Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟ Α ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟ Α ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 139 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟ Α ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». Σήµερα την 31η του µήνα Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:30 το ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα α ό την αριθµ /3/2014 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Κουτσοβέλης Σωτήριος 15) Νταφλούκας Βασίλ. 29) Τσιλίκα Αλέξανδρα 2) Κούτρας ηµήτριος 16) Ζωµένος Ανάργυρος 30) Στασινός Παναγιώτης 3) Μητσό ουλος ηµήτριος 17) Λυκοτσέτα Γεωργία 4) Συλεούνης ηµήτριος 18) Πα ασταµούλης Βασίλειος 5) Ηλιό ουλος Σ υρίδων 19) Πανταζής Παναγιώτης 6) Φαρδή Αναστασία 20) Οικονόµου Ευγενία 7) Πα α οστόλου Α όστολος 21) Ρου οτιά Ευανθία 8) Ευαγγελίου Παναγιώτης 22) Ρούλιας Ιωάννης 9) Ραφτο ούλου Μαρία 23) Χονδραλής Γεώργιος 10) Καββαδίας Γεώργιος 24) Κορέντζελος ηµήτρ. 11) Αργύρης Αθανάσιος 25) Κλειτσάκης Αθανάσιος 12) Σταϊκούρα Ευγενία 26) Στρωµατιάς Ιωάννης 13) Μιχαλό ουλος Μιχαήλ 27) Ε ιστάτου Αγγελική 14) Μουστάκας Κων/νος 28) Αντωνίου Μαρία ΑΠΟΝΤΕΣ : 1) Παλιαλέξης Ηλίας 2) Μαντζάνας ηµήτριος 3) Καλαµ αλίκης ήµος 4) Βούλγαρης Α όστολος 5) Τελώνης ηµήτριος 6) Αρναούτογλου Θεόδ. 7) Σταθό ουλος Ιωάννης 8) Βέλλιος Αθανάσιος 9) Μ ασδέκης Κων/νος 10) Ντίνου Αικατερίνη Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι ηµοτικών Κοινοτήτων, Πρόεδροι Το ικών Κοινοτήτων & Εκ ρόσω οι Το ικών Κοινοτήτων εκ των ο οίων αραβρέθηκαν οι αρακάτω :

2 1) Φούρλας Γεώργιος Τ.Κ. έλφινου 2) Πα αϊωάννου Αθανάσιος Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου 3) Μακρής Ανδρέας Τ.Κ. Θερµο υλών 4) Καραγιάννης Ιωάννης Τ.Κ. Λυχνού 5) Τασιού - Χόνδρου Γιαννούλα Τ.Κ. Μεξιατών 6) Αλεξανδρής Νικόλαος Τ.Κ. Περιστερίου 7) Ολυµ ιάδης Νικόλαος Τ.Κ. Πύργου 8) Ρούσκας Ιωάννης Τ.Κ. Συκάς 9) Πα ανάγνου Βασιλική Τ.Κ. Υ άτης 10) Ζούκας Κων/νος Τ.Κ. Φραντζή Ο ήµαρχος Γεώργιος Κοτρωνιάς ροσκλήθηκε και αρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και ο Χιώτης Ιωάννης, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώς α ό το σύνολο 41 µελών ήταν αρόντα 31 µέλη, ο ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 20ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υ όψη του ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του ΠΡΟΕ ΡΟYτης ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ, ου έχει ως εξής : Τίθεται υ όψη του ηµοτικού Συµβουλίου η Εισηγητική Εκθεση η ο οία τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της ηµοτικής Κοινωφελούς Ε ιχείρησης ήµου Λαµιέων σύµφωνα µε την αριθµ. 17/2014 α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Με την αρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρό ος χρηµατοδότησης των κοινωφελών ε ιχειρήσεων α ό το ήµο, καθώς δεν α αιτείται λέον σύναψη σύµβασης χρηµατοδότησης, βάσει καταρτισθέντος α ό την ε ιχείρηση διετούς ρογράµµατος δράσης. Συνε ώς, λόγω της µη κατάρτισης σύµβασης δεν θα α αιτείται λέον διενέργεια ροσυµβατικού ελέγχου α ό το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό µε το ροσυµβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, α ό το ο οίο αραλήφθηκε µετά την τρο ο οίησή του α ό την αρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συµβάσεων υλο οίησης των διετών ρογραµµάτων δράσης των κοινωφελών ε ιχειρήσεων») Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση του Νόµου, µε την ανωτέρω διάταξη ε ιτρέ εται η χρηµατοδότηση κοινωφελούς δηµοτικής ε ιχείρησης α ό τον οικείο δήµο ροκειµένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δα ανών της όταν τα έσοδα υ ολεί ονται των αναγραφοµένων στον ροϋ ολογισµό της. Η σχετική α όφαση λαµβάνεται µε την α όλυτη λειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Πλέον η χρηµατοδότηση του ήµου θα καλύ τει τη διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου ροϋ ολογισµού της ε ιχείρησης, χωρίς τους εριορισµούς (ως ρος το είδος των δα ανών) ου ε έβαλαν οι ροϊσχύουσες διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου 259, οι ο οίες ροέβλε αν την κατάρτιση διετούς ρογράµµατος δράσης, εκ µέρους της ε ιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηµατοδότησης θα αρκεί η υ οβολή του ροϋ ολογισµού της ε ιχείρησης συνοδευόµενου α ό εισηγητική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της, η ο οία θα τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο ρόγραµµα δράσης της αραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.

3 Σύµφωνα µε τον ροϋ ολογισµό της ε ιχείρησης η διαφορά των εσόδων και των εξόδων είναι ευρώ. Το οσό αυτό θα ρέ ει να καλυφθεί µε χρηµατοδότηση του ήµου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Θέτω υ όψη σας εισηγητική έκθεση ρος το ηµοτικό Συµβούλιο η ο οία τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της ε ιχείρησης και έχει καταρτιστεί και ψηφιστεί α ό το Σ της ε ιχείρησης µε την αριθ. 17/2014 α όφαση και καλείστε για τη λήψη σχετικής α όφασης. Μετά τα ανωτέρω εισηγούµαι Την έγκριση της εισηγητικής έκθεση της ηµοτικής Κοινωφελούς Ε ιχείρησης ήµου Λαµιέων α ό το ηµοτικό Συµβούλιο, η ο οία τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της ε ιχείρησης, ό ως αυτή ε ισυνά τεται στο συνηµµένο κείµενο της α όφασης και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα της αρούσας. Το.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της Κοινωφελούς, Μετά α ό διαλογική συζήτηση Α ο φ α σ ί ζ ε ι κατά α όλυτη λειοψηφία : Εγκρίνει την Εισηγητική Εκθεση η ο οία τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της ηµοτικής Κοινωφελούς Ε ιχείρησης του ήµου Λαµιέων ό ως ψηφίστηκε µε την αριθ. 17/2014 α όφασή της και η ο οία έχει ως εξής: Εισηγητική έκθεση της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Λαµιέων για την τεκµηρίωση των εσόδων και εξόδων της ΠΡΟΟΙΜΙΟ Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηµατοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το ήµο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύµβασης χρηµατοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράµµατος δράσης. Συνεπώς, λόγω της µη κατάρτισης σύµβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό µε το προσυµβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε µετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συµβάσεων υλοποίησης των διετών προγραµµάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων») Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση του Νόµου, µε την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηµατοδότηση κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήµο προκειµένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των

4 αναγραφοµένων στον προϋπολογισµό της. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Πλέον η χρηµατοδότηση του ήµου θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισµού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισµούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράµµατος δράσης, εκ µέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηµατοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισµού της επιχείρησης συνοδευόµενου από εισηγητική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της, η οποία θα τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/ Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης Οι δραστηριότητες της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Λαµιέων έχουν ως εξής: Σκοπός της επιχείρησης σύµφωνα µε το καταστατικό της (Φ.Ε.Κ. 1190/ ): Α. Η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε την πολιτιστική ανάπτυξη Β. Η λειτουργία του Κέντρου Μεσογειακής Μουσικής Γ. Η οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Η δηµιουργία και λειτουργία τµηµάτων Υγείας και Προληπτικής Υγιεινής, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ιατρικής Συµβουλευτικής, Αιµοδοσίας, Εργαστηρίων και Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Ιατρικής Περίθαλψης Η υλοποίηση προγραµµάτων στήριξης και παροχής υπηρεσιών σε άτοµα άπορα, τρίτης ηλικίας που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και η λειτουργία Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (Κ.Η.Φ.Η.) Η υλοποίηση ειδικών προγραµµάτων και λειτουργία ειδικών τµηµάτων παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών από και προς άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Η υλοποίηση προγραµµάτων «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Η λειτουργία Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών Η οργάνωση και λειτουργία παιχνιδότοπων Η λειτουργία Κέντρων ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ ΑΠ) Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Νέας Γενιάς Η διαµόρφωση και λειτουργία χώρων µαθηµάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής Η οργάνωση οµάδων ανθρωπιστικής βοήθειας, συµµετοχής και προσφοράς υπηρεσιών σε έκτακτα περιστατικά (πληµµύρες φωτιές σεισµοί κ.λ.π.)

5 Η καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης και η υλοποίηση ειδικών προγραµµάτων ευαισθητοποίησης Η έκδοση πληροφοριακού υλικού και η ανάπτυξη συνεργασιών µε κοινοτικούς ηµόσιους, Πανεπιστηµιακούς Οργανισµούς, Ιδιωτικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και φορείς κοινής ωφέλειας. Η διοργάνωση και διεξαγωγή Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων Ε. Ανάπτυξη του Αθλητισµού ΣΤ. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η διαχείριση του Περιβάλλοντος και η Αειφόρος Ανάπτυξη Ζ. Τοπική ηµοσιότητα ΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 Σκοπός : Στο πλαίσιο της δράσης : «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µέσω παροχής κατ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώµενα µέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισµένα επαπειλούµενων µε ανεργία εργαζοµένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» παροχή υπηρεσίας φροντίδας κατ οίκον σε ηλικιωµένα άτοµα (άνδρες και γυναίκες ) που χρήζουν κατ οίκον βοήθεια αλλά και σε µη ηλικιωµένα άτοµα (ΑΜΕΑ κ.λ.π.) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ααναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραµµατική Περίοδο ΟΜΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 2. K.H.Φ.Η. ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ETOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2005 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Σκοπός : Στο πλάσιο της δράσης : «Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων και λοιπών ατόµων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιµότητας των εµµέσως ωφελουµένων ατόµων» παροχή φροντίδας σε ηλικιωµένα άτοµα µη δυνάµενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π.) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ααναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραµµατική Περίοδο Αµεσα ωφελούµενοι : Τα άτοµα που µπορούν και δικαιούνται να τους παρέχονται υπηρεσίες Εµµεσα ωφελούµενοι : Tα άτοµα τα επιφορτισµένα µε τη φροντίδα των ηλικιωµένων. Στόχος : Eνίσχυση της απασχολησιµότητας ενίσχυση κοινωνικής συνοχής βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων 3. K..Α.Π. ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ETOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2000

6 Σκοπός : Παροχή φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών µε στόχο την αύξηση της απασχολησιµότητας και της ισότιµης συµµετοχής των γυναικών στην εργασία καθώς και την ουσιαστική διευκόλυνση προκειµένου να εναρµονίζουν τους απαιτητικούς ρόλους µεταξύ οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Στο πλαίσιο της δράσης : «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» στους Αξονες Προτεραιότητας 07 «ιευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) απασχολεί 25 παιδιά ηλικίας 6-12 ετών µε δραστηριότητες δηµιουργικής απασχόλησης όπως ζωγραφική, κατασκευές, θέατρο σκιών, παιδική λογοτεχνία. 4. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Περιλαµβάνει λειτουργία τµηµάτων ζωγραφικής, κατασκευών commix, θεάτρου Σκιών/κατασκευής παραδοσιακών φιγούρων, αγιογραφίας κοσµήµατος, Ιστορία της τέχνης κ.λ.π. 5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Προβολή ταινιών θερινού κινηµατογράφου. 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ EUROPE DIRECT Παροχή τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης για την υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Εurope Direct ήµου Λαµιέων ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Λαµιέων 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ» «ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ» ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ «ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» 8. Η υλοποίηση προγραµµάτων στήριξης και παροχής υπηρεσιών σε άτοµα, άπορα, τρίτης ηλικίας τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδα όπως αναφέρθηκαν αναλυτικά παραπάνω (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Κ.Η.Φ.Η.) και η υλοποίηση παρεµφερών δράσεων όπως η συνταγογράφηση φαρµάκων για τους χρονίως πάσχοντες ηλικιωµένους ωφελούµενους των δοµών και η προµήθεια φαρµάκων για το κοινωνικό φαρµακείο µε στόχο την κοινωνική αλληλεγγύη. Οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραµµατειακής υποστήριξης όλων των ενεργειών. 2. Οικονοµικά στοιχεία προϋπολογισµού 2.1 Έσοδα επιχείρησης

7 Τα έσοδα της επιχείρησης, συνοπτικά, είναι τα εξής σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ 2014 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ποσά 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,76 1 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,76 2 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 3 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Άλλα τακτικά έσοδα 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ,96 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ,96 13 ΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 2 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 21 Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ 32 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ,00 33 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Σύνολα Αναλυτικά τα έσοδα έχουν ως εξής: κ.α. ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟ Α ΑΙΤΙΛΟΛΟΓΙΑ ,72 ΠΡΟΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2014 ΠΟΣΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,76 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , Μισθώµατα , Μισθώµατα από ακίνητα , Λοιπά έσοδα από ακίνητα ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0213 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 022 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0221 Μισθώµατα κινητών πραγµάτων 0222 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Έσοδα από ΟΤΑ Απευθείας αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών ΜΟΥΣΕΙΟ Αναθέσεις άσκησης αρµοδιοτήτων Έσοδα εκµεταλεύσεων Έσοδα από Μερίσµατα "ΑΙΑΣ ΑΕ"

8 032.2 Έσοδα πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων Έσοδα σφαγείου Έσοδα Έσοδα από διαφηµίσεις Έσοδα κοινωνικών δοµών (παιδικών σταθµών, κλπ) Έσοδα Ωδείου, Μουσικής Σχολής, τµηµάτων µουσικής, χορού, εικαστικών κλπ Έσοδα εκµετάλευσης Έσοδα εκµετάλευσης Έσοδα εκµετάλευσης Έσοδα εκµετάλευσης Έσοδα εκµετάλευσης Έσοδα εκµετάλευσης Έσοδα εκµετάλευσης Έσοδα εκµετάλευσης Έσοδα εκµετάλευσης. 04 Άλλα τακτικά έσοδα ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ,96 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 11 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1111 Έσοδα από την εκποίηση οικοπέδων & γηπέδων 1112 Έσοδα από την εκποίηση κτιρίων 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 1121 Εκποίηση οχηµάτων 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ,96 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά 121 Προγράµµατα , Βοήθεια στο σπίτι , Κ.Η.Φ.Η Κέντρο ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ιατροκοινωνικο κεντρο για τσιγγανους - ΡΟΜΑ Μονάδες Κοινωνικής Μέριµνας Επιχορήγηση κεντ.ευρ.πληροφ. - ΙΡΕ Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, 122 ΟΑΕ κλπ) Επιχορήγηση ΟΑΕ Επιχορήγηση προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού

9 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Χρηµατοδοτήσεις έργων από ιεθνείς οργανισµούς Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για επενδύσεις Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη 126 δαπανών Έσοδα προγραµµατικής σύµβασης µελέτης και εφαρµογής πολιτιστικού προγράµµατος Έσοδα προγραµµατικής σύµβασης µουσικής παιδείας Έσοδα προγραµµατικής σύµβασης για.. Έσοδα προγραµµατικής σύµβασης για την για την υλοποίηση προγράµµατος κοινωνικής µέριµνας, πρόνοιας και παροχής υπηρεσιών φροντίδας Έσοδα προγραµµατικής σύµβασης µε ηµο Λαµιέων Έσοδα από προγραµµατική σύµβαση µε Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ήµου Λαµιέων και Κοινωφελούς επιχείρησης, για την λειτουργία του Γραφείου Ευρωπαικής πληροφόρησης Έσοδα προγράµµατος δράσης (παρ 1 Άρθρο 259 Ν /06) Έσοδα προγράµµατος δράσης 13 ΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ

10 131 ωρεές 1311 Προϊόν δωρεών 132 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες 1321 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες 2 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 21 Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης 211 Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 311 άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111 άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή 3112 της αλλοδαπής άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3121 άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή 3122 της αλλοδαπής ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α 32 ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ,00 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα 321 οικονοµικά έτη, τακτικά έσοδα (οφειλες µισθωµατων) ,00 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα 322 οικονοµικά έτη, έκτακτα έσοδα 33 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων 331 προπληρωµής. 332 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 333 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων. 4 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικό αποθεµατικό 412 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτο αποθεµατικό Σύνολα ,72 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ποσά 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ,86 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,95 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι - Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Πληρωµές ανείων απάνες προµήθειας αναλωσίµων ,91 67 Έκτακτα έξοδα 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων Έργα 73 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 74 απάνες Εκτέλεσης εργασιών 2.00

11 75 απάνες διενέργειας προµηθειών 76 απάνες για τρίτους 77 Λοιπές απάνες επιχειρηµατικής δραστηριότητας 78 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , Λοιπές αποδόσεις Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 82. βεβαιωµένων ,86 83 Πληρωµές οφειλών παρελθόντων ετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό Τακτικό αποθεµατικό (ποσοστό µέχρι 5% επί των καθαρών κερδών), Έκτακτο αποθεµατικό 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 10.1 Κέρδη/ ζηµίες χρήσεως 0 Σύνολα ,72 Αναλυτικά τα έξοδα έχουν ως εξής: ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΕΞΟ Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ,86 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,95 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Παροχή κινήτρων στους εργαζόµενους µε την µορφή πρόσθετης αµοιβής Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ( ιευθυντής, επιστηµονικό προσωπικό κλπ) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση ,07 εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων, ωροµισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ,80 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές ΒΣΣ Α (περιλαµβάνονται βασικός ,14 µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές ΒΣΣ Β (περιλαµβάνονται βασικός ,31 µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές ΒΣΣ Γ (περιλαµβάνονται βασικός ,90 µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές ΒΣΣ ΥΠΑΤΗΣ (περιλαµβάνονται ,69 βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

12 Τακτικές αποδοχές ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές ΚΗΦΗ (περιλαµβάνονται βασικός ,47 µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές Κ ΑΠ (περιλαµβάνονται βασικός ,76 µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Εργοδοτικές εισφορές ,88 Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού διοικησης 7.093,44 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΒΣΣ Α ,60 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΒΣΣ Β ,88 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΒΣΣ Γ ,21 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΒΣΣ ,96 ΥΠΑΤΗΣ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΚΗΦΗ ,71 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Κ ΑΠ ,08 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Λοιπές παροχές σε είδος απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια Άλλες δαπάνες Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελµατιών ,00 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 4.40 Αµοιβές τεχνικών Αµοιβές µεταφραστών Αµοιβές εξωτερικών συνεργατών εικαστικών εργαστηριών Αµοιβές λογιστών Αµοιβές συµβούλων επιχειρήσεων - ανάπτυξης Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 50 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία (ιατροκοινωνικό κέντρο) Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε 2.952,00 την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία (ορκωτοι λογιστες) Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες Κέντρου Ευρωπαικής πληροφόρησης. Αµοιβές Ελευθέρων επαγγ/τιών για την ηχητική - οπτική 2.70 κάλυψη εκδηλώσεων Κέβτρου Ευρωπαικής πληροφόρησης. Αµοιβές Συνεργατών κοινοφελούς ,00 απάνες αιρετών Αποζηµίωση Προέδρου ιοικητικού Συµβουλίου Αποζηµίωση Αντιπροέδρου ιοικητικού Συµβουλίου Αποζηµίωση µελών.σ. για τη συµµετοχή τους στις

13 συνεδριάσεις Αµοιβή µελών.σ. για την απασχόλησή τους την επιχείρηση Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών Αµοιβές τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών Λοιπές αµοιβές τρίτων Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως - πρακτικογραφου Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων ,00 Λοιπά έξοδα µη προσδιοριστικά - εκτάκτων αναγκών ,00 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Επικοινωνίες Ταχυδροµικά Τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη δοµων Κινητή Τηλεφωνία Λοιπές Επικοινωνίες Ενοίκια - Μισθώµατα 2.00 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων, γαιών Μισθώµατα κτιρίων Κ ΑΠ - τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα µηχανηµάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα 2.00 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing µηχανηµάτων Leasing µεταφορικών µέσων Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά ασφάλιστρα Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης 2.00 από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Κ ΑΠ- Εικαστικων Εργαστηρίων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, 1.00 σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 1.00 Εξοδα συντήρησης λογισµικού Κέντρου Ευρωπαικής πληροφόρησης Συντηρήσεις Επίπλων - λοπών Κέντρου Ευρωπαικής πληροφόρησης Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση κτιρίων Άρδευση

14 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για υπηρεσίες επιχείρησης απάνες καθαρισµού γραφείων 9.12 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. Λοιπές δαπάνες 1.00 Φόροι - Τέλη 3.50 Φόροι 3.50 Φόροι τόκων Λοιποί φόροι 3.50 υπολοιπα οφειλοµενα σε.ο.υ Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ιάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών 30 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά 30 Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.50 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων µελών.σ. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 2.50 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και 4.50 διαφήµισης) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων 4.50 Κέντρου Ευρωπαικής πληροφόρησης Συνέδρια και εορτές 3.50 Συµµετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις ιοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων διαλέξεων απάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών 3.50 Συνδροµές 3.05 Συνδροµές σε εφηµερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµές internet Λοιπές συνδροµές 1.05 Συνδροµές ιστοσελίδων internet Κέντρου Ευρωπαικής 2.00 πληροφόρησης Έξοδα δηµοσιεύσεων 7.88 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.00 ηµοσίευση προκηρύξεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.88 Εξοδα Λοιπών δηµοσιεύσεων Κέντρου Ευρωπαικής 4.00 πληροφόρησης Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων - Υλοποιηση προγραµµατικής Συµβασης µε ηµο Λαµιέων

15 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων - εξοδα µουσειου Θερµοπυλων ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως Έξοδα εκµετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Πληρωµές ανείων 50 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 50 ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 50 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεολύσια δανείων εξωτερικού Χρεολύσια λοιπών χρεών απάνες προµήθειας αναλωσίµων ,91 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια αναλωσιµων κλπ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.56 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 1.50 πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.50 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Κέντρου Ευρωπαικής πληροφόρησης. Προµήθεια εντύπων γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για την λειτουργια των εικαστικών εργαστηρίων Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών Είδη κατασκήνωσης Είδη υγιεινής και καθαριότητας 1.50 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.50 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών 6.50 και λοιπών εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προµήθεια φωτογραφικού υλικού Προµήθεια κινηµατογραφικού υλικού λειτουργιας θερινου 6.50 κιµηµατογραφου Προµήθεια λοιπού υλικού - ανταλλακτικα επιπλων &

16 σκευών Προµήθεια φωτογραφικού υλικού Κέντρου Ευρωπαικής πληροφόρησης Υλικά φαρµακείου ,91 Υλικά φαρµακείου -φαρµακευτικού υλικου 7.50 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης - ΥΛΙΚΑ ΟΜΩΝ ΒΣΣ ,91 ΚΗΦΗ - Κ ΑΠ Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Προµήθεια αναλωσίµων υλικών Εκδηλώσεων Κέντρου Ευρωπαικής πληροφόρησης. Έκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 4.50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες 2.50 παγίων Αγορές εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Προµήθειες Παγίων 2.50 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα, Σκεύη 1.50 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός 1.00 Έργα απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων..... απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης απάνες κατασκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως- τρίτων ( ήµου, ηµοσίου, Νοµαρχίας, ιδιωτών κλπ) Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι Οδοί οδοστρώµατα Πεζοδρόµια Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες, έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων ) Λοιπές µελέτες απάνες Εκτέλεσης εργασιών 2.00

17 απάνες εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας απάνες εκτέλεσης εργασιών τεχνολογίας 2.00 απάνες εκτέλεσης διοικητικών εργασιών απάνες εκτέλεσης λοιπών εργασιών απάνες διενέργειας προµηθειών απάνες διενέργειας προµηθειών τρίτων Λοιπές δαπάνες διενέργειας προµηθειών απάνες για τρίτους απάνες προγραµµάτων για τρίτους Λοιπές δαπάνες για τρίτους Λοιπές απάνες επιχειρηµατικής δραστηριότητας απάνες πρώτων υλών Επεξεργασίες ΦΑΣΟΝ ιάφορα έξοδα παραγωγής Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα ,86 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Λοιπές αποδόσεις Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 5.50 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµου Προέδρου, Αντιπροέδρου µελών ιοικητικού Συµβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ Απόδοση φόρων προµηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων 5.50 επαγγελµατιών κλπ Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία. Πάγιες προκαταβολές Πάγια προκαταβολή Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,86 βεβαιωµένων Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εντός 2.953,86 του οικονοµικού έτους Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Πληρωµές οφειλών παρελθόντων ετών Πληρωµές οφειλών ΙΚΑ παρελθόντων ετών 4.715,00 Πληρωµές οφειλών προσωπικου παρελθόντων ετών ,00 Αµοιβές και εξοδα τριτων παρελθόντων ετών φοροι παρελθόντων ετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4.55 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό Τακτικό αποθεµατικό (ποσοστό µέχρι 5% επί των 4.55 καθαρών κερδών), Έκτακτο αποθεµατικό

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κέρδη/ ζηµίες χρήσεως Σύνολα ,72 3. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων µε τις αρµοδιότητες του ΟΤΑ Όλες οι δραστηριότητες οι οποίες ασκεί η ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Λαµιέων περιλαµβάνονται στους σκοπούς της και συνδέονται άµεσα µε τις αρµοδιότητες του άρθρου 75 του ηµοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 4. Ύψος της χρηµατοδότησης της επιχείρησης Το ύψος της χρηµατοδότησης του ήµου και η ανάλυση του προγράµµατος χρηµατοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από τη διαφορά µεταξύ των συνολικών δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων που προέρχονται από παρελθόντα έτη, µείον τα έσοδα, συµπεριλαµβανοµένων και των εσόδων από απαιτήσεις προηγούµενων χρήσεων, από τις επιµέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω. Συγκεκριµένα έχουµε την εξής διαφορά: ΕΤΟΣ (Α) (Β) (Γ) = (Α) (Β) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΟ ΟΤΑ (ΠΟΣΟ ΣΕ ) , , Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε ,72 ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε ,72. Συνεπώς το υπολειπόµενο ποσό προκειµένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο δήµο. Πλέον η χρηµατοδότηση του ήµου θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισµού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισµούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. 5. Χρηµατοροές Το ποσό της χρηµατοδότησης θα καταβάλλεται τµηµατικά από το ήµο στην επιχείρηση. 6. Αναθεώρηση χρηµατοδότησης

19 Το πρόγραµµα χρηµατοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους αυξοµειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόµενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηµατοδότησης από τον δήµο. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων. Κατά η λήψη της ανωτέρω απόφασης αρνητική ψήφο έδωσαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι: Αντωνίου Μ., Στρωµατιάς Ι., Τσιλίκα Α., Στασινός Π, και λευκή ψήφο έδωσαν οι δηµ. σύµβουλοι: Οικονόµου Ε., Ρου οτιά Ε., Ρούλιας Ι., Χονδραλής Γ., Κορέντζελος. Ε ιστάτου Α. Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το αρόν και υ ογράφεται : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κουτσοβέλης Σ. Κούτρας. Μητσό ουλος. Συλεούνης. Ηλιό ουλος Σ. Φαρδή Αν. Πα α οστόλου Α. Ευαγγελίου Π. Ραφτο ούλου Μ. Καββαδίας Γ. Αργύρης Αθ. Σταϊκούρα Ε. Μιχαλό ουλος Μ. Μουστάκας Κ. Νταφλούκας Β. Ζωµένος Αν. Πα ασταµούλης Β. Πανταζής Π. Οικονόµου Ε. Ρου οτιά Ε. Ρούλιας Ι. Χονδραλής Γ. Κορέντζελος. Στρωµατιάς Ι. Ε ιστάτου Α. Αντωνίου Μ. Τσιλίκα Α. Στασινός Π. Η Γραµ. Σύµβουλος : Λυκοτσέτα Γ. Ακριβές α όσ ασµα ρακτικών Λαµία 14 Α ριλίου 2014 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 21 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Ή ΜΗ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014».

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 288 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΕΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 281 /2013 Σήµερα την 29η του µήνα Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 282 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 00-6031. 00-6032. 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2016 20/01/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 191 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 24 /2012 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012».

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 115 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επωνυµία Φορέα : ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α.Φ.Μ.: 997947640 Έτος : 2016 Μήνας Αναφοράς : 7ος ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 73ΑΥΩΛΚ-ΞΜΖ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 663 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 43 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 73ΑΥΩΛΚ-ΞΜΖ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 663 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 43 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 7ΑΥΩΛΚ-ΞΜΖ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 66 /205 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ. Πρωτ. 259 Ηµ/νία Εκτύπωσης:4/11/25 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 15 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση Υπηρεσία Κωδικός Τίτλος Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Διαγραφέντα Υπηρεσία 00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 2 από 21 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 338 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 338 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 338 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 7/2012

Διαβάστε περισσότερα

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71.

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 6/4/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2007 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 156.00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053..00.00.6056..00.00.6071..00.00.6073..00.00.6074..00.00.6111..00.00.6113..00.00.6116..00.00.6117..00.00.6121..00.00.6121.0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 506 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 506 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΚΩΛΞ-8ΓΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 506 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 25 /2013 Σήµερα την 7η του µήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 429 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικό Έτος: 2016 Ηµεροµηνία: 15/2/2016 Αρ. πρωτ.: 5791 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 262 /2014 Σήµερα την 8η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : 13151 /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 368 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης:09/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 10 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 64 /2013 Σήµερα την 26η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 733.564,28 312.164,76 312.164,76 02

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 417 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 72Υ7ΩΛΚ-4ΑΘ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 6 /2016. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 72Υ7ΩΛΚ-4ΑΘ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 6 /2016. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 72Υ7ΩΛΚ-4ΑΘ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 6 /206 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ.Σ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 253.105,00 205.506,89

Διαβάστε περισσότερα

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053 ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05/12/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2009

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2009 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 176.00.00...00.00.6..00.00.60..00.00.603..00.00.6031..00.00.6032..00.00.605..00.00.6053..00.00.6053.0.00.00.6053.0.00.00.6053.0

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016».

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 71 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : Ω5ΝΣΩΛΚ-Υ9Σ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 276 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 21 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : Ω5ΝΣΩΛΚ-Υ9Σ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 276 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 21 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : Ω5ΝΣΩΛΚ-Υ9Σ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 276 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 21 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Δήμος Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal ΓΛΚ E8xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 49 /2012 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Προτείνεται η λήψη απόφασης για την κατανοµή πιστώσεων ΣΑΤΑ στις Σχολικές Επιτροπές του ήµου Λαµιέων ως εξής:

Προτείνεται η λήψη απόφασης για την κατανοµή πιστώσεων ΣΑΤΑ στις Σχολικές Επιτροπές του ήµου Λαµιέων ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 206 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ 2012 ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/13 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι έξι (6) του μηνός Απριλίου του έτους 13, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14: το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ.

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 849.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 32 /2013 Σήµερα την 19η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αυτοτελές Ν.Π...) ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ,00

06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 322.257,44 96.582,06 470.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΠΠΙΕΔ 322.257,44 96.582,06 470.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 218.100,00 86.562,81

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016, ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016, ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 19 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016,

Διαβάστε περισσότερα