ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: Α.Π.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 05-02-2013 Α.Π.: 157427"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, Αθήνα, Τηλ.: , Fax: , Προς: Ωφελούμενους υνημμένου Πίνακα 2 Ημ. Απόφασ: Α.Π.: ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΗ Έχονς υπόψη: 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξ όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) Νο. 397/2009 σε ότι αφορά την επιλεξιμότη των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση. 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του υμβουλίου τ 11 Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο υνοχής, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 539/2010 και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, και ειδικότερα το άρθρο Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 τ Επιτροπής τ 8 Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του υμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο υνοχής, και ειδικότερα άρθρα Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση / Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267/ ) και ειδικότερα άρθρα 4, 14 και το άρθρο 24, παράγραφοι 1 και 2 αυτού. 5. Τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και αποτελεσματικότ των διαδικασιών του ΕΠΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53/ ). 6. Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/ ) «Περί ύσσ Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/ ), με το άρθρο 9 του Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/ ), με το άρθρο 10 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/ ), με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/ ), με το άρθρο 27 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/ ) και με το άρθρο 22 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/ ) και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 αυτού. 7. Το Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/ ) «Μέτρα για τη μείωση τ ενεργειακής κανάλωσ των κτιρίων και άλλες διατάξεις». 8. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 αυτού. 9. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/ ) «Επιτάχυνση τ ανάπτυξ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση τ κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε

2 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) θέμα αρμοδιότ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Αλλαγής» και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού. 10. Τον Ν / 2011 (ΦΕΚ Α, 17/ ) περί σύσσ του Εθνικού Ταμείου ς και Ανάπτυξ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), ως καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τ ανώνυμ ειρείας με ειδικό τίτλο «ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ», που συστήθηκε με το Ν. 3066/2002, όπως αυτός ισχύει σήμερα. 11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/ περί ύσσ του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» (ΦΕΚ Β, 1262/ ), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει τ υπ. Αριθμ. Φ.2.2.1/22464/1058 (ΦΕΚ Β, 3049/ ). 12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 35707/ΕΥΘΥ1615/ για τη συγκρότηση τ Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Εξοικονομώ κατ οίκον» 13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ προκήρυξ του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον» (ΦΕΚ Β, 54/ ) 14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕ2.1/4591/241/ (ΦΕΚ Β, 324/ ) περί Τροποποίησ του Οδηγού Προγράμματος 15. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕ2.1/9609/564/ (ΦΕΚ Β, 909/ ) περί Τροποποίησ του Οδηγού Προγράμματος 16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΒ1/Ε2.1/12300/667/ (ΦΕΚ Β, 1180/ ) περί Τροποποίησ του Οδηγού Προγράμματος 17. Τη συμφωνία χρηματοδότησ μεξύ του Ελληνικού Δημοσίου και τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), με ημερομηνία Τις συμφωνίες χρηματοδότησ και συνεπένδυσ μεξύ τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και των συνεργαζόμενων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, EFG Eurobank, Alpha Bank). 19. Την απόφαση τ Γενικής υνέλευσ τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ στη συνεδρίαση 14/ , η οποία εξέλεξε το Διοικητικό υμβούλιο τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ και το υπ. αριθμ. 50/ πρακτικό Δ με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Δ/ν ύμβουλο κ. Γεώργιο Γεροντούκο, ως νόμιμο εκπρόσωπο τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 20. Τις «κατ αρχήν επιλέξιμες» εισερχόμενες στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ αιτήσεις για ένξη στο πρόγραμμα από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 21. Την απόφαση 19/ τ Επενδυτικής Επιτροπής του «Ταμείο Εξοικονομώ κατ οίκον» για την υπαγωγή των επιλέξιμων αιτήσεων. 2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) 1. ΓΕΝΙΚΑ Αποφασίζουμε την υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» των Ωφελούμενων του συνημμένου Πίνακα 2 του Παραρτήματος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τ παρούσας, στους παρακάτω άξονες των «Ανγωνιστικότη και», του «Περιβάλλον Ανάπτυξη» και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών Μεβατικής τήριξ του ΕΠΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανγωνιστικότη και Περιβάλλον Ανάπτυξ Αττικής Κρήτ και Νήσων Αιγαίου Θεσσαλίας τερεάς Ελλάδας Ηπείρου Άξονας Προτεραιότ Άξονας προτεραιότ 4:. Άξονας προτεραιότ 6: "Προσσία. Άξονας προτεραιότ 7: ποιότ ζωής. Άξονας προτεραιότ 8: ποιότ ζωής. Άξονας προτεραιότ 1: ς-ενέργειας. Άξονας προτεραιότ 3: "Υποδομές και υπηρεσίες ς Νοτίου Αιγαίου". Άξονας προτεραιότ 5: ποιότ ζωής τερεάς. Οι Πράξεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος συγχρηματοδοτούνι από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξ (ΕΤΠ. Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των πράξεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που θα πραγματοποιηθεί, δεν θα υπερβεί την εκχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη τ κατηγορίας πράξεων, όπως εκάστοτε ισχύει. υνολικά υπάγονι: 1000 Ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων ,30, όπως καγράφονι στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος, που συνιστά αναπόσπαστο μέρος τ παρούσ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησ του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, όπως αυτά περιγράφονι στον Πίνακα 2, είναι 3 μήνες από την ημερομηνία εκμίευσ προκαβολής ή την ημερομηνία υπογραφής τ δανειακής σύμβασ με τις συνεργαζόμενες τράπεζες εφόσον δεν καβάλλει προκαβολή. Καληκτική ημερομηνία επιλεξιμότ τόκων ορίζει η Εάν μέχρι την υπογραφή τ δανειακής σύμβασ δεν έχουν προσκομιστεί δικαιολογητικά που τυχόν δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή τ αίτησ, η υπαγωγή του Ωφελούμενου θα ανακληθεί. Τα ωφελήμα του Προγράμματος θα καβληθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος, όπως περιγράφονι στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος (κεφάλαια 7 και 8) και στους όρους τ σύμβασ δανείου με την Τράπεζα. Οι Δικαιούχοι του Πίνακα 2 θα ενημερωθούν για την ένξή τους στο Πρόγραμμα μέσω των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών οργανισμών εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησ τ παρούσ στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ώστε να 3

4 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) προσέλθουν σε αυτούς για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων, εντός του χρονικού ορίου τεσσάρων (4) μηνών από την κοινοποίηση τ παρούσ. 2. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 2.1. Κίνητρα του Προγράμματος Ανάλογα με την ένξη των Ωφελούμενων στις κατηγορίες κινήτρων, Α2 ή Β και βάσει του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, εκμιεύει δάνειο 30%, 65% ή 85% και χορηγείι επιχορήγηση 70%, 35% ή 15%, αντίστοιχα με την κατηγορία, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων προμηθευτών σε τραπεζικό τους λογαριασμό τους από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η διάρκεια των δανείων είναι 4, 5 ή 6 έτη, με έναρξή τους από την ημερομηνία τ πρώτ εκμίευσ. Το επιτόκιο τ δανειακής σύμβασ ανέρχει σε 4,93 %, που επιδοτείι κατά 100%, πλέον τ εισφοράς του Ν. 128/ (ΦΕΚ Α 178) που ανέρχει σε 0,12% και επιβαρύνει τον Ωφελούμενο. Η εισφορά του Ν. 128/75 βαρύνει το μέρος του δανείου που χρηματοδοτείι από κεφάλαια τ τράπεζας. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισ φακέλου αιτήματος. Επιπλέον, καλύπτει το ελάχιστο κόστος, βάσει του άρθρου 10 του Π.Δ. 100/ (ΦΕΚ Α 177), που απαιτείι για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής τ αίτησ στο Πρόγραμμα και επίτευξ του ελάχισ στόχου του προγράμματος καθώς και η χρήση συμβούλου έργου. 2.2 Όργανα και διαδικασία πιστοποίησ τ ολοκλήρωσ παρακολούθησ του φυσικού αντικειμένου Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, ο Ωφελούμενος καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη διενέργεια τ δεύτερ ενεργειακής επιθεώρησ. Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησ των παρεμβάσεων. Με τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστώνει η επίτευξη του ελάχισ στόχου του προγράμματος: αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά, η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% τ κανάλωσ του κτηρίου αναφοράς (kwh/m2). Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, κατά τη διενέργεια τ δεύτερ ενεργειακής επιθεώρησ και στη βάση των καγραφών του πρώτου ΠΕΑ, καγράφει, για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος βάσει των σχετικών πιστοποιητικών των υλικών/ συστημάτων, την υλοποιημένη ποσότη ανά κατηγορία δαπάν, καθώς και το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστικών δαπανών που του προσκομίζει ο Ωφελούμενος. Τα στοιχεία αυτά καγράφονι στο «Έντυπο Καγραφής Παρεμβάσεων Ολοκλήρωσ του Έργου» του Παραρτήματος X. την περίπτωση πολυκατοικίας, ο εκπρόσωπος συμπληρώνει το «Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει παραστικών δαπανών ανά διαμέρισμα σε πολυκατοικία» (Παράρτημα ΧI) βάσει του «Εντύπου Καγραφής Παρεμβάσεων Ολοκλήρωσ του Έργου» και των παραστικών δαπανών. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων, η εκμίευση του συνολικού ποσού του δανείου και η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εκμίευσ προκαβολής ή την ημερομηνία υπογραφής τ δανειακής σύμβασ με τις συνεργαζόμενες τράπεζες εφόσον δεν καβάλλει προκαβολή (συμβατικός χρόνος υλοποίησ). Ο Ωφελούμενος προσκομίζει στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΧΙΙ τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν το πέρας του συμβατικού χρόνου υλοποίησ. Παράση τ προθεσμίας υλοποίησ μπορεί να χορηγείι από τον Δικαιούχο, μόνο με τεκμηρίωση σοβαρών λόγων αδυναμίας ολοκλήρωσ των εργασιών και για συνολικό μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Για τη χορήγηση παράσ απαιτείι η υποβολή στο 4

5 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό οργανισμό σχετικού αιτήματος τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου υλοποίησ του έργου. 2.3 Διαδικασία χορήγησ δανείων στους Ωφελούμενους Εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση τ απόφασ υπαγωγής, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προσκαλούν τους Ωφελούμενους για υπογραφή των δανειακών συμβάσεων. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την γνωστοποίηση τ απόφασ υπαγωγής στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, υπογράφονι οι δανειακές συμβάσεις κατά οριζόμενα στο κεφάλαιο 7 του Οδηγού Εφαρμογής. Μετά από έγκριση του δικαιούχου επιτρέπει παράση υπογραφής τ δανειακής σύμβασ για συνολικό μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Η υπογραφή τ δανειακής σύμβασ από τον Ωφελούμενο συνεπάγει αποδοχή των όρων τ απόφασ υπαγωγής. Με την υπογραφή τ σύμβασ παρέχει στον Ωφελούμενο δυνατότη εκμίευσ προκαβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού τ απόφασ υπαγωγής ή και στην περίπτωση τ κατηγορίας προκαβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η εκμίευση τ προκαβολής γίνει για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων, απ ευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό τους μετά από εντολή του Ωφελούμενου. Η μεφορά των απαραίτητων, για την υλοποίηση του έργου, υλικών και συστημάτων γίνει με ευθύνη του προμηθευτή, ο οποίος εκδίδει κατάλληλο παραστικό δαπάν και σχετικό Δελτίο Αποστολής (Δ.Α.), ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωση του εντύπου «Καγραφής Παρεμβάσεων Ολοκλήρωσ Έργου» (Παράρτημα Χ). Τα Δ.Α. συνοδεύονι από αντίγραφα πιστοποίησ των ενεργειακών χαρακτηριστικών των υλικών /συστημάτων. Το Δ.Α. πρέπει να εκδίδει σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Κ.Β.. ημειώνει ότι σε περίπτωση που ως παραστικό δαπάν εκδίδει τιμολόγιο, αυτό θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ιδιώτ». την περίπτωση πολυκατοικίας, εκδίδονι διαφορετικά παραστικά για κάθε διαμέρισμα που αφορούν αποκλειστικά σε μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις και ένα παραστικό για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις με την ένδειξη «διαχείριση πολυκατοικίας». Επιλέξιμα για το Πρόγραμμα είναι παραστικά δαπανών επί πιστώσει, καθώς και εξοφλημένα παραστικά στην περίπτωση πληρωμής Ενεργειακού Επιθεωρητή και ασφαλιστικών εισφορών, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του κάθε έργου μετά από την ημερομηνία έναρξ επιλεξιμότ τ αίτησ του Ωφελούμενου (ημερομηνία έκδοσ του ΠΕΑ κατά την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση) και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησ. Τα παραστικά δαπανών θα πρέπει να προέρχονι μόνο από έναν προμηθευτή / ανάδοχο ανά κατηγορία δαπάν, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι τυχόν απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονι από την κείμενη νομοθεσία. Δεν λαμβάνονι υπόψη: Πληρωμές που διενεργεί ο Ωφελούμενος με εξαίρεση την πληρωμή Ενεργειακού Επιθεωρητή και ασφαλιστικών εισφορών. Φορολογικά στοιχεία οποία εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξ επιλεξιμότ, ανεξάρτη αν εξοφλούνι αργότερα. Η εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιγών τρίτων. Πληρωμές οι οποίες έγιναν με τρόπο και με παραστικά οποία δεν είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και τοιχείων και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Τα παραστικά δαπανών και αντίστοιχα Δ.Α. που δεν θα εκδίδονι σύμφωνα με ανωτέρω, δεν θα γίνονι δεκτά και οι σχετικές δαπάνες δεν θα θεωρούνι επιλέξιμες για το Πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο προμηθευτής των υλικών / συστημάτων παρέχει για χαρακτηριστικά τους Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, (σύμφωνα με το υπόδειγμα του 5

6 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Παραρτήματος IΧ_Β του Οδηγού του Προγράμματος) και ο ανάδοχος του έργου παρέχει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΧ_Α του Οδηγού του Προγράμματος, για την ορθή εγκατάσση/ τοποθέτηση / εφαρμογή βάσει των προϋποθέσεων που θέτει ο προμηθευτής ή/και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής. ε περίπτωση που ο προμηθευτής των υλικών και ο ανάδοχος του έργου είναι το ίδιο πρόσωπο, συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση για το σύνολο των ανωτέρω (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΧ-Γ του Οδηγού του Προγράμματος). Ο Ωφελούμενος έχει την υποχρέωση να συνυποβάλει στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό τις ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις, προκειμένου να χορηγηθούν κίνητρα Διαδικασία καβολής των κινήτρων του Προγράμματος Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια τ δεύτερ ενεργειακής επιθεώρησ ακολουθείι η παρακάτω διαδικασία (βάσει των εντύπων του Παραρτήματος ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος): I. Ο Ωφελούμενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, προσκομίζει απαραίτη δικαιολογητικά (Παράρτημα ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος) στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. II. III. Διενεργείι έλεγχος των δικαιολογητικών από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Με χρήση του Πληροφοριακού υστήματος και σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής διαμορφώνει, βάσει των επί πιστώσει παραστικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών και τυχόν καβεβλημένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον ωφελούμενο που έχουν καγραφεί στο έντυπο καγραφής παρεμβάσεων (Παράρτημα ΧΙ του Οδηγού του Προγράμματος), ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός. Επιπλέον, στην περίπτωση πολυκατοικίας, η διαμόρφωση του επιλέξιμου προϋπολογισμού τ προηγούμεν παραγράφου II, ανά Ωφελούμενο, γίνει λαμβάνονς υπόψη την αναλογία κόστους που προκύπτει από το έντυπο επιμερισμού κόστους (Παράρτημα ΧΙ του Οδηγού του Προγράμματος). IV. την περίπτωση που το έργο έχει υλοποιηθεί με υπέρβαση του επιλέξιμου προϋπολογισμού συνολικά ή σε επίπεδο κατηγορίας δαπάν, ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός διενεργεί τις πληρωμές για το υπερβάλλον κόστος βάσει των επί πιστώσει παραστικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών με πόρους του Ωφελούμενου μετά από εντολή του. V. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκμιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου και καβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών σύμφωνα με οριζόμενα στο κεφάλαιο 4 του Οδηγού του Προγράμματος. την περίπτωση καβεβλημένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον Ωφελούμενο, ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός καβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον Ωφελούμενο. VI. την περίπτωση πολυκατοικίας, ποσά τ προηγούμεν παραγράφου V χρησιμοποιούνι και για την πληρωμή του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων, επιμεριζόμενα στους Ωφελούμενους. VII. VIII. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός καβάλλει το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων που δικαιούι ο Ωφελούμενος. την περίπτωση πολυκατοικίας το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων καβάλλει στον εκπρόσωπο των Ωφελουμένων, ο οποίος το κανέμει στους ιδιοκτήτες. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός επισημαίνει στο σώμα των προσκομισθέντων παραστικών δαπανών το ποσό τ επιχορήγησ ως εξής: «Παραστικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ οίκον, με βάση το ΠΕΑ...Για το σύνολο των δαπανών του έργου επιχορηγήθηκε ποσό..». την περίπτωση πολυκατοικίας ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκδίδει σχετική ανάλυση κόστους για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις ανά διαμέρισμα. Επισημαίνει ότι το έργο θεωρείι ολοκληρωμένο όν έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις (στην περίπτωση πολυκατοικίας οι παρεμβάσεις του συνόλου των ιδιοκτητών καθώς και οι κοινόχρηστες παρεμβάσεις) και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες. 6

7 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει μη ολοκλήρωση του έργου, μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος κατά την υλοποίηση ή απόκλιση από τον επιλέξιμο προϋπολογισμό τ απόφασ υπαγωγής εφαρμόζονι οριζόμενα στην ακόλουθη ενότη 2.5. για τις συνέπειες μη τήρησ των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος υνέπειες μη τήρησ των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος ε περίπτωση μη ολοκλήρωσ του έργου εκδίδει από τον Δικαιούχο απόφαση ανάκλησ υπαγωγής του έργου του Ωφελούμενου από το Πρόγραμμα, η οποία συνεπάγει τη μη χορήγηση των κινήτρων. υγκεκριμένα, στην περίπτωση όπου έχει εκμιευθεί η προκαβολή και ο Ωφελούμενος δεν υλοποιεί το έργο, καθώς και στην περίπτωση όπου μετά την υλοποίηση του έργου και κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών για την εκμίευση του υπολοίπου ποσού του δανείου διαπιστωθεί η μη επίτευξη του ελάχισ στόχου του προγράμματος (Κεφάλαιο 3 του Οδηγού), η δανειακή σύμβαση δεν διέπει πλέον από τους όρους του Προγράμματος επισύρονς τις συνέπειες που προβλέπονι στους όρους αυτής. Η απόφαση ανάκλησ υπαγωγής κοινοποιείι στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την ενημέρωση του Ωφελούμενου και την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών. ε περίπτωση ολοκλήρωσ του έργου με προϋπολογισμό μικρότερο από τον επιλέξιμο βάσει τ απόφασ υπαγωγής του έργου του Ωφελούμενου, είτε επειδή προσκομισθέν παραστικά υπολείπονι του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου είτε επειδή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξόφλησή τους (μη καβολή από τον Ωφελούμενο του υπερβάλλοντος ποσού), τροποποιείι ανάλογα από τον Δικαιούχο η απόφαση υπαγωγής, αναπροσαρμόζονι κίνητρα, καθώς και το ποσό με το οποίο ο Δικαιούχος συμμετέχει στο δανειακό κεφάλαιο, ενώ η δανειακή σύμβαση αναπροσαρμόζει βάσει του νέου επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η τροποποίηση τ απόφασ υπαγωγής κοινοποιείι στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την ενημέρωση του Ωφελούμενου και την αναπροσαρμογή τ δανειακής σύμβασ. Το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει εκμιευθεί είτε επιστρέφει άμεσα από τον Ωφελούμενο είτε αποτελεί αντικείμενο νέας δανειακής σύμβασ που δεν διέπει από τους όρους του Προγράμματος. ε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση του έργου, διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση ή τροποποίηση τ απόφασ υπαγωγής και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων από τον Ωφελούμενο ή την αναπροσαρμογή αυτών. ε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση του έργου, καγγελθεί η δανειακή σύμβαση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ο Δικαιούχος δεν καβάλλει πλέον τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. ε κάθε περίπτωση, δεν ανακαλείι η απόφαση υπαγωγής και ο Δικαιούχος δεν ανακτά καβληθέν κίνητρα από τον Ωφελούμενο. ε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησ του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή του, διαπιστωθεί η μη τήρηση των όρων επιλεξιμότ του έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση τ απόφασ υπαγωγής του Ωφελούμενου και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων Υποχρεώσεις του Ωφελούμενου Ο ωφελούμενος του Προγράμματος υποχρεούι: Να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονι στον Οδηγό του Προγράμματος. Να τηρεί τους όρους που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση με την Τράπεζα. Να δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνονς το έργο τους και παρέχονς σχετικά ζητούμενα στοιχεία. Να διατηρήσει το έργο για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή του Να τηρεί, καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησ των παρεμβάσεων, την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και άδειες που προβλέπονι από αυτή. 7

8 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Για την ΕΤΕΑΝ ΑΕ Ο Πρόεδρος & Διευθύνων ύμβουλος Γεώργιος Η. Γεροντούκος υνημμένα: - Πίνακας 1: τοιχεία χρηματοδότησ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων - Πίνακας 2: Πίνακας Υπαγωγής Ωφελούμενων Κοινοποίηση: - Επενδυτική Επιτροπή «Ταμείο Εξοικονομώ κατ Οίκον» - ΕΥΕΔ/ΕΝΚΑ - ΕΥΔ ΕΠΑΕ 8

9 ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗ ΟΠ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΧΟ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Τ ΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΑΙΤΜΕΝΗ ΠΙΤΩΗ Τ ΕΤ ΕΚΔΟΗ ΤΗ ΑΠΟΦΑΗ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Πίνακας 1: τοιχεία χρηματοδότησ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. (Οι Πράξεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος συγχρηματοδοτούνι από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξ (ΕΤΠ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΑ 4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ Τ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΥΤΗΜΑΤΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΧΥΗ ΤΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Ανγωνιστικότη και Άξονας προτεραιότ 4: ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ - ΑΞΟΝΑ ΤΑ 6: ΠΡΟΤΑΙΑ ΑΤΜΟΦΑΙΡΙΚ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξ Άξονας προτεραιότ 6: "Προσσία ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΑ 7: ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Άξονας προτεραιότ 7: ποιότ ζωής ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΑ 8: ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Άξονας προτεραιότ 8: ποιότ ζωής ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΑ 1: ΕΝΙΧΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΕΛΑΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Αττικής Άξονας προτεραιότ 1: ς-ενέργειας στην Περιφέρεια ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΑ 3: ΥΠΟΔΟΜΕ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΡΟΠΕΛΑΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙ ΑΙΓΑΙ Κρήτ και Νήσων Αιγαίου Άξονας προτεραιότ 3: "Υποδομές και υπηρεσίες ς στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ - ΑΞΟΝΑ ΤΑ 5: ΑΕΙΟΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλίας τερεάς Ελλάδας - Ηπείρου Άξονας προτεραιότ 5: ποιότ ζωής τερεάς Ελλάδας ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 9

10 ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗ ΟΠ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΧΟ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Τ ΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΑΙΤΜΕΝΗ ΠΙΤΩΗ Τ ΕΤ ΕΚΔΟΗ ΤΗ ΑΠΟΦΑΗ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ανγωνιστικότη και Άξονας προτεραιότ 4: ενίσχυση τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Άξονας προτεραιότ 7: ποιότ ζωής ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Άξονας προτεραιότ 8: ποιότ ζωής ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Αττικής Άξονας προτεραιότ 1: ς-ενέργειας στην Περιφέρεια ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙ ΑΙΓΑΙ Κρήτ και Νήσων Αιγαίου Άξονας προτεραιότ 3: "Υποδομές και υπηρεσίες ς στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλίας τερεάς Ελλάδας - Ηπείρου Άξονας προτεραιότ 5: ποιότ ζωής τερεάς Ελλάδας ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 10

11 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΑΡΙΘΜΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΟΔΟ ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΑΡΧΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΛΛ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ (Ε ΜΗΝΕ) ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΑΡΙΤΟ ΚΟΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΟΤΟ ΥΜΒΛ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ ΚΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : 1ΟΡΟΦ ΠΑΝΟΡΜ 29, Δ.Δ.Πολυκάστρο Κιλκίς T.K υ ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 6.192, , , , ,54 476,00 250, ΤΕΦΑΝΙΔ ΘΕΟΔΩΡΑ : B6 ΔΗΜΟΘΕΝ 4, T.K Δ.Δ. & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 6.365, , , , ,48 393,32 250, ΑΡΜΥΡΙΩΤΗ ΑΝΑΤΑΙΟ :Α2 ΒΑΙΛΙΚΗ 93, T.K Δ.Δ.τυλίδος Φθιώτιδος τερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 8.482, , , , ,02 304,00 250, Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΔΕΠΟΙΝΑ : Μονοκατοικία ΒΑΙΛΕΩΝΟΙΚΟ Δ.Δ.Βασιλεωνοίκ Χίου Βορείου Αιγαίου -, T.K ου Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 400,00 250, ΚΟΝΤΟΠΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ :Α2 Μονοκατοικία ΤΡΥΠΕ ΚΑΤΝΑ - ΛΥΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ 0, T.K Δ.Δ.Κατούν Λευκάδας Ιονίων Νήσων "Προσσία Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 400,00 250, Ανάπτυξ ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ : Ι ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙ 24, T.K Δ.Δ.Ιωαννιτών Ιωαννίνων Ηπείρου Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,27 416,96 250, ΠΙ ΑΡΤΕΜΙΙΑ : 1 ΕΓΝΑΤΙΑ 88, T.K Δ.Δ.Φερών & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 7.293, , , , ,65 445,80 250, ΧΙΛΙΑΡΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ : 1 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΥΠΟΛΕΩ 17, Δ.Δ.Φερών T.K & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,55 464,00 250, ΒΛΑΧΟΠΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ : Β ΟΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩ Δ.Δ.Άργους 31, T.K Ορεστικού ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,08 373,64 250, ΞΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ :Α2 Δ1 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 76, T.K Δ.Δ.Γρεβενών Γρεβενών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 9.700, , , , ,00 430,72 250, ΕΡΝΑΝΤΕ ΜΑΙΑ ΜΑΡΘΑ ΓΚΛΟΡΙΑ :Α2 ΙΟΓ ΠΛΩΤΙΝ 5, T.K Δ.Δ.Νέας Μάκρ Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργειας ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,90 694,00 250, ς-ενέργειας ΙΓΝΑΤΙ ΑΝΑΤΑΙΟ :Α2 Μονοκατοικία ΚΥΡΙΑ 0, T.K Δ.Δ.Κυρίων & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 4.600, , , , ,00 570,00 250, ΧΡΙΤΟΔΛΟ Υ ΜΑΡΙΑΝΘΗ : Β ΟΡ. ΠΑΡΟΔΟ Δ.Δ.Αλεξανδρου ΔΩΔΕΚΑΝΗ πόλεως 33, T.K & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,09 621,32 250, ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ : Α ΟΡ. ΑΝΤΙΤΑΕΩ 56, T.K Δ.Δ.Δρυμού ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 584,80 250, ΙΑΔ ΔΗΜΗΤΡΑ : 1 ΟΡ ΑΡΙΤΕΙΔΗ ΧΡΗΤΙΔΗ 9, T.K Δ.Δ.Ιωαννιτών Ιωαννίνων Ηπείρου Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 7.288, , , , ,60 340,00 250, ΓΚΑΚΝΗ ΑΝΝΑ :Β 6 ΜΕΟΛΟΓΓΙ 21-23, T.K. Δ.Δ.Βύρωνος Αθηνών Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργειας ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 8.017, , , , ,64 484,00 250, ς-ενέργειας ΠΑΠΑΝΤΩΝΙ ΚΑΛΛΙΟΠΗ :Α2 Β ΟΡΟ ΕΛΛΩΝ 15, T.K Δ.Δ.Ηγουμενίτση ς Θεσπρωτίας Ηπείρου Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 9.707, , , , ,58 646,96 250, ΤΟΛΑΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ : Μονοκατοικία ΦΥΛΑΚΤΟ 0, T.K Δ.Δ.Φυλακτού & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,81 400,00 250, ΝΤΡΙΖ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ- ΙΝΩ : Γ1 ΑΘ.ΕΡΓΑΝΗ 32, T.K Δ.Δ.Τρικκαίων Τρικάλων Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,21 412,00 250, ελίδα 1 από 53

12 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΞΟΝΑ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΑΛΛ ΤΑ Κ ΕΓΓΡΑΦ "Προσσία ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Περιβάλλον ΓΕΩΡΓΙΑ : ΟΔΟ ΑΤΡ Δ.Δ.Άστρους Αρκαδίας Πελοποννήσου Λ 0, T.K Ανάπτυξ ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΤΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (Ε ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΧΑΡΙΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΗΝΕ) ΜΟ Ανγωνιστικότη και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 300,00 250, Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ ΜΠΕΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟ : 6 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝ Δ.Δ.Καβάλας Καβάλας & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 8.550, , , , ,00 484,00 250, ΛΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ : ΙΟΓ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 0, T.K Δ.Δ.Ευηνοχωρίο Αιτωλοακαρνανί Ελλάδας υ ας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,55 448,80 250, ΜΠΑΛΑΛΑ ΑΝΑΤΑΙΑ :Α2 Α ΟΡΟ ΑΘΑΝΑΙ ΔΙΑΚ 10, T.K. Δ.Δ.Ιαλυσού Δωδεκανήσου Νοτίου Αιγαίου "Υποδομές και "Υποδομές και υπηρεσίες υπηρεσίες Κρήτ και Κρήτ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,38 456,00 250, Νήσων Αιγαίου ς στην Νήσων Αιγαίου ς στην Περιφέρεια Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου" Νοτίου Αιγαίου" ΙΔΕΡΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : Μονοκατοικία ΑΤΡΟ 0, T.K. Δ.Δ.Άστρους Αρκαδίας Πελοποννήσου "Προσσία Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,28 400,00 250, Ανάπτυξ ΙΔΕΡΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : Μονοκατοικία ΔΗΜΟΤΙΚΗ- ΑΤΡΟ 0, T.K. Δ.Δ.Άστρους Αρκαδίας Πελοποννήσου "Προσσία Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 400,00 250, Ανάπτυξ ΡΕΝΕΗ ΜΑΡΙΕΤΑ : Μονοκατοικία ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 0, Δ.Δ.Αγίας T.K Μαρίν Ζακύνθου Ιονίων Νήσων "Προσσία Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,67 400,00 250, Ανάπτυξ ΔΟΙΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ :Α2 Α ΟΡ ΚΥΜΗ 0, T.K Δ.Δ.Κύμ Ευβοίας τερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,25 540,00 250, Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς ΚΛΗ ΙΩΑΝΝΗ :Α2 3 ΑΓΑΘΩΝΟ 64, Δ.Δ.Αμπελοκήπ T.K ων ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,30 300,00 250, ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤ Η ΧΡΥΟΤΟΜΟ : Μονοκατοικία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΚΡΥΑ Δ.Δ.Κρύας ΒΡΥΗ 0, T.K. Βρύσ Καρδίτσας Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,55 400,00 250, ΚΩΦΙΔΗ ΧΡΗΤΟ :Α2 Α3-1 25Η ΜΑΡΤΙ 35, T.K Δ.Δ.Κιλκίς Κιλκίς ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 7.855, , , , ,73 443,32 250, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ Δ ΔΗΜΗΤΡΑ : Γ ΟΡ. ΤΡΑΤ.ΜΑΚΡΥΓΙ Δ.Δ.υρουπόλ ΑΝΝΗ 3, T.K. εως ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 4.771, , , , ,12 302,16 250, ΦΝΤΚΙΔΟ Υ ΜΥΡΟΦΟΡΑ : 2 ΟΡ ΧΑΝΙ ΓΡΑΒΙΑ 39, T.K Δ.Δ.υρουπόλ εως ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 7.140, , , , ,04 300,00 250, ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚ Η ΖΑΦΕΙΡΩ : Α ΟΡ ΚΟΠΕΛΟ - ΓΛΩΗ Δ.Δ.Γλώσσ Μαγνησίας Θεσσαλίας ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ 0, T.K Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,36 756,40 250, ΧΡΥΙΔ ΒΑΙΛΙΚΗ : Μονοκατοικία ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΕΡΙΤΑΗ 0, T.K Δ.Δ.Περιστάσεω ς Πιερίας ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 400,00 250, ΤΡΜΠΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : Μονοκατοικία ΔΟΜΟΚΟ 0, T.K Δ.Δ.Δομοκού Φθιώτιδος τερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,06 400,00 250, Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς ΨΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ :Α2 Μονοκατοικία ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ 0, T.K Δ.Δ.Παρακοίλων Λέσβου Βορείου Αιγαίου Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,92 514,02 250, ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΒΑΙΛΕΙΟ : ΙΟΓ. ΦΛΑΜΛΙ 8, T.K Δ.Δ.Τρικκαίων Τρικάλων Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,40 431,40 250, ΠΕΤΡΟΠΛΟ ΧΡΗΤΟ :Α2 Δ3 ΚΕΦΑΛΗΝΝΙΑ 29, T.K Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊας Ελλάδας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 7.995, , , , ,95 362,00 250, ελίδα 2 από 53

13 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΑΛΛ Κ ΕΓΓΡΑΦ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠ Ανγωνιστικότη ΑΙΔΗΨ 5, T.K. ΖΩΪΤΑ : Β1 Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊας Ελλάδας και Λ ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΤΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (Ε ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΧΑΡΙΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΗΝΕ) ΜΟ Ανγωνιστικότη και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 3.556, ,00 970, , ,20 335,76 250, Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠ ΖΩΪΤΑ : Λ ΑΙΔΗΨ 5, T.K. Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊας Ελλάδας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 3.556, ,00 970, , ,20 335,76 250, ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠ ΖΩΪΤΑ : Λ ΙΟΓ. ΑΙΔΗΨ 5, T.K. Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊας Ελλάδας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 3.556, ,00 970, , ,20 300,00 250, ΓΚΟΛΟΒΟΔΑ ΤΕΡΓΙΑΝΗ : Μονοκατοικία ΚΩΤΟΠΛ 11, T.K Δ.Δ.ερρών ερρών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 400,00 250, ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΡΗΤΟ : Δ ΟΡ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ 8, T.K Δ.Δ.Τρικκαίων Τρικάλων Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,43 625,08 250, ΚΑΛΑΜΠΚΑ ΜΑΡΘΑ : Δ1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 0, T.K Δ.Δ.Λευκοπηγής Κοζάν ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,16 458,80 250, ΚΑΡΑΜΠΑΗ ΕΥΔΟΞΙΑ : Μονοκατοικία ΚΟΠΕΛΟ 0, T.K Δ.Δ.κοπέλου Λέσβου Βορείου Αιγαίου Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,04 400,00 250, ΤΑΝΔΗ ΜΑΡΙΑ :Α2 Ι ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 10, T.K Δ.Δ.Νέας Μαγνησίας ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 9.400, , , , ,00 600,00 250, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ ΕΙΡΗΝΗ : Α ΟΡ ΜΖΑΚΙ 0, T.K Δ.Δ.Μουζακίου Καρδίτσας Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 319,64 250, ΖΙΑΠΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟ :Α2 Α-1 ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΜΟΘΡΑΚΗ 34, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 6.335, , , , ,36 300,48 250, ΚΥΡΙΑΚ ΠΗΝΕΛΟΠΗ :Α2 Δ1 ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛ 14Α, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,53 321,76 250, ΚΟΤΤΑ ΧΡΙΤΙΝΑ :Α2 Β ΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ & ΠΑΠΑΝΤΩΝΙ 6, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 4.498, , , , ,50 351,00 250, ΜΗΤΙΜΠΟΝΑ ΕΛΕΝΗ : Α3 ΧΡΥΟΤΟΜ ΜΥΡΝΗ 47, Δ.Δ.Λαρίσ Λαρίσ Θεσσαλίας T.K Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 500,00 250, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ ΟΦΙΑ : B ORO MOYZAKI 0, T.K. Δ.Δ.Μουζακίου Καρδίτσας Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,80 300,00 250, ΕΡΕΛΗ ΕΥΤΡΑΤΙΟ :Α2 Α ΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 0, T.K Δ.Δ.Λευκακίων Αργολίδος Πελοποννήσου "Προσσία Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 6.092, , , , ,34 355,72 250, Ανάπτυξ ΑΧΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ : Μονοκατοικία ΑΓ. Δ.Δ.Αγίας ΠΑΡΑΚΕΥΗ 0, Παρασκευής T.K & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 400,00 250, ΓΕΩΡΓΙ ΜΙΧΑΗΛ : Μονοκατοικία Δ.Δ. ΠΡΟΑΤΕΙ 0, Δ.Δ.Προαστίου T.K Κοζάν ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,93 905,80 250, ΤΑΙΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ : 1 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 7, T.K Δ.Δ. & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 4.688, , , , ,60 336,00 250, ΘΕΟΔΩΡ ΗΛΙΑ : Μονοκατοικία ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ - ΤΡΤΑ Δ.Δ.Πενλόφου ΔΗΜΗΤΡΙ 0, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 9.780, , , , ,00 400,00 250, ελίδα 3 από 53

14 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΞΟΝΑ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΑΛΛ ΤΑ Κ ΕΓΓΡΑΦ "Υποδομές και υπηρεσίες ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ 24, Δ.Δ.Ερμουπόλε Κρήτ και ΚΜΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : Μονοκατοικία Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου T.K ως Νήσων Αιγαίου ς στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου" ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΤΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (Ε ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΧΑΡΙΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΗΝΕ) ΜΟ "Υποδομές και υπηρεσίες Κρήτ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,36 400,00 250, Νήσων Αιγαίου ς στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου" Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ ΑΛΒΑΝ ΧΡΙΤΙΝΑ : 1 Κ. ΑΝΔΡΙΩΤΗ 26, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 8.332, , , , ,71 300,00 250, ΜΠΟΒΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ : Α ΟΡ. ΚΑΑΝΔΡ 55, T.K Δ.Δ.Θηβαίων Βοιωτίας τερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,88 688,00 250, Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς ΠΑΝΔΟΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : Γ ΟΡΟ ΑΝΩ ΤΖΜΑΓΙΑ 1, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 5.063, , , , ,74 308,00 250, ΠΕΤΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ : Α2 ΒΛΓΑΡΟΚΤΟ Ν 103, T.K. Δ.Δ.Δεσκάτ Γρεβενών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,36 300,00 250, ΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΤΑ :Α2 ΟΡ 1 25 ΜΑΡΤΙ 9, T.K Δ.Δ.ούδας Χανίων Κρήτ Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,86 480,80 250, ΤΡΙΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ :Α2 Μονοκατοικία ΒΓΙΑΤΟ 0, T.K Δ.Δ.Βουγιάτου Ζακύνθου Ιονίων Νήσων "Προσσία Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 6.294, , , , ,08 697,02 250, Ανάπτυξ ΘΕΟΔΩΡΙΔ ΠΑΝΑΓΙΛΑ : 2 ΟΡ 28 ΟΚΤΩΒΡΙ Δ.Δ.Νεαπόλεως 6, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 300,00 250, ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑ ΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ : Ι Δ. ΒΙΖΒΥΖΗ 9, T.K Δ.Δ.Κομοτηνής Ροδόπ & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 5.798, , , , ,64 387,16 250, ΜΠΑΤΙΛΑ ΑΘΑΝΑΙΟ : Μονοκατοικία ΚΟΙΜΗΗ ΘΕΟΤΟΚ 0, T.K Δ.Δ.Νέων Καρυών Λαρίσ Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 400,00 250, ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ :Α2 Δ2 ΑΝ. ΑΓΓΕΛΩΝ - Δ.Δ.Αγίας ΙΚΑΡ 3, T.K. Τριάδος ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 3.704, , , , ,40 324,00 250, ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΕΥΔΟΚΙΑ : Α ΟΡ ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔ 33-35, Δ.Δ.Πειραιώς Πειραιώς Αττικής Αττικής T.K Αττικής ς-ενέργειας ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 5.317, , , , ,46 347,60 250, ς-ενέργειας ΚΛΑΠΑΝΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ : 1 OΡ ΥΨΗΛΑΝΤ 13, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 6.652, , , , ,75 425,20 250, ΑΝΑΓΝΩΤ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ : Μονοκατοικία ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟ 0, Δ.Δ.Κάτω T.K Τρίτους Λέσβου Βορείου Αιγαίου Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 3.800, , , , ,00 400,00 250, ΜΠΛΙΑΤΙ ΠΑΤΡΑ : Μονοκατοικία ΦΑΡΑΛΩΝ 82, T.K Δ.Δ.Νικαίας Λαρίσ Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 400,00 250, ΚΑΤΑΜΠΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ : Μονοκατοικία ΔΙΜΗΝΙ 0, T.K Δ.Δ.Διμηνίου Μαγνησίας Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,44 400,00 250, ΚΑΤΟΓΙΑΝΝΟ Υ ΕΛΕΝΗ : Α ΟΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3, T.K Δ.Δ.Λαμιέων Φθιώτιδος τερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 5.440, , , , ,25 301,60 250, Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς ΚΑΠΡΑΛΟ ΑΡΙΤΕΙΔΗ : Α ΟΡ. Λ.ΠΑΠΑΚΩΝΤ ΑΝΤΙΝ 120, Δ.Δ.Νεμέας Κορινθίας Πελοποννήσου T.K "Προσσία Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,60 586,84 250, Ανάπτυξ ΗΛΙΑΔΗ ΤΥΛΙΑΝΟ : Μονοκατοικία ΒΑΘΥΛΑΚΚΟ 0, T.K Δ.Δ.Μοναστηρακ ίου & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,70 400,00 250, ελίδα 4 από 53

15 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΑΡΙΘΜΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΟΔΟ ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΑΡΧΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΛΛ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ (Ε ΜΗΝΕ) ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΑΡΙΤΟ ΚΟΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΟΤΟ ΥΜΒΛ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ ΤΙΜΠΕΡΙΔ ΒΑΙΛΙΚΗ :Α2 1 ΙΔΗΡΟΧΩΡΙ Δ.Δ.Κομοτηνής 5Α, T.K Ροδόπ & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 452,76 250, ΔΗΜΟΠΛ ΑΝΝΑ : Μονοκατοικία ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 13, Δ.Δ.Ν.Κερασιάς T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 5.700, , , , ,00 400,00 250, ΚΝΔΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ :Α2 Ο1 ΚΡΜΛΗ 148, T.K Δ.Δ.Ρεθύμν Ρεθύμν Κρήτ Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 4.824, , , , ,40 324,52 250, ΜΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ : Μονοκατοικία ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 53, T.K Δ.Δ.Καλαμπάκας Τρικάλων Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,80 400,00 250, ΤΕΡΓΙ ΧΡΗΤΟ : Δ4-Α ΒΛΓΑΡΟΚΤΟ Ν 45Α, T.K. Δ.Δ.Ελασσόνος Λαρίσ Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,50 341,80 250, ΤΙΜΠΕΡΙΔ ΒΑΙΛΙΚΗ :Α2 4 ΟΡ ΑΜΑΚΟΒΙ - ΛΑΜΨΑΚ 16- Δ.Δ.Κομοτηνής 20, T.K Ροδόπ & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 9.111, , , , ,92 300,00 250, ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΑΧΙΛΛΕΥ : Ι ΑΛ. ΜΙΝΩΤΗ 3, Δ.Δ.Λαρίσ Λαρίσ Θεσσαλίας T.K Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 9.738, , , , ,60 300,00 250, ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΑΧΙΛΛΕΑ : Α ΟΡΟ ΑΛΕΞΗ ΜΙΝΩΤΗ Δ.Δ.Λαρίσ Λαρίσ Θεσσαλίας 3, T.K Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 416,00 250, ΠΑΧΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ :Α2 3 ΟΡΟ ΘΕΟΔΟΗ ΝΛΙΑ 5, T.K. Δ.Δ.Κομοτηνής Ροδόπ & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 4.605, , , , ,75 353,68 250, ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ :Α2 1Ο ΦΛΟΓΗΤΑ 00, T.K Δ.Δ.Φλογητών Χαλκιδικής ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 760,96 250, ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ : 55 ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕ 55, Δ.Δ.Καστορίας T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 340,40 250, ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙ ΜΕΝΕΛΑΟ : Μονοκατοικία - ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟ 0, T.K Δ.Δ.Χουστουλιαν ών Ηρακλείου Κρήτ Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,84 508,90 250, ΠΛΙΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ :Α2 ΠΑΡΝΗΘΟ 68, Δ.Δ.Ιλίου (Νέων Αθηνών Αττικής Αττικής T.K Λιοσίων) Αττικής ς-ενέργειας ΤΡΑΠΕΖΑ ς-ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩ 9.696, , , , ,88 384,00 250, ΖΑΦΕΙΡΟΠΛ ΩΤΗΡΛΑ :Α2 Β1 ΑΝΤΩΝΙ ΠΕΤΡΑΛΙΑ 1, T.K Δ.Δ.Αμαλιάδος Ηλείας Ελλάδας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ και και ΠΕΙΡΑΙΩ 7.017, , , , ,11 300,00 250, ΑΝΤΩΝΟΠΛ ΘΕΟΔΩΡΟ : Ο Α ΦΥΛΑΙΩΝ 39, T.K Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργειας ΤΡΑΠΕΖΑ ς-ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,60 300,00 250, ΑΝΤΩΝΟΠΛ ΘΕΟΔΩΡΟ : Ο Ι ΦΥΛΑΙΩΝ 39, T.K Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργειας ΤΡΑΠΕΖΑ ς-ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 300,00 250, ΒΛΑΔΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : ΑΡ.2 ΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟ ΥΛ 35, T.K. Δ.Δ.Νιγρίτ ερρών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 400,00 250, ΠΑΠΑΤΟΙΤΗ ΤΡΑΙΑΝΟ : ΒΟΡ ΚΑΡΑΪΤΗ 14, T.K Δ.Δ.Γιαννιτσών Πέλλας ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,39 393,84 250, ΜΑΛΙΓΚΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ :Α2 ΙΟΓ ΛΥΚΡΓ 15, T.K Δ.Δ.Γιαννιτσών Πέλλας ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 7.899, , , , ,97 660,00 250, ελίδα 5 από 53

16 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΩΦΕΛΜΕΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΜΠΑΤΑΤΕΓΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ :Α2 ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΑΡΧΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΟΤΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (Ε ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΑΛΛ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΧΑΡΙΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΗΝΕ) ΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ ΧΡ Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΟΡ2 ΠΑΠΑΜΑΝ 1, Δ.Δ.Τρικκαίων Τρικάλων Θεσσαλίας και και , , , , ,94 336,00 250, ΠΕΙΡΑΙΩ T.K Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ ΛΕΜΠΕΗ ΧΡΥΛΑ :Α2 A ΟΡ ΡΕΘΥΜΝ 13, Δ.Δ.Αγίας T.K Βαρβάρας Αθηνών Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργειας ΤΡΑΠΕΖΑ ς-ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,85 456,00 250, ΠΛΑΤΗ ΑΘΑΝΑΙΟ : Μονοκατοικία - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛ Δ.Δ.Νέας 36, T.K Αγχιάλου Μαγνησίας Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 400,00 250, ΦΥΤΙΛΗ ΑΛΕΞΙΑ : ΠΕΡΙΚΛΕ 6, T.K Δ.Δ.Αλμυρού Μαγνησίας Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 559,64 250, ΤΜΠ ΑΝΑΤΑΙΑ :Α2 Μονοκατοικία - ΚΜΑΡΙΑ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΑ -, T.K Δ.Δ.Χαλκιδέων Ευβοίας τερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ Ελλάδας - Ελλάδας - ΠΕΙΡΑΙΩ Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς , , , , ,76 412,54 250, ΠΑΠΑΔΟΠΛ ΕΛΙΑΒΕΤ : 1ΑΟΡ ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝ Δ.Δ.Βέροιας 2, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,60 300,00 250, ΚΑΠΠΑ ΜΙΧΑΗΛ : ΚΥΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ 7Α, Δ.Δ.Ιωαννιτών Ιωαννίνων Ηπείρου T.K Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,83 438,52 250, ΙΩΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ :Α2 Μονοκατοικία - ΚΑΡΑΙΚΑΚΗ ΚΙΤΡΟ, T.K Δ.Δ.Πύδνας Πιερίας ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,20 400,00 250, ΛΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ : Μονοκατοικία - ΠΟΛΥΝΕΡΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 01, Δ.Δ.Πολυνερίου Γρεβενών T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,09 400,00 250, ΛΑΜΠΡ ΜΟΙΡ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ :Α2 ΑΟΡ ΓΕΩΡΓΙ ΜΑΤΚΑ 11, Δ.Δ.Χαλκιδέων Ευβοίας τερεάς Ελλάδας T.K Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ Ελλάδας - Ελλάδας - ΠΕΙΡΑΙΩ Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς , , , , ,00 520,00 250, ΘΑΝΟ ΠΕΤΡΟ : -, T.K Δ.Δ.Αμπελειών Πέλλας ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 513,28 250, ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΟ : Μονοκατοικία - ΑΝΑΒΡΑ -, T.K Δ.Δ.Ανάβρας Λαρίσ Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 450,66 250, ΓΕΝΝΑΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α2 ΠΑΙΟ 0, T.K Δ.Δ.Πασίου Κορινθίας Πελοποννήσου "Προσσία Περιβάλλον Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ και ΠΕΙΡΑΙΩ Ανάπτυξ , , , , ,19 440,00 250, ΓΡΙΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ :Α2 Β ΟΡ ΝΑΥΑΡΙΝ 13, T.K Δ.Δ.Γλυφάδας Αθηνών Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργειας ΤΡΑΠΕΖΑ ς-ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩ 4.575, , , , ,33 540,80 250, ΓΑΛΑΝΟΠΛΟ Υ ΑΡΙΑΔΝΗ :Α2 ΙΟΓ ΔΗΜΗΤΡΙ ΧΟΡΝ 11, T.K Δ.Δ.Ασβεστοχωρ ίου ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 512,00 250, ΜΥΡΙΑΓΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ :Α2 Μονοκατοικία - ΝΙΚ. ΥΛΛΑ 6, T.K Δ.Δ.Χίου Χίου Βορείου Αιγαίου Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,98 400,00 250, ΜΑΓΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ : Μονοκατοικία - ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ -, T.K Δ.Δ.Αγναντερού Καρδίτσας Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 456,00 250, ΜΑΝΩΛΗ ΑΠΟΤΟΛΟ : 1 ΓΥΜΝΑΤΗΡΙΟ Υ 5, T.K Δ.Δ.Αγιάς Λαρίσ Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 631,24 250, ΚΟΝΤΑΞΗ ΞΑΝΘΗ : Μονοκατοικία - ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ -, T.K Δ.Δ.Ελατοχωρίο υ Πιερίας ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 8.985, , , , ,61 400,00 250, ελίδα 6 από 53

17 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΩΦΕΛΜΕΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΚΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ : ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΑΡΧΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΟΤΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (Ε ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΑΛΛ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΧΑΡΙΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΗΝΕ) ΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ ΑΛΕΞ Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ Β ΟΡ ΜΑΤΡΟΒΑΙΛ Δ.Δ.Λεχαινών Ηλείας Ελλάδας και και 5.753, , , , ,75 368,00 250, ΠΕΙΡΑΙΩ Η 33, T.K Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : ΑΔ 2 ΨΥΧΝΤΑΚΗ 9, T.K Δ.Δ.Ρεθύμν Ρεθύμν Κρήτ Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ και και ΠΕΙΡΑΙΩ 7.312, , , , ,25 371,36 250, ΜΑΡΚΟΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ : Μονοκατοικία - ΠΟΕΙΔΩΝΟ 49, T.K Δ.Δ.Πύργου Ηλείας Ελλάδας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ και και ΠΕΙΡΑΙΩ 7.555, , , , ,13 400,00 250, ΚΛΕΙΤΙΩΤΗ ΧΡΗΤΟ :Α2 A OP ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Δ.Δ.Αλεξανδρου Υ 19, T.K πόλεως & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ και και ΠΕΙΡΑΙΩ 6.784, , , , ,40 395,60 250, ΚΩΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ : 1ΟΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΠΑΠΑΝΑΤΑΙ Δ.Δ.Διαβατών 14, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,80 380,00 250, ΙΚ ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ : Β1 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ Δ.Δ.Καλαμαριάς 17, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,48 411,08 250, ΒΑΡΤΖΩΚΑ ΠΥΡΙΔΩΝ : ΙΟΓ ΠΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 3, Δ.Δ.Κρόκου T.K Κοζάν ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,67 436,36 250, ΘΕΟΔΟΟΠ ΛΟ ΙΑΚΩΒΟ :Α2 Δ1ΔΟΡ Μ.ΚΩΦΙΔΗ ΚΑΙ Λ.ΙΑΩΝΙΔ 54, T.K Δ.Δ.Καλαμαριάς ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 9.678, , , , ,68 462,60 250, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΑ : Μονοκατοικία - ΜΕΑΓΓΑΛΑ 0, T.K Δ.Δ.Αιγάν Λαρίσ Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,20 400,00 250, ΖΙΟΜΠΟΡΑ ΚΥΡΑΛΕ ΖΩΗ : Μονοκατοικία - ΚΤΟΜΥΛΙΩ Ν 42, T.K Δ.Δ.Τρικκαίων Τρικάλων Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ και και ΠΕΙΡΑΙΩ 6.158, , , , ,60 400,00 250, ΤΟΜΠΑΝ ΚΑΡΟΛΙΝΑ : Α2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 34, T.K Δ.Δ.Ναούσ ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 6.900, , , , ,02 358,56 250, ΚΑΡΑΤΟΛΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ :Α2 Δ2 ΤΡΑΠΕΖΝΤΟ 25, T.K Δ.Δ.Βέροιας ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 300,00 250, ΜΠΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : Δ2 ΕΠΤΑΠΥΡΓΙ 63, T.K Δ.Δ.υκεών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 9.302, , , , ,73 300,00 250, ΚΟΡΚΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ :Α2 Α ΟΡ ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ 35, Δ.Δ.Κισσάμου Χανίων Κρήτ T.K Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 531,72 250, ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ :Α2 Δ1 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡ 51, T.K Δ.Δ.Γρεβενών Γρεβενών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,86 395,56 250, ΝΕΤΟΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ : Α ΟΡ ΠΑΡΟΔΟ ΑΓ. ΠΕΤΡΑ 0, T.K. Δ.Δ.Διδυμοτείχου & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 506,00 250, ΑΤΖΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ : ΟΡ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡ 0, T.K Δ.Δ.Ανατολικού ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,20 795,12 250, ΚΟΛΟΜΠΟ ΜΑΡΙΑ :Α2 Ν.ΠΑΠΑΘΑΝΑ Η 5, T.K Δ.Δ.Ρόδου Δωδεκανήσου Νοτίου Αιγαίου "Υποδομές και "Υποδομές και υπηρεσίες υπηρεσίες Κρήτ και Κρήτ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 7.197, , , , ,00 353,60 250, Νήσων Αιγαίου ς στην Νήσων Αιγαίου ς στην Περιφέρεια Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου" Νοτίου Αιγαίου" ΜΙΧΑΛΟΠΛΟ ΙΩΑΝΝΗ : 1 ΟΡ Δ. Δ.Δ.Άργους ΚΕΠΑΠΤΟΓΛΟ Ορεστικού Υ 3Α, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 5.982, , , , ,40 515,08 250, ελίδα 7 από 53

18 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΑΛΛ Κ ΕΓΓΡΑΦ Ανγωνιστικότη ΡΑΧΗ 0, T.K ΑΛΛΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ : Μονοκατοικία Δ.Δ.Ράχ Αρς Ηπείρου και ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΤΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (Ε ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΧΑΡΙΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΗΝΕ) ΜΟ Ανγωνιστικότη και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,84 400,00 250, Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΘΕΟΔΩΡΟ : I1 Θ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Δ.Δ.Μυτιλήν Λέσβου Βορείου Αιγαίου 25, T.K Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 345,88 250, ΓΕΩΡΓΟΝΙΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ : Μονοκατοικία ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 6, T.K Δ.Δ.Αρίων Αρς Ηπείρου Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 400,00 250, ΤΙΑΚΑΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ : Μονοκατοικία ΦΡΟΝΤΙΤ Α. 54, T.K Δ.Δ.ουφλίου & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,93 400,00 250, ΚΟΝΤΟ ΟΦΟΚΛΗ :Α2 ΡΙΖΑΡΗ 11, T.K Δ.Δ.Ιωαννιτών Ιωαννίνων Ηπείρου Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 9.059, , , , ,65 340,00 250, ΜΤΛΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗ : Μονοκατοικία 8Ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ- ΜΑΚΡΗ 50, T.K Δ.Δ.Αλεξανδρου πόλεως & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 4.762, , , , ,40 400,00 250, ΧΡΥΟΧΟΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α2 2 ΟΡ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 4, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 6.200, , , , ,00 300,00 250, ΜΠΑΔΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α2 ΙΟΓ ΘΡΑΚΗ 13, T.K Δ.Δ.Τυρνάβου Λαρίσ Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 9.525, , , , ,85 384,00 250, ΜΠΑΔΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α2 Α ΟΡΟ ΘΡΑΚΗ 13, T.K Δ.Δ.Τυρνάβου Λαρίσ Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,81 432,00 250, ΠΑΝΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ :Α2 Μονοκατοικία ΤΥΡΙΑ 0, T.K Δ.Δ.Θεσπρωτικο Πρεβέζ Ηπείρου ύ Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 400,00 250, ΚΑΠΕ ΓΕΩΡΓΙΟ : Μονοκατοικία ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ ΑΡΤΑ 0, T.K Δ.Δ.Τετρακώμου Αρς Ηπείρου Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 8.955, , , , ,35 400,00 250, ΤΕΡΖΙΔΗ ΧΡΗΤΟ :Α2 ΙΟΓ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙ 54, T.K Δ.Δ.Κατερίν Πιερίας ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,08 544,64 250, ΤΕΛΑΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α2 ΔΙΑΜ ΑΓΙ ΓΕΩΡΓΙ 46, T.K Δ.Δ.Φλωρίν Φλωρίν ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,34 580,76 250, ΚΟΡΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ :Α2 1 ΚΑΡΥΔΙΤΑ ΚΟΖΑΝΗ 0, T.K Δ.Δ.Καρυδίτσας Κοζάν ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 8.473, , , , ,55 496,16 250, ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ : Β3 Τ. ΚΑΡΑΧΑΛΙ 20-22, T.K. Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊας Ελλάδας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 9.475, , , , ,50 368,00 250, ΤΙΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ :Α2 Α ΟΡ ΑΡΓΥΡΟΚΑΤΡ Δ.Δ.Πατρέων 7, T.K Αχαϊας Ελλάδας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 410,40 250, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟ ΔΗΜΗΤΡΑ :Α2 ΥΛ Ι ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙ 14, Δ.Δ.Παραλίας Αχαϊας Ελλάδας T.K Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 8.300, , , , ,46 328,04 250, ΚΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ :Α2 Α ΟΡΟ ΑΜΑΛΙΑ 17, T.K Δ.Δ.Λαμιέων Φθιώτιδος τερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 3.628, , , , ,98 300,00 250, Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς ΡΑΠΤΗ ΦΩΤΙΟ : Μονοκατοικία ΔΑΦΝΛΑ 0, T.K Δ.Δ.Δαφνούλας Ιωαννίνων Ηπείρου Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 400,00 250, ελίδα 8 από 53

19 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΑΡΙΘΜΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΟΔΟ ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΑΡΧΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΛΛ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ (Ε ΜΗΝΕ) ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΑΡΙΤΟ ΚΟΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΟΤΟ ΥΜΒΛ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ ΠΑΛΙΑΤ ΤΕΡΓΙΟ : Μονοκατοικία ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕ 113, Δ.Δ.Γρεβενών T.K Γρεβενών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,34 400,00 250, ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ : Μονοκατοικία ΕΝΤΟ ΟΙΚΙΜ 0, T.K Κ.Δ.Κρανέας Πρεβέζ Ηπείρου Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 6.340, , , , ,00 400,00 250, ΛΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ : Α ΟΡΟ ΜΠΙΖΑΝΙ - ΕΝΤΟ Δ.Δ.Φιλιππιάδος Πρεβέζ Ηπείρου ΟΙΚΙΜ 150, T.K Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 5.750, , , , ,00 320,00 250, ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟ ΑΝΔΡΕΑ : Υ 2-Δ1 ΙΩΑΝΝΗ ΖΙΩΓΑ Δ.Δ.Καλαμπάκας Τρικάλων Θεσσαλίας 2, T.K Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,44 411,00 250, ΓΙΟΛΔΑΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ : Μονοκατοικία ΧΑΡΑΤΑΡΙ 0, T.K Δ.Δ.Φιλιππιάδος Πρεβέζ Ηπείρου Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,50 400,00 250, ΤΟΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ : Β ΟΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 80-82, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 8.867, , , , ,92 468,40 250, ΜΠΑΛΑΤΚΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : Γ-1 ΑΚΛΗΠΙ 23, T.K Δ.Δ.Τρικκαίων Τρικάλων Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,66 359,24 250, ΜΩΥΙΔΗ ΩΤΗΡΙΟ :Α2 Μονοκατοικία ΧΩΡΙΤΗ 0, T.K Δ.Δ.Χωριστής & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 7.979, , , , ,65 441,00 250, ΚΑΡΒΝΙΔ ΜΑΡΙΑ : Α ΟΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΡΙΑ 48, T.K Δ.Δ.Γρεβενών Γρεβενών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 7.040, , , , ,95 357,52 250, ΛΑΙΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : Β3 ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ 33, T.K Δ.Δ.Καρδίτσ Καρδίτσας Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 6.902, , , , ,68 372,00 250, ΕΙΡΗΝΙΩΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ : Δ 2 13 ΟΚΤΩΒΡΙ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ Δ.Δ.Γρεβενών 91-81, T.K Γρεβενών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,99 315,08 250, ΑΡΓΥΡΟΠΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α2 6 ΟΡ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙ Δ.Δ.Γρεβενών 2, T.K Γρεβενών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 6.550, , , , ,50 358,00 250, ΔΕΔΕΟΓΛ ΡΟΔΗ : Μονοκατοικία ΝΕΟΚΑΙΑΡΕΙΑ Δ.Δ.Νεοκαισαρεί ΤΘ 155 0, T.K. Ιωαννίνων Ηπείρου ας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 781,14 250, ΛΑΖ ΒΑΙΛΙΚΗ :Α2 ΤΑΚΑΛΩΦ 27, Δ.Δ.Μανιάκων T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,99 444,00 250, ΥΦΑΝΤΙΔ ΤΥΛΙΑΝΗ : A OΡΟ Β ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 29, Δ.Δ.Κιλκίς T.K Κιλκίς ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 9.893, , , , ,98 477,64 250, ΑΔΑΜΙΔ ΑΝΝΑ :Α2 Β ΟΡΟ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 54, Δ.Δ.Ωραιοκάστρ T.K ου ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 8.351, , , , ,99 599,08 250, ΚΑΡΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟ : Μονοκατοικία ΑΜΗΝΙΟ 0, T.K Δ.Δ.Ασμηνίου Ευβοίας τερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,74 410,74 250, Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς ΤΕΚΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α2 Δ2 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓ 55, T.K Δ.Δ.Καρδίτσ Καρδίτσας Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 6.300, , , , ,00 486,40 250, ΧΑΤΖΗ ΧΡΗΤΟ : Α ΟΡ. ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΥΠΟΛΕΩ 63, Δ.Δ.Φερών T.K & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 360,00 250, ελίδα 9 από 53

20 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΩΦΕΛΜΕΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΛΑΪΟ ΙΩΑΝΝΗ : ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΑΡΧΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΟΤΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (Ε ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΑΛΛ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΧΑΡΙΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΗΝΕ) ΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη ΑΘΗΝΟΓΕΝ ΙΟΓ Δ.Δ.Λαρίσ Λαρίσ Θεσσαλίας και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 8.512, , , , ,68 353,60 250, , T.K Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ : Γ4 ΑΧΑΡΝΩΝ 129, T.K Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργειας ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 5.996, , , , ,32 300,00 250, ς-ενέργειας ΚΑΤΑΙΓΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ : Μονοκατοικία ΚΗΝΕΑ 0, T.K Δ.Δ.κινέως Κεφαλληνίας Ιονίων Νήσων "Προσσία Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 400,00 250, Ανάπτυξ ΡΗΤΑ ΒΑΙΛΕΙΟ : Μονοκατοικία ΤΑΥΡΟ 0, T.K Δ.Δ.υρού ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,03 400,00 250, ΚΟΚΕΡΙΔ ΡΟΔΑΝΘΗ : 2 OΡ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΥΠΟΛΕΩ 11, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 5.682, , , , ,82 304,00 250, ΚΩΝΤΑΝΤΙΑΔ Η ΓΕΩΡΓΙΑ : Α ΟΡΟ ΔΑΡΑΒΕΛΙΑ 24, T.K Δ.Δ.Ροδίτσ Φθιώτιδος τερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 331,60 250, Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς ΔΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ : Μονοκατοικία ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ 0, T.K Δ.Δ.Μαυρομματί ου Καρδίτσας Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,00 400,00 250, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ :Α2 Γ ΟΡΟ ΑΓΧΙΑΛ 57, T.K Δ.Δ.Κομοτηνής Ροδόπ & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 3.468, , , , ,01 333,28 250, ΚΩΤΙΤΑ ΒΑΙΛΙΚΗ :Α2 Α ΟΡ. ΤΑΚΑΛΩΦ 22, T.K Δ.Δ.υκεών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,86 364,76 250, ΛΩΛ ΟΦΙΑ : Α ΟΡ. ΑΩ 9, T.K Δ.Δ.Λαρίσ Λαρίσ Θεσσαλίας Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 9.682, , , , ,45 418,24 250, ΤΑΤΗ ΡΛΑ :Α2 1 ΟΡ Β. ΤΑΒΑΚΗ 34, T.K Δ.Δ.Θέρμ ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ 3.000, , , , ,00 300,00 250, ΧΑΛΙΑ ΟΦΙΑ : Β ΟΡ ΚΥΒΕΛΗ 20, T.K Δ.Δ.Ιωαννιτών Ιωαννίνων Ηπείρου Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη και και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,46 300,00 250, ΑΛΩΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ :Α2 Πολυκατοικία Μ. ΜΠΛΕΑ 9, T.K Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών Αττικής Αττικής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ,00,00, ,00 350, ς-ενέργειας ΑΛΩΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : ως Μέρος Αίτησ Α Μ. ΜΠΛΕΑ 9, Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών Αττικής Αττικής T.K Αττικής ς-ενέργειας ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,99 0,00 0, ς-ενέργειας ΑΛΩΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : ως Μέρος Αίτησ Ι Μ. ΜΠΛΕΑ 9, Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών Αττικής Αττικής T.K Αττικής ς-ενέργειας ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ , , , , ,99 0,00 0, ς-ενέργειας ΤΑΡΧΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ : Δ2 ΚΑΛΟΧΩΡΙ 0, T.K Δ.Δ.Καλοχωρίου ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 8.529, , , , ,82 333,60 250, ΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ :Α2 ΔΕΞ -, T.K Δ.Δ.Αμυνίου Φλωρίν ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 660,00 250, ΔΙΟΝΥΙΑΔ ΟΛΥΜΠΙΑ : 21ΓΟΡ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕ Δ.Δ. ΑΡΚΑΔΙΚ 4Β, T.K & Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,10 316,00 250, ΒΛΓΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ :Α2 ΟΡΟΦ ΧΑΤΖΗΑΝΑΤΑ Ι -ΒΑΡΕΙΑ 9, Δ.Δ.Μυτιλήν Λέσβου Βορείου Αιγαίου T.K Ανγωνιστικότη Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ και και ΠΕΙΡΑΙΩ 9.198, , , , ,44 425,36 250, ελίδα 10 από 53

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-05-2014 Α.Π.: 203345

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-05-2014 Α.Π.: 203345 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Υπογράφηκε η απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' Οίκον". Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 14 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα