Αθήνα Αριθ. Πρωτ. 4439

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα 8 9-2004. Αριθ. Πρωτ. 4439"

Transcript

1 Αθήνα Αριθ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ταχ. /νση :Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : FAX : Πληροφ.: Τηλ. : ΠΡΟΣ: 1.Όλες τις /νσεις και Τµήµατα Κοινωνικής Επιθεώρησης Έδρες τους 2.Κεντρική Υπηρεσία ΣΕΠΕ Σταδίου 29- Αθήνα ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας ιανοµής Θέµα : «Οδηγίες για την εφαρµογή του Προεδρικού ιατάγµατος 180/2004» «Tροποποίηση του Π.. 81/2003 ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου» (ΦΕΚ 77/Α). Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 160/Α / δηµοσιεύθηκε το Π. 180/2004 «τροποποίηση του Π.. 81/2003 ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου». Με αυτό το Προεδρικό ιάταγµα τροποποιείται το Π..81/2003, µε το οποίο είχε γίνει αρχικά η ενσωµάτωση της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου της 28 ης Ιουνίου 1999 στην εθνική έννοµη τάξη. Η τροποποίηση αυτή έγινε για να επιτευχθεί πληρέστερα ο σκοπός της Οδηγίας και να ικανοποιηθούν σχετικά αιτήµατα των κοινοτικών φορέων αλλά και σχετικές παρατηρήσεις της αρµόδιας διεύθυνσης απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ενσωµατούµενη Οδηγία αυτή επιδιώκεται αφενός η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας ορισµένου χρόνου µε την εφαρµογή της αρχής της µη διάκρισης σε σχέση µε την εργασία αορίστου χρόνου και αφετέρου η καθιέρωση ενός πλαισίου κανόνων για ν αποτραπεί τυχόν κατάχρηση που προκαλείται από τη χρησιµοποίηση διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου, αντί αορίστου χρόνου. 1. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Στις ρυθµίσεις του Π. 180/2004 υπάγονται οι εργαζόµενοι µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα στον οποίο συµπεριλαµβάνονται και οι ανώνυµες εταιρίες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και οι οποίες αποκλείονται από τον δηµόσιο τοµέα σύµφωνα µε το άρθρο 3 περ. γ του Π.. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/ ), όπως επίσης και οι εργαζόµενοι των φορέων που βάση ειδικών διατάξεων έχουν εξέλθει από το δηµόσiο τοµέα. Το ιάταγµα αυτό δεν εφαρµόζεται: 1

2 Ι)Στις σχέσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και στις συµβάσεις ή σχέσεις µαθητείας. ΙΙ)Στις συµβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο ενός ειδικού δηµόσιου ή από το δηµόσιο υποστηριζόµενου προγράµµατος κατάρτισης, ένταξης και επαγγελµατικής επανεκπαίδευσης. ΙΙΙ)Στις συµβάσεις προσωρινής απασχόλησης του Ν. 2956/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Το Προεδρικό ιάταγµα περιλαµβάνει πέντε άρθρα. Τα τρία πρώτα (άρθρο 1-3) θεσπίζουν πάγιους κανόνες, που θα διέπουν από τη δηµοσίευσή του, δηλαδή από τις , τις διαδοχικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου που θα συνάπτονται στον ιδιωτικό τοµέα και στις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Ανώνυµες Εταιρείες, που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π.. 164/2004 σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτωση γ αυτού. Στο άρθρο 4 αντιµετωπίζεται, µε µεταβατική διάταξη, η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί από απασχολούµενους µε συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου σε ανώνυµες εταιρίες εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π.. 164/2004 σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτωση γ αυτού. Ρυθµίζεται δηλαδή η υπηρεσιακή κατάσταση των ήδη απασχολουµένων µε διαδοχικές συµβάσεις στις εταιρείες αυτές, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναλύονται στην οικεία παράγραφο της παρούσας εγκυκλίου. 3. ΠΑΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1.Με την προστιθέµενη παράγραφο 2 στο άρθρο 4 του Π. 81/2003 (άρθρο 2 Π. 180/2004) ενσωµατώνεται η αρχή pro rata temporis (κατ αναλογία χρόνου), που προβλέπεται στη ρήτρα 4 της Οδηγίας ώστε, να αποφευχθεί στο µέλλον η διάκριση µε κριτήριο τον χαρακτηρισµό των συµβάσεων ως ορισµένου ή αορίστου χρόνου, εκτός εάν για αντικειµενικούς λόγους δικαιολογείται όντως διαφορετική µεταχείριση. 2.Με το άρθρο 3 αντικαθίσταται το άρθρο 5 του Π. 81/2003, µε το οποίο εισάγονται κανόνες προστασίας εργαζοµένων και αποφυγής καταστρατηγήσεων σε βάρος τους όταν καταρτίζονται διαδοχικές συµβάσεις, κατά την έννοια του παρόντος ιατάγµατος στον ιδιωτικό τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται ανωτέρω. Κατ εξαίρεση, οι διαδοχικώς συναφθείσες συµβάσεις ορισµένου χρόνου δεν µετατρέπονται σε αορίστου, όταν συντρέχουν οι αντικειµενικοί λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.. 81/2003, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Π.. 180/2004 και προκύπτουν ευθέως ή αµέσως από την οικεία σύµβαση και από τις ιδιαιτερότητες του ιδιωτικού τοµέα, µε τη συνδροµή των οποίων είναι επιτρεπτή η ανανέωση αν δικαιολογείται από τη φύση της εργασίας. Πιο αναλυτικά αντικειµενικούς λόγους συνιστούν ιδίως: η εκτέλεση εργασιών παροδικού χαρακτήρα, η προσωρινή σώρρευση εργασίας, όταν η ορισµένη διάρκεια βρίσκεται σε συνάρτηση µε εκπαίδευση ή κατάρτιση ή γίνεται µε σκοπό τη διευκόλυνση µετάβασης του εργαζόµενου σε συναφή απασχόληση ή γίνεται για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένου έργου ή προγράµµατος. Τέλος, συνιστά αντικειµενικό λόγο που καθιστά επιτρεπτή την χωρίς περιορισµό ανανέωση συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου η εργασία 2

3 που αναφέρεται στον τοµέα των επιχειρήσεων αεροπορικών µεταφορών και των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αεροδροµίου εδάφους και πτήσης. Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού του ιατάγµατος καθιερώνεται ο έγγραφος τύπος για την σύναψη της ανανέωσης της σύµβασης ή σχέσης εργασίας και επιβάλλεται η αναφορά των λόγων οι οποίοι δικαιολογούν την ανανέωση αυτή. εν είναι απαραίτητος ο έγγραφος τύπος της συµφωνίας ανανέωσης όταν η διάρκειά της είναι εντελώς ευκαιριακή και δεν υπερβαίνει τις (10) δέκα εργάσιµες ηµέρες. Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου καθιερώνεται µαχητό τεκµήριο υπέρ του εργαζόµενου ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης, µε αποτέλεσµα τη µετατροπή των συµβάσεων αυτών σε συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου, σε περίπτωση που η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συµβάσεων υπερβαίνει συνολικά τα δύο (2) έτη ή όταν ο αριθµός των ανανεώσεων στο ίδιο χρονικό διάστηµα υπερβαίνει τις τρεις. Τοιουτοτρόπως, µε την τροποποίηση που έγινε, η µετατροπή της σύµβασης ή της σχέσης σε σύµβαση αορίστου χρόνου παύει πλέον να εξαρτάται από τη µη συνδροµή των αντικειµενικών λόγων της παραγράφου 1 και συνδέεται µόνο µε την προϋπόθεση της κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης. Ο εργοδότης, όµως, µπορεί να ανταποδείξει ότι δεν πρόκειται για κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης, αφού το τεκµήριο που εισάγεται είναι, όπως προαναφέρθηκε, µαχητό. Με την παράγραφο 4 διευρύνεται το µεταξύ δύο συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας µέγιστο χρονικό διάστηµα για να θεωρηθούν αυτές «διαδοχικές», από (20) είκοσι εργάσιµες ηµέρες σε (45) σαράντα πέντε ηµερολογιακές ηµέρες. Η διεύρυνση του διαστήµατος αυτού καθώς και η καθιέρωση της ερµηνευτικής διάταξης ότι περιλαµβάνονται στην έννοια του ίδιου εργοδότη και οι επιχειρήσεις του οµίλου, όταν πρόκειται περί οµίλου επιχειρήσεων, συντελεί στην αποτροπή καταχρηστικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου, χωρίς να επιδρά αρνητικά στην επιλογή εργασίας αυτής της µορφής. Με την παράγραφο 5 προβλέπεται ότι το άρθρο αυτό έχει εφαρµογή σε συµβάσεις ή ανανεώσεις συµβάσεων ή σχέσεις εργασίας που συνάπτονται µετά την θέση σε ισχύ του ανωτέρω διατάγµατος, δηλαδή από Προϋποθέσεις υπαγωγής στις µεταβατικές ρυθµίσεις που εισάγονται µε το άρθρο 4 του παρόντος ιατάγµατος (8 Α του Π..81/2003). Με το άρθρο 4 του Προεδρικού ιατάγµατος 180/2004 προστίθεται µετά το άρθρο 8 του Π.. 81/2003 νέο άρθρο 8 Α που εισάγει µεταβατικές διατάξεις που αφορούν στις διαδοχικές συµβάσεις που είναι ενεργές ως την έναρξη ισχύος του παρόντος ιατάγµατος και έχουν συναφθεί µε φορείς που ανήκαν ή ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 ή από άλλες ειδικές διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του Π.. 164/2004 ήταν εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών µε 3

4 τη µορφή ανώνυµης εταιρείας. Στις εταιρείες αυτές έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του Π.. 164/2004. Με το άρθρο αυτό αντιµετωπίζεται η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε από συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου στις ανωτέρω εταιρείες έως την έναρξη ισχύος ( ) του παρόντος Π.. Για την υπαγωγή στις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού θα πρέπει οι συµβασιούχοι να πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις. α). Ενεργό σύµβαση κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Π. στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ( ). Επίσης περιλαµβάνονται και εκείνοι των οποίων η σύµβαση ή η σχέση έχει λήξει ή διακοπεί στο τελευταίο τρίµηνο πριν τη δηµοσίευση του Π.. δηλαδή από µέχρι β).είκοσι τέσσερις (24) µήνες συνολική διάρκεια πραγµατικής απασχόλησης µε µια τουλάχιστον ανανέωση ή δέκα οκτώ (18) µήνες µε τρεις τουλάχιστον ανανεώσεις (πέραν από την αρχική σύµβαση) µέσα σε συνολικό χρονικό διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την αρχική σύµβαση. Ως αρχική σύµβαση νοείται η πρώτη µεταξύ των διαδοχικών συµβάσεων κατά την παρ. 3 του άρθρου 8 A του Π.. 81/2003, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 4 του παρόντος ιατάγµατος, δηλαδή η σύµβαση, µεταξύ της οποίας και της αµέσως εποµένης µεσολαβεί διάστηµα διακοπής µικρότερο των τριών (3) µηνών. Για τη συµπλήρωση των 24 ή 18 µηνών αντίστοιχα, συνυπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε σ εκτέλεση προσωρινής διαταγής δικαστηρίου ή απόφασης που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων ή οριστικής ή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Είναι αυτονόητο ότι, όταν το 24µηνο ή 18µηνο χρονικό διάστηµα καλύπτεται από µία (1) µόνο σύµβαση, δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 4 του Π..180/04. γ) Ο χρόνος διακοπής ανάµεσα σε δυο (2) συµβάσεις να είναι µικρότερος των τριων µηνών. δ). Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των είκοσι τεσσάρων (24) ή των δέκα οκτώ (18) µηνών, κατά περίπτωση, να έχει πράγµατι διανυθεί στον ίδιο φορέα, µε την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα και µε τους ίδιους ή παρεµφερείς όρους εργασίας, όπως περιγράφονται στην αρχική σύµβαση. ε).το αντικείµενο της σύµβασης ν αφορά δραστηριότητες που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα. στ).ο συνολικός χρόνος της ανωτέρω περ. β της εγκυκλίου αυτής ( 24 ή 18 µήνες κατά περίπτωση) µπορεί να έχει παρασχεθεί κατά πλήρες ή και µειωµένο ωράριο εργασίας, αλλά σε κάθε περίπτωση σε καθήκοντα ίδια ή παρεµφερή µε αυτά που περιγράφονται στην αρχική σύµβαση. Οι απασχοληθέντες µε µειωµένο ωράριο εργασίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, θα καταλάβουν θέσεις µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, αντίστοιχη του ωραρίου που αναγράφεται στην αρχική σύµβαση. 5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ Οι εργαζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών, από τη δηµοσίευση του Π.., δηλαδή µέχρι και τις 23 Οκτωβρίου 2004, στον οικείο φορέα. 4

5 Στην αίτησή τους οι εργαζόµενοι θα πρέπει ν αναφέρουν όλα τα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι έχουν τις ως άνω προϋποθέσεις (προς διευκόλυνση των υπηρεσιών και των φορέων επισυνάπτεται ενδεικτικά σχετικό υπόδειγµα). 6.ΠΟΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρµόδια να κρίνουν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της παρούσας εγκυκλίου είναι: α). το οικείο ιοικητικό Συµβούλιο ή το συλλογικό όργανο διοίκησης του οικείου νοµικού προσώπου ή το όργανο που εξοµοιώνεται µε αυτό, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει το νοµικό πρόσωπο. Η κρίση του αρµόδιου οργάνου θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε προθεσµία το πολύ πέντε µηνών από την έναρξη ισχύος του Π. (µέχρι 23 Ιανουαρίου 2005) β). Το ΑΣΕΠ, στο οποίο υποβάλλονται οι ανωτέρω κρίσεις των αρµόδιων οργάνων, θετικές ή αρνητικές. Το ΑΣΕΠ αποφαίνεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη διαβίβαση σε αυτό των σχετικών κρίσεων των οικείων οργάνων και οι αποφάσεις του δεσµεύουν, σε κάθε περίπτωση, τους φορείς. Οι Υπηρεσίες οφείλουν, µαζί µε τις σχετικές κρίσεις των οικείων ιοικητικών Συµβουλίων, να υποβάλουν στο ΑΣΕΠ συνοπτικό σηµείωµα ανά κατατασσόµενο, το οποίο να περιέχει όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από την παρ. 1 του άρθρου 11 του Π.. 164/2004 (παρ.4 της παρούσας εγκυκλίου) και τεκµηριώνουν τη µετατροπή ή µη της σύµβασής του σε αορίστου χρόνου (αριθµό συµβάσεων, ηµεροµηνία έναρξης και λήξης αυτών, ειδικότητα, ωράριο απασχόλησης και λοιπούς όρους όπως περιγράφονται στη σύµβαση κ.λ.π.) Σηµειώνεται ότι το έντυπο αυτό θα πρέπει να συνταχθεί µε ιδιαίτερη προσοχή, δεδοµένου ότι θα έχει ισχύ πιστοποιητικού της υπηρεσίας και ο υπάλληλος που θα το συντάξει, ευθύνεται για την ορθή αναγραφή των στοιχείων των συµβασιούχων. Το ΑΣΕΠ δύναται, σε κάθε περίπτωση, να ζητήσει από τις υπηρεσίες την υποβολή αριθµού φακέλων εργαζοµένων προκειµένου να ελέγξει την ακριβή µεταφορά των στοιχείων των εργαζοµένων. 7.ΠΟΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Π.. Φορείς που ανήκαν ή ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ.1 του Ν.1892/1990 ή από άλλες ειδικές διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του Π.. 164/04 ήταν εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών µε τη µορφή Α.Ε.. 8. ΠΟΙΟΙ ΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άρθρο 4 Π.. 180/04) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, σύµφωνα και µε τη ρήτρα 2 της Οδηγίας, δεν εφαρµόζονται: Ι)Στις σχέσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και στις συµβάσεις ή σχέσεις µαθητείας. ΙΙ)Στις συµβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο ενός ειδικού προγράµµατος κατάρτισης, ένταξης και επαγγελµατικής επανεκπαίδευσης το οποίο υποστηρίζεται από τον ΟΑΕ, µε εξαίρεση τα άτοµα µε αναπηρίες για τα οποία γίνεται λόγος κατωτέρω. ΙΙΙ)Στις συµβάσεις προσωρινής απασχόλησης του Ν. 2956/2001. Πρόκειται για συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που συνάπτονται µεταξύ µισθωτών και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης, µε σκοπό την παροχή εργασίας σε άλλον (τρίτο) εργοδότη. 5

6 IV) Σε ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων, και συγκεκριµένα σε διευθυντικά στελέχη που διορίζονται απευθείας στις θέσεις τις οποίες κατέχουν, το καθεστώς των οποίων, λόγω του είδους των καθηκόντων τους και των προνοµίων που απολαµβάνουν, ρυθµίζεται από ειδικές κάθε φορά διατάξεις. 9.ΕΙ ΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Για τα άτοµα µε αναπηρίες, εφόσον το ποσοστό αναπηρίας είναι τουλάχιστον 50%, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης για την υπαγωγή τους στις ρυθµίσεις του άθρου αυτού (Μεταβατικές διατάξεις) αρκεί να είναι τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) µήνες, ανεξάρτητα από το διάστηµα διακοπής ανάµεσα στις συµβάσεις, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στις περιπτώσεις (α) έως (στ) της παραγράφου 4 της εγκυκλίου αυτής. Επίσης τα άτοµα αυτά υπάγονται στις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού (µεταβατικές διατάξεις) του διατάγµατος ακόµη και αν εργάζονται στο πλαίσιο προγράµµατος ένταξης του ΟΑΕ. Το ποσοστό αναπηρίας θα πρέπει να προκύπτει από βεβαίωση, όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 7 του Ν. 2643/1998, την οποία οφείλουν οι εργαζόµενοι να υποβάλουν µε την αίτησή τους. Εξυπακούεται ότι για την κατάληψη θέσης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του κατατασσόµενου τα γενικά προσόντα πρόσληψης που προβλέπονται από τις οικείες ειδικές διατάξεις που διέπουν κάθε φορέα (ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους µέλους της Ε.Ε., να µην υπάρχει ποινική καταδίκη κατά την κείµενη νοµοθεσία κ.λ.π.) Τυχόν ερωτήµατα που θα ανακύψουν από την εφαρµογή του άρθρου 4 του Π.. 180/04 (µεταβατικές διατάξεις) θα πρέπει να υποβάλονται στην αρµόδια υπηρεσία του οικείου φορέα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Εσωτερική ιανοµή 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 4. Γραφεία κ.κ. Γεν. /ντών 5. ιεύθυνση 2/Α 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ 1. Γραφείο Πρωθυπουργού 2 Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού ή Προσωπικού 3.ΑΣΕΠ 4. Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Ξενοφώντος Αθήνα 5.Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος 28ης Οκτωβρίου Αθήνα 7

8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗ (για την εφαρµογή του Π.. 180/2004) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Επώνυµο. Όνοµα Όνοµα Πατρός /νση Κατοικίας τηλ. ΠΡΟΣ: (τίτλος του φορέα) /νση /κού ή Προσ/κού Παρακαλώ όπως εξετάσετε την αίτησή µου κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Π. 180/2004 (ΦΕΚ 160/Α/ ) σύµφωνα µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: Συναφώς σας γνωρίζω ότι υπηρετώ µε τις ακόλουθες συµβάσεις (ή σχέσεις εργασίας): 1 η Σύµβαση Φορέας Απασχόλησης Ειδικότητα Έναρξη Λήξη Καθήκοντα που ασκώ (περιληπτική περιγραφή) 2η Σύµβαση Έναρξη Λήξη Φορέας Απασχόλησης Ειδικότητα Καθήκοντα που ασκώ (περιληπτική περιγραφή) Ηµεροµηνία.. Ο/Η Αιτ. Σ.Σ. 1) Οι γραµµές του πίνακα αυξάνουν ανάλογα µε τον αριθµό των συµβάσεων του αιτούντος. 2) Η περιγραφή ξεκινά από την πρώτη ενεργό σύµβαση ή σχέση. 3) Τα άτοµα µε αναπηρίες που επικαλούνται την ιδιότητα αυτή για κατάταξη θα πρέπει να συνυποβάλουν βεβαίωση σύµφωνα µε το Ν.2643/98, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2003/361/ΕΚ) (3) Πρέπει να διευκρινιστείότι σύµφωνα µε τα άρθρα 48, 81

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2003/361/ΕΚ) (3) Πρέπει να διευκρινιστείότι σύµφωνα µε τα άρθρα 48, 81 L 124/36 20.5.2003 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1422] (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα