ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ. Ἰουνίου Κ. Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν. καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ. Ἰουνίου Κ. Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν. καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ"

Transcript

1 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ Ἰουνίου Κ Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Μετὰ τὸν Προοιµιακόν, τὸ «Μακάριος ἀνήρ». Εἰς δὲ τὸ «Κύριε ἐκέκραξα» ἱστῶµεν στίχους στ καὶ ψάλλοµεν τὰ ἑξῆς Προσόµοια: Ἦχος δ. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. Ὥσπερ ἄστρον νεόφωτον, ἐκ τῆς Πάρου ἀνέτειλας, ἐν ὑστέροις ἔτεσιν Ἀθανάσιε. Καὶ Ὀρθοδόξοις διδάγµασι καὶ βίου λαµπρότητι καὶ σοφία ἀληθεῖ, τῶν πιστῶν τὴν διάνοιαν κατεπύρσευσας. ιὰ τοῦτο τελοῦντές σου τὴν µνήµην, εὐφηµοῦµέν σε παµµάκαρ, ὡς θεοφόρον διδάσκαλον. Τὴν σοφίαν ἠγάπησας, ἐκ παιδὸς Ἀθανάσιε καὶ αὐτῆς τῷ ἔρωτι ἀναγόµενος, ἤρθης πρὸς γνῶσιν οὐράνιον, σαὐτὸν καθηράµενος, προσπαθείας ὑλικῆς καὶ φωτὶ θείου Πνεύµατος, προσωµίλησας. ιὰ τοῦτο φωτίζεις τῷ σῷ λόγῳ, τοῦ Χριστοῦ τὴν Ἐκκλησίαν Ἱεροµύστα θεόπνευστε. Καὶ ἐν Ἄθῳ διέλαµψας καὶ ἐν Σµύρνῃ µακάριε, ἱεροῖς παιδεύµασι σεµνυνόµενος, Θεσσαλονίκην δὲ Ὅσιε, καὶ Κέρκυραν ἔπλησας, τῶν ἐνθέων διδαχῶν καὶ ἐν Χίῳ γενόµενος, Ἀθανάσιε, τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας ὁσίως, καὶ µετέστης πρὸς τὰ ἄνω, ὑπὲρ τοῦ κόσµου δεόµενος. 1

2 Τοῖς σπαργάνοις σου γάνυται, ἡ βλαστήσασα Πάρος σε, Ἐκκλησία πλέον δὲ ἡ Ὀρθόδοξος, στηριζοµένη τῷ λόγῳ σου καυχᾶται ἐκτρέπουσα, κενοφώνους διδαχάς, Ἀθανάσιε πάνσοφε καὶ γεραίρει σε, ὡς διδάσκαλον µέγαν εὐσεβείας καὶ θεόπνευστον κιθάραν, τῶν ἱερῶν παραδόσεων. Θεηγόρῳ σου στόµατι, ἱερὲ Ἀθανάσιε, τῆς Ὀρθοδοξίας τὰ θεῖα δδόγµατα, δυνάµει λόγου ἐτράνωσας καὶ ἅπαντα ἤλεγξας, τὰ ὀθνεῖα καὶ σαθρά κακοδόξων διδάγµατα, ὡς τοῖς ἴχνεσι, τῶν σοφῶν Ἀποστόλων καὶ Πατέρων, δι ἀµέµπτου πολιτείας, θεοπρεπῶς ἐφεπόµενος. Τῆς σοφίας τό σκήνωµα, Ἐκκλησίας τὸ στήριγµα, τὸν σοφὸν διδάσκαλον καὶ ἐκφάντορα, τῶν µυστηρίων τῆς πίστεως, τὸν νοῦν τὸν οὐράνιον, τὸν διδάσκοντα ἡµᾶς, ἀρετῶν τὴν λαµπρότητα καὶ πᾶν νόηµα, ἐκριζοῦντα δεινῶν δοκησισόφων, Ἀθανάσιον τὸν θεῖον, χρεωστικῶς εὐφηµήσωµεν. όξα. Ἦχος πλ. β Τῶν ἀρετῶν τὴν τρίβον προκρίνας, ἐν ὁσιότητι καὶ ἀληθείᾳ Θεῷ ἐλάτρευσας, Ἀθανάσιε Πάτερ. Τῆς γὰρ σοφίας τοῦ κάλλους ἐρασθείς, τὸν νοῦν καθήγνισας, ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ κρείττονος καὶ τοῦ θείου φωτὸς ἐπλήσθης, ὡς τοῦ Θεοῦ θεράπων. Καὶ τῶν θείων δογµάτων, µυσταγωγὸς γενόµενος, τὴν Ἐκκλησίαν ἐπαίδευσας, τὰ ἄνω φρονεῖν καὶ ζητεῖν καὶ ταῖς θείαις ἐµµένειν παραδόσεσι. ιὸ ὡς θεῖον διδάσκαλον καὶ παιδευτὴν ἱερόν, τιµᾷ σε, βοῶσα Χριστῷ. Κύριε, πρεσβείαις τοῦ σοῦ Ὁσίου, δίδου τῷ λαῷ σου, τὰ ἐλέη σου. Καὶ νῦν. Ὁ αὐτός. Τίς µὴ µακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε, τίς µὴ ἀνυµνήσει σου, τὸν ἀλόχευτον Τόκον. Ὁ γὰρ ἀχρόνως ἐκ Πατρός, ἐκλάµψας Υἱὸς Μονογενής, 2

3 ὁ αὐτὸς ἐκ σοῦ τῆς Ἁγνῆς προῆλθεν, ἀφράστως σαρκωθείς, φύσει Θεὸς ὑπάρχων καὶ φύσει γενόµενος ἄνθρωπος δι ἡµᾶς. Οὐκ εἰς δυάδα προσώπων τεµνόµενος, ἀλλ ἐν δυάδι φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόµενος. Αὐτὸν ἱκέτευε, σεµνὴ Παµµακάριστε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. Εἴσοδος, Φῶς ἱλαρόν, τὸ Προκείµενον τῆς ἡµέρας καὶ τὰ Ἀναγνώσµατα. Σοφίας Σολοµῶντος, τὸ Ἀνάγνωσµα(κεφ. Γ, 1). ικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ καὶ οὐ µὴ ἄψηται αὐτῶν βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλµοῖς ἀφρόνων τεθνάναι καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν καὶ ἡ ἀφ ἡµῶν πορεία σύντριµµα. Οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης. Καὶ ὀλίγα παιδευθέντες, µεγάλα εὐεργετηθήσονται. Ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς καί εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίµασεν αὐτοὺς. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάµψουσι καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάµῃ διαδραµοῦνται. Κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσουσι λαῶν καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τούς αἰῶνας. Οἱ πεποιθότες ἐπ αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσµενοῦσιν αὐτῷ. Ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. Σοφίας Σολοµῶντος τὸ Ἀνάγνωσµα (κεφ. Ε, 15). ίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ µισθὸς αὐτῶν καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. ιὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδηµα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου. Ὅτι τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ σκεπάσει αὐτοὺς καί τῷ βραχίονι αὐτοῦ ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. Λήψεται πανοπλίαν τόν ζῆλον αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄµυναν ἐχθρῶν. Ἐνδύσεται θώρακα, δικαιοσύνην. Καὶ περιθήσεται 3

4 κόρυθα, κρίσιν ἀνυπόκριτον. Λήψεται ἀσπίδα ἀκαταµάχητον, ὁσιότητα. Ὁξυνεῖ δὲ ἀπότοµον ὀργὴν εἰς ῥοµφαίαν. Συνεκπολεµήσει αὐτῷ ὁ κόσµος ἐπὶ τοὺς παράφρονας. Πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν. Καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται. Καὶ ἐκ πετροβόλου θυµοῦ, πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι. Ἀγανακτήσει κατ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, ποταµοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόµως. Ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦµα δυνάµεως καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικµήσει αὐτούς. Καὶ ἐρηµώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνοία καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν. Ἀκούσατε οὖν βασιλεῖς καὶ σύνετε. Μάθετε δικασταὶ περάτων γῆς. Ἐνωτίστασθε, οἱ κρατοῦντες πλήθους καὶ γεγαυρωµένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν. Ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ κράτησις ὑµῖν καὶ ἡ δυναστεία παρὰ Ὑψίστου. Σοφίας Σολοµῶντος τὸ Ἀνάγνωσµα (κεφ., 7). ίκαιος, ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γὰρ τίµιον, οὐ τὸ πολυχρόνιον, οὐδὲ ἀριθµῷ ἐτῶν µεµέτρηται. Πολιὰ δέ ἐστιν φρόνησις ἀνθρώποις, καὶ ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῷ γενόµενος, ἠγαπήθη. Καὶ ζῶν µεταξὺ ἁµαρτωλῶν, µετετέθη. Ἡρπάγη, µὴ κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ, ἢ δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ. Βασκανία γὰρ φαυλότητος ἀµαυροῖ τὰ καλὰ καὶ ῥεµβασµὸς ἐπιθυµίας, µεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε χρόνους µακρούς. Ἀρεστὴ γὰρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ. ιὰ τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ µέσου πονηρίας. Οἱ δὲ λαοί, ἰδόντες καὶ µὴ νοήσαντες, µηδὲ θέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτον ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. Εἰς τὴν Λιτήν, Ἰδιόµελα. Ἦχος α. 4

5 Τὸν τῆς ἀθανασίας ἐπώνυµον καὶ τῆς Πάρου τὸ κάλλιστον θρέµµα, Ἀθανάσιον τὸν θεῖον, ὡς τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλον, χρεωστικῶς µακαρίσωµεν. Εὐαγγελίου γὰρ τοῖς νόµοις ἐκτραφείς, ὀρθῶν δογµάτων στόµα ὤφθη καὶ πάσης αἱρέσεως, δίστοµος µάχαιρα. Ἡ γὰρ χάρις τοῦ Πνεύµατος, ἐν αὐτῷ σκηνώσασα, δι αὐτοῦ ἡµᾶς κατευθύνει, πρὸς τὴν ὁδὸν τοῦ θείου θελήµατος, ἐν εὐσεβείᾳ καὶ σεµνότητι, ὡς ἂν µέτοχοι γενώµεθα, τῶν αἰωνίων ἀπολαύσεων. Ἦχος β. Τῆς εὐσεβείας γεωργῶν τὴν ἄρουραν, ἀληθείας ἀρότρῳ, ἀθανασίας τοὺς καρποὺς ἐξήνεγκας, τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ, θεορρῆµον Ἀθανάσιε. Τῶν γὰρ πάλαι Πατέρων χαρακτηρίζων τὴν ἀρετὴν, ἐν τῷ ζήλῳ τῆς πίστεως, µετάρσιος ὤφθης. Καὶ ὑπὲρ τῆς δόξης Κυρίου, στοµώσας τὴν ψυχήν, δυνατὸς ἐν πᾶσι πέφηνας, λόγῳ καὶ ἔργῳ διαπρέπων. Καὶ τὸν καλὸν ἀθλήσας ἀγῶνα καὶ µάρτυς τῇ προαιρέσει γεγονώς, τῆς ἀθανάτου ζωῆς τὸ γέρας, ἐπαξίως ἐδέξω. ιό σε γεραίροµεν, ἑορτάζοντες τὴν µνήµην σου. Ἦχος γ. Τὸν λόγον τῆς χάριτος, ἐκ σοφῶν χειλέων προϊέµενος, ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου, τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, διδάσκεις Πάτερ Ἀθανάσιε. Καὶ ἠθῶν ἐναρέτων φυτοκόµος φανείς, παθῶν ἀνασπᾶς τὰς ρίζας καὶ τῆς ἀγνοίας διαλύεις τὴν ἀχλύν, τῇ λαµπρότητι ζωῆς τῆς κρείττονος, ὡς ὑποφήτης θεόληπτος. Καὶ στῦλος καὶ ἑδραίωµα τῆς Ἐκκλησίας γενόµενος, τῷ θεµελίῳ τῆς πίστεως στηρίζεις, τῶν πιστῶν τὴν διάνοιαν καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν τιµώντων σε. Ἦχος δ. 5

6 Ἀποστολικῷ ζήλῳ πυρακτούµενος, διδασκαλίας ἐδέξω τὸ δῶρον, παρὰ τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων, σοφὲ Ἀθανάσιε. Καὶ τὸ δοθὲν σοι τάλαντον καλῶς ἐργασάµενος, πλείστους Θεῷ σεσωσµένους προσήγαγες, τῶν ἐναντιοφρόνων θριαµβεύσας τὴν ἄνοιαν. ιὸ τῆς χαρᾶς τοῦ Κυρίου ἀξιωθείς, Ἁγίων ὤφθης ἰσότιµος. Μεθ ὧν πρέσβευε Πάτερ, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. όξα. Ὁ αὐτός. Τὸν ἐν ὁσίοις διδάσκαλον καὶ ἐν ἁγίοις θεοειδῆ ὑποφήτην τῆς χάριτος, Ἀθανάσιον τὸν θεῖον, τῶν Ὀρθοδόξων τὰ συστήµατα, ὕµνοις καὶ ᾠδαῖς εὐφηµήσωµεν. Πυρίνῃ γὰρ γλώσςῃ, τῶν ὀρθῶν δογµάτων τὴν χάριν ἐξέφηνεν, ὑπὲρ τῆς ἀληθείας στερρῶς ἀγωνισάµενος. Καὶ τοῖς ὅροις τῶν Πατέρων ἑπόµενος, τὴν καλὴν παρακαταθήκην ἡµῖν ἀλώβητον διέσωσε καὶ πᾶσιν αἰτεῖται, ἱλασµὸν ἁµαρτιῶν καὶ τὸ θεῖον ἔλεος. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον Ἐκ παντοίων κινδύνων Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Προσόµοια. Ἦχος β. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. Χαίροις Ἀθανάσιε σοφέ, κλέος τῶν Παρίων ἁπάντων καὶ ἐγκαλλώπισµα, στόµα ἐνθεώτατον, τῆς θείας χάριτος, Ἐκκλησίας διδάσκαλε καὶ τῶν Ὀρθοδόξων, στήριγµα ἀσάλευτον, Ἁγίῳ Πνεύµατι, Σὺ γὰρ ἐµπνευσθεὶς οὐρανόθεν, πᾶσιν τὰ σωτήρια Πάτερ, ἐν πολλῇ συνέσει παρατέθεικας. Στίχ. Τὸ στόµα µου λαλήσει σοφίαν 6

7 Βίον διανύσας ἱερόν, τοῦ Εὐαγγελίου ἐργάτης δόκιµος πέφηνας, Πάτερ Ἀθανάσιε, ἐνθέοις πράξεσι, σεµνυνόµενος Ὅσιε καὶ τῶν εὐσεβούντων, τρέφων τὴν διάνοιαν, λόγῳ τῆς χάριτος. Ὅθεν, ὡς Χριστὸν θεραπεύσας, καὶ καλῶς τὸν δρόµον τελέσας, δόξης αἰωνίου κατηξίωσαι. Στίχ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούµενος τὸν Κύριον... Χαίρει Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τῇ διδασκαλίᾳ σου Πάτερ, ἑδραιουµένη στερρῶς καὶ ἅπαν ἐκτρέπουσα, δόγµα ἀλλότριον. Θεολόγων τῶν πάλαι γάρ, στόµα θεῖον ὤφθης καὶ τῆς θείας χάριτος, ἔνθεον ὄργανον. Ὅθεν, ἀθανάτου εὐκλείας, µέτοχος σαφῶς ἀνεδείχθης, µετὰ τέλος θεῖον Ἀθανάσιε. όξα. Ἦχος πλ. δ. Τῆς τοῦ Παύλου διδαχῆς, πληρωτῆς σαφῶς ἀνεδείχθης, Ἀθανάσιε Πάτερ Ὅσιε. Ὡς γὰρ θεῖος διδάσκαλος, ἐν λόγῳ ἐν ἀναστροφῇ ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει καὶ ἁγνείᾳ, τύπος ἐγένου τῶν πιστῶν καὶ παράδειγµα ἔµπρακτον. Πᾶσι γὰρ παρέχεις, σωτηρίας διδάγµατα καὶ ἔργῳ ἰθύνεις, πρὸς µετανοίας ὁδόν, αἰτούµενος ἡµῖν, τὴν τῶν πταισµάτων συγχώρησιν. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. έσποινα πρόσδεξαι Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ. Ταχὺ προκατάλαβε Σοφίᾳ κοσµούµενος, παντοδαπεῖ εὐσεβῶς, διδάσκαλος ἔνθεος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καὶ βίου ὀρθότητος, στήλη λαµπρὰ ὡράθης, 7

8 Ἀθανάσιε Πάτερ. Ὅθεν ἡ νῆσος Πάρος, τῇ σῇ δόξῃ καυχᾶται, πάντες σου τὰ θεῖα, τιµῶµεν προτερήµατα. Τὸ ἀπ αἰῶνος ἀπόκρυφον Θεοτοκίον. Καὶ Ἀπόλυσις ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν, Κάθισµα. Ἦχος α. Τὸν Τάφον σου Σωτήρ. Τὸν βίον σου σοφέ, ἀναθέσας Κυρίῳ, σοφίας ἀληθοῦς, ἐραστὴς ἀνεδείχθης, καὶ αὕτη τῶν χαρίτων σε, τῷ στεφάνῳ ἐκόσµησεν, Ἀθανάσιε, τῆς Ἐκκλησίας λαµπρότης, ἥτις ἄγει σου, τὴν ἀξιέπαινον µνήµην, Χριστὸν µεγαλύνουσα. Θεοτοκίον. Ἐκύησας ἡµῖν, τὸν ὑπέρθεον Λόγον, καὶ ἔλυσας ἀρᾶς, τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος. Παρθένε ἀειπάρθενε, τῇ ἀφράστῳ γεννήσει σου. Ὅθεν µέλποµεν, τὰ σὰ µυστήρια Κόρη, καὶ δοξάζοµεν, τὰ παµφαῆ µεγαλεῖα, τῆς δόξης σου Ἄχραντε. Μετὰ τὴν β Στιχολογίαν, Κάθισµα. Ἦχος γ. Θείας Πίστεως. Βίῳ κρείττονι, λελαµπρυσµένος, στόµα ἔνθεον, Ὀρθοδοξίας, ἀνεδείχθης ἱερὲ Ἀθανάσιε. Καὶ ἱερεὺς θεοφόρος γενόµενος, θεοπρεπῶς τῷ 8

9 Κυρίῳ ἱεράτευσας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡµῖν τὸ µέγα ἔλεος. Θεοτοκίον Στάµνος ἄψυχος, προδιετύπου, σὲ τὴν ἔµψυχον, στάµνον Παρθένε, τὴν τὸ µάννα τῆς θεότητος φέρουσαν. Σὺ γὰρ Χριστὸν ἐν κοιλίᾳ βαστάσασα, ἀθανασίας πηγὰς ἡµῖν ἤνοιξας. Κόρη Πάναγνε, ὅθεν πάντες σε µεγαλύνοµεν, κηρύττοντες ἀεὶ τὴν προστασίαν σου. Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισµα. Ἦχος πλ. δ. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. Τὴν σοφίαν τὴν θύραθεν µυηθείς, τῆς σοφίας τῆς θείας ὑφηγητής, λαµπρότητι βίου σου, ἀληθῶς ἐχρηµάτισας καὶ εὐσεβῶς παιδεύεις, πιστῶν τὴν διάνοιαν, ἀποσκοπεῖν πρὸς µόνα, τὰ ἄνω ὡς µένοντα. Ὅθεν καὶ τὸν δρόµον, θεαρέστως τελέσας, Ἁγίων ἠρίθµησαι, τοῖς χοροῖς ὡς ἰσότιµος, ἱερὲ Ἀθανάσιε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισµάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν µνήµην σου. Θεοτοκίον Θεοτόκε Παρθένε Μῆτερ Θεοῦ, τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων ἡ βασιλίς. Καὶ πάντων ἀνθρώπων τε, προστασία καὶ ἔφορος καὶ τῶν ἁµαρτανόντων, θερµὸν ἱλαστήριον, παθῶν µοι τὴν ὀµίχλην, διάλυσον δέοµαι. Καὶ τὰς τοῦ Βελίαρ, κατ ἐµοῦ ἐπιθέσεις καὶ πᾶσαν ἐπίνοιαν, κατασύντριψον δέοµαι, τῇ δυνάµει σου Ἄχραντε. Πρὸς σὲ γὰρ ἀφορῶ ἐκ ψυχῆς καὶ προστρέχω τῇ σῇ ἀγαθότητι, ὡς ἂν εὕρω ὁ τάλας, ταχεῖαν βοήθειαν. Τὸ α ἀντίφωνον τοῦ δ ἤχου καὶ τὸ Προκείµενον. 9

10 Τίµιος ἐναντίον Κυρίου, ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ. Στίχ. Μακάριος ἀνήρ, ὁ φοβούµενος τὸν Κύριον... Εὐαγγέλιον Ὁσιακόν. Ὁ Ν. όξα. Ταῖς τοῦ διδασκάλου Ἰδιόµελον. Ἦχος πλ. β. Στίχ. Ἐλέησον µε ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου... Ἀσκητικῶς πολιτευσάµενος καὶ πολλοὺς παιδεύσας πρὸς σωτηρίαν, ἱεραῖς παραινέσεσι, τῶν ἀπ αἰῶνος ὁσίων ὤφθης µέτοχος, ἐν τῇ ἀλήκτῳ ζωῇ. Ἀθανάσιε Ὅσιε. Ἅλατι γὰρ ἦν ἠρτυµένος ὁ λόγος σου, ὡς ἔχων τὴν µαρτυρίαν ἄνωθεν. Ἀλλ ἀπαύστως πρέσβευε, ρύεσθαι ἡµᾶς τῶν σκανδάλων καὶ πάσης αἱρέσεως. Ὁ Ἱερεύς: Σῶσον Ὁ Θεὸς τὸν λαόν Σου... Εἶτα οἱ κανόνες τῆς Θεοτόκου καὶ τοῦ Ἁγίου, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: «Ἀθανασίῳ τὴν αἴνεσιν ὑφαίνω. Γερασίµου». Ὠδὴ α. Ἦχος β εῦτε λαοί. Ἀγγελικαῖς, συναγελάζων δυνάµεσι καὶ τρισηλίῳ χάριτι καταλαµπόµενος, Ἀθανάσιε Πάτερ, παράσχου µοι σοφίαν, πιστῶς ὑµνοῦντί σε. Θεῖον βλαστόν, ἡ νῆσος Πάρος σε ἔσχηκεν. Ἐκ ταύτης γὰρ ἐξήνθησας καὶ ἐγεώργησας, Ἀθανάσιε Πάτερ, καρποὺς ἀθανασίας, πιστοὺς ἐκτρέφοντας. Ἄνω τὸ σὸν, ἔχων πολίτευµα Ὅσιε, πρὸς οὐρανὸν ἀνύψωσας, πιστῶν τὸ φρόνηµα, ἐν καιρῷ τῆς δουλείας, σοφαῖς διδασκαλίαις καὶ παραινέσεσι. 10

11 Θεοτοκίον. Νέον ἡµῖν, βρέφος ἐκύησας Ἄχραντε, Θεὸν τὸν προαιώνιον, δι ἀγαθότητα, νεουργοῦντα τὴν φύσιν, ἡµῶν παλαιωθεῖσαν, τοῖς πληµµελήµασι. Ὠδὴ γ. Στερέωσον ἡµᾶς ἐν σοὶ Κύριε. Ἁπάσης ἀρετῆς ὤφθης διδάσκαλος, σοφίᾳ ποικίλῃ κεκοσµηµένος καὶ τῶν θείων παραδόσεων, Ἀθανάσιε φύλαξ ἐνθεώτατος. Συνέσει διαπρέπων ἐν τῷ Ἄθωνι, ἐκλάµπεις παιδείας πάσῃ τῇ γνώσει, καὶ εἰς πλεῖστας πόλεις Ὅσιε, τὰς ἀκτῖνας τῶν λόγων σου ἐφήπλωσας. Ἱέρευσας ὁσίως τῷ Θεῷ ἡµῶν, θυσίαν αἰνέσεως ἀναφέρων, ἱερεὺς ὡς ὢν τῆς χάριτος καὶ τὸν ἄµωµον µόσχον θύων Ὅσιε. Θεοτοκίον Ὡς θρόνος Θεοτόκε ὑψηλότατος, τὸν πάντων εσπότην καὶ Βασιλέα, ἐν ἀγκάλαις σου ἐβάστασας, ἀγκαλῶν τοῦ ἐχθροῦ, ἡµᾶς ἁρπάζοντα. Κάθισµα. Ἦχος δ. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. Ἐν διδασκάλοις θεοφόρος ἐδείχθης, γλῶσσαν ἁγίαν Ἀθανάσιε ἔχων, καὶ τῶν ὀρθῶν δογµάτων τὴν ἀκρίβειαν ἀσφαλῶς ἐτήρησας καὶ παρέδωκας ταῦτα Πάτερ ἀναλλοίωτα, τῇ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ χειµαζοµένῃ πάθεσι δεινοῖς, τῇ τῆς δουλείας, σκληρότητι Ὅσιε. Θεοτοκίον 11

12 Ἡ τὸν εσπότην τῶν ἁπάντων τεκοῦσα καὶ µετὰ τόκον ὡς πρὸ τόκου Παρθένος, Θεογεννῆτορ Κόρη διαµείνασα, ῥῦσαι δεσποτείας µε, τοῦ δολίου Βελίαρ καὶ τὸν νοῦν µου κάθαρον, ἐννοιῶν ἀκαθάρτων καὶ µετανοίας δίδου µοι αὐγήν, ἐσκοτισµένῳ, παθῶν ἀµαυρότητι. Ὠδὴ δ. Εἰσακήκοα Κύριε. Τὴν σοφίαν ἐτίµησας, ὡς ἐκ νεότητος ταύτην ἀγαπήσας καὶ ἐδόξασέ σε, πλείστοις χαρίσµασιν. Ἡ θεόσοφος γλῶσσά σου, ὥσπερ κιθάρα Πάτερ εὐσεβείας, πάντας κατηύφρανε, λόγῳ τῆς χάριτος. Νεκρωθεὶς Ἀθανάσιε, τοῖς ἐν τῷ κόσµῳ γνώµῃ θεολήπτῳ, τῆς ἀθανασίας, τὴν τρίβον ὥδευσας. Ἀθανάτου εὐκλείας σε, συγκοινωνὸν ἀνέδειξεν ὁ Κτίστης, ὡς Αὐτὸν δοξάσαντα, βίου λαµπρότητι. Θεοτοκίον Ἱλασµὸν ἡµῖν αἴτησαι, ὡς τὸν Θεὸν τῶν ὅλων τετοκυῖα πανάχραντε, καὶ θείαν ἔλλαµψιν. Ὠδὴ ε. Τῆς νυκτός διελθούσης Νόµοις θείοις παιδεύων, ἐν καιρῷ τῆς δουλείας, τοῦ Χριστοῦ τὸ ποίµνιον Ὅσιε, ἀρετῶν φυτοκόµος, Ἀθανάσιε ὤφθης καὶ τῆς ἀνοµίας κατήγορος. Ἐντολῶν τῶν ἁγίων, καὶ τῶν θείων δογµάτων, καὶ τῶν εὐσεβῶν παραδόσεων, ἀναπτύσσων τὸ κάλλος, ἅπαντας στηρίζεις Πάτερ ἐν τῇ πέτρᾳ τῆς πίστεως. 12

13 Σὲ διδάσκαλον θεῖον, ἡ Θεσσαλονίκη Πάτερ καὶ ἡ Χίος καὶ Κέρκυρα καὶ εἴ τις ἄλλος τόπος, εὑροῦσαι, θείαις διδαχαῖς ἐπλουτίσθησαν. Θεοτοκίον. Ἰησοῦν τὸν Σωτῆρα καὶ Θεὸν τῶν ἁπάντων, Κόρη µετὰ σώµατος τέξασα, σωµατικῶν παθῶν µε καὶ ψυχικῆς ἀνίας, λύτρωσαι καὶ σῶσον µε δέοµαι. Ὠδὴ στ. Ἐν ἀβύσσῳ πταισµάτων Νοῦν τὸν σὸν ἀνυψώσας πρὸς Κύριον, Πάτερ Ἀθανάσιε πολλῆς συνέσεως ἐπλήσθης καὶ τῷ λόγῳ σου, τὴν Χριστοῦ Ἐκκλησίαν ἐστήριξας. Ὑψηλὴν τὴν διάνοιαν ἔσχηκας, τρόποις ταπεινώσεως πρὸς τὴν ἀγάπησιν, ἐκκαίων τοῦ Θεοῦ ἡµῶν, τοὺς πιστοὺς Ἀθανάσιε πάνσοφε. Φωτισµῷ ἀρετῶν κατεπύρσευσας καὶ θείοις διδάγµασι καὶ παραινέσεσι, τῶν εὐσεβῶν τὸ πλήρωµα, Ἀθανάσιε Πάρου ἀγλάϊσµα. Θεοτοκίον. Ἀπορρήτως Θεὸν σωµατώσασα, πρὸς τὴν εὔκλειαν Κόρη ἀνύψωσας, τοὺς παραβάσει πρότερον, τοῦ Ἀδὰµ πεπτωκότας εἰς θάνατον. Κοντάκιον. Ἦχος δ. Ἐπεφάνης σήµερον. Ἐκ τῆς Πάρου ἔλαµψας, ὡς ἄστρον νέον, καὶ πιστοὺς ἐφώτισας, διδασκαλίαις ἱεραῖς, τῇ ἐπιπνοίᾳ τῆς χάριτος, ὡς θεηγόρος σοφὸς Ἀθανάσιε. Ὁ Οἶκος 13

14 Εὐσεβείας τοῖς ἔργοις λαµπόµενος, ἀληθείας διδάσκαλος πέφηνας, ἐκπαιδευθεὶς ἐπιµελῶς, τῇ θύραθεν παιδείᾳ καὶ µαθητεύσας µυστικῶς, τῇ ἐν Χριστῷ φιλοσοφίᾳ, παµµακάριστε Πάτερ, ἀθανασίας ἐπώνυµε. Ἔνθεν, σεµνοτάτων ἠθῶν καὶ πολιτείας ἀµέµπτου ἐµφαίνεις τὴν λαµπρότητα καὶ τῶν Ὀρθοδόξων δογµάτων µυσταγωγεῖς τὴν ἀκρίβειαν, ἐν δυνάµει λόγου καί σοφίᾳ θεοσδότῳ, ἐν καιρῷ δουλείας χαλεπῆς, τοῦ γένους θεηγόρε. Ζήλῳ γὰρ θείῳ ἐζήλωσας, τῶν πάλαι Πατέρων τὴν ἀρετὴν καὶ τοῖς ἴχνεσιν αὐτῶν ἀσκητικῶς ἐβάδισας, ὡς θεηγόρος σοφός, Ἀθανάσιε. Συναξάριον Τῇ Κ τοῦ αὐτοῦ µηνός, µνήµην ἐπιτελοῦµεν τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν καὶ διδασκάλου, Ἀθανασίου τοῦ Παρίου. Στίχ. Κλήσει Ἀθανάσιε ἀκολουθήσας, ἀθανασίας τὸ γέρας ἐκοµίσω. Ἀθανασίοιο µέγα ἀείδω κλέος οἴµαις ἱραῖς. Οὗτος ὁ θεῖος πατὴρ καὶ διδάσκαλος ἐγεννήθη ἐν ἔτει ᾳψκβ ἤ ᾳψκγ (1722 ἤ 1723) ἔν τινι χωρίῳ τῆς ἐν Κυκλάσι Πάρου, οὗ ἡ κλῆσις Κῶστος, ἐκ γονέων εὐσεβῶν, τοῦ ἐκ Σίφνου ἕλκοντος Ἀποστόλου τοὐπίκλην Τουλίου καὶ τῆς Κωστιανῆς. Ἀνατραφεὶς καὶ ἀνδρωθεὶς ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου καὶ ἐκπαιδευθεὶς καλῶς τῇ θύραθεν σοφίᾳ, ἐπεδόθη µετὰ σπουδῆς τῇ µελέτῃ τοῦ θείου νόµου καὶ τῆς ἔσω καὶ θείας σοφίας καὶ κατέστη ἐν πᾶσι σοφὸς λόγοις καὶ ἔργοις διαπρέπων καὶ τῇ ποικίλῃ γνώσει πανταχοῦ περιβόητος. Ἐντεῦθεν τῶν Ὀρθοδόξων δογµάτων καὶ τῶν θείων παραδόσεων, γλώσσῃ πυρίνῃ καὶ θεοφθόγγῳ, ἀναπτύσσων καὶ κηρύττων τὸ θεόσδοτον κῦρος καὶ τὴν λαµπρότητα, ἐδίδαξεν ἐν τῇ κατ Ἄθω Σχολῇ καὶ ἄλλαις πόλεσιν, ἐν τῷ ζοφερῷ καιρῷ τῆς χαλεπῆς δουλείας, τὴν τοῦ Γένους νεολαίαν τὰ τῆς θύραθεν παιδείας µαθήµατα καὶ τὰ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως 14

15 διδάγµατα καὶ δόγµατα, µεθ ὃ παρεγένετο ἐν τῇ νήσῳ Χίῳ. Ἐνταῦθα ἐν ὁσιότητι διαλάµπων, διήνυσε τὰς ὑπολοίπους τῆς προσκαίρου ζωῆς ἡµέρας, ἱκανῶς διδάξας τοὺς προσερχοµένους καὶ ἐκοιµήθη ὁσίως, τῇ Κ (24) µηνὸς Ἰουνίου, ἐν ἔτει αωιγ (1813). Τῇ δὲ τοῦ Ὁσίου πρεσβείᾳ, ἐνηργήθη τὸ ἑξῆς: Μοναχός τις ἐκ τῆς κατὰ Πάρον Μονῆς τῆς Λογγοβάρδας, συνεργίᾳ τοῦ ἐχθροῦ, φιλονικήσας πρός τινα ἀδελφόν, ἀπεχώρησεν ἐκεῖθεν, µηδόλως θέλων ἀκοῦσαι λόγον ἐπιστροφῆς. Ὅθεν, κακῶς ἐξῆλθεν, λυπήσας ἐπὶ τούτῳ σφόδρα σὺν τῷ ποιµενάρχῃ, πᾶσαν τὴν ἀδελφότητα. Τότε δὴ ὁ Ἡγούµενος, ἐν µακαριστοῖς ἤδη τελῶν Γέρων Φιλόθεος, κοµίζων τὸ τµῆµα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ὁσίου Πατρὸς εἰς τὸν ἱερὸν τῆς Μάρτυρος Μαρίνης ναόν, προσηύχετο ἐνθέρµως, καὶ ἐδέετο τοῦ Ὁσίου λῦσαι τὴν σκληρότητα τῆς καρδίας τοῦ πλανηθέντος ἀδελφοῦ, ὥστε ἐπανελθεῖν εἰς τὴν ἑαυτοῦ µετάνοιαν. Καὶ τῇ ἐπιούσῃ, ὦ τοῦ θαύµατος, ἐπανέκαµψεν ἐν πολλῇ µετανοίᾳ καὶ πραΰτητι καρδίας εἰς τὴν ἑαυτοῦ µετάνοιαν, χαροποιήσας πάντας ἐπί τῇ ἐπιστροφῇ. Ταῖς αὐτοῦ πρεσβείαις Ὠδὴ ζ. Ἀντίθεον πρόσταγµα. Ἰσχὺν ἐνδυσάµενος τὴν ἐκ Κυρίου, ὁσίως διήνυσας, τὸν βίον Ἀθανάσιε καὶ πᾶσιν ἐφήπλωσας, Ὀρθοδοξίας τὸ φῶς, προτρέπων ψάλλειν ἅπαντας. Ὁ ὢν εὐλογηµένος καὶ ὑπερένδοξος. Νοὸς καθαρότητι καὶ διανοίας Χριστῷ ἱεράτευσας, ὡς ἱερεὺς θεόληπτος καὶ τούτῳ προσήγαγες, οἷα θυσίαν δεκτήν, βίον ἐνθεώτατον, λόγοις ὁµοῦ καὶ ἔργοις κατακοσµούµενον. Ὡς θεῖον διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας καὶ µύστην θεόληπτον, σοφίας τῆς τοῦ Πνεύµατος καὶ βίου ὀρθότητος, µυσταγωγὸν πρακτικόν, ὑµνοῦµέν σε κραυγάζοντες Ὑπὲρ ἡµῶν δυσώπει, Πάτερ τὸν Κύριον. 15

16 Θεοτοκίον Γεννήσασα Πάναγνε ἀνερµηνεύτως, τὸν πάντων δεσπόζοντα, ἐν εἴδει ἀνθρωπότητος, τὴν πάλαι ἠφάνισας, τῶν Προπατόρων ἀράν. ιό σε µεγαλύνοµεν, ἀεὶ εὐλογηµένη καὶ ὑπερένδοξε. Ὠδὴ η. Τὸν ἐν καµίνῳ τοῦ πυρός. Ἐν τοῖς σπαργάνοις σου σοφέ, ἡ γεννήσασά σε Πάρος ἐγκαυχᾶται, Ἀθανάσιε Πάτερ καὶ µεγαλύνει Χριστόν βοῶσα. Ὑµνεῖτε τὸν Κύριον καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Ῥήσεσι Πάτερ ταῖς σοφαῖς, τῶν ἁγίων σου χειλέων πειθαρχοῦντες, ἐκτρεπόµεθα πᾶσαν αἱρετικῶν διδαχήν, ὑµνοῦντες Χριστὸν Ἀθανάσιε καὶ ὑπερυψοῦντες, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Ἀθανασίας τὴν ὁδὸν φερωνύµωε Ἀθανάσιε βαδίσας, πρὸς σκηνὰς ἀθανάτους, τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἐχώρησας κράζων µακάριε Σὲ ὑπερυψοῦµεν, Χριστέ, εἰς τοὺς αἰῶνας. Θεοτοκίον Σωµατωθεὶς ἐκ τῶν ἁγνῶν καὶ ἁγίων σου αἱµάτων Παναγία, ὁ τῶν ὅλων εσπότης, εἰς σωτηρίαν ἡµῶν, προστάτιν σε ἔδειξεν Ἄχραντε, τῶν ὑπερυψούντων, τὸν ἄφραστόν σου τόκον. Ὠδὴ θ. Τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον. Ἰθύνας Πάτερ τὸν νοῦν σου, δι ἀγάπης τελείας, πρὸς µόνον τὸν Θεὸν καὶ Ποιητήν, τὸν χορηγὸν τῆς σοφίας, παρ Αὐτοῦ ἐσοφίσθης καὶ ὤφθης τοῖς ἐν γῇ περιφανής, ἐν ποικίλῃ σοφίᾳ καὶ λόγοις Ἀθανάσιε. 16

17 Μετ ἐγκωµίων τελοῦµεν τὴν ἁγίαν σου µνήµην, θεόφρον Ἀθανάσιε σοφέ. Ὅτι διδάσκαλος ὅσιος καὶ σοφὸς ποδηγέτης ἐδείχθης τῆς πατρίδος σου κλεινέ. ιὸ πάντες οἱ παῖδες, Ἑλλήνων εὐφηµοῦσι σε. Ὅλον τὸν βίον σου πάτερ ἐν ἀγῶσι ἀνύσας, ὑπὲρ τῆς τοῦ πλησίον ἀγωγῆς, τὴν αἰώνιαν ἀνάπαυσιν, ἐκοµίσω ἀξίως, τελέσας σου τὸν δρόµον ἱερῶς καὶ ζωὴν τὴν ἀγήρω, λαµπρῶς ἐκληρονόµησας. Θεοτοκίον Ὑπεραγία Παρθένε, τῶν Ἀγγέλων ἡ δόξα καὶ πάντων τῶν βροτῶν καταφυγή, τῆς ἀδοξίας µε λύτρωσαι, τῶν παθῶν δυσωπῶ σε καὶ δόξης οὐρανίου κοινωνόν, µετὰ τέλος µε δεῖξον, προστρέχοντα τῇ σκέπῃ σου. Ἐξαποστειλάριον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. Θεὸν τὸν µόνον ἔχοντα, ἀθανασίαν Ἅγιε, ἀπὸ ψυχῆς ἀγαπήσας, τῆς ἀθανάτου εὐκλείας, ἀµέµπτως βιωσάµενος, θεόφρον Ἀθανάσιε, περιφανῶς ἠξίωσαι, ὑπὲρ ἡµῶν ἱκετεύων, τῶν τὴν σὴν µνήµην τελούντων. Θεοτοκίον Θεὸν τὸν ἀναλλοίωτον, ὑπερφυῶς κυήσασα, Ὑπεραγία Παρθένε, ἡµῶν θεοῦντα τὴν φύσιν, ἀπαύστως ἁµαρτάνοντα, οἰκτείρησόν µε δέοµαι καὶ δίδου µοι, ἵνα ζωῆς αἰωνίου, ἀξιωθῶ µετὰ τέλος. Εἰς τοὺς Αἴνους. Ἱστῶµεν στίχους δ, καὶ ψάλλοµεν τὰ ἑξῆς Προσόµοια. Ἦχος α. Τῶν οὐρανίων ταγµάτων. 17

18 Ἀθανασίας τὴν δόξαν τὴν ἀνεκλάλητον, ἀπὸ παιδὸς ποθήσας, Ἀθανάσιε Πάτερ, ὁσίως καὶ ἀµέµπτως ἐπὶ τῆς γῆς, τὴν ζωὴν διετέλεσας καὶ τοῦ σοῦ πόθου ἀξίως µετεσχηκώς, τιµώντων σε µνηµόνευε. Ἀθανασίας παρέχων θεῖα διδάγµατα, δογµάτων Ὀρθοδόξων, ὑποφήτης ἐδείχθης καὶ βίου ἐναρέτου µυσταγωγός, Ἀθανάσιε πάνσοφε. ιὸ τιµῶµέν σε πάντες ἀσµατικῶς, ὡς διδάσκαλον τῆς πίστεως. Ἀθανασίας πρὸς τρίβον τῷ θείῳ λόγῳ σου, καθοδηγῶν πανσόφως, Ἀθανάσιε Πάτερ, τοὺς θεῖόν σε πλουτίσαντας ὁδηγόν, καὶ διδάσκαλον Ὅσιε, αἱρετικῶν διδαγµάτων, καθ ἡµῶν πᾶσαν ἐπήρειαν. Ἀγαλλιᾶται ἡ Πάρος ἡ σὲ βλαστήσασα καὶ πᾶσα ἡ Ἁγία, τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία κηρύττει σου τὴν χάριν ὡς ἀληθῶς, Ἀθανάσιε Ὅσιε. Καὶ τῶν πιστῶν αἱ χορείαι χρεωστικῶς, ἑορτάζουσι τὴν µνήµην σου. όξα. Ἦχος πλ. α. Τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ζωῆς, τῷ φωτὶ λαµπρύνων τὸν βίον, ἐν διδασκαλίαις διέπρεψας καὶ ὁσίοις καµάτοις, Ἀθανάσιε Πάτερ. Σεαυτὸν γὰρ ἠρνήσω καὶ τῷ θείῳ θελήµατι, ὁλοτρόπως ὑπετάγης. Καὶ τῷ Ἁγίῳ κινούµενος Πνεύµατι, πᾶσι διένειµας, τὸν πλοῦτον τῆς σοφίας, ὡς ὑπηρέτης φρόνιµος καὶ πιστὸς οἰκονόµος. Ἀλλ ὡς τῆς ἀθανάτου ζωῆς κατατρυφῶν, ἐκ θανάτου ἁµαρτίας ἡµᾶς ρῦσαι, ταῖς πρὸς Θεὸν πρεσβείαις σου. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Μακαρίζοµέν Σε, Θεοτόκε Παρθένε οξολογία µεγάλη καὶ ἀπόλυσις. 18

19 ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισµοὶ καὶ ἐκ τοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου ἡ γ καὶ στ ὠδή. Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγέλιον εἰς Ὁσίους. Κοινωνικόν. Εἰς µνηµόσυνον αἰώνιον... Μεγαλυνάριον. Χαίροις ὁ τῆς Πάρου θεῖος βλαστὸς καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ διδάσκαλος ὁ σοφός. Χαίροις ἀθανάτου, ζωῆς εὐῶδες ἄνθος, τοὺς εὐσεβεῖς εὐφραῖνον, ὦ Ἀθανάσιε. ίστιχον. ίδου Ἀθανάσιε τῷ Γερασίµῳ Ὑµνήσαντί σε, σοφίας θείας χάριν. 19

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ. Σοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ. Σοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Σοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ ΑΡΣΑ 2011 [1] ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗ Θ' ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝ ΣΨ ΜΙΚΡΨ ΕΠΕΡΙΝΨ Ἱστῶμεν στίχους δ' κάι ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱεροµάρτυρος Κυπριανοῦ, Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς ἐν Πισιδίᾳ, καὶ τῆς Ἁγίας Παρθενοµάρτυρος Ἰουστίνης ποιηθεῖσα ὑπὸ

Διαβάστε περισσότερα

07-06-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Τῶν Ἁγίων Πάντων, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Θεοδότου Ἀγκύρας. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινο ν Α Τῷ Σαββα τῳ ἑσπε ρας, Θ Ὥρα.

07-06-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Τῶν Ἁγίων Πάντων, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Θεοδότου Ἀγκύρας. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινο ν Α Τῷ Σαββα τῳ ἑσπε ρας, Θ Ὥρα. 07-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΤΩ ΕΣΠΕΡΑΣ 07-06-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Τῶν Ἁγίων Πάντων, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Θεοδότου Ἀγκύρας. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινο ν Α Τῷ Σαββα τῳ ἑσπε ρας, Θ Ὥρα Ἀπολυτίκιον 3 Γ Ἦχος 3 3 Γα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Η- ΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. + Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379).

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Η- ΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. + Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379). 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Η- ΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. + Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379). 1 ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου Τῌ Θ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως τῆς ἐν Αἰγύπτῳ, τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ καὶ Κτίτορος τῆς ἐν Αἰγίνῃ Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν μοναζουσῶν,

Διαβάστε περισσότερα

σου δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

σου δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

Δεκεμβρίου ζ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων. Συμπλήρωσις ἀκολουθίας ὑπὸ Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου

Δεκεμβρίου ζ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων. Συμπλήρωσις ἀκολουθίας ὑπὸ Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου Δεκεμβρίου ζ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων. Συμπλήρωσις ἀκολουθίας ὑπὸ Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Ιστῶμεν στίχους δ' καὶ ψάλλομεν στιχηρὰ Προσόμοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΧΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑΝ Τῌ Α ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379).

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι ππᾶᾶσσαα δδόόξξαα.......

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Θεολόγου.

Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Θεολόγου. Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Θεολόγου. * * ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους Ϛ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ

Διαβάστε περισσότερα

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι.

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Κυθήροις θαύματος τῆς Θεοτόκου τῆς «Μυρτιδιωτίσσης», τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ Ἰσαποστόλου Θέκλης, τοῦ Ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,

Διαβάστε περισσότερα

Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334

Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334 Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334 Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ὁ Ἀναγνώστης τὸν Ψαλμὸν ρμβ (142) Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου Εἶτα Θεὸς Κύριος... Καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Β Νηστειῶν. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας ( 842 5). Ἑρμοῦ ἀποστόλου (α αἰ.). Ἦχος πλ. β, ἑωθινὸν Ϛ. (τυπικὸν Τριῳδίου 35 37).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ἡ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν α.

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν α. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. Τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πάντων τελεῖται προσκύνημα εἰς τὰς κατακόμβας τῆς Μήλου (τὸ ἀρχαιότερον ἐν Ἑλλάδι παλαιοχριστιανικὸν

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ Εἰς τήν Ὁσίαν Θωμαΐδα τήν ἐκ Λέσβου, Προστάτιδα τῆς συζυγίας Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ἀρχόμεθα τοῦ ψαλμοῦ ρμβ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ

Διαβάστε περισσότερα

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3).

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου ( 356). Αντωνίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βεροίας, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ιωαννίνοις ( 1838).

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου ( 356). Αντωνίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βεροίας, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ιωαννίνοις ( 1838). 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 + Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου ( 356). Αντωνίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βεροίας, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ιωαννίνοις ( 1838). ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ. Ἐκδόσις ΙΑΚΣ

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ. Ἐκδόσις ΙΑΚΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ἐκδόσις ΙΑΚΣ 2 ΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Τῶν μετά τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΙΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΙΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΙΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Γενομένην ἐν ἔτει σωτηρίῳ 2006, ἐκ τῆς ΒΙΕΝΝΗΣ εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ἡ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ) Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ( 390). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ια.

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ) Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ( 390). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ια. 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ) Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ( 390). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ια. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι

Διαβάστε περισσότερα

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου ( 1994). Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν Ϛ.

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου ( 1994). Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν Ϛ. 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου ( 1994). Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν Ϛ. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΙΕΡΑ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΙΕΡΑ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΡΜΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΕΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Τῌ ΤΡΙΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (08/12/2015) + Η σύλληψις τῆς ἁγίας Αννης τῆς μητρὸς τῆς Θεοτόκου ἀνάμνησις τῶν

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Τῌ ΤΡΙΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (08/12/2015) + Η σύλληψις τῆς ἁγίας Αννης τῆς μητρὸς τῆς Θεοτόκου ἀνάμνησις τῶν 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 + Η σύλληψις τῆς ἁγίας Αννης τῆς μητρὸς τῆς Θεοτόκου ἀνάμνησις τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἐν Κύπρῳ ἱ. ναοῦ τοῦ ἁγ. Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (ἐν ἔτει 1091). Αννης τῆς μητρὸς Σαμουὴλ τοῦ προφήτου

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος. ( 304)

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος. ( 304) Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος. ( 304) Ἀκολουθία ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν Κυριακῆς. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Πληρωθέντος τοῦ προοιμιακοῦ ψαλμοῦ, Συναπτὴ μεγάλη,

Διαβάστε περισσότερα

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ.

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ. 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος α. Ἀμήν.

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Κυριακὴ Β Νηστειῶν. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». Ὑπατίου ἐπισκόπου Γαγγρῶν ἱερομ. ( 326), Ἀκακίου ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς. Ἦχος β. Ἑωθινὸν ι. (Τυπικὸν Τριῳδίου

Διαβάστε περισσότερα

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * *

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * * 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ (Θ ΛΟΥΚΑ) Γουρία, Σαμωνᾶ ( 299 306) καὶ Ἀβίβου ( 222) μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Ἀρχεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΟΥ Η ΜΝΗΜΗ Τῌ 2ᾳ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ἐποιήθη ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος ὑπὸ Ἀθανασίου Ἱερομονάχου Σιμωνοπετρίτου, Ὑμνογράφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου Ευλογήσαντος του Ιερέως το Κύριε, εισάκουσον, μεθ ὃ το Θεός Κύριος, ως συνήθως, και το εξής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Ν Φ Α Ν Α Ρ Ι Ο Υ Κ Α Ι Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ Τ Ο Ν Θ Α Υ Μ Α Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Ν (Ποίημα Διονυσίου

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΘ (Δ ΛΟΥΚΑ) «Τῶν θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ Οἰκουμενικῆς συνόδου (787)». Φιλίππου ἀποστόλου ἐκ τῶν ἑπτὰ διακόνων Θεοφάνους ὁ μολογητοῦ τοῦ Γραπτοῦ, ἐπισκόπου Νικαίας (

Διαβάστε περισσότερα

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου,

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...

Διαβάστε περισσότερα

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος δ' Ἀμήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος

Διαβάστε περισσότερα

ὁ β χορὸς Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... ὁ α χορὸς Στίχ, β'.

ὁ β χορὸς Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... ὁ α χορὸς Στίχ, β'. 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 + Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας, ἥτις τόν τόμον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκύρωσεν. Τῆς Ἁγίας Ὄλγας τῆς Ἰσαποστόλου καί τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Νεκταρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἑρμολάου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἑρμίππου καὶ Ἑρμοκράτους καὶ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς.

Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἑρμολάου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἑρμίππου καὶ Ἑρμοκράτους καὶ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς. Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἑρμολάου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἑρμίππου καὶ Ἑρμοκράτους καὶ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς. Ἀκολουθία ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν Κυριακῆς. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΙΕ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Τῌ ΙΕ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Τῌ ΙΕ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ προσόμοια

Διαβάστε περισσότερα

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας) Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου ( 107). Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι.

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας) Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου ( 107). Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας) Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου ( 107). Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. * * ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν Ψαλμόν,

Διαβάστε περισσότερα

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης ( 395) καὶ Δομετιανοῦ

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης ( 395) καὶ Δομετιανοῦ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης ( 395) καὶ Δομετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελιτινῆς ( 602). Μαρκιανοῦ πρεσβυτέρου, οἰκονόμου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. ( 471) Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. * * * * * * * *

Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. * * * * * * * * 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚϚ (ΙΓ ΛΟΥΚΑ) Παραμόνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 370 μαρτύρων ( 250) Διονυσίου ἐπισκόπου Κορίνθου ἱερομάρτυρος ( 171) Φιλουμένου ἁγιοταφίτου ἱερομάρτυρος ( 1979). Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. *

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος πλ.δ' ὁ α χορὸς Ἀμήν.

Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος πλ.δ' ὁ α χορὸς Ἀμήν. 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΛΟΥΚΑ. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ. Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀριστάρχου καί τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος β. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. Ὅτε ὁ σὸς ἅγιος ναός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ἑβδομάδες α' - δ' Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ὁ προεστὼς: Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ( 540). Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας.

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ( 540). Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας. 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ( 540). Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας. Τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πάντων τελεῖται προσκύνημα εἰς τὰς κατακόμβας τῆς Μήλου (τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η πονηθεῖσα ὑπό Μιχαήλ τοῦ κρητός εὐγνωµοσύνης καί ἀγάπης ἕνεκεν. Ἐν ἔτει

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἰωάννου ὁσίου καὶ Συμεὼν ὁσίου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ ( 590). Παρθενίου ἐπισκόπου τῶν Ῥαδοβιζίων Ἄρτης. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν δ. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ µικρά, µεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ µικρά, µεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΛΟΥΚΑ Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου τῶν νοταρίων ( 355) µαρτύρων Ταβιθᾶς, ἣν θανοῦσαν ἀνέστησεν ὁ ἀπόστολος Πέτρος. Ἦχος δ. Ἑωθινὸν ι. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον, Συναπτὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ. α' Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ. α' Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ὁ ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ ἀναγνώστης Ἀµήν. Ψαλµὸς ρµβ (142). Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς

Διαβάστε περισσότερα

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως.

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 205 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ηχος β ἑωθινὸν γ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

μὴ ἐλλείπῃς, ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων, καὶ προσκυνούντων τὸν τόκον σου. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

μὴ ἐλλείπῃς, ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων, καὶ προσκυνούντων τὸν τόκον σου. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῶν ἑπτὰ παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ, ὧν τὰ ὀνόματα Μαξιμιλιανός, Ἐξακουστωδιανός, Ἰάμβλιχος, Μαρτινιανός, Διονύσιος, Ἀντωνῖνος καὶ Κωνσταντῖνος. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν Ϛ. * *

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. 28 ΜΑΪΟΥ 2016 ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος πλ.δ' Ἀμήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν,

Διαβάστε περισσότερα

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος ( 306), Ιωάννου ὁσίου τοῦ Δαμασκηνοῦ ( 760). Σεραφεὶμ Φαναρίου ἱερομ. ( 1601).

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος ( 306), Ιωάννου ὁσίου τοῦ Δαμασκηνοῦ ( 760). Σεραφεὶμ Φαναρίου ἱερομ. ( 1601). 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 +Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος ( 306), Ιωάννου ὁσίου τοῦ Δαμασκηνοῦ ( 760). Σεραφεὶμ Φαναρίου ἱερομ. ( 1601). ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΕΙΣ ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ὁ Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας

Διαβάστε περισσότερα

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου.

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου. 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου. Ἦχος πλ. α, ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νίκωνος καὶ τῶν αὐτοῦ Μαθητῶν ἑκατὸν ἐνενήκοντα ἐννέα. Ηχος β' Εωθινόν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. 06-09-2016 Ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος θαύματος ἐν Κολασσαῖς, ἤτοι ἐν Χώναις, παρὰ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. ΕΣΠΕΡΑΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε,

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Ἐθνικὴ ἑορτὴ ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἑλληνικῆς ἐ παναστάσεως τοῦ αωκα (1821). ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἀρχόμεθα τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Κυριακὴ μετὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου καὶ μάρτυρος. Ξύστου ἐπισκόπου Ῥώμης τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν ( 258). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν Θ. (τυπικὸν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 Ἐμπροσθόφυλλον Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα. Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου

Διαβάστε περισσότερα

17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἰσαύρου διακόνου, Βασιλείου καὶ Ἰννοκεντίου ( γ αἰ.) Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ τῶν μαρτύρων ( 362).

17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἰσαύρου διακόνου, Βασιλείου καὶ Ἰννοκεντίου ( γ αἰ.) Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ τῶν μαρτύρων ( 362). 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἰσαύρου διακόνου, Βασιλείου καὶ Ἰννοκεντίου ( γ αἰ.) Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ τῶν μαρτύρων ( 362). Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ μνήμη πάντων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διαλαμψάντων πατέρων,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ».

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». Tῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ματρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ. Ηχος β, ἑωθινὸν ι ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Εὐχὴ Ι. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Πιστεύω, Κύριε, καὶ ὁμολογῶ, ὅτι σὺ εἶ ἀληθῶς ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι,

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι ππᾶᾶσσαα δδόόξξαα.......

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

οἰκονομίαν δοξάζομεν, Ἰησοῦ παντοδύναμε, ὁ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. (ΤΜΕ, 21 Μαΐου 9, καὶ 8 Μαΐου 13 15) * * * * *

οἰκονομίαν δοξάζομεν, Ἰησοῦ παντοδύναμε, ὁ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. (ΤΜΕ, 21 Μαΐου 9, καὶ 8 Μαΐου 13 15) * * * * * ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2015 Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Κωνσταντίνου ( 337) καὶ Ἑλένης ( 327) τῶν θεοστέπτων βασιλέων καὶ ἰσαποστόλων. (ΤΜΕ, 21 Μαΐου 9, καὶ 8 Μαΐου 13 15) *

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος γ. Ἑωθινὸν Ϛ. (τυπικὸν 1ης Ἰαν. 4 6).

Ἦχος γ. Ἑωθινὸν Ϛ. (τυπικὸν 1ης Ἰαν. 4 6). ΚΥΡΙΑΚΗ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΧΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑΝ Τῌ Α ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ, Ζήνωνος τοῦ Ταχυδρόμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ, Ζήνωνος τοῦ Ταχυδρόμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ, Ζήνωνος τοῦ Ταχυδρόμου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι ππᾶᾶσσαα δδόόξξαα.......

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ Ϛ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ

Τῌ Ϛ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ Τῌ Ϛ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ Α ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, υἱῶν Θεοδότης τῆς ἐξ Ἀσίας. ΤΥΠΙΚΟΝ

Τῌ Α ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, υἱῶν Θεοδότης τῆς ἐξ Ἀσίας. ΤΥΠΙΚΟΝ Τῌ Α ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, υἱῶν Θεοδότης τῆς ἐξ Ἀσίας. Σημείωσις: συνετάχθη ἀκολουθία συμπληρωθεῖσα κατὰ τὰ ἐλλείποντα ἐκ τοῦ μηναίου, ὡς ἐπὶ

Διαβάστε περισσότερα

Liturgia praesanctificatorum. Λειτουργία κατηχουμένων

Liturgia praesanctificatorum. Λειτουργία κατηχουμένων Liturgia praesanctificatorum Λειτουργία κατηχουμένων Ἐν δὲ τῷ λυχνικῷ μετὰ τὰ ἀναγνώσματα καὶ τὸ Κατευθυνθήτω καὶ τὸ Κύριε ἐλέησον γίνεται εὐχὴ κατηχουμένων ἐπὶ τῶν προηγιασμένων. ὁ Θεός, ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ (Ι ΛΟΥΚΑ) Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος ( 306), Ἰωάννου ὁσίου τοῦ Δαμασκηνοῦ ( 760). Σεραφεὶμ Φαναρίου ἱερομάρτυρος ( 1601). Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. * * ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Τῶν τριῶν ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ μεγάλου ( 379), Γρηγορίου τοῦ θεολόγου ( 391) καὶ Ἰω άννου τοῦ Χρυσοστόμου ( 407). Ἱππολύτου ἱερομάρτυρος Πάπα Ῥώμης ( 253) ἀνάμνησις τῆς ἐν Τήνῳ

Διαβάστε περισσότερα

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΛΟΥΚΑ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Νοταρίων, Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου.

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΛΟΥΚΑ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Νοταρίων, Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου. 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΛΟΥΚΑ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Νοταρίων, Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου. Ηχος δ ἑωθινὸν ι. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι

Διαβάστε περισσότερα

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ Ηχος γ, ἑωθινὸν Α. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος γ' Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ (Α ΛΟΥΚΑ) Καλλιστράτου µάρτυρος ( 304) Ἀριστάρχου ἀποστόλου, Ἀκυλίνης νεοµάρτυρος ( 1764). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν Ϛ.

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ (Α ΛΟΥΚΑ) Καλλιστράτου µάρτυρος ( 304) Ἀριστάρχου ἀποστόλου, Ἀκυλίνης νεοµάρτυρος ( 1764). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν Ϛ. 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ (Α ΛΟΥΚΑ) Καλλιστράτου µάρτυρος ( 304) Ἀριστάρχου ἀποστόλου, Ἀκυλίνης νεοµάρτυρος ( 1764). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν Ϛ. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον, Συναπτὴ µεγάλη, µεθ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ηχος α, ἑωθινὸν β.

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ηχος α, ἑωθινὸν β. 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ηχος α, ἑωθινὸν β. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος α' ὁ α χορὸς Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν,

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τῌ ΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Τῌ ΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ * * ΤΥΠΙΚΟΝ 1. Ἐν τῷ Μ. Ἑσπερινῷ, μετὰ τὸν Προοιμιακὸν καὶ τὴν α Στάσιν τοῦ Ψαλτηρίου, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα..., ψάλλομεν εἰς στ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (ΙΓ ΛΟΥΚΑ) Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου ( 421). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α.

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (ΙΓ ΛΟΥΚΑ) Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου ( 421). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (ΙΓ ΛΟΥΚΑ) Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου ( 421). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. * * ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν Ψαλμόν, καὶ τὸ πρῶτον Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * *

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * * 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος τῆς πανευφήμου ( 304). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν δ. (Τυπικὸν 16ης Σεπτεμβρίου 13 15). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη,

Διαβάστε περισσότερα

Refutatio confessionis Eunomii ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΝΟΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΙΝ

Refutatio confessionis Eunomii ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΝΟΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΙΝ Refutatio confessionis Eunomii ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΝΟΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΙΝ 1 Ἡ τῶν Χριστιανῶν πίστις ἡ εἰς πάντα τὰ ἔθνη κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ κυρίου παρὰ τῶν μαθητῶν κηρυχθεῖσα

Διαβάστε περισσότερα

08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Β Νηστειῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, Παύλου Πλουσιάδος. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Ϛ.

08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Β Νηστειῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, Παύλου Πλουσιάδος. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Ϛ. 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Β Νηστειῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, Παύλου Πλουσιάδος Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Ϛ. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του. Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ. Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 3. Τεταρτη

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του. Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ. Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 3. Τεταρτη ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 3 Τεταρτη (Τριτη Απογευμα & Τεταρτη Πρωϊ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ ΚΔ Σεπτεμβρίου ἀνάμνησης ποιούμεθα τῆς θαυμαστῆς ἐν Μυρτιδίοις τῶν Κυθήρων εὑρέσεως τῆς ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας.

Τῇ ΚΔ Σεπτεμβρίου ἀνάμνησης ποιούμεθα τῆς θαυμαστῆς ἐν Μυρτιδίοις τῶν Κυθήρων εὑρέσεως τῆς ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας. 1 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Τῇ ΚΔ Σεπτεμβρίου ἀνάμνησης ποιούμεθα τῆς θαυμαστῆς ἐν Μυρτιδίοις τῶν Κυθήρων εὑρέσεως τῆς ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 2 Συναπτὴ

Διαβάστε περισσότερα

ἡμῶν. Δόξα. Κανόνα πίστεως...

ἡμῶν. Δόξα. Κανόνα πίστεως... 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (ΕΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι

Διαβάστε περισσότερα