ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Προτάσεις ιυπουργικής Επιτροπής 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

2 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΕΤ: Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΕΤ: ιυπουργική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΟΕΤ: Εθνικός Οργανισµός Έρευνας και Τεχνολογίας Αρµοδιότητες, οµή, ιοίκηση, Λειτουργία, ράσεις Ερευν. Προγραµµάτων ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερευνητικά Κέντρα, ΑΕΙ, Ερευν. Κέντρα ΥπΑν, Ερευν. Κέντρα ΥπΕΠΘ Σχέσεις ΑΕΙ Ερευνητικών Κέντρων ιοίκηση Ερευνητικών Κέντρων Προσωπικό Ερευνητικών Κέντρων Αξιολόγηση ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Συνεργατική Έρευνα, Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα Συµµετοχή Ελλάδας στον Ευρωπ. Χώρο Έρευνας και Ευρωπ. Οργανισµούς Κινητικότητα Ερευνητών, Συνεργασία µε τους Έλληνες Επιστήµονες της ιασποράς 2

3 ΜΕΡΟΣ Α Οριζόντια Όργανα ιοίκησης Έρευνας και Τεχνολογίας 3

4 ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: ΡΟΤΑΣΕΙΣ: ηµόσιοι ηµόσιοι Φορείς Φορείς Ιδιωτικοί Ιδιωτικοί Φορείς Φορείς Εµπειρογνώµονες Εµπειρογνώµονες Εθνικό ΕθνικόΣυµβούλιο Έρευνας Έρευνας & Τεχνολογίας Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) (ΕΣΕΤ) ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυβέρνηση Κυβέρνηση Βουλή Βουλή Πρωθυπουργός Πρωθυπουργός ιυπουργική ιυπουργικήεπιτροπή Ε & Τ Εθνικός ΕθνικόςΟργανισµός Έρευνας Έρευνας & Τεχνολογίας Τεχνολογίας (ΕΟΕΤ (ΕΟΕΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ: Ανάπτυξης Ανάπτυξης Εθνικής Εθνικής Παιδείας Παιδείας Εθνικής Εθνικής Άµυνας Άµυνας Αγροτικής Αγροτικής Ανάπτυξης Ανάπτυξης Υγείας Υγείας Πολιτισµού Πολιτισµού Απασχόλησης Απασχόλησης ηµόσιας ηµόσιας Τάξης Τάξης Οικονοµίας Οικονοµίας & Οικονοµικών Οικονοµικών ΠΕΧΩ Ε ΠΕΧΩ Ε 4

5 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ) Ορισµός: Ανεξάρτητο συµβουλευτικό και γνωµοδοτικό όργανο, αναφερόµενο απευθείας στον Πρωθυπουργό, µε κύρια αποστολή τη συµβουλευτική συνδροµή της Κυβέρνησης στη διαµόρφωση της εθνικής πολιτικής στην έρευνα και τεχνολογία γενικότερα. Αρµοδιότητες: Εισηγείται προς τη ιυπουργική Επιτροπή Έρευνας & Τεχνολογίας για θέµατα που αφορούν στην πολιτική έρευνας και τεχνολογίας. Προβαίνει σε αποτίµηση της πορείας εφαρµογής του Εθνικού Προγράµµατος Έρευνας και Τεχνολογίας, καταρτίζοντας ετήσια σχετική έκθεση που υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και στη ιυπουργική Επιτροπή. Αναθέτει σε τρίτους την εκπόνηση µελετών και γνωµοδοτήσεων σε κρίσιµα θέµατα έρευνας και τεχνολογίας. Αποφασίζει και απονέµει βραβεία για εξαίρετες επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογία. έχεται εισηγήσεις σε θέµατα Ε & Ταπόκάθεφορέα, από εξωτερικές επιτροπές, οµάδες εργασίας, εµπειρογνώµονες και δηµόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς. Εισηγείται προς ΕΕΤ και γνωµοδοτεί για την ίδρυση ερευνητικών κέντρων και ερευνητικών ινστιτούτων. 5

6 ΕΣΕΤ ΙΙ: οµή 15 Μέλη Α. Επιστηµονικό τµήµα: 11 µέλη 5 ιεθνώς ιακεκριµένοι Επιστήµονες από Βασική έρευνα 5 ιεθνώς ιακεκριµένοι Επιστήµονες από Εφαρµοσµένη έρευνα 1 µέλος: Πρόεδρος ΕΟΕΤ: ιεθνώς ιακεκριµένος Επιστήµων Β. Επιχειρήσεις/Βιοµηχανία : 3 έγκριτοι εκπρόσωποι Γ. Κυβέρνηση: 1 µέλος - εκπρόσωπος της κυβέρνησης ιαδικασία Επιλογής: ιορισµός µελών: από τον Πρωθυπουργό ιάρκεια θητείας: 5 χρόνια µεδικαίωµα µίας ανανέωσης Ανοικτή Υποβολή Υποψηφιοτήτων και Προ-επιλογή διπλασίου αριθµού για εισήγηση στον Πρωθυπουργό από 5-µελή θεσµική επιτροπή (Πρόεδρος Ακαδηµίας, Προεδρεύων Συνόδου Πρυτάνεων, Προεδρεύων Συνόδου Ερευνητικών Κέντρων, Πρόεδρος Σ.Ε.Β., ιεθνώς ιακεκριµένος Επιστήµων) Βοηθητικό Τεχνικό/Γραµµατειακό Προσωπικό 6

7 ΕΣΕΤ ΙΙΙ: Προσόντα Μελών Προσόντα Μελών Επιστηµονικού Τµήµατος ΕΣΕΤ: 1. ιεθνώς ιακεκριµένοι Επιστήµονες οιουδήποτε κλάδου Επιστήµης και Τεχνολογίας 2. Καθηγητές-ΑΠαν/µίων ή Ερευνητές-Α Ερευνητικών Φορέων (εξωτερ. ή εσωτερ.) 3. Εµπειρία ως Επιστηµ. Υπεύθυνοι σε Ερευνητικά Προγράµµατα Βασικής ή Εφαρµοσµένης Έρευνας µε Αναγνωρισµένη Συµβολή των αποτελεσµάτων ή/και διεθνή εµπειρία στο σχεδιασµό και την υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων. 4. ιεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό κύρος σε κάθε µια από τις εξής 3 συνιστώσες: ηµοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά µε κριτές. Σηµαντικό αριθµόετερο-αναφορών των δηµοσιεύσεων για το επιστηµονικό πεδίο τους. Σηµαντικά ερευνητικά βραβεία από αντίστοιχη κύρια επιστηµονική κοινότητα. Επιπρόσθετα Προσόντα για Πρόεδρο ΕΣΕΤ και Πρόεδρο ΕΟΕΤ: Πρόσωπο ιεθνούς κύρους, ευρείας αποδοχής, µε γνώση και εµπειρία του εθνικού και διεθνούς χώρου Ερευνας και Τεχνολογίας. Προσόντα Μελών Επιχειρ./Βιοµηχανικού Τµήµατος ΕΣΕΤ: 1. Κάτοχος ιδακτορικού ιπλώµατος. 2. Ανώτατο Στέλεχος Επιχείρησης/Βιοµηχανίας 3. Εµπειρία σε Σχεδιασµό και Υλοποίηση Ερευνητικών ή Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 4. ιεθνής ιάκριση και ουσιώδης Κοινωνική & Οικονοµική Συµβολή στην Ανάπτυξη της Χώρας. 7

8 ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ( ΕΕΤ) Συγκρότηση: Η ΕΕΤ συγκροτείται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς: Οικονοµίας & Οικονοµικών Εθνικής Άµυνας Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ηµοσίων Έργων Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Πολιτισµού ηµόσιας Τάξης Στις συνεδριάσεις της παρίσταται και ο Πρόεδρος του ΕΣΕΤ Αρµοδιότητες: Η χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής για την έρευνα και τεχνολογία. Ηκατανοµή, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Τ., των αναγκαίων ή/και προϋπολογιζοµένων κονδυλίων στον Εθνικό Οργανισµό Έρευνας και Τεχνολογίας, τους αντίστοιχους φορείς και τα Υπουργεία. 8

9 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ EΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΟΕΤ) ΒΑΣΙΚΗ Έρευνα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Έρευνα Ενιαίος Οργανισµός µε 2 Ανεξάρτητα Τµήµατα: Τµήµα Βασικής Ερευνας (ερειδόµενο σε ιδέες από NSF ΗΠΑ και NWO-Ολλανδία) ΤµήµαΕφαρµοσµένης Ερευνας (ερειδόµενο σε εµπειρία από ΓΓΕΤ και ιδέες από NWO-Ολλανδία και TEKES-Φινλανδία) 9

10 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΟΕΤ) ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5µελές 5µελές.Σ.:.Σ.: Πρόεδρος, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Αντιπρόεδρος Βασικής, Βασικής, Αντιπρόεδρος Αντιπρόεδρος Εφαρµοσµένης Εφαρµοσµένης και και 2 2 άλλα άλλα µέλη. µέλη. ΤΕΣ ΤΕΣ Τοµεακά Τοµεακά Επιστηµονικά.Συµβούλια Επιστηµονικά.Συµβούλια ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΕΥΝΑ Αντιπρόεδρος βασικής Αντιπρόεδρος βασικής - Γραφείο αντιπροέδρου - Γραφείο αντιπροέδρου Ερευνητικοί Τοµείς Ερευνητικοί Τοµείς - ιευθυντής Τοµέα - ιευθυντής Τοµέα - - Συντονιστές Συντονιστές Περιοχών Περιοχών Τοµέα Τοµέα - - Επιστηµ. Επιστηµ. Βοηθοί Βοηθοί τοµέα τοµέα - - Γραµµατεία Γραµµατεία ιεθνείς Συνεργασίες ιεθνείς Συνεργασίες ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΕΥΝΑ Αντιπρόεδρος εφαρµοσµένης Αντιπρόεδρος εφαρµοσµένης - Γραφείο αντιπροέδρου - Γραφείο αντιπροέδρου Ερευνητικοί Τοµείς Ερευνητικοί Τοµείς - ιευθυντής Τοµέα - ιευθυντής Τοµέα - - Συντονιστές Συντονιστές Περιοχών Περιοχών Τοµέα Τοµέα - - Επιστηµ. Επιστηµ. Βοηθοί Βοηθοί τοµέα τοµέα - - Γραµµατεία Γραµµατεία Τεχνολογική Καινοτοµία Τεχνολογική Καινοτοµία ιεθνείς ιεθνείς Συνεργασίες Συνεργασίες Οικονοµική Οικονοµική & Τεχνική Τεχνική Υποστήριξη Υποστήριξη ιευθυντής ιευθυντής Γραφείο Γραφείο Οικονοµικής Οικονοµικής ιαχείρισης ιαχείρισης Γραφείο Τεχνικής Γραφείο Τεχνικής Υποδοµής / Υποστήριξης Υποδοµής / Υποστήριξης 10

11 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΟΕΤ) Σκοπός: Προώθηση, Υλοποίηση και ιαχείριση του Εθνικού Προγράµµατος Έρευνας και Τεχνολογίας και η προαγωγή εν γένει της βασικής και εφαρµοσµένης επιστηµονικής έρευνας στην Ελλάδα. Αρµοδιότητες: Εισηγείται προς το ΕΣΕΤ για το Εθνικό Πρόγραµµα Έρευνας& Τεχνολογίας. Κατανέµει τα εγκριθέντα από την ΕΕΤ κονδύλια χρηµατοδότησης στις περιοχές των Τοµέων βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας λαµβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Τοµεακών Ερευνητικών Συµβουλίων (ΤΕΣ). Εξειδικεύει, προκηρύσσει και διαχειρίζεται τα προγράµµατα βασικής έρευνας, εφαρµοσµένης έρευνας και διεθνούς συνεργασίας. ιαχειρίζεται και συντονίζει την αξιολόγηση των προτάσεων και των προγραµµάτων βασικής έρευνας, εφαρµοσµένης έρευνας και διεθνούς συνεργασίας. Προωθεί δηµοσίως το Εθνικό Πρόγραµµα Έρευνας και Τεχνολογίας και παρέχει ενηµέρωση προς όλους τους ενδιαφεροµένους. Γνωµοδοτεί για την ίδρυση ερευνητικών κέντρων και ερευνητικών ινστιτούτων. 11

12 ΒΑΣΙΚΗ EΡΕΥΝΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Στόχοι: Προώθηση στην Ελλάδα της αδέσµευτης Βασικής Έρευνας µε κύριο κριτήριο την επιστηµονική Αριστεία, όπως αυτή κρίνεται σε διεθνές επίπεδο από άλλους ερευνητές. Προβολή της Βασικής Έρευνας ως βασικού µοχλού µετάβασης στην κοινωνία της γνώσης και ως απαραίτητου συστατικού της Ανωτάτης Παιδείας. Αξιοποίηση του Ελληνικού ανθρώπινου επιστηµονικού δυναµικού Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας των ερευνητικών προγραµµάτων. Αποσύνδεση της βασικής έρευνας από υποχρεωτική συνεργασία µεβιοµηχανία. Υποστήριξη της βασικής έρευνας κυρίως µε εθνική χρηµατοδότηση. Ελεύθερη επιλογή ερευνητικών κατευθύνσεων. Προβολή και Ανάδειξη Βασικής Έρευνας ως πεδίου Επαγγελµατικής & Επιστηµονικής καταξίωσης. 12

13 ΒΑΣΙΚΗ EΡΕΥΝΑ: Θεµατικές Περιοχές (ενδεικτικά) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ : (αλφαβητική σειρά) 1. Ανθρωπιστικές, Εκπαιδευτικές και Πολιτιστικές επιστήµες 2. Βιολογικές και Ιατρικές επιστήµες 3. Γεωεπιστήµες, Περιβαλλοντικές, και ιαστηµικές επιστήµες 4. Κοινωνικές και Οικονοµικές επιστήµες 5. Μαθηµατικές, Φυσικές, και Χηµικές Επιστήµες 6. Μηχανικών Επιστήµες (Engineering Sciences) 7. Πληροφορική (Computer and Information Sciences & Engineering) Οι Τοµείς αναδιαρθρώνονται και ανανεώνονται µετά από εισήγηση του.σ. του ΕΟΕΤ και απόφαση του ΕΣΕΤ. 13

14 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ράση Α-1 Ανταγωνιστικά 3ετή ερευν. προγράµµατα για µικρές οµάδες από ΑΕΙ ή Ε.Κ. Σύνθεση: 1-2 έµπειροι ερευνητές (ΕΕ) οποιασδήποτε ηλικίας και 1-4 Υ ράση Α-2 Ανταγωνιστικά 3ετή ερευνητικά προγράµµατα για Νέους Ερευνητές (ΝΕ): Σύνθεση: 1 ΝΕ (Λέκτωρ & Επίκουρος ή Ερευνητής Γ & Ινστιτ.) και 1-2 Υ ράση Α-3 Μεταδιδακτορικές ανταγωνιστικές Υποτροφίες (Post-Docs) για 1-2 έτη ράση Β: Ανταγωνιστικά προγράµµατα 3-4 ετών για µεγάλες οµάδες (4-8 ΕΕ και 4-8 Υ ) Χρηµατοδότηση: Μέση χρηµατοδότηση για 500 προτάσεις Α και 80 Βετησίως~ 150 εκ. ευρώ / έτος 14

15 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ Στόχοι: Να ενισχυθεί η γνώση και καινοτοµία σε τοµείς εθνικής προτεραιότητας για την οικονοµία και κοινωνική ευηµερία Να δηµιουργηθούν ευκαιρίες για εταιρίες τεχνολογικής βάσης Να συµβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη Να αναδειχθεί η διεθνής συνεργασία ως κύρια πολιτική έρευνας Να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων Να συµβάλει στην κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική της χώρας 15

16 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ: Θεµατικές Περιοχές (ενδεικτικά) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ : (αλφαβητική σειρά) 1. Βιοτεχνολογία: Υγεία, Γεωργία 2. Ενέργεια Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 3. Νανοτεχνολογία, Υλικά, Νέες Βιοµηχανικές Τεχνολογίες 4. Περιβάλλον, Μεταφορές, ιάστηµα 5. Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 6. Πολιτιστική κληρονοµιά Οι Τοµείς αναδιαρθρώνονται και ανανεώνονται µετά από εισήγηση του.σ. του ΕΟΕΤ και απόφαση του ΕΣΕΤ. 16

17 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ: Εργαλεία Εφαρµογής ικαιούχοι: ΑΕΙ, Ερευν. Κέντρα, Επιχειρήσεις: ράση 1: Προγράµµατα 3-4ετούς διάρκειας ενταγµένα στους τοµείς εθνικής προτεραιότητας. ράση 2: Θεµατικά ίκτυααριστείαςσύµφωνα µετουςτοµείς εθνικής προτεραιότητας µε ενθάρρυνση την ουσιαστική συµµετοχή του παραγωγικού ιστού από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. ικαιούχοι: Επιχειρήσεις, ΑΕΙ, ΕΚ: Τεχνολογικά τοµεακά προγράµµατα για τις παρακάτω δράσεις: Ενίσχυση επιχειρήσεων µε 100% µικρή δηµόσια χρηµατοδότηση ( 10 k ). ράσεις µεσαίας κλίµακας ( εκ Ευρώ) µε 50% δηµόσια χρηµατοδότηση για δικτύωση επιχειρήσεων, ΑΕΙ, και ΕΚ. ράσεις µεγάλης κλίµακας ( ) µε 50% δηµόσια χρηµατοδότηση σε τοµείς εθνικής προτεραιότητας για δικτύωση επιχειρήσεων, ΑΕΙ, και ΕΚ. Κάθε δίκτυο θα προβλέπει δράσεις έρευνας, τεχνολογίας, εκπαίδευσης και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων. Προγράµµατα ανάπτυξης ερευνητικών εργαστηρίων µεσυµµετοχή χρηστών. Προγράµµατα µεταφοράς τεχνολογίας. 17

18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ολοκληρωµένη προσέγγιση αξιοποίησης γνώσης Προώθηση µίας ολοκληρωµένης προσέγγισης στην δηµιουργία και στήριξη επιχειρήσεων αξιοποίησης γνώσης, η οποία θα προβλέπει την δηµιουργία δοµών στήριξης καινοτοµίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Συνεχής αξιολόγηση νέων καινοτόµων ιδεών και στήριξη τους από το πρώτο στάδιο και µετά από συνεχή αξιολόγηση από ειδικούς η σταδιακή χρηµατοδότηση τους µε τα κατάλληλα χρηµατοδοτικά εργαλεία. ηµιουργία και προώθηση δοµών στήριξης της καινοτοµίας Σύνδεση ιδιωτικών θερµοκοιτίδων µε ΑΕΙ, ΕΚ και δηµόσια Τεχνολογικά Πάρκα. Στήριξη των δηµόσιων φορέων µε ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες ή εταιρίες συµβούλων, οι οποίοι θα αξιολογούν νέες ιδέες και θα τις προωθούν για περαιτέρω ανάπτυξη. 18

19 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Εισάγεται Αξιοκρατικό Σύστηµα Αξιολόγησης (Peer-Review) όλων των ερευνητικών προτάσεων και προγραµµάτων. Κριτές: επιστήµονες από διεθνή χώρο, έµπειροι στην περιοχή προγράµµατος. Επιλογή: Οι ιευθυντές και Συντονιστές Περιοχών τοµέα, σε συνεργασία µε ΤΕΣ, επιλέγουν κριτές από τον ιεθνή Επιστηµονικό Ιστό (Web-of-Sciences) ή από ένα ευρύ κατάλογο που καταρτίζουν τα ΤΕΣ σε συνεργασία µετουςτοµείς. Θέσπιση Κανόνων εοντολογίας για αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ κριτών και αξιολογουµένων, και από µέλη ΤΕΣ, µέλη ΕΣΕΤ και στελέχη του ΕΟΕΤ. Το σύστηµαδιατηρείμνήµη γιατουςέµπειρους Ερευνητές που συµµετείχαν σε ερευνητικό πρόγραµµα σχετικά µετην επιτυχία/αποτυχία του, όπως αξιολογείται από κριτές. 19

20 EOET: Γενικά περί ιοίκησης - Λειτουργίας ιοικητικό Συµβούλιο: Αρµοδιότητες: ιοικεί τον ΕΟΕΤ. ιορισµός: Ο Πρόεδρος του ΕΟΕΤ, οι Αντιπρόεδροι Βασικής και Εφαρµοσµένης έρευνας και τα 2 µέλη του.σ. διορίζονται µε την ίδια διαδικασία όπως τα µέλη του ΕΣΕΤ. Πρόεδρος ΕΟΕΤ: ιεθνώς ιακεκριµένος Επιστήµων (όπως ο/η Πρόεδρος του ΕΣΕΤ). Ηγείται όλου του προγράµµατος ΕΟΕΤ. Αντιπρόεδροι Βασικής/Εφαρµοσµένης έρευνας: ιεθνώς ιακεκριµένος Επιστήµων (όπως επιστηµ. µέλη ΕΣΕΤ). Ηγείται του Τµήµατος Βασικής/Εφαρµοσµένης Ερευνας του ΕΟΕΤ. Τοµεακά Ερευνητικά Συµβούλια (ΤΕΣ): για κάθε Τοµέα: Απαρτίζεται από 5-7 επιστήµονες (βαθµ. Α, µε διεθνήπροβολήκαιεµπειρία). Έχει συµβουλευτικό ρόλο: θεµατικές περιοχές, εισήγηση κριτών, νέες δράσεις. Προσφέρει επικουρικό έργο και στο ΕΣΕΤ. ιοίκηση-λειτουργία Τοµέα: ιοίκηση: ιευθυντής Τοµέα (διακεκριµένος επιστήµων) Επιστηµ. Συµβουλές: από ΤΕΣ ιαχείριση: Συντονιστές Περιοχών Τοµέα (διακεκριµένοι επιστήµονες) Τεχν. Βοήθεια: Επιστηµονικοί Βοηθοί Γραφεία ιοίκησης: Γραµµατειακή υποστήριξη για.σ., Τοµείς, και Γραφεία του ΕΟΕΤ. 20

21 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Ανεξάρτητο από ΕΟΕΤ Παρέχει Νοµικές Συµβουλές στο ΕΟΕΤ Ελέγχει & Αποτρέπει Νοµικά Σφάλµατα και Οικονοµικές Ατασθαλίες. Ετήσια Αναφορά στο ΕΣΕΤ. 21

22 ΜΕΡΟΣ Β Φορείς ιεξαγωγής Έρευνας 22

23 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 23

24 ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου Εκλογή και ιορισµός ιευθυντή ΕΚ και Προέδρου.Σ. Εκλογή και ιορισµός ιευθυντή Ινστιτούτων Συγκρότηση και αρµοδιότητες Επιστηµονικού Συµβουλίου ΕΚ 24

25 ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το.Σ. απαρτίζεται από τα ακόλουθα µέλη: ιευθυντή του ΕΚ ιευθυντές όλων των Ινστιτούτων του Ε.Κ. Εκπρόσωπο Ερευνητών (µε 2ετή θητεία) Εκπρόσωπο του ιοικητικού Προσωπικού (µε 2ετή θητεία) Εκπρόσωπο του Ε.Ο.Ε.Τ. Εκπρόσωπο φορέων του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα που συνεργάζονται ουσιαστικά µε τοε.κ. Προτείνονται τρεις υποψήφιοι από το.σ. του Κέντρου µε τεκµηριωµένη εισήγηση, και η τελική επιλογή του εκπροσώπου γίνεται από το Ε.Σ.Ε.Τ. 25

26 ΕΚΛΟΓΗ & ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗ Ε.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. Ο ιευθυντής του ΕΚ εκλέγεται µετά από προκήρυξη και κρίση από 11µελή επιτροπή. Η επιτροπή εκλογής ιευθυντή προκρίνει τον επικρατέστερο των υποψηφίων. Η επιλογή της επιτροπής επικυρώνεται από τον αρµόδιο Υπουργό που έχει την εποπτεία του ΕΚ. Η θητεία του ιευθυντή είναι πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί µια µόνο φορά. Ορίζεται θέση Αντιπροέδρου του.σ. που εκλέγεται από τους ιευθυντές των Ινστιτούτων. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. 26

27 ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚ Ο ιευθυντής του Ινστιτούτου εκλέγεται µετά από προκήρυξη και κρίση από 11µελή επιτροπή. Η επιτροπή εκλογής ιευθυντή προκρίνει τον επικρατέστερο των υποψηφίων. Η επιλογή της επιτροπής επικυρώνεται από τον αρµόδιο Υπουργό που έχει την εποπτεία του ΕΚ. Η θητεία του ιευθυντή είναι πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί µια µόνο φορά. Ορίζεται θέση αναπληρωτή ιευθυντή Ινστιτούτου ο οποίος αναπληρώνει πλήρως τον απόντα ή κωλυόµενο ιευθυντή σε όλες τις αρµοδιότητές του. 27

28 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΣ) ΤΟΥ ΕΚ Το ΕΣ συγκροτείται από 5-7 επιστήµονες διεθνούς κύρους απότηνελλάδακαιτοεξωτερικό. Τα µέλη του ΕΣ επιλέγονται από τον αρµόδιο Υπουργό ύστερα από πρόταση του ΕΣΕΤ Αρµοδιότητες του ΕΣ: Το Επιστηµονικό Συµβούλιο εκφράζει την γνώµητουγια: Την διοικητική λειτουργία του Ε.Κ. Την επιστηµονική λειτουργία Το Στρατηγικό Σχεδιασµό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Η γνώµη του ΕΣ εκφράζεται υποχρεωτικά εντός 30 ηµερών από τη διατύπωση του σχετικού ερωτήµατος από το Σ του Κέντρου. 28

29 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Προτεινόµενες Αλλαγές) Ερευνητές Εκλογή Για εκλογή στη βαθµίδα απαιτούνται τουλάχιστον δύο πρωτότυπες δηµοσιεύσεις Οι επιτροπές κρίσης για εκλογή απαρτίζονται από 10 µέλη συν το ιευθυντή Ινστιτούτου Για και Γ βαθµίδα 6 µέλη από το ΕΚ και 4 µέλη εξωτερικοί επιστήµονες Για Β και Α βαθµίδα 4 µέλη από το ΕΚ και 6 µέλη εξωτερικοί επιστήµονες Η απόφαση απαιτεί πλειοψηφία δηλαδή 6 µέλη και είναι υποχρεωτική για το.σ. υνατή η µετάκληση Ελλήνων επιστηµόνων του εξωτερικού σε θέσεις Ερευνητή Α µετά από εισήγηση του Ε.Γ.Σ.Ι. του Ινστιτούτου και κρίση από 11µελή επιτροπή όπως παραπάνω. 29

30 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Προτεινόµενες Αλλαγές) Οµότιµος Ερευνητής ορίζεται µετά από συνταξιοδότηση από το.σ. του Κέντρου εφόσον: Ο υποψήφιος έχει υπηρετήσει στο ΕΚ και έχει διακριθεί για την ερευνητική, διοικητική και κοινωνική προσφορά του Υπήρξε συνεργαζόµενο µέλος ΕΠ Α βαθµίδας µε τοεκγια15 χρόνια και έχει διακριθεί για την ερευνητική, διοικητική και κοινωνική προσφορά του ή έχει διατελέσει ιευθυντής (-τρια) σε Ινστιτούτο του ΕΚ Επίτιµος Ερευνητής ικαίωµα εκλογής έχει Ερευνητής Α βαθµίδας άλλου ΕΚ ή µέλος ΕΠ Α βαθµίδαςκαιεφόσονέχειδιαπρέψειστηνεπιστήµη και Τεχνολογική Ανάπτυξη 30

31 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Ερευνητές - Εξέλιξη Οι Ερευνητές διορίζονται µε θητείαγια 4 χρόνια. Μετά τη λήξη της θητείας προκηρύσσεται η θέση τους και κρίνονται ως ερευνητές Γ. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο ερευνητής κρίνεται εντός διετίας από την πρώτη κρίση ή αποχωρεί σε περίπτωση αρνητικής κρίσης. Οι Ερευνητές Γ διορίζονται µε θητείαγια4 χρόνια. Μετά τη λήξη της θητείας προκηρύσσεται η θέση τους και κρίνονται ως ερευνητές Β βαθµίδας. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο ερευνητής κρίνεται εντός διετίας από την πρώτη κρίση ή αποχωρεί σε περίπτωση αρνητικής κρίσης. Οι Ερευνητές Γ εφόσον δεν επιτύχουν µετά τη δεύτερη κρίση τους δικαιούνται µετά από αίτηση τους στο Υπουργείο που έχει την αρµοδιότητα εποπτείας να υποβάλουν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 3 µηνών αίτηση προκειµένου να διορισθούν σε προσωπαγή θέση επιστηµονικού-τεχνικού προσωπικού στο ίδιο ΕΚ µετά από σύµφωνη γνώµη του.σ. του ΕΚ ή σε άλλο ΕΚ ή σε άλλη θέση του δηµοσίου τοµέα. ΑπόΒ προςα βαθµίδα: 4 έτη µε µια µόνο επανάληψη κατά βούληση ή παραµονή στη Β βαθµίδα. Οι Ερευνητές Α και Β βαθµίδας είναι µόνιµοι. 31

32 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕιδικοίΛειτουργικοίΕπιστήµονες (ΕΛΕ) Ανάλογα µε τα προσόντα τους οι ΕΛΕ κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες: Α ΕΛΕ: επιστήµονες µε διδακτορικό τίτλο σπουδών Β ΕΛΕ: Πτυχίο ΑΕΙ, µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή ειδικές γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα υποστήριξης της έρευνας Οι υπηρετούντες ΕΛΕ, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, µπορεί να κριθούν για προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών. 32

33 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Για τα Ερευνητικά Ινστιτούτα υποχρεωτική η ετήσια αυτοαξιολόγηση Κριτήρια αυτοαξιολόγησης: ηµόσια χρηµατοδότηση (Τακτικός Προϋπολογισµός, ηµόσιες Επενδύσεις) Εξωτερική χρηµατοδότηση (Ανταγωνιστικά προγράµµατα ΕΕ, ΕΟΕΤ, Επιχειρήσεις, Άλλοι Οργανισµοί) Επιστηµονική προβολή Τεχνολογική προβολή Προβλέπεται εξωτερική αξιολόγηση από διεθνείς κριτές κάθε 5 έτη 33

34 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Επισκέπτης Καθηγητής Ερευνητής Επισκέπτης Ερευνητής Καθηγητής Επισκέπτης Καθηγητής ή Ερευνητής από ηµόσιο τοµέα και Επιχειρήσεις Συνεργάτες Ερευνητές (Adjunct Researchers) Συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό Κοινοπραξίες ΑΕΙ και ΕΚ σε τοµείς συνεχιζόµενης εκπαίδευσης Συνεργασία ΑΕΙ και ΕΚ σε Μεταπτυχιακά προγράµµατα και µαθήµατα 34

35 Επισκέπτης Καθηγητής Ερευνητής Eκλογή ενός µέλους ΕΠ-Πανεπιστηµίων (3 πρώτων βαθµίδων) και ΕΠ-ΤΕΙ ως συνεργαζόµενου µέλους ενός Ερευνητικού Ινστιτούτου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Επισκέπτης Ερευνητής Καθηγητής Εκλογή ερευνητών (3 πρώτων βαθµίδων) Ερευνητικών Κέντρων της χώρας για ορισµένο χρονικό διάστηµα ως Επισκέπτες Καθηγητές σε ΑΕΙ Επιλογή από τα αρµόδια εκλεκτορικά σώµατα των Τµηµάτων, µετά από πρόταση του Τοµέα µε το αντίστοιχο αντικείµενο και σύµφωνη γνώµη του φορέα που υπηρετούν Ισοτιµία ως προς τα εκπαιδευτικά καθήκοντα και µισθολογική ισοτιµία για το χρονικό διάστηµα που ο Ερευνητής υπηρετεί στο ΑΕΙ. Επισκέπτης Καθηγητής ή Ερευνητής από ηµόσιο τοµέα και Επιχειρήσεις ιακεκριµένοι επιστήµονες που υπηρετούν στο δηµόσιο τοµέα ή/και σε ιδιωτικούς φορείς µπορούν να εκλέγονται για ορισµένο χρονικό διάστηµα ως επισκέπτες καθηγητές σε ΑΕΙ ή ως επισκέπτες Ερευνητές σε Ερευνητικά Κέντρα για να εκτελέσουν ειδικό ερευνητικό έργο Συνεργάτες Ερευνητές (Adjunct Researchers) Ανακήρυξη ενός υποψηφίου ως συνδεδεµένου ερευνητικού µέλους του Ε.Κ. µετά από εισήγηση του Ε.Γ.Σ. του Ινστιτούτου. Οπροτεινόµενος Ερευνητής θα πρέπει να αποτελεί διακεκριµένο µέλος της ακαδηµαϊκής/ ερευνητικής κοινότητας της αλλοδαπής ή ηµεδαπής, ή του ιδιωτικού φορέα. 35

36 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών Ερευνητές βαθµίδας Α, Β και Γ (αναγνωρισµένων ερευνητικών κέντρων) µπορούν να συµµετέχουν και σε 3µελείς συµβουλευτικές και 7µελείς εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών και µεταπτυχιακών διπλωµάτων ειδίκευσης Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό Καθιέρωση µεταδιδακτορικών βραχυχρόνιων υποτροφιών και εκπαιδευτικών ερευνητικών υποτροφιών σε ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων και µέλη ΑΕΙ, διάρκειας 3-6 µηνών µεεθνική Χρηµατοδότηση από το ΕΟΕΤ στο εξωτερικό για εξειδίκευση σε τοµείς αιχµής. Επισκέπτης Καθηγητής Ερευνητής 36

37 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Κοινοπραξίες ΑΕΙ και ΕΚ σε τοµείς συνεχιζόµενης εκπαίδευσης ηµιουργία κοινοπραξιών µεταξύ ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων για την παροχή εξειδικευµένης εκπαίδευσης σε στελέχη δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων σε νέες επιστηµονικές, τεχνολογικές και οικονοµικές περιοχές Συνεργασία ΑΕΙ και ΕΚ σε Μεταπτυχιακά µαθήµατα Τµήµατα ΑΕΙ δύνανται να συνεργάζονται µε συναφήερευνητικά Κέντρα (ΝΠ και ΝΠΙ ) και από κοινού να προτείνουν και να πραγµατοποιούν µεταπτυχιακά προγράµµατα Ερευνητές του οικείου ΕΚ δύνανται να συµµετέχουν ως διδάσκοντες στα µεταπτυχιακά προγράµµατα 37

38 ΜΕΡΟΣ Γ ιεθνείς Συνεργασίες 38

39 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Στόχοι Γενικά Συµµετοχή στο 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Συµµετοχή σε ιεθνείς Οργανισµούς (CERN, ESA, UNESCO, OECD) Ενίσχυση ιεθνών Συνεργασιών (εκτός ΕΕ) Αξιοποίηση Ελλήνων Επιστηµόνων της ιασποράς 39

40 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Στόχοι: Άνοιγµα του ελληνικού Ε&Τ συστήµατος στο Ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον και ιδιαίτερα σε τοµείς στρατηγικής σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα Ενίσχυση της συµµετοχής ερευνητικών οµάδων, ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων σε διεθνή δίκτυα, κοινοπραξίες και τεχνολογικά προγράµµατα Αξιοποίηση των ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας αλλά και της συµµετοχής σε ευρωπαϊκούς διακυβερνητικούς οργανισµούς 40

41 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Γενικά: Είναι ανάγκη να συσταθεί επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Χάρτα των Ερευνητών και τον Κώδικα εοντολογίας για τις προσλήψεις καθώς και για άλλες πρωτοβουλίες για την άρση των εµποδίων στην κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο της σχετικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 41

42 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Συµµετοχή στο 7ο ΠρόγραµµαΠλαίσιο Συµµετοχή της χώρας µας σε νέα νοµική οντότητα υνατότητα διάθεσης εθνικών πόρων Ενίσχυση συµµετοχής των ελληνικών φορέων µε matching funds Πρόβλεψη διαδικασίας δηµιουργίας ενός «εθνικού οδικού χάρτη» υποδοµών Αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στα πλαίσια του ειδικού Ευρωπαϊκού Προγράµµατος People ή/και άλλων συναφών µετην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού προγραµµάτων και πρωτοβουλιών. Η προσέλκυση νέων ερευνητών από τις δεξαµενές του διαφυγόντος δυναµικού της διασποράς πρέπει να αποτελέσει µια από τις κορυφαίες εθνικές προτεραιότητες για την Ανάπτυξη και για την Παιδεία υνατότητα σχεδιασµού εθνικών προγραµµάτων που θα µπορούν εφόσον ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεκδικήσουν σε ανταγωνιστική βάση συγχρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Πλαίσιο για την ΕΕ. Για πρώτη φορά εισάγεται ένα τέτοιο σχήµα στοειδικόπρόγραµµα «Άνθρωποι» του 7ου ΠΠ 42

43 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Συµµετοχή σε ιεθνείς Οργανισµούς Αξιοποίηση της Ελληνικής Συµµετοχής στο CERN Σε τοµείς ερευνητικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τοδιεθνές κέντρο CERN, προτείνεται η διάθεση µέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών ενός µικρού κονδυλίου της τάξεως π.χ. του 5% της ελληνικής δαπάνης συµµετοχής στο CERN, ώστε η χώρα µας να αξιοποιεί την συµµετοχή της µε την εκπαίδευση του επιστηµονικού δυναµικού που διαθέτει στις σχετικές επιστηµονικές περιοχές Αξιοποίηση της Ελληνικής Συµµετοχής στο ESA εδοµένου ότι το ιάστηµα κρίνεται ότι είναι χώρος στρατηγικής σηµασίας σε Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, τόσο σε τοµείς εφαρµογών υψηλής τεχνολογίας και υπηρεσιών όσο και σε εκτεταµένη βασική έρευνα, η Ελλάδαθαπρέπεινασυµµετέχει ενεργά σε όλες τις εξελίξεις µε τους κατάλληλους πολιτικούς, οικονοµικούς και διαχειριστικούς/οργανωτικούς όρους 43

44 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ενισχύονται οι διεθνείς συνεργασίες µεταξύ ερευνητών δύο η περισσοτέρων χωρών, ώστε να µην περιορίζεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης έρευνας από ελληνικές πηγές σε άλλη χώρα ή τη χρηµατοδότηση ξένων ερευνητών για έρευνα στην χώρα µας Ενίσχυση της τεχνολογικής συνεργασίας της Ελλάδας µεχώρεςτης Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας, και της Μεσογείου τόσο µε ερευνητικάπρογράµµατα συνεργατικής έρευνας όσο και κυρίως µε µεταφορά τεχνολογίας. Παραδείγµατα επιλέξιµων ενεργειών, είναι: Κοινά ερευνητικά έργα σε συγκεκριµένους τοµείς, π.χ. ERANET Έργα επίδειξης τεχνολογιών Έργα δικτύωσης, π.χ. SEEREN Εκπαίδευση νέων ερευνητών από τις νέες χώρες στόχους σε ελληνικά εργαστήρια 44

45 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Αξιοποίηση Ελλήνων Επιστηµόνων της ιασποράς Η αξιοποίηση Ελλήνων επιστηµόνων της διασποράς διευκολύνεται µετην υιοθέτηση ενός ευέλικτου νοµικού πλαισίου, το οποίο θα ενθαρρύνει την άµεση µερική απασχόληση στην χώρα µας και την ίδρυση γραφείων δραστηριοποίησης Ελλήνων του εξωτερικού στις επιστηµονικές µητροπόλεις των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Αυστραλίας. 45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την αποστολή του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97, ορίζει την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα