 60 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΚΑΡΟ ΡΟΛΑΚΙ 0 μ. (χρώμα: λαχανί, διαστάσεις: 6 χιλ.) 6 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΠΟΥΑ ΡΟΛΑΚΙ 0 μέτρα (χρώμα: λιλά, διαστάσεις: 0 χιλ.) 6 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΠΟΥΑ ΡΟΛΑΚΙ 0 μέτρα (χρώμα: μπεζ, διαστάσεις: 0

7 χιλ.) 63 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΠΟΥΑ ΡΟΛΑΚΙ 0 μέτρα (χρώμα: ροζ, διαστάσεις: 0 χιλ.) 64 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΣΑΤΕΝ 00 μ. ΣΕ ΡΟΛΑΚΙ (χρώμα: κίτρινη, διαστάσεις: 5 χιλ.) 65 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΣΑΤΕΝ 00 μ. ΣΕ ΡΟΛΑΚΙ (χρώμα: κόκκινη, διαστάσεις: 5 χιλ.) 66 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΣΑΤΕΝ 00 μ. ΣΕ ΡΟΛΑΚΙ (χρώμα: λαχανί, διαστάσεις: 5 χιλ.) 67 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΣΑΤΕΝ 00 μ.σε ΡΟΛΑΚΙ (χρώμα: μπλε ρουά, διαστάσεις: 5 χιλ.) 68 ΚΟΡΔΟΝΑΚΙ ΔΙΧΡΩΜΟ 5 μ. (χρώμα: κόκκινο-άσπρο) 69 ΚΟΡΔΟΝΙ 0 μέτρα (χρώμα: ασημί, διαστάσεις: χιλ.) 70 ΚΟΡΔΟΝΙ 00 μέτρα (χρώμα: ασημί, διαστάσεις: χιλ.) 7 ΚΟΡΔΟΝΙ 00 μέτρα (χρώμα: χρυσό, διαστάσεις: χιλ.) 7 ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΕΡΩΜΕΝΟ 00 μέτρα (χρώμα: άσπρο, διαστάσεις: χιλ.) 73 ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΕΡΩΜΕΝΟ 00 μέτρα (χρώμα: άσπρο, διαστάσεις:,8 χιλ.) 74 ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΕΡΩΜΕΝΟ 00 μέτρα (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις: χιλ.) 75 ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΕΡΩΜΕΝΟ 00 μέτρα (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις:,8 χιλ.) 76 ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΟΥΛΙΕΣ 5 μέτρα (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις: 6 χιλ.) 5 77 ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΟΥΛΙΕΣ 5 μέτρα (χρώμα: χρυσό, διαστάσεις: 6 χιλ.) 5 78 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ 4 τμχ ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ ΠΑΣΤΕΛ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ 0 τμχ. (διαστάσεις: 9 & χιλ.) 4 80 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΧΡΥΣΑ τμχ. (διαστάσεις: 0 χιλ.) 50 8 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 4 τμχ. (διαστάσεις:0 & 4 χιλ.) 8 ΚΟΥΜΠΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 95 τμχ. 8 ΣΧΕΔΙΩΝ (διαστάσεις: ΚΟΥΜΠΙΑ ΜΙΚΡΑ 430 τμχ. ΣΧΕΔΙΩΝ (διαστάσεις: -,5 84 ΚΟΥΜΠΙΑ MIX CHRISTMAS 50 γρ. 85 ΚΟΥΜΠΙΑ MIX NEON 50 γρ. 86 ΚΟΥΜΠΙΑ MIX SIZE & COLOUR 50 γρ. 87 ΚΟΥΜΠΙΑ MIX VINTAGE 50 γρ. 88 ΚΟΥΜΠΙΑ MIX ΠΑΣΤΕΛ 50 γρ. 89 ΚΟΥΜΠΙΑ MIX ΠΡΑΣΙΝΑ 50 γρ. 90 ΚΟΥΜΠΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΙΑ 40 τμχ. (χρώμα: λαχανί, διαστάσεις: 9 ΚΟΥΜΠΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΙΑ 40 τμχ. (χρώμα: μωβ, διαστάσεις: 9 ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ με ράχη 8 εκ. αντίστοιχο PAPER BOX 4 93 ΛΑΔΟΠΑΣΤΕΛ ΣΕΤ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ αντίστοιχα TALENS 94 ΛΑΔΟΠΑΣΤΕΛ ΣΕΤ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ μήκους 7 εκ. αντίστοιχα GIOTTO 8 95 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ χιλ./0 μέτρα 96 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΥΡΟ χιλ./4 μέτρα 7 97 ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ 50 γρ. 98 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ 4 τμχ. (χρώμα: φυσικό, διαστάσεις: 6,5 99 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ 5 τμχ. (χρώμα: φυσικό, διαστάσεις: 3,5 00 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ 5 τμχ. (χρώμα: φυσικό, διαστάσεις: 4,5 6 0 ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙ (χρώμα: ασημί, διαστάσεις:,8 χιλ.) 0 ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙ (χρώμα: χρυσό, διαστάσεις:,8 χιλ.) 03 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΛΕΠΤΟΙ 4 τεμ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ ΣΕΤ τμχ (χρώμα: χρυσός και ασημί) 4 05 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ τμχ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ 4 τμχ 9

8 07 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ (χρώμα: κόκκινο) 08 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ (χρώμα: μαύρος) 09 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ (χρώμα: μπλε) 0 ΜΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 00 τμχ 8 ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 60 τμχ - 3 μεγέθη 9 ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΒΑΛ 00 τμχ (διαστάσεις: 5Χ χιλ.) 3 3 ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 00 τμχ. (διαστάσεις: 0 χιλ.) 5 4 ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 00 τμχ. (διαστάσεις: 4 χιλ.) 3 5 ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 00 τμχ. (διαστάσεις: 5 χιλ.) 6 ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 00 τμχ. (διαστάσεις: 7 χιλ.) 7 ΜΗΧΑΝΗ ΣΠΙΡΑΛ αντίστοιχη COMBIND 00 (χωρητικότητα διάτρησης:8 φύλλα, χωρητικότητα βιβλιοδεσίας:45 φύλλα, μέγιστο μέγεθος ράχης:6 χιλ.) 8 ΜΙΝΙ ΔΙΠΛΟΚΑΡΦΑ 00 τμχ. (διαστάσεις: 3 χιλ.) 7 9 ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ 4 εκ ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ 5 εκ. 50 ΜΠΛΟΚ 0 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΥΦΗ ΚΑΙ ΟΨΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ 0 ΕΝΤΟΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 0 γρ. (διαστάσεις: 30,5Χ30,5 ΜΠΛΟΚ 0 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΥΦΗ ΚΑΙ ΟΨΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ 0 ΠΑΣΤΕΛ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 0 γρ. (διαστάσεις: 30,5Χ30,5 3 ΜΠΛΟΚ ΑΚΟΥΑΡΕΛΑΣ Νο 4 (διαστάσεις: 30X ΜΠΛΟΚ ΒΕΛΟΥΤΕ ΣΕΤ 0 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (διαστάσεις: 5Χ ΜΠΛΟΚ ΓΛΑΣΣΕ ΣΕΤ 0 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (διαστάσεις: 4Χ ΜΠΛΟΚ ΚΑΝΣΟΝ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 0 ΦΥΛΛΩΝ 300 γρ. (διαστάσεις: 3X33 7 ΜΠΛΟΚ ΡΙΓΕ-ΠΟΥΑ-ΚΑΡΟ MINI DESIGNS 8 ΦΥΛΛΑ (διαστάσεις: 4X34 8 ΜΠΛΟΚ ΤΣΟΧΑΣ ΣΕΤ 0 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (διαστάσεις: 30Χ0 6 9 ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ ΣΕΤ ΧΡΩΜΑΤΑ αντίστοιχες PRIMO 0 30 ΞΥΛΑΚΙΑ ΛΕΠΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 00 τεμ. (διαστάσεις: χιλ./0 3 ΞΥΛΑΚΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ 80 τμχ (χρώμα: φυσικό, διαστάσεις: ΞΥΛΑΚΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΜΕΓΑΛΑ 80 τμχ (χρώμα: χρωματιστά, διαστάσεις: ΞΥΛΑΚΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΜΙΚΡΑ 00 τμχ (χρώμα: χρωματιστά, διαστάσεις:, ΞΥΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 00 τεμ. (διαστάσεις: 0 35 ΞΥΛΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 50 τεμ. / 40 εκ ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ΧΟΝΤΡΕΣ τμχ ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ΧΟΝΤΡΕΣ 4 τμχ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΖΟ 4 38 ΞΥΣΤΡΑ ΔΙΠΛΗ αντίστοιχη Staedtler 5 39 ΞΥΣΤΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 40 ΠΑΛΕΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 0 4 ΠΑΛΕΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 6 4 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ 300 γρ. HAPPY EASTER (διαστάσεις: 49,50Χ68 43 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ 300 γρ. ΜΕ ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ/ΡΙΓΑ (διαστάσεις: 49,50Χ68 44 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ 300 γρ. ΜΕ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΜΩΒ (διαστάσεις: 49,50Χ68 45 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ 300 γρ. ΜΕ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΑ/ΠΟΥΑ (διαστάσεις: 49,50Χ68 46 ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (διαστάσεις: 8Χ4 χιλ.) ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ τμχ. (διαστάσεις: 4Χ8 3

9 χιλ.) 48 ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ 40 τμχ. (διαστάσεις: 5 χιλ.) 49 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΑΦΡΩΔΗ 00 τμχ. 50 ΠΕΤΟΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 50 μ. (διαστάσεις: 3 χιλ.) 3 5 ΠΕΤΟΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 00 μ. (διαστάσεις: 0,5 χιλ.) 4 5 ΠΗΛΟΣ TERRACOTTA 000 γρ. αντίστοιχος DAS GIOTTO 4 53 ΠΗΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 000 γρ. αντίστοιχος DAS GIOTTO 4 54 ΠΗΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 500 γρ. αντίστοιχος DAS GIOTTO 5 55 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (διαστάσεις: 90Χ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (διαστάσεις:00χ00 57 ΠΙΝΕΖΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΚΙ 00 τμχ ΠΙΝΕΛΑ ΠΛΑΚΕ ΣΕΤ 5 τμχ. (Νο 0: τμχ., Νο : τμχ., Νο 4: τμχ., Νο 6: τμχ., Νο 8: τμχ., Νο 0: τμχ., Νο : τμχ., Νο 4: τμχ. και 4 Νο 6: τμχ.) 59 ΠΙΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΣΕΤ 5 τμχ. (Νο : τμχ., Νο 3: τμχ., Νο 4: τμχ., Νο 5: τμχ., Νο 6: τμχ., Νο 8: τμχ., Νο 0: τμχ., Νο : τμχ. 4 και Νο 4: τμχ.) 60 ΠΙΝΕΛΟ ΚΟΛΛΑΣ εκ. 8 6 ΠΙΝΕΛΟ ΠΛΑΚΕ Νο ΠΙΝΕΛΟ ΠΛΑΚΕ Νο ΠΙΝΕΛΟ ΠΛΑΚΕ Νο ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 0 W ΓΙΑ ΡΑΒΔΟΥΣ 7,4 χιλ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΣΕΤ 0 χρωμάτων από 50 γρ. το κάθε ένα, μαλακή και 00% από φυτικά υλικά 5 67 ΠΟΜ ΠΟΜ & ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ & ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 300 τμχ. 68 ΠΟΜ ΠΟΜ 0 τμχ (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις: 0 χιλ.) 3 69 ΠΟΜ ΠΟΜ GLITTER 30 τμχ. (διαστάσεις: 0-5 χιλ.) 4 70 ΠΟΜ ΠΟΜ GLITTER AQUA 80 τμχ. 5 7 ΠΟΜ ΠΟΜ GLITTER CHRISTMAS 80 τμχ. 7 ΠΟΜ ΠΟΜ MIX 0 τμχ (χρώμα: βιολετί, διαστάσεις: 0 χιλ.) 9 73 ΠΟΜ ΠΟΜ MIX 0 τμχ (χρώμα: γαλάζιο, διαστάσεις: 0 χιλ.) 4 74 ΠΟΜ ΠΟΜ MIX 0 τμχ (χρώμα: γκρι-μαύρο, διαστάσεις: 0 χιλ.) 0 75 ΠΟΜ ΠΟΜ MIX 0 τμχ (χρώμα: πορτοκαλί, διαστάσεις: 0 χιλ.) 4 76 ΠΟΜ ΠΟΜ MIX 0 τμχ (χρώμα: πράσινο, διαστάσεις: 0 χιλ.) 4 77 ΠΟΜ ΠΟΜ MIX COLOUR 00 τμχ. (χρώμα: διάφορα, διαστάσεις: 7-4 χιλ.) 4 78 ΠΟΜ ΠΟΜ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ 00 τμχ. 79 ΠΟΜ ΠΟΜ ΜΑΛΛΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 45 τεμ. 80 ΠΟΥΛΙΕΣ MIX CHRISTMAS ΣΕ ΒΑΖΑΚΙ 4 8 ΠΟΥΛΙΕΣ MIX COLOUR (χρώμα: ροζ μωβ) 8 ΠΟΥΛΙΕΣ MIX COLOUR (χρώμα: σιέλ πράσινο) 83 ΠΟΥΛΙΕΣ MIX COLOUR (χρώμα: σομόν καφέ) 4 84 ΠΟΥΛΙΕΣ MIX STARS 4 85 ΠΟΥΛΙΕΣ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 5 γρ. 86 ΠΟΥΛΙΕΣ ΕΛΑΤΑΚΙΑ 0 gr. 87 ΠΟΥΛΙΕΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΙΑ 500 τμχ. 88 ΠΟΥΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ/JUMBO MIX 35 gr ΠΟΥΛΙΕΣ ΝΙΦΑΔΕΣ ΙΡΙΔΑ 5 gr. 90 ΠΟΥΛΙΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ,6 εκ./0 gr.

10 9 ΠΟΥΛΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 500 τμχ. 9 ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ τμχ. (διαστάσεις: 00X7,4 χιλ.) 93 ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 6 τμχ. (διαστάσεις: 00X, χιλ.) 8 94 ΡΑΒΔΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 30 εκ. (διαστάσεις: 300X, χιλ.) 0 95 ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ 35 γρ. 0 ΦΥΛΛΩΝ (διαστάσεις: 50X70 96 ΡΟΖΕΤΑ ΧΡΥΣΗ (διαστάσεις: ΡΟΖΕΤΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 30 τμχ. (διαστάσεις: 4 98 ΡΟΖΕΤΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 30 τμχ. (διαστάσεις: 99 ΡΟΖΕΤΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 30 τμχ. (διαστάσεις: 9 00 ΡΟΛΑΚΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ αντίστοιχο GIOTTO 6 0 ΡΟΛΟ ΒΕΛΟΥΤΕ 0 μέτρα (χρώμα: γκρι, διαστάσεις: ΡΟΛΟ ΒΕΛΟΥΤΕ 0 μέτρα (χρώμα: κάφε, διαστάσεις: ΡΟΛΟ ΒΕΛΟΥΤΕ 0 μέτρα (χρώμα: κίτρινο, διαστάσεις: ΡΟΛΟ ΒΕΛΟΥΤΕ 0 μέτρα (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις: ΡΟΛΟ ΒΕΛΟΥΤΕ 0 μέτρα (χρώμα: μπλε, διαστάσεις: ΡΟΛΟ ΒΕΛΟΥΤΕ 0 μέτρα (χρώμα: πράσινο, διαστάσεις: ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΜΕΓΑΛΟ 8 08 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΜΙΚΡΟ 0 09 ΣΕΛΟΦΑΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ (χρώμα: κίτρινο, διαστάσεις: 70Χ00 0 ΣΕΛΟΦΑΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις: 70Χ00 ΣΕΛΟΦΑΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ (χρώμα: μπλε, διαστάσεις: 70Χ00 ΣΕΛΟΦΑΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ (χρώμα: μωβ, διαστάσεις: 70Χ00 3 ΣΕΛΟΦΑΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ (χρώμα: πράσινο, διαστάσεις: 70Χ00 4 ΣΕΤ 6 ΞΥΛΙΝΟΙ ΠΛΑΣΤΕΣ 8 εκ. 5 ΣΕΤ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΣΕΛΟΤΕΙΠ 6 ΣΠΑΓΓΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΓΙΟΥΤΑΣ 450 γρ. 3 7 ΣΠΑΤΟΥΛΑΚΙ ΚΟΛΛΑΣ εκ. 8 8 ΣΤΕΝΣΙΛ ΜΕ 6 ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (διαστάσεις: 4Χ4 9 ΣΤΕΝΣΙΛ ΜΕ 6 ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ (διαστάσεις: 4Χ4 0 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ αντίστοιχο noris staedtler ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ αντίστοιχο STAEDTLER ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ αντίστοιχο STAEDTLER ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ αντίστοιχο noris staedtler 5 4 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ αντίστοιχο STAEDTLER ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ 0 τμχ (χρώμα: κίτρινο, διαστάσεις: ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ 0 τμχ (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις: ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ 0 τμχ (χρώμα: μαύρο, διαστάσεις: ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ 0 τμχ (χρώμα: μπλε, διαστάσεις: ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ 0 τμχ (χρώμα: πράσινο, διαστάσεις: ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ 0 τμχ (χρώμα: ροζ, διαστάσεις: ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ 50 τμχ (χρώμα: διάφορα, διαστάσεις: ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ 50 τμχ. (διαστάσεις: ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 4/ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 4/ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΙΑ 0 ΦΥΛΛΑ 37 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΙΑ 40 ΦΥΛΛΑ αντίστοιχο NOKI 38 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΙΑ 0-3 ΦΥΛΛΑ αντίστοιχο SAX 39 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΙΑ 30 ΦΥΛΛΑ αντίστοιχο LEITZ 5 40 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΙΑ 40 ΦΥΛΛΑ αντίστοιχο LEITZ 4 ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ,5εκ./5 μέτρα 8

11 4 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ 00 μ. (διαστάσεις: 48 χιλ.) 0 43 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΡΑΦΤ 50 μ. (διαστάσεις: 48 χιλ.) 5 44 ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΕΤ 3 ΜΕΓΕΘΗ 6 45 ΤΕΜΠΕΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: άσπρο) 46 ΤΕΜΠΕΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: κίτρινο) 47 ΤΕΜΠΕΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: κόκκινο) 48 ΤΕΜΠΕΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: μπλε) 49 ΤΕΜΠΕΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: πορτοκαλί) 50 ΤΕΜΠΕΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: πράσινο) 5 ΤΕΜΠΕΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: ροζ) 5 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 50 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: ασημί) 6 53 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 50 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: χρυσό) 4 54 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: ασημί) 55 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: κόκκινο) 56 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: μπλε) 57 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: μπρονζέ) 58 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: πράσινο) 59 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: χρυσό) 60 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: άσπρο) 47 6 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: γαλάζιο) 6 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: καφέ) 63 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: κίτρινο) ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: κόκκινο) ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: λαχανί) 9 66 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: μπλε) ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: πορτοκαλί) 4 68 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: πράσινο) 3 69 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: ροζ) 9 70 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: magenta) 7 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: κόκκινο) 7 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: μαύρο) 4 73 ΤΕΜΠΕΡΕΣ ΝΕΡΟΥ 500 ml ΣΕΤ 6 ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 74 ΤΕΜΠΕΡΕΣ ΠΕΡΛΕ 50 ml (χρώμα: άσπρο) 5 75 ΤΕΜΠΕΡΕΣ ΠΕΡΛΕ 50 ml (χρώμα: μπλε) 5 76 ΤΕΜΠΕΡΕΣ ΠΕΡΛΕ 50 ml (χρώμα: πράσινο) 5 77 ΤΕΜΠΕΡΕΣ ΠΕΡΛΕ 50 ml (χρώμα: ροζ) 5 78 ΤΣΟΧΑ MIX COLOUR 0 ΦΥΛΛΑ (χρώμα: 5 αποχρώσεις κίτρινου, διαστάσεις: 0Χ30 79 ΤΣΟΧΑ MIX COLOUR 0 ΦΥΛΛΑ (χρώμα: 5 αποχρώσεις κίτρινου, διαστάσεις: 0Χ30 80 ΤΣΟΧΑ MIX COLOUR 0 ΦΥΛΛΑ (χρώμα: 5 αποχρώσεις κόκκινο, διαστάσεις: 0Χ30 8 ΤΣΟΧΑ MIX COLOUR 0 ΦΥΛΛΑ (χρώμα: 5 αποχρώσεις μπλε, διαστάσεις: 0Χ30 8 ΥΦΑΣΜΑ ΛΙΝΟ ΠΟΥΑ μέτρο (χρώμα: φυσικό, διαστάσεις: 0

12 83 ΦΑΛΤΣΕΤΑ 84 ΦΙΓΟΥΡΟΚΟΠΤΕΣ ΣΕΤ 3 τμχ. / 6 χιλ. ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΙΑ 85 ΦΙΓΟΥΡΟΠΡΕΣΣΕΣ ΣΕΤ 3 τμχ. (διαστάσεις: 6 χιλ.) 86 ΦΤΕΡΑ MIX COLOUR 5 τμχ (χρώμα: καφέ, διαστάσεις: ΦΤΕΡΑ MIX COLOUR 5 τμχ (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις: 3 88 ΦΤΕΡΑ MIX COLOUR 5 τμχ (χρώμα: μπλε, διαστάσεις: 3 89 ΦΤΕΡΑ MIX COLOUR 5 τμχ (χρώμα: μωβ, διαστάσεις: 3 90 ΦΤΕΡΑ MIX COLOUR 5 τμχ (χρώμα: πράσινο, διαστάσεις: ΦΤΕΡΑ ΑΠΑΛΑ ΠΑΣΤΕΛ 0 γρ. 9 ΦΤΕΡΑ ΑΠΑΛΑ ΣΕΤ 30 τμχ. 93 ΦΤΕΡΑ ΙΝΔΙΑΝΟΥ ΣΕΤ 30 τμχ ΦΥΛΛΑ ΤΣΟΧΑΣ πάχους χιλ. (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις: 0Χ ΦΥΛΛΑ ΤΣΟΧΑΣ πάχους χιλ. (χρώμα: μαύρο, διαστάσεις: 0Χ ΦΥΛΛΑ ΤΣΟΧΑΣ πάχους χιλ. (χρώμα: πράσινο, διαστάσεις: 0Χ ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ 300 τμχ. /80γρ. 98 ΧΑΝΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ MIX COLOUR 8 τεμ. (χρώμα: κίτρινο-κόκκινο, διαστάσεις: χιλ.) 4 99 ΧΑΝΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ MIX COLOUR 8 τεμ. (χρώμα: μπλε-σιέλ, διαστάσεις: χιλ.) ΧΑΝΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ MIX COLOUR 8 τεμ. (χρώμα: πράσινο-λαχανί, διαστάσεις: χιλ.) 4 30 ΧΑΝΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 0 χιλ. / 4 τεμ ΧΑΝΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 5 χιλ. / 8 τεμ ΧΑΝΤΡΕΣ ΧΡΥΣΕΣ 300 τμχ. /80γρ. 304 ΧΑΝΤΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 500 τμχ. /40γρ. 305 ΧΑΡΤΙ Α4 MIX PASTEL ΣΕΤ 5 ΧΡΩΜΑΤΩΝ 80 γρ. (500 φύλλα) ΧΑΡΤΙ Α4 MIX ΕΝΤΟΝΑ ΣΕΤ 5 ΧΡΩΜΑΤΩΝ 80 γρ. (500 φύλλα) 307 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΠΟΥΑ ΣΕΤ 4 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (διαστάσεις: 50x ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΙΓΕ ΣΕΤ 4 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (διαστάσεις: 50x ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΣΕ ΡΟΛΑΚΙ 3 γρ. (χρώμα: άσπρο, διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΣΕ ΡΟΛΑΚΙ 3 γρ. (χρώμα: κίτρινο, διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΣΕ ΡΟΛΑΚΙ 3 γρ. (χρώμα: μαύρο, διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΣΕΤ 0 ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΡΟΛΑΚΙ (διαστάσεις: 50x ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (χρώμα: λευκό, πλάτος: 00 εκ./00 γρ./τιμή μέτρου) ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (χρώμα: μπλε, πλάτος: 00 εκ./00 γρ./τιμή μέτρου) ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (χρώμα: φυσικό, πλάτος: 00 εκ./00 γρ./τιμή μέτρου) ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΡΟΛΟ 00 εκ. Χ 50 μέτρα / 80 γρ. 37 ΧΑΡΤΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΣΕΤ 0 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (διαστάσεις: 50x70 38 ΧΑΡΤΙ ΤΡΥΜΜΕΝΟ ΓΙΑ COLLAGE ΣΕ 8 ΧΡΩΜΑΤΑ αντίστοιχο PLOX 39 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α3 80 γρ. (500 φύλλα) 4 30 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 80 γρ. (500 φύλλα) 7 3 ΧΑΡΤΙΑ GLITTER 6 ΦΥΛΛΩΝ Α4 3 ΧΑΡΤΙΑ ORIGAMI ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 70 γρ. ΣΕ ΠΑΚΟ 500 ΦΥΛΛΩΝ ΣΕ 0 ΧΡΩΜΑΤΑ (διαστάσεις: 0Χ0 33 ΧΑΡΤΟΝΑΚΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 60 γρ. MIX PASTEL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 50 ΦΥΛΛΩΝ ΣΕ 5 ΧΡΩΜΑΤΑ 3

13 34 ΧΑΡΤΟΝΑΚΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 60 γρ. MIX ΕΝΤΟΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 50 ΦΥΛΛΩΝ ΣΕ 5 ΧΡΩΜΑΤΑ 35 ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ 3 ΦΥΛΛΩΝ Α4 60 γρ. ΣΕ 6 ΣΧΕΔΙΑ MIX FOLK CHRISTMAS 36 ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ 3 ΦΥΛΛΩΝ Α4 60 γρ. ΣΕ 6 ΣΧΕΔΙΑ MIX FULL OF POSIES 37 ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ ΚΑΝΣΟΝ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 0 γρ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 00 ΦΥΛΛΩΝ (χρώμα: άσπρο) 8 38 ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ ΚΑΝΣΟΝ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 0 γρ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 00 ΦΥΛΛΩΝ (χρώμα: γαλάζιο) 39 ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ ΚΑΝΣΟΝ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 0 γρ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 00 ΦΥΛΛΩΝ (χρώμα: κόκκινο) 330 ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ ΚΑΝΣΟΝ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 0 γρ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 00 ΦΥΛΛΩΝ (χρώμα: λαχανί) 33 ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ ΚΑΝΣΟΝ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 0 γρ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 00 ΦΥΛΛΩΝ (χρώμα: πράσινο) 33 ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ ΚΑΝΣΟΝ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 0 γρ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 00 ΦΥΛΛΩΝ ΣΕ 0 ΧΡΩΜΑΤΑ/MIX COLOUR ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 60 γρ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 50 ΦΥΛΛΩΝ (χρώμα: άσπρο) 334 ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 60 γρ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 50 ΦΥΛΛΩΝ (χρώμα: γαλάζιο) 335 ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 60 γρ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 50 ΦΥΛΛΩΝ (χρώμα: κόκκινο) 336 ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 60 γρ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 50 ΦΥΛΛΩΝ (χρώμα: λαχανί) 337 ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 60 γρ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 50 ΦΥΛΛΩΝ (χρώμα: σιέλ) 338 ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 80 γρ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΦΥΛΛΩΝ (χρώμα: γαλάζιο) 339 ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 80 γρ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΦΥΛΛΩΝ (χρώμα: κόκκινο) 340 ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 80 γρ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΦΥΛΛΩΝ (χρώμα: λαχανί) 34 ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 80 γρ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΦΥΛΛΩΝ (χρώμα: λεμονί) 34 ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 80 γρ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΦΥΛΛΩΝ (χρώμα: λιλά) 343 ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 80 γρ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΦΥΛΛΩΝ (χρώμα: ροζ) 344 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ (διαστάσεις: 50X ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΣΕΤ 0 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙΑ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΑΚΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΧΑΝΤΡΕΣ (χρώμα: μπλε) ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΧΡΥΣΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ANIMAL PRINT ΖΕΒΡΑ 300 gr. (διαστάσεις: 50X70 35 ΧΑΡΤΟΝΙΑ PHOTO PRINT ME VINTAGE ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ68 35 ΧΑΡΤΟΝΙΑ PHOTO PRINT ME VINTAGE ΝΟΤΕΣ 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ PHOTO PRINT ME ΒΟΤΣΑΛΟ 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ68 0

14 354 ΧΑΡΤΟΝΙΑ PHOTO PRINT ME ΓΑΤΟΥΛΕΣ 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ PHOTO PRINT ME ΓΡΑΣΙΔΙ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ PHOTO PRINT ME ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΤΣΕΣ 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ PHOTO PRINT ME ΕΛΑΤΟ 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ PHOTO PRINT ME ΕΝΑΣΤΡΟ ΟΥΡΑΝΟ 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ PHOTO PRINT ME ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ PHOTO PRINT ME ΚΥΨΕΛΗ RAINBOW 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ68 36 ΧΑΡΤΟΝΙΑ PHOTO PRINT ME ΜΠΑΛΟΝΙΑ 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ68 36 ΧΑΡΤΟΝΙΑ PHOTO PRINT ME ΜΠΙΣΚΟΤΑ CHRISTMAS 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ PHOTO PRINT ME ΝΕΡΟ 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ PHOTO PRINT ME ΝΙΦΑΔΕΣ 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ PHOTO PRINT ME ΝΟΤΕΣ 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ PHOTO PRINT ME ΟΥΡΑΝΟ 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ PHOTO PRINT ME ΠΛΕΞΙΜΟ MULTICOLUR 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ PHOTO PRINT ME ΣΚΕΠΗ ΞΥΛΙΝΗ 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ PHOTO PRINT ME ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΦΥΛΛΑ ΜΕΓΑΛΑ 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ VINTAGE CLASSIC 300 γρ. ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (διαστάσεις: 49,50Χ68 37 ΧΑΡΤΟΝΙΑ VINTAGE SANTA 300 γρ. ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (διαστάσεις: 49,50Χ68 37 ΧΑΡΤΟΝΙΑ VINTAGE STAMPS 300 γρ. ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (διαστάσεις: 49,50Χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ WINTER MAGIC ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΤΙΒΑ 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΔΕΡΜΑ (ΡΙΓΕ-ΠΟΥΑ) 30 γρ. ΣΕ 0 ΧΡΩΜΑΤΑ (διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ ΔΕΡΜΑ 30 γρ. ΣΕ 0 ΧΡΩΜΑΤΑ (διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ ΤΣΑΛΑΚΩΤΑ 30 γρ. ΣΕ 0 ΧΡΩΜΑΤΑ (διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ (χρώμα: άσπρο, διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ (χρώμα: γαλάζιο, διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ (χρώμα: εκρού, διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ (χρώμα: καφέ, διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ (χρώμα: κίτρινο, διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ (χρώμα: κόκκινο rubino, διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ (χρώμα: λαχανί, διαστάσεις: 50Χ70 35

15 384 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ (χρώμα: μαύρο, διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ (χρώμα: μπλε, διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ (χρώμα: πράσινο, διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ (χρώμα: πράσινο-ζουζουνί, διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ (χρώμα: ροζ, διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ (χρώμα: σιελ, διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ ΣΕΤ 0 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 300gr Διπλής Όψης (διαστάσεις:49,5χ68 39 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΚΑΡΟ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: Κίτρινο, διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΚΑΡΟ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: Κόκκινο, διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΚΑΡΟ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: Λαχανί, διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΚΑΡΟ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: λιλά, διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΚΑΡΟ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: Μπλε, διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΚΑΡΟ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: Μωβ, διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΚΑΡΟ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: Ροζ, διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΚΑΡΟ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: σιέλ, διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΚΑΡΟ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα:πετρόλ, διαστάσεις:49,5χ68 40 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΠΟΥΑ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: Κίτρινο, διαστάσεις:49,5χ68 40 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΠΟΥΑ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: Κόκκινο, διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΠΟΥΑ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: Λαχανί, διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΠΟΥΑ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: λιλά, διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΠΟΥΑ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: Μπλε, διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΠΟΥΑ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: Πετρολ, διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΠΟΥΑ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: Πορτοκαλί, διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΠΟΥΑ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: ροζ, διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΠΟΥΑ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: Σιελ, διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΡΙΓΕ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΡΙΓΕ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: μπλε, διαστάσεις:49,5χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΤΡΙΓΩΝΑ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: Κίτρινο, διαστάσεις:49,5χ68 43 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΤΡΙΓΩΝΑ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: Κόκκινο, διαστάσεις:49,5χ68

16 44 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΤΡΙΓΩΝΑ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: Λαχανί, διαστάσεις:49,5χ68 45 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΤΡΙΓΩΝΑ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: Πράσινο, διαστάσεις:49,5χ68 46 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΙΝΙ ΤΡΙΓΩΝΑ 300gr Διπλής Όψης (χρώμα: Ροζ, διαστάσεις:49,5χ68 47 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΣΕΤ 0 ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ ΚΑΦΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 70 γρ. (διαστάσεις: 50Χ70 48 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΣΕΤ 0 ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 70 γρ. (διαστάσεις: 50Χ70 49 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΣΕΤ 0 ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 70 γρ. (διαστάσεις: 50Χ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΣΕΤ 0 ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ ΜΠΛΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 70 γρ. (διαστάσεις: 50Χ70 4 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΣΕΤ 0 ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 70 γρ. (διαστάσεις: 50Χ70 4 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΣΕΤ 0 ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ ΡΟΖ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 70 γρ. (διαστάσεις: 50Χ70 43 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΣΕΤ 3 ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ NATURAL MOTIVES ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 70 γρ. (διαστάσεις: 50Χ70 44 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΣΕΤ 3 ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ ROMANTIC MIX ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 70 γρ. (διαστάσεις: 50Χ70 45 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΣΕΤ 3 ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ ΜΑΥΡΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 70 γρ. (διαστάσεις: 50Χ70 46 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΣΕΤ 5 ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ ΜΙΑΣ ΟΨΗΣ 50Χ65 εκ. 47 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 0 m, πάχους 35 χιλ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 0 m, πάχους 50 χιλ ΨΑΛΙΔΑΚΙΑ ΣΕΤ τεμ. ΣΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΑΝΤ 430 ΨΑΛΙΔΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 6,5 εκ ΨΑΛΙΔΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ εκ. 6 Ο Συντάξας Δημήτριος Συριόπουλος Αρχιτέκτων Μηχανικός Η Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π. ΕΘΕΩΡΗΘΗ Περιστέρι: Η Πρόεδρος του Ν.Π. Διονυσοπούλου Βασιλική ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων Κορόγιαννη Πολυξένη Ευαγγελία

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.000,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 0 / Ο παρών ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά την προμήθεια εποπτικού υλικού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π. «Ο.Π.Α.Α.Π.» και θα βαρύνει τον Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια εποπτικού υλικού» του προϋπολογισμού του οικ. έτους 07. Οι ενδεικτικές τιμές έχουν ως εξής: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ. GLITTER GLUE ΣΕΤ 0 ΧΡΩΜΑΤΩΝ 9 4,0 37,80. GLITTER ΑΛΑΤΙΕΡΑ 50 γρ. (χρώμα: ασημί) 3,70 3,70 3. GLITTER ΑΛΑΤΙΕΡΑ 50 γρ. (χρώμα: κόκκινο) 3,70 3,70 4. GLITTER ΑΛΑΤΙΕΡΑ 50 γρ. (χρώμα: λευκό) 3,70 3,70 5. GLITTER ΑΛΑΤΙΕΡΑ 50 γρ. (χρώμα: μπλε) 3,70 3,70 6. GLITTER ΑΛΑΤΙΕΡΑ 50 γρ. (χρώμα: πράσινο) 3,70 3,70 7. GLITTER ΑΛΑΤΙΕΡΑ 50 γρ. (χρώμα: χρυσό) 3,70 3, GLITTER ΣΕΤ ΑΛΑΤΙΕΡΕΣ (χρώμα: 4 χρυσά, 3 ασημί, κόκκινα, μπλε, πράσινο και φούξια) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΦΥΛΛΑ Α3 00 τμχ. 50 micro (λεπτά) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΦΥΛΛΑ Α4 00 τμχ. 50 micro (λεπτά) 8,40 8,40 7,90 35,80 8 8,90 7,0

18 . ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΠΙΡΑΛ 00 τμχ. (διάμετρος: 0 χιλ.) 3,80 3,80. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΠΙΡΑΛ 00 τμχ. (διάμετρος: 6 χιλ.) 7,90 7,90 3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΠΙΡΑΛ 50 τμχ. (διάμετρος: 5 χιλ.) 7,80 7,80 4. ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ αντίστοιχο staedtler (χρώμα: κόκκινο, μέγεθος: medium),50,50 5. ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ αντίστοιχο staedtler (χρώμα: μαύρο, μέγεθος: medium),50,50 6. ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ αντίστοιχο staedtler (χρώμα: μπλε, μέγεθος: medium),50,50 7. ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ,00,00 8. ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΦΕΓΓΑΡΙΑ ΑΦΡΩΔΗ 00 τμχ.,50,50 9. ΑΥΓΟΥΛΑΚΙ ΦΕΛΙΖΟΛ 4,5 εκ. 50 0,8 4,00 0. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ GLITTER ΕΛΑΤΑΚΙΑ-ΝΙΦΑΔΕΣ 4,50 0,00. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ GLITTER ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ,50,50. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ GLITTER ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ,50,50 3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ PATAFIX αντίστοιχη UHU 5,40,00 4. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ SOFTY ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ,40,40 5. ΑΦΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ ΝΕΟΝ ΣΕΤ 5 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (διαστάσεις: 9Χ39 εκ., πάχος: χιλ.) 5 4,50,50 6. ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 3,90 3,90 7. ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΤΑΙΝΙΑ 3 3,60 0,80 8. ΓΛΑΣΤΡΑΚΙ ΤΕΡΑΚΟΤΑ ΜΙΚΡΟ 5 τμχ. (διαστάσεις: 4, 50 0,40 0,00 9. ΓΥΨΟΣ kg ΣΕ ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ 4,50 0, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ αντίστοιχο UHU,80 5,60 3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΗΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΕΤ 4 τεμ. 5 7,0 36,00 3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΗΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕΤ 4 τεμ. 5,00 5, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΗΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕΤ 5 τεμ. 5,90 9, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ 5 τμχ. 4,50 9, ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΑΠΛΗ Α4 ΠΑΚΕΤΟ 00 τμχ.,40, ΘΗΚΗ ΚΥΒΟΥ,30, ΚΑΜΒΑΔΕΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ (διαστάσεις: 50X60 5 6,90 34, ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ ΧΟΝΤΡΕΣ τμχ με περίβλημα (διαστάσεις: μήκος 0 70,40 68, ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ ΧΟΝΤΡΕΣ 60 τμχ με περίβλημα και σε κουβαδάκι (διαστάσεις: μήκος 0 3,0 33, ΚΙΜΩΛΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 0 τεμ. 0,00 0,00 4. ΚΟΛΛΑ GEL EXTRA ΣΩΛΗΝΑΡΙ 3 ml αντίστοιχη UHU 5,90 8,50 4 ΚΟΛΛΑ GLITTER GLUE 0 ml (χρώμα: ασημί) 4,70 0,80 43 ΚΟΛΛΑ GLITTER GLUE 0 ml (χρώμα: κόκκινο) 4,70 0,80 44 ΚΟΛΛΑ GLITTER GLUE 0 ml (χρώμα: μπλε),70 5,40 45 ΚΟΛΛΑ GLITTER GLUE 0 ml (χρώμα: πράσινο) 4,70 0,80 46 ΚΟΛΛΑ GLITTER GLUE 0 ml (χρώμα: χρυσό) 4,70 0,80 47 ΚΟΛΛΑ STICK 40gr αντίστοιχη UHU 40 3,0 3,00 48 ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ kg αντίστοιχη GIOTTO VINILIK 57 6,0 353,40 49 ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ kg ΔΙΑΦΑΝΗ αντίστοιχη GIOTTO COLLAGE 3,70 7,40 50 ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ kg ΛΕΥΚΗ αντίστοιχη GIOTTO VINILIK ΛΕΥΚΗ 3 5,50 76,00 5 ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ CMP 5,0 5,0 5 ΚΟΛΛΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙ 5 ml αντίστοιχη UHU ο 355 4,50 597,50

19 παντοκολλητής 53 ΚΟΛΛΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙ 35 ml αντίστοιχη UHU ο παντοκολλητής 30,0 63,00 54 ΚΟΡΔΕΛΑΚΙ 0 μέτρα (χρώμα: ασημί, διαστάσεις: 5 χιλ.) 5,50 37,50 55 ΚΟΡΔΕΛΑΚΙ 0 μέτρα (χρώμα: χρυσό, διαστάσεις: 5 χιλ.) 6,50 39,00 56 ΚΟΡΔΕΛΑΚΙ ΜΑΚΟ 00 μ. (χρώμα: κόκκινο-ασπρό) 9,80 9,80 57 ΚΟΡΔΕΛΑΚΙ ΣΑΤΕΝ 00 μ. (χρώμα: άσπρο, διαστάσεις: 3 χιλ.) 7,80,60 58 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΚΑΡΟ ΡΟΛΑΚΙ 0 μ. (χρώμα: γαλάζια, διαστάσεις: 6 χιλ.) 5,90 5,90 59 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΚΑΡΟ ΡΟΛΑΚΙ 0 μ. (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις: 6 χιλ.) 5,90 5,90 60 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΚΑΡΟ ΡΟΛΑΚΙ 0 μ. (χρώμα: λαχανί, διαστάσεις: 6 χιλ.) 5,90 5,90 6 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΠΟΥΑ ΡΟΛΑΚΙ 0 μέτρα (χρώμα: λιλά, διαστάσεις: 0 χιλ.) 7,90 7,90 6 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΠΟΥΑ ΡΟΛΑΚΙ 0 μέτρα (χρώμα: μπεζ, διαστάσεις: 0 χιλ.) 7,90 7,90 63 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΠΟΥΑ ΡΟΛΑΚΙ 0 μέτρα (χρώμα: ροζ, διαστάσεις: 0 χιλ.) 7,90 7,90 64 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΣΑΤΕΝ 00 μ. ΣΕ ΡΟΛΑΚΙ (χρώμα: κίτρινη, διαστάσεις: 5 χιλ.),00,00 65 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΣΑΤΕΝ 00 μ. ΣΕ ΡΟΛΑΚΙ (χρώμα: κόκκινη, διαστάσεις: 5 χιλ.) 6,60 6,60 66 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΣΑΤΕΝ 00 μ. ΣΕ ΡΟΛΑΚΙ (χρώμα: λαχανί, διαστάσεις: 5 χιλ.),00,00 67 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΣΑΤΕΝ 00 μ.σε ΡΟΛΑΚΙ (χρώμα: μπλε ρουά, διαστάσεις: 5 χιλ.) 6,60 6,60 68 ΚΟΡΔΟΝΑΚΙ ΔΙΧΡΩΜΟ 5 μ. (χρώμα: κόκκινο-άσπρο),50 5,00 69 ΚΟΡΔΟΝΙ 0 μέτρα (χρώμα: ασημί, διαστάσεις: χιλ.),50,50 70 ΚΟΡΔΟΝΙ 00 μέτρα (χρώμα: ασημί, διαστάσεις: χιλ.) 5,40 5,40 7 ΚΟΡΔΟΝΙ 00 μέτρα (χρώμα: χρυσό, διαστάσεις: χιλ.) 5,40 5,40 7 ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΕΡΩΜΕΝΟ 00 μέτρα (χρώμα: άσπρο, διαστάσεις: χιλ.) 4,40 4,40 73 ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΕΡΩΜΕΝΟ 00 μέτρα (χρώμα: άσπρο, διαστάσεις:,8 χιλ.) 5,90 5,90 74 ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΕΡΩΜΕΝΟ 00 μέτρα (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις: χιλ.) 4,40 4,40 75 ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΕΡΩΜΕΝΟ 00 μέτρα (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις:,8 χιλ.) 5,90 5,90 76 ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΟΥΛΙΕΣ 5 μέτρα (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις: 6 χιλ.) 5,40 7,00 77 ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΟΥΛΙΕΣ 5 μέτρα (χρώμα: χρυσό, διαστάσεις: 6 χιλ.) 5,40 7,00 78 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ 4 τμχ. 5,70 8,50 79 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ ΠΑΣΤΕΛ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ 0 τμχ. (διαστάσεις: 9 & χιλ.) 4,90 45,60 80 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΧΡΥΣΑ τμχ. (διαστάσεις: 0 χιλ.) 50,50 75,00 8 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 4 τμχ. (διαστάσεις:0 & 4 χιλ.),90 3,80

20 8 ΚΟΥΜΠΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 95 τμχ. 8 ΣΧΕΔΙΩΝ (διαστάσεις: 4-5,00,00 83 ΚΟΥΜΠΙΑ ΜΙΚΡΑ 430 τμχ. ΣΧΕΔΙΩΝ (διαστάσεις: -,5,00,00 84 ΚΟΥΜΠΙΑ MIX CHRISTMAS 50 γρ. 3,30 3,30 85 ΚΟΥΜΠΙΑ MIX NEON 50 γρ. 3,30 3,30 86 ΚΟΥΜΠΙΑ MIX SIZE & COLOUR 50 γρ. 3,30 3,30 87 ΚΟΥΜΠΙΑ MIX VINTAGE 50 γρ. 3,30 3,30 88 ΚΟΥΜΠΙΑ MIX ΠΑΣΤΕΛ 50 γρ. 3,30 3,30 89 ΚΟΥΜΠΙΑ MIX ΠΡΑΣΙΝΑ 50 γρ. 3,30 6,60 90 ΚΟΥΜΠΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΙΑ 40 τμχ. (χρώμα: λαχανί, διαστάσεις:,30,30 9 ΚΟΥΜΠΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΙΑ 40 τμχ. (χρώμα: μωβ, διαστάσεις:,30,30 9 ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ με ράχη 8 εκ. αντίστοιχο PAPER BOX 4 0,80 3,0 93 ΛΑΔΟΠΑΣΤΕΛ ΣΕΤ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ αντίστοιχα TALENS 9,40,80 94 ΛΑΔΟΠΑΣΤΕΛ ΣΕΤ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ μήκους 7 εκ. αντίστοιχα GIOTTO 8 4,50 8,00 95 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ χιλ./0 μέτρα,0,0 96 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΥΡΟ χιλ./4 μέτρα 7,0 7,70 97 ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ 50 γρ.,80 3,60 98 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ 4 τμχ. (χρώμα: φυσικό, διαστάσεις: 6,5,70,70 99 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ 5 τμχ. (χρώμα: φυσικό, διαστάσεις: 3,5,70,70 00 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ 5 τμχ. (χρώμα: φυσικό, διαστάσεις: 4,5 6,70 0,0 0 ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙ (χρώμα: ασημί, διαστάσεις:,8 χιλ.) 0,90,80 0 ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙ (χρώμα: χρυσό, διαστάσεις:,8 χιλ.) 0,90,80 03 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΛΕΠΤΟΙ 4 τεμ. 5,0,00 04 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ ΣΕΤ τμχ (χρώμα: χρυσός και ασημί) 4,00 8,00 05 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ τμχ 385,80 693,00 06 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ 4 τμχ 9 4,30 5,70 07 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ (χρώμα: κόκκινο) 0,50 0,50 08 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ (χρώμα: μαύρος) 0,50 0,50 09 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ (χρώμα: μπλε) 0,50 0,50 0 ΜΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 00 τμχ 8 4,80 38,40 ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 60 τμχ - 3 μεγέθη 9,00 38,00 ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΒΑΛ 00 τμχ (διαστάσεις: 5Χ χιλ.) 3 4,00,00 3 ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 00 τμχ. (διαστάσεις: 0 χιλ.) 5,50 7,50 4 ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 00 τμχ. (διαστάσεις: 4 χιλ.) 3,70 8,0 5 ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 00 τμχ. (διαστάσεις: 5 χιλ.) 0,80,60 6 ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 00 τμχ. (διαστάσεις: 7 χιλ.),0,0 7 ΜΗΧΑΝΗ ΣΠΙΡΑΛ αντίστοιχη COMBIND 00 (χωρητικότητα διάτρησης:8 φύλλα, χωρητικότητα βιβλιοδεσίας:45 φύλλα, μέγιστο μέγεθος ράχης:6 χιλ.) 69,00 69,00

21 8 ΜΙΝΙ ΔΙΠΛΟΚΑΡΦΑ 00 τμχ. (διαστάσεις: 3 χιλ.) 7 3,40 3,80 9 ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ 4 εκ. 50 0,,00 0 ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ 5 εκ. 50 0,4,00 ΜΠΛΟΚ 0 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΥΦΗ ΚΑΙ ΟΨΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ 0 ΕΝΤΟΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 0 γρ.,00,00 (διαστάσεις: 30,5Χ30,5 ΜΠΛΟΚ 0 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΥΦΗ ΚΑΙ ΟΨΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ 0 ΠΑΣΤΕΛ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 0 γρ.,00,00 (διαστάσεις: 30,5Χ30,5 3 ΜΠΛΟΚ ΑΚΟΥΑΡΕΛΑΣ Νο 4 (διαστάσεις: 30X40 30,90 87,00 4 ΜΠΛΟΚ ΒΕΛΟΥΤΕ ΣΕΤ 0 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (διαστάσεις: 5Χ35 5 3,00 5,00 5 ΜΠΛΟΚ ΓΛΑΣΣΕ ΣΕΤ 0 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (διαστάσεις: 4Χ34 5 0,95 4,75 6 ΜΠΛΟΚ ΚΑΝΣΟΝ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 0 ΦΥΛΛΩΝ 300 γρ. (διαστάσεις: 3X33 4,90 9,80 7 ΜΠΛΟΚ ΡΙΓΕ-ΠΟΥΑ-ΚΑΡΟ MINI DESIGNS 8 ΦΥΛΛΑ (διαστάσεις: 4X34 8,50 7,00 8 ΜΠΛΟΚ ΤΣΟΧΑΣ ΣΕΤ 0 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (διαστάσεις: 30Χ0 6 4,30 5,80 9 ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ ΣΕΤ ΧΡΩΜΑΤΑ αντίστοιχες PRIMO 0,70 7,00 30 ΞΥΛΑΚΙΑ ΛΕΠΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 00 τεμ. (διαστάσεις: χιλ./0,80 3,60 3 ΞΥΛΑΚΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ 80 τμχ (χρώμα: φυσικό, διαστάσεις: 5 40,70 68,00 3 ΞΥΛΑΚΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΜΕΓΑΛΑ 80 τμχ (χρώμα: χρωματιστά, διαστάσεις: 5 30,0 63,00 33 ΞΥΛΑΚΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΜΙΚΡΑ 00 τμχ (χρώμα: χρωματιστά, διαστάσεις:,4 9,60 30,40 34 ΞΥΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 00 τεμ. (διαστάσεις: 0,0 4,40 35 ΞΥΛΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 50 τεμ. / 40 εκ. 5 7,40 37,00 36 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ΧΟΝΤΡΕΣ τμχ 66 5,0 343,0 37 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ΧΟΝΤΡΕΣ 4 τμχ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΖΟ 4,80 5,0 38 ΞΥΣΤΡΑ ΔΙΠΛΗ αντίστοιχη Staedtler 5 0,45,5 39 ΞΥΣΤΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 8,70 8,70 40 ΠΑΛΕΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 0,50 5,00 4 ΠΑΛΕΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 6,50 9,00 4 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ 300 γρ. HAPPY EASTER (διαστάσεις: 49,50Χ68,40,80 43 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ 300 γρ. ΜΕ ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ/ΡΙΓΑ (διαστάσεις: 49,50Χ68,40,80 44 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ 300 γρ. ΜΕ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΜΩΒ (διαστάσεις: 49,50Χ68,40,80 45 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ 300 γρ. ΜΕ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΑ/ΠΟΥΑ (διαστάσεις: 49,50Χ68,40,80 46 ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (διαστάσεις: 8Χ4 χιλ.) 00 0,6 6,00 47 ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ τμχ. (διαστάσεις: 4Χ8 χιλ.) 3,0 6,60 48 ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ 40 τμχ. (διαστάσεις: 5 χιλ.),40 4,80

22 49 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΑΦΡΩΔΗ 00 τμχ.,50,50 50 ΠΕΤΟΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 50 μ. (διαστάσεις: 3 χιλ.) 3,90 5,70 5 ΠΕΤΟΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 00 μ. (διαστάσεις: 0,5 χιλ.) 4 3,00,00 5 ΠΗΛΟΣ TERRACOTTA 000 γρ. αντίστοιχος DAS GIOTTO 4 3,70 4,80 53 ΠΗΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 000 γρ. αντίστοιχος DAS GIOTTO 4 3,70 4,80 54 ΠΗΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 500 γρ. αντίστοιχος DAS GIOTTO 5,90 9,50 55 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (διαστάσεις: 90Χ60 5,00 05,00 56 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (διαστάσεις:00χ00 49,00 49,00 57 ΠΙΝΕΖΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΚΙ 00 τμχ. 3,0 3,60 58 ΠΙΝΕΛΑ ΠΛΑΚΕ ΣΕΤ 5 τμχ. (Νο 0: τμχ., Νο : τμχ., Νο 4: τμχ., Νο 6: τμχ., Νο 8: τμχ., Νο 0: τμχ., 4 6,0 48,80 Νο : τμχ., Νο 4: τμχ. και Νο 6: τμχ.) 59 ΠΙΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΣΕΤ 5 τμχ. (Νο : τμχ., Νο 3: τμχ., Νο 4: τμχ., Νο 5: τμχ., Νο 6: τμχ., Νο 8: 4 9,50 8,00 τμχ., Νο 0: τμχ., Νο : τμχ. και Νο 4: τμχ.) 60 ΠΙΝΕΛΟ ΚΟΛΛΑΣ εκ. 8 0,80 6,40 6 ΠΙΝΕΛΟ ΠΛΑΚΕ Νο 4 0 0,65 6,50 6 ΠΙΝΕΛΟ ΠΛΑΚΕ Νο 6 0 0,75 7,50 63 ΠΙΝΕΛΟ ΠΛΑΚΕ Νο 8 0 0,48 9,60 64 ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 70 0,45 3,50 65 ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 0 W ΓΙΑ ΡΑΒΔΟΥΣ 7,4 χιλ. 3 7,40,0 66 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΣΕΤ 0 χρωμάτων από 50 γρ. το κάθε ένα, μαλακή και 00% από φυτικά υλικά 5 3,90 58,50 67 ΠΟΜ ΠΟΜ & ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ & ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 300 τμχ. 7,50 5,00 68 ΠΟΜ ΠΟΜ 0 τμχ (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις: 0 χιλ.) 3,00 3,00 69 ΠΟΜ ΠΟΜ GLITTER 30 τμχ. (διαστάσεις: 0-5 χιλ.) 4,60 6,40 70 ΠΟΜ ΠΟΜ GLITTER AQUA 80 τμχ. 5 3,90 9,50 7 ΠΟΜ ΠΟΜ GLITTER CHRISTMAS 80 τμχ. 4,30 4,30 7 ΠΟΜ ΠΟΜ MIX 0 τμχ (χρώμα: βιολετί, διαστάσεις: 0 χιλ.) 9,80 6,0 73 ΠΟΜ ΠΟΜ MIX 0 τμχ (χρώμα: γαλάζιο, διαστάσεις: 0 χιλ.) 4,80 7,0 74 ΠΟΜ ΠΟΜ MIX 0 τμχ (χρώμα: γκρι-μαύρο, διαστάσεις: 0 χιλ.) 0,80 8,00 75 ΠΟΜ ΠΟΜ MIX 0 τμχ (χρώμα: πορτοκαλί, διαστάσεις: 0 χιλ.) 4,80 7,0 76 ΠΟΜ ΠΟΜ MIX 0 τμχ (χρώμα: πράσινο, διαστάσεις: 0 χιλ.) 4,80 7,0 77 ΠΟΜ ΠΟΜ MIX COLOUR 00 τμχ. (χρώμα: διάφορα, διαστάσεις: 7-4 χιλ.) 4,80 7,0 78 ΠΟΜ ΠΟΜ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ 00 τμχ. 3,90 7,80 79 ΠΟΜ ΠΟΜ ΜΑΛΛΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 45 τεμ. 4,30 5,60 80 ΠΟΥΛΙΕΣ MIX CHRISTMAS ΣΕ ΒΑΖΑΚΙ 4 4,90 9,60 8 ΠΟΥΛΙΕΣ MIX COLOUR (χρώμα: ροζ μωβ),80 3,60 8 ΠΟΥΛΙΕΣ MIX COLOUR (χρώμα: σιέλ πράσινο),80,80 83 ΠΟΥΛΙΕΣ MIX COLOUR (χρώμα: σομόν καφέ) 4,80 7,0 84 ΠΟΥΛΙΕΣ MIX STARS 4 3,80 5,0

23 85 ΠΟΥΛΙΕΣ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 5 γρ. 0,60,0 86 ΠΟΥΛΙΕΣ ΕΛΑΤΑΚΙΑ 0 gr.,40 5,40 87 ΠΟΥΛΙΕΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΙΑ 500 τμχ.,30,60 88 ΠΟΥΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ/JUMBO MIX 35 gr. 0,40 4,00 89 ΠΟΥΛΙΕΣ ΝΙΦΑΔΕΣ ΙΡΙΔΑ 5 gr.,40 5,40 90 ΠΟΥΛΙΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ,6 εκ./0 gr.,40,80 9 ΠΟΥΛΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 500 τμχ.,30,60 9 ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ τμχ. (διαστάσεις: 00X7,4 χιλ.),30 7,60 93 ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 6 τμχ. (διαστάσεις: 00X, χιλ.) 8,30 8,40 94 ΡΑΒΔΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 30 εκ. (διαστάσεις: 300X, χιλ.) 0 0,65 6,50 95 ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ 35 γρ. 0 ΦΥΛΛΩΝ (διαστάσεις: 50X70 8,0 8,0 96 ΡΟΖΕΤΑ ΧΡΥΣΗ (διαστάσεις: ,49 4,90 97 ΡΟΖΕΤΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 30 τμχ. (διαστάσεις: 4,70 5,40 98 ΡΟΖΕΤΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 30 τμχ. (διαστάσεις: 3,00 6,00 99 ΡΟΖΕΤΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 30 τμχ. (διαστάσεις: 9,40 4,80 00 ΡΟΛΑΚΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ αντίστοιχο GIOTTO 6,0 6,60 0 ΡΟΛΟ ΒΕΛΟΥΤΕ 0 μέτρα (χρώμα: γκρι, διαστάσεις: ,40 93,80 0 ΡΟΛΟ ΒΕΛΟΥΤΕ 0 μέτρα (χρώμα: κάφε, διαστάσεις: ,40 53,60 03 ΡΟΛΟ ΒΕΛΟΥΤΕ 0 μέτρα (χρώμα: κίτρινο, διαστάσεις: ,40 53,60 04 ΡΟΛΟ ΒΕΛΟΥΤΕ 0 μέτρα (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις: ,40 80,40 05 ΡΟΛΟ ΒΕΛΟΥΤΕ 0 μέτρα (χρώμα: μπλε, διαστάσεις: ,40 80,40 06 ΡΟΛΟ ΒΕΛΟΥΤΕ 0 μέτρα (χρώμα: πράσινο, διαστάσεις: ,40 53,60 07 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΜΕΓΑΛΟ 8 0,70,60 08 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΜΙΚΡΟ 0 0,50 5,00 09 ΣΕΛΟΦΑΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ (χρώμα: κίτρινο, διαστάσεις: 70Χ00,80,80 0 ΣΕΛΟΦΑΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις: 70Χ00,80,80 ΣΕΛΟΦΑΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ (χρώμα: μπλε, διαστάσεις: 70Χ00,80,80 ΣΕΛΟΦΑΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ (χρώμα: μωβ, διαστάσεις: 70Χ00,80,80 3 ΣΕΛΟΦΑΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ (χρώμα: πράσινο, διαστάσεις: 70Χ00,80,80 4 ΣΕΤ 6 ΞΥΛΙΝΟΙ ΠΛΑΣΤΕΣ 8 εκ. 3,90 3,90 5 ΣΕΤ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΣΕΛΟΤΕΙΠ 3,80 3,80 6 ΣΠΑΓΓΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΓΙΟΥΤΑΣ 450 γρ. 3,30 6,90 7 ΣΠΑΤΟΥΛΑΚΙ ΚΟΛΛΑΣ εκ. 8 0,30,40 8 ΣΤΕΝΣΙΛ ΜΕ 6 ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (διαστάσεις: 4Χ4,50,50 9 ΣΤΕΝΣΙΛ ΜΕ 6 ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ (διαστάσεις: 4Χ4,90,90 0 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ αντίστοιχο noris staedtler 0,45 0,90

24 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ αντίστοιχο STAEDTLER ,35,75 ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ αντίστοιχο STAEDTLER 430 0,35 0,70 3 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ αντίστοιχο noris staedtler 5 0,45,5 4 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ αντίστοιχο STAEDTLER ,35 3,50 5 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ 0 τμχ (χρώμα: κίτρινο, διαστάσεις: 50 7,0 7,70 6 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ 0 τμχ (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις: 50 0,0,00 7 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ 0 τμχ (χρώμα: μαύρο, διαστάσεις: 50 0,0,00 8 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ 0 τμχ (χρώμα: μπλε, διαστάσεις: 50 7,0 7,70 9 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ 0 τμχ (χρώμα: πράσινο, διαστάσεις: 50,0,0 30 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ 0 τμχ (χρώμα: ροζ, διαστάσεις: 50 5,0 5,50 3 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ 50 τμχ (χρώμα: διάφορα, διαστάσεις: 30 0,60 6,00 3 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ 50 τμχ. (διαστάσεις: 30 6,40 8,40 33 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 0 0 0,50 5,00 34 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 4/6 0 0,50 0,00 35 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 4/8 0,00 0,00 36 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΙΑ 0 ΦΥΛΛΑ,40 4,80 37 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΙΑ 40 ΦΥΛΛΑ αντίστοιχο NOKI 6,90 6,90 38 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΙΑ 0-3 ΦΥΛΛΑ αντίστοιχο SAX 6,90 33,80 39 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΙΑ 30 ΦΥΛΛΑ αντίστοιχο LEITZ 5 6,90 84,50 40 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΙΑ 40 ΦΥΛΛΑ αντίστοιχο LEITZ 3,50 3,50 4 ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ,5εκ./5 μέτρα 8 3,0 5,60 4 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ 00 μ. (διαστάσεις: 48 χιλ.) 0,95 9,50 43 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΡΑΦΤ 50 μ. (διαστάσεις: 48 χιλ.) 5,00 5,00 44 ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΕΤ 3 ΜΕΓΕΘΗ 6,70 0,0 45 ΤΕΜΠΕΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: άσπρο) 4,40 4,40 46 ΤΕΜΠΕΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: κίτρινο) 4,40 4,40 47 ΤΕΜΠΕΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: κόκκινο) 4,40 4,40 48 ΤΕΜΠΕΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: μπλε) 4,40 4,40 49 ΤΕΜΠΕΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: πορτοκαλί) 4,40 4,40 50 ΤΕΜΠΕΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: πράσινο) 4,40 4,40 5 ΤΕΜΠΕΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: ροζ) 4,40 4,40 5 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 50 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: ασημί) 6 3,70 96,0 53 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 50 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: χρυσό) 4 3,70 88,80 54 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: ασημί) 3,60 3,60 55 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: κόκκινο) 3,60 7,0

25 56 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: μπλε) 3,60 7,0 57 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: μπρονζέ) 3,60 7,0 58 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: πράσινο) 3,60 7,0 59 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 300 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: χρυσό) 3,60 3,60 60 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: άσπρο) 47 3,40 59,80 6 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: γαλάζιο) 3,40 74,80 6 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: καφέ) 3,40 7,40 63 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: κίτρινο) 34 3,40 5,60 64 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: κόκκινο) 37 3,40 5,80 65 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: λαχανί) 9 3,40 64,60 66 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: μπλε) 30 3,40 0,00 67 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: πορτοκαλί) 4 3,40 8,60 68 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: πράσινο) 3 3,40 05,40 69 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη GIOTTO (χρώμα: ροζ) 9 3,40 64,60 70 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: magenta) 3,60 3,60 7 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: κόκκινο) 3,60 3,60 7 ΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 000 ml αντίστοιχη PRIMO (χρώμα: μαύρο) 4 3,60 4,40 73 ΤΕΜΠΕΡΕΣ ΝΕΡΟΥ 500 ml ΣΕΤ 6 ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6,90 6,90 74 ΤΕΜΠΕΡΕΣ ΠΕΡΛΕ 50 ml (χρώμα: άσπρο) 5 3,50 7,50 75 ΤΕΜΠΕΡΕΣ ΠΕΡΛΕ 50 ml (χρώμα: μπλε) 5 3,50 7,50 76 ΤΕΜΠΕΡΕΣ ΠΕΡΛΕ 50 ml (χρώμα: πράσινο) 5 3,50 7,50 77 ΤΕΜΠΕΡΕΣ ΠΕΡΛΕ 50 ml (χρώμα: ροζ) 5 3,50 7,50 78 ΤΣΟΧΑ MIX COLOUR 0 ΦΥΛΛΑ (χρώμα: 5 αποχρώσεις κίτρινου, διαστάσεις: 0Χ30 4,0 4,0 79 ΤΣΟΧΑ MIX COLOUR 0 ΦΥΛΛΑ (χρώμα: 5 αποχρώσεις κίτρινου, διαστάσεις: 0Χ30 4,0 4,0 80 ΤΣΟΧΑ MIX COLOUR 0 ΦΥΛΛΑ (χρώμα: 5 αποχρώσεις κόκκινο, διαστάσεις: 0Χ30 4,0 4,0 8 ΤΣΟΧΑ MIX COLOUR 0 ΦΥΛΛΑ (χρώμα: 5 αποχρώσεις μπλε, διαστάσεις: 0Χ30 4,0 4,0 8 ΥΦΑΣΜΑ ΛΙΝΟ ΠΟΥΑ μέτρο (χρώμα: φυσικό, διαστάσεις: 0,60 5,0 83 ΦΑΛΤΣΕΤΑ,0,0 84 ΦΙΓΟΥΡΟΚΟΠΤΕΣ ΣΕΤ 3 τμχ. / 6 χιλ. ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΙΑ 7,30 7,30

26 85 ΦΙΓΟΥΡΟΠΡΕΣΣΕΣ ΣΕΤ 3 τμχ. (διαστάσεις: 6 χιλ.) 6,70 6,70 86 ΦΤΕΡΑ MIX COLOUR 5 τμχ (χρώμα: καφέ, διαστάσεις: 3 8,40,0 87 ΦΤΕΡΑ MIX COLOUR 5 τμχ (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις: 3,40 5,40 88 ΦΤΕΡΑ MIX COLOUR 5 τμχ (χρώμα: μπλε, διαστάσεις: 3,40 5,40 89 ΦΤΕΡΑ MIX COLOUR 5 τμχ (χρώμα: μωβ, διαστάσεις: 3,40 5,40 90 ΦΤΕΡΑ MIX COLOUR 5 τμχ (χρώμα: πράσινο, διαστάσεις: 3 8,40,0 9 ΦΤΕΡΑ ΑΠΑΛΑ ΠΑΣΤΕΛ 0 γρ.,90,80 9 ΦΤΕΡΑ ΑΠΑΛΑ ΣΕΤ 30 τμχ.,40 4,80 93 ΦΤΕΡΑ ΙΝΔΙΑΝΟΥ ΣΕΤ 30 τμχ. 0,90 9,00 94 ΦΥΛΛΑ ΤΣΟΧΑΣ πάχους χιλ. (χρώμα: κόκκινο, διαστάσεις: 0Χ30 8 0,45 3,60 95 ΦΥΛΛΑ ΤΣΟΧΑΣ πάχους χιλ. (χρώμα: μαύρο, διαστάσεις: 0Χ30 8 0,45 3,60 96 ΦΥΛΛΑ ΤΣΟΧΑΣ πάχους χιλ. (χρώμα: πράσινο, διαστάσεις: 0Χ30 3 0,45,35 97 ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ 300 τμχ. /80γρ. 3,40 3,40 98 ΧΑΝΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ MIX COLOUR 8 τεμ. (χρώμα: κίτρινο-κόκκινο, διαστάσεις: χιλ.) 4,70 6,80 99 ΧΑΝΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ MIX COLOUR 8 τεμ. (χρώμα: μπλε-σιέλ, διαστάσεις: χιλ.) 3,70 5,0 300 ΧΑΝΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ MIX COLOUR 8 τεμ. (χρώμα: πράσινο-λαχανί, διαστάσεις: χιλ.) 4,70 6,80 30 ΧΑΝΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 0 χιλ. / 4 τεμ. 5,30 34,50 30 ΧΑΝΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 5 χιλ. / 8 τεμ. 38,30 87, ΧΑΝΤΡΕΣ ΧΡΥΣΕΣ 300 τμχ. /80γρ. 3,30 3, ΧΑΝΤΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 500 τμχ. /40γρ. 3,30 3, ΧΑΡΤΙ Α4 MIX PASTEL ΣΕΤ 5 ΧΡΩΜΑΤΩΝ 80 γρ. (500 φύλλα) 4 9,50 38, ΧΑΡΤΙ Α4 MIX ΕΝΤΟΝΑ ΣΕΤ 5 ΧΡΩΜΑΤΩΝ 80 γρ. (500 φύλλα) 0,90, ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΠΟΥΑ ΣΕΤ 4 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (διαστάσεις: 50x50 6 6,90 0, ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΙΓΕ ΣΕΤ 4 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (διαστάσεις: 50x50 9 6,90 6,0 309 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΣΕ ΡΟΛΑΚΙ 3 γρ. (χρώμα: άσπρο, διαστάσεις: 50Χ50 5 0,39,95 30 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΣΕ ΡΟΛΑΚΙ 3 γρ. (χρώμα: κίτρινο, διαστάσεις: 50Χ50 5 0,39,95 3 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΣΕ ΡΟΛΑΚΙ 3 γρ. (χρώμα: μαύρο, διαστάσεις: 50Χ50 5 0,39,95 3 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΣΕΤ 0 ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΡΟΛΑΚΙ (διαστάσεις: 50x ,90,30 33 ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (χρώμα: λευκό, πλάτος: 00 εκ./00 γρ./τιμή μέτρου) 05 0,30 6,50 34 ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (χρώμα: μπλε, πλάτος: 00 εκ./00 γρ./τιμή μέτρου) 60 0,30 8,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά την προμήθεια με τοποθέτηση υαλοπινάκων θερμομονωτικών ασφαλείας CPV 44111540-8 σε κτίρια του ΟΠΑΑΠ με προτεραιότητα παιδικούς σταθμούς για ασφαλή λειτουργία. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ- ΕΙ ΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ- ΕΙ ΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 18/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5854 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 4 65403 Καβάλα Πληροφορίες: Ελισάβετ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» CPV:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» CPV: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομός Τρικάλων Δήμος Τρικκαίων Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες: Εξάρχου Μαρίκα Τηλέφωνο: 24313-51213 Fax: 24313-51219 E-mail: mexarchou@trikalacity.gr ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, 1 ΟΥ & 2 ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, 1 ΟΥ & 2 ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Για την ανάθεση της προμήθειας υλικών γραφικής ύλης και χαρτικών ειδών. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1689/2--2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 865

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 865 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 865 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1576

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1576 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1576 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 143 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 143 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 143 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 15.7135.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : ,12 Φ.Π.Α. 24%: 4.030,35 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,47 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : ,12 Φ.Π.Α. 24%: 4.030,35 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,47 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΟΔΗΛ - ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ν.Π. Α.Μ.: 8/01 1.Προμήθεια Γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ «ΙΡΙΣ» Δ/νση : Λαγκαδά 293 Τ.Κ 56430 Σταυρούπολη Αρ. πρωτ: 1451/22-11-2017 Τμήμα : Προμηθειών Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ : Προμήθεια γραφικής ύλης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 53,692,47 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :08/12/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής παιδείας «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Ταχ. Δ/νση: Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 196 Μαραθώνας, 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

MATAKIA ΤΕΜ - 5mm ΤΕΜ - 8mm ΤΕΜ - 10mm ΤΕΜ - 15mm ΤΕΜ - 20mm

MATAKIA ΤΕΜ - 5mm ΤΕΜ - 8mm ΤΕΜ - 10mm ΤΕΜ - 15mm ΤΕΜ - 20mm MATAKIA 10050902 ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓ. 75 ΤΕΜ 8-10-12-15mm 10050901 ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ ΟΒΑΛ 40 ΤΕΜ 16mm 10030007 200 ΤΕΜ - 5mm 10030003 40 ΤΕΜ - 8mm 10030004 40 ΤΕΜ - 10mm 10030005 40 ΤΕΜ - 15mm 10030006 40 ΤΕΜ -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους πρόκειται να προμηθευτεί είδη γραφικής ύλης

Διαβάστε περισσότερα

MATAKIA ΤΕΜ - 5mm ΤΕΜ - 8mm ΤΕΜ - 10mm ΤΕΜ - 15mm ΤΕΜ - 20mm

MATAKIA ΤΕΜ - 5mm ΤΕΜ - 8mm ΤΕΜ - 10mm ΤΕΜ - 15mm ΤΕΜ - 20mm MATAKIA DESCRIBO DES-0001 100 ΤΕΜ - 8mm DES-0002 100 ΤΕΜ - 10mm DES-0003 100 ΤΕΜ - 12mm DES-0004 80 ΤΕΜ - 15mm DES-0005 MIX ΜΑΥΡΑ 20-15-10-8mm DES-0006 MIX ΧΡΩΜΑ 20-15-10-8mm 10030007 200 ΤΕΜ - 5mm 10030003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. ενδιαφέρεται να λάβει προσφορές για τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. ενδιαφέρεται να λάβει προσφορές για τα παρακάτω: Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 50 74 100, Ρέθυμνο Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Πληροφορίες: Γιώργος Γύπαρης Ρέθυμνο 4/5/2018 Αρ. πρωτ.: 930 Προς: κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 1 Ο ΚΑΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 1 Ο ΚΑΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Γραφείο Προσχολικής Αγωγής 1 ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. ενδιαφέρεται να λάβει προσφορές για τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. ενδιαφέρεται να λάβει προσφορές για τα παρακάτω: Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 50 74 100, Ρέθυμνο Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Πληροφορίες: Γιώργος Γύπαρης Ρέθυμνο 16/1/2019 Αρ. πρωτ.: 31 Προς: κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριδαία /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ίν λ λ Π Εργαλεία Groovy πηλού ξύλινα 20cm Εργαλεία πηλού 20 cm Εργαλεία Groovy πλαστελίνης Πλαστελίνη Groovy 11 χρώματα Βάρος: ± 550gr

ίν λ λ Π Εργαλεία Groovy πηλού ξύλινα 20cm Εργαλεία πηλού 20 cm Εργαλεία Groovy πλαστελίνης Πλαστελίνη Groovy 11 χρώματα Βάρος: ± 550gr Η εταιρεία Ε & Γ ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ ΟΕ ιδρύθηκε το 1976 στην Αθήνα και αποτελεί έναν από τους βασικούς προμηθευτές σχολικών και χαρτικών ειδών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Όλα τα χρόνια της λειτουργίας μας, η αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2111 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2111 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12//18 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2111 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ Ταχ. Δ/νση: Άγιος Ελευθέριος, έναντι νέου Δημοτικού Σταδίου Ανταγόρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κοζάνη, 16 / 02/ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥΚΟΖΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Μελά & Πλ.Αυλιώτη 501 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων Διεύθυνση: Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Συκιές 29/06/2017 Αρ.πρωτ.2383 Θέμα : «Προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων,γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και υλικών άμεσης ανάλωσης για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 19/06/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1196 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ Ταχ. Δ/νση: Άγιος Ελευθέριος, έναντι νέου Δημοτικού Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ήµος Λαρισαίων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην Προµήθεια «Υλικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ήµος Λαρισαίων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην Προµήθεια «Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 26 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 110739 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Ρούσβελτ και Οικονόµου εξ Οικονόµων 8Α, 3ος όροφος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα: 24/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. :1054 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα,24 /11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 5987 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝ'ΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓ'ΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 4, 65403 Καβάλα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 27 / 11 / 2015 Αρ. Πρωτ: 89337 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικάς: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως, 0-07-017 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ: 1696 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Κουντουριώτη 7 Κως Ταχ. Κώδικας : 800 Πληροφορίες : Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 33/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.Μ. : 33/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Γραφικής ύλης μικροαντικειμένων γραφείου και εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών Α.Μ. : 33/2015 Προυπ. 24.400,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πυλαία, 4/6/2015 Αρ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πυλαία, 4/6/2015 Αρ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πυλαία, 4/6/2015 Αρ.Πρωτ. 436 Αριθµός Μελέτης : 16/2015 Προµήθεια: Προµήθεια ειδών εποπτικού υλικού για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2/33947 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ρόδος, 28/03/2014 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2/33947 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ρόδος, 28/03/2014 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2/33947 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ρόδος, 28/03/2014 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΩΧΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ.

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΩΧΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ. ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΩΧΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη,

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»)

Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.») ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 7/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.: 6183 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1075/2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1075/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.:2/51488 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ρόδος, 15-05-2014 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υλικών γραφικής ύλης και ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. A/Α Περιγραφή υλικού Τεχνική περιγραφή

Προμήθεια υλικών γραφικής ύλης και ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. A/Α Περιγραφή υλικού Τεχνική περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ -ΔΑΠΑΝΗΣ Προμήθειας αναλώσιμων γραφικής ύλης και χαρτικών ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Βαλαβανίδης ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ. Ευάγγελος

Βαλαβανίδης ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ. Ευάγγελος Ευάγγελος Βαλαβανίδης 2017-2018 ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Καλλέργη 29, Αθήνα 104 37 Τηλ.: 210 5227611-210 5222115, Fax: 210 5227244 Μετρό: στάση Μεταξουργείο Parking: Κολωνού & Μεγ. Αλεξάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

Υπεβλήθη επιτυχώς. Υπεβλήθη επιτυχώς. Σταυρούπολη 13/5/2016. Αριθ. Πρωτ: 496/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Υπεβλήθη επιτυχώς. Υπεβλήθη επιτυχώς. Σταυρούπολη 13/5/2016. Αριθ. Πρωτ: 496/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ «ΙΡΙΣ» Λαγκαδά 293, Τ.Κ. 56430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: 2310 662944, 642405, Fax: 2310 642404 e mail: dkesiris@pavlosmelas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΧΝ Ι Κ Η Ε Κ ΘΕ Σ Η

Τ Ε ΧΝ Ι Κ Η Ε Κ ΘΕ Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ, ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ : 5.000,00 ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.999,74 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12/2.06.2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 278/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & λοιπών υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

www.ygeia-pronoia.gr www.prosonolotahos.gr www.espa.gr Ηράκλειο 09-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 983

www.ygeia-pronoia.gr www.prosonolotahos.gr www.espa.gr Ηράκλειο 09-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 983 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ www.ygeia-pronoia.gr www.prosonolotahos.gr www.espa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα : 07/06/2018 Αρ. Πρωτ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα : 07/06/2018 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα : 07/06/208 Αρ. Πρωτ: 205858 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ 59 Ταχ. Κώδικας:42 22 Πληροφορίες: Κος Δεληβός Φωτεινός Τηλέφωνο: 240-6252

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ. Προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας. Ι.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ. Προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας. Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ Προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: προμήθεια Γραφικής ύλης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.850,45 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ληλάντιων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 91 /2016. Προμήθεια ειδών δημιουργικής απασχόλησης για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός Μελέτης: 91 /2016. Προμήθεια ειδών δημιουργικής απασχόλησης για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 12/05/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 10371 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/ση: Σοφοκλέους 15 Τ.Κ. 32131 Αριθμός Μελέτης: 91 /2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Γραμματεία Πληροφορίες: Λίνα Κυργιαφίνη Τηλ. 2310-999184 και 2310 999239 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ηράκλειο Αττ.: 4-4-2019 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ: 254 ΤΗΛ: 2132000105-221 Ταχ. Δ/νση: Στ. Καραγιώργη 2 EMAIL: a.sx.epitropi@iraklio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αίτημα για τη προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του ΥΠ.ΕΣ, και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων,για το έτος 2018.

ΘΕΜΑ: Αίτημα για τη προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του ΥΠ.ΕΣ, και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων,για το έτος 2018. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 10/05/2018 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π: 18512 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: Αίτημα για τη προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΣΙΓΟΚ67-ΤΔΛ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΩΣΙΓΟΚ67-ΤΔΛ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΣΙΓΟΚ67-ΤΔΛ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑΜ: 15REQ003062552 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06 / 03 /2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 569 Κ.Α:10-6611.002 Προμήθεια για χειροτεχνίες (Μαρκαδόροι, χαρτόνια κλπ.). Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΕΙ ΩΝ γραφικής ύλης αναλώσιµα γραφείου εποπτικού υλικού Ι.ΓΕΝΙΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΕΙ ΩΝ γραφικής ύλης αναλώσιµα γραφείου εποπτικού υλικού Ι.ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, 27/2/1012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ γραφικής ύλης αναλώσιµα γραφείου εποπτικού υλικού ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ P.P. (ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤEM/KΙΛΟ 4004 8χ15 cm 1500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίας στους βρεφονηπιακούς σταθµούς του ήµου, επιβάλλεται στον προµηθευτή πέραν των προβλεποµένων κυρώσεων (άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής Από

λειτουργίας στους βρεφονηπιακούς σταθµούς του ήµου, επιβάλλεται στον προµηθευτή πέραν των προβλεποµένων κυρώσεων (άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής Από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια: Γραφικής ύλης (χαρτόνια, πλαστελίνες ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κλπ) για τις ανάγκες των παιδιών ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ των Βρεφ/κων Σταθµών έτους 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ-ΓΣΠ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 1- Αμπελόκηποι, Αθήνα Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr Πληροφορίες : Κ. Σαββοπούλου Τηλέφωνο : 13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα : 08/03/208 Αρ. Πρωτ: 009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 39559/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.39,20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 1 Ο ΚΑΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 1 Ο ΚΑΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Γραφείο Προσχολικής Αγωγής ος Παιδικός Σταθμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.: ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του:. Δ/νση: Τηλ.: Α/Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ, Τύπος σύρματος που δέχεται:νο 64 30197320-5 ΤΕΜ. 4 2 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ, Τύπος σύρματος που

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005398142 2016-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 16/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 29413 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΔΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2015

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 13/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 15878 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 των Υπηρεσιών του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΡ ΠΡΩΤ: 1145/12-11-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ : 515,67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.: , , ,

Κ.Α.: , , , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια γραφικής ύλης και Φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου K.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων διοικήσεως ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων διοικήσεως ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Προμήθεια γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια γραφικής ύλης και Φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Ιλίου

Προµήθεια γραφικής ύλης και Φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια γραφικής ύλης και Φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Ιλίου K. Μ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ανήλικους και Παιδιά Προσφύγων» - «Non formal education activities to unaccompanied minors & refugee children» (P.N. 215/ ) καλεί τους

Ανήλικους και Παιδιά Προσφύγων» - «Non formal education activities to unaccompanied minors & refugee children» (P.N. 215/ ) καλεί τους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Δράσεις Άτυπης Εκπαίδευσης σε Ασυνόδευτους Ανήλικους και Παιδιά Προσφύγων» - «Non

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ CPV :30192700-8 30192151-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και σφραγίδων, για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27 Απριλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚ.: 953 Ν.Π... ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ, ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιεύθυνση: Μιαούλη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 22/0/201 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΜΕΛΕΤΗ: ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 15.6142.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΔΕΛΕΣ

ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ 127 ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΣΑΤΕΝ Δυνατότητα εκτύπωσης του λογοτύπου σας _min. 2.000 μέτρα 20mm 38mm 50mm ΚΟΡΔΕΛΕΣ 10mm 5510... 10mm 55Y 0.62 5515... 15mm 55Y 0.99 5520... 20mm 55Y 1.17 ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 15mm 5525...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (απόφαση πρύτανη 8315/ ΑΔΑ: ΩΑΠΨ469Β7Γ-ΓΨ1) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (απόφαση πρύτανη 8315/ ΑΔΑ: ΩΑΠΨ469Β7Γ-ΓΨ1) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυμνο 17/07/2016 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 9681 Τμήμα :Προμηθειών Ταχ. Δ/νση :Παν/πολη Ρεθύμνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :28310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ 12 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΚ Τηλ. / Φαξ:

ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ 12 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΚ Τηλ. / Φαξ: ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 12 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΚ 183 46 Τηλ. / Φαξ: 210 4821726 E-mail: p.smurnakis@gmail.com ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΤΡΙΦΤΟ ΤΡΙΚΛΩΝΟ ΜΕΤΑΞΩΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ: 0093/ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 3 mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 50 μετ. ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72 Τ.Κ.: 11528 Πληροφορίες: Αγγελική Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διαδικασία Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.

ΘΕΜΑ : Διαδικασία Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 02.03.2018 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 21/06/2017 Αρ. πρωτ 2866

Θεσσαλονίκη 21/06/2017 Αρ. πρωτ 2866 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 28 ης Οκτωβρίου 99, τ.κ. 54642 Πληροφ.: Αργυρώ Χαμουργιωτάκη Τηλέφωνο: 2310941777 εσωτ. 21 agstyl1@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή : 0,

Τιμή : 0, 18000300082 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ GEL 0,7 ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΥ ΣΒΗΝΕΙ ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 18000300080 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ GEL 0,7 ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ ΠΟΥ ΣΒΗΝΕΙ ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 18000300081 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ GEL 0,7 ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ ΜΠΛΕ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα