ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014"

Transcript

1 ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 Σύνοψη: Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία µε την Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε., από το τέλος του 2009 και σε τριµηνιαία βάση, συγκεντρώνει και αναλύει στοιχεία που αφορούν τον αριθµό των συµβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων και των ιδιοκτησιών που µεταβιβάστηκαν σε περιοχές που λειτουργεί το Εθνικό Κτηµατολόγιο. Η έρευνα αυτή συµβάλει στην άµεση και αξιόπιστη καταγραφή του όγκου των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων. Ωστόσο, σε ορισµένες µόνο περιοχές της χώρας, που αντιστοιχούν σε περίπου 20% των συνολικών δικαιωµάτων, λειτουργεί σήµερα το Εθνικό Κτηµατολόγιο 1. Από την έναρξη της καταγραφής των δεδοµένων από την παρούσα έρευνα, που σχεδόν συµπίπτει χρονικά µε την έναρξη της τρέχουσας κρίσης, παρατηρείται, σε ετήσια βάση, συνεχής συρρίκνωση του όγκου των καταγεγραµµένων πράξεων αγοραπωλησιών. Ο ρυθµός µείωσης του όγκου των αγοραπωλησιών, αν και µε σηµαντικές διακυµάνσεις σε επίπεδο τριµήνων, έγινε σταδιακά πιο έντονος, αγγίζοντας το -38,0% το 2012 έναντι -9,8% το 2010 και -28,1% το Το 2013 ο µέσος ρυθµός συρρίκνωσης των αγοραπωλησιών περιορίστηκε σηµαντικά και διαµορφώθηκε στο -17,5%, ενώ ειδικά κατά το δ τρίµηνο καταγράφηκε, για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης, αύξηση 1 Για αναλυτικά στοιχεία σε σχέση µε τις περιοχές που έχουν ήδη ενταχθεί στο Εθνικό Κτηµατολόγιο καθώς και αυτές που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης βλ. 2 Τα ποσοστά µεταβολής έχουν προσαρµοστεί λαµβάνοντας υπόψη τη σταδιακή επέκταση του Κτηµατολογίου σε νέους δήµους

2 στον όγκο των συµβολαίων (+10,8%) σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του Η αύξηση του τελευταίου τριµήνου του 2013 ήταν ενδεχοµένως συγκυριακή και σχετίζεται µε την προαναγγελθείσα εισαγωγή του φόρου υπεραξίας στις µεταβιβάσεις ακινήτων και την επέκταση της εφαρµογής του «πόθεν έσχες», από την 1/1/2014. Αντίστοιχα κατά το α τρίµηνο του 2014 καταγράφεται µια ραγδαία πτώση των πράξεων σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2013 (-52,2%) η οποία αποδίδεται στα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν κατά τον υπολογισµό του φόρου υπεραξίας και τα οποία ανέστειλαν σηµαντικό ποσοστό των προγραµµατισµένων πράξεων, µέχρι την επίλυση των επιµέρους ζητηµάτων. 3 Η καταγεγραµµένη συνολική µείωση του όγκου των πράξεων αγοραπωλησίας από το 2008 έως και 2013 ανέρχεται σε -72,3%. Αναλυτικά: Α. Αριθµός Συµβολαίων Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ανά περιφέρεια ο αριθµός των συµβολαίων µεταβίβασης ιδιοκτησιών ακινήτων που έγιναν στις περιοχές που λειτουργεί το Εθνικό Κτηµατολόγιο, για την περίοδο από το α τρίµηνο του 2008 έως το α τρίµηνο του Στις περιοχές της χώρας που έχουν ενταχθεί στο Κτηµατολόγιο, ο αριθµός των συµβολαίων για αγοραπωλησίες ακινήτων ανήλθε κατά το α τρίµηνο του 2014 στις 1.457, καταγράφοντας µείωση κατά 52,2% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους, η οποία ωστόσο σχετίζεται, όπως προαναφέρθηκε, µε τις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν κατά το συγκεκριµένο τρίµηνο (εφαρµογή φόρου υπεραξίας). Ο αντίστοιχος αριθµός συµβολαίων ανήλθε σε για το α τρίµηνο του 2013 (ετήσια µείωση κατά 33,7%) και σε για το α τρίµηνο του 2012 (ετήσια µείωση κατά 34,1%). Η σηµαντικότερη µείωση στον αριθµό συµβολαίων κατά το α τρίµηνο του 2014, σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2013, καταγράφεται στην περιφέρεια της 3 Η εφαρµογή από τις αρχές του 2014 του φόρου υπεραξίας στις µεταβιβάσεις ακινήτων (Ν.4172/2013) δηµιούργησε πράγµατι ουσιαστική απραξία στην ελληνική κτηµαταγορά, καθώς υπήρξαν σηµαντικές ασάφειες και ζητήµατα ορθολογικού προσδιορισµού της φορολογητέας υπεραξίας. Με τις πιο πρόσφατες τροποποιητικές ρυθµίσεις (Ν. 4254/2014) εξαλείφθηκαν οι ασάφειες και αντιµετωπίστηκαν αυτά τα ζητήµατα, ωστόσο η καθυστέρηση στην έκδοση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων και πράξεων που προβλέπονται από το νέο νόµο είχε ως αποτέλεσµα να διατηρηθεί η απραξία αυτή τουλάχιστον για το α τρίµηνο του 2014.

3 Θεσσαλίας (-66,2%) και ακολουθούν οι περιφέρειες της υτικής Ελλάδας (-62,2%) και του Βορείου Αιγαίου (-62,2%). Σηµειώνεται ωστόσο ότι στις προαναφερθείσες περιφέρειες, κατά το δ τρίµηνο του 2013, καταγράφηκαν πολύ υψηλά ποσοστά αύξησης του αριθµού των συµβολαίων, τα οποία έφτασαν το 44,2% στην περίπτωση της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου. Στην Αττική ο ρυθµός µείωσης του αριθµού συµβολαίων ανήλθε στο -50,1%, σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2013 (έναντι -24,3%, -8,4% και +7,3% κατά το β, γ, και δ τρίµηνο του 2013, αντίστοιχα). Β. Αριθµός µεταβιβασθέντων ιδιοκτησιών Αντίστοιχη της µείωσης του αριθµού συµβολαίων ήταν και η µείωση στον αριθµό των ιδιοκτησιών που αποτέλεσαν αντικείµενο αγοραπωλησιών οι οποίες κατά το α τρίµηνο του 2014 ανήλθαν στις 2.496, για το σύνολο των περιοχών της χώρας που καταγράφονται από το Κτηµατολόγιο (µειωµένες κατά 55,6% συγκριτικά µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2013) έναντι 4.450, και κατά το β, γ και δ τρίµηνο του 2013, αντίστοιχα (Πίνακας 2). Στην περιφέρεια της Αττικής, κατά το α τρίµηνο του 2014, καταγράφηκε για πρώτη φορά, από την έναρξη συλλογής των στοιχείων, αριθµός µεταβιβασθέντων ιδιοκτησιών µικρότερος των (α τρίµηνο 2014: 698, έναντι 1.753, και κατά το β, γ και δ τρίµηνο του 2013, αντίστοιχα). ιάγραµµα 1: Αριθµός µεταβιβασθέντων ιδιοκτησιών: Αττική α β γ δ α β γ δ α β γ δ α β γ δ α β γ δ α β γ δ α

4 ιάγραµµα 2: Αριθµός συµβολαίων και µεταβιβασθέντων ιδιοκτησιών λόγω αγοραπωλησίας στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηµατολόγιο Συµβόλαια Ιδιοκτησίες α β γ δ α β γ δ α β γ δ α β γ δ α β γ δ α β γ δ α Πηγή: Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.. Επεξεργασία Τράπεζα της Ελλάδος

5 Πίνακας 1: Αριθµός συµβολαίων που καταγράφονται από το Εθνικό Κτηµατολόγιο κατά γεωγραφική περιφέρεια και τρίµηνο α β γ δ α β γ δ α β γ δ α Αττική Στερεά Ελλάδα Κεντρική Μακεδονία υτική Μακεδονία Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Θεσσαλία Πελοπόννησος υτική Ελλάδα Ήπειρος Κρήτη Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Ιόνια νησιά Σύνολο Επικράτειας Μεταβολή έναντι του αντίστοιχου τριµήνου του προηγούµενου έτους -30,4% -26,2% -18,1% -35,8% -34,1% -41,8% -42,8% -33,2% -33,7% -29,7% -11,1% 10,8% -52,2% Μεταβολή έναντι του προηγούµενου τριµήνου Μεταβολή έναντι του προηγούµενου έτους -16,3% 1,5% -20,2% -3,6% -15,7% -10,4% -21,6% 12,7% -16,3% -5,0% -0,8% 40,4% -64,5% -16,3% -9,8% -28,1% -38,0% -17,5% Πηγή: Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. Επεξεργασία: Τράπεζα της Ελλάδος Σηµείωση: Οι µεταβολές υπολογίσθηκαν λαµβάνοντας υπ όψιν τη σταδιακή επέκταση της κτηµατογράφησης σε νέους δήµους της χώρας.

6 Πίνακας 2: Αριθµός µεταβιβασθέντων ιδιοκτησιών που καταγράφονται από το Εθνικό Κτηµατολόγιο κατά γεωγραφική περιφέρεια και τρίµηνο α β γ δ α β γ δ α β γ δ α Αττική Στερεά Ελλάδα Κεντρική Μακεδονία υτική Μακεδονία Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Θεσσαλία Πελοπόννησος υτική Ελλάδα Ήπειρος Κρήτη Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Ιόνια νησιά Σύνολο Επικράτειας Μεταβολή έναντι του αντίστοιχου τριµήνου του προηγούµενου έτους -29,7% -26,7% -17,4% -39,0% -37,6% -44,4% -42,8% -30,8% -25,1% -25,9% -8,7% 10,8% -55,6% Μεταβολή έναντι του προηγούµενου τριµήνου Μεταβολή έναντι του προηγούµενου έτους -13,5% -0,8% -22,8% -6,3% -13,2% -11,6% -20,6% 13,5% -6,0% -12,5% -2,2% 37,8% -62,8% -14,0% -13,0% -28,8% -39,3% -13,4% Πηγή: Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. Επεξεργασία: Τράπεζα της Ελλάδος Σηµείωση: Οι µεταβολές υπολογίσθηκαν λαµβάνοντας υπ όψιν τη σταδιακή επέκταση της κτηµατογράφησης σε νέους δήµους της χώρας.

7 Σηµείωση περί Εθνικού Κτηµατολογίου: Το Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενηµερωµένο σύστηµα πληροφοριών που καταγράφει τις νοµικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώµατα πάνω σ αυτά. Έχει δε ως στόχο την πλήρη καταγραφή όλων των ακινήτων και των δικαιωµάτων (εγγραπτέων) πάνω σ αυτά σε όλη τη χώρα, µε σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή τους. Η εταιρία Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ) Α.Ε. έχει την ευθύνη για τη µελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου. Η εταιρεία - ως Κτηµατολόγιο Α.Ε. - ιδρύθηκε µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και ΠΕ.ΧΩ. Ε, ενώ το 2013 µετονοµάστηκε σε ΕΚΧΑ Α.Ε. καθώς περιήλθαν σε αυτή αρµοδιότητες και του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), ο οποίος καταργήθηκε. Η εταιρία είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου µε µοναδικό µέτοχο το Ελληνικό ηµόσιο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Μία από τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΚΧΑ ΑΕ αποτελεί η επιτάχυνση της σύνταξης του Εθνικού Κτηµατολογίου, µε στόχο την ολοκλήρωση του έργου έως το Στο τέλος του 2013, είχε ολοκληρωθεί η κτηµατογράφηση και λειτουργούσε κτηµατολόγιο για το 20,1% των δικαιωµάτων της χώρας. Παράλληλα, εξελισσόταν η κτηµατογράφηση για το 20,3% των δικαιωµάτων της χώρας, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση έργων κτηµατογράφησης για το υπόλοιπο 59,6% των δικαιωµάτων της χώρας (www.ktimatologio.gr). Μεθοδολογία Ανάλυσης: Κάθε τρίµηνο η ΕΚΧΑ Α.Ε. παρέχει στο Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος τα συγκεντρωτικά στοιχεία ανά περιοχή και νοµό - των µεταβιβάσεων ιδιοκτησιών (λόγω αγοραπωλησίας), στη βάση του πλήθους τόσο των συµβολαίων όσο και των δικαιωµάτων. Τα στοιχεία αυτά οµαδοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας και οι ρυθµοί µεταβολής των συµβολαίων και ιδιοκτησιών αναπροσαρµόζονται λαµβάνοντας υπ όψιν την ένταξη νέων περιοχών στο Εθνικό Κτηµατολόγιο.

8 Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στο Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014 Κατά το Β Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.539.085

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος

Προγραμματική Περίοδος Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ CCI: 2007GR161PO004 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ)

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ) ISSN:2241 4878 Tεύχος 101 20 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΩΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ...13 1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗΣ... 13 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 HOTELS Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 2013 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Κυριάκος Εμμ. Ρερρές, Δρ. Οικονομολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής ΙΤΕΠ. 2. Αγνή Χριστίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020. ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης)

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020. ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης) ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020 ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Η ΕΛΛΑ Α ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (σελ.2 ) 2. ΤΟ ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006 Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2 α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth.

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth. ΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ελισάβετ Πρέζα Περιφερειολόγος Οικονομολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 28 Μία Έρευνα της Manpower Manpower - Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Περιεχόµενα Q3/8 Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα