1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες."

Transcript

1 1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. Για να είναι αποδεκτό έντυπο που φέρει διόρθωση / τροποποίηση / προσθήκη, πρέπει υποχρεωτικά να φέρει μονογραφή του υπογράφοντος στο συγκεκριμένο σημείο. Εάν οι διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες αφορούν σε οικονομικά στοιχεία της αίτησης (π.χ. κόστος εξοπλισμού, υλικών, εργασιών, κλπ. στην οικονομική προσφορά ή το έντυπο ανάλυσης κόστους κατασκευής), τότε το σχετικό έντυπο πρέπει υποχρεωτικά να φέρει τις υπογραφές και των δυο µερών στο συγκεκριμένο σηµείο, ήτοι του αιτούντος / εκπροσώπου αιτούντων και του αναδόχου. Εάν οι διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες αφορούν σε στοιχείο που είναι σημαντικό για τον προσδιορισμό της επιλεξιµότητας της αίτησης και του ποσού της επιχορήγησης (π.χ. ισχύς υφιστάμενου ή νέου λέβητα, ποσοστά συνιδιοκτησίας θερμαινόμενων ιδιοκτησιών), τότε πραγματοποιείται επανυποβολή του σχετικού εντύπου ή δικαιολογητικού ή Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος/εκπροσώπου των αιτούντων που να επιβεβαιώνει τις διορθώσεις/τροποποιήσεις ή να προσδιορίζει τα σχετικά στοιχεία (π.χ. να αποσαφηνίζει τα ποσοστά συνιδιοκτησίας θερμαινόμενων ιδιοκτησιών) Τα έντυπα της δράσης (π.χ. αίτηση συµµετοχής στη δράση, έντυπο οικονοµικής προσφοράς) έχουν υποβληθεί χωρίς την πρώτη σελίδα που φέρει µόνο τον τίτλο του εντύπου ή χωρίς τη σελίδα µε τις οδηγίες. Τα έντυπα είναι δεκτά. Ειδικότερα για τα έντυπα οικονοµικής / τροποποιημένης οικονοµικής προσφοράς χωρίς την προσκόµιση του προσαρτήματος µε τα αναλυτικά στοιχεία αναδόχων είναι δεκτά µόνο στην περίπτωση που, στον πίνακα της προσφοράς, η στήλη «τιµολόγηση από τρίτο» είναι κενή. Το έντυπο ανάλυσης κόστους κατασκευής πρέπει να συνοδεύεται πάντα από το προσάρτηµα µε τα αναλυτικά στοιχεία αναδόχων. 1

2 2. Αίτηση Συµµετοχής στη ράση 2.1 Η αίτηση συµµετοχής στη δράση αφορά σε πολυκατοικία στην οποία, στο παρελθόν έχουν αποκοπεί από το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης ορισµένα διαµερίσµατα (προσκοµίζεται πρακτικό γενικής συνέλευσης που πιστοποιεί το γεγονός αυτό) και την αίτηση συνυποβάλλουν οι ιδιοκτήτες των λοιπών διαµερισµάτων που παραµένουν συνδεδεµένα στην κεντρική θέρµανση πετρελαίου. Η αίτηση είναι δεκτή για τις θερµαινόµενες κατοικίες που είναι συνδεδεμένες µε την κεντρική θέρμανση πετρελαίου. Το/α διαµέρισµα/τα που έχει/ουν αυτονοµηθεί δεν λαµβάνεται/ονται υπόψη. 2.2 Η αίτηση αφορά σε πολυκατοικία µε κεντρική θέρµανση όπου κάποια/ες ιδιοκτησία/ες ανήκει/ουν σε νοµικά πρόσωπα (π.χ. στην κατασκευαστική εταιρία). Η αίτηση γίνεται δεκτή για τις θερµαινόµενες κατοικίες που είναι συνδεδεµένες µε την κεντρική θέρµανση και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα 2.3 Η αίτηση αφορά σε ένα ακίνητο (διαµέρισµα ή µονοκατοικία) για το οποίο δικαίωµα κυριότητας έχουν περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα ή η ψιλή κυριότητα και η επικαρπία του ακινήτου ανήκουν σε διαφορετικά φυσικά πρόσωπα. Η αίτηση συµµετοχής και τα έντυπα της δράσης µπορούν να υπογραφούν από ένα συνιδιοκτήτη, µε την προϋπόθεση ότι οι άλλοι συνιδιοκτήτες το αποδέχονται προσκοµίζοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αν δεν προσκοµιστεί η υπεύθυνη δήλωση, όλα τα έντυπα πρέπει να υπογραφούν από το σύνολο των συνιδιοκτητών. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη µε δικαίωµα ψιλής κυριότητας. Αντίθετα, στην περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από τον επικαρπωτή δεν απαιτείται να προσκοµιστεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. 2.4 Η αίτηση αφορά σε κατοικία µε κεντρική θέρµανση, η οποία αποτελείται από συστοιχίες επίτοιχων λεβήτων. Η αίτηση γίνεται δεκτή και η επιδότηση του άρθρου 6 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη ως εγκατεστηµένη ισχύ λέβητα τη συνολική ονοµαστική ισχύ της συστοιχίας των επίτοιχων λεβήτων. 2.5 Η αίτηση αφορά σε κεντρική θέρµανση πολυκατοικίας όπου δεν υφίσταται σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και όπου το σύνολο των διαµερισµάτων ανήκει σε ένα μοναδικό ιδιοκτήτη, µε αποτέλεσµα να µην έχουν προσδιοριστεί τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας και να µην είναι δυνατόν να συµπληρωθεί η σχετική στήλη του Μέρους Β της αίτησης. Η αίτηση γίνεται δεκτή µε τις εξής προϋποθέσεις: α) Προσκόµιση αντιγράφου τελευταίας ήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9), από το οποίο να επιβεβαιώνεται ότι: το σύνολο των διαµερισµάτων της πολυκατοικίας ανήκει στο συγκεκριµένο µοναδικό ιδιοκτήτη τα στοιχεία της πολυκατοικίας ταυτίζονται µε τα σχετικά αντίστοιχα στοιχεία που αναγράφονται στην οικοδοµική άδεια (π.χ. όροφοι, αριθµός διαµερισµάτων / ιδιοκτησιών) 2

3 β) Προσκόµιση των λογαριασµών ΕΗ για όλα τα διαµερίσµατα / ιδιοκτησίες, από τα οποία να επιβεβαιώνεται η χρήση (οικιακή ή µη) γ) Προσκόµιση καταστατικού της πολυκατοικίας, από το οποίο να προκύπτουν τα χιλιοστά θέρµανσης, ή, στην περίπτωση που δεν υφίσταται καταστατικό, Υπεύθυνη ήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία δηλώνεται: «είµαι ιδιοκτήτης του συνόλου των διαµερισµάτων της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού.. αρ..., στην. (πόλη). εν υφίσταται καταστατικό κανονισµός δικαιωµάτων και υποχρεώσεων συνιδιοκτητών και δεν απαιτείται οποιαδήποτε συναπόφαση για την αντικατάσταση του κεντρικού συστήµατος θέρµανσης της πολυκατοικίας. Τα χιλιοστά θέρµανσης ανά διαµέρισµα / ιδιοκτησία είναι τα εξής:.. (προσδιορίζονται αναλυτικά τα χιλιοστά θέρµανσης ανά ιδιοκτησία)». 2.6 Η αίτηση αφορά σε ατοµικό σύστηµα θέρµανσης διαµερίσµατος σε πολυκατοικία ή κατοικίας σε συγκρότηµα κτιρίων, όπου δεν υφίσταται σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και όπου το σύνολο των διαµερισµάτων ανήκει σε ένα μοναδικό ιδιοκτήτη. Η αίτηση γίνεται δεκτή µε τις εξής προϋποθέσεις: α) Προσκόµιση αντιγράφου τελευταίας ήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9), από το οποίο να επιβεβαιώνεται ότι: το σύνολο των διαµερισµάτων της πολυκατοικίας ανήκει στο συγκεκριµένο µοναδικό ιδιοκτήτη τα στοιχεία της πολυκατοικίας ταυτίζονται µε τα σχετικά αντίστοιχα στοιχεία που αναγράφονται στην οικοδοµική άδεια (π.χ. όροφοι, αριθµός διαµερισµάτων / ιδιοκτησιών) β) Προσκόµιση καταστατικού της πολυκατοικίας, από το οποίο να προκύπτουν τα χιλιοστά θέρµανσης, ή, στην περίπτωση που δεν υφίσταται καταστατικό, Υπεύθυνη ήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία δηλώνεται: «είμαι ιδιοκτήτης του συνόλου των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού οδού.. αρ..., στην. (πόλη). Δεν υφίσταται καταστατικό κανονισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων συνιδιοκτητών και δεν απαιτείται οποιαδήποτε συναπόφαση για την αντικατάσταση του κεντρικού συστήματος θέρμανσης της πολυκατοικίας. Ως εκ τούτου, αποφάσισα τη μόνιμη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου και τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου όσων κυρίων μεμονωμένων ιδιοκτησιών προβαίνουν σε τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου, καθώς δεν απαιτείται περαιτέρω συναίνεση. Τα χιλιοστά θέρµανσης ανά διαµέρισµα / ιδιοκτησία είναι τα εξής:.. (προσδιορίζονται αναλυτικά τα χιλιοστά θέρµανσης ανά ιδιοκτησία)». 3

4 3. Αστυνομική ταυτότητα / διαβατήριο 3.1 Η αίτηση αφορά σε ένα φυσικό πρόσωπο (στοιχεία ωφελουµένου), αλλά υπογράφεται από άλλο φυσικό πρόσωπο, το οποίο ο ωφελούµενος έχει εξουσιοδοτήσει για να υποβάλλει ή/και να υπογράψει την αίτηση συµµετοχής στη δράση, ή/και να διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες εφαρµογής της δράσης. Ο ωφελούµενος έχει προσκοµίσει σχετική εξουσιοδότηση (βάσει ισχύουσας νοµοθεσίας). Προσκομίζεται ως δικαιολογητικό η αστυνοµική ταυτότητα ή το διαβατήριο του ιδιοκτήτη / ωφελούµενου που αιτείται επιχορήγηση (όπως αυτός έχει αναγραφεί στα στοιχεία ωφελούµενου της αίτησης). Σε περίπτωση που υπάρχει εξουσιοδοτούµενος, τότε πρέπει να προσκοµιστεί και η αστυνοµική ταυτότητα ή το διαβατήριο αυτού. Σηµειώνεται ότι: α) το όνοµα του ιδιοκτήτη / ωφελούµενου πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση συµµετοχής και σε όλα τα έντυπα της δράσης, β) τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών πρέπει να εκδοθούν στο όνοµα του αιτούντος / ωφελούµενου. 3.2 Η αίτηση αφορά σε ένα ακίνητο (διαµέρισµα ή µονοκατοικία) που ανήκει σε περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες (µε δικαίωµα κυριότητας πλήρους ή ψιλής- ή επικαρπίας). Προσκοµίζεται η αστυνοµική ταυτότητα του/των συνιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών που υπογράφει/ουν την αίτηση συµµετοχής και όλα τα έντυπα της δράσης. Βλέπε και Οδηγία 2.3 ανωτέρω (σε περίπτωση προσκόµισης υπεύθυνης δήλωσης βάσει της συγκεκριµένης οδηγίας, προσκοµίζονται και οι αστυνοµικές ταυτότητες / διαβατήρια των ιδιοκτητών / συνιδιοκτητών που υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση). 4

5 4. Λογαριασµός ηλεκτρικού ρεύµατος 4.1 Ο λογαριασµός ηλεκτρικού ρεύµατος αφορά σε οικιακή χρήση αλλά εκδίδεται στο όνοµα εταιρίας. Ο λογαριασµός είναι αποδεκτός. 4.2 Ο λογαριασµός ηλεκτρικού ρεύµατος αφορά σε εργοταξιακή χρήση. Ο λογαριασµός δεν είναι αποδεκτός. 4.3 Ο λογαριασµός ηλεκτρικού ρεύµατος αφορά σε οικιακή χρήση αλλά δεν εκδίδεται στο όνοµα του ιδιοκτήτη (εκδίδεται π.χ. στο όνοµα του ενοικιαστή). Ο λογαριασµός είναι αποδεκτός. 4.4 Ο λογαριασµός ρεύµατος αναγράφει διαφορετική διεύθυνση από την αίτηση συµµετοχής στη δράση ή/και την οικοδοµική άδεια. Αν η διαφορά οφείλεται σε αλλαγή ονοµασίας της διεύθυνσης, ζητείται από τον αιτούντα να προσκοµίσει βεβαίωση από δηµόσια αρχή (π.χ. ήµο) που πιστοποιεί την παλαιά και τη νέα ονοµασία της οδού. 4.5 Σε αίτηση που αφορά σε πολυκατοικία, έχουν προσκοµιστεί λογαριασµοί ηλεκτρικού ρεύµατος για όλα τα διαµερίσµατα / ιδιοκτησίες, αλλά ορισµένοι λογαριασµοί έχουν ηµεροµηνία έκδοσης πριν τη 1/7/2014 (για κατοικίες που έχει διακοπεί η παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος, βλέπε 4.7). Σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 10 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης, µόνο οι λογαριασµοί ηλεκτρικού ρεύµατος µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της 1/7/2014 είναι αποδεκτό δικαιολογητικό. 4.6 Αντί λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος προσκοµίστηκε µηχανογραφικό αντίγραφο λογαριασµού ή άλλο έγγραφο της εταιρίας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Το δικαιολογητικό της εταιρίας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος γίνεται αποδεκτό εφόσον: Φέρει ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της 1/7/2014 Αναγράφει τη διεύθυνση του ακινήτου στο οποίο αφορά η αίτηση συµµετοχής στη δράση (η οποία πιστοποιείται και από την οικοδοµική άδεια και τα λοιπά δικαιολογητικά των άρθρων 8 και 10 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης) Πιστοποιεί ότι η δηλούµενη διεύθυνση αντιστοιχεί σε κατοικία και όχι σε επαγγελµατικό χώρο (οικιακή χρήση) Αναγράφει την τιµή ζώνης Φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή της εταιρίας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. 5

6 4.7 Αντί λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος προσκοµίστηκε έγγραφο / πιστοποιητικό της εταιρίας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος που αναφέρει τον αριθµό παροχής και αναγράφει ότι η παροχή έχει διακοπεί (περιλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας διακοπής). Το δικαιολογητικό της εταιρίας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος γίνεται αποδεκτό εφόσον: Η διακοπή ρεύµατος έχει γίνει µετά τις 14/11/2012 Αναγράφει τη διεύθυνση του ακινήτου στο οποίο αφορά η αίτηση συµµετοχής στη δράση (η οποία πιστοποιείται και από την οικοδοµική άδεια και τα λοιπά δικαιολογητικά των άρθρων 8 και 10 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης) Πιστοποιεί ότι η δηλούµενη διεύθυνση αντιστοιχεί σε κατοικία και όχι σε επαγγελµατικό χώρο (οικιακή χρήση) Αναγράφει την τιµή ζώνης Φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή της εταιρίας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. 4.8 Ο λογαριασµός ηλεκτρικού ρεύµατος δεν αναγράφει την τιµή ζώνης ή αναγράφει τιµή ζώνης που ο ωφελούµενος ισχυρίζεται ότι δεν είναι η σωστή. Ο ωφελούµενος δύναται να προσκοµίσει άλλο πρόσφατο έγγραφο (π.χ. βεβαίωση από ήµο) που πιστοποιεί την τιµή ζώνης, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί στις 30/6/

7 5. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων συµµετοχής στη δράση 5.1 Η Υπεύθυνη ήλωση (για µονοκατοικία ή µεµονωµένο διαµέρισµα) υπογράφεται από άλλο φυσικό πρόσωπο από εκείνο που αναγράφεται στα στοιχεία ωφελούµενου στην αίτηση συµµετοχής στη δράση. Η Υπεύθυνη ήλωση είναι δεκτή µόνο στην περίπτωση που ο ωφελούµενος προσκοµίζει ως πρόσθετο δικαιολογητικό εξουσιοδότηση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 7

8 6. Πρακτικό γενικής συνέλευσης 6.1 Για αίτηση που αφορά σε πολυκατοικία, στο πρακτικό γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας δεν προσδιορίζονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του συνόλου των ιδιοκτησιών και δεν δηλώνονται οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι θερµαινόµενες από το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης. Ο εκπρόσωπος των ωφελουμένων προσκομίζει Υπεύθυνη ήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, στην οποία αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης, ήτοι τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του συνόλου των ιδιοκτησιών της πολυκατοικίας και οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι θερµαινόµενες από το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης. Στην περίπτωση αυτή το Μέρος Β της αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συµπληρωµένο (για το σύνολο των διαµερισµάτων / ιδιοκτησιών της πολυκατοικίας που συνδέονται µε το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης). 6.2 Για αίτηση που αφορά σε ατοµικό σύστηµα θέρµανσης διαµερίσµατος σε πολυκατοικία ή κατοικίας σε συγκρότηµα κτιρίων, στο πρακτικό γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας (όπου απαιτείται) δεν προσδιορίζονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του συνόλου των ιδιοκτησιών και δεν δηλώνονται οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι θερµαινόµενες από το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης. Ο ωφελούμενος προσκομίζει Υπεύθυνη ήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, στην οποία αναγράφονται τουλάχιστον τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του συνόλου των ιδιοκτησιών της πολυκατοικίας, (στην περίπτωση αυτή, επειδή η αίτηση αφορά σε ατοµικό σύστηµα θέρµανσης, δεν είναι απαραίτητο να δηλωθούν οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι θερµαινόµενες από το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης, καθότι δεν αποτελεί στοιχείο επιλεξιµότητας της αίτησης). 6.3 Για αίτηση που αφορά σε ατοµικό σύστηµα θέρµανσης διαµερίσµατος σε πολυκατοικία ή κατοικίας σε συγκρότηµα κτιρίων υπάρχει πρακτικό γενικής συνέλευσης (παλαιότερη απόφαση, πριν την ηµεροµηνία προκήρυξης της δράσης), σύµφωνα µε το οποίο η πλειοψηφία των συνιδιοκτητών (> 50%+1) αποφάσισε τη µόνιµη αποσύνδεση από το σύστηµα κεντρικής θέρµανσης όσων µεµονωµένων ιδιοκτησιών προβαίνουν σε τοποθέτηση µόνιµης αυτόνοµης εγκατάστασης θέρµανσης φυσικού αερίου. Το εν λόγω πρακτικό γενικής συνέλευσης είναι δεκτό (ανεξαρτήτως από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης) εφόσον: α) συνοδεύεται από Υπεύθυνη ήλωση του διαχειριστή, στην οποία δηλώνεται ότι η συγκεκριµένη απόφαση της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας είναι σε ισχύ (στην Υπεύθυνη ήλωση αναφέρεται µε σαφήνεια η ηµεροµηνία και το θέµα της απόφασης της γενικής συνέλευσης) και δεν έχει τροποποιηθεί µε βάση νεότερη απόφαση και β) το πρακτικό είναι ευκρινές και δεν φέρει νέες χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις. Σημειώνεται ότι εάν στο εν λόγω πρακτικό γενικής συνέλευσης δεν προσδιορίζονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του συνόλου των ιδιοκτησιών και δεν δηλώνονται οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι θερµαινόµενες από το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης, ισχύουν οι οδηγίες των σηµείων 6.1 και 6.2 ανωτέρω. 6.4 Ο αιτών έχει προσκοµίσει πρακτικό γενικής συνέλευσης το οποίο φέρει χειρόγραφες προσθήκες / διορθώσεις / τροποποιήσεις. Το πρακτικό γενικής συνέλευσης πρέπει να είναι ευκρινές και να µη φέρει χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις, από τις οποίες δεν προκύπτει µε σαφήνεια το περιεχόµενο της απόφασης, οι υπογράφοντες, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και οποιαδήποτε άλλα αναγραφόµενα στοιχεία. Στην περίπτωση που ο αιτών προσκοµίσει πρακτικό που φέρει οποιεσδήποτε χειρόγραφες προσθήκες / 8

9 διορθώσεις / τροποποιήσεις, ζητείται από τον αιτούντα να προσκοµίσει Υπεύθυνη ήλωση του διαχειριστή, στην οποία δηλώνονται υπεύθυνα και µε σαφήνεια όλα τα αναγκαία στοιχεία, ήτοι η ηµεροµηνία και το περιεχόµενο της προσκοµισθείσας απόφασης γενικής συνέλευσης, οι υπογράφοντες ιδιοκτήτες και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους και οποιοδήποτε άλλο αναγραφόµενο στοιχείο. Σηµειώνεται ότι εάν στο εν λόγω πρακτικό γενικής συνέλευσης δεν προσδιορίζονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του συνόλου των ιδιοκτησιών και δεν δηλώνονται οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι θερµαινόµενες από το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης, ισχύουν οι οδηγίες των σηµείων 6.1 και 6.2 ανωτέρω. 9

10 7. Οικοδοµική άδεια / σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο 7.1 Η οικοδοµική άδεια ή το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο δεν αναγράφει την οδό ή/και αριθμό ή αναγράφει την ίδια οδό µε το λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος, αλλά άλλον αριθµό Ζητείται από τον ωφελούµενο / αιτούντα (ή τον εκπρόσωπο των ωφελουµένων) να προσκοµίσει βεβαίωση από δηµόσια αρχή (π.χ. ήµο), η οποία να πιστοποιεί τη διεύθυνση του ακινήτου (π.χ. να αναφέρεται η αλλαγή στην αρίθµηση της οδού). 7.2 εν διατίθεται οικοδοµική άδεια. Στην περίπτωση που δεν διατίθεται οικοδοµική άδεια, προσκομίζεται σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η κατοικία υφίσταται νόµιµα και συγκεκριµένα: Στην περίπτωση εξαίρεσης από κατεδάφιση βάσει των Ν.410/1968, Ν.720/1977, Ν.1337/1983 και Ν.3843/2010 προσκοµίζεται σχετικό έγγραφο από την αρµόδια πολεοδοµία από το οποίο να προκύπτει η εν λόγω εξαίρεση. Στην περίπτωση ανέγερσης πριν την ισχύ του βασιλικού διατάγµατος της , προσκοµίζεται: α) µεταγενέστερη πολεοδοµική άδεια/έγκριση για την εκτέλεση εργασιών στο κτίριο από την οποία να προκύπτει η αρχική ηµεροµηνία κατασκευής της κατοικίας ή β) αποδεικτικό έγγραφο ότι το κτίριο προϋφίσταται του 1955, όπως συµβόλαιο ή τίτλοι ιδιοκτησίας όπου γίνεται αναφορά στο εν λόγω κτίριο µε ηµεροµηνία προ της Ελλείψει σχετικών εγγράφων προσκοµίζεται βεβαίωση η οποία υπογράφεται από τον αιτούντα και 2 µάρτυρες, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι το κτίριο ή τµήµα αυτού προϋφίσταται της Στην περίπτωση ανέγερσης βάση ειδικών διατάξεων χωρίς την υποχρέωση έκδοσης οικοδοµικής άδειας από την πολεοδοµία (π.χ. κτίριο που κατασκευάστηκε από την Πρόνοια ή εκδόθηκε άδεια από Αστυνοµική Αρχή, κλπ.) θα πρέπει να προσκοµισθεί σχετικό έγγραφο από την αρµόδια υπηρεσία. Στην περίπτωση που στο κτίριο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, προσκοµίζεται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/ ), όπως αυτή εκτυπώνεται από το πληροφοριακό σύστηµα Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος ή άλλης αρµόδιας δηµόσιας αρχής εποπτευόµενης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Στην περίπτωση βεβαιωµένης, από την αρµόδια υπηρεσία, απώλειας οικοδοµικής άδειας ή/ και αρχείων βάσει των οποίων µπορούν να εκδοθούν νοµιµοποιητικά έγγραφα, προσκοµίζεται άλλο αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. συµβόλαιο, παραχωρητήριο, φωτοαντίγραφο άδειας συνοδευόµενο από Υπεύθυνη ήλωση για τη γνησιότητά του, κλπ) από το οποίο να προκύπτει ο αριθµός της άδειας ή τα στοιχεία κατασκευής του κτιρίου / τµήµατος αυτού. 10

11 8. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 8.1 Η ονοµαστική θερµική ισχύς υπάρχοντος λέβητα δεν µπορεί να πιστοποιηθεί κατά τον έλεγχο φυσικού αντικειµένου, καθότι η σχετική ένδειξη δεν είναι εµφανής λόγω φθοράς, κλπ. Το ποσό επιχορήγησης (βάσει του άρθρου 6 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης) υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία του φύλλου ελέγχου λέβητα. 8.2 Η ονοµαστική θερµική ισχύς υπάρχοντος λέβητα προκύπτει ως σύνολο δυο υφιστάµενων λεβήτων για ένα σύστηµα θέρµανσης. Το ποσό επιχορήγησης (βάσει του άρθρου 6 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης) υπολογίζεται µε βάση τη συνολική ονοµαστική ισχύ των δυο υφιστάµενων λεβήτων, εκτός εάν ο ένας από τους δυο λέβητες είναι βοηθητικός ή εφεδρικός, οπότε λαµβάνεται υπόψη η ονοµαστική θερµική ισχύς του κύριου λέβητα 8.3 Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς δεν περιλαµβάνει όλες τις κατηγορίες του εξοπλισµού / υλικών / εργασιών. Η αίτηση συµµετοχής στη δράση είναι δεκτή. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης, το ελάχιστο είδος που πρέπει να περιλαµβάνει η οικονοµική προσφορά είναι o καυστήρας, ενώ για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου απαιτείται να υπάρχουν τουλάχιστον κάποιες εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης. 8.4 Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς (για µονοκατοικία ή µεµονωµένο διαµέρισµα) υπογράφεται από άλλο φυσικό πρόσωπο από εκείνο που αναγράφεται στα στοιχεία ωφελούµενου στο σηµείο 1 στην αίτηση συµµετοχής στη δράση. Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς είναι δεκτό µόνο στην περίπτωση που ο ωφελούµενος προσκοµίζει ως πρόσθετο δικαιολογητικό εξουσιοδότηση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 11

12 9. Παραστατικά λιανικών συναλλαγών 9.1 Τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών αφορούν σε ανάδοχο/αναδόχους που δεν περιλαµβάνονται στο πλέον επικαιροποιηµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς ή το έντυπο ανάλυσης κόστους κατασκευής. Ο ωφελούμενος (ή ο εκπρόσωπος των ωφελούμενων) προσκομίζει τροποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς ή έντυπο ανάλυσης κόστους κατασκευής, το οποίο περιλαµβάνει τα αναλυτικά στοιχεία όλων των αναδόχων που έχουν εκδώσει παραστατικά λιανικών συναλλαγών, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 8 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης. 9.2 Τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών αναγράφουν διαφορετική διεύθυνση από τη διεύθυνση κατασκευής της νέας εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (π.χ. εκδόθηκαν στη διεύθυνση αλληλογραφίας του ωφελούµενου), όπως αυτή πιστοποιείται από την αίτηση συµµετοχής και τα έντυπα της δράσης, την οικοδοµική άδεια και το λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος. Ο/οι ανάδοχος/ανάδοχοι υποβάλλουν Υπεύθυνη ήλωση στην οποία να δηλώνουν την διεύθυνση στην οποία παραδόθηκε ο εξοπλισµός ή/και τα υλικά και στην οποία έγιναν οι εργασίες της επιχορηγούµενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Η συγκεκριµένη διεύθυνση πρέπει να ταυτίζεται µε τη διεύθυνση του ακινήτου στο οποίο έγινε η κατασκευή της επιχορηγούµενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, όπως αυτή πιστοποιείται και από την οικοδοµική άδεια, το λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος, τη σύµβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου, την άδεια χρήσης, κλπ. 9.3 Η αξία του εξοπλισµού / υλικών / εργασιών στα παραστατικά των λιανικών συναλλαγών διαφέρει από την τελική τιµή που έχει αναγραφεί στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς (είτε το συνολικό ποσό παραµένει το ίδιο είτε όχι). Ο ωφελούμενος (ή ο εκπρόσωπος των ωφελούμενων) προσκομίζει έντυπο τροποποιημένης οικονομικής προσφοράς, στο οποίο αναγράφονται τα τελικά ποσά ανά εξοπλισµό / υλικό / εργασία, συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο µε βάση τις οδηγίες του σχετικού εντύπου. 9.4 Τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών που έχει εκδώσει ο ανάδοχος δεν αναγράφουν τα στοιχεία που απαιτούνται (υποχρεωτικά και αναλυτικά) σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 8 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης. Ο ανάδοχος υποβάλλει Υπεύθυνη ήλωση στην οποία αναγράφει αναλυτικά, ανά παραστατικό, τα απαιτούµενα στοιχεία (π.χ. είδος, ποσότητα, τεχνικά χαρακτηριστικά & λιανική τιµή ανά εξοπλισµό / υλικό, είδος & αξία ανά εργασία). Η Υπεύθυνη ήλωση πρέπει να φέρει πρωτότυπη υπογραφή και τη σφραγίδα του αναδόχου. 9.5 Τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών περιλαµβάνουν και άλλα είδη (εξοπλισµό, υλικά, εργασίες, υπηρεσίες) εκτός από αυτά που είναι επιλέξιµα για επιχορήγηση από τη δράση. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης, οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν σε καυστήρα, λέβητα, σωληνογραµµή φυσικού αερίου, σύστηµα απαγωγής καυσαερίων, υλικά / εξαρτήµατα / 12

13 αυτοµατισµούς εγκατάστασης και σύνδεσης, σχετικές εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης, µελέτη και επίβλεψη. Εάν ένα παραστατικό λιανικών συναλλαγών περιλαµβάνει και άλλα είδη τα οποία δεν είναι επιλέξιµα στη δράση, το εν λόγω παραστατικό γίνεται δεκτό µόνο εφόσον προσκοµιστούν φωτοαντίγραφα παραστατικών τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. καταθετήρια στους τραπεζικούς λογαριασµούς των αναδόχων) από τα οποία να προκύπτει ότι ο ωφελούµενος έχει εξοφλήσει πλήρως το σύνολο της ίδιας συµµετοχής, δηλαδή τόσο τη συνολική αξία των µη επιλέξιµων ειδών, όσο και το ποσό της ίδιας συµµετοχής που οφείλει να καταβάλλει σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης. 9.6 Το παραστατικό λιανικών συναλλαγών που αφορά σε κάποια/ες από τις επιλέξιµες δαπάνες έχει εκδοθεί από κατάστηµα λιανικής πώλησης και ο ωφελούµενος έχει εξοφλήσει πλήρως τη συνολική αξία. ιακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: Α. Το ποσό που έχει καταβληθεί από τον ωφελούµενο είναι µικρότερο ή ίσο από το ποσό που αντιστοιχεί στη δική του συµµετοχή, βάσει του άρθρου 6 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης, τότε το παραστατικό γίνεται δεκτό µόνο στην περίπτωση που: α) έχει εκδοθεί µετά τις 25/9/2014 (ηµεροµηνία ανακοίνωσης της δράσης) και πριν τις 14/11/2014, ηµεροµηνία κατά την οποία δηµοσιεύθηκε η προκήρυξη της δράσης στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β 3071/ ) και β) το παραστατικό φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή από το κατάστηµα λιανικώς πώλησης, µε την ένδειξη «εξοφλήθη» και αναγραφή του τρόπου πληρωµής (π.χ. καταθετήριο σε τραπεζικό λογαριασµό, τοις µετρητοίς για ποσά µικρότερα από 1.500, µε πιστωτική κάρτα οπότε και προσκοµίζεται η κίνηση λογαριασµού πιστωτικής κάρτας που περιλαµβάνει τη συγκεκριµένη συναλλαγή, κλπ.), Σε κάθε άλλη περίπτωση, το παραστατικό λιανικών συναλλαγών δεν είναι δεκτό. Β. Το ποσό που έχει καταβληθεί από τον ωφελούµενο είναι µεγαλύτερο από το ποσό που αντιστοιχεί στη δική του συµµετοχή, βάσει του άρθρου 6 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης, τότε: Το παραστατικό δεν γίνεται δεκτό και δεν µπορεί να δοθεί επιχορήγηση µέσω της δράσης, καθώς τα άρθρα 6 & 8 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης καθορίζουν ότι η επιχορήγηση αποδίδεται στον/στους ανάδοχο/αναδόχους και δεν µπορούν να γίνουν πληρωµές προς τους ωφελούµενους. 9.7 Τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών είναι φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων και δεν φέρουν την πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του αναδόχου. Τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών δεν είναι δεκτά. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 της ΥΑ προκήρυξης της σύµβασης, τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. αποδείξεων λιανικής πώλησης, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών) που προσκοµίζονται πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα των αναδόχων. 9.8 Τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών δεν αναφέρουν τον τίτλο της δράσης. Τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών είναι δεκτά. 9.9 Ως παραστατικό λιανικών συναλλαγών έχει προσκοµιστεί τιµολόγιο. Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 8 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης, τιµολόγια εν γένει δεν γίνονται δεκτά στο πλαίσιο της δράσης. Σε περίπτωση που ένα παραστατικό περιλαµβάνει εργασίες και υλικά προς ιδιώτη (π.χ. παροχή υπηρεσιών 13

14 µετά υλικών), ακόµη και αν συνοδεύεται από δελτία αποστολής των υλικών τρίτων, το παραστατικό πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη ήλωση του αναδόχου που αναγράφει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία της παραγράφου 5 του άρθρου 8 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης (π.χ. είδος, ποσότητα, τεχνικά χαρακτηριστικά & λιανική τιµή ανά εξοπλισµό / υλικό, είδος & αξία ανά εργασία). 14

15 10. Παραστατικά τραπεζικών συναλλαγών 10.1 εν προσκομίστηκαν παραστατικά τραπεζικών συναλλαγών για µέρος του συνολικού κόστους κατασκευής της επιχορηγούµενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (π.χ. λόγω αγοράς εξοπλισµού / υλικών από κατάστηµα λιανικής πώλησης, τοις µετρητοίς). Στην περίπτωση που η πληρωµή των σχετικών παραστατικών συναλλαγών έχει πραγµατοποιηθεί µετά τις 25/9/2014 (ηµεροµηνία ανακοίνωσης της δράσης) και πριν τις 14/11/2014, ηµεροµηνία κατά την οποία δηµοσιεύθηκε η προκήρυξη της δράσης στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β 3071/ ), η αίτηση συµµετοχής στη δράση γίνεται δεκτή. Η εξόφληση των συγκεκριµένων παραστατικών λιανικών συναλλαγών πρέπει να πιστοποιείται από: την ένδειξη τοις µετρητοίς στο σχετικό παραστατικό ή την κίνηση λογαριασµού πιστωτικής κάρτας που περιλαµβάνει τη συγκεκριµένη συναλλαγή ή/και απόδειξη είσπραξης που εκδίδει το κατάστηµα, η οποία πρέπει να αναγράφει ποιο παραστατικό λιανικών συναλλαγών αφορά και να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του καταστήµατος / προµηθευτή / αναδόχου ή/και Υπεύθυνη ήλωση την οποία προσκοµίζει o ωφελούµενος, στην οποία δηλώνει ότι εξόφλησε τοις µετρητοίς το/τα συγκεκριµένο/α παραστατικό/ά λιανικών συναλλαγών, αναγράφοντας τα στοιχεία του παραστατικού, το/τα είδος/η και το ποσό που εξοφλήθηκε. 15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ. Υποδείγµατα εντύπων δράσης. 2. Υπεύθυνη ήλωση για τους όρους συµµετοχής στη δράση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ. Υποδείγµατα εντύπων δράσης. 2. Υπεύθυνη ήλωση για τους όρους συµµετοχής στη δράση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ Υποδείγµατα εντύπων δράσης 1. Αίτηση συµµετοχής στη δράση 2. Υπεύθυνη ήλωση για τους όρους συµµετοχής στη δράση 3. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 4. Έντυπο τροποποιηµένης οικονοµικής προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

1. Η χρήση του ακινήτου ως «κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία» μπορεί. εναλλακτικά να πιστοποιηθεί από τη διεύθυνση κατοικίας του Ε1.

1. Η χρήση του ακινήτου ως «κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία» μπορεί. εναλλακτικά να πιστοποιηθεί από τη διεύθυνση κατοικίας του Ε1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Η χρήση του ακινήτου ως «κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία» μπορεί εναλλακτικά να πιστοποιηθεί από τη διεύθυνση κατοικίας του Ε1. 2. Στην περίπτωση που το κτήριο έχει κατασκευαστεί πριν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις.

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις. 01.06.2011 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ- ΚΙΝΗΤΡΑ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Επιλέξιμα για το πρόγραμμα είναι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντους

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντους ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντους ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση 1 Περίπτωση 2

Περίπτωση 1 Περίπτωση 2 1 Περίπτωση 1 Περίπτωση 2 Η επωνυμία στον λογαριασμό είναι ίδια με τον Αιτούντα & υπογράφοντα την Αίτηση ο αιτών είναι Ενοικιαστής του ακινήτου 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ 1. H ΟΠΑΠ Α.Ε χορηγεί, για φορολογικούς λόγους, βεβαίωση καταβληθέντος κέρδους κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου-δικαιούχου. 2. Δικαιούχος Βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/Περιοχή. Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης:. (συµπληρώνεται από την Περιοχή ΕΗ) Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος 10 kwp στο ίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1. απάνες κτιριακών επεµβάσεων Τιµολόγια, ελτία αποστολής (και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ «Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); 1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kwh κατ έτος. Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά 1. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 8 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Υποβλήθηκε από: Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/ 22.01.2015 (θέμα 10 ο ) Απόφαση Δ.Σ. τον Γεν. Διευθυντή Λειτουργιών Ευθύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Παραστατικά τιμολόγησης δαπανών ( τιμολόγια, ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή τίτλος κτήσης ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς Δήμο Αγίας Βαρβάρας ΟΝΟΜΑ: ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ: Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου για ΚΑΤΟΙΚΟΣ: ΟΔΟΣ:.. ΑΡΙΘΜΟΣ:.. τοποθέτηση.

ΑΙΤΗΣΗ. Προς Δήμο Αγίας Βαρβάρας ΟΝΟΜΑ: ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ: Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου για ΚΑΤΟΙΚΟΣ: ΟΔΟΣ:.. ΑΡΙΘΜΟΣ:.. τοποθέτηση. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ:. ΟΝΟΜΑ: ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΟΣ: ΟΔΟΣ:.. ΑΡΙΘΜΟΣ:.. Α.Φ.Μ.. Δ.Ο.Υ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:. Προς Δήμο Αγίας Βαρβάρας Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ 2014-2020 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ηρ. Πολυτεχνείου 92, Πάτρα τ. 2611 811.200 φ. 2611 811.080 info@p-consulting.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συμπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιμότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συμπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιμότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 1 Α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) : 1. ελτίο ανεργίας του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης. Ημερομηνία:

Υπόδειγμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης. Ημερομηνία: Υπόδειγμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης Ημερομηνία: Στην Αθήνα σήμερα στις, και ώρα συνήλθαν σε γενική συνέλευση οι συνιδιοκτήτες της επί της οδού πολυκατοικίας, κατόπιν πρόσκλησης του διαχειριστή με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινά πάλι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» με επιδότηση έως ευρώ

Ξεκινά πάλι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» με επιδότηση έως ευρώ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ξεκινά πάλι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» με επιδότηση έως 17.500 ευρώ Έως και 17.500 ευρώ επιδότηση μπορούν να λάβουν

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Περιοχή... Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία: Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Ιδιότητα του αυτοπαραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλεπόμενα στάδια

Τα προβλεπόμενα στάδια Μετά από αρκετές αναβολές, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον», αρχίζει πλέον επίσημα από τον Φεβρουάριο. Πιο αναλυτικά από 1η Φεβρουαρίου και για διάστημα 2 μηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι: - Ημιυπαίθριοι - Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Αγαπητοί συνάδελφοι Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό σημείωμα για τη μετάβαση από τον

Διαβάστε περισσότερα

κτιρίων άνω εάν δεν 1. Τι είναι το ΠΕΑ; Επιθεωρητή και για ήτων

κτιρίων άνω εάν δεν 1. Τι είναι το ΠΕΑ; Επιθεωρητή και για ήτων Πιστοποιητικό Ενεργειακής Επιθεωρήσης Συχνές ερωτήσεις Από 9 Ιανουαρίου 2012, για κάθε αγοραπωλησία κτιρίου και για τηη μίσθωση τμημάτων ή ενιαίων κτιρίων άνω των πενήντα (50) τ.μ αφενός οι Δ.Ο.Υ. αρνούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (ΦΕΚ 393/Β-21.2.2013) Οι δικαιούχοι φοιτητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Προγραμματική Περίοδος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Προγραμματική Περίοδος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.6 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ. Ημερομηνία:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ οίκον»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ οίκον» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ οίκον» ΑΝΑΛΥΣΗ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αυθαίρετα: Η μετάβαση από τον παλιό στο νέο νόμο- Οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά

Αυθαίρετα: Η μετάβαση από τον παλιό στο νέο νόμο- Οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά Αυθαίρετα: Η μετάβαση από τον παλιό στο νέο νόμο- Οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά Oι προθεσμίες Σύμφωνα με το νέο νόμο για τις προθεσμίες ολοκλήρωσης των διαδικασιών υπαγωγής προβλέπεται ότι: Ο μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ NIKOΣ ΤΑΒΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΗΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 32 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ. 28410 22457 FAX 28410 24381 info@tavlasatsalis.gr EIΣΑΓΩΓΗ Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ N.A. BIOMHX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΕ:... Έδρα ή Παράρτηµα:... Η Λ Ω Σ Η ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΙΣΤΕ:... Έδρα ή Παράρτηµα:... Η Λ Ω Σ Η ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 16/03 ΙΣΤΕ:... Έδρα ή Παράρτηµα:... Η Λ Ω Σ Η ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Οδηγίες: Για να είναι έγκυρη η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Το Πρόγραµµα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Το Πρόγραµµα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας. 1 Ποιές Περιφέρειες αφορά το Πρόγραµµα; 2 Ποιό είναι το ύψος της χρηµατοδότησης και πώς κατανέµεται στις Περιφέρειες; 3 Η κάθε Περιφέρεια θα έχει τον δικό της προϋπολογισµό? 4 Ποιοί έχουν δικαίωµα συµµετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου θα πρέπει να υπάρχουν τα αντίστοιχα παραδοτέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΤΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΠΑΤΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 01 Φεβρουαρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Θεσσαλονίκη, 01 Φεβρουαρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» 2011 Θεσσαλονίκη, 01 Φεβρουαρίου Αρ. Πρωτ.: Προς: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986). Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες Σε ισχύ βρίσκεται από το Μάρτιο του 2012, με ανανεωμένους ευνοϊκούς για τους ενδιαφερόμενους όρους, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου ΠΟΛ. 1111/22.09.06 Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου απολογιστικού κόστους οικοδομής. Αθήνα 22 Σεπτεμβρίου 2006 Αρ.Πρωτ.: 1083443/7053/1343/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2 Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά Δικαιολογητικά Υπογεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΠΔ 420/1987: Εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές.βλ.& Ν.3175/03 (15260) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού.

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,12 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1096529 /673/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1132 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Q&As Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) 1. Ποια ακίνητα χρεώνονται το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε;

Q&As Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) 1. Ποια ακίνητα χρεώνονται το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε; Q&As Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) 1. Ποια ακίνητα χρεώνονται το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε; Τα ηλεκτροδοτημένα ακίνητα που αφορούν οικιακή ή εμπορική χρήση και υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 2. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης

ΡΑΣΗ 2. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕIΟ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέστορος 101 ΤΗΛ: 213 2030158 FAX: 213 2030050 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α' 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Σχέδιο Νόµου. κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α' 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Σχέδιο Νόµου Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.».

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.». Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/61 Βαθμός Προτ/τας Ε Γ Κ Υ Κ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο πίνακας της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής με τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής συμπληρώνεται ως εξής:

1. Ο πίνακας της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής με τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής συμπληρώνεται ως εξής: Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΠΕ ΙΟ 1 1. Ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την Α. Άποροι μείωση σε ποσοστό 100% Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγίου Δημητρίου Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Πρόνοιας Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία:

Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία: Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Α Ημερομηνία: Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΜΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος Δραστηριότητα Έτος Ίδρυσης Οικείο Επιμελητήριο Κατηγορία Λογιστικών Βιβλίων Αριθμός Προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν:

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν: Ηµεροµηνία: 22-11-2013 ΑΠ 8524/2192/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4495/2017 : Όλες οι αλλαγές για την αυτόνομη θέρμανση στις πολυκατοικίες στο σχέδιο νόμου για τον Έλεγχο και προστασία δομημένου περιβάλλοντος

Νόμος 4495/2017 : Όλες οι αλλαγές για την αυτόνομη θέρμανση στις πολυκατοικίες στο σχέδιο νόμου για τον Έλεγχο και προστασία δομημένου περιβάλλοντος Νόμος 4495/2017 : Όλες οι αλλαγές για την αυτόνομη θέρμανση στις πολυκατοικίες στο σχέδιο νόμου για τον Έλεγχο και προστασία δομημένου περιβάλλοντος