Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης της Χάγης, της 23ης Νοεμβρίου 2007, για την είσπραξη, σε διεθνές επίπεδο, απαιτήσεων διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής EL EL

2 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σκοπός της σύμβασης της Χάγης του 2007 για την είσπραξη, σε διεθνές επίπεδο, απαιτήσεων διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής είναι να διασφαλίσει την αποτελεσματική ανάκτηση της διατροφής παιδιών και των άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπά κράτη. Επειδή η μεγάλη πλειοψηφία των απαιτήσεων διατροφής αφορά παιδιά, η σύμβαση είναι, πρώτα απ' όλα, ένα μέτρο για την προστασία των παιδιών. Στις 31 Μαρτίου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης της Χάγης, της 23ης Νοεμβρίου 2007, για την είσπραξη απαιτήσεων διατροφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε τη σύμβαση στις 6 Απριλίου Στις 9 Ιουνίου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης της Χάγης, της 23ης Νοεμβρίου 2007, για την είσπραξη απαιτήσεων διατροφής. Σύμφωνα με την απόφαση, η κατάθεση της πράξης έγκρισης προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί μετά την προθεσμία της 10ης Δεκεμβρίου 2012, την οποία προέβλεπε το άρθρο 7 της απόφασης του Συμβουλίου για τη γνωστοποίηση στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη των στοιχείων των κεντρικών αρχών που ορίζονται σύμφωνα με τη σύμβαση και των πληροφοριών σχετικά με τη νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 57 της σύμβασης. Τα άρθρα 5 και 6 της απόφασης του Συμβουλίου όριζαν επίσης ότι η Ένωση διατυπώνει την επιφύλαξη που προβλέπεται στο άρθρο 44 παράγραφος 3 και προβαίνει στις επιφυλάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και στο άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 2. Τα κείμενα της δήλωσης και των επιφυλάξεων περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου. Κατά τις διαπραγματεύσεις, ορίστηκε στα κράτη μέλη προθεσμία μέχρι τις 16 Μαΐου 2011, προκειμένου να παράσχουν πληροφορίες για τη δήλωση και τις επιφυλάξεις τις οποίες θα διατυπώσει η Ένωση κατά την κατάθεση της πράξης έγκρισης. Εντούτοις, μετά την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 2011, ορισμένα κράτη μέλη έκριναν αναγκαίο να τροποποιήσουν την προηγούμενη δήλωσή τους (Λετονία) ή να προβούν εκ νέου στη δήλωση και στις επιφυλάξεις των άρθρων 5 και 6 της απόφασης του Συμβουλίου (Κύπρος, Λουξεμβούργο και Πορτογαλία). Κατά συνέπεια, τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ πρέπει να τροποποιηθούν πριν την κατάθεση της πράξης έγκρισης. 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Το θέμα συζητήθηκε στο Συμβούλιο, κατά τις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας για θέματα αστικού δικαίου (γενικά θέματα), και ειδικότερα στις 11 Ιουνίου Οι τελευταίες αιτήσεις τροποποίησης των παραρτημάτων λήφθηκαν στα τέλη Ιουλίου 2012 και οι μεταφράσεις στην αγγλική στις 20 Αυγούστου Η Επιτροπή ενημέρωσε τα κράτη μέλη ότι η πρόταση τροποποίησης της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 2011 δεν επρόκειτο να εγκριθεί πριν τα τέλη Νοεμβρίου 2012, στην καλύτερη περίπτωση. EL 2 EL

3 Πρόταση 2013/0019 (NLE) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης της Χάγης, της 23ης Νοεμβρίου 2007, για την είσπραξη, σε διεθνές επίπεδο, απαιτήσεων διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) και παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο πρώτη πρόταση, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης 2011/432/EΕ του Συμβουλίου περιέχεται η επιφύλαξη την οποία θα εκφράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τον χρόνο έγκρισης της σύμβασης της Χάγης, της 23ης Νοεμβρίου 2007, για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 62 της σύμβασης αυτής. (2) Στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης 2011/432/EΕ του Συμβουλίου περιέχονται οι δηλώσεις στις οποίες θα προβεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τον χρόνο έγκρισης της σύμβασης της Χάγης, της 23ης Νοεμβρίου 2007, για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 63 της σύμβασης αυτής. (3) Τα κράτη μέλη κοινοποίησαν στην Επιτροπή νέες τροποποιήσεις της επιφύλαξης και των δηλώσεων που περιέχονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθούν τα εν λόγω παραρτήματα πριν κατατεθεί η πράξη έγκρισης της σύμβασης της Χάγης, της 23ης Νοεμβρίου 2007, για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της αποφάσεως του Συμβουλίου 2011/432/EΕ αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα παραρτήματα της παρούσας αποφάσεως. Άρθρο 2] Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα έκδοσής της. 1 EL 3 EL

4 Άρθρο 3 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος EL 4 EL

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Επιφύλαξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον χρόνο έγκρισης της σύμβασης της Χάγης, της 23ης Νοεμβρίου 2007, για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος (εφεξής "σύμβαση") σύμφωνα με το άρθρο 62 της σύμβασης αυτής Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατυπώνει την ακόλουθη επιφύλαξη που προβλέπεται στο άρθρο 44 παράγραφος 3 της σύμβασης: Η Τσεχική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Εσθονίας, η Ελληνική Δημοκρατία, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Λετονίας, η Δημοκρατία της Λιθουανίας, η Ουγγαρία, η Δημοκρατία της Πολωνίας, η Σλοβακική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας αντιτίθενται στη χρήση της γαλλικής γλώσσας στις επικοινωνίες μεταξύ των κεντρικών αρχών. Το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου αντιτίθεται στη χρήση της αγγλικής γλώσσας στις επικοινωνίες μεταξύ των κεντρικών αρχών. EL 5 EL

6 ANNEX III Δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης της Χάγης, της 23ης Νοεμβρίου 2007, για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος (εφεξής "σύμβαση") σύμφωνα με το άρθρο 63 της σύμβασης αυτής 1. Δήλωση προβλεπόμενη από το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της Σύμβασης Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι στα κράτη μέλη που απαριθμούνται στη συνέχεια κάθε αίτηση, εκτός από αίτηση βάσει του άρθρου 10 παράγραφοι 1 στοιχείο α) και 2 στοιχείο α) της σύμβασης, πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες ή έγγραφα, που ορίζονται για καθένα από τα αναφερόμενα κράτη μέλη: Βασίλειο του Βελγίου: Για αιτήσεις βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ) και παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ), το πλήρες κείμενο της απόφασης ή των αποφάσεων σε επικυρωμένο αντίγραφο. Τσεχική Δημοκρατία: Πληρεξούσιο προς την κεντρική αρχή από τον αιτούντα, κατά το άρθρο 42. Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: Την ιθαγένεια του δικαιούχου, το επάγγελμα ή την απασχόλησή του και, κατά περίπτωση, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του νομικού εκπροσώπου του. - Την ιθαγένεια του υπόχρεου, το επάγγελμα ή την απασχόλησή του, εφόσον είναι γνωστά στον δικαιούχο. - Σε περίπτωση αίτησης από φορέα παροχής υπηρεσιών δημοσίου δικαίου ο οποίος ασκεί αξίωση διατροφής εκ μεταβιβάσεως δικαιώματος, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επαφής του προσώπου το οποίο αφορά η μεταβιβασθείσα αξίωση. - Σε περίπτωση τιμαριθμικής προσαρμογής εκτελεστής αξίωσης, τη μέθοδο υπολογισμού της προσαρμογής αυτής και, εφόσον υφίσταται υποχρέωση καταβολής νομίμων τόκων, το επιτόκιο και την ημερομηνία από την οποία ισχύει η εν λόγω υποχρέωση. Δημοκρατία της Λετονίας: Η αίτηση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα σχετικά έντυπα τα οποία συνιστά και δημοσιεύει η Συνδιάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και συνοδεύεται από απόδειξη πληρωμής του κρατικού τέλους, εφόσον ο αιτών δεν EL 6 EL

7 απαλλάσσεται από την καταβολή κρατικού τέλους ή δεν λαμβάνει νομική συνδρομή, καθώς και από τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην αίτηση. Η αίτηση περιλαμβάνει τον προσωπικό κωδικό του αιτούντος (εφόσον διαθέτει σχετικό κωδικό στη Δημοκρατία της Λετονίας) ή τον αριθμό ταυτότητάς του, εφόσον διαθέτει σχετικό αριθμό τον προσωπικό κωδικό του εναγόμενου (εφόσον διαθέτει σχετικό κωδικό) ή τον αριθμό ταυτότητάς του, εφόσον διαθέτει σχετικό αριθμό τους προσωπικούς κωδικούς όλων των προσώπων για τα οποία επιδιώκεται διατροφή (εφόσον διαθέτουν σχετικούς κωδικούς στη Δημοκρατία της Λετονίας) ή τους αριθμούς ταυτότητάς τους, εφόσον διαθέτουν σχετικούς αριθμούς. Οι αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ) και στ) και παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ) της σύμβασης και δεν αφορούν απαιτήσεις διατροφής παιδιών (κατά την έννοια του άρθρου 15 της σύμβασης) συνοδεύονται από έγγραφο από το οποίο εμφαίνεται κατά πόσον έλαβε ο αιτών δωρεάν νομική συνδρομή στο κράτος καταγωγής, με πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και το ύψος της νομικής συνδρομής που έχει ζητηθεί ήδη και εκτιμήσεις για την περαιτέρω νομική συνδρομή που θα χρειασθεί. _ Οι αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) της σύμβασης συνοδεύονται από έγγραφο από το οποίο εμφαίνεται το μέσο εκτέλεσης το οποίο έχει επιλέξει ο αιτών (διαδικασία κατάσχεσης κινητών περιουσιακών στοιχείων, κεφαλαίων ή/και ακινήτων του υπόχρεου). _ Οι αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) της σύμβασης συνοδεύονται από έγγραφο στο οποίο περιέχεται υπολογισμός της οφειλής. _ Οι αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ), ε) και στ) και παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) συνοδεύονται από έγγραφα τα οποία τεκμηριώνουν τις πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση και τα έξοδα του δικαιούχου ή/και του υπόχρεου. Δημοκρατία της Πολωνίας: I. Αίτηση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο β): 1. Η αίτηση για την εκτέλεση απόφασης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης και το ονοματεπώνυμο των διαδίκων. 2. Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να επισυνάπτονται: το πρωτότυπο του εκτελεστού τίτλου (επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης, μαζί με τον εκτελεστήριο τύπο), EL 7 EL

8 - λεπτομερής κατάλογος καθυστερούμενων οφειλών, - στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρέπει να μεταφερθούν τα προς εκτέλεση ποσά, - αντίγραφο της αίτησης μαζί με τα παραρτήματα, - μετάφραση όλων των εγγράφων στην πολωνική από (επαγγελματία) ορκωτό μεταφραστή. 3. Η αίτηση, το σκεπτικό υποβολής της αίτησης, η κατάσταση καθυστερούμενων οφειλών και πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση του υπόχρεου πρέπει να φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή τού ή των δικαιούχων ή, στην περίπτωση ανηλίκων, του νομίμου εκπροσώπου τους. 4. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει στην κατοχή του το πρωτότυπο του εκτελεστού τίτλου, η αιτία πρέπει να δηλώνεται στην αίτηση (π.χ. απώλεια ή καταστροφή του εγγράφου ή μη έκδοση εκτελεστού τίτλου από το δικαστήριο). 5. Σε περίπτωση απώλειας του εκτελεστού τίτλου, πρέπει να επισυναφθεί αίτηση εκ νέου έκδοσης του εκτελεστού τίτλου προς αντικατάσταση του απολεσθέντος. II. Αιτήσεις βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) 1. Η αίτηση για την έκδοση απόφασης για τη χορήγηση διατροφής τέκνων πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά του μηνιαίου ποσού που ζητείται στο πλαίσιο του τίτλου ως διατροφή τέκνων για κάθε δικαιούχο. 2. Η αίτηση και το σκεπτικό υποβολής της αίτησης πρέπει να φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή τού ή των δικαιούχων ή, στην περίπτωση ανηλίκων, του νομίμου εκπροσώπου τους. 3. Στο σκεπτικό για την υποβολή αίτησης για την έκδοση απόφασης είναι απαραίτητο να αναφέρονται όλα τα πραγματικά περιστατικά που δικαιολογούν την αίτηση και να παρέχονται ιδίως πληροφορίες σχετικά με: α. τη σχέση μεταξύ δικαιούχου και υπόχρεου: τέκνο (τέκνο από γάμο/τέκνο επισήμως αναγνωρισμένο από τον υπόχρεο/η πατρότητα του τέκνου έχει καθορισθεί με απόφαση δικαστηρίου), άλλος συγγενής, σύζυγος, πρώην σύζυγος, σχετιζόμενο πρόσωπο, β. οι πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση του δικαιούχου πρέπει να περιέχουν στοιχεία για: - την ηλικία, την υγεία και το επίπεδο εκπαίδευσης του δικαιούχου, - τις μηνιαίες δαπάνες του δικαιούχου (διατροφή, ένδυση, ατομική υγιεινή, πρόληψη, ιατρική περίθαλψη, αποκατάσταση, κατάρτιση, αναψυχή, έκτακτες δαπάνες κ.λπ.), EL 8 EL

9 - (εάν ζητείται διατροφή τέκνων για περισσότερους του ενός δικαιούχους, πρέπει να παρέχονται τα ανωτέρω στοιχεία για κάθε έναν από αυτούς), - την εκπαίδευση του γονέως που έχει τη φροντίδα του ανήλικου δικαιούχου, τα επαγγελματικά του προσόντα και το επάγγελμα που ασκεί, - πηγές και ύψος του μηνιαίου εισοδήματος του γονέως που έχει τη φροντίδα του δικαιούχου, - μηνιαίες δαπάνες του γονέως που έχει τη φροντίδα του ανήλικου δικαιούχου για τη συντήρηση του ιδίου και άλλων προσώπων, πέραν του δικαιούχου, που εξαρτώνται από αυτόν για τη διατροφή, γ. οι πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση του υπόχρεου πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση του γονέως που έχει τη φροντίδα του ανήλικου δικαιούχου, τα επαγγελματικά του προσόντα και το επάγγελμα που ασκεί. 4. Πρέπει να αναφέρεται ποια από τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφονται στο σκεπτικό θα δηλωθούν κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων (π.χ. ανάγνωση του εγγράφου κατά τη συνεδρίαση, εξέταση μάρτυρα ή μαρτύρων, ακρόαση του δικαιούχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, ακρόαση του υπόχρεου κ.λπ.). 5. Είναι απαραίτητο να αναφερθεί κάθε απαιτούμενο αποδεικτικό στοιχείο και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεξαγωγή αποδείξεων στο δικαστήριο. 6. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται το πρωτότυπο των εγγράφων ή επικυρωμένα αντίγραφα τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην πολωνική. 7. Μάρτυρες: να περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κάθε μάρτυρα. III. Αίτηση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ) 1. Η αίτηση για τροποποίηση της απόφασης χορήγησης διατροφής πρέπει να περιλαμβάνει: α. τα στοιχεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης και το ονοματεπώνυμο των διαδίκων, β. αναφορά του μηνιαίου ποσού διατροφής που ζητείται για κάθε δικαιούχο, αντί της διατροφής που είχε χορηγηθεί προηγουμένως. 2. Το σκεπτικό υποβολής της αίτησης πρέπει να εκθέτει τη μεταβολή των περιστάσεων στην οποία βασίζεται η αξίωση αλλαγής του ύψους της διατροφής. 3. Η αίτηση και το σκεπτικό υποβολής της αίτησης πρέπει να φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή τού ή των δικαιούχων ή, στην περίπτωση ανηλίκων, του νομίμου εκπροσώπου τους. EL 9 EL

10 4. Πρέπει να αναφέρεται ποια από τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφονται στο σκεπτικό θα δηλωθούν κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων (π.χ. ανάγνωση του εγγράφου κατά τη συνεδρίαση, εξέταση μάρτυρα ή μαρτύρων, ακρόαση του δικαιούχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, ακρόαση του υπόχρεου κ.λπ.). 5. Είναι απαραίτητο να αναφέρεται κάθε αποδεικτικό στοιχείο που έχει ζητηθεί και να παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεξαγωγή αποδείξεων στο δικαστήριο. 6. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται το πρωτότυπο των εγγράφων ή επικυρωμένα αντίγραφα τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην πολωνική. 7. Μάρτυρες: να περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κάθε μάρτυρα. IV. Αίτηση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) 1. Η αίτηση για τροποποίηση της απόφασης χορήγησης διατροφής πρέπει να περιλαμβάνει: α. τα στοιχεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης και το ονοματεπώνυμο των διαδίκων, β. αναφορά του μηνιαίου ποσού διατροφής που ζητείται για κάθε δικαιούχο, αντί της διατροφής που είχε χορηγηθεί προηγουμένως. 2. Το σκεπτικό υποβολής της αίτησης πρέπει να εκθέτει τη μεταβολή των περιστάσεων επί της οποίας βασίζεται η αξίωση αλλαγής του ύψους της διατροφής. 3. Η αίτηση και το σκεπτικό υποβολής της αίτησης πρέπει να φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή τού ή των δικαιούχων ή, στην περίπτωση ανηλίκων, του νομίμου εκπροσώπου τους. 4. Πρέπει να αναφέρεται ποια από τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφονται στο σκεπτικό θα δηλωθούν κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων (π.χ. ανάγνωση του εγγράφου κατά τη συνεδρίαση, εξέταση μάρτυρα ή μαρτύρων, ακρόαση του δικαιούχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, ακρόαση του υπόχρεου κ.λπ.). 5. Είναι απαραίτητο να αναφέρεται κάθε αποδεικτικό στοιχείο που έχει ζητηθεί και να παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεξαγωγή αποδείξεων στο δικαστήριο. 6. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται το πρωτότυπο των εγγράφων ή επικυρωμένα αντίγραφα τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην πολωνική. 7. Μάρτυρες: να περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κάθε μάρτυρα. Δημοκρατία της Πορτογαλίας: I. Αίτηση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο β): EL 10 EL

11 Η αίτηση για την εκτέλεση της απόφασης πρέπει να συνοδεύεται, εκτός από τα έγγραφα που προβλέπει το άρθρο 25, από: 1. λεπτομερή κατάσταση καθυστερούμενων ποσών, και, σε περίπτωση τιμαριθμικής προσαρμογής εκτελεστής αξίωσης, τη μέθοδο υπολογισμού της προσαρμογής αυτής και, εφόσον υφίσταται υποχρέωση καταβολής νομίμων τόκων, το επιτόκιο και την ημερομηνία από την οποία ισχύει η εν λόγω υποχρέωση 2. πλήρη στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρέπει να μεταβιβαστούν τα ποσά. II. Αίτηση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ): Η αίτηση για την έκδοση απόφασης με την οποία επιδικάζεται διατροφή τέκνου κατά την έννοια του άρθρου 15 πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα: 1. μηνιαίο ποσό διατροφής τέκνου που ζητείται για κάθε δικαιούχο 2. σκεπτικό υποβολής της αίτησης για την έκδοση απόφασης, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται όλα τα πραγματικά περιστατικά που συνηγορούν υπέρ της αποδοχής της αίτησης και να παρέχονται πληροφορίες για: α. τη σχέση μεταξύ δικαιούχου και υπόχρεου: τέκνο (τέκνο από γάμο/τέκνο επισήμως αναγνωρισμένο από τον υπόχρεο/η πατρότητα του τέκνου έχει καθορισθεί με απόφαση δικαστηρίου), με υποβολή πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει η πατρότητα/η υιοθεσία β. την οικονομική κατάσταση του νομίμου εκπροσώπου του ή των δικαιούχων (γονέα ή κηδεμόνα), συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για: τις μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης: διατροφή, υγειονομική περίθαλψη, ένδυση, στέγαση, εκπαίδευση (εάν ζητείται διατροφή τέκνων για περισσότερους του ενός δικαιούχους, πρέπει να παρέχονται τα ανωτέρω στοιχεία για κάθε έναν από αυτούς) τις πηγές και το ύψος του μηνιαίου εισοδήματος του γονέως που έχει τη φροντίδα του δικαιούχου τις μηνιαίες δαπάνες του γονέως που έχει τη φροντίδα του ανήλικου δικαιούχου για τη συντήρηση του ιδίου και άλλων προσώπων που εξαρτώνται από αυτόν 3.η αίτηση και το σκεπτικό υποβολής της αίτησης πρέπει να φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή τού ή των δικαιούχων ή, στην περίπτωση ανηλίκων, του νομίμου εκπροσώπου τους III. Αίτηση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ): Η αίτηση για τροποποίηση της απόφασης χορήγησης διατροφής πρέπει να περιλαμβάνει: 1. τα στοιχεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης και το ονοματεπώνυμο των διαδίκων EL 11 EL

12 2. αναφορά του μηνιαίου ποσού διατροφής που ζητείται για κάθε δικαιούχο, αντί της διατροφής που είχε χορηγηθεί προηγουμένως 3. στο σκεπτικό υποβολής της, αναφορά στη μεταβολή των περιστάσεων επί της οποίας βασίζεται η αξίωση αλλαγής του ύψους της διατροφής 4. τα δικαιολογητικά έγγραφα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα που θα πρέπει να απαριθμούνται και να προσαρτώνται στην αίτηση 5. στην αίτηση και στο σκεπτικό υποβολής της, ιδιόχειρη υπογραφή τού ή των δικαιούχων ή, στην περίπτωση ανηλίκων, του νομίμου εκπροσώπου τους IV. Αίτηση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ): Η αίτηση (του υπόχρεου) για τροποποίηση της απόφασης χορήγησης διατροφής πρέπει να περιλαμβάνει: 1. τα στοιχεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης και το ονοματεπώνυμο των διαδίκων 2. αναφορά του μηνιαίου ποσού διατροφής που ζητείται για κάθε δικαιούχο, αντί της διατροφής που είχε χορηγηθεί προηγουμένως 3. στο σκεπτικό της, αναφορά στη μεταβολή των περιστάσεων επί της οποίας βασίζεται η αξίωση αλλαγής του ύψους της διατροφής 4. τα δικαιολογητικά έγγραφα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα που θα πρέπει να απαριθμούνται και να προσαρτώνται στην αίτηση 5. στην αίτηση και στο σκεπτικό υποβολής της, ιδιόχειρη υπογραφή τού ή των υποχρέων. Σλοβακική Δημοκρατία: Πληροφορίες για την ιθαγένεια όλων των εμπλεκομένων. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας: Αίτηση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) Αγγλία και Ουαλία Πρωτότυπο ή/και επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης βεβαίωση εκτελεστότητας κατάσταση καθυστερούμενων οφειλών έγγραφο που να βεβαιώνει ότι ο υπόχρεος εμφανίστηκε στην αρχική ακρόαση, ειδάλλως έγγραφο που να πιστοποιεί ότι του κοινοποιήθηκε και του επιδόθηκε ειδοποίηση σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία ή ότι του κοινοποιήθηκε το πρωτότυπο της απόφασης και είχε την ευκαιρία να αμυνθεί ή να ασκήσει ένδικο μέσο στοιχεία διαμονής του υπόχρεου κατοικίας και εργασίας στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου φωτογραφία του υπόχρεου, εφόσον υπάρχει έγγραφο που να αναφέρει σε ποια έκταση ο αιτών έχει τύχει νομικής συνδρομής επικυρωμένο αντίγραφο της EL 12 EL

13 ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικού υιοθεσίας του ή των τέκνων κατά περίπτωση πιστοποιητικό σχολικής/πανεπιστημιακής φοίτησης κατά περίπτωση επικυρωμένο αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου κατά περίπτωση επικυρωμένο αντίγραφο διαζευκτηρίου ή άλλου εγγράφου που αποδεικνύει τη λύση του γάμου ή άλλης σχέσης, κατά περίπτωση. Σκωτία Πρωτότυπο ή/και επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης βεβαίωση εκτελεστότητας κατάσταση καθυστερούμενων οφειλών έγγραφο που να βεβαιώνει ότι ο υπόχρεος εμφανίστηκε στην αρχική ακρόαση, ειδάλλως έγγραφο που να πιστοποιεί ότι του κοινοποιήθηκε ειδοποίηση σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία ή ότι του κοινοποιήθηκε το πρωτότυπο της απόφασης και είχε την ευκαιρία να ασκήσει ένδικο μέσο στοιχεία διαμονής του υπόχρεου στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου φωτογραφία του υπόχρεου, εφόσον υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή του πιστοποιητικού υιοθεσίας του ή των τέκνων κατά περίπτωση πιστοποιητικό σχολικής/πανεπιστημιακής φοίτησης κατά περίπτωση. Βόρεια Ιρλανδία Πρωτότυπο ή/και επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης βεβαίωση εκτελεστότητας κατάσταση καθυστερούμενων οφειλών έγγραφο που να βεβαιώνει ότι ο υπόχρεος εμφανίστηκε στην αρχική ακρόαση, ειδάλλως έγγραφο που να πιστοποιεί ότι του κοινοποιήθηκε ειδοποίηση σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία ή ότι του κοινοποιήθηκε το πρωτότυπο της απόφασης και είχε την ευκαιρία να ασκήσει ένδικο μέσο στοιχεία διαμονής του υπόχρεου κατοικίας και εργασίας στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου φωτογραφία του υπόχρεου, εφόσον υπάρχει έγγραφο που να αναφέρει σε ποια έκταση ο αιτών έχει τύχει νομικής συνδρομής επικυρωμένο αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή του πιστοποιητικού υιοθεσίας του ή των τέκνων κατά περίπτωση πιστοποιητικό σχολικής/πανεπιστημιακής φοίτησης κατά περίπτωση επικυρωμένο αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου κατά περίπτωση. Αίτηση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αγγλία και Ουαλία Έγγραφα σχετικά με την οικονομική κατάσταση εισόδημα/δαπάνες/περιουσιακά στοιχεία στοιχεία διαμονής του υπόχρεου κατοικίας και εργασίας στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου φωτογραφία του υπόχρεου, εφόσον υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικού υιοθεσίας του ή των τέκνων κατά περίπτωση πιστοποιητικό σχολικής/πανεπιστημιακής φοίτησης κατά περίπτωση επικυρωμένο αντίγραφο EL 13 EL

14 της ληξιαρχικής πράξης γάμου κατά περίπτωση επικυρωμένο αντίγραφο διαζευκτηρίου ή άλλου εγγράφου που αποδεικνύει τη λύση του γάμου ή άλλης σχέσης, κατά περίπτωση αντίγραφο τυχόν σχετικών δικαστικών αποφάσεων αίτηση νομικής συνδρομής έγγραφο που να αποδεικνύει συγγένεια κατά περίπτωση κάθε άλλο ειδικό έγγραφο προβλεπόμενο στο άρθρο 16 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) και παράγραφος 3 στοιχείο β) και ενδεχομένως στο άρθρο 30 παράγραφος 3. Σκωτία Έγγραφα σχετικά με την οικονομική κατάσταση εισόδημα/δαπάνες/περιουσιακά στοιχεία στοιχεία διαμονής του υπόχρεου στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου φωτογραφία του υπόχρεου, εφόσον υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικού υιοθεσίας του ή των τέκνων κατά περίπτωση πιστοποιητικό σχολικής/πανεπιστημιακής φοίτησης κατά περίπτωση επικυρωμένο αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου κατά περίπτωση αίτηση νομικής συνδρομής έγγραφο που να αποδεικνύει συγγένεια κατά περίπτωση. Βόρεια Ιρλανδία Έγγραφα σχετικά με την οικονομική κατάσταση εισόδημα/δαπάνες/περιουσιακά στοιχεία στοιχεία διαμονής του υπόχρεου κατοικίας και εργασίας στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου φωτογραφία του υπόχρεου, εφόσον υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικού υιοθεσίας του ή των τέκνων κατά περίπτωση πιστοποιητικό σχολικής/πανεπιστημιακής φοίτησης κατά περίπτωση επικυρωμένο αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου κατά περίπτωση επικυρωμένο αντίγραφο της προσωρινής απόφασης περί διαζυγίου (Decree Nisi) κατά περίπτωση αντίγραφο τυχόν σχετικών δικαστικών αποφάσεων αίτηση νομικής συνδρομής έγγραφο που να αποδεικνύει συγγένεια κατά περίπτωση κάθε άλλο ειδικό έγγραφο προβλεπόμενο στο άρθρο 16 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) και παράγραφος 3 στοιχείο β) και ενδεχομένως στο άρθρο 30 παράγραφος 3. EL 14 EL

15 Αίτηση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Αγγλία και Ουαλία Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης που αφορά το άρθρο 20 ή το άρθρο 22 στοιχεία β) ή ε) μαζί με έγγραφα που αφορούν την έκδοση αυτής της απόφασης έγγραφο που να αναφέρει σε ποια έκταση ο αιτών έχει τύχει νομικής συνδρομής έγγραφα σχετικά με την οικονομική κατάσταση εισόδημα/δαπάνες/περιουσιακά στοιχεία στοιχεία διαμονής του υπόχρεου κατοικίας και εργασίας στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου φωτογραφία του υπόχρεου, εφόσον υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικού υιοθεσίας του ή των τέκνων κατά περίπτωση πιστοποιητικό σχολικής/πανεπιστημιακής φοίτησης κατά περίπτωση επικυρωμένο αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου κατά περίπτωση επικυρωμένο αντίγραφο διαζευκτηρίου ή άλλου εγγράφου που αποδεικνύει τη λύση του γάμου ή άλλης σχέσης, κατά περίπτωση αντίγραφο τυχόν σχετικών δικαστικών αποφάσεων έγγραφο που να αποδεικνύει συγγένεια κατά περίπτωση κάθε άλλο ειδικό έγγραφο προβλεπόμενο στο άρθρο 16 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) και παράγραφος 3 στοιχείο β) και ενδεχομένως στο άρθρο 30 παράγραφος 3. EL 15 EL

16 Σκωτία Όπως στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ανωτέρω. Βόρεια Ιρλανδία Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης που αφορά το άρθρο 20 ή 22 στοιχεία β) ή ε) μαζί με έγγραφα που αφορούν την έκδοση αυτής της απόφασης έγγραφο που να αναφέρει σε ποια έκταση ο αιτών έχει τύχει νομικής συνδρομής έγγραφα σχετικά με την οικονομική κατάσταση εισόδημα/δαπάνες/περιουσιακά στοιχεία στοιχεία διαμονής του υπόχρεου κατοικίας και εργασίας στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου φωτογραφία του υπόχρεου, εφόσον υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικού υιοθεσίας του ή των τέκνων κατά περίπτωση πιστοποιητικό σχολικής/πανεπιστημιακής φοίτησης κατά περίπτωση επικυρωμένο αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου κατά περίπτωση επικυρωμένο αντίγραφο της προσωρινής απόφασης περί διαζυγίου (Decree Nisi) κατά περίπτωση αντίγραφο τυχόν σχετικών δικαστικών αποφάσεων έγγραφο που να αποδεικνύει συγγένεια κατά περίπτωση κάθε άλλο ειδικό έγγραφο προβλεπόμενο στο άρθρο 16 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) και παράγραφος 3 στοιχείο β) και ενδεχομένως στο άρθρο 30 παράγραφος 3. EL 16 EL

17 Αίτηση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο ε): Αγγλία και Ουαλία Αντίγραφο της προς τροποποίηση απόφασης έγγραφα σχετικά με την οικονομική κατάσταση του αιτούντος/του εναγόμενου εισόδημα/δαπάνες/περιουσιακά στοιχεία αίτηση νομικής συνδρομής επικυρωμένο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικού υιοθεσίας του ή των τέκνων κατά περίπτωση πιστοποιητικό σχολικής/πανεπιστημιακής φοίτησης κατά περίπτωση έγγραφα σχετικά με μεταβολές στην κατάσταση του ή των τέκνων έγγραφα σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος/του εναγομένου κατά περίπτωση αντίγραφο τυχόν σχετικών δικαστικών αποφάσεων κάθε άλλο ειδικό έγγραφο προβλεπόμενο στο άρθρο 16 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) και παράγραφος 3 στοιχείο β) και ενδεχομένως στο άρθρο 30 παράγραφος 3 έγγραφη έκθεση ότι αμφότερα τα διάδικα μέρη εμφανίσθηκαν κατά τη διαδικασία και, εάν εμφανίστηκε μόνον ο αιτών, το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που αποδεικνύει την επίδοση της ειδοποίησης για τη διαδικασία στο άλλο διάδικο μέρος. Σκωτία Αντίγραφο της προς τροποποίηση απόφασης έγγραφα σχετικά με την οικονομική κατάσταση του αιτούντος/του εναγόμενου εισόδημα/δαπάνες/περιουσιακά στοιχεία αίτηση νομικής συνδρομής πιστοποιητικό σχολικής/πανεπιστημιακής φοίτησης κατά περίπτωση έγγραφα σχετικά με μεταβολές στην κατάσταση του ή των τέκνων. EL 17 EL

18 Βόρεια Ιρλανδία Αντίγραφο της προς τροποποίηση απόφασης έγγραφα σχετικά με την οικονομική κατάσταση του αιτούντος/του εναγόμενου εισόδημα/δαπάνες/περιουσιακά στοιχεία αίτηση νομικής συνδρομής επικυρωμένο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικού υιοθεσίας του ή των τέκνων κατά περίπτωση πιστοποιητικό σχολικής/πανεπιστημιακής φοίτησης κατά περίπτωση έγγραφα σχετικά με μεταβολές στην κατάσταση του ή των τέκνων έγγραφα σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος/του εναγομένου κατά περίπτωση αντίγραφο τυχόν σχετικών δικαστικών αποφάσεων κάθε άλλο ειδικό έγγραφο προβλεπόμενο στο άρθρο 16 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) και παράγραφος 3 στοιχείο β) και ενδεχομένως στο άρθρο 30 παράγραφος 3. Αίτηση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Αγγλία και Ουαλία Πρωτότυπο ή/και επικυρωμένο αντίγραφο της προς τροποποίηση απόφασης έγγραφο που να βεβαιώνει ότι ο υπόχρεος εμφανίστηκε στην αρχική ακρόαση, ειδάλλως έγγραφο που να πιστοποιεί ότι του κοινοποιήθηκε ειδοποίηση σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία ή ότι του κοινοποιήθηκε το πρωτότυπο της απόφασης και είχε την ευκαιρία να ασκήσει ένδικο μέσο έγγραφο που να αναφέρει σε ποια έκταση ο αιτών έχει τύχει νομικής συνδρομής έγγραφα σχετικά με την οικονομική κατάσταση του αιτούντος/του εναγόμενου εισόδημα/δαπάνες/περιουσιακά στοιχεία βεβαίωση εκτελεστότητας επικυρωμένο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικού υιοθεσίας του ή των τέκνων κατά περίπτωση πιστοποιητικό σχολικής/πανεπιστημιακής φοίτησης κατά περίπτωση έγγραφα σχετικά με μεταβολές στην κατάσταση του ή των τέκνων επικυρωμένο αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου κατά περίπτωση επικυρωμένο αντίγραφο διαζευκτηρίου ή άλλου εγγράφου που αποδεικνύει τη λύση του γάμου ή άλλης σχέσης, κατά περίπτωση έγγραφα σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος/του εναγόμενου, κατά περίπτωση αντίγραφο τυχόν σχετικών δικαστικών αποφάσεων στοιχεία διαμονής του υπόχρεου κατοικίας και εργασίας στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου φωτογραφία του υπόχρεου, εφόσον υπάρχει κάθε άλλο ειδικό έγγραφο προβλεπόμενο στο άρθρο 16 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) και παράγραφος 3 στοιχείο β) και ενδεχομένως στο άρθρο 30 παράγραφος 3 έγγραφη έκθεση ότι αμφότερα τα διάδικα μέρη εμφανίσθηκαν κατά τη διαδικασία και, εάν εμφανίστηκε μόνον ο αιτών, το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που αποδεικνύει την επίδοση ειδοποίησης για τη διαδικασία στο άλλο διάδικο μέρος. EL 18 EL

19 Σκωτία Πρωτότυπο ή/και επικυρωμένο αντίγραφο της προς τροποποίηση απόφασης έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο υπόχρεος ειδοποιήθηκε για αυτήν τη διαδικασία ή ότι του κοινοποιήθηκε το πρωτότυπο της απόφασης και είχε την ευκαιρία να ασκήσει ένδικο μέσο έγγραφο που να αναφέρει σε ποια έκταση ο αιτών έχει τύχει νομικής συνδρομής έγγραφα σχετικά με την οικονομική κατάσταση του αιτούντος/του εναγόμενου - εισόδημα/δαπάνες/περιουσιακά στοιχεία βεβαίωση εκτελεστότητας πιστοποιητικό σχολικής/πανεπιστημιακής φοίτησης κατά περίπτωση έγγραφα σχετικά με μεταβολές στην κατάσταση του ή των τέκνων έγγραφα σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος/του εναγόμενου, κατά περίπτωση στοιχεία διαμονής του υπόχρεου στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου φωτογραφία του υπόχρεου, εφόσον υπάρχει. Βόρεια Ιρλανδία Πρωτότυπο ή/και επικυρωμένο αντίγραφο της προς τροποποίηση απόφασης έγγραφο που να βεβαιώνει ότι ο υπόχρεος εμφανίστηκε στην αρχική ακρόαση, ειδάλλως έγγραφο που να πιστοποιεί ότι του κοινοποιήθηκε ειδοποίηση σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία ή ότι του κοινοποιήθηκε το πρωτότυπο της απόφασης και είχε την ευκαιρία να ασκήσει ένδικο μέσο έγγραφο που να αναφέρει σε ποια έκταση ο αιτών έχει τύχει νομικής συνδρομής έγγραφα σχετικά με την οικονομική κατάσταση του αιτούντος/του εναγόμενου εισόδημα/δαπάνες/περιουσιακά στοιχεία βεβαίωση εκτελεστότητας επικυρωμένο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικού υιοθεσίας του ή των τέκνων κατά περίπτωση πιστοποιητικό σχολικής/πανεπιστημιακής φοίτησης κατά περίπτωση έγγραφα σχετικά με μεταβολές στην κατάσταση του ή των τέκνων επικυρωμένο αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου κατά περίπτωση επικυρωμένο αντίγραφο της προσωρινής απόφασης περί διαζυγίου (Decree Nisi) κατά περίπτωση έγγραφα σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος/του εναγόμενου, κατά περίπτωση αντίγραφο τυχόν σχετικών δικαστικών αποφάσεων στοιχεία διαμονής του υπόχρεου κατοικίας και εργασίας στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου φωτογραφία του υπόχρεου, εφόσον υπάρχει κάθε άλλο ειδικό έγγραφο προβλεπόμενο στο άρθρο 16 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) και παράγραφος 3 στοιχείο β) και ενδεχομένως στο άρθρο 30 παράγραφος 3. EL 19 EL

20 Αίτηση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) Αγγλία και Ουαλία Αντίγραφο της προς τροποποίηση απόφασης έγγραφα σχετικά με την οικονομική κατάσταση του αιτούντος/του εναγόμενου εισόδημα/δαπάνες/περιουσιακά στοιχεία αίτηση νομικής συνδρομής πιστοποιητικό σχολικής/πανεπιστημιακής φοίτησης κατά περίπτωση έγγραφα σχετικά με μεταβολές στην κατάσταση του ή των τέκνων έγγραφα σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος/του εναγομένου κατά περίπτωση αντίγραφο τυχόν σχετικών δικαστικών αποφάσεων κάθε άλλο ειδικό έγγραφο προβλεπόμενο στο άρθρο 16 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) και παράγραφος 3 στοιχείο β) και ενδεχομένως στο άρθρο 30 παράγραφος 3. Σκωτία Αντίγραφο της προς τροποποίηση απόφασης έγγραφα σχετικά με την οικονομική κατάσταση του αιτούντος/του εναγόμενου εισόδημα/δαπάνες/περιουσιακά στοιχεία αίτηση νομικής συνδρομής πιστοποιητικό σχολικής/πανεπιστημιακής φοίτησης κατά περίπτωση έγγραφα σχετικά με μεταβολές στην κατάσταση του ή των τέκνων. Βόρεια Ιρλανδία Αντίγραφο της προς τροποποίηση απόφασης έγγραφα σχετικά με την οικονομική κατάσταση του αιτούντος/του εναγόμενου εισόδημα/δαπάνες/περιουσιακά στοιχεία αίτηση νομικής συνδρομής πιστοποιητικό σχολικής/πανεπιστημιακής φοίτησης κατά περίπτωση έγγραφα σχετικά με μεταβολές στην κατάσταση του ή των τέκνων έγγραφα σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος/του εναγομένου κατά περίπτωση αντίγραφο τυχόν σχετικών δικαστικών αποφάσεων κάθε άλλο ειδικό έγγραφο προβλεπόμενο στο άρθρο 16 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) και παράγραφος 3 στοιχείο β) και ενδεχομένως στο άρθρο 30 παράγραφος 3. EL 20 EL

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 22.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 192/39 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.2.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/228 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2015 για την αντικατάσταση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ FA/TR/EU/HR/el 1 FA/TR/EU/HR/el 2 I. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Οι πληρεξούσιοι ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών

Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών Δικαιολογητικά: Αίτηση υποψήφιων θετών γονιών προς την υπηρεσία στην οποία θα αναφέρονται πλήρη τα στοιχεία τους και ο λόγος που επιθυμούν την υιοθεσία (εφόσον η αίτηση δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 458 final 2015/0210 (NLE) Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της τροποποιημένης πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Γενικά θέματα Η άδεια παραμονής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8593 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4417 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2014 COM(2014) 652 final 2014/0301 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρόκειται να εγκριθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην όγδοη διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 626 final 2014/0290 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Λετονίας να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (για την περίοδο 2014-2015) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Περίοδος εγγραφών: από 2/6/2014 έως 2/7/2014 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12:οο έως 16:00 μμ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Εµπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ηµερών από τον τοκετό Εκπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) µέχρι και την 100η (εκατοστή) ηµέρα δηλώνεται µε την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχικές Πράξεις. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό.

Ληξιαρχικές Πράξεις. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό. Ληξιαρχικές Πράξεις ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Ερμούπολης, πρέπει ν'αναφέρεται στο Ληξιαρχείο Ερμούπολης. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 190 final 2014/0115 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ 1260 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ Οι αιτήσεις των σπουδαστών για χορήγηση κάρτας σίτισης σε πρώτη φάση, θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας e-students μέχρι και τη Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012. Ο σπουδαστής θα συμπληρώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.4.2016 COM(2016) 233 final 2016/0123 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γενικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης σε ορισμένα κράτη μέλη με σκοπό την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 878 final 2013/0428 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ρύθμισης με το Βασίλειο της Νορβηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριστ, 28 Μαρτίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριστ, 28 Μαρτίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριστ, 28 Μαρτίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κύρωση της Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες µπορούν να υποβάλλουν στις Γραμματείες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 2 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2016 COM(2016) 215 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών για την έκδοση κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1206 EL 04.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2016 COM(2016) 407 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 917 final 2013/0448 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1999, σχετικά με τη μείωση της οξίνισης,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 54 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 25 Φεβρουαρίου 2015 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/281

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 560 final 2015/0260 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Λετονίας να παρατείνει την εφαρμογή μέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Για σκοπούς θέσπισης διατάξεων που - 35(ΙΙΙ) του 2003. (α) Να συνάδουν με τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 157 final 2012/0080 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3,

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3, Οδηγία 73/240/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί καταργήσεως των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως στον τομέα της πρωτασφαλίσεως εκτός από την ασφάλιση ζωής Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 228

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4574Ν-4ΦΙ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 /11/2011 Α.Π. Φ / Προς: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΔΑ: 4574Ν-4ΦΙ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 /11/2011 Α.Π. Φ / Προς: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ. Κώδικας: 105 59 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος (συνήφθη στις 23 Νοεμβρίου 2007)

ΣΥΜΒΑΣΗ για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος (συνήφθη στις 23 Νοεμβρίου 2007) 22.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 192/51 ΣΥΜΒΑΣΗ για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος (συνήφθη στις 23 Νοεμβρίου 2007) ΤΑ ΚΡΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ. Καραολή & A. Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Υπεύθυνη: Χρύσα Φραγκούλη Τηλ.:210 4142088-89 Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/884/EΚ με την οποία επιτρέπεται στο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...)

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...) ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Για τον Π.Σ....) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ Επώνυμο :... Όνομα :... Επάγγελμα :... Α.Φ.Μ. :... Ασφ.Ταμείο :... Εργοδότης :...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ. 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Δ/νση του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6907 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24-6-2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 236, 23.9.2003, σ.17. 35(III) του 2003. ΕΠΕΙΔΗ, δυνάμει της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Πληροφορίες: Θωμας Καρπουζάς Τηλέφωνο: 23220 20312 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ Ληξιαρχική πράξη γέννησης Κάθε γέννηση που λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.10.2012 COM(2012) 577 final 2012/0279 (NLE) C7-0109/13 Part.1 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα