Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»:"

Transcript

1 Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»: Κριτική στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ε.Γαληνού Ιούλιος 2012

2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λευτέρης Κακαλής Δασολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Θάνος Καστρίτης Επιστημονικός Συντονιστής Τομέα Διατήρησης Μαλαμώ Κορμπέτη Υπεύθυνη Θεμάτων Πολιτικής Περιβάλλοντος 2

3 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Διαδικασία αξιολόγησης έργων που δύναται να επηρεάσουν το δίκτυο Natura Σύνοψη των συμπερασμάτων του Υπομνήματος... 8 Το οικολογικά και ορνιθολογικά ευάλωτο των περιοχών χωροθέτησης ΑΙΟΠΑ... 9 Κριτική στις ΕΟΜ ) Προβλήματα μεθοδολογίας ) Εσφαλμένες ερμηνείες των πρωτογενών δεδομένων ) Επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων των ΕΟΜ από την Ορνιθολογική Επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων ΑΙΟΠΑ στην ορνιθοπανίδα Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της Λήμνου Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της Λέσβου Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της Χίου Βιβλιογραφία..27 3

4 Εισαγωγή Το παρόν υπόμνημα συντάχθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το έργο «Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ». Με δεδομένο ότι το έργο: i) είναι ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας, καθώς αφορά την κατασκευή δέκα Αιολικών Πάρκων (ΑΙΟΠΑ) στην Λέσβο, επτά ΑΙΟΠΑ στην Χίο και έντεκα ΑΙΟΠΑ στην Λήμνο, δηλαδή πρόκειται για την εγκατάσταση 153 ανεμογεννητριών (Α/Γ) στην Λέσβο, 75 Α/Γ στην Χίο και 125 Α/Γ στην Λήμνο (συνολικός αριθμός Α/Γ 353), ii) χωροθετείται σε μεγάλο ποσοστό (περίπου 68% της συνολικής ισχύος) εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας των νήσων, οι οποίες θεωρούνται και τα πλέον αξιόλογα από άποψης βιοποικιλότητας και επισκεψιμότητας τμήματά τους iii) προβλέπονται δυσμενείς και μη αντιστρεπτές επιπτώσεις για τις οικολογικές λειτουργίες των ΖΕΠ εντός των οποίων χωροθετούνται τα ΑΙΟΠΑ αλλά και τα είδη που αυτές φιλοξενούν, θεωρήθηκε απαραίτητη η παροχή του παρόντος υπομνήματος στις αδειοδοτούσες υπηρεσίες, προκειμένου να τεκμηριωθούν τόσο οι σοβαρές ελλείψεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, και ειδικότερα των Ειδικών Ορνιθολογικών Μελετών, όσο και οι εκτιμώμενες βλάβες στο αντικείμενο προστασίας των ΖΕΠ του δικτύου NATURA Διαδικασία αξιολόγησης έργων που δύναται να επηρεάσουν το δίκτυο Natura 2000 Με βάση τον ερμηνευτικό οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1 για την αξιολόγηση και αδειοδότηση έργων που δύνανται να έχουν επιπτώσεις στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, και δε συνδέονται με τη διαχείριση του δικτύου, τα κράτη μέλη οφείλουν να ακολουθούν την διαδικασία του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43 για τους Οικότοπους. Το ΑΣΠΗΕ «Αιγαία Ζεύξη» αποτελεί τέτοιο έργο, επομένως εμπίπτει στο άρθρο 6 βάσει του οποίου απαιτείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες η «δέουσα εκτίμηση» των επιπτώσεων του προτεινόμενου έργου στο προστατευτέο αντικείμενο της κάθε περιοχής. Η αδειοδότηση ή μη του έργου διέπεται από την διαδικασία που φαίνεται στο διάγραμμα 1, που συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς διευκόλυνση των κρατών-μελών. Πρέπει να σημειωθεί άλλωστε ότι η αποφυγή υποβάθμισης του καθεστώτος διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και των ενδιαιτημάτων τους στις ΖΕΠ αποτελεί υποχρέωση για την Ελλάδα, με βάση το άρθρο 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε από την Οδηγία 2009/147/ΕΚ (και μεταφέρθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με την ΚΥΑ ενσωμάτωσης της Κοινοτικής Οδηγίας στο ΦΕΚ Β 1495, ). 1 «Διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000: οι διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα ενδιαιτήματα», Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2000), Λουξεμβούργο 4

5 Διάγραμμα 1. Διαδικασία εξέτασης έργων που επηρεάζουν το δίκτυο Natura

6 Σε ότι αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων, η έννοια της «ακεραιότητας του τόπου» θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Το νόημα της «ακεραιότητας» ενός τόπου είναι «η συνοχή της οικολογικής διάθρωσης και λειτουργίας της περιοχής, σε ολόκληρη την έκτασή της, ή των ενδιαιτημάτων, συμπλεγμάτων ενδιαιτημάτων, ή/και πληθυσμών ειδών, για τα οποία η περιοχή έχει χαρακτηριστεί» (εδ ) 2. Κατά την άποψη της Ορνιθολογικής η σημασία της έννοιας αυτής έχει υποβαθμιστεί κατά την διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων του έργου. Εάν συνεκτιμούταν, η ΜΠΕ θα έπρεπε να καταλήξει ότι η μερική ή ολική καταστροφή ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και τροφοληψίας δεν είναι αποδεκτή σε καμία περίπτωση για τους συγκεκριμένους προστατευόμενους τόπους, ακόμη και εάν η κατάσταση διατήρησης των ειδών και οικοτόπων είναι καλή. Στην εκτίμηση των επιπτώσεων όμως από την εξεταζόμενη ΜΠΕ η καταστροφή ή υποβάθμιση ενδιαιτημάτων (ιδιαίτερα στην περίπτωση των στρουθιόμορφων) δεν θεωρείται σημαντική, παρότι η αξία της περιοχής είναι παραπάνω από πρόδηλη. Θα πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι ακόμη και εάν οι ελληνικές αρχές προχωρήσουν στην επίκληση επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να αδειοδοτηθεί το έργο, αυτό δε θα είναι σύννομο καθώς πριν το στάδιο αυτό είναι απαραίτητη η αντιστάθμιση ή/και ο επανασχεδιασμός του έργου, πράγμα που δεν έχει επιδιωχθεί επαρκώς. Μερικός επανασχεδιασμός (μείωση Α/Γ σε ορισμένες θέσεις) ή προληπτικά μέτρα (σύστημα αυτόματης παύσης των Α/Γ) έχουν προταθεί από την ΜΠΕ για την αντιμετώπιση του ρίσκου πρόσκρουσης ορισμένων αρπακτικών πουλιών (πχ.αετογερακίνα και Φιδαετός), τα οποία είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν. Παρόλα αυτά, για την ομάδα των Στρουθιόμορφων η επίπτωση καταστροφής του κρίσιμου ενδιαιτήματός τους δε θεωρείται σημαντική. Επομένως, πριν από οποιαδήποτε επίκληση λόγων υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να έχουν ακολουθηθεί ορθά η διαδικασία του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά την ανάπτυξη ΑΣΠΗΕ που δύναται να επηρεάσουν περιοχές Natura 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει: «Αντίστοιχα, όταν ένα έργο ή σχέδιο δύναται να υποβαθμίσει τους στόχους διατήρησης της εν λόγω περιοχής, θα πρέπει να εκτιμηθεί ως πιθανό να προκαλέσει σημαντική επίπτωση στην περιοχή. Κατά την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων ενός έργου ή σχεδίου θα πρέπει να εκτιμηθεί η σημαντικότητά τους υπό το πρίσμα, ανάμεσα σε άλλα, των χαρακτηριστικών και ειδικών περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής [ ] 3.» Επικουρικά φαίνεται στο διάγραμμα 2 ότι ένα από τα βήματα της διαδικασίας της δέουσας εκτίμησης ειδικά για τα ΑΙΟΠΑ αφορά στην αξιολόγηση της ευαισθησίας των ειδών στο έργο. Η ΜΠΕ του έργου έχει παραβλέψει το βήμα αυτό ειδικά σε ότι αφορά 2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2000), εδάφιο Κεφάλαιο 5.3.2(δελ.69) στο European Commission (2010), Guidance Document: Wind Energy development and Natura

7 την απώλεια ενδιαιτήματος αναπαραγωγής και τροφοληψίας για το παγκοσμίως απειλούμενο Σμυρνοτσίχλονο και το Φρυγανοτσίχλονο. Έχει επίσης υποεκτιμήσει το ρίσκο πρόσκρουσης ορισμένων αρπακτικών πουλιών στις Α/Γ. Διάγραμμα 2. Τα απαραίτητα βήματα που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία της Δέουσας Εκτίμησης για τις επενδύσεις σε ΑΣΠΗΕ (από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010). 7

8 Σύνοψη των συμπερασμάτων του Υπομνήματος Με βάση τα στοιχεία του παρόντος υπομνήματος, η ΜΠΕ του εν λόγω έργου αποδεικνύεται ανεπαρκής στο να τεκμηριώσει το κατά πόσο οι επιπτώσεις του εξεταζόμενου έργου είναι σημαντικές ή όχι και επομένως δεν επιτυγχάνει μία ορθή εκτίμηση σχετικά με το κατά πόσο το έργο θα παραβλάψει την κατάσταση διατήρησης των ειδών χαρακτηρισμού αλλά και την ακεραιότητα συγκεκριμένων ΖΕΠ. Συνοπτικά αυτή η θέση της Ορνιθολογικής τεκμηριώνεται ως εξής: 1) Συνολικά η ΜΠΕ περιέχει σοβαρές ελλείψεις στη μεθοδολογία 2) Η ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων στις ΕΟΜ είναι ελλιπής 3) Οι ΕΟΜ υποεκτιμούν τους πληθυσμούς πουλιών και άρα τη σημαντικότητα των περιοχών εγκατάστασης των ΑΙΟΠΑ για τη βιοποικιλότητα 4) Η ΜΠΕ συνολικά υποεκτιμά τη σημαντικότητα των επιπτώσεων του έργου στην ορνιθοπανίδα και την ακεραιότητα των περιοχών ΖΕΠ Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων το παρόν Υπόμνημα καταλήγει ότι λόγω της μεγάλης κλίμακας του έργου και της προτεινόμενης χωροθέτησης θα υποβαθμιστεί σημαντικά το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του παγκοσμίως απειλούμενου είδους Σμιρνοτσίχλονο (Emberiza cineracea) του οποίου όλος ο πληθυσμός της Ε.Ε. αναπαράγεται στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Λέσβο. Επίσης, μεγάλο ποσοστό των ανεμογεννητριών χωροθετούνται εντός των επικρατειών ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα ειδών αρπακτικών, με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο πρόσκρουσης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ευθύνη της χώρας μας στην διατήρηση των αποικιών του Μαυροπετρίτη που απαντώνται στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς στην Ελλάδα αναπαράγεται το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι επιπτώσεις που προβλέπουν οι επιμέρους Ειδικές Ορνιθολογικές Μελέτες για τις παραπάνω θιγόμενες ομάδες πουλιών είναι είτε υποεκτιμημένες είτε δεν αναγνωρίζονται. Για τα μεν στρουθιόμορφα θεωρείται ασήμαντη η επίπτωση της απώλειας του ενδιαιτήματός τους, και ειδικά του Σμυρνοτσίχλονου στη ΖΕΠ Δυτικής Λέσβου. Επομένως δεν προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης. Για τα δε αρπακτικά είδη αναγνωρίζονται επιπτώσεις, επομένως από την παραδοχή αυτή απορρέουν ορισμένα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των προσκρούσεων. Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η εξεταζόμενη ΜΠΕ αποτυγχάνει να αποδείξει, χρησιμοποιώντας τα βέλτιστα επιστημονικά δεδομένα και πρακτικές, ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις σε ορισμένα είδη και συνολικά στην ακεραιότητα της ΖΕΠ, παρότι αυτές είναι ιδιαίτερα εμφανείς. Επομένως, εκτιμάται ότι η αίτηση για έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου θα πρέπει να απορριφθεί. 8

9 Το οικολογικά και ορνιθολογικά ευάλωτο των περιοχών χωροθέτησης της «Αιγαίας Ζεύξης» Το έργο χωροθετείται σε μεγάλο ποσοστό (περίπου 68% της συνολικής ισχύος) εντός των παρακάτω ευρωπαϊκά προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000: - ΖΕΠ GR «Νοτιοδυτική Χερσόνησος, Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου» (σύνολο ισχύος σχεδιαζόμενης εγκατάστασης 306 MW, από τα οποία 280MW εντός της ΖΕΠ, δηλαδή περίπου το 91% της συνολικής ισχύος) - ΤΚΣ GR «Λέσβος: Δυτική Χερσόνησος-Απολιθωμένο Δάσος» - ΖΕΠ GR «Βόρεια Χίος» (σύνολο ισχύος σχεδιαζόμενης εγκατάστασης 150 MW, από τα οποία 150MW εντός της ΖΕΠ, δηλαδή το σύνολο) - ΤΚΣ GR «Βόρεια Χίος και Νήσοι Οινούσσες και παράκτια θαλάσσια ζώνη - ΖΕΠ GR «Λήμνος: Λίμνες Χορταρόλιμνη και Αλυκή, Κόλπος Μούδρου, Έλος Διαπόρι και Χερσόνησος Φακός» (σύνολο ισχύος σχεδιαζόμενης εγκατάστασης 250 MW, από τα οποία 50MW εντός της ΖΕΠ, δηλαδή το 20% της συνολικής ισχύος) Η ορνιθοπανίδα της Λέσβου, της Χίου και της Λήμνου είναι εξαιρετικά πλούσια. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των νησιών του Βορείο-ανατολικού Αιγαίου, το οποίο έχει μεγάλη σημασία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η στρατηγική τους θέση. Τα νησιά αυτά βρίσκονται γεωγραφικά στα όρια της κατανομής των πληθυσμών πουλιών της Ευρώπης και της Ασίας. Αποτελούν έτσι ένα σημαντικό σταυροδρόμι για τα πουλιά των δύο Ηπείρων. Έτσι, η ποικιλία των ειδών της ορνιθοπανίδας περιέχει είδη χαρακτηριστικά της Μεσογείου (πχ ο Μαυροτσιροβάκος Sylvia melanocephala, ο Αιγαιοτσιροβάκος Sylvia rueppeli κα), είδη με προέλευση την Μεσευρώπη (Δυτική Παλαιοαρκτική) και είδη ασιατικής προέλευσης (πχ Καστανόπαπια Tadorna ferruginea Αμμοπετροκλής Oenanthe isabellina). Η γεωγραφική θέση των νησιών του βόρειου Αιγαίου, η ύπαρξη μεγάλων υγροτοπικών συστημάτων σε Λέσβο και Λήμνο αλλά και μεγάλων ορεινών όγκων όπως αυτός του όρους Πελινναίο στην Χίο (1309μ), τα εκτεταμένα πευκοδάση και δάση βελανιδιάς σε Λέσβο και Χίο, η μεγάλη σε έκταση κάλυψη από φρυγανικά οικοσυστήματα και μακία βλάστηση αλλά και η ύπαρξη αρκετών απομονωμένων ακατοίκητων νησίδων στα τρία νησιά, οι αγροτικές καλλιέργειες από ελαιώνες στην Λέσβο, εσπεριδοειδών στην Χίο και δημητριακών και αμπελώνων στην Λήμνο και τέλος η ανάμειξη όλων των παραπάνω που δημιουργεί ένα έντονο μωσαϊκό ενδιαιτημάτων με εξαιρετικά σύνθετη εναλλαγή, αποτελούν ορισμένους μόνο από τους λόγους για τους οποίους οι πληθυσμοί ορνιθοπανίδας του Βόρειου Αιγαίου είναι εξαιρετικά υψηλοί. 9

