Στις 13 Αύγουστου τοϋ 2011, στο νοσοκομείο Ροϋζβελτ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στις 13 Αύγουστου τοϋ 2011, στο νοσοκομείο Ροϋζβελτ"

Transcript

1 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

2

3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΨωΜΙΑΔΗΣ ( ) τοϋ Σταύρου Θ. Άνεστίδη Στις 13 Αύγουστου τοϋ 2011, στο νοσοκομείο Ροϋζβελτ της ΝέαςΎόρκης, άπεβίωσε ό καδηγητής Χαράλαμπος (Χάρης) Ψωμιάδης, ιδρυτής κα'ι διευθυντής έπ'ι τρι- Η ακονταετία τοΰ Κέντρου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών στο Queens College τής ΝέαςΎόρκης. Γιος Ελλήνων μεταναστών ποντιακής καταγωγής, γεννήθηκε στή Βοστώνη,τον Σεπτέμβριο τοϋ Άνέφερε ό ίδιος για τήν καταγωγή του και τήν πρώτη περίοδο τής ζωής του: «Οί γονείς μου ήταν πρόσφυγες άπό τον Πόντο. 'Ο πατέρας μου Ιωάννης ήταν ράφτης κα'ι με τήν πάροδο τοΰ χρόνου άπέκιησε το δικό του κατάστημα, ένώ ή μητέρα μου Κυριακή άσχολήθηκε με τή ήν άνατροφή τών τεσσάρων παιδιών τους, τοϋ Δημητρίου, τήςέφης και τής; Μαρίκας.Έγώ μεγάλωσα στήν έλληνική παροικία τής Βοστώνης κα'ι είχα ως δάσκαλο τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο πρώην Αμερικής Ιάκωβο. Σε ήλικία 17 έτών πήγα έθελοντής στον άμερικανικό στρατό και ύπηρέτησα τεσσεράμισι χρόνια στήν Γερμανία.Έκείνη τήν εποχή ή Ελλάδα ιο Πόλεμο κα'ι με έστειλαν άπό τήν Γερμανία στήν Ελλάδα κα'ι ήμουν ό μοναδικός Έλληνας έπιλοχίας κα'ι άμέσως με άναβάθμισαν σε άξιωματικό. Αν κα'ι μοϋ πρότειναν να παραμείνω στο στράτευμα, εγώ τούς είπα δτι θέλω να μάθω γράμματα και ή κυβέρνηση πλήρωσε τις σπουδές μου. Έπέστρεψα κα'ι έγινα δεκτός στο Πανεπιστήμιο τής Βοστώνης, άπό δπου αποφοίτησε τό 1953 με άριστα». Στο Πανεπιστήμιο Columbia τής ΝέαςΎόρκης ό X. Ψωμιάδης άπέκτησε τό διδακτορικό του δίπλωμα1 και συνάμα διορίστηκε ως βοηθός διευθυντή για τούς μεταπτυχιακούς φοιτητές πού σπούδαζαν διεθνείς σχέσεις. Στο Columbia δίδαξε έπ'ι άρκετά χρόνια 1. Ή διατριβή είχε ώς τίτλο: «Greek-Turkish relations, : a study in the politics of rappirichement» (1962).

4 350 Νεκρολογία έως δτου άναλάβει την πρωτοβουλία της ίδρυσης κα'ι όργάνωσης του Κέντρου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (Center for Byzantine and Modern Greek Studies) στο Queens College, το «ΈκεΤ δίδαξα για πρώτη φορά έλληνικη ιστορία. Μερικοί φίλοι μοϋ πρότειναν να πάω στο Κολλέγιο τοϋ Κουίνς, διότι είχαν μεγάλη άνάγκη. Άλλοι φίλοι μοϋ είπαν είσαι τρελός να άφήσεις το Κολούμπια. Έγώ δμως άνταποκρίδηκα χωρίς ένδοιασμό κα'ι το 1974 άνοιξα το Κέντρο με πολλές δυσκολίες. Την έποχη έκείνη στο Κολλέγιο τοϋ Κου'ινς σπούδαζαν πολλά Ελληνόπουλα κα'ι άπό εκεί άρχισε ή μεγάλη πορεία. 'Ήμουν μόνος μου κα'ι δεν είχα κανέναν άλλο. ΤΗταν δύσκολες πλην ηρωικές ημέρες/επρεπε νά συγκεντρώσω χρήματα, άλλα άπό ποϋ να τά πάρω; Αλλά σιγά-σιγά τά κατάφερα.έργο δπως αυτό τοϋ Κέντρου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών δέν γίνεται μέ ένα πρόσωπο, δέν μπορεί κα'ι δέν πρέπει να γίνεται μέ ένα πρόσωπο. Πρέπει νά ύπάρχουν και άλλοι πού έχουν το ίδιο δνειρο. Μόνον έτσι μπορετ νά μεγαλουργήσει. Όλοι μας έχουμε δνειρα, άλλά δταν ύπάρχουν τά χρήματα τότε είναι εύκολότερα. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι νά πάρεις δλους αύτούς τούς άνδρώπους πού έχουν κοινά δράματα, νά τούς φέρεις μαζ'ι σέ μία κοινή προσπάδεια, νά τούς καδοδηγήσεις κα'ι νά τούς δημιουργήσεις τις προϋποδέσεις νά έργάζονται δλοι μαζ'ι κα'ι αυτή ήταν ή μεγαλύτερη κα'ι ή πιο δύσκολη δουλειά τοϋ διευδυντή. Ιδέες κα'ι δνειρα δλοι έχουν, άλλά τά δέμα είναι πώς τά κάνεις πραγματικότητα».2 Ή ίδρυση τοϋ Κέντρου Βυζαντινών κα'ι Νεοελληνικών Σπουδών ύπήρξε εγχείρημα πρωτοποριακό. Μέ τή σύσταση τοϋ Κέντρου καλύφδηκε τά κενά πού ύφίστατο γιά τή μελέτη και τή διδασκαλία τής σύγχρονης ελληνικής έμπειρίας, τής έλληνικής μετανάστευσης στήν Αμερική καδώς κα'ι τής ιστορικής παρουσίας τής έλληνοαμερικανικής κοινότητας. Άπό τά 1984, μέ πρωτοβουλία τοϋ καδηγητή Ψωμιάδη, τά Κέντρο προέβη στήν έκδοση 2. Τα παραθέματα είναι άπό το Δημήτρης Τσόκας, «Πολυσχιδές το έργο κα'ι μοναδική ή κληρονομιά τοΰ Δρ. Χάρη Ψωμιάδη», Εθνικός Κήρυξ, Αύγουστου 2011, σ Βλ. έπίσης «Άπεβίωσε ό έλληνοαμερικανάς πανεπιστημιακός Χάρης Ψωμιάδης», Το Βήμα, 17 Αύγούστου 2011' Χρίστος Π. Ίωαννίδης, «Χάρης Ψωμιάδης, ένας μεγάλος Έλληνας τής Αμερικής», Εθνικός Κήρυξ, Αύγούστου 2011, σ Θεόδωρος Κουλουμπής, «Χάρης Ψωμιάδης: ένας εύπατρίδης τής διασπορδς», Ή Καθημερινή, 19 Αύγούστου 2011 Χρήστος Στρατάκης, «Γιά τον Χάρη Ψωμιάδη πού θυμάμαι», Εθνικός Κήρυξ, Αύγούστου 2011, σ. 14 «Tribute to Dr. Η. J. Psomiades», Εθνικός Κήρυξ, Αύγούστου 2011, σ. 7.

5 Νεκρολογία 351 του Journal of Modern Hellenism, που συνεχίζει την παρουσία του έως σήμερα. Με προτροπή τοΰ ίδιου, εξάλλου, το ΚΒΝΣ εγκαινίασε άπό το 1976, μέσω του έκδοτικοΰ οϊκου «Pella» τή σειρά σύγχρονης έλληνικής ερευνάς (Modern Greek Research Series) πού επίσης ύφίσταται έως σήμερα. Σημειωτέον δτι το Κέντρο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, χάρη στη μέριμνα τοΰ Χάρη Ψωμιάδη, συνέβαλε με τή δωρεά του στην έκδοση άπό το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών τής πρώτης για την ελληνική γραμματεία μετάφρασης έργου άπό τήν καραμανλίδικη γραφή στήν ελληνική.3 Ό καδηγητής Ψωμιάδης έχει νά έπιδείξει σημαντικό ερευνητικά καί συγγραφικό έργο. Τά βιβλία του κα'ι τά επιστημονικά του άρδρα έπικεντρώνονται κυρίως στις ελληνοτουρκικές διπλωματικές σχέσεις, στήν άνάπτυξη κα'ι τή χειραφέτηση τής έλληνοαμερικανικής κοινότητας στις ΗΠΑ καδώς κα'ι στή σύγχρονη ιστορία τής Ελλάδας κα'ι τής Κύπρου. Ή μελέτη, πάντως, πού τον καδιέρωσε στή σχετική βιβλιογραφία ύπήρξε ή μονογραφία The Eastern Question: The Last Phase. A Study in Greek- Turkish Diplomacy (1968). To βιβλίο αυτά παραμένει άπαραίτητο έργο άναφοράς γιά δλους δσοι έπιδυμοϋν νά μελετήσουν κα'ι νά κατανοήσουν τήν τελευταία φάση τοΰ Άνατολικοΰ Ζητήματος, παρά τά γεγονός δτι ή συγκεκριμένη περίοδος άποτέλεσε τά άντικείμενο εκτεταμένης έρευνας άπό άρκετούς μελετητές. Ή τελευταία εργασία του, μέ τίτλο, Fridtjof Nansen and the Greek Refugee Crisis, (2011), άποτελεΐ προϊόν πολυετοΰς έρευνας κα'ι στηρίζεται στο ομότιτλο εκτενές άρδρο του, πού δημοσιεύδηκε στον 16ο τόμο τοΰ Αελτίου Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Ό καδηγητής Ψωμιάδης προσέβλεπε πάντοτε στή συνεργασία μέ τά Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τά όποιο δεωροΰσε ως τά εγκυρότερο επιστημονικά δργανο προαγωγής τών μικρασιατικών σπουδών. Ό ύπογράφων δά δυμάται πάντοτε μέ ευγνωμοσύνη κα'ι τιμή τις έπισκέψεις του στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και τή γεμάτη προσήνεια, εύγένεια, εγκαρδιότητα κα'ι γενναιοδωρία παρουσία του. 3. Βλ.Ίωάννης Η. Κάλφογλονς,'Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου, είσαγωγή-μετάφραση-σχόλια Σταύρος Θ. Άνεστίδης, πρόλογος Ιωάννα Πετροπούλου, Άδήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2002.

6 352 Νεκρολογία Χάρης Ψωμιαδης Κυριοτερα Βιβλία και Αρθρα «Soviet Russia and the Orthodox Church in the Middle East», The Middle East Journal 11/4 (1957), o The Ecumenical Patriarchate under the Turkish Republic: The First Ten Years, Νέα Ύόρκη The Economic and Social Transformation of Modern Greece, Νέα Ύόρκη Πρώτη δημοσίευση: Journal of International Affairs 19/2 (1965), σ The Eastern Question. The Last Phase: A Study in Greek-Turkish Diplomacy, Θεσσαλονίκη The Ecumenical Patriarchate in Captivity: Problems and Prospects, Νέα Ύόρκη The Phantom Republic of Pontos and the Megali Catastrophe, Μελβούρνη «Thrace and the Armistice of Mudanya, October 3-11,1922», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 12 ( ), σ «Fridtjof Nansen and the Greek Refugee Problem (September-November 1922)», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 16 (2009), σ

Εμμανουήλ Γ. Κριαράς (1906-2014): Eνας δάσκαλος του γένους

Εμμανουήλ Γ. Κριαράς (1906-2014): Eνας δάσκαλος του γένους Εμμανουήλ Γ. Κριαράς (1906-2014): Eνας δάσκαλος του γένους ΤΟ ΒΗΜΑ: 24/08/2014 «Στη ζωή μου δεν είχα πάθη πολλά, μόνο δύο: για τη γλώσσα και για τη σύζυγό μου» είχε εκμυστηρευθεί πριν από λίγα χρόνια στο

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Χαρτοκόλλης: Βιογραφικά στοιχεία

Πέτρος Χαρτοκόλλης: Βιογραφικά στοιχεία Πέτρος Χαρτοκόλλης: Βιογραφικά στοιχεία Στ. Μπεράτη Η εκδήλωση αυτή είναι αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο πολύ σημαντικό για τον χώρο της Ψυχιατρικής και της Ψυχανάλυσης, για την Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Θέλω να εκφράσω καί εγώ τη χαρά μου για τη συνάντηση μας σε αυτό το Διεθνές Συνέδριο καί να σας ευχαριστήσω πού ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση

Θέλω να εκφράσω καί εγώ τη χαρά μου για τη συνάντηση μας σε αυτό το Διεθνές Συνέδριο καί να σας ευχαριστήσω πού ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Πραγματώσεις και αιτούμενα στην ιστορία, τον ελληνικού βιβλίου Κύριε Πρόεδρε της 'Εναρκτήριας Συνεδρίας, Κυρίες καΐ Κύριοι, 'Αγαπητές καί αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Θέλω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)*

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* AP. Π. ΣΤΕΡΓΕΛΛΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* Α. Ή ιστορική πλευρά των προσηλυτισμών. Περιγραφή καί περιεχόμενο του υπομνήματος.

Διαβάστε περισσότερα

χρονιά που μαθητές επιτυγχάνουν 45 points και η 2η χρονιά που 2 παιδιά εξασφάλισαν

χρονιά που μαθητές επιτυγχάνουν 45 points και η 2η χρονιά που 2 παιδιά εξασφάλισαν ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ "ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ" ΤΕΥΧΟΣ 6 // ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 www.moraitis.edu.gr Αποτελέσματα 2010 Γενικό Λύκειο: Επέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ - ΤΕΙ: 70 στους 73, δηλαδή 96%, από αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ, 1945-1956

ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ, 1945-1956 ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ, 1945-1956 Ο ελληνικός πληθυσμός που εγκαταστάθηκε σταδιακά στην Αίγυπτο από τις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Αθήνα 20 & 21 Δεκεμβρίου2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oμιλία του καθηγητή Δρ. Ευάγγελου Σερβετά προς τους αποφοίτους του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά

Oμιλία του καθηγητή Δρ. Ευάγγελου Σερβετά προς τους αποφοίτους του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά Oμιλία του καθηγητή Δρ. Ευάγγελου Σερβετά προς τους αποφοίτους του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά Αγαπητοί νέοι και νέες πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά, επιτρέψτε μου, μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ Εισαγωγή, αναλυτικές περιλήψεις και σχόλια ΤΟΜΟΣ Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο. Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο. Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 73 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ISSN 1450-1295 (print), ISSN 1986-3829 (online) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009 Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους Μια μοναδική ευκαιρία για Ηγέτες με Όραμα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μερικής φοίτησης για επαγγελματίες, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Το Κουρδικό Πρόβλημα, 1984 2013:

Το Κουρδικό Πρόβλημα, 1984 2013: Κείμενο Εργασίας No 33/2013 Το Κουρδικό Πρόβλημα, 1984 2013: Κρυφές Πτυχές και Νέες Προκλήσεις Παντελής Τουλουμάκος Πρόγραμμα Μεσανατολικών Σπουδών Απρίλιος 2013 Το Κουρδικό Πρόβλημα, 1984 2013. Κρυφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ : ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΗ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Σάββας Ξενίδης: Ενας αυτοδημιούργητος ομογενής, πιστός εργάτης της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Σάββας Ξενίδης: Ενας αυτοδημιούργητος ομογενής, πιστός εργάτης της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 2 - Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013 Σάββας Ξενίδης: Ενας αυτοδημιούργητος ομογενής, πιστός εργάτης της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Σάββας Ξενίδης: Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος ρα νας, 2012 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Reg Lancaster/Getty images/ideal image EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕΧÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013

Σπύρος ρα νας, 2012 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Reg Lancaster/Getty images/ideal image EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕΧÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ANDREAS PAPANDREOU The making of a greek democrat and political maverick Από τις εκδόσεις I. B. Tauris, Λονδίνο Νέα Υόρκη, 2012 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Η γέννηση ενός πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε στην Αίθουσα 150

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Σπουδές περί Αναπηρίας στις Σπουδές περί Αναπηρίας στην Εκπαίδευση: μια αλυσιδωτή αντίδραση έτοιμη προς εκμετάλλευση

Από τις Σπουδές περί Αναπηρίας στις Σπουδές περί Αναπηρίας στην Εκπαίδευση: μια αλυσιδωτή αντίδραση έτοιμη προς εκμετάλλευση Από τις Σπουδές περί Αναπηρίας στις Σπουδές περί Αναπηρίας στην Εκπαίδευση: μια αλυσιδωτή αντίδραση έτοιμη προς εκμετάλλευση Μαρία Ιακώβου-Χαραλάμπους και Σιμώνη Συμεωνίδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 / Τεύχος 71

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 / Τεύχος 71 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 / Τεύχος 71 Συνεργασία μεταξύ της Σχολής και του Stevens Institute of Technology Τα Πρώτα Βήματα στην Προσχολική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Oι Έλληνες στη Διασπορά

Oι Έλληνες στη Διασπορά 123 116 3. ΙΒΗΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Μόσχος Μορφακίδης ΙΣΠΑΝΙΑ Η νεοελληνική παρουσία στην Ιβηρική Χερσόνησο μαρτυρείται από τα μέσα του 15ου αιώνα. Οι πρώτοι Έλληνες, που καταγράφονται στις διάσπαρτες πηγές,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: διστακτικός βηματισμός ή ένα (ακόμα) μετέωρο άλμα;

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: διστακτικός βηματισμός ή ένα (ακόμα) μετέωρο άλμα; Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2013 8 (2), 151-164 Social Cohesion and Development 2013 8 (2), 151-164 Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: διστακτικός βηματισμός ή ένα (ακόμα) μετέωρο άλμα; Μαρίνα Αγγελάκη, ΠΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

HWS. τό σχολείο είναι νεκρό. κόοσαΐζ βεργος Η. mm 1

HWS. τό σχολείο είναι νεκρό. κόοσαΐζ βεργος Η. mm 1 κόοσαΐζ βεργος Η HWS mi U mm 1 τό σχολείο είναι νεκρό Τά περισσότερα παιδιά τοΰ κόσμου δέν πάνε σχολείο. Απ αύτά πού πάνε, τά περισσότερα τό έγκαταλειπουν τό συντομότερο δυνατό. Οί περισσότερες χώρες τοΰ

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογή αποσπασμάτων από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών, που έχουν διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα