ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : ,12 Φ.Π.Α. 24%: 4.030,35 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,47 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : ,12 Φ.Π.Α. 24%: 4.030,35 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,47 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: , Φαξ: Αρμόδια: Δημοπούλου Αθανασία Αριθμός Μελέτης : 73/2016 ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ: Α) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β) Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & Ν. Γ ΓΕΝΙΑΣ Γ) Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ) Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια ειδών Παιδαγωγικού και Ψυχαγωγικού υλικού για την κάλυψη αναγκών για την λειτουργία των Τμημάτων της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής, την Αθλητική Κατασκήνωσή της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, το τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Δ/νσης Πολιτισμού και «Αετοπούλειου» Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : , Φ.Π.Α. 24%: 4.030,35 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,47 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Σελίδα 1 από 34

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών Παιδαγωγικού και Ψυχαγωγικού υλικού για την κάλυψη αναγκών για την λειτουργία των Τμημάτων της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής, την Αθλητική Κατασκήνωσή της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, το τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Δ/νσης Πολιτισμού και «Αετοπούλειου» Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου. Το ύψος της δαπάνης της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των , μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%: 4.030,35 συνολική δαπάνη με ΦΠΑ ,47, η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στους Κ.Α Έξοδα για παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Χαλανδρίου. Έχει ληφθεί ΠΑΥ με αριθμ.1006 / με ποσό ,47 ευρώ σε βάρος του Κ.Α Έξοδα για παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του αναλυτικού τιμολογίου. Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185 τ. Β / «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». 2. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 Φ.Ε.Κ. 19 τ. Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 3. Την Αποφ. Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 (Φ.Ε.Κ. 1789/Β/2010). 4. Ν.3463/2006/Α 114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 5. Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Σελίδα 2 από 34

3 6. Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 1Α/ : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 7. Ν.3886 /2010 «Περί δικαστικής προστασίας». 8. Π.Δ.166/2003/A 38 «Προσαρμογή με Οδηγ. 2000/35: Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 9. N.3852/2010/A 87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης». 10. Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από του Διατάκτες». 11. Ν.3548/2007/Α 68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».. Τις διατάξεις του άρθρου 157 1β του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α /08/08/2014). 13. Το πρωτογενές αίτημα 16REQ Σελίδα 3 από 34

4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο Μελέτης Προμήθειας: Το αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια ειδών Παιδαγωγικού και Ψυχαγωγικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των παρακάτω Διευθύνσεων όπως περιγράφονται αναλυτικά ανά ομάδα. 1. ΟΜΑΔΑ Α: Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2. ΟΜΑΔΑ Β: Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 3. ΟΜΑΔΑ Γ: Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 4. ΟΜΑΔΑ Δ: Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Α: Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ,ΡΟΛΑΚΙ 50Χ80εκ ΜΠΛΕ 2 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ,ΡΟΛΑΚΙ 50Χ80εκ ΡΟΖ 3 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ,ΡΟΛΑΚΙ 50Χ80εκ ΧΡΥΣΟ 4 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ,ΡΟΛΑΚΙ 50Χ80εκ ΚΟΚΚΙΝΟ 5 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ,ΡΟΛΑΚΙ 50Χ80εκ ΠΡΑΣΙΝΟ 6 ΑΡΙΘΜΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2,5ΕΚ/40 7 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΧΡΑΤΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 2ΜΕΤΡΑΧ2ΧΙΛ 8 ΑΤΛΑΚΟΛ 1 KGR 9 ΑΤΛΑΚΟΛ 1KGR ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΖΕ 10 ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΑ ΑΣΠΡΗ 1000ML 11 ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΑ ΚΑΦΕ 1000ML ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ 1000ML 13 ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 1000ML 14 ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΑ ΜΠΛΕ 1000ML Σελίδα 4 από 34

5 15 ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 1000ML 16 ΚΟΡΔΕΛΑ ΔΑΝΤΕΛΩΤΗ ΛΕΥΚΗ 19ΧΙΛ/10ΜΕΤΡΑ 17 ΚΟΡΔΕΛΑ ΚΑΡΟ ΚΟΚΚΙΝΗ 6ΧΙΛ/20ΜΕΤΡΑ Ρολάκι 18 ΚΟΡΔΕΛΑ ΚΑΡΟ ΠΡΑΣΙΝΗ 6ΧΙΛ/20ΜΕΤΡΑ Ρολάκι 19 ΚΟΡΔΕΛΑ ΠΟΥΑ ΜΠΛΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 10ΧΙΛ/20ΜΕΤΡΑ Ρολάκι 20 ΚΟΡΔΕΛΑ ΠΟΥΑ ΡΟΖ 10ΧΙΛ/20ΜΕΤΡΑ Ρολάκι 21 ΣΕΤ ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΚΑΡΟ,ΠΟΥΑ, ΤΥΠΟΥ ΓΑΖΙ),ΜΟΤΙΒΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΕΤ 5 ΚΑΡΟΥΛΙΑ 10ΧΙΛ/2ΜΕΤΡΑ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ) Σετ (5 Τεμαχ.) 22 ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΛΥΣΙΔΑ ΧΡΥΣΟ 3ΧΙΛ/20 ΜΕΤΡΑ 23 ΚΟΡΔΟΝΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 4ΧΙΛ/20 ΜΕΤΡΑ 24 ΚΟΡΔΟΝΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 4ΧΙΛ/20 ΜΕΤΡΑ 25 ΚΟΡΔΟΝΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ 4ΧΙΛ/20 ΜΕΤΡΑ 26 ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΑΤΕΝ ΠΛΑΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ 2ΧΙΛ/100ΜΕΤΡΑ Ρολάκι 27 ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΑΤΕΝ ΠΛΑΚΕ ΛΑΧΑΝΙ 2ΧΙΛ/100ΜΕΤΡΑ Ρολάκι 28 ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΑΤΕΝ ΠΛΑΚΕ ΤΙΡΚΟΥΑΖ 2ΧΙΛ/100ΜΕΤΡΑ Ρολάκι 29 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ ΠΑΣΤΕΛ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ 9 11ΧΙΛ./20 30 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΧΡΥΣΑ 10ΧΙΛ/11 31 ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ 250ΓΡ 32 ΚΟΥΜΠΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ 250 ΓΡΑΜ. 33 ΚΟΥΜΠΙΑ ΠΑΣΤΕΛ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ 250ΓΡ 34 ΚΟΧΥΛΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 35 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΚΕ ΛΕΥΚΟ 8ΧΙΛ./10ΜΕΤΡΑ 36 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΚΕ ΜΑΥΡΟ 8ΧΙΛ/10ΜΕΤΡΑ 37 ΛΙΝΑΤΣΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 130ΕΚ.Χ5 ΜΕΤΡΑ Σελίδα 5 από 34

6 38 ΜΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΙ 50 ΓΡΑΜ. 39 ΜΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΕΥΚΑ 20 ΓΡΑΜ. 40 ΜΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟ 50 ΓΡΑΜ. 41 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 2,5ΕΚ/45 42 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ 6,5ΕΚ/24 43 ΜΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 100 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 44 ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 60 3 ΜΕΓΕΘΗ 45 ΜΠΑΛΑΚΙ ΦΕΛΙΖΟΛ 4ΕΚ. 46 ΜΠΑΛΑΚΙ ΦΕΛΙΖΟΛ 6ΕΚ. 47 ΜΠΑΛΑΚΙ ΦΕΛΙΖΟΛ 8ΕΚ. 48 ΜΠΛΟΚ ΚΑΝΣΟΝ 25Χ35 cm 10 ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 49 ΜΠΛΟΚ ΡΙΓΕ ΚΑΡΟ ΠΟΥΑ ΜΙΚΡΑ ΣΧΕΔΙΑ (18ΦΥΛΛΑ/24Χ34εκ.) ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 50 ΜΠΛΟΚ ΒΕΛΟΥΤΕ ΧΑΡΤΟΝΙ, 10 ΦΥΛΛΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 25Χ35ΕΚ 51 ΜΠΛΟΚ ΓΛΑΣΣΕ (ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ)24Χ34ΕΚ 10 ΦΥΛ. 52 ΜΠΛΟΚ ΜΕ ΑΦΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ ΣΕΤ 10ΤΜΧ. ΔΙΑΣΤ.40Χ30ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 53 ΞΥΛΑΚΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 15ΕΚ/80 54 ΠΑΛΕΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 55 ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 18Χ14ΧΙΛ. 56 ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ ΨΙΛΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 500 ΓΡΑΜ. (ΒΑΖΟ) 57 ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ ΨΙΛΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 500 ΓΡΑΜ. (ΒΑΖΟ) 58 ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ ΨΙΛΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΜΠΛΕ 500 ΓΡΑΜ. (ΒΑΖΟ) 59 ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ ΨΙΛΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 500 ΓΡΑΜ. (ΒΑΖΟ) 60 ΠΗΛΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ TERRACOTTA 500 ΓΡΑΜ. 61 ΠΗΛΟΣ ΑΣΠΡΟ ΧΡΩΜΑ 500 ΓΡΑΜ. 62 ΠΗΛΟΣ ΤΥΠΟΥ FIMO SOFT 56 ΓΡ. (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Σελίδα 6 από 34

7 63 ΠΙΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΓΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΣΑΙΑ Ν.3 64 ΠΙΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΓΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΣΑΙΑ Ν.6 65 ΠΙΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΓΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΑ Ν.2 66 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΕΣ (10 ΧΡΩΜΑΤΩΝ) ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ 50 ΓΡ. ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΡΩΜΑ Πακέτα 67 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ PLAY DOH (4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 100ΓΡ.) Πακέτα 68 ΠΟΜ ΠΟΜ GLITTER 10 25ΧΙΛ/30 69 ΠΟΜ ΠΟΜ ΓΑΛΑΖΙΑ 8 20ΧΙΛ/ ΠΟΜ ΠΟΜ ΚΙΤΡΙΝΑ 8 20ΧΙΛ/ ΠΟΜ ΠΟΜ ΚΟΚΚΙΝΑ 8 20ΧΙΛ/ ΠΟΜ ΠΟΜ ΛΕΥΚΑ 8 20ΧΙΛ/ ΠΟΜ ΠΟΜ ΠΡΑΣΙΝΑ 8 20ΧΙΛ/ ΠΟΜ ΠΟΜ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΧΡΩΜΑΤΑ/ ΠΟΥΛΙΕΣ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΓΡΑΜ. 76 ΠΟΥΛΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ (50Χ70ΕΚ) 200 ΓΡ. ΠΕΡΙΠΟΥ 78 ΣΕΤ ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ: ΧΡΥΣΟ, ΑΣΗΜΙ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΦΟΥΞΙΑ) Σετ 79 ΣΕΤ ΦΤΕΡΑ ΑΠΑΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 80 ΣΕΤ ΦΤΕΡΑ ΙΝΔΙΑΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 81 ΣΠΡΕΪ ΧΙΟΝΙ 150 ML 82 ΣΠΡΕΪ ΧΡΥΣΟ 150 ML 83 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 50ΕΚ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ 30 ΕΚ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΜΠΛΕ 50ΕΚ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΜΩΒ 50ΕΚ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 Σελίδα 7 από 34

8 87 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ 50ΕΚ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΡΟΖ 50ΕΚ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟ ΚΑΡΟΥΛΑΚΙ/3ΧΙΛ/80 ΜΕΤΡΑ 90 ΤΕΜΠΕΡΑ GLITTER 50ML ΑΣΗΜΙ 91 ΤΕΜΠΕΡΑ GLITTER 250ML ΚΟΚΚΙΝΟ 92 ΤΕΜΠΕΡΑ GLITTER 250ML ΠΡΑΣΙΝΟ 93 ΤΕΜΠΕΡΑ GLITTER 250ML ΧΡΥΣΟ 94 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΑΣΠΡΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ 95 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΑΦΕ 1 ΛΙΤΡΟΥ 96 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ 97 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΟΚΚΙΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ 98 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΑΥΡΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ 99 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΠΛΕ 1 ΛΙΤΡΟΥ 100 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΩΒ 1 ΛΙΤΡΟΥ 101 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 ΛΙΤΡΟΥ 102 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ 103 ΦΟΡΜΕΣ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (10 ) Σετ(10Τεμαχ.) 104 ΧΑΝΤΡΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 8ΧΙΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΝΤΡΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΛΑΧΑΝΙ 8ΧΙΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΝΤΡΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΩΒ 8ΧΙΛ/ ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΑΤ ΜΠΛΕ 6ΧΙΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΑΤ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΧΙΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΑΤ ΡΟΖ 6ΧΙΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ 80ΓΡ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΓΑΛΑΖΙΟ 1 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΚΙΤΡΙΝΟ 113 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΚΟΚΚΙΝΟ Σελίδα 8 από 34

9 114 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΛΕΥΚΟ 115 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΠΡΑΣΙΝΟ 116 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΠΟΥΑ (4 ΧΡΩΜ) 117 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΡΙΓΕ (4 ΧΡΩΜ) 118 ΧΑΡΤΙ ΓΡΑΣΙΔΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 ΓΡΑΜ. 119 ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΡΟΥ ΑΣΠΡΟ ΧΡΩΜΑ (10 ΜΕΤΡΩΝ X 1 ΜΕΤΡΟ) 0 ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΡΟΥ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ (10 Μέτρων X 1 ΜΕΤΡΟ) 1 ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (10 ΜΕΤΡΩΝ X 1 ΜΕΤΡΟ) 2 ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΟΥΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 49,50Χ68 cm ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 300GR 3 ΧΑΡΤΟΝΙ ΡΙΓΕ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 49,50Χ68 cm ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 300GR 4 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΑΣΠΡΟ 50Χ70 cm 5 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΓΑΛΑΖΙΟ 50Χ70 cm 6 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΕΚΡΟΥ 50Χ70 cm 7 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΑΦΕ 50Χ70 cm 8 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΙΤΡΙΝΟ 50Χ70 cm 9 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ 50Χ70 cm 130 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΑΧΑΝΙ 50Χ70 cm 131 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΑΥΡΟ 50Χ70 cm 132 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΟΒ 50Χ70 cm 133 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΠΛΕ 50Χ70 cm 134 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 50Χ70 cm 135 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ 50Χ70 cm 136 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΡΟΖ 50Χ70 cm 137 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΤΑΜΠΑ 50Χ70 cm 138 ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΑΣΠΡΟ 50Χ70 cm 139 ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΓΑΛΑΖΙΟ 50Χ70 cm 140 ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΚΙΤΡΙΝΟ 50Χ70 cm 141 ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΚΟΚΚΙΝΟ 50Χ70 cm Σελίδα 9 από 34

10 142 ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΛΑΧΑΝΙ 50Χ70 cm 143 ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΜΑΥΡΟ 50Χ70 cm 144 ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΜΠΛΕ 50Χ70 cm 145 ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΠΡΑΣΙΝΟ 50Χ70 cm 146 ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 50Χ70 cm 147 ΨΑΛΙΔΑΚΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΗ ΑΚΡΗ 13ΕΚ. 148 ΨΑΛΙΔΑΚΙ ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ 13,5 ΕΚ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ ΚΟΨΙΜΟ 149 ΨΑΛΙΔΑΚΙ ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ 13,5 ΕΚ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ, ΓΙΑ ΖΙΚ ΖΑΚ ΚΟΨΙΜΟ ΟΜΑΔΑ Β: Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Επιτραπέζιο UNO Deluxe 2 Monopoly Junior 3 Monopoly Standart 4 Πυργόλεξο 5 10 σε 1 Παίζω & Μαθαίνω 6 Επιτραπέζιο Jenga Quake 7 Γκρινιάρης Φιδάκι 8 Σκάκι Ντάμα Τρίλιζα 9 Κυκλοφοριακή Αγωγή 10 Ναυμαχία 11 Score 4 Μάντεψε ποιος Σελίδα 10 από 34

11 ΟΜΑΔΑ Γ: Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Κουκλόσπιτο επιπλωμένο, διαστάσεων περίπου 80Χ40Χ65εκ. 2 Σετ οικογένειας έξι μελών, σε κλίμακα διαστάσεων ανάλογη αυτών του κουκλόσπιτου από 10 έως 15εκ.ύψους 3 Βαλιτσάκι γιατρού, που να περιλαμβάνει όλα τα ιατρικά εργαλεία ΟΜΑΔΑ Δ: Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Μπάλα ποδοσφαίρου, περίπου 20εκ., χρώματος μπλε μαύρου 2 Χαρτί μέτρου άσπρο χρώματος σε ρολό, πλάτους 1 μέτρου 3 Χαρτί ζωγραφικής λευκό σε ρολό, 50 μέτρων Χ 50εκ. 4 Κουμπιά στρογγυλά διαφόρων χρωμάτων και μεγεθών, συσκευασία 250γρ, Μέτρο 5 Κόλλα για decoupage, ματ, για όλες τις επιφάνειες, μπουκάλι 250ml 6 Κόλλα decoupage, για επιφάνειες γυαλιού και πορσελάνης, μπουκάλι 100ml 7 Κόλλα decoupage, ματ, για όλες τις επιφάνειες, βάζο 250ml 8 Σπάγκος φυσικός, οικολογικός, 500γρ περίπου 9 Πετονιά διαφανής, πάχους 3χιλΧ50 μέτρα. Σελίδα 11 από 34

12 10 Σετ μουλινέδες, 52τεμ., διαφόρων χρωμάτων 11 Αυτοκόλλητα στρογγυλά χρατς, διαμέτρου 1,5 2εκ., συσκευασία 24 τεμαχίων περίπου Αυτοκόλλητη ταινία χρατς, διαστάσεων: 2mΧ 20mm 13 Κορδόνι σουέτ κόκκινo,3 mm X 50 m 14 Ξυλάκια παγωτού, 15εκ.περίπου, συσκευασία 80τεμ. 15 Ξυλάκια παγωτού χρωματιστά, 11εκ., συσκευασία 100τεμ. 16 Φτερά κίτρινα, 13εκ., συσκευασία 15 τεμαχίων. 17 Ματάκια χειροτεχνίας, συσκευασία 60 τεμαχίων, 3 μεγεθών 18 Τέμπερα κόκκινη,1000 ml 19 Τέμπερα άσπρη,1000 ml 20 Τέμπερα κίτρινη,1000 ml 21 Τέμπερα λαχανί,1000 ml 22 Δαχτυλομπογιά άσπρη,1000ml 23 Δαχτυλομπογιά κόκκινη,1000ml, 24 Δαχτυλομπογιά κίτρινη,1000ml 25 Δαχτυλομπογιά πράσινη,1000ml 26 Αλεξίπτωτο υφασμάτινο παιχνίδι, με 8 λάβες και διάφορα χρώματα, 3,5 m 27 Πλαστελίνη φυτική, πολύ μαλακή (δέκα χρωμάτων), 28 Σετ σύρμα πίπας, πομ πομ και ματάκια, σε διάφορα χρώματα και μεγέθη, 300 τεμαχίων 29 Φάκελοι χρωματιστοί, 11Χ15,5εκ, συσκευασία 50 τεμαχίων 30 Χαρτί για origami διαφόρων χρωμάτων και σχεδίων, συσκευασία 200 φύλλων, 15Χ15εκ. Σελίδα από 34

13 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ/ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 17/06/2016 Η Συντάξασα Η Προϊσταμένη Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής Μπούσιου Μαρία Σούτη Φωτεινή Σελίδα 13 από 34

14 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ,ΡΟΛΑΚΙ 50Χ80εκ ΜΠΛΕ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ,ΡΟΛΑΚΙ 50Χ80εκ ΡΟΖ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ,ΡΟΛΑΚΙ 50Χ80εκ ΧΡΥΣΟ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ,ΡΟΛΑΚΙ 50Χ80εκ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ,ΡΟΛΑΚΙ 50Χ80εκ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΡΙΘΜΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2,5ΕΚ/40 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΧΡΑΤΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 2ΜΕΤΡΑΧ2ΧΙΛ 24 0,77 18, ,77 18, ,77 18, ,77 18, ,77 18, ,64 63, ,32 79,68 8 ΑΤΛΑΚΟΛ 1 KGR 30 2,81 84,30 9 ΑΤΛΑΚΟΛ 1KGR ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΖΕ 40 4,68 187,20 10 ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΑ ΑΣΠΡΗ 1000ML 26 5,20 135,20 11 ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΑ ΚΑΦΕ 1000ML 23 5,20 119,60 ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ 1000ML 24 5,20 4,80 13 ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 1000ML 24 5,20 4,80 14 ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΑ ΜΠΛΕ 1000ML 24 5,20 4,80 15 ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 1000ML 24 5,20 4,80 ΚΟΡΔΕΛΑ ΔΑΝΤΕΛΩΤΗ ΛΕΥΚΗ 16 19ΧΙΛ/10ΜΕΤΡΑ 18 4,76 85,68 17 ΚΟΡΔΕΛΑ ΚΑΡΟ ΚΟΚΚΙΝΗ 6ΧΙΛ/20ΜΕΤΡΑ Ρολάκι 18 5,02 90,36 18 ΚΟΡΔΕΛΑ ΚΑΡΟ ΠΡΑΣΙΝΗ 6ΧΙΛ/20ΜΕΤΡΑ Ρολάκι 18 5,02 90,36 19 ΚΟΡΔΕΛΑ ΠΟΥΑ ΜΠΛΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 10ΧΙΛ/20ΜΕΤΡΑ Ρολάκι 18 6,72 0,96 20 ΚΟΡΔΕΛΑ ΠΟΥΑ ΡΟΖ 10ΧΙΛ/20ΜΕΤΡΑ Ρολάκι 18 6,72 0,96 Σελίδα 14 από 34

15 21 ΣΕΤ ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΚΑΡΟ,ΠΟΥΑ, ΤΥΠΟΥ ΓΑΖΙ),ΜΟΤΙΒΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΕΤ 5 Σετ (5 Τεμαχ.) ΚΑΡΟΥΛΙΑ 10ΧΙΛ/2ΜΕΤΡΑ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ) 18 4,68 84,24 22 ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΛΥΣΙΔΑ ΧΡΥΣΟ 3ΧΙΛ/20 ΜΕΤΡΑ 18 4,76 85, ΚΟΡΔΟΝΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 4ΧΙΛ/20 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 4ΧΙΛ/20 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ 4ΧΙΛ/20 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΑΤΕΝ ΠΛΑΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ 2ΧΙΛ/100ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΑΤΕΝ ΠΛΑΚΕ ΛΑΧΑΝΙ 2ΧΙΛ/100ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΑΤΕΝ ΠΛΑΚΕ ΤΙΡΚΟΥΑΖ 2ΧΙΛ/100ΜΕΤΡΑ ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ ΠΑΣΤΕΛ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ 9 11ΧΙΛ./20 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΧΡΥΣΑ 10ΧΙΛ/11 ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ 250ΓΡ ΚΟΥΜΠΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ 250 ΓΡΑΜ. ΚΟΥΜΠΙΑ ΠΑΣΤΕΛ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ 250ΓΡ Ρολάκι Ρολάκι Ρολάκι 5,53 66,36 5,53 66,36 5,53 66,36 4,51 54, 4,51 54, 4,51 54, 18 1,62 29, ,28 23,04 2,81 33,72 2,81 33,72 2,81 33,72 34 ΚΟΧΥΛΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 1,53 18,36 35 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΚΕ ΛΕΥΚΟ 8ΧΙΛ./10ΜΕΤΡΑ 15 1,87 28,05 36 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΚΕ ΜΑΥΡΟ 8ΧΙΛ/10ΜΕΤΡΑ 15 1,87 28,05 37 ΛΙΝΑΤΣΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 130ΕΚ.Χ5 ΜΕΤΡΑ 6 22,02 132, 38 ΜΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΙ 50 ΓΡΑΜ. 1,87 22,44 39 ΜΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΕΥΚΑ 20 ΓΡΑΜ. 24 0,94 22,56 40 ΜΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟ 50 ΓΡΑΜ. 1,87 22,44 41 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 2,5ΕΚ/45 1,87 22,44 42 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ 6,5ΕΚ/24 1,45 17,40 Σελίδα 15 από 34

16 43 44 ΜΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 100 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 60 3 ΜΕΓΕΘΗ 4,17 50,04 1,70 20,40 45 ΜΠΑΛΑΚΙ ΦΕΛΙΖΟΛ 4ΕΚ ,19 28,50 46 ΜΠΑΛΑΚΙ ΦΕΛΙΖΟΛ 6ΕΚ ,22 44,00 47 ΜΠΑΛΑΚΙ ΦΕΛΙΖΟΛ 8ΕΚ ,33 66, ΜΠΛΟΚ ΚΑΝΣΟΝ 25Χ35 cm 10 ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΠΛΟΚ ΡΙΓΕ ΚΑΡΟ ΠΟΥΑ ΜΙΚΡΑ ΣΧΕΔΙΑ (18ΦΥΛΛΑ/24Χ34εκ.) ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΠΛΟΚ ΒΕΛΟΥΤΕ ΧΑΡΤΟΝΙ, 10 ΦΥΛΛΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 25Χ35ΕΚ ΜΠΛΟΚ ΓΛΑΣΣΕ (ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ)24Χ34ΕΚ 10 ΦΥΛ. ΜΠΛΟΚ ΜΕ ΑΦΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ ΣΕΤ 10ΤΜΧ. ΔΙΑΣΤ.40Χ30ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΞΥΛΑΚΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 15ΕΚ/ , , , , ,55 6, ,81 324, ,06 208, ,45 34,80 54 ΠΑΛΕΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 1,28 15,36 55 ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 18Χ14ΧΙΛ ,14 28, ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ ΨΙΛΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 500 ΓΡΑΜ. (ΒΑΖΟ) ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ ΨΙΛΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 500 ΓΡΑΜ. (ΒΑΖΟ) ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ ΨΙΛΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΜΠΛΕ 500 ΓΡΑΜ. (ΒΑΖΟ) ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ ΨΙΛΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 500 ΓΡΑΜ. (ΒΑΖΟ) 18 2,47 44, ,47 44, ,47 44, ,47 44,46 60 ΠΗΛΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ TERRACOTTA 500 ΓΡΑΜ. 60 1,62 97,20 61 ΠΗΛΟΣ ΑΣΠΡΟ ΧΡΩΜΑ 500 ΓΡΑΜ. 60 1,62 97, ΠΗΛΟΣ ΤΥΠΟΥ FIMO SOFT 56 ΓΡ. (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΠΙΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΓΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΣΑΙΑ Ν.3 ΠΙΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΓΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΣΑΙΑ Ν.6 ΠΙΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΓΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΑ Ν.2 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΕΣ (10 ΧΡΩΜΑΤΩΝ) ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ 50 ΓΡ. ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΡΩΜΑ Πακέτα 100 1,53 153,00 2 0,38 46, ,50 50, ,32, ,32 464,80 Σελίδα 16 από 34

17 67 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ PLAY DOH (4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 100ΓΡ.) Πακέτα 102 3,74 381,48 68 ΠΟΜ ΠΟΜ GLITTER 10 25ΧΙΛ/ ,36 24,48 69 ΠΟΜ ΠΟΜ ΓΑΛΑΖΙΑ 8 20ΧΙΛ/ ,53 27,54 70 ΠΟΜ ΠΟΜ ΚΙΤΡΙΝΑ 8 20ΧΙΛ/ ,53 27,54 71 ΠΟΜ ΠΟΜ ΚΟΚΚΙΝΑ 8 20ΧΙΛ/ ,53 27,54 72 ΠΟΜ ΠΟΜ ΛΕΥΚΑ 8 20ΧΙΛ/ ,53 36,72 73 ΠΟΜ ΠΟΜ ΠΡΑΣΙΝΑ 8 20ΧΙΛ/ ,53 27,54 74 ΠΟΜ ΠΟΜ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΧΡΩΜΑΤΑ/ ,02 30, 75 ΠΟΥΛΙΕΣ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΓΡΑΜ. 18 0,51 9,18 76 ΠΟΥΛΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 500 1,11 13,32 77 ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ (50Χ70ΕΚ) 200 ΓΡ. ΠΕΡΙΠΟΥ 22 1,62 35, ΣΕΤ ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ: ΧΡΥΣΟ, ΑΣΗΜΙ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΦΟΥΞΙΑ) ΣΕΤ ΦΤΕΡΑ ΑΠΑΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕΤ ΦΤΕΡΑ ΙΝΔΙΑΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Σετ 7,14 85,68 2,04 24,48 1,62 19,44 81 ΣΠΡΕΪ ΧΙΟΝΙ 150 ML 18 2,30 41,40 82 ΣΠΡΕΪ ΧΡΥΣΟ 150 ML 18 3,15 56, ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 50ΕΚ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ 30 ΕΚ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΜΠΛΕ 50ΕΚ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΜΩΒ 50ΕΚ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ 50ΕΚ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΡΟΖ 50ΕΚ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΣΥΡΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟ ΚΑΡΟΥΛΑΚΙ/3ΧΙΛ/80 ΜΕΤΡΑ 18 0,94 16, ,19 21, ,94 16, ,94 16, ,94 16, ,94 16, ,55 45,90 90 ΤΕΜΠΕΡΑ GLITTER 50ML ΑΣΗΜΙ 42 2,98 5,16 Σελίδα 17 από 34

18 91 ΤΕΜΠΕΡΑ GLITTER 250ML ΚΟΚΚΙΝΟ 42 2,98 5,16 92 ΤΕΜΠΕΡΑ GLITTER 250ML ΠΡΑΣΙΝΟ 34 2,98 101,32 93 ΤΕΜΠΕΡΑ GLITTER 250ML ΧΡΥΣΟ 46 2,98 137,08 94 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΑΣΠΡΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ 52 2,89 150,28 95 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΑΦΕ 1 ΛΙΤΡΟΥ 46 2,89 132,94 96 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ 54 2,89 156,06 97 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΟΚΚΙΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ 54 2,89 156,06 98 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΑΥΡΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ 46 2,89 132,94 99 ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΠΛΕ 1 ΛΙΤΡΟΥ 54 2,89 156, ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΩΒ 1 ΛΙΤΡΟΥ 46 2,89 132, ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 ΛΙΤΡΟΥ 50 2,89 144, ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ 50 2,89 144, ΦΟΡΜΕΣ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (10 ) ΧΑΝΤΡΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 8ΧΙΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 32 ΧΑΝΤΡΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΛΑΧΑΝΙ 8ΧΙΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 32 ΧΑΝΤΡΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΩΒ 8ΧΙΛ/32 ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΑΤ ΜΠΛΕ 6ΧΙΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΑΤ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΧΙΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΑΤ ΡΟΖ 6ΧΙΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ 80ΓΡ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300 Σετ(10Τεμαχ.) 39 1,96 76, ,85 34, ,85 34, ,85 34, ,85 34, ,85 34, ,85 34,00 2,89 34, ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΓΑΛΑΖΙΟ 160 0,33 52,80 1 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΚΙΤΡΙΝΟ 140 0,33 46, ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΚΟΚΚΙΝΟ 160 0,33 52, ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΛΕΥΚΟ 172 0,33 56, ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΠΡΑΣΙΝΟ 160 0,33 52, ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΠΟΥΑ (4 ΧΡΩΜ) ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΡΙΓΕ (4 ΧΡΩΜ) 32 5,87 187, ,87 234,80 Σελίδα 18 από 34

19 ΧΑΡΤΙ ΓΡΑΣΙΔΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 ΓΡΑΜ. ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΡΟΥ ΑΣΠΡΟ ΧΡΩΜΑ (10 ΜΕΤΡΩΝ X 1 ΜΕΤΡΟ) ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΡΟΥ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ (10 Μέτρων X 1 ΜΕΤΡΟ) ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (10 ΜΕΤΡΩΝ X 1 ΜΕΤΡΟ) ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΟΥΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 49,50Χ68 cm ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 300GR ΧΑΡΤΟΝΙ ΡΙΓΕ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 49,50Χ68 cm ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 300GR 300 0,94 282, ,55 2, ,98 113, ,55 137, ,11 297, ,11 244,20 4 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΑΣΠΡΟ 50Χ70 cm 592 0,31 183,52 5 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΓΑΛΑΖΙΟ 50Χ70 cm 592 0,31 183,52 6 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΕΚΡΟΥ 50Χ70 cm 324 0,31 100,44 7 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΑΦΕ 50Χ70 cm 464 0,31 143,84 8 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΙΤΡΙΝΟ 50Χ70 cm 604 0,31 187,24 9 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ 50Χ70 cm 624 0,31 193, ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΑΧΑΝΙ 50Χ70 cm 604 0,31 187, ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΑΥΡΟ 50Χ70 cm 476 0,31 147, ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΟΒ 50Χ70 cm 276 0,31 85, ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΠΛΕ 50Χ70 cm 564 0,31 174, ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 50Χ70 cm 564 0,31 174, ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ 50Χ70 cm 576 0,31 178, ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΡΟΖ 50Χ70 cm 344 0,31 106, ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΤΑΜΠΑ 50Χ70 cm 328 0,31 101, ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΑΣΠΡΟ 50Χ70 cm 140 0,68 95, ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΓΑΛΑΖΙΟ 50Χ70 cm 136 0,68 92, ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΚΙΤΡΙΝΟ 50Χ70 cm 180 0,68 2, ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΚΟΚΚΙΝΟ 50Χ70 cm 180 0,68 2, ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΛΑΧΑΝΙ 50Χ70 cm 136 0,68 92, ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΜΑΥΡΟ 50Χ70 cm 1 0,68 76, ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΜΠΛΕ 50Χ70 cm 136 0,68 92, ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΠΡΑΣΙΝΟ 50Χ70 cm 140 0,68 95,20 ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 50Χ cm 168 0,94 157,92 Σελίδα 19 από 34

20 147 ΨΑΛΙΔΑΚΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΗ ΑΚΡΗ 13ΕΚ. 86 0,51 43, ΨΑΛΙΔΑΚΙ ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ 13,5 ΕΚ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ ΚΟΨΙΜΟ 24 1,45 34, ΨΑΛΙΔΑΚΙ ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ 13,5 ΕΚ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ, ΓΙΑ ΖΙΚ ΖΑΚ ΚΟΨΙΜΟ 24 1,45 34,80 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ ,68 ΦΠΑ 24% 3.876,16 ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ,84 ΟΜΑΔΑ Β: Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ TEMAXIA ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Επιτραπέζιο UNO Deluxe 3 8,13 24,39 2 Monopoly Junior 2 16,26 32,52 3 Monopoly Standart 2 16,26 32,52 4 Πυργόλεξο 2 8,13 16, σε 1 Παίζω & Μαθαίνω 1 8,13 8,13 6 Επιτραπέζιο Jenga Quake 2 20,32 40,64 7 Γκρινιάρης Φιδάκι 2 10,56 21, 8 Σκάκι Ντάμα Τρίλιζα 1 11,38 11,38 9 Κυκλοφοριακή Αγωγή 1 9,75 9,75 10 Ναυμαχία 2 10,56 21, 11 Score 4 2 9,75 19,50 Μάντεψε ποιος 2 4,87 9,74 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 247,07 ΦΠΑ 24% 59,30 ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 306,37 Σελίδα 20 από 34

21 ΟΜΑΔΑ Γ: Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Κουκλόσπιτο επιπλωμένο, διαστάσεων περίπου 80Χ40Χ65εκ. Σετ οικογένειας έξι μελών, σε κλίμακα διαστάσεων ανάλογη αυτών του κουκλόσπιτου από 10 έως 15εκ.ύψους Βαλιτσάκι γιατρού, που να περιλαμβάνει όλα τα ιατρικά εργαλεία 1 175, , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 219,00 ΦΠΑ 24% 52,56 ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 271,56 Σελίδα 21 από 34

22 ΟΜΑΔΑ Δ: Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Μπάλα ποδοσφαίρου, περίπου 20εκ., χρώματος μπλε μαύρου Χαρτί μέτρου άσπρο χρώματος σε ρολό, πλάτους 1 μέτρου Χαρτί ζωγραφικής λευκό σε ρολό, 50 μέτρων Χ 50εκ. Κουμπιά στρογγυλά διαφόρων χρωμάτων και μεγεθών, συσκευασία 250γρ, Κόλλα για decoupage, ματ, για όλες τις επιφάνειες, μπουκάλι 250ml Κόλλα decoupage, για επιφάνειες γυαλιού και πορσελάνης, μπουκάλι 100ml Κόλλα decoupage, ματ, για όλες τις επιφάνειες, βάζο 250ml Σπάγκος φυσικός, οικολογικός, 500γρ περίπου Πετονιά διαφανής, πάχους 3χιλΧ50 μέτρα. Σετ μουλινέδες, 52τεμ., διαφόρων χρωμάτων Αυτοκόλλητα στρογγυλά χρατς, διαμέτρου 1,5 2εκ., συσκευασία 24 τεμαχίων περίπου Αυτοκόλλητη ταινία χρατς, διαστάσεων: 2mΧ 20mm ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣOΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 3,40 3,40 Μέτρο 50 0,26 13,00 1 7,57 7,57 1 2,81 2,81 1 5,87 5,87 2 5,87 11,74 2 6,,24 1 1,96 1,96 1 1,36 1,36 1 5,02 5,02 1 3,66 3,66 1 3,32 3,32 13 Κορδόνι σουέτ κόκκινo,3 mm X 50 m 1 4,17 4, Ξυλάκια παγωτού, 15εκ.περίπου, συσκευασία 80τεμ. Ξυλάκια παγωτού χρωματιστά, 11εκ., συσκευασία 100τεμ. Φτερά κίτρινα, 13εκ., συσκευασία 15 τεμαχίων. Ματάκια χειροτεχνίας, συσκευασία 60 τεμαχίων, 3 μεγεθών 1 1,45 1,45 1 1,36 1,36 1 1,19 1,19 1 1,70 1,70 Σελίδα 22 από 34

23 18 Τέμπερα κόκκινη,1000 ml 1 2,89 2,89 19 Τέμπερα άσπρη,1000 ml 1 2,89 2,89 20 Τέμπερα κίτρινη,1000 ml 1 2,89 2,89 21 Τέμπερα λαχανί,1000 ml 1 2,89 2,89 22 Δαχτυλομπογιά άσπρη,1000ml 1 5,19 5,19 23 Δαχτυλομπογιά κόκκινη,1000ml, 1 5,19 5,19 24 Δαχτυλομπογιά κίτρινη,1000ml 1 5,19 5,19 25 Δαχτυλομπογιά πράσινη,1000ml 1 5,19 5, Αλεξίπτωτο υφασμάτινο παιχνίδι, με 8 λάβες και διάφορα χρώματα, 3,5 m Πλαστελίνη φυτική, πολύ μαλακή (δέκα χρωμάτων), Σετ σύρμα πίπας, πομ πομ και ματάκια, σε διάφορα χρώματα και μεγέθη, 300 τεμαχίων Φάκελοι χρωματιστοί, 11Χ15,5εκ, συσκευασία 50 τεμαχίων Χαρτί για origami διαφόρων χρωμάτων και σχεδίων, συσκευασία 200 φύλλων, 15Χ15εκ. 1 30,00 30,00 3 3,32 9,96 1 6,38 6,38 1 5,87 5, ,02 10,02 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 176,37 ΦΠΑ 24% 42,33 ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 218,70 Σελίδα 23 από 34

24 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΟΜΑΔΕΣ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ Α , , ,84 ΟΜΑΔΑ Β 247,07 59,30 306,37 ΟΜΑΔΑ Γ 219,00 52,56 271,56 ΟΜΑΔΑ Δ 176,37 42,33 218,70 ΣΥΝΟΛΑ , 4.030, ,47 CPV: : Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ/ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 17 /06/2016 Η Συντάξασα Η Προϊσταμένη Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής Μπούσιου Μαρία Σούτη Φωτεινή Σελίδα 24 από 34

25 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ,ΡΟΛΑΚΙ 50Χ80εκ ΜΠΛΕ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ,ΡΟΛΑΚΙ 50Χ80εκ ΡΟΖ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ,ΡΟΛΑΚΙ 50Χ80εκ ΧΡΥΣΟ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ,ΡΟΛΑΚΙ 50Χ80εκ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ,ΡΟΛΑΚΙ 50Χ80εκ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΡΙΘΜΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2,5ΕΚ/40 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΧΡΑΤΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 2ΜΕΤΡΑΧ2ΧΙΛ 8 ΑΤΛΑΚΟΛ 1 KGR 30 9 ΑΤΛΑΚΟΛ 1KGR ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΖΕ ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΑ ΑΣΠΡΗ 1000ML ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΑ ΚΑΦΕ 1000ML 23 ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ 1000ML ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 1000ML ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΑ ΜΠΛΕ 1000ML ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 1000ML 24 ΚΟΡΔΕΛΑ ΔΑΝΤΕΛΩΤΗ ΛΕΥΚΗ 16 19ΧΙΛ/10ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΔΕΛΑ ΚΑΡΟ ΚΟΚΚΙΝΗ 6ΧΙΛ/20ΜΕΤΡΑ Ρολάκι ΚΟΡΔΕΛΑ ΚΑΡΟ ΠΡΑΣΙΝΗ 6ΧΙΛ/20ΜΕΤΡΑ Ρολάκι ΚΟΡΔΕΛΑ ΠΟΥΑ ΜΠΛΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 10ΧΙΛ/20ΜΕΤΡΑ Ρολάκι 20 ΚΟΡΔΕΛΑ ΠΟΥΑ ΡΟΖ 10ΧΙΛ/20ΜΕΤΡΑ Ρολάκι Σελίδα 25 από 34

26 21 ΣΕΤ ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΚΑΡΟ,ΠΟΥΑ, ΤΥΠΟΥ ΓΑΖΙ),ΜΟΤΙΒΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΕΤ 5 Σετ (5 Τεμαχ.) ΚΑΡΟΥΛΙΑ 10ΧΙΛ/2ΜΕΤΡΑ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ) ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΛΥΣΙΔΑ ΧΡΥΣΟ 3ΧΙΛ/20 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 4ΧΙΛ/20 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 4ΧΙΛ/20 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ 4ΧΙΛ/20 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΑΤΕΝ ΠΛΑΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ 2ΧΙΛ/100ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΑΤΕΝ ΠΛΑΚΕ ΛΑΧΑΝΙ 2ΧΙΛ/100ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΑΤΕΝ ΠΛΑΚΕ ΤΙΡΚΟΥΑΖ 2ΧΙΛ/100ΜΕΤΡΑ ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ ΠΑΣΤΕΛ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ 9 11ΧΙΛ./20 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΧΡΥΣΑ 10ΧΙΛ/11 ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ 250ΓΡ ΚΟΥΜΠΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ 250 ΓΡΑΜ. ΚΟΥΜΠΙΑ ΠΑΣΤΕΛ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ 250ΓΡ Ρολάκι Ρολάκι Ρολάκι 34 ΚΟΧΥΛΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 35 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΚΕ ΛΕΥΚΟ 8ΧΙΛ./10ΜΕΤΡΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΚΕ ΜΑΥΡΟ 8ΧΙΛ/10ΜΕΤΡΑ ΛΙΝΑΤΣΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 130ΕΚ.Χ5 ΜΕΤΡΑ 38 ΜΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΙ 50 ΓΡΑΜ. 39 ΜΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΕΥΚΑ 20 ΓΡΑΜ ΜΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟ 50 ΓΡΑΜ. ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 2,5ΕΚ/ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ 6,5ΕΚ/ Σελίδα 26 από 34

27 43 44 ΜΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 100 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 60 3 ΜΕΓΕΘΗ 45 ΜΠΑΛΑΚΙ ΦΕΛΙΖΟΛ 4ΕΚ ΜΠΑΛΑΚΙ ΦΕΛΙΖΟΛ 6ΕΚ ΜΠΑΛΑΚΙ ΦΕΛΙΖΟΛ 8ΕΚ ΜΠΛΟΚ ΚΑΝΣΟΝ 25Χ35 cm 10 ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΠΛΟΚ ΡΙΓΕ ΚΑΡΟ ΠΟΥΑ ΜΙΚΡΑ ΣΧΕΔΙΑ (18ΦΥΛΛΑ/24Χ34εκ.) ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΠΛΟΚ ΒΕΛΟΥΤΕ ΧΑΡΤΟΝΙ, 10 ΦΥΛΛΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 25Χ35ΕΚ ΜΠΛΟΚ ΓΛΑΣΣΕ (ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ)24Χ34ΕΚ 10 ΦΥΛ. ΜΠΛΟΚ ΜΕ ΑΦΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ ΣΕΤ 10ΤΜΧ. ΔΙΑΣΤ.40Χ30ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΞΥΛΑΚΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 15ΕΚ/ ΠΑΛΕΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 55 ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 18Χ14ΧΙΛ ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ ΨΙΛΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 500 ΓΡΑΜ. (ΒΑΖΟ) ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ ΨΙΛΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 500 ΓΡΑΜ. (ΒΑΖΟ) ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ ΨΙΛΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΜΠΛΕ 500 ΓΡΑΜ. (ΒΑΖΟ) ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ ΨΙΛΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 500 ΓΡΑΜ. (ΒΑΖΟ) ΠΗΛΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ TERRACOTTA 500 ΓΡΑΜ ΠΗΛΟΣ ΑΣΠΡΟ ΧΡΩΜΑ 500 ΓΡΑΜ ΠΗΛΟΣ ΤΥΠΟΥ FIMO SOFT 56 ΓΡ. (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΠΙΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΓΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΣΑΙΑ Ν.3 ΠΙΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΓΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΣΑΙΑ Ν.6 ΠΙΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΓΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΑ Ν.2 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΕΣ (10 ΧΡΩΜΑΤΩΝ) ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ 50 ΓΡ. ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΡΩΜΑ Πακέτα Σελίδα 27 από 34

28 67 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ PLAY DOH (4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 100ΓΡ.) Πακέτα 68 ΠΟΜ ΠΟΜ GLITTER 10 25ΧΙΛ/ ΠΟΜ ΠΟΜ ΓΑΛΑΖΙΑ 8 20ΧΙΛ/ ΠΟΜ ΠΟΜ ΚΙΤΡΙΝΑ 8 20ΧΙΛ/ ΠΟΜ ΠΟΜ ΚΟΚΚΙΝΑ 8 20ΧΙΛ/ ΠΟΜ ΠΟΜ ΛΕΥΚΑ 8 20ΧΙΛ/ ΠΟΜ ΠΟΜ ΠΡΑΣΙΝΑ 8 20ΧΙΛ/ ΠΟΜ ΠΟΜ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΧΡΩΜΑΤΑ/ ΠΟΥΛΙΕΣ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΓΡΑΜ ΠΟΥΛΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ (50Χ70ΕΚ) 200 ΓΡ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΕΤ ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ: ΧΡΥΣΟ, ΑΣΗΜΙ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΦΟΥΞΙΑ) ΣΕΤ ΦΤΕΡΑ ΑΠΑΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕΤ ΦΤΕΡΑ ΙΝΔΙΑΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Σετ 81 ΣΠΡΕΪ ΧΙΟΝΙ 150 ML ΣΠΡΕΪ ΧΡΥΣΟ 150 ML ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 50ΕΚ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ 30 ΕΚ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΜΠΛΕ 50ΕΚ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΜΩΒ 50ΕΚ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ 50ΕΚ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΡΟΖ 50ΕΚ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΣΥΡΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟ ΚΑΡΟΥΛΑΚΙ/3ΧΙΛ/80 ΜΕΤΡΑ 90 ΤΕΜΠΕΡΑ GLITTER 50ML ΑΣΗΜΙ Σελίδα 28 από 34

29 91 ΤΕΜΠΕΡΑ GLITTER 250ML ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜΠΕΡΑ GLITTER 250ML ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜΠΕΡΑ GLITTER 250ML ΧΡΥΣΟ ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΑΣΠΡΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΑΦΕ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΟΚΚΙΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΑΥΡΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΠΛΕ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΩΒ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜΠΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΦΟΡΜΕΣ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σετ(10Τεμαχ.) ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (10 ) ΧΑΝΤΡΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 8ΧΙΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΝΤΡΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΛΑΧΑΝΙ 8ΧΙΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΝΤΡΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΩΒ 8ΧΙΛ/ ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΑΤ ΜΠΛΕ 6ΧΙΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΑΤ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΧΙΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΑΤ ΡΟΖ 6ΧΙΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ 80ΓΡ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΓΑΛΑΖΙΟ ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΠΟΥΑ (4 ΧΡΩΜ) ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΑΚΙ (50Χ250ΕΚ) ΡΙΓΕ (4 ΧΡΩΜ) Σελίδα 29 από 34

30 ΧΑΡΤΙ ΓΡΑΣΙΔΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 ΓΡΑΜ. ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΡΟΥ ΑΣΠΡΟ ΧΡΩΜΑ (10 ΜΕΤΡΩΝ X 1 ΜΕΤΡΟ) ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΡΟΥ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ (10 Μέτρων X 1 ΜΕΤΡΟ) ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (10 ΜΕΤΡΩΝ X 1 ΜΕΤΡΟ) ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΟΥΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 49,50Χ68 cm ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 300GR ΧΑΡΤΟΝΙ ΡΙΓΕ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 49,50Χ68 cm ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 300GR 4 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΑΣΠΡΟ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΓΑΛΑΖΙΟ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΕΚΡΟΥ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΑΦΕ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΙΤΡΙΝΟ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΑΧΑΝΙ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΑΥΡΟ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΟΒ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΠΛΕ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΡΟΖ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΤΑΜΠΑ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΑΣΠΡΟ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΓΑΛΑΖΙΟ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΚΙΤΡΙΝΟ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΚΟΚΚΙΝΟ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΛΑΧΑΝΙ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΜΑΥΡΟ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΜΠΛΕ 50Χ70 cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΠΡΑΣΙΝΟ 50Χ70 cm 140 ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 50Χ cm Σελίδα 30 από 34

31 ΨΑΛΙΔΑΚΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΗ ΑΚΡΗ 13ΕΚ. ΨΑΛΙΔΑΚΙ ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ 13,5 ΕΚ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΨΑΛΙΔΑΚΙ ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ 13,5 ΕΚ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ, ΓΙΑ ΖΙΚ ΖΑΚ ΚΟΨΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ Β: Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Επιτραπέζιο UNO Deluxe 3 2 Monopoly Junior 2 3 Monopoly Standart 2 4 Πυργόλεξο σε 1 Παίζω & Μαθαίνω 1 6 Επιτραπέζιο Jenga Quake 2 7 Γκρινιάρης Φιδάκι 2 8 Σκάκι Ντάμα Τρίλιζα 1 9 Κυκλοφοριακή Αγωγή 1 10 Ναυμαχία 2 11 Score 4 2 Μάντεψε ποιος ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ 2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Σελίδα 31 από 34

32 ΟΜΑΔΑ Γ: Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Κουκλόσπιτο επιπλωμένο, διαστάσεων περίπου 80Χ40Χ65εκ. Σετ οικογένειας έξι μελών, σε κλίμακα διαστάσεων ανάλογη αυτών του κουκλόσπιτου από 10 έως 15εκ.ύψους Βαλιτσάκι γιατρού, που να περιλαμβάνει όλα τα ιατρικά εργαλεία ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ Σελίδα 32 από 34

33 ΟΜΑΔΑ Δ: Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Μπάλα ποδοσφαίρου, περίπου 20εκ., χρώματος μπλε μαύρου ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Χαρτί μέτρου άσπρο χρώματος σε ρολό, πλάτους 1 μέτρου Χαρτί ζωγραφικής λευκό σε ρολό, 50 μέτρων Χ 50εκ. Κουμπιά στρογγυλά διαφόρων χρωμάτων και μεγεθών, συσκευασία 250γρ, Μέτρο Κόλλα για decoupage, ματ, για όλες τις επιφάνειες, μπουκάλι 250ml Κόλλα decoupage, για επιφάνειες γυαλιού και πορσελάνης, μπουκάλι 100ml Κόλλα decoupage, ματ, για όλες τις επιφάνειες, βάζο 250ml Σπάγκος φυσικός, οικολογικός, 500γρ περίπου Πετονιά διαφανής, πάχους 3χιλΧ50 μέτρα. Σετ μουλινέδες, 52τεμ., διαφόρων χρωμάτων Αυτοκόλλητα στρογγυλά χρατς, διαμέτρου 1,5 2εκ., συσκευασία 24 τεμαχίων περίπου Αυτοκόλλητη ταινία χρατς, διαστάσεων: 2mΧ 20mm Κορδόνι σουέτ κόκκινo,3 mm X 50 m Ξυλάκια παγωτού, 15εκ.περίπου, συσκευασία 80τεμ. Ξυλάκια παγωτού χρωματιστά, 11εκ., συσκευασία 100τεμ. Φτερά κίτρινα, 13εκ., συσκευασία 15 τεμαχίων. Ματάκια χειροτεχνίας, συσκευασία 60 τεμαχίων, 3 μεγεθών Σελίδα 33 από 34

34 18 Τέμπερα κόκκινη,1000 ml 1 19 Τέμπερα άσπρη,1000 ml 1 20 Τέμπερα κίτρινη,1000 ml 1 21 Τέμπερα λαχανί,1000 ml 1 22 Δαχτυλομπογιά άσπρη,1000ml 1 23 Δαχτυλομπογιά κόκκινη,1000ml, 1 24 Δαχτυλομπογιά κίτρινη,1000ml 1 25 Δαχτυλομπογιά πράσινη,1000ml Αλεξίπτωτο υφασμάτινο παιχνίδι, με 8 λάβες και διάφορα χρώματα, 3,5 m Πλαστελίνη φυτική, πολύ μαλακή (δέκα χρωμάτων), Σετ σύρμα πίπας, πομ πομ και ματάκια, σε διάφορα χρώματα και μεγέθη, 300 τεμαχίων Φάκελοι χρωματιστοί, 11Χ15,5εκ, συσκευασία 50 τεμαχίων Χαρτί για origami διαφόρων χρωμάτων και σχεδίων, συσκευασία 200 φύλλων, 15Χ15εκ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ Σελίδα 34 από 34

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικάς: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 1 Ο ΚΑΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 1 Ο ΚΑΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Γραφείο Προσχολικής Αγωγής 1 ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 865

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 865 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 865 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1576

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1576 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1576 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ- ΕΙ ΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ- ΕΙ ΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 18/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5854 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 4 65403 Καβάλα Πληροφορίες: Ελισάβετ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 27 / 11 / 2015 Αρ. Πρωτ: 89337 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 20 /

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 20 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 5.66.0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 91 /2016. Προμήθεια ειδών δημιουργικής απασχόλησης για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός Μελέτης: 91 /2016. Προμήθεια ειδών δημιουργικής απασχόλησης για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 12/05/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 10371 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/ση: Σοφοκλέους 15 Τ.Κ. 32131 Αριθμός Μελέτης: 91 /2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ : Προμήθεια γραφικής ύλης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 53,692,47 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :08/12/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 143 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 143 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 143 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΧΝ Ι Κ Η Ε Κ ΘΕ Σ Η

Τ Ε ΧΝ Ι Κ Η Ε Κ ΘΕ Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ, ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ : 5.000,00 ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.999,74 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»)

Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.») ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 7/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.: 6183 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06 / 03 /2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 569 Κ.Α:10-6611.002 Προμήθεια για χειροτεχνίες (Μαρκαδόροι, χαρτόνια κλπ.). Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής παιδείας «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Ταχ. Δ/νση: Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 196 Μαραθώνας, 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα: 24/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. :1054 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ήµος Λαρισαίων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην Προµήθεια «Υλικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ήµος Λαρισαίων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην Προµήθεια «Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 26 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 110739 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Ρούσβελτ και Οικονόµου εξ Οικονόµων 8Α, 3ος όροφος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

www.ygeia-pronoia.gr www.prosonolotahos.gr www.espa.gr Ηράκλειο 09-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 983

www.ygeia-pronoia.gr www.prosonolotahos.gr www.espa.gr Ηράκλειο 09-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 983 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ www.ygeia-pronoia.gr www.prosonolotahos.gr www.espa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1075/2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1075/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.:2/51488 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ρόδος, 15-05-2014 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 33/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.Μ. : 33/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Γραφικής ύλης μικροαντικειμένων γραφείου και εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών Α.Μ. : 33/2015 Προυπ. 24.400,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΟΔΗΛ - ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ν.Π. Α.Μ.: 8/01 1.Προμήθεια Γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Βαλαβανίδης ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ. Ευάγγελος

Βαλαβανίδης ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ. Ευάγγελος Ευάγγελος Βαλαβανίδης 2017-2018 ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Καλλέργη 29, Αθήνα 104 37 Τηλ.: 210 5227611-210 5222115, Fax: 210 5227244 Μετρό: στάση Μεταξουργείο Parking: Κολωνού & Μεγ. Αλεξάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 1 Ο ΚΑΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 1 Ο ΚΑΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Γραφείο Προσχολικής Αγωγής ος Παιδικός Σταθμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2/33947 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ρόδος, 28/03/2014 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2/33947 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ρόδος, 28/03/2014 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2/33947 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ρόδος, 28/03/2014 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πυλαία, 4/6/2015 Αρ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πυλαία, 4/6/2015 Αρ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πυλαία, 4/6/2015 Αρ.Πρωτ. 436 Αριθµός Μελέτης : 16/2015 Προµήθεια: Προµήθεια ειδών εποπτικού υλικού για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά στην απευθείας ανάθεση για την προµήθεια µπλουζών εργασίας και σκούφων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά στην απευθείας ανάθεση για την προµήθεια µπλουζών εργασίας και σκούφων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 25 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π: ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. /νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτηµα Χαλανδρίου Ταχ. Κωδ. : 152 38 Τηλέφωνα : 210 6017054,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 387,23 - Κ.Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 331,00 ΦΠΑ 13% 25,87 ΦΠΑ 23% 30,36 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 387,23

Μελέτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 387,23 - Κ.Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 331,00 ΦΠΑ 13% 25,87 ΦΠΑ 23% 30,36 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 387,23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΜΗΜΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΓΕΝΙΑΣ Αρμόδιος: Χαράλαμπος Παπανικολάου Ταχ. Δ/νση : Λ. Πεντέλης 146 Χαλάνδρι ΤΚ : 15234 Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίας στους βρεφονηπιακούς σταθµούς του ήµου, επιβάλλεται στον προµηθευτή πέραν των προβλεποµένων κυρώσεων (άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής Από

λειτουργίας στους βρεφονηπιακούς σταθµούς του ήµου, επιβάλλεται στον προµηθευτή πέραν των προβλεποµένων κυρώσεων (άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής Από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια: Γραφικής ύλης (χαρτόνια, πλαστελίνες ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κλπ) για τις ανάγκες των παιδιών ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ των Βρεφ/κων Σταθµών έτους 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ-ΓΣΠ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27 Απριλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚ.: 953 Ν.Π... ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ, ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιεύθυνση: Μιαούλη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριδαία /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων διοικήσεως ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων διοικήσεως ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Προμήθεια γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ 12 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΚ Τηλ. / Φαξ:

ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ 12 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΚ Τηλ. / Φαξ: ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 12 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΚ 183 46 Τηλ. / Φαξ: 210 4821726 E-mail: p.smurnakis@gmail.com ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΤΡΙΦΤΟ ΤΡΙΚΛΩΝΟ ΜΕΤΑΞΩΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ: 0093/ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 3 mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 50 μετ. ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΩΧΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ.

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΩΧΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ. ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΩΧΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΔΕΛΕΣ

ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ 127 ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΣΑΤΕΝ Δυνατότητα εκτύπωσης του λογοτύπου σας _min. 2.000 μέτρα 20mm 38mm 50mm ΚΟΡΔΕΛΕΣ 10mm 5510... 10mm 55Y 0.62 5515... 15mm 55Y 0.99 5520... 20mm 55Y 1.17 ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 15mm 5525...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13REQ001649579 2013-10-04

13REQ001649579 2013-10-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Έργο: Προµήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης και ειδών Μηχανοργάνωσης Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10-6612 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π. ΟΤΑ) 14SYMV001982700 2014-04-10 Στην Κηφισιά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, 08.04.2014 οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 51.000,00 ευρώ με ΦΠΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.39,20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΣΙΓΟΚ67-ΤΔΛ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΩΣΙΓΟΚ67-ΤΔΛ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΣΙΓΟΚ67-ΤΔΛ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑΜ: 15REQ003062552 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Κερατέα 18.11.2016 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1740 Γραφείο: Προέδρου Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών Σουνίου 37 Τ.Κ.: 19001, Κερατέα Τηλέφωνο: 22993 20218

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 7.079,64 ΦΠΑ 13%: 921,36 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00 Π.Α.Υ.

Μελέτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 7.079,64 ΦΠΑ 13%: 921,36 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00 Π.Α.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΜΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Χαράλαμπος Παπανικολάου : Λ. Πεντέλης 146 Χαλάνδρι Αρμόδιος: Ταχ. Δ/νση ΤΚ : 15234 Τηλέφωνο : 210 6856410 Φαξ : 210 6821926 Email :

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 1.612,90 ΦΠΑ 24%: 387,10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 Π.Α.Υ.

Μελέτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 1.612,90 ΦΠΑ 24%: 387,10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 Π.Α.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΜΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Χαράλαμπος Παπανικολάου : Λ. Πεντέλης 146 Χαλάνδρι Αρμόδιος: Ταχ. Δ/νση ΤΚ : 15234 Τηλέφωνο : 210 6856410 Φαξ : 210 6821926 Email :

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υλικού για της ανάγκες του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Προμήθεια υλικού για της ανάγκες του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου της Κοινωνικής Υπηρεσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια υλικού για της ανάγκες του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου της Κοινωνικής Υπηρεσίας. K. Μ. : Π 90/11 ΠΡΟΫΠ: 1.936,88

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.: ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του:. Δ/νση: Τηλ.: Α/Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ, Τύπος σύρματος που δέχεται:νο 64 30197320-5 ΤΕΜ. 4 2 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ, Τύπος σύρματος που

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,25 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: ,00 ΦΠΑ 23%: 2.800,25 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,25 Π.Α.Υ.: 451/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μελέτη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,25 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: ,00 ΦΠΑ 23%: 2.800,25 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,25 Π.Α.Υ.: 451/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Αρµόδιος: Ταχ. /νση ΤΚ : 15234 Τηλέφωνο : 210 6856410 ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Χαράλαµπος Παπανικολάου : Λ. Πεντέλης 146 Χαλάνδρι Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ SWAB PROTEIN TEST ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΙ (6) ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ SWAB PROTEIN TEST ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΙ (6) ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ Χαλάνδρι, Ιουλίου 2016 Α.Π: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ /νση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Τηλ: 210 6017054, 2106017056 Φαξ: 210 6017091 Email: prosxolag@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 39559/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ έτους 2014» Κ.Μ.: Π116/2014 ΠΡΟΫΠ.: 2.864,06 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 30/2016 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 30/2016 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΓΓΕΛΗ ΑΘ., ΜΠΕΝΕΤΟΥ Β. ΜΑΝΤΑ Φ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 14 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 107062 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Ρούσβελτ και Οικονόµου εξ Οικονόµων 8Α, 3ος όροφος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12/2.06.2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 278/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους μαθητές, έτους 2015»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους μαθητές, έτους 2015» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ μαθητές, έτους 2015» Κ.Μ.: Π92/2015 ΠΡΟΫΠ.: 3.431,70 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

1,40 42,00 1,95 39,00 3,21 211,86 8,40 252,00 0,85 68,85 1,80 126,00 2,00 10,00 2,62 13,10 2,45 36,75 0,30 19,50 2,65 318,00 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

1,40 42,00 1,95 39,00 3,21 211,86 8,40 252,00 0,85 68,85 1,80 126,00 2,00 10,00 2,62 13,10 2,45 36,75 0,30 19,50 2,65 318,00 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 3/0/04 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α CPV ΕΙ ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑ ΣΙΑ 378300-8 378300-8 3 378300-8 ΠΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΕΙ ΩΝ γραφικής ύλης αναλώσιµα γραφείου εποπτικού υλικού Ι.ΓΕΝΙΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΕΙ ΩΝ γραφικής ύλης αναλώσιµα γραφείου εποπτικού υλικού Ι.ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, 27/2/1012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ γραφικής ύλης αναλώσιµα γραφείου εποπτικού υλικού ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: προμήθεια Γραφικής ύλης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.850,45 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ληλάντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 65/2016 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 65/2016 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 65/2016 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Διεύθυνση: Πολιτισμού «Αετοπούλειου» Πολιτιστικού Κέντρου Τμήμα: Σχεδιασμού Πολιτιστικών Δράσεων Αρμόδιος: Παπασωτηρίου Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες Δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΚΕΘΕΑ, Δημοτικά Ιατρεία Κέντρο ΑμεΑ)

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες Δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΚΕΘΕΑ, Δημοτικά Ιατρεία Κέντρο ΑμεΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες Δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΚΕΘΕΑ, Δημοτικά Ιατρεία Κέντρο ΑμεΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4911/ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4911/ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17-3-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4911/18-3-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 95/08.09.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33100000-1 & ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33182100-0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ 15232 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2015

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 13/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 15878 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΗΜΕΡ.../11/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των δομών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των δομών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Πληρ.: Κουνελάκη Αικατερίνη Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213 41630 Fax: 28210 95292 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Γραμματεία Πληροφορίες: Λίνα Κυργιαφίνη Τηλ. 2310-999184 και 2310 999239 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 7.662,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23%).

ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 7.662,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23%). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παρμενίωνος 32, Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ CPV :30192700-8 30192151-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και σφραγίδων, για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, 22-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4976 Τηλ.: 2246360414 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 16PROC005440344 2016-11-23 Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για μαθητές απόρων οικογενειών, έτους 2016»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για μαθητές απόρων οικογενειών, έτους 2016» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ απόρων οικογενειών, έτους 2016» Κ.Μ. Π153/2016 ΠΡΟΫΠ. : 3.875,00 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΟΣ Κωδικός ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Φ.Π.Α. ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ *Ναι / Όχι Απροσδιόριστο 25 0,18 23% 5,54 ΝΑΙ 1

α/α ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΟΣ Κωδικός ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Φ.Π.Α. ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ *Ναι / Όχι Απροσδιόριστο 25 0,18 23% 5,54 ΝΑΙ 1 Καταχώρηση Αιτημάτων Π.Π.Υ.Φ.Υ. Έτος Προγραμματισμού: 2014 Ονομασία Φορέα Προγραμμ.: ΠΓΝΛ - ΓΝΛ α/α ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Είδος Κωδικός Παρατηρητηρίου Μον.Μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 112 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 112 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 8/5/205, ημέρα Παρασκευή και ώρα 200, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την «Προμήθεια Πρόσθετης Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων» Αρ. Πρωτ. : 370/ ΧΕΝΙΑ/ 29-11-2016 Α) Τεχνικές Προδιαγραφές Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ όψιν

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή : 0,

Τιμή : 0, 18000300082 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ GEL 0,7 ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΥ ΣΒΗΝΕΙ ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 18000300080 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ GEL 0,7 ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ ΠΟΥ ΣΒΗΝΕΙ ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 18000300081 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ GEL 0,7 ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ ΜΠΛΕ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος: 3/7/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 8624/ΔΕ1379

Βόλος: 3/7/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 8624/ΔΕ1379 Σ ε λ ί δ α 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Φ.Μ. : 997708467 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS) EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

1,99 2,99 1,50. Προτάσεις διακόσμησης. 8εκ. Γυάλινος στρατιώτης 14εκ. Γυάλινη μπάλα 8εκ. Μεταλλικό κουδουνάκι 5εκ. 1, Πάνινο δεντράκι

1,99 2,99 1,50. Προτάσεις διακόσμησης. 8εκ. Γυάλινος στρατιώτης 14εκ. Γυάλινη μπάλα 8εκ. Μεταλλικό κουδουνάκι 5εκ. 1, Πάνινο δεντράκι Χριστούγεννα 2016 2 ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ Προτάσεις διακόσμησης - 2016 Πάνινο δεντράκι 8εκ. (Κωδ. 0341821) Γυάλινος στρατιώτης 14εκ. (Κωδ. 0341767) Γυάλινη μπάλα 8εκ. Μεταλλικό κουδουνάκι 5εκ. 1,50 (Κωδ. 0341772)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ και ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015».

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ και ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη, 17 Αυγούστου 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. : - 197/2015 - Α θμια Σχολική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση : Αλιάκμωνος 20, Ταχ. Κώδικας : 500

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: Αμόλυβδη βενζίνη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: Αμόλυβδη βενζίνη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

13026 027 - Σ/24 13306 012 - Σ/20 13161 015 - Σ/72 13116 123 - Σ/12 13008 068 - Σ/24. www.joyco.gr ΣΦΥΡΙΧΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛ. ΣΦΥΡΙΧΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

13026 027 - Σ/24 13306 012 - Σ/20 13161 015 - Σ/72 13116 123 - Σ/12 13008 068 - Σ/24. www.joyco.gr ΣΦΥΡΙΧΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛ. ΣΦΥΡΙΧΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1 ΣΦΥΡΙΧΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛ. 13026 027 - Σ/24 ΣΦΥΡΙΧΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 13306 012 - Σ/20 ΚΑΡΑΜΟΥΖΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 6τεμ. 13116 123 - Σ/12 ΣΦΥΡΙΧΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 13161 015 - Σ/72 ΚΑΡΑΜΟΥΖΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 6τεμ. 13008 068 - Σ/24 2 ΣΕΡΠΑΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Κερατέα 18.11.2016 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1739 Γραφείο: Προέδρου Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών Σουνίου 37 Τ.Κ.: 19001, Κερατέα Τηλέφωνο: 22993 20218

Διαβάστε περισσότερα

3%ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3%ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ Τηλεφωνικά: 210 3416691-2 Φάξ: 210 3416 639-696 e-mail: sales@tsago.gr e-shop: www.tsago.gr/eshop Κατάστημα (6000m2/ Άνετο parking) Προόδου 2, Αιγάλεω 12241,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

Glass Art. Δρακάκη Πολυχρονάκη. Άγιος Νικόλαος Κρήτη Τηλ : , fax :

Glass Art. Δρακάκη Πολυχρονάκη. Άγιος Νικόλαος Κρήτη Τηλ : , fax : Glass Art Δρακάκη Πολυχρονάκη Άγιος Νικόλαος Κρήτη 72100 Τηλ : 28410 22915, fax : 28410 26306 Email : drakaki.polyhronaki.glass@gmail.com Πρόταση για μπομπονιέρες Κωδ. 091 Αγγελάκια. 12 χ 8 εκ. Σε διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα χωρίς κουτιά λαμπάδας nicepack δεν γίνεται!

Πάσχα χωρίς κουτιά λαμπάδας nicepack δεν γίνεται! ΠΑΣΧΑ 2017 Tεύχος 2 Ισχύει μέχρι 30 Απριλίου Πάσχα χωρίς κουτιά λαμπάδας nicepack δεν γίνεται! Κουτί κεριού Κορδέλα κόκκινη Καλό Πάσχα Κουτί κεριού Κουτιά για Πασχαλινές λαμπάδες. Διάσταση 9.5x6x50cm 7.60

Διαβάστε περισσότερα