10 Κατά συνέπεια η ορνιθολογική αξία του Βόρειου Αιγαίου όσο αφορά την ποικιλία ειδών, την αντιπροσωπευτικότητα τους αλλά και την σπανιότητά τους είναι εξαιρετικά υψηλή. Στα τρία νησιά εμφανίζονται σχεδόν όλα τα είδη πτηνών των Μεσογειακών ενδιαιτημάτων της ανατολικής Μεσογείου πχ των πευκοδασών, των φρυγανικών οικοσυστημάτων ή των παράκτιων μεσογειακών υγροτόπων. Από πλευράς σπανιότητας της ορνιθοπανίδας αναπαράγονται αρκετά είδη που είτε εμφανίζονται αποκλειστικά στην συγκεκριμένη περιοχή σε επίπεδο Ε.Ε., όπως το Σμυρνοτσίχλονο Emberiza cineracea και ο Τουρκοτσοπανάκος Sitta krueperi είτε εμφανίζουν σημαντικούς αναπαραγωγικούς πυρήνες σε παγκόσμιο επίπεδο για την περίπτωση του Μαυροπετρίτη (αναπαραγωγή του 10,9% του παγκόσμιου πληθυσμού), σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την Καστανόχηνα ενώ αρκετά είναι τα είδη που παρουσιάζουν σημαντικούς πληθυσμούς σε εθνικό επίπεδο πχ Βαρβάρα Tadorna tadorna, Καλαμοκανάς Himantopus himantopus, Αβοκέτα Recurvirostra avosetta, Παρδαλοκεφαλάς Lanius nubicus, Φρυγανοτσίχλονο Emberiza caesia κα. Παράλληλα, η Λέσβος, όπου μέχρι σήμερα έχουν παρατηρηθεί 321 διαφορετικά είδη πουλιών (Dudley, 2011), αποτελεί το μοναδικό νησί στο Αιγαίο όπου αναπαράγονται τα δύο είδη πελαργών ο Λευκοπελαργός Ciconia ciconia και Μαυροπελαργός Ciconia nigra, ενώ στην Λήμνο η πληθυσμιακή πυκνότητα ορισμένων υγροτοπικών ειδών είναι από τις μεγαλύτερες σε εθνικό επίπεδο πχ για την Πετροτριλίδα Burhinus oedicnemus, την Καστανόχηνα Tadorna ferruginea, την Βαρβάρα. Tadorna tadorna. Επιπρόσθετα, η Λήμνος αποτελεί το μοναδικό νησί του Αιγαίου που παρουσιάζει ένα υψηλό και βιώσιμο νησιωτικό πληθυσμό Κιρκινεζιού Falco naumanni. Τέλος, από πλευράς σπανιότητας στο Βόρειο Αιγαίο αναπαράγονται τέσσερα (4) παγκοσμίως απειλούμενα είδη, ο Αιγαιόγλαρος, το Κιρκινέζι, ο Μαυροπετρίτης και το Σμυρνοτσίχλονο. Σημαντική είναι η παρουσία αρκετών επαπειλούμενων ειδών με βάση το πρόσφατα αναθεωρημένο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας όπως πχ. της Καστανόχηνας, της Βαρβάρας, της Αβοκέτας, της Πετροτουρλίδας, του Τουρκοτσοπανάκου κα. Κριτική στις ΕΟΜ 1) Προβλήματα μεθοδολογίας Μη εφαρμογή μεθοδολογίας καταγραφής νυκτόβιων ειδών Στην μεθοδολογία που εφαρμόστηκε αλλά και από τα πρωτογενή δεδομένα δεν προκύπτει καμία μέθοδος καταγραφής των πτηνών που δραστηριοποιούνται την νύκτα. Στο Βόρειο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Λήμνο, η Πετροτουρλίδα, είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ, δραστηριοποιείται τη νύκτα και απαντάται σε ιδιαίτερα υψηλές πυκνότητες. Ο πληθυσμός της Πετροτουρλίδας στο νησί της Λήμνου εντός της περιοχής ΖΕΠ εκτιμάται σε 160 ως 190 ζευγάρια (Κακαλής κα. 2008) ενώ στο σύνολο του νησιού σε 400 με 500 αναπαραγόμενα ζευγάρια. Ελλιπή εφαρμογή της μεθοδολογίας (transects lines και point counts) 10

11 Πλήθος δειγματοληψιών Υπόμνημα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας Στην μεθοδολογία των επιμήκη διαδρομών (transects lines) δεν γίνεται μέτρηση των αποστάσεων των πουλιών από τον κεντρικό άξονα, με αποτέλεσμα η εκτίμηση της πυκνότητας των αναπαραγόμενων ζευγαριών να εμπεριέχει σφάλμα, το μέγεθος του οποίου δεν υπολογίζεται. Η μέτρηση της απόστασης παρατηρητή και της αρχικής θέσης παρατήρησης των πουλιών αποτελεί βασικό στοιχείο της μεθοδολογίας transects lines έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εκτίμηση των πληθυσμιακών μεγεθών, της πυκνότητας και του σφάλματος των μετρήσεων. Επίσης, σε ότι αφορά την μέθοδο των σημειακών μετρήσεων δεν ακολουθήθηκε ορθά η μέθοδος καθώς δεν γίνεται σαφές ο τρόπος εφαρμογής της πχ χρονοδιάγραμμα σημειακών καταγραφών, εκτίμηση αποστάσεων κτλ. Συνεπώς, η μέθοδος που εφαρμόσθηκε εμπεριέχει σφάλματα τα οποία πιθανώς να οδηγήσουν εύκολα σε λανθασμένα συμπεράσματα. Ανισοκατανομή της δειγματοληψίας (transects lines και point counts) την αναπαραγωγική περίοδο. Από το γράφημα που ακολουθεί (γράφημα 1) προκύπτει η άνιση κατανομή των δειγματοληψιών με τη μέθοδο transects lines και point counts την αναπαραγωγική περίοδο σε όλα τα ΑΙΟΠΑ της Δυτικής Λέσβου. Συγκεκριμένα οι δειγματοληψίες λάβανε χώρα στο μεγαλύτερο ποσοστό τους τον μήνα Απρίλιο και τον Ιούλιο. Οι δειγματοληψίες τον Μάιο είναι ελάχιστες (συνήθως μία) ενώ τον μήνα Ιούνιο δεν πραγματοποιήθηκαν καταγραφές. Οι επιπτώσεις μιας τέτοιας προσέγγισης μπορεί να είναι μεγάλες καθώς ενδέχεται να μην καταγραφούν αναπαραγόμενα ζευγάρια προστατευόμενων ειδών που φωλιάζουν τον Μάιο. Η συνήθης και προτεινόμενη από ερευνητές μεθοδολογία είναι η ομοιόμορφη κατανομή των δειγματοληψιών την περίοδο αναπαραγωγής των ειδών (Απρίλιο έως Ιούνιο) καθώς και η τοποθέτησή τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα που απέχουν μεταξύ τους περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση των ΕΟΜ της Δυτικής Λέσβου δεν ισχύουν τα παραπάνω. Πλήθος δειγματοληψιών (transect lines & point counts) την αναπαραγωγική περίοδο Αβάσκανης Γυμνο Βουνό Όρδυμνος Καλακούκι Καλιαμάς Καρυά Μαγγάνια Πλάκες Ραχονέλι Σκοπός 0 Απρίλιος Μαίος Ιούνιος Γράφημα 1. 11

12 Πλήθος δειγματοληψιών Υπόμνημα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας Ανισοκατανομή της έντασης δειγματοληψίας. Παρόλο το μεγάλο πλήθος δειγματοληψιών τον μήνα Απρίλιο θα πρέπει να τονίσουμε την άνιση κατανομή της έντασης της δειγματοληψίας ανά ΑΙΟΠΑ τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Με τον όρο «ένταση δειγματοληψίας» εννοούμε τον βαθμό με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία λαμβάνοντας υπόψη την συνολική έκταση που καλύφθηκε και τον χρόνο που δαπανήθηκε σε κάθε ΑΙΟΠΑ για τις καταγραφές. Από το παρακάτω γράφημα (γράφημα 2) προκύπτει ότι η ένταση της δειγματοληψίας ήταν χαμηλή καθώς αρκετές δειγματοληψίες κάλυπταν μικρή έκταση σε σύγκριση με τη συνολική έκταση των προτεινόμενων ΑΙΟΠΑ (κάλυψη έκτασης <40%). Επίσης, ανάλογα διακυμάνθηκε και ο χρόνος που δαπανήθηκε καθώς αυτός είναι άμεσα εξαρτημένος από την κάλυψη της έκτασης. Η διαφορά της έντασης δειγματοληψίας μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα σε σχέση με τα πληθυσμιακά μεγέθη των αναπαραγόμενων ζευγαριών σε μια περιοχή όπως επίσης στην εκτίμηση της παρουσίας ή απουσίας ενός είδους σε αυτήν. Ποσοστό κάλυψης της έκτασης του γηπέδου ΑΙΟΠΑ ανά δειγματοληψία Αβάσκανης (21) Γυμνο Βουνό (17) Όρδυμνος (18) Καλακούκι (21) Καλιαμάς (24) Καρυά (9) Μαγγάνια (13) Πλάκες (11) Ραχονέλι (14) 1 0 έως 40% 40 έως 60% >60% Γράφημα 2. Ελλιπής κάλυψη δειγματοληψίας επί του συνόλου των θέσεων σε ορισμένα ΑΙΟΠΑ. Από τα πρωτόκολλα δεδομένων προκύπτει ότι υπάρχουν θέσεις στα προτεινόμενα ΑΙΟΠΑ που είτε η δειγματοληψία των στρουθιόμορφων πουλιών δεν πραγματοποιήθηκε είτε έγινε μόνο τον Απρίλιο για μία φορά και όχι τον Μάιο. Συγκεκριμένα, ΔΕΝ πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία στο ΑΙΟΠΑ Όρδυμνου από την ΑΓ66 έως την ΑΓ71 (ποσοστό 33% επί του συνόλου των θέσεων), ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε μόνο μία καταγραφή στο σύνολο της αναπαραγωγικής περιόδου (Απρίλιο έως Ιούνιο) για τις εξής θέσεις: Α) στο ΑΙΟΠΑ Αβάσκανης από την ΑΓ 124 έως την ΑΓ 133 (10 θέσεις, ποσοστό 48% επί του συνόλου του των θέσεων) 12

13 Β) στο ΑΙΟΠΑ Καλιαμάς από την ΑΓ89 έως την ΑΓ97 και από την ΑΓ105 έως την ΑΓ112 (συνολικά 16 θέσεις, ποσοστό 67 % επί του συνόλου του πάρκου) Γ) από μία θέση στο ΑΙΟΠΑ Πλάκες (Θέση ΑΓ16), μία στο ΑΙΟΠΑ Μαγγάνια (Θέση 53), μία θέση στο ΑΙΟΠΑ Καρυά (Θέση 134) και μία θέση στο ΑΙΟΠΑ Σκοπός (Θέση 5). Η ελλιπής κάλυψη της συνολικής έκτασης μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα σε ότι αφορά την κατανομή και το καθεστώς παρουσίας των ειδών ορνιθοπανίδας εντός της ζώνης των ΑΙΟΠΑ. Ιδιαίτερα για τα ΑΙΟΠΑ της Αβάσκανης, Όρδυμνου και Καλιαμάς η δειγματοληψία πέρα της χαμηλής της έντασης, χαρακτηρίζεται και από μικρή κάλυψη επί του συνόλου των θέσεων. Τέλος, στην μελέτη δεν επιχειρείται η αναγωγή των δεδομένων (πχ πυκνότητες ειδών) ούτος ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα της ελλιπούς κάλυψης σε ορισμένα ΑΙΟΠΑ. Η επαναληψιμότητα των καταγραφών στις ίδιες θέσεις είναι εξαιρετικά χαμηλή. Δεδομένου ότι η ένταση της δειγματοληψίας είναι χαμηλή όπως επίσης και άνισα κατανεμημένη στην περίοδο της αναπαραγωγής, η ερμηνεία των δεδομένων γίνεται δυσκολότερη ιδιαίτερα όταν η επαναληψιμότητα στις ίδιες θέσεις για την περίοδο του μήνα Μαΐου ήταν μικρή (μία δειγματοληψία) ή δεν πραγματοποιήθηκε. Για παράδειγμα, στο ΑΙΟΠΑ Γυμνό Βουνό Λέσβου ενώ ορισμένες δειγματοληψίες είχαν υψηλή δειγματοληπτική ένταση τον μήνα Απρίλιο (κάλυψη μεγάλου ποσοστού >60% επί του συνόλου του ΑΙΟΠΑ, βλέπε γράφημα 2), δεν πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία μέσα στον Μάιο και Ιούνιο. Συγκεκριμένα, για τις θέσεις από την Α/Γ 72 έως την Α/Γ 80 δεν πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις τον Μάιο και Ιούνιο, με αποτέλεσμα η αναπαραγωγή αρκετών ειδών να μην είναι σε θέση να διαλευκανθεί στην μελέτη. Παρόμοια εικόνα υπάρχει και στο ΑΙΟΠΑ Αβάσκανης όπου οι θέσεις από την ΑΓ 122 έως ΑΓ 133 δεν μετρήθηκαν τον Μάιο και Ιούνιο. Συμπέρασμα Κατά συνέπεια, η εκτίμηση του καθεστώτος παρουσίας και αναπαραγωγής κάθε είδους για τα παραπάνω ΑΙΟΠΑ εμπεριέχει σφάλματα εξαιτίας της κακής οργάνωσης των δειγματοληψιών στο χρόνο και το χώρο. 2) Εσφαλμένες ερμηνείες των πρωτογενών δεδομένων Προκειμένου η ΕΟΜ να επεξεργαστεί την βέλτιστη δυνατή επιστημονική πληροφορία βάσει της οποίας γίνεται και η Δέουσα Εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου θα πρέπει τα πρωτογενή δεδομένα που συλλέγονται στο πεδίο να ερμηνεύονται κατά τρόπο ορθό. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην περίπτωσης της ΕΟΜ της «Αιγαίας Ζεύξης», με αποτέλεσμα η μελέτη να καταλήγει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα: 13

14 Α) Γίνεται λανθασμένη εκτίμηση του χρόνου έναρξης της αναπαραγωγής για ορισμένα είδη. Ειδικότερα για το παγκοσμίως απειλούμενο Σμυρνοτσίχλονο, στις ΕΟΜ της Λέσβου οι καταγραφές του είδους τον μήνα Απρίλιο ερμηνεύονται ως καταγραφές του είδους κατά την μετανάστευσή του. Το συμπέρασμα αυτό είναι ανακριβές και λανθασμένο καθώς: i) Βάση βιβλιογραφικών αναφορών, το είδος βρίσκεται στις θέσεις αναπαραγωγής του από τις αρχές Απριλίου (Brooks 1998, Dudley, 2010, Cramp 1998). ii) Το είδος αναπαράγεται στην δυτική Λέσβο και στην Χίο, περιοχές που αποτελούν το δυτικότερο όριο εξάπλωσης του είδους παγκοσμίως (επίσης ένας μικρός πληθυσμός ενός ζευγαριού, έχει αναφερθεί στην Σκύρο) (Handrinos & Akriotis, 1997, Akriotis et al, 2009) και κατά συνέπεια ο ισχυρισμός ότι τα άτομα που παρατηρούνται τον Απρίλιο είναι μετανάστες δεν ευσταθεί, καθώς τα πουλιά αυτά βρίσκονται ήδη στους χώρους προορισμού τους και αναπαραγωγής τους και δεν μετακινούνται για κάποιο άλλον τόπο. iii) Βάση βιβλιογραφικών αναφορών, για τον πληθυσμό της Λέσβου αναφέρεται ότι από τα μέσα Απριλίου έχουν βρεθεί αναπαραγόμενα ζευγάρια στο στάδιο της εκκόλαψης των αυγών (Brooks 1998). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι το είδος εμφανίζεται στις θέσεις αναπαραγωγής του από τις αρχές Απριλίου καθώς πριν από την εκκόλαψη των αυγών προηγείται η εύρεση συντρόφου, η εύρεση κατάλληλης θέσης φωλιάσματος και το χτίσιμο της φωλιάς. Συνεπώς, οι καταγραφές του είδους τον μήνα Απρίλιο αφορούν αναπαραγόμενα ζευγάρια, γεγονός που δεν ερμηνεύεται από τον μελετητή. Ως εκ τούτου ο μελετητής οδηγείται σε εσφαλμένα συμπεράσματα σε ότι αφορά το καθεστώς παρουσίας του σημαντικού αυτού είδους στην περιοχή, υποβαθμίζοντας έτσι την σημαντικότητα της παρουσίας του στην περιοχή. Ο πληθυσμός του είδους στην Ε.Ε. αναπαράγεται σχεδόν αποκλειστικά στη Λέσβο, επομένως η παρερμηνεία αυτή είναι σημαντική. Παρόμοια μεταχείριση πλην του Σμυρνοτσίχλονου γίνεται και για άλλα είδη όπως το Φρυγανοτσίχλονο (είδος χαρακτηρισμού των ΖΕΠ Δυτικής Λέσβου και Βόρειας Χίου), τον Αμμοπετροκλή (είδος οριοθέτησης της ΖΕΠ Δυτικής Λέσβου) κ.α. Β) Γίνεται λανθασμένη εκτίμηση της μετα αναπαραγωγικής περιόδου. Στις υπό εξέταση ΕΟΜ το χρονικό διάστημα της αναπαραγωγής λογίζεται από τις αρχές Απριλίου έως και τον Ιούλιο. Όμως θα πρέπει να επισημανθεί ότι πολλά είδη έχουν τελειώσει τον αναπαραγωγικό τους κύκλο νωρίτερα του Ιουλίου. Ενδεικτικά, για το Σμυρνοτσίχλονο αναφέρεται ότι τον μήνα Ιούλιο παρατηρείται σε ομάδες με άλλα συγγενικά είδη όπως το Φρυγανοτσίχλονο σε περιοχές που δεν αποτελούν χώρους αναπαραγωγής του (Brooks, 1998). Επίσης, ένα είδος που φαίνεται να ολοκληρώνει την αναπαραγωγή του στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου είναι το Φρυγανοτσίχλονο, συγγενικό είδος του Σμυρνοτσίχλονου με παρόμοια φαινολογία (Κακαλής, & Γαληνου, 2006). 14

15 Συνεπώς, οι δειγματοληψίες του Ιουλίου που πραγματοποιηθήκαν σε όλα τα ΑΙΟΠΑ δεν είναι αντιπροσωπευτικές της αναπαραγωγής πολλών ειδών (ειδικότερα των στρουθιόμορφων) και σίγουρα των σημαντικότερων ειδών, Σμυρνοτσίχλονο και Φρυγανοτσίχλονο, για τις περιοχές της Δυτικής Λέσβου και Βόρειας Χίου. Ως αποτέλεσμα, η εκτίμηση των αναπαραγωγικών πληθυσμών των ειδών αυτών κρίνεται λανθασμένη. Γ) Εσφαλμένη εκτίμηση της πυκνότητας των αναπαραγόμενων ζευγαριών Σε όλες τις ΕΟΜ του έργου «Αιγαίας Ζεύξης» απουσιάζει η εκτίμηση της πυκνότητας των πληθυσμών των στρουθιόμορφων. Επομένως, οι εκτιμήσεις των αναπαραγόμενων ζευγαριών δίνονται αυθαίρετα, δίχως να προκύπτει από κάποια στατιστική ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων και προσπάθεια αναγωγής των αποτελεσμάτων στην έκταση των δειγματοληπτικών επιφανειών. Δ) Εσφαλμένη και ελλιπής αιτιολόγηση των επιπτώσεων υφιστάμενου ΑΙΟΠΑ στην κατανομή και παρουσία είδους προτεραιότητας Στις ορνιθολογικές μελέτες της ΜΠΕ του έργου «Αιγαία Ζεύξη» η παρουσία του Σμυρνοτσίχλονου σε υφιστάμενο ΑΙΟΠΑ της περιοχής της δυτικής Λέσβου χρησιμοποιείται για να τεκμηριωθεί η έλλειψη επιπτώσεων από την λειτουργία του εξεταζόμενου ΑΙΟΠΑ. Η μοναδική προσπάθεια τεκμηρίωσης που γίνεται είναι η παράθεση ενός χάρτη που απεικονίζει την παρουσία του είδους σε γειτονικές θέσεις από υφιστάμενο ΑΙΟΠΑ. Επίσης, η παρούσα αιτιολόγηση γίνεται επιχείρημα για την υποτιθέμενη μη επίπτωση από τη μελλοντική λειτουργία ΑΙΟΠΑ και σε συγγενικό είδος, πχ του Φρυγανοτσίχλονου στις ΕΟΜ της Βόρειας Χίου. Η αναγωγή αυτή είναι αβάσιμη καθώς δεν στηρίζεται σε κανένα επιστημονικό έλεγχο ή παρακολούθηση του είδους και στερείται βιβλιογραφικών πηγών. Επιπρόσθετα, εξετάζοντας τον εν λόγω χάρτη της μελέτης (εικόνα Ε.2) αυξάνεται, παρά μειώνεται, η πιθανότητα αρνητικής επίπτωσης του υφιστάμενου ΑΙΟΠΑ στο συγκεκριμένο είδος για τους εξής λόγους: Κανένα άτομο Σμυρνοτσίχλονου δεν καταγράφεται στον άμεσο χώρο του υφιστάμενου ΑΙΟΠΑ Η μέση απόσταση των πέντε (5) κοντινότερων στο ΑΙΟΠΑ ατόμων (ECIN-106, ECIN-108, ECIN-109, ECIN 107 και ECIN-110) από την κοντινότερη σε αυτά ανεμογεννήτρια είναι 181 μέτρα. Η μικρότερη δε απόσταση, αφορά το άτομο με κωδικό ECIN-109 η οποία είναι 91 μέτρα από την κοντινότερη σε αυτό ανεμογεννήτρια. Το γεγονός αυτό, έρχεται σε συμφωνία με την διεθνή βιβλιογραφία που καταδεικνύει ότι τα ΑΙΟΠΑ έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε ορισμένα είδη μικρόπουλων, καθώς αυτά μεγαλύτερες των 80 έως 100 μέτρων από τις ανεμογεννήτριες. Οι πιθανές επιπτώσεις του υφιστάμενου ΑΙΟΠΑ της δυτικής Λέσβου στον πληθυσμό του Σμυρνοτσίχλονου δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες με τις επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης επένδυσης «Αιγαία Ζεύξη» καθώς το μέγεθος και η ισχύς των ανεμογεννητριών είναι διαφορετική (μεγαλύτερης ισχύς και μέγεθος στην 15

16 δεύτερη περίπτωση) όπως επίσης, τα συνοδά έργα είναι μεγαλύτερης έκτασης. Επομένως, η εικόνα βάσει της οποίας τεκμηριώνεται το επιχείρημα στις ΕΟΜ για μηδενική επίδραση των ΑΙΟΠΑ στον πληθυσμό του Σμυρνοτσίχλονου είναι όχι μόνο αβάσιμη, αλλά ουσιαστικά ενισχύει το επιχείρημα ότι το έργο θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις εξαιτίας εκτοπισμού ή απώλειας ενδιαιτήματος. 3) Επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων των ΕΟΜ από την Ορνιθολογική Λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες και παραλήψεις της μεθοδολογίας απογραφής της ορνιθοπανίδας στις υποψήφιες περιοχές εγκατάστασης των ΑΙΟΠΑ «Αιγαίας Ζεύξης» θεωρήθηκε αναγκαία από την Ορνιθολογική η επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων των ΕΟΜ (πρωτοκόλλα απογραφής), σε αρχικό στάδιο, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την κατανομή και την πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας. Συγκεκριμένα δόθηκε έμφαση στις καταγραφές του Σμυρνοτσίχλονου για το σύνολο των ΑΙΟΠΑ της Λέσβου και στις καταγραφές του Φρυγανοτσίχλονου σε επιλεγμένα ΑΙΟΠΑ της Λέσβου. Η επιλογή του Σμυρνοτσίχλονου έγινε καθώς αποτελεί παγκοσμίως απειλούμενο είδος και στην Ε.Ε. αναπαράγεται αποκλειστικά και μόνο στην Δυτική Λέσβο και στην Βόρεια Χίο. Η επιλογή του Φρυγανοτσίχλονου έγινε καθώς αποτελεί προστατευόμενο είδος χαρακτηριστικό των φρυγανικών και χορτολιβαδικών οικοσυστημάτων. Σκοπός της ανάλυσης αυτής ήταν να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά των ΕΟΜ της «Αιγαίας Ζεύξης», κάνοντας χρήση των πρωτογενών δεδομένων που προέκυψαν από τις ίδιες τις ΕΟΜ, σε ότι αφορά την εκτίμηση της πυκνότητας των πληθυσμών για τα παραπάνω είδη προτεραιότητας όπως επίσης σε δεύτερη φάση να καταστεί δυνατή η εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στους πληθυσμούς τους. Συνοπτικά, τα συμπεράσματα από την ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων των ΕΟΜ «Αιγαίας Ζεύξης» καταδεικνύουν τα εξής σοβαρότατα θέματα ερμηνείας των πρωτογενών δεδομένων: i) Οι πληθυσμοί των ειδών πρoτεραιότητας που εξετάστηκαν παρουσίασαν σαφέστατα υψηλότερες πυκνότητες και μεγέθη από αυτά που δίνονται στις ΕΟΜ. ii) Η έλλειψη εφαρμογής μεθόδου ανάλυσης των πρωτογενών δεδομένων στις ΕΟΜ οδηγεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα τόσο στο ότι αφορά το καθεστώς παρουσίας των ειδών στα ΑΙΟΠΑ όσο και στην εκτίμηση των πληθυσμιακών τους μεγεθών. iii) Έξι από τα δέκα ΑΙΟΠΑ της «Αιγαίας Ζεύξης» στην Λέσβο, φιλοξενούν το 34 με 50% του πανευρωπαϊκού πληθυσμού του παγκοσμίως απειλούμενου Σμυρνοτσίχλονου. iv) Τα πληθυσμιακά μεγέθη του Φρυγανοτσίχλονου στα ΑΙΟΠΑ της Λέσβου είναι σαφώς μεγαλύτερα (τριπλάσια) από αυτά που δίνονται στις ΕΟΜ «Αιγαίας Ζεύξης». Για παράδειγμα, μόνο στα τέσσερα (4) από τα δέκα (10) ΑΙΟΠΑ στα οποία έγινε ανάλυση των δεδομένων προέκυψε η αναπαραγωγή ζευγαριών, γεγονός που 16

17 αναδεικνύει ότι οι περιοχές των ΑΙΟΠΑ είναι σημαντικοί αναπαραγωγικοί πυρήνες σε εθνικό επίπεδο. Συμπερασματικά, υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις στις ΕΟΜ από τα πρωτογενή δεδομένα στην τελική εκτίμηση των πληθυσμιακών μεγεθών για δύο είδη προτεραιότητας της ΖΕΠ της Δυτικής Λέσβου. Οι αποκλίσεις αυτές πηγάζουν από τις ελλείψεις της μεθοδολογίας καταγραφής των πουλιών, την μη εφαρμογή μεθόδου ανάλυσης των πρωτογενών δεδομένων και τα λάθη ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Ανάλογα αποτελέσματα προκύπτουν και για τις ΕΟΜ των υπολοίπων δύο νησιών (σε Χίο και Λήμνο) δεδομένου ότι ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία συλλογής δεδομένων, ανάλυσης και ερμηνείας τους από τον μελετητή. 17

18 Επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων ΑΙΟΠΑ στην ορνιθοπανίδα Δεδομένων των σοβαρών ελλείψεων κατά τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην ΜΠΕ, αλλά και της συχνά λανθασμένης ερμηνείας των συγκεντρωτικών δεδομένων η Ορνιθολογική προσπάθησε παρακάτω να αποτυπώσει την κατά το δυνατό βέλτιστη προσέγγιση στις επιπτώσεις του έργου. Σκοπός της παρακάτω τεκμηρίωσης είναι να αναδείξει τις σημαντικές αποκλίσεις που εντοπίζονται μεταξύ των επιπτώσεων που προβλέπονται από τις ΕΟΜ της «Αιγαίας Ζεύξης» και των επιπτώσεων που προκύπτουν από τα βέλτιστα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα μετά από πολυετή παρακολούθηση των τριών νησιών. Τα παρακάτω αποτελέσματα επικεντρώνουν κυρίως στα κρίσιμα ενδιαιτήματα για την επιβίωση των ειδών, δηλαδή αυτά όπου αναπαράγονται και τρέφονται. Δίπλα σε κάθε είδος σημειώνεται το καθεστώς προστασίας του (είδος χαρακτηρισμού ή όχι της ΖΕΠ, καθώς και εθνικό και διεθνές καθεστώς απειλής) έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό με βάση ποιο καθεστώς διατήρησης κρίνεται το τι συνιστά επίπτωση «σημαντική». Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τις παρακάτω πηγές. Εκθέσεις και προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος - Μπουρδάκης Ε. 2005, Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής «GR134 Νοτιοδυτική Χερσόνησος - απολιθωμένο Δάσος Λέσβου», για τον χαρακτηρισμό της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας, ΥΠΕΧΩΔΕ και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) - Κακαλής Ε. (2009). Έκθεση Ορνιθολογικής αξιολόγησης περιοχής «GR132 Λίμνες Χορταρόλιμνη και Αλυκή, Κόλπος Μούδρου, Έλος Διαπόρι και Χερσόνησος Φακός». Στο: Δημαλέξης, Α. Μπούσμπουρας, Δ., Καστρίτης, Θ., Μανωλόπουλος Α. και Saravia V. (Συντονιστές Έκδοσης). Τελική αναφορά προγράμματος επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα. - Κακαλής Ε. & Ε. Γαληνού (2009). Έκθεση Ορνιθολογικής αξιολόγησης περιοχής «GR141 Βόρεια Χίος». Στο: Δημαλέξης, Α. Μπούσμπουρας, Δ., Καστρίτης, Θ., Μανωλόπουλος Α. και Saravia V. (Συντονιστές Έκδοσης). Τελική αναφορά προγράμματος επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα. Δημοσιευμένες εκθέσεις και επιστημονικά άρθρα - Πρόγραμμα παρακολούθησης (monitoring) παραμέτρων του φυσικού περιβάλλοντος στην προστατευόμενη περιοχή Χορταρόλιμνη Λίμνη Αλυκή, νήσου Λήμνου. Φορέας υλοποίησης: ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ). Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου Dimalexis, A, Xirouchakis, S, Portolou, D, Latsoudis, P, Karris, G, Georgiakakis, P, Fric, J, Barboutis, C, Bourdakis, S, Ivovič, M, Kominos, T and Kakalis, E. (2008) The 18

19 status of Eleonora s Falcon (Falco eleonorae) in Greece. Journal of Ornithology 149, 1: Kakalis, E., Vardanis, I., Papastylianou, A. & Dimalexis, A. (2009). Monitoring bird communities at the wetlands of Lemnos island, North Aegean. 11th International Congress on the Zoogeography and ecology of Greece and adjacent Regions, September 2009, Herakleion, Crete, Greece - Vardanis, I., Kakalis, E., & Dimalexis, A. (2009). Colony size, nesting site selection and habitat use of Lesser kestrel Falco naumanni on the island of Lemnos, North Aegean. 11th International Congress on the Zoogeography and ecology of Greece and adjacent Regions, September 2009, Herakleion, Crete, Greece - ετήσιες αναφορές του Steve Dudley από το 2009 έως Τέλος, αδημοσίευτες καταγραφές της Ορνιθολογικής από το 2005 έως και σήμερα Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της Λήμνου Για την Αετογερακίνα (Buteo rufinus): Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ 5 Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο 6 Κόκκινος Κατάλογος IUCN 7 SPEC 8 VU LC 3 i) από τα 2 ζευγάρια που αναπαράγονται στην ΖΕΠ, θα εγκατασταθεί αιολικό πάρκο στην χωροκράτεια του ενός ζευγαριού (ποσοστό 50% επί του τοπικού πληθυσμού) ii) το ΑΙΟΠΑ Νέα Κούταλη Φακός επηρεάζει σημαντικά την επικράτεια του ζευγαριού αυτού καθώς 16 Α/Γ βρίσκονται εντός του άμεσου χώρου της επικράτειας, 4 Lesvos Birds, Annual Reports , Lesvos Birding Steve Dudley 5 Είδος που πληροί κριτήριο χαρακτηρισμού στην εν λόγω ΖΕΠ. 6 Κατηγορία Απειλής: EX-εκλίποντα, ΕW-εκλίποντα στο φυσικό τους περιβάλλον, RE-τοπικά εκλίποντα, CR-κρισίμως κινδυνεύοντα, En-κινδυνεύοντα, VU-τρωτά, NT-σχεδόναπειλούμενα, LC-μειωμένου ενδιαφέροντας, σύμφωνα με «Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας», Λεγάκης Α. και Μαραγκού Π. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία (2009) 7 Κατηγορίες απειλής σύμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών της IUCN (IUCN Standards and Petitions Working Group 2008, CR: Κρισίμως Κινδυνεύοντα, EN: Κινδυνεύοντα, VU: Τρωτά, NT: Σχεδόν Απειλούμενα (2004), LC: Μειωμένου Ενδιαφέροντος (2004), DD: Ανεπαρκώς Γνωστά, NE: Μη Εκτιμημένα 8 Κατηγορίες σπανιότητας SPEC (Species of European Conservation Concern) σύμφωνα με τη BirdLife International: 1: Είδη οι πληθυσμοί των οποίων θεωρούνται ως Παγκόσμιου Ενδιαφέροντος Διατήρησης, δηλαδή Παγκοσμίως Απειλούμενα (CR, EN, VU), Σχεδόν Απειλούμενα (NT) ή Ανεπαρκώς Γνωστά (DD) σύμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών της IUCN (BirdLife International 2004a&b, IUCN 2004). 2: Είδη οι πληθυσμοί των οποίων βρίσκονται σε μη επιθυμητή κατάσταση διατήρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι συγκεντρωμένοι στην Ευρώπη. 3: Είδη οι πληθυσμοί των οποίων βρίσκονται σε μη επιθυμητή κατάσταση διατήρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν και δεν είναι συγκεντρωμένοι στην Ευρώπη. E : Είδη οι πληθυσμοί των οποίων βρίσκονται σε επιθυμητή κατάσταση διατήρησης αλλά είναι συγκεντρωμένοι στην Ευρώπη (η κατηγορία αυτή μέχρι την έκδοση BirdLife International 2004a είχε προσδιοριστεί ως SPEC 4). : Είδη οι πληθυσμοί των οποίων βρίσκονται σε επιθυμητή κατάσταση διατήρησης και δεν είναι συγκεντρωμένοι στην Ευρώπη (η κατηγορία αυτή μέχρι την έκδοση BirdLife International 2004a είχε προσδιοριστεί ως Non-SPEC Ε ). 19

20 ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση της τάξης των 300 μέτρων. Εκτιμάται ότι το σύνολο των θέσεων του ΑΙΟΠΑ θα επηρεάσει το ζευγάρι αυτό καθώς το είδος διασπείρεται τους χειμερινούς μήνες σε γειτονικές της επικράτειας θέσεις όπως στον υγρότοπο του Διαπορίου. iii) επιπλέον ένα (1) ζευγάρι Αετογερακίνας θα επηρεαστεί από τα αιολικά πάρκα στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού (περιοχή Γωμάτι). Από τα στοιχεία της ΕΟΜ Βορνός, προκύπτει η παρουσία του συγκεκριμένου ζεύγους. iv) Συνολικά στις επικράτειες δύο (2) εκ των τριών (3) ζευγάριων του είδους στο νησί της Λήμνου προτείνεται η εγκατάσταση ΑΙΟΠΑ της «Αιγαίας Ζεύξης» (ποσοστό 66% επί του πληθυσμού στο νησί της Λήμνου). Για τον Πετρίτη (Falco peregrinus): Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο IUCN Red List SPEC - LC LC - i) στην επικράτεια του μοναδικού ζευγαριού που αναπαράγεται στην ΖΕΠ θα εγκατασταθεί το αιολικό πάρκο Νέας Κούταλης - Φακού ii) συγκεκριμένα 24 θέσεις του ΑΙΟΠΑ (ποσοστό 82% επί του συνόλου των θέσεων του ΑΙΟΠΑ) βρίσκονται στον άμεσο χώρο της επικράτειας του είδους στην χερσόνησο του Φακού. Επιπλέον, εξαιτίας της διασποράς του είδους κατά τους χειμερινούς μήνες, αρνητικές επιπτώσεις αναμένεται να έχουν και οι υπόλοιπες πέντε (5) θέσεις του συγκεκριμένου ΑΙΟΠΑ. Για τον Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο IUCN Red List SPEC - LC LC 2 i) το είδος επηρεάζεται σημαντικά τόσο από το αιολικό πάρκο Νέας Κούταλης Φακού όσο και από το σύνολο των θέσεων των ΑΙΟΠΑ στην βορειοδυτική Λήμνο. ii) η κύρια δραστηριότητα του είδους πριν την έναρξη της αναπαραγωγής του τον Αύγουστο είναι γνωστό ότι επικεντρώνεται σε περιοχές πλούσιες σε έντομα και πτηνά (Ristow, ). Κατά συνέπεια τον Ιούλιο το είδος παρατηρείται να κυνηγά ομαδικά σε υψηλές συγκεντρώσεις στα φρυγανικά οικοσυστήματα του νησιού καθώς και σε υγροτοπικές θέσεις. Για παράδειγμα σημαντικές είναι οι συγκεντρώσεις του είδους στον υγροτοπο του Διαπορίου, του φράγματος του Κοντιά αλλά και στους μεγαλύτερους υγροτόπους αυτούς της Αλυκής και Χορταρόλιμνης. Οι ομάδες αυτές μετακινούνται καθημερινά από τις θέσεις κυνηγιού στις αποικίες τους, και αντίστροφα. Επομένως, τα ΑΙΟΠΑ τόσο στην χερσόνησο του Φακού όσο και στην βορειοδυτική Λήμνο αναμένεται να δημιουργήσουν ένα φράγμα ανάσχεσης στις καθημερινές πτήσεις του είδους πριν την περίοδο αναπαραγωγής του από τον μήνα Ιούνιο έως τα τέλη Ιουλίου. 9 Diedrich Ristow Population Prospects of Eleonora s Falcon in relation to wind farm management on Skyros island 20

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 18 Ιουλίου 2012 Αρ.πρωτ.12/196

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 18 Ιουλίου 2012 Αρ.πρωτ.12/196 Θεμιστοκλέους 80, Αθήνα 10681 Τηλ./Φαξ: 2108228704, 2108227937 info@ornithologiki.gr www.ornithologiki.gr Τριπόδων 28, Αθήνα 10558 Τηλ: + 30 2103225245 Fax +30 210 3225 240 elet@ellinikietairia.gr www.ellet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων περιοχών στα Αιολικά Πάρκα

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων περιοχών στα Αιολικά Πάρκα Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων περιοχών στα Αιολικά Πάρκα Επιπτώσεις αιολικών στα πουλιά /βιοποικιλότητα Πρόσκρουση/ενόχληση/εκτόπιση/ απώλεια βιοτόπων Αναπτυξιακές παρεμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 11.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Στα κεφάλαια της παρούσας μελέτης που προηγήθηκαν πραγματοποιήθηκε λεπτομερής εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Ρούλα Τρίγκου ασολόγος MSc Συντονίστρια Ενημέρωσης ράσεων ιατήρησης ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ- 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ΑΝ ΡΟΣ ιαχρονική παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Εθνικό Πάρκο Χελμού Βουραϊκού, «Βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο»

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» 10 Οκτωβρίου 2015 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης «Τα πουλιά: οι πρωταγωνιστές του Εθνικού Πάρκου» Εύα Κατράνα Βιολόγος Msc Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

22 Ιανουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΑ- ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

22 Ιανουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΑ- ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικής ενέργειας στην

ηλεκτρικής ενέργειας στην Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην άγρια φύση Δάσος Δαδιάς: προσέξτε την εικόνα και βρείτε γιατί φιλοξενεί τόσα πολλά αρπακτικά πουλιά Φ. Κατσιγιάννης «από το λεύκωμα Εικόνες από τη Δαδιά»

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός για παρατήρηση πουλιών στην Κεφαλονιά: Ένας δυναμικός τομέας εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Τουρισμός για παρατήρηση πουλιών στην Κεφαλονιά: Ένας δυναμικός τομέας εναλλακτικών μορφών τουρισμού Τουρισμός για παρατήρηση πουλιών στην Κεφαλονιά: Ένας δυναμικός τομέας εναλλακτικών μορφών τουρισμού Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκης Συντονιστής Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου Αργοστόλι, 15 Νοεμβρίου 2014 Οικοτουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων

Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων Οδηγίες για την εκπόνηση της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης Ιανουάριος 2009 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Juan

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ "

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Αναστάσιος Λεγάκις

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Αναστάσιος Λεγάκις Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ

Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ «Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ». Παρατηρήσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία για έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και άμεσου κινδύνου υποβάθμισης του περιβάλλοντος του έργου στίβου σκι στη Λίμνη Παμβώτιδα

Καταγγελία για έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και άμεσου κινδύνου υποβάθμισης του περιβάλλοντος του έργου στίβου σκι στη Λίμνη Παμβώτιδα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28 ης Οκτωβρίου 6, 454 44 Ιωάννινα τηλ. 6972 20 80 32 email: info@ecoioannina.gr http://www.ecoioannina.gr/ Αθήνα: Θεμιστοκλέους 80, 106 81, Τηλ./Φαξ: 2108228704,

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός 2015

Προγραμματισμός 2015 Προγραμματισμός 2015 Το 2015 προβλέπεται να παραμείνει μια χρονιά εξαιρετικά δύσκολη και με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις για την Ορνιθολογική. Το συνολικό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από τους Υπεύθυνους Παρακολούθησης για τις ΙΒΑ, το έτος 2008.

Στοιχεία από τους Υπεύθυνους Παρακολούθησης για τις ΙΒΑ, το έτος 2008. IBA caretakers Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του Δικτύου των Υπ. Παρακολούθησης των ΙΒΑ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 0 0 7 / 2 0 0 9 Στοιχεία από τους Υπεύθυνους Παρακολούθησης για τις ΙΒΑ, το έτος 2008. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 1 11.1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 11.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 3 11.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

20 ΙΑΝ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ - ΛΙΟΠΕΤΡΙ

20 ΙΑΝ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ - ΛΙΟΠΕΤΡΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE09 NAT/GR/000323 Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island.

LIFE09 NAT/GR/000323 Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island. Σχέδιο Δράσης για την Διατήρηση της Βιοποικιλότητας των Ακατοίκητων Νησίδων της Σκύρου Ιούνιος 2011 Στην παρούσα έκδοση του Σχεδίου Δράσης για την Διατήρηση της Βιοποικιλότητας των Ακατοίκητων Νησίδων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 261/2009. 5210 Δενδροειδή matorrals με Juniperus spp.

Αρ. Πρωτ. 261/2009. 5210 Δενδροειδή matorrals με Juniperus spp. Αρ. Πρωτ. 261/2009 Κείμενο θέσης του WWF Ελλάς επί της τροποποίησης από τον Οργανισμό Αθήνας του Προεδρικού Διατάγματος «περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού» Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Η κατάσταση των υγροτόπων Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας Οι νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας -προϋπάρχουσα γνώση- Η πρώτη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

10 ΦΕΒ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΖΟΥΣΑΣ"

10 ΦΕΒ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΖΟΥΣΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης Β Περίοδος 1. Σύμφωνα με το χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία Περιγραφή του έργου

Γενικά στοιχεία Περιγραφή του έργου Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 10MW και των συνοδών σε αυτό έργων στη θέση «Μαυραγάνη» του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (πρώην Δ. Λεωνιδίου)». Από το Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact)

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact) Το παρόν αποτελεί την ακριβή μετάφραση του κειμένου του Οδηγού Καλών Πρακτικών που υπάρχει στο site του έργου http://www.project-gpwind.eu/ και ακολουθεί την δομή του site. Για κάθε μία από τις τρεις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΟΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Α.Π.Ε. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μάρτιος 2007 Η ΕΟΕ, ως Περιβαλλοντική ΜΚΟ, που εδώ και 25 έτη αγωνίζεται για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και Βιοποικιλότητα:

Κλιματική αλλαγή και Βιοποικιλότητα: Κλιματική αλλαγή και Βιοποικιλότητα: λύσεις για μια σχέση συνύπαρξης Συμβολή στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υποθέσεις 9824/27-06-06 & 15266/13-10-06) ΘΕΜΑ: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 120 Αθήνα, Τ.Κ. 115 26 Τηλ. 210 64 62 079 Fax 210 64 31 420 Προς: 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Υπόψη: κ. Καλογερή Νικόλαου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ Α. Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστηµίου Αθηνών Η παρακολούθηση των ειδών της πανίδας µιας προστατευόµενης περιοχής είναι µια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία γιατί ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ Κ. Γκαράκης Εργαστήριο ΑΠΕ / Τµήµα Ενεργειακής Τεχνολογίας / ΤΕΙ Αθήνας Αγ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα στην Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας

Ερευνητική δραστηριότητα στην Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας Ερευνητική δραστηριότητα στην Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ & ΠΑΝΙΔΑΣ (ΥΘΠ) Η Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας υπάγεται στο ΥΠΕΣ και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της Πανίδας, η οποία περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Ο Πενταδάκτυλος είναι μία από τις δύο οροσειρές της Κύπρου. Χωρίζει την πεδιάδα της Μεσαορίας από τις ακτές της Κερύνειας και θεωρείται το νοτιότερο τμήμα της ταυρο Δειναρικής Αλπικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Α.Ε.Κ. Πρόγραμμα Προστασίας των Απειλούμενων Αετών της Ελλάδας

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Α.Ε.Κ. Πρόγραμμα Προστασίας των Απειλούμενων Αετών της Ελλάδας Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Α.Ε.Κ. Πρόγραμμα Προστασίας των Απειλούμενων Αετών της Ελλάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βασικά απειλούμενα είδη 1.1. Βασιλαετός..σελ.2 1.2. Χρυσαετός..σελ.3 1.3. Σπιζαετός..σελ.4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Έκδοση: Ελληνική Οικολογική Εταιρεία Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Γ. Δημητρακόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Σχετ.: Υπ. Αριθμ. Πρωτ. 3097/02-09-2010 έγγραφο σας.

Προς: Κοιν.: Σχετ.: Υπ. Αριθμ. Πρωτ. 3097/02-09-2010 έγγραφο σας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ------------------------------ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Θ.1379 ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εξ αφορμής των παρατηρήσεων που περιέχονται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 6: Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ HELLENIC COMMON BREEDING BIRD MONITORING SCHEME ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 (απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Λούτσας

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: Δημαλέξης, Α., Καστρίτης, Θ., Μανωλόπουλος, Α., Κορμπέτη, Μ., Φριτς, Γ., Saravia Mullin, V., Ξηρουχάκης, Σ. & Μπούσμπουρας Δ. (2010) Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. για την Ορνιθοπανίδα στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Όρος Όθρυς, Βουνά Γκούρας και Φαράγγι Παλαιοκερασιάς»,

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. για την Ορνιθοπανίδα στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Όρος Όθρυς, Βουνά Γκούρας και Φαράγγι Παλαιοκερασιάς», για την Ορνιθοπανίδα στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας Όρος Όθρυς, Βουνά Γκούρας και Φαράγγι Παλαιοκερασιάς», με κωδικό GR1430006 ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΓΟΡΑΧΗ ΙΣΧΥΟΣ 17MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΟΓΟΡΑΧΗ, ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Προγραµµατική σύµβαση Εκπόνησης Ερευνητικού έργου µε την Περιφέρεια Κρήτης Εισαγωγή στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF)

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF) Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

πληθυσμών του αρουραίου (Rattus rattus)σε συμπλέγματα νησιών και βραχονησίδων των ελληνικών θαλασσών

πληθυσμών του αρουραίου (Rattus rattus)σε συμπλέγματα νησιών και βραχονησίδων των ελληνικών θαλασσών Γενετική δομή και πρότυπα διαφοροποίησης των πληθυσμών του αρουραίου (Rattus rattus)σε συμπλέγματα νησιών και βραχονησίδων των ελληνικών θαλασσών Δημήτρης Τσαπάρης Jacob Fric Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Jon

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ (Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης) Υπεύθυνη Σύνταξης: Δρ Εύα Παπαστεργιάδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

: Διοικητήριο : 281 00 : Δρ. Διονύσης Μινέτος : 26713 60523 : 26710 29332 : minetos@kefalonia.eu

: Διοικητήριο : 281 00 : Δρ. Διονύσης Μινέτος : 26713 60523 : 26710 29332 : minetos@kefalonia.eu ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Προστασίας και Καταγραφής της Γεωλογικής κληρονομίας κατά την εκπόνηση ΜΓΚ. Δυνατότητες

Προστασίας και Καταγραφής της Γεωλογικής κληρονομίας κατά την εκπόνηση ΜΓΚ. Δυνατότητες Δυνατότητες Προστασίας και Καταγραφής της Γεωλογικής κληρονομίας κατά την εκπόνηση ΜΓΚ Χαράλαμπος Φασουλάς Υπεύθ. Τμ. Γεωποικιλότητας, ΜΦΙΚ Υπεύθ. Γεωπάρκου Ψηλορείτη Συντονιστής Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ Τσαπάρης Δημήτρης (δρ. Βιολόγος), Ηλιόπουλος Γιώργος (δρ. Βιολόγος), 2013 Η Οίτη και οι γειτονικοί ορεινοί όγκοι των Βαρδουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ Παρουσίαση Έργου Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 Λέσβος, 12 Ιουλίου 2012 Περιεχόµενα 1. Φορέας και όραµα 2. Περιγραφή του έργου 3. Αρχές σχεδιασµού 4. Οφέλη 5. Συµπεράσµατα 2 Ρόκας -πρωτοπορία στις

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά στοιχεία ανάθεσης της µελέτης Αναφέρονται τα στοιχεία ανάθεσης της µελέτης (φορέας ανάθεσης, στοιχεία σύµβασης, οµάδα µελέτης).

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

P L A N T - N E T C Y

P L A N T - N E T C Y P L A N T - N E T C Y Περιεχόμενα Εισαγωγή και στόχοι έργου 1 Μικρο-Αποθέματα Φυτών (ΜΑΦ) 1 Arabis kennedyae 2 Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis Centaurea akamantis 2 3 Ophrys kotschyi 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Εγκατάσταση και αποτελέσματα παρακολούθησης της φυσικής και τεχνητής αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, προοπτικές έρευνας και τεκμηρίωσης Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV08: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV08: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το πλήθος και το ποσοστό των προστατευόμενων περιοχών (Φύση 2000, Ramsar, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους) των οποίων το κέντρο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το γεωγραφικό πλάτος 2) την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3) το

Διαβάστε περισσότερα