ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Προτάσεις ιυπουργικής Επιτροπής 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

2 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΕΤ: Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΕΤ: ιυπουργική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΟΕΤ: Εθνικός Οργανισµός Έρευνας και Τεχνολογίας Αρµοδιότητες, οµή, ιοίκηση, Λειτουργία, ράσεις Ερευν. Προγραµµάτων ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερευνητικά Κέντρα, ΑΕΙ, Ερευν. Κέντρα ΥπΑν, Ερευν. Κέντρα ΥπΕΠΘ Σχέσεις ΑΕΙ Ερευνητικών Κέντρων ιοίκηση Ερευνητικών Κέντρων Προσωπικό Ερευνητικών Κέντρων Αξιολόγηση ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Συνεργατική Έρευνα, Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα Συµµετοχή Ελλάδας στον Ευρωπ. Χώρο Έρευνας και Ευρωπ. Οργανισµούς Κινητικότητα Ερευνητών, Συνεργασία µε τους Έλληνες Επιστήµονες της ιασποράς 2

3 ΜΕΡΟΣ Α Οριζόντια Όργανα ιοίκησης Έρευνας και Τεχνολογίας 3

4 ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: ΡΟΤΑΣΕΙΣ: ηµόσιοι ηµόσιοι Φορείς Φορείς Ιδιωτικοί Ιδιωτικοί Φορείς Φορείς Εµπειρογνώµονες Εµπειρογνώµονες Εθνικό ΕθνικόΣυµβούλιο Έρευνας Έρευνας & Τεχνολογίας Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) (ΕΣΕΤ) ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυβέρνηση Κυβέρνηση Βουλή Βουλή Πρωθυπουργός Πρωθυπουργός ιυπουργική ιυπουργικήεπιτροπή Ε & Τ Εθνικός ΕθνικόςΟργανισµός Έρευνας Έρευνας & Τεχνολογίας Τεχνολογίας (ΕΟΕΤ (ΕΟΕΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ: Ανάπτυξης Ανάπτυξης Εθνικής Εθνικής Παιδείας Παιδείας Εθνικής Εθνικής Άµυνας Άµυνας Αγροτικής Αγροτικής Ανάπτυξης Ανάπτυξης Υγείας Υγείας Πολιτισµού Πολιτισµού Απασχόλησης Απασχόλησης ηµόσιας ηµόσιας Τάξης Τάξης Οικονοµίας Οικονοµίας & Οικονοµικών Οικονοµικών ΠΕΧΩ Ε ΠΕΧΩ Ε 4

5 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ) Ορισµός: Ανεξάρτητο συµβουλευτικό και γνωµοδοτικό όργανο, αναφερόµενο απευθείας στον Πρωθυπουργό, µε κύρια αποστολή τη συµβουλευτική συνδροµή της Κυβέρνησης στη διαµόρφωση της εθνικής πολιτικής στην έρευνα και τεχνολογία γενικότερα. Αρµοδιότητες: Εισηγείται προς τη ιυπουργική Επιτροπή Έρευνας & Τεχνολογίας για θέµατα που αφορούν στην πολιτική έρευνας και τεχνολογίας. Προβαίνει σε αποτίµηση της πορείας εφαρµογής του Εθνικού Προγράµµατος Έρευνας και Τεχνολογίας, καταρτίζοντας ετήσια σχετική έκθεση που υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και στη ιυπουργική Επιτροπή. Αναθέτει σε τρίτους την εκπόνηση µελετών και γνωµοδοτήσεων σε κρίσιµα θέµατα έρευνας και τεχνολογίας. Αποφασίζει και απονέµει βραβεία για εξαίρετες επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογία. έχεται εισηγήσεις σε θέµατα Ε & Ταπόκάθεφορέα, από εξωτερικές επιτροπές, οµάδες εργασίας, εµπειρογνώµονες και δηµόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς. Εισηγείται προς ΕΕΤ και γνωµοδοτεί για την ίδρυση ερευνητικών κέντρων και ερευνητικών ινστιτούτων. 5

6 ΕΣΕΤ ΙΙ: οµή 15 Μέλη Α. Επιστηµονικό τµήµα: 11 µέλη 5 ιεθνώς ιακεκριµένοι Επιστήµονες από Βασική έρευνα 5 ιεθνώς ιακεκριµένοι Επιστήµονες από Εφαρµοσµένη έρευνα 1 µέλος: Πρόεδρος ΕΟΕΤ: ιεθνώς ιακεκριµένος Επιστήµων Β. Επιχειρήσεις/Βιοµηχανία : 3 έγκριτοι εκπρόσωποι Γ. Κυβέρνηση: 1 µέλος - εκπρόσωπος της κυβέρνησης ιαδικασία Επιλογής: ιορισµός µελών: από τον Πρωθυπουργό ιάρκεια θητείας: 5 χρόνια µεδικαίωµα µίας ανανέωσης Ανοικτή Υποβολή Υποψηφιοτήτων και Προ-επιλογή διπλασίου αριθµού για εισήγηση στον Πρωθυπουργό από 5-µελή θεσµική επιτροπή (Πρόεδρος Ακαδηµίας, Προεδρεύων Συνόδου Πρυτάνεων, Προεδρεύων Συνόδου Ερευνητικών Κέντρων, Πρόεδρος Σ.Ε.Β., ιεθνώς ιακεκριµένος Επιστήµων) Βοηθητικό Τεχνικό/Γραµµατειακό Προσωπικό 6

7 ΕΣΕΤ ΙΙΙ: Προσόντα Μελών Προσόντα Μελών Επιστηµονικού Τµήµατος ΕΣΕΤ: 1. ιεθνώς ιακεκριµένοι Επιστήµονες οιουδήποτε κλάδου Επιστήµης και Τεχνολογίας 2. Καθηγητές-ΑΠαν/µίων ή Ερευνητές-Α Ερευνητικών Φορέων (εξωτερ. ή εσωτερ.) 3. Εµπειρία ως Επιστηµ. Υπεύθυνοι σε Ερευνητικά Προγράµµατα Βασικής ή Εφαρµοσµένης Έρευνας µε Αναγνωρισµένη Συµβολή των αποτελεσµάτων ή/και διεθνή εµπειρία στο σχεδιασµό και την υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων. 4. ιεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό κύρος σε κάθε µια από τις εξής 3 συνιστώσες: ηµοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά µε κριτές. Σηµαντικό αριθµόετερο-αναφορών των δηµοσιεύσεων για το επιστηµονικό πεδίο τους. Σηµαντικά ερευνητικά βραβεία από αντίστοιχη κύρια επιστηµονική κοινότητα. Επιπρόσθετα Προσόντα για Πρόεδρο ΕΣΕΤ και Πρόεδρο ΕΟΕΤ: Πρόσωπο ιεθνούς κύρους, ευρείας αποδοχής, µε γνώση και εµπειρία του εθνικού και διεθνούς χώρου Ερευνας και Τεχνολογίας. Προσόντα Μελών Επιχειρ./Βιοµηχανικού Τµήµατος ΕΣΕΤ: 1. Κάτοχος ιδακτορικού ιπλώµατος. 2. Ανώτατο Στέλεχος Επιχείρησης/Βιοµηχανίας 3. Εµπειρία σε Σχεδιασµό και Υλοποίηση Ερευνητικών ή Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 4. ιεθνής ιάκριση και ουσιώδης Κοινωνική & Οικονοµική Συµβολή στην Ανάπτυξη της Χώρας. 7

8 ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ( ΕΕΤ) Συγκρότηση: Η ΕΕΤ συγκροτείται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς: Οικονοµίας & Οικονοµικών Εθνικής Άµυνας Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ηµοσίων Έργων Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Πολιτισµού ηµόσιας Τάξης Στις συνεδριάσεις της παρίσταται και ο Πρόεδρος του ΕΣΕΤ Αρµοδιότητες: Η χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής για την έρευνα και τεχνολογία. Ηκατανοµή, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Τ., των αναγκαίων ή/και προϋπολογιζοµένων κονδυλίων στον Εθνικό Οργανισµό Έρευνας και Τεχνολογίας, τους αντίστοιχους φορείς και τα Υπουργεία. 8

9 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ EΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΟΕΤ) ΒΑΣΙΚΗ Έρευνα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Έρευνα Ενιαίος Οργανισµός µε 2 Ανεξάρτητα Τµήµατα: Τµήµα Βασικής Ερευνας (ερειδόµενο σε ιδέες από NSF ΗΠΑ και NWO-Ολλανδία) ΤµήµαΕφαρµοσµένης Ερευνας (ερειδόµενο σε εµπειρία από ΓΓΕΤ και ιδέες από NWO-Ολλανδία και TEKES-Φινλανδία) 9

10 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΟΕΤ) ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5µελές 5µελές.Σ.:.Σ.: Πρόεδρος, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Αντιπρόεδρος Βασικής, Βασικής, Αντιπρόεδρος Αντιπρόεδρος Εφαρµοσµένης Εφαρµοσµένης και και 2 2 άλλα άλλα µέλη. µέλη. ΤΕΣ ΤΕΣ Τοµεακά Τοµεακά Επιστηµονικά.Συµβούλια Επιστηµονικά.Συµβούλια ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΕΥΝΑ Αντιπρόεδρος βασικής Αντιπρόεδρος βασικής - Γραφείο αντιπροέδρου - Γραφείο αντιπροέδρου Ερευνητικοί Τοµείς Ερευνητικοί Τοµείς - ιευθυντής Τοµέα - ιευθυντής Τοµέα - - Συντονιστές Συντονιστές Περιοχών Περιοχών Τοµέα Τοµέα - - Επιστηµ. Επιστηµ. Βοηθοί Βοηθοί τοµέα τοµέα - - Γραµµατεία Γραµµατεία ιεθνείς Συνεργασίες ιεθνείς Συνεργασίες ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΕΥΝΑ Αντιπρόεδρος εφαρµοσµένης Αντιπρόεδρος εφαρµοσµένης - Γραφείο αντιπροέδρου - Γραφείο αντιπροέδρου Ερευνητικοί Τοµείς Ερευνητικοί Τοµείς - ιευθυντής Τοµέα - ιευθυντής Τοµέα - - Συντονιστές Συντονιστές Περιοχών Περιοχών Τοµέα Τοµέα - - Επιστηµ. Επιστηµ. Βοηθοί Βοηθοί τοµέα τοµέα - - Γραµµατεία Γραµµατεία Τεχνολογική Καινοτοµία Τεχνολογική Καινοτοµία ιεθνείς ιεθνείς Συνεργασίες Συνεργασίες Οικονοµική Οικονοµική & Τεχνική Τεχνική Υποστήριξη Υποστήριξη ιευθυντής ιευθυντής Γραφείο Γραφείο Οικονοµικής Οικονοµικής ιαχείρισης ιαχείρισης Γραφείο Τεχνικής Γραφείο Τεχνικής Υποδοµής / Υποστήριξης Υποδοµής / Υποστήριξης 10

11 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΟΕΤ) Σκοπός: Προώθηση, Υλοποίηση και ιαχείριση του Εθνικού Προγράµµατος Έρευνας και Τεχνολογίας και η προαγωγή εν γένει της βασικής και εφαρµοσµένης επιστηµονικής έρευνας στην Ελλάδα. Αρµοδιότητες: Εισηγείται προς το ΕΣΕΤ για το Εθνικό Πρόγραµµα Έρευνας& Τεχνολογίας. Κατανέµει τα εγκριθέντα από την ΕΕΤ κονδύλια χρηµατοδότησης στις περιοχές των Τοµέων βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας λαµβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Τοµεακών Ερευνητικών Συµβουλίων (ΤΕΣ). Εξειδικεύει, προκηρύσσει και διαχειρίζεται τα προγράµµατα βασικής έρευνας, εφαρµοσµένης έρευνας και διεθνούς συνεργασίας. ιαχειρίζεται και συντονίζει την αξιολόγηση των προτάσεων και των προγραµµάτων βασικής έρευνας, εφαρµοσµένης έρευνας και διεθνούς συνεργασίας. Προωθεί δηµοσίως το Εθνικό Πρόγραµµα Έρευνας και Τεχνολογίας και παρέχει ενηµέρωση προς όλους τους ενδιαφεροµένους. Γνωµοδοτεί για την ίδρυση ερευνητικών κέντρων και ερευνητικών ινστιτούτων. 11

12 ΒΑΣΙΚΗ EΡΕΥΝΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Στόχοι: Προώθηση στην Ελλάδα της αδέσµευτης Βασικής Έρευνας µε κύριο κριτήριο την επιστηµονική Αριστεία, όπως αυτή κρίνεται σε διεθνές επίπεδο από άλλους ερευνητές. Προβολή της Βασικής Έρευνας ως βασικού µοχλού µετάβασης στην κοινωνία της γνώσης και ως απαραίτητου συστατικού της Ανωτάτης Παιδείας. Αξιοποίηση του Ελληνικού ανθρώπινου επιστηµονικού δυναµικού Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας των ερευνητικών προγραµµάτων. Αποσύνδεση της βασικής έρευνας από υποχρεωτική συνεργασία µεβιοµηχανία. Υποστήριξη της βασικής έρευνας κυρίως µε εθνική χρηµατοδότηση. Ελεύθερη επιλογή ερευνητικών κατευθύνσεων. Προβολή και Ανάδειξη Βασικής Έρευνας ως πεδίου Επαγγελµατικής & Επιστηµονικής καταξίωσης. 12

13 ΒΑΣΙΚΗ EΡΕΥΝΑ: Θεµατικές Περιοχές (ενδεικτικά) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ : (αλφαβητική σειρά) 1. Ανθρωπιστικές, Εκπαιδευτικές και Πολιτιστικές επιστήµες 2. Βιολογικές και Ιατρικές επιστήµες 3. Γεωεπιστήµες, Περιβαλλοντικές, και ιαστηµικές επιστήµες 4. Κοινωνικές και Οικονοµικές επιστήµες 5. Μαθηµατικές, Φυσικές, και Χηµικές Επιστήµες 6. Μηχανικών Επιστήµες (Engineering Sciences) 7. Πληροφορική (Computer and Information Sciences & Engineering) Οι Τοµείς αναδιαρθρώνονται και ανανεώνονται µετά από εισήγηση του.σ. του ΕΟΕΤ και απόφαση του ΕΣΕΤ. 13

14 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ράση Α-1 Ανταγωνιστικά 3ετή ερευν. προγράµµατα για µικρές οµάδες από ΑΕΙ ή Ε.Κ. Σύνθεση: 1-2 έµπειροι ερευνητές (ΕΕ) οποιασδήποτε ηλικίας και 1-4 Υ ράση Α-2 Ανταγωνιστικά 3ετή ερευνητικά προγράµµατα για Νέους Ερευνητές (ΝΕ): Σύνθεση: 1 ΝΕ (Λέκτωρ & Επίκουρος ή Ερευνητής Γ & Ινστιτ.) και 1-2 Υ ράση Α-3 Μεταδιδακτορικές ανταγωνιστικές Υποτροφίες (Post-Docs) για 1-2 έτη ράση Β: Ανταγωνιστικά προγράµµατα 3-4 ετών για µεγάλες οµάδες (4-8 ΕΕ και 4-8 Υ ) Χρηµατοδότηση: Μέση χρηµατοδότηση για 500 προτάσεις Α και 80 Βετησίως~ 150 εκ. ευρώ / έτος 14

15 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ Στόχοι: Να ενισχυθεί η γνώση και καινοτοµία σε τοµείς εθνικής προτεραιότητας για την οικονοµία και κοινωνική ευηµερία Να δηµιουργηθούν ευκαιρίες για εταιρίες τεχνολογικής βάσης Να συµβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη Να αναδειχθεί η διεθνής συνεργασία ως κύρια πολιτική έρευνας Να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων Να συµβάλει στην κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική της χώρας 15

16 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ: Θεµατικές Περιοχές (ενδεικτικά) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ : (αλφαβητική σειρά) 1. Βιοτεχνολογία: Υγεία, Γεωργία 2. Ενέργεια Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 3. Νανοτεχνολογία, Υλικά, Νέες Βιοµηχανικές Τεχνολογίες 4. Περιβάλλον, Μεταφορές, ιάστηµα 5. Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 6. Πολιτιστική κληρονοµιά Οι Τοµείς αναδιαρθρώνονται και ανανεώνονται µετά από εισήγηση του.σ. του ΕΟΕΤ και απόφαση του ΕΣΕΤ. 16

17 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ: Εργαλεία Εφαρµογής ικαιούχοι: ΑΕΙ, Ερευν. Κέντρα, Επιχειρήσεις: ράση 1: Προγράµµατα 3-4ετούς διάρκειας ενταγµένα στους τοµείς εθνικής προτεραιότητας. ράση 2: Θεµατικά ίκτυααριστείαςσύµφωνα µετουςτοµείς εθνικής προτεραιότητας µε ενθάρρυνση την ουσιαστική συµµετοχή του παραγωγικού ιστού από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. ικαιούχοι: Επιχειρήσεις, ΑΕΙ, ΕΚ: Τεχνολογικά τοµεακά προγράµµατα για τις παρακάτω δράσεις: Ενίσχυση επιχειρήσεων µε 100% µικρή δηµόσια χρηµατοδότηση ( 10 k ). ράσεις µεσαίας κλίµακας ( εκ Ευρώ) µε 50% δηµόσια χρηµατοδότηση για δικτύωση επιχειρήσεων, ΑΕΙ, και ΕΚ. ράσεις µεγάλης κλίµακας ( ) µε 50% δηµόσια χρηµατοδότηση σε τοµείς εθνικής προτεραιότητας για δικτύωση επιχειρήσεων, ΑΕΙ, και ΕΚ. Κάθε δίκτυο θα προβλέπει δράσεις έρευνας, τεχνολογίας, εκπαίδευσης και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων. Προγράµµατα ανάπτυξης ερευνητικών εργαστηρίων µεσυµµετοχή χρηστών. Προγράµµατα µεταφοράς τεχνολογίας. 17

18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ολοκληρωµένη προσέγγιση αξιοποίησης γνώσης Προώθηση µίας ολοκληρωµένης προσέγγισης στην δηµιουργία και στήριξη επιχειρήσεων αξιοποίησης γνώσης, η οποία θα προβλέπει την δηµιουργία δοµών στήριξης καινοτοµίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Συνεχής αξιολόγηση νέων καινοτόµων ιδεών και στήριξη τους από το πρώτο στάδιο και µετά από συνεχή αξιολόγηση από ειδικούς η σταδιακή χρηµατοδότηση τους µε τα κατάλληλα χρηµατοδοτικά εργαλεία. ηµιουργία και προώθηση δοµών στήριξης της καινοτοµίας Σύνδεση ιδιωτικών θερµοκοιτίδων µε ΑΕΙ, ΕΚ και δηµόσια Τεχνολογικά Πάρκα. Στήριξη των δηµόσιων φορέων µε ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες ή εταιρίες συµβούλων, οι οποίοι θα αξιολογούν νέες ιδέες και θα τις προωθούν για περαιτέρω ανάπτυξη. 18

19 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Εισάγεται Αξιοκρατικό Σύστηµα Αξιολόγησης (Peer-Review) όλων των ερευνητικών προτάσεων και προγραµµάτων. Κριτές: επιστήµονες από διεθνή χώρο, έµπειροι στην περιοχή προγράµµατος. Επιλογή: Οι ιευθυντές και Συντονιστές Περιοχών τοµέα, σε συνεργασία µε ΤΕΣ, επιλέγουν κριτές από τον ιεθνή Επιστηµονικό Ιστό (Web-of-Sciences) ή από ένα ευρύ κατάλογο που καταρτίζουν τα ΤΕΣ σε συνεργασία µετουςτοµείς. Θέσπιση Κανόνων εοντολογίας για αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ κριτών και αξιολογουµένων, και από µέλη ΤΕΣ, µέλη ΕΣΕΤ και στελέχη του ΕΟΕΤ. Το σύστηµαδιατηρείμνήµη γιατουςέµπειρους Ερευνητές που συµµετείχαν σε ερευνητικό πρόγραµµα σχετικά µετην επιτυχία/αποτυχία του, όπως αξιολογείται από κριτές. 19

20 EOET: Γενικά περί ιοίκησης - Λειτουργίας ιοικητικό Συµβούλιο: Αρµοδιότητες: ιοικεί τον ΕΟΕΤ. ιορισµός: Ο Πρόεδρος του ΕΟΕΤ, οι Αντιπρόεδροι Βασικής και Εφαρµοσµένης έρευνας και τα 2 µέλη του.σ. διορίζονται µε την ίδια διαδικασία όπως τα µέλη του ΕΣΕΤ. Πρόεδρος ΕΟΕΤ: ιεθνώς ιακεκριµένος Επιστήµων (όπως ο/η Πρόεδρος του ΕΣΕΤ). Ηγείται όλου του προγράµµατος ΕΟΕΤ. Αντιπρόεδροι Βασικής/Εφαρµοσµένης έρευνας: ιεθνώς ιακεκριµένος Επιστήµων (όπως επιστηµ. µέλη ΕΣΕΤ). Ηγείται του Τµήµατος Βασικής/Εφαρµοσµένης Ερευνας του ΕΟΕΤ. Τοµεακά Ερευνητικά Συµβούλια (ΤΕΣ): για κάθε Τοµέα: Απαρτίζεται από 5-7 επιστήµονες (βαθµ. Α, µε διεθνήπροβολήκαιεµπειρία). Έχει συµβουλευτικό ρόλο: θεµατικές περιοχές, εισήγηση κριτών, νέες δράσεις. Προσφέρει επικουρικό έργο και στο ΕΣΕΤ. ιοίκηση-λειτουργία Τοµέα: ιοίκηση: ιευθυντής Τοµέα (διακεκριµένος επιστήµων) Επιστηµ. Συµβουλές: από ΤΕΣ ιαχείριση: Συντονιστές Περιοχών Τοµέα (διακεκριµένοι επιστήµονες) Τεχν. Βοήθεια: Επιστηµονικοί Βοηθοί Γραφεία ιοίκησης: Γραµµατειακή υποστήριξη για.σ., Τοµείς, και Γραφεία του ΕΟΕΤ. 20

21 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Ανεξάρτητο από ΕΟΕΤ Παρέχει Νοµικές Συµβουλές στο ΕΟΕΤ Ελέγχει & Αποτρέπει Νοµικά Σφάλµατα και Οικονοµικές Ατασθαλίες. Ετήσια Αναφορά στο ΕΣΕΤ. 21

22 ΜΕΡΟΣ Β Φορείς ιεξαγωγής Έρευνας 22

23 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 23

24 ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου Εκλογή και ιορισµός ιευθυντή ΕΚ και Προέδρου.Σ. Εκλογή και ιορισµός ιευθυντή Ινστιτούτων Συγκρότηση και αρµοδιότητες Επιστηµονικού Συµβουλίου ΕΚ 24

25 ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το.Σ. απαρτίζεται από τα ακόλουθα µέλη: ιευθυντή του ΕΚ ιευθυντές όλων των Ινστιτούτων του Ε.Κ. Εκπρόσωπο Ερευνητών (µε 2ετή θητεία) Εκπρόσωπο του ιοικητικού Προσωπικού (µε 2ετή θητεία) Εκπρόσωπο του Ε.Ο.Ε.Τ. Εκπρόσωπο φορέων του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα που συνεργάζονται ουσιαστικά µε τοε.κ. Προτείνονται τρεις υποψήφιοι από το.σ. του Κέντρου µε τεκµηριωµένη εισήγηση, και η τελική επιλογή του εκπροσώπου γίνεται από το Ε.Σ.Ε.Τ. 25

26 ΕΚΛΟΓΗ & ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗ Ε.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. Ο ιευθυντής του ΕΚ εκλέγεται µετά από προκήρυξη και κρίση από 11µελή επιτροπή. Η επιτροπή εκλογής ιευθυντή προκρίνει τον επικρατέστερο των υποψηφίων. Η επιλογή της επιτροπής επικυρώνεται από τον αρµόδιο Υπουργό που έχει την εποπτεία του ΕΚ. Η θητεία του ιευθυντή είναι πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί µια µόνο φορά. Ορίζεται θέση Αντιπροέδρου του.σ. που εκλέγεται από τους ιευθυντές των Ινστιτούτων. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. 26

27 ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚ Ο ιευθυντής του Ινστιτούτου εκλέγεται µετά από προκήρυξη και κρίση από 11µελή επιτροπή. Η επιτροπή εκλογής ιευθυντή προκρίνει τον επικρατέστερο των υποψηφίων. Η επιλογή της επιτροπής επικυρώνεται από τον αρµόδιο Υπουργό που έχει την εποπτεία του ΕΚ. Η θητεία του ιευθυντή είναι πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί µια µόνο φορά. Ορίζεται θέση αναπληρωτή ιευθυντή Ινστιτούτου ο οποίος αναπληρώνει πλήρως τον απόντα ή κωλυόµενο ιευθυντή σε όλες τις αρµοδιότητές του. 27

28 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΣ) ΤΟΥ ΕΚ Το ΕΣ συγκροτείται από 5-7 επιστήµονες διεθνούς κύρους απότηνελλάδακαιτοεξωτερικό. Τα µέλη του ΕΣ επιλέγονται από τον αρµόδιο Υπουργό ύστερα από πρόταση του ΕΣΕΤ Αρµοδιότητες του ΕΣ: Το Επιστηµονικό Συµβούλιο εκφράζει την γνώµητουγια: Την διοικητική λειτουργία του Ε.Κ. Την επιστηµονική λειτουργία Το Στρατηγικό Σχεδιασµό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Η γνώµη του ΕΣ εκφράζεται υποχρεωτικά εντός 30 ηµερών από τη διατύπωση του σχετικού ερωτήµατος από το Σ του Κέντρου. 28

29 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Προτεινόµενες Αλλαγές) Ερευνητές Εκλογή Για εκλογή στη βαθµίδα απαιτούνται τουλάχιστον δύο πρωτότυπες δηµοσιεύσεις Οι επιτροπές κρίσης για εκλογή απαρτίζονται από 10 µέλη συν το ιευθυντή Ινστιτούτου Για και Γ βαθµίδα 6 µέλη από το ΕΚ και 4 µέλη εξωτερικοί επιστήµονες Για Β και Α βαθµίδα 4 µέλη από το ΕΚ και 6 µέλη εξωτερικοί επιστήµονες Η απόφαση απαιτεί πλειοψηφία δηλαδή 6 µέλη και είναι υποχρεωτική για το.σ. υνατή η µετάκληση Ελλήνων επιστηµόνων του εξωτερικού σε θέσεις Ερευνητή Α µετά από εισήγηση του Ε.Γ.Σ.Ι. του Ινστιτούτου και κρίση από 11µελή επιτροπή όπως παραπάνω. 29

30 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Προτεινόµενες Αλλαγές) Οµότιµος Ερευνητής ορίζεται µετά από συνταξιοδότηση από το.σ. του Κέντρου εφόσον: Ο υποψήφιος έχει υπηρετήσει στο ΕΚ και έχει διακριθεί για την ερευνητική, διοικητική και κοινωνική προσφορά του Υπήρξε συνεργαζόµενο µέλος ΕΠ Α βαθµίδας µε τοεκγια15 χρόνια και έχει διακριθεί για την ερευνητική, διοικητική και κοινωνική προσφορά του ή έχει διατελέσει ιευθυντής (-τρια) σε Ινστιτούτο του ΕΚ Επίτιµος Ερευνητής ικαίωµα εκλογής έχει Ερευνητής Α βαθµίδας άλλου ΕΚ ή µέλος ΕΠ Α βαθµίδαςκαιεφόσονέχειδιαπρέψειστηνεπιστήµη και Τεχνολογική Ανάπτυξη 30

31 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Ερευνητές - Εξέλιξη Οι Ερευνητές διορίζονται µε θητείαγια 4 χρόνια. Μετά τη λήξη της θητείας προκηρύσσεται η θέση τους και κρίνονται ως ερευνητές Γ. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο ερευνητής κρίνεται εντός διετίας από την πρώτη κρίση ή αποχωρεί σε περίπτωση αρνητικής κρίσης. Οι Ερευνητές Γ διορίζονται µε θητείαγια4 χρόνια. Μετά τη λήξη της θητείας προκηρύσσεται η θέση τους και κρίνονται ως ερευνητές Β βαθµίδας. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο ερευνητής κρίνεται εντός διετίας από την πρώτη κρίση ή αποχωρεί σε περίπτωση αρνητικής κρίσης. Οι Ερευνητές Γ εφόσον δεν επιτύχουν µετά τη δεύτερη κρίση τους δικαιούνται µετά από αίτηση τους στο Υπουργείο που έχει την αρµοδιότητα εποπτείας να υποβάλουν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 3 µηνών αίτηση προκειµένου να διορισθούν σε προσωπαγή θέση επιστηµονικού-τεχνικού προσωπικού στο ίδιο ΕΚ µετά από σύµφωνη γνώµη του.σ. του ΕΚ ή σε άλλο ΕΚ ή σε άλλη θέση του δηµοσίου τοµέα. ΑπόΒ προςα βαθµίδα: 4 έτη µε µια µόνο επανάληψη κατά βούληση ή παραµονή στη Β βαθµίδα. Οι Ερευνητές Α και Β βαθµίδας είναι µόνιµοι. 31

32 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕιδικοίΛειτουργικοίΕπιστήµονες (ΕΛΕ) Ανάλογα µε τα προσόντα τους οι ΕΛΕ κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες: Α ΕΛΕ: επιστήµονες µε διδακτορικό τίτλο σπουδών Β ΕΛΕ: Πτυχίο ΑΕΙ, µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή ειδικές γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα υποστήριξης της έρευνας Οι υπηρετούντες ΕΛΕ, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, µπορεί να κριθούν για προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών. 32

33 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Για τα Ερευνητικά Ινστιτούτα υποχρεωτική η ετήσια αυτοαξιολόγηση Κριτήρια αυτοαξιολόγησης: ηµόσια χρηµατοδότηση (Τακτικός Προϋπολογισµός, ηµόσιες Επενδύσεις) Εξωτερική χρηµατοδότηση (Ανταγωνιστικά προγράµµατα ΕΕ, ΕΟΕΤ, Επιχειρήσεις, Άλλοι Οργανισµοί) Επιστηµονική προβολή Τεχνολογική προβολή Προβλέπεται εξωτερική αξιολόγηση από διεθνείς κριτές κάθε 5 έτη 33

34 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Επισκέπτης Καθηγητής Ερευνητής Επισκέπτης Ερευνητής Καθηγητής Επισκέπτης Καθηγητής ή Ερευνητής από ηµόσιο τοµέα και Επιχειρήσεις Συνεργάτες Ερευνητές (Adjunct Researchers) Συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό Κοινοπραξίες ΑΕΙ και ΕΚ σε τοµείς συνεχιζόµενης εκπαίδευσης Συνεργασία ΑΕΙ και ΕΚ σε Μεταπτυχιακά προγράµµατα και µαθήµατα 34

35 Επισκέπτης Καθηγητής Ερευνητής Eκλογή ενός µέλους ΕΠ-Πανεπιστηµίων (3 πρώτων βαθµίδων) και ΕΠ-ΤΕΙ ως συνεργαζόµενου µέλους ενός Ερευνητικού Ινστιτούτου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Επισκέπτης Ερευνητής Καθηγητής Εκλογή ερευνητών (3 πρώτων βαθµίδων) Ερευνητικών Κέντρων της χώρας για ορισµένο χρονικό διάστηµα ως Επισκέπτες Καθηγητές σε ΑΕΙ Επιλογή από τα αρµόδια εκλεκτορικά σώµατα των Τµηµάτων, µετά από πρόταση του Τοµέα µε το αντίστοιχο αντικείµενο και σύµφωνη γνώµη του φορέα που υπηρετούν Ισοτιµία ως προς τα εκπαιδευτικά καθήκοντα και µισθολογική ισοτιµία για το χρονικό διάστηµα που ο Ερευνητής υπηρετεί στο ΑΕΙ. Επισκέπτης Καθηγητής ή Ερευνητής από ηµόσιο τοµέα και Επιχειρήσεις ιακεκριµένοι επιστήµονες που υπηρετούν στο δηµόσιο τοµέα ή/και σε ιδιωτικούς φορείς µπορούν να εκλέγονται για ορισµένο χρονικό διάστηµα ως επισκέπτες καθηγητές σε ΑΕΙ ή ως επισκέπτες Ερευνητές σε Ερευνητικά Κέντρα για να εκτελέσουν ειδικό ερευνητικό έργο Συνεργάτες Ερευνητές (Adjunct Researchers) Ανακήρυξη ενός υποψηφίου ως συνδεδεµένου ερευνητικού µέλους του Ε.Κ. µετά από εισήγηση του Ε.Γ.Σ. του Ινστιτούτου. Οπροτεινόµενος Ερευνητής θα πρέπει να αποτελεί διακεκριµένο µέλος της ακαδηµαϊκής/ ερευνητικής κοινότητας της αλλοδαπής ή ηµεδαπής, ή του ιδιωτικού φορέα. 35

36 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών Ερευνητές βαθµίδας Α, Β και Γ (αναγνωρισµένων ερευνητικών κέντρων) µπορούν να συµµετέχουν και σε 3µελείς συµβουλευτικές και 7µελείς εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών και µεταπτυχιακών διπλωµάτων ειδίκευσης Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό Καθιέρωση µεταδιδακτορικών βραχυχρόνιων υποτροφιών και εκπαιδευτικών ερευνητικών υποτροφιών σε ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων και µέλη ΑΕΙ, διάρκειας 3-6 µηνών µεεθνική Χρηµατοδότηση από το ΕΟΕΤ στο εξωτερικό για εξειδίκευση σε τοµείς αιχµής. Επισκέπτης Καθηγητής Ερευνητής 36

37 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Κοινοπραξίες ΑΕΙ και ΕΚ σε τοµείς συνεχιζόµενης εκπαίδευσης ηµιουργία κοινοπραξιών µεταξύ ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων για την παροχή εξειδικευµένης εκπαίδευσης σε στελέχη δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων σε νέες επιστηµονικές, τεχνολογικές και οικονοµικές περιοχές Συνεργασία ΑΕΙ και ΕΚ σε Μεταπτυχιακά µαθήµατα Τµήµατα ΑΕΙ δύνανται να συνεργάζονται µε συναφήερευνητικά Κέντρα (ΝΠ και ΝΠΙ ) και από κοινού να προτείνουν και να πραγµατοποιούν µεταπτυχιακά προγράµµατα Ερευνητές του οικείου ΕΚ δύνανται να συµµετέχουν ως διδάσκοντες στα µεταπτυχιακά προγράµµατα 37

38 ΜΕΡΟΣ Γ ιεθνείς Συνεργασίες 38

39 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Στόχοι Γενικά Συµµετοχή στο 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Συµµετοχή σε ιεθνείς Οργανισµούς (CERN, ESA, UNESCO, OECD) Ενίσχυση ιεθνών Συνεργασιών (εκτός ΕΕ) Αξιοποίηση Ελλήνων Επιστηµόνων της ιασποράς 39

40 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Στόχοι: Άνοιγµα του ελληνικού Ε&Τ συστήµατος στο Ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον και ιδιαίτερα σε τοµείς στρατηγικής σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα Ενίσχυση της συµµετοχής ερευνητικών οµάδων, ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων σε διεθνή δίκτυα, κοινοπραξίες και τεχνολογικά προγράµµατα Αξιοποίηση των ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας αλλά και της συµµετοχής σε ευρωπαϊκούς διακυβερνητικούς οργανισµούς 40

41 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Γενικά: Είναι ανάγκη να συσταθεί επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Χάρτα των Ερευνητών και τον Κώδικα εοντολογίας για τις προσλήψεις καθώς και για άλλες πρωτοβουλίες για την άρση των εµποδίων στην κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο της σχετικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 41

42 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Συµµετοχή στο 7ο ΠρόγραµµαΠλαίσιο Συµµετοχή της χώρας µας σε νέα νοµική οντότητα υνατότητα διάθεσης εθνικών πόρων Ενίσχυση συµµετοχής των ελληνικών φορέων µε matching funds Πρόβλεψη διαδικασίας δηµιουργίας ενός «εθνικού οδικού χάρτη» υποδοµών Αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στα πλαίσια του ειδικού Ευρωπαϊκού Προγράµµατος People ή/και άλλων συναφών µετην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού προγραµµάτων και πρωτοβουλιών. Η προσέλκυση νέων ερευνητών από τις δεξαµενές του διαφυγόντος δυναµικού της διασποράς πρέπει να αποτελέσει µια από τις κορυφαίες εθνικές προτεραιότητες για την Ανάπτυξη και για την Παιδεία υνατότητα σχεδιασµού εθνικών προγραµµάτων που θα µπορούν εφόσον ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεκδικήσουν σε ανταγωνιστική βάση συγχρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Πλαίσιο για την ΕΕ. Για πρώτη φορά εισάγεται ένα τέτοιο σχήµα στοειδικόπρόγραµµα «Άνθρωποι» του 7ου ΠΠ 42

43 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Συµµετοχή σε ιεθνείς Οργανισµούς Αξιοποίηση της Ελληνικής Συµµετοχής στο CERN Σε τοµείς ερευνητικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τοδιεθνές κέντρο CERN, προτείνεται η διάθεση µέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών ενός µικρού κονδυλίου της τάξεως π.χ. του 5% της ελληνικής δαπάνης συµµετοχής στο CERN, ώστε η χώρα µας να αξιοποιεί την συµµετοχή της µε την εκπαίδευση του επιστηµονικού δυναµικού που διαθέτει στις σχετικές επιστηµονικές περιοχές Αξιοποίηση της Ελληνικής Συµµετοχής στο ESA εδοµένου ότι το ιάστηµα κρίνεται ότι είναι χώρος στρατηγικής σηµασίας σε Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, τόσο σε τοµείς εφαρµογών υψηλής τεχνολογίας και υπηρεσιών όσο και σε εκτεταµένη βασική έρευνα, η Ελλάδαθαπρέπεινασυµµετέχει ενεργά σε όλες τις εξελίξεις µε τους κατάλληλους πολιτικούς, οικονοµικούς και διαχειριστικούς/οργανωτικούς όρους 43

44 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ενισχύονται οι διεθνείς συνεργασίες µεταξύ ερευνητών δύο η περισσοτέρων χωρών, ώστε να µην περιορίζεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης έρευνας από ελληνικές πηγές σε άλλη χώρα ή τη χρηµατοδότηση ξένων ερευνητών για έρευνα στην χώρα µας Ενίσχυση της τεχνολογικής συνεργασίας της Ελλάδας µεχώρεςτης Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας, και της Μεσογείου τόσο µε ερευνητικάπρογράµµατα συνεργατικής έρευνας όσο και κυρίως µε µεταφορά τεχνολογίας. Παραδείγµατα επιλέξιµων ενεργειών, είναι: Κοινά ερευνητικά έργα σε συγκεκριµένους τοµείς, π.χ. ERANET Έργα επίδειξης τεχνολογιών Έργα δικτύωσης, π.χ. SEEREN Εκπαίδευση νέων ερευνητών από τις νέες χώρες στόχους σε ελληνικά εργαστήρια 44

45 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Αξιοποίηση Ελλήνων Επιστηµόνων της ιασποράς Η αξιοποίηση Ελλήνων επιστηµόνων της διασποράς διευκολύνεται µετην υιοθέτηση ενός ευέλικτου νοµικού πλαισίου, το οποίο θα ενθαρρύνει την άµεση µερική απασχόληση στην χώρα µας και την ίδρυση γραφείων δραστηριοποίησης Ελλήνων του εξωτερικού στις επιστηµονικές µητροπόλεις των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Αυστραλίας. 45

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου: Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισµοί - Πεδίο Εφαρµογής. Άρθρο 1 Αντικείµενο

Σχέδιο Νόµου: Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισµοί - Πεδίο Εφαρµογής. Άρθρο 1 Αντικείµενο Σχέδιο Νόµου: Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισµοί - Πεδίο Εφαρµογής Άρθρο 1 Αντικείµενο Η επιστηµονική έρευνα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας αποτελούν τοµείς ζωτικού

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου: Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισμοί - Πεδίο Εφαρµογής. Άρθρο 1 Αντικείµενο

Σχέδιο Νόμου: Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισμοί - Πεδίο Εφαρµογής. Άρθρο 1 Αντικείµενο Σχέδιο Νόμου: Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισμοί - Πεδίο Εφαρµογής Άρθρο 1 Αντικείµενο Η επιστηµονική έρευνα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας αποτελούν τοµείς ζωτικού

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Θέμα: Σχόλια επί της τροπολογίας του Ν. 4310/2014 για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία Ver. 4.0 Σημείωση: Με μπλε σημειώνονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

και το οποίο δόθηκε επισημαίνονται διαγεγραμμένο (ΕΣΕΚ)

και το οποίο δόθηκε επισημαίνονται διαγεγραμμένο (ΕΣΕΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Τ.) Πρακτικά Έκτακτης Τηλεδιάσκεψης του ΕΣΕΤ με αντικείμενο το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ που συζητείται στη Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµη, 27-10-2011 Αρ. Πρωτοκόλλου : 3261/27-10-2011 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρµη, 27-10-2011 Αρ. Πρωτοκόλλου : 3261/27-10-2011 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέρµη, 27-10-2011 Αρ. Πρωτοκόλλου : 3261/27-10-2011 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεµατικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΛ.Γ.Α., Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ΚΑΙ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε - Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΛ.Γ.Α., Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ΚΑΙ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε - Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΛ.Γ.Α., Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ΚΑΙ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε - Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.» 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ Στόχος των προτεινόμενων παρακάτω διαδικασιών και γενικών κριτηρίων είναι να υπάρχει, ένα «σύστημα αναφοράς» για τις κρίσεις ερευνητών και ΕΛΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η σχέση της Αμυντικής Βιομηχανίας και των ΕΔ στον Τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης Ο ρόλος του Χρήστη ΓΕΕΘΑ/Δ2 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ) Εκδήλωση ΣΕΒ Παραγωγική Ανασυγκρότηση & Τεχνολογικές Προτεραιότητες Επιχειρηματικότητα και Έρευνα μια νέα εταιρική σχέση για μια ανταγωνιστική οικονομία 6 Νοεμβρίου 2012 Σταμάτιος Κριμιζής (Πρόεδρος),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΔ επί του σχεδίου νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική

Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΔ επί του σχεδίου νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ (1989) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767 e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr www.demokritos.gr/sed

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χριστάκης Θεοχάρους Επιστηµονικός Λειτουργός ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών

To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών Tο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, μεταξύ άλλων προβλημάτων, χαρακτηρίζεται συχνά από έλλειψη αξιοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο πλαίσιο Συσπείρωση Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ηµερ. ηµοσίευσης Καταληκτική Ηµεροµηνία «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας Νέος Ερευνητής 2014» ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΒΡ-ΝΕ/0514 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 198(Ι) του 2003 74(Ι) του 2005 79(Ι) του 2007 105(Ι) του 2007 133(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών F Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Τµήµα Οργάνωσης & Παραγωγικότητας Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας Ε.Κ.ΕΦ.Ε. «ηµόκριτος» Έκδοση 1.0 Αθήνα, Ιανουάριος 2007 ΕΚΕΦΕ Τµήµα Οργάνωσης & Παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

28/11/08. 2. Η παρελθούσα (ΕΠΕΑΕΚ 2) και η μέλλουσα (Ε.Π.Δ.Β.Μ) κατάσταση

28/11/08. 2. Η παρελθούσα (ΕΠΕΑΕΚ 2) και η μέλλουσα (Ε.Π.Δ.Β.Μ) κατάσταση 28/11/08 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2009-15 Γλαβάς Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Ηπείρου Εμμανουλούδης Δημήτρης, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Καβάλας Ζαχαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜ. 9 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18.04.2013 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ (Α3) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήµερα 18.04.2013 ηµέρα Πέµπτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Κεφαλάς. Χατζηπέτρου Κλαίρη

Μιχάλης Κεφαλάς. Χατζηπέτρου Κλαίρη Μιχάλης Κεφαλάς "Μέχρι την ημερομηνία της συνταξιοδότησης τους, τα μέλη Ε.Π. που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών σύμφωνα με τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Πολιτική για τις Ερευνητικές Υποδοµές Ε. Σ Ο Φ Ο Υ Λ Η Γ Γ Ε Τ - Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Υ Κ Α Ι Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Οι Ερευνητικές Υποδοµές ιαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα