Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014"

Transcript

1 Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε συνεδρίαση την 12η Φεβρουαρίου 2014 στο κατάστηµά της, αποτελούµενη από τα τακτικά µέλη Π. Χριστόφορο, Πρόεδρο, Λ. Κοτσαλή, Α. Συµβώνη, ως εισηγητές,. Μπριόλα και το αναπληρωµατικό µέλος Γ. Λαζαράκο, σε αντικατάσταση του αναπληρωµατικού µέλους Α. Ι. Μεταξά, ο οποίος εάν και εκλήθη νοµίµως και εγγράφως δεν προσήλθε. εν προσήλθαν επίσης, αν και εκλήθησαν νοµίµως και εγγράφως τα τακτικά µέλη Κ. Χριστοδούλου και Π. Τσαντίλας. Στη συνεδρίαση παρέστησαν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, η Φ. Παναγοπούλου, ειδική επιστήµων-νοµικός, και ο Ι. Λυκοτραφίτης ειδικός επιστήµων-πληροφορικός, ως βοηθοί εισηγητές και η Ε. Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τµήµατος διοικητικών και οικονοµικών υποθέσεων, ως γραµµατέας, µετά από εντολή του Προέδρου. Η Αρχή συνεδρίασε προκειµένου να γνωµοδοτήσει, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 στοιχ. θ του ν. 2472/1997 και την ειδική εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 4 τελευταία παράγραφος του ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α 242), επί του σχεδίου προεδρικού διατάγµατος (π.δ/τος) «Για τη λειτουργία του θεσµού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια και την πιλοτική εφαρµογή του» κατόπιν ερωτήµατος που υπέβαλε προς κρίση της Αρχής ο Υπουργός ικαιοσύνης ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων µε το υπ αριθ. πρωτ οικ/ έγγραφό του (υπ αρ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/702/ ). Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τηλ: , Fax: , /

2 Το Υπουργείο ικαιοσύνης εκπροσώπησαν κατά τη συνεδρίαση της Αρχής η Α, Αντιεισαγγελέας Εφετών και ο Β, Σύµβουλος Υπουργού ικαιοσύνης, αµφότεροι µέλη της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής του ν. 4205/2013. Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω: Ο Υπουργός ικαιοσύνης µε το υπ αρ. πρωτ οικ/ έγγραφό του (υπ αρ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/702/ ) ζήτησε τη γνωµοδότηση της Αρχής επί του σχεδίου προεδρικού διατάγµατος (π.δ/τος) για τη λειτουργία του θεσµού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια και την πιλοτική εφαρµογή του. Με το εν λόγω σχέδιο π.δ. θεσπίζονται οι ειδικότεροι κανόνες για την ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων, ώστε να επιτυγχάνονται αποτελεσµατικά οι σκοποί που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 4205/2013 µε ταυτόχρονη διασφάλιση των δικαιωµάτων των προσώπων που θίγονται από τη χρήση των συστηµάτων αυτών. Η Αρχή, αφού άκουσε τους εισηγητές και τους βοηθούς εισηγητές, οι οποίοι µετά τη διατύπωση των απόψεών τους αποχώρησαν, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, εκδίδει την ακόλουθη Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1. Με τα πρώτα τέσσερα άρθρα του νόµου 4205/2013 εισάγεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά το σύστηµα ηλεκτρονικής επιτήρησης των υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια. Ο νόµος αυτός επιφέρει εισαγωγή νέων άρθρων στον Ποινικό Κώδικα (άρθρα 110Β, 110Γ, 129Α και 173Α) και επιφέρει ουσιώδεις τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής ικονοµίας (τροποποιήσεις των άρθρων 282, 283 και 497 και εισαγωγή του άρθρου 283 Α ) και τον Σωφρονιστικό Κώδικα (τροποποιήσεις άρθρων 54 και 56). Στο άρθρο 4 του νόµου αυτού περιλαµβάνεται εξουσιοδοτική διάταξη που διαλαµβάνει τα εξής: «2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και Οικονοµικών, 2

3 προσδιορίζονται το είδος, οι προδιαγραφές και η διαδικασία προµήθειας των ηλεκτρονικών και λοιπών τεχνικών µέσων και εξοπλισµών και συστηµάτων επιτήρησης, η εγκατάσταση, η λειτουργία και η συντήρηση αυτών, η ενδεχόµενη πιλοτική περίοδος λειτουργίας του συστήµατος, ο τρόπος παρακολούθησης και καταγραφής της γεωγραφικής θέσης των επιτηρούµενων προσώπων, η δαπάνη που θα βαρύνει κάθε επιτηρούµενο πρόσωπο και ο τρόπος καταβολής της, η έναρξη εφαρµογής του µέτρου και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την τεχνική και επιχειρησιακή υλοποίησή του. Με το ίδιο διάταγµα ορίζονται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, στα οποία µπορεί να ανατεθεί η υλοποίηση και η λειτουργία του συστήµατος της ηλεκτρονικής επιτήρησης των υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια, καθώς και η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων που εποπτεύει, ελέγχει και παρακολουθεί τη διαχείριση του συστήµατος από τα ανωτέρω πρόσωπα. Με το ίδιο ή όµοιο διάταγµα και µετά από γνωµοδότηση της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα προσδιορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε το είδος των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας, τη συλλογή, την αποθήκευση, τη χρήση και τους αποδέκτες των δεδοµένων αυτών, το χρονικό διάστηµα τήρησης αυτών, τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας τους, τη διαδικασία καταστροφής των δεδοµένων αυτών µετά το πέρας των σκοπών επεξεργασίας τους, τα δικαιώµατα των φυσικών προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδοµένα, τη γνωστοποίηση της επεξεργασίας και τον έλεγχο από την Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τα δεδοµένα αυτά, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του ν. 2472/1997». Κατ εφαρµογή της εξουσιοδοτικής διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 4 συνετάγη το υπό επεξεργασία διάταγµα για το οποίο, ως προς τα θέµατα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων των επιτηρουµένων στα οποία αναφέρεται η τελευταία παράγραφος του άρθρου 4 και αποτελούν αντικείµενο ελέγχου της Αρχής, προκαλούνται οι ακόλουθες παρατηρήσεις. 2. Όπως από το άρθρο 1 του ν. 4205/2013 προβλέπεται, η απόλυση καταδίκου υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού ή και µε προκαθορισµένες κινήσεις εκτός οικίας του µε ηλεκτρονική επιτήρηση είναι µέτρο το οποίο αποτελεί ενδιάµεσο στάδιο µεταξύ της πραγµατικής εκτίσεως της ποινής στο σωφρονιστικό κατάστηµα και της απόλυσης του 3

4 κατάδικου υπό όρο κατά το άρθρο 105 του Ποινικού Κώδικα δηλαδή αντικαθιστά και στην ουσία υποκαθιστά την παραµονή του κατάδικου στις φυλακές. Επίσης ο κατ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση των υποδίκων κατά το άρθρο 2 του αυτού νόµου, αποτελεί µεν σοβαρό περιοριστικό της ελευθερίας µέτρο, αλλά αντικαθιστά ή µάλλον υποκαθιστά την προσωρινή κράτηση του υποδίκου στις φυλακές. Ανάλογη είναι και η περίπτωση του κατ οίκον περιορισµού ανηλίκων µε ηλεκτρονική επιτήρηση (νέο άρθρο 129 Α του Ποιν. Κώδικα) που αποτελεί ενδιάµεσο στάδιο µεταξύ του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων και της απόλυσης υπό όρο του άρθρου 129του Ποιν. Κώδικα, το οποίο αντικαθιστά, στην ουσία δε υποκαθιστά την παραµονή του ανήλικου στο ειδικό κατάστηµα κράτησης. ηλαδή τα ανωτέρω µέτρα εντάσσονται το πρώτο και το τρίτο στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας, που σκοπό έχει την οµαλότερη µετάβαση του καταδίκου στην κοινωνική ζωή, αν και φαίνεται ότι απλώς διευκολύνουν των αποσυµφόρηση των φυλακών. Το µέτρο της κατ οίκον ηλεκτρονικής επιτήρησης στο στάδιο της προδικασίας της ποινικής δίκης έχει ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα, διότι διατηρεί τον υπόδικο στο οικογενειακό και εν µέρει στο εργασιακό και οικονοµικό του περιβάλλον ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την παρουσία του στη δίκη εξίσου µε την αδυναµία αποµακρύνσεώς του από τη χώρα και περιορίζει ισχυρά τη δυνατότητα τέλεσης άλλων εγκληµάτων. Τα µέτρα αυτά, όπως από τη σχετική ρύθµιση προκύπτει, αποφασίζονται από τις δικαστικές ή τις εισαγγελικές αρχές (δικαστικό συµβούλιο, ανακριτής και εισαγγελέας) και η τήρησή τους εποπτεύεται από αυτές οι οποίες προβαίνουν και στην ανάκλησή τους. Υπό τα δεδοµένα αυτά επιβάλλεται να είναι έντονη η κρατική παρουσία κατά το στάδιο εφαρµογής και λειτουργίας του συστήµατος επιτήρησης και η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου ικαιοσύνης πρέπει να έχει τον πρώτο και κύριο ρόλο στον καθορισµό των προδιαγραφών, του ελέγχου και της παρακολούθησης του συστήµατος ηλεκτρονικής επιτήρησης των καταδίκων και υποδίκων. Συνεπώς η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου ικαιοσύνης έχουσα και κατά την αιτιολογική έκθεση του ν. 4205/2013 τον ρόλο του υπευθύνου επεξεργασίας πρέπει να καθορίζει ειδικώς και εµπεριστατωµένως τις προδιαγραφές του συστήµατος ηλεκτρονικής παρακολούθησης λαµβάνοντας υπόψη τις κατάλληλες επιστηµονικές 4

5 µεθόδους και να ελέγχει δειγµατοληπτικά και όταν κρίνει σκόπιµο, όχι µόνο τη διαχείριση αλλά και την καθόλου λειτουργία του συστήµατος επιτήρησης παρεµβαίνουσα σε πραγµατικό χρόνο στη λειτουργία του όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. ηλαδή λόγω της φύσεως του µέτρου εντός του πλαισίου της σωφρονιστικής πολιτικής ή εντός του πλαισίου της προδικασίας της ποινικής δίκης η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου ικαιοσύνης είναι υποχρεωµένη να καθορίζει όχι µόνο το σκοπό αλλά και τα µέσα και τον τρόπο λειτουργίας της ηλεκτρονικής επιτήρησης, ο δε ανάδοχος απλώς επέχει θέση εκτελούντος την επεξεργασία υπό την εποπτεία και ρυθµιστική καθοδήγηση του υπευθύνου επεξεργασίας. Τούτο δε πρέπει να προκύπτει σαφώς από τη διατύπωση των διατάξεων του π.δ/τος. 3. Κατά την έννοια της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 4 τελευταία παράγραφος του ν. 4205/2013, το κείµενο του π.δ/τος πρέπει να αναφέρει εξαντλητικά όλα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που θα τυγχάνουν επεξεργασίας. Το π.δ. στο άρθρο 2 παρ. 3 παραπέµπει στο υπόδειγµα του παραρτήµατος και εντός παρενθέσεως µάλλον ενδεικτικώς αναφέρει ορισµένα στοιχεία του επιτηρούµενου ατόµου. Όµως το υπόδειγµα στο παράρτηµα του π.δ/τος έχει ως σκοπό την ενιαία εφαρµογή από απόψεως τύπου τήρησης της διαδικασίας επεξεργασίας των δεδοµένων των ατόµων για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της εφαρµογής του συστήµατος της επιτήρησης. Τα στοιχεία που προσδιορίζουν το περιεχόµενο της επιτήρησης πρέπει να αναφέρονται στο κείµενο του π.δ/τος ρητώς. 4. Οµοίως, κατά την έννοια της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 4 τελευταία παράγραφος του ν. 4205/2013, το κείµενο του π.δ/τος πρέπει να αναφέρει τα δικαιώµατα των υποκειµένων των δεδοµένων, δηλαδή των επιτηρουµένων. Στο κείµενο του π.δ. απουσιάζει ο προσδιορισµός και η ανάλυση των δικαιωµάτων των επιτηρουµένων, όπως αυτά προκύπτουν από τις βασικές ρυθµίσεις του ν. 2472/1997. Ως εκ τούτου προτείνονται τα ακόλουθα: Το Υπουργείο ικαιοσύνης, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οφείλει να ενηµερώνει διεξοδικά και εγγράφως τους επιτηρούµενους για το σκοπό επεξεργασίας των δεδοµένων 5

6 τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων τους και εν γένει για τα δικαιώµατά τους. Σηµειωτέον ότι το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να ζητεί και να λαµβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πληροφορίες για τα δεδοµένα που το αφορούν όταν έχει κάποιο ειδικότερο ενδιαφέρον, και ιδίως στις περιπτώσεις που του αποδίδεται παραβίαση των όρων της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ή όταν συντρέχει περίπτωση τεχνικής πληµµέλειας ή βλάβης της συσκευής επιτήρησης, αποφευγοµένης κάθε καταχρηστικής ασκήσεως των δικαιωµάτων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να πληροφορήσει τον αιτούντα σε τριάντα ηµέρες από την υποβολή της αιτήσεώς του αναφορικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων του. Όταν δε το υποκείµενο ζητεί αντίγραφο της καταγραφής των γεγονότων της επιτήρησης έχει υποχρέωση να καταβάλει την απαιτούµενη δαπάνη, µε εξαίρεση την περίπτωση οικονοµικής αδυναµίας. Τα υποκείµενα των δεδοµένων έχουν δικαίωµα διορθώσεως των δεδοµένων τους, ιδίως στις περιπτώσεις που τους αποδίδεται κάποια παράβαση, καθώς και στις περιπτώσεις τεχνικού σφάλµατος ή ελλείψεως. Στην περίπτωση αρνήσεως ικανοποιήσεως του αιτήµατος παροχής πληροφοριών ή διορθώσεως, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2472/ Σύµφωνα µε την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 4 τελευταία παράγραφος του ν. 4205/2013, το π.δ. πρέπει να αναγράφει ρητώς το χρόνο τηρήσεως των δεδοµένων. Το π.δ. ορίζει στο άρθρο 5 ως ανώτατο χρόνο τήρησης των δεδοµένων την πενταετία, χωρίς ειδικότερο προσδιορισµό. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο ικαιοσύνης, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οφείλει να εξασφαλίσει ότι τα δεδοµένα διατηρούνται για το χρονικό διάστηµα των πέντε ετών από την έναρξη της επιτηρήσεως, εφόσον στο π.δ. ο χρόνος αυτός ορισθεί ως αναγκαίος για κάθε περίπτωση επιτηρήσεως. Ενδείκνυται πάντως να διερευνηθεί η δυνατότητα αρχειοθέτησης των δεδοµένων παρακολουθήσεως που τηρούνται για τους επιτηρούµενους µέσω κατάλληλων διαδικασιών, οι οποίες να προβλέπουν και την ανάκτηση δεδοµένων, εφόσον αυτό απαιτηθεί. 6

7 6. Βάσει της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 4 τελευταία παράγραφος του ν. 4205/2013, το π.δ. πρέπει να προβλέψει ρητώς τη διαδικασία καταστροφής των δεδοµένων µετά το πέρας των σκοπών επεξεργασίας τους. Στο π.δ. δεν ορίζεται η εν λόγω διαδικασία καταστροφής. Προτείνεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας να εξασφαλίσει ότι η καταστροφή των δεδοµένων µετά το πέρας του σκοπού επεξεργασίας τους, θα πραγµατοποιείται µε αυτόµατο και ασφαλή τρόπο, κατά τα οριζόµενα στην υπ αρ. 1/2005 Οδηγία της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε να µην είναι δυνατή η ανάκτησή τους µε οποιαδήποτε µέσα, ούτε επίσης και η αναγνώριση των υποκειµένων των δεδοµένων. 7. Βάσει της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 4 τελευταία παράγραφος του ν. 4205/2013, το π.δ. πρέπει να προβλέψει τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας. Στο κείµενο του εν λόγω σχεδίου π.δ/τος απουσιάζει η σχετική πρόβλεψη. Το Υπουργείο ικαιοσύνης, τόσο κατά την ανάλυση και τον καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών, όσο και κατά τη σχεδίαση και τη λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικής επιτήρησης, πρέπει να προβλέψει διαδικασίες και να λαµβάνει τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία των δεδοµένων αυτών και να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο δικαίωµα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Λαµβάνοντας υπόψη τη στάθµη της τεχνολογίας και τα αποδεκτά διεθνή πρότυπα, να καταρτίζει και να θέτει σε λειτουργία σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για το σύστηµα ηλεκτρονικής επιτήρησης, ώστε να εξασφαλίζονται τα δεδοµένα από τυχαία ή παράνοµη καταστροφή και απώλεια, καθώς και από κάθε άλλη παράνοµη επεξεργασία, όπως είναι ιδίως η µη εξουσιοδοτηµένη κοινοποίηση, διάδοση, πρόσβαση ή αλλοίωση. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να απαιτήσει την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα καθορίζει τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδοµένων και θα είναι δεσµευτικός µέσω πράξης της διοικήσεως του αναδόχου για το προσωπικό, καθώς και πολιτική ασφάλειας, η οποία θα περιέχει και κατάλληλη διαδικασία για την αναθεώρησή της και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αναφορές σε ειδικότερες διαδικασίες του συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας. Επιπλέον πρέπει να εξειδικεύει τα µέτρα ασφάλειας 7

8 και να µεριµνά για την αδιάλειπτη τήρηση, περιοδική αξιολόγησή τους και, αν απαιτείται, την αναβάθµισή τους. Τούτο δε γιατί πρέπει να εξασφαλισθεί ότι θα λαµβάνονται από τον ανάδοχο, κατ ελάχιστον, τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας ώστε: α) το εµπλεκόµενο προσωπικό να αποκτήσει τις απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και να δεσµεύεται ως προς την εµπιστευτικότητα των προσωπικών δεδοµένων που επεξεργάζεται, β) να διασφαλίζεται η δυνατότητα να ελέγχεται και να εξακριβώνεται εκ των υστέρων ποιες ενέργειες έχουν πραγµατοποιηθεί στο σύστηµα ηλεκτρονικής επιτήρησης, πότε και από ποιον, γ) να αποτρέπεται η πρόσβαση µη εξουσιοδοτηµένων προσώπων στις εγκαταστάσεις στις οποίες εκτελούνται εργασίες σχετικές µε το σύστηµα ηλεκτρονικής επιτήρησης, δ) να αποτρέπεται η ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδοµένων του συστήµατος ηλεκτρονικής επιτήρησης από µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα, ε) να εξασφαλίζεται ότι τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα έχουν πρόσβαση µόνο στα δεδοµένα που εµπίπτουν στον τοµέα της αρµοδιότητάς τους, στ) να εξασφαλίζεται η αυθεντικοποίηση της πηγής των σηµάτων που εκπέµπονται από τους επιτηρούµενους προς το κέντρο ελέγχου και επιτήρησης του αναδόχου, καθώς και η προστασία αυτών των σηµάτων κατά την εκποµπή τους από µη εξουσιοδοτηµένη ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή. ζ) η αποµακρυσµένη πρόσβαση της Τριµελούς Επιτροπής Εποπτείας στο σύστηµα ηλεκτρονικής επιτήρησης για την άσκηση του έργου της να πραγµατοποιείται µόνο από συγκεκριµένο ασφαλές τερµατικό, µε τη χρήση έµπιστου δικτύου και κατάλληλων ασφαλών κρυπτογραφικών µηχανισµών, βάσει διεθνώς αποδεκτών προτύπων. Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας Π. Χριστόφορος Ε. Παπαγεωργοπούλου 8

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014

Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014 Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 182/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5909/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138 / 2014

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5909/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5909/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138 / 2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής Αριθ.209 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 336/2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/22-04-2008 (ΦΕΚ Β 859) και Γ/ΕΞ/3082/03-05-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις

Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΤ, 26 Ιουνίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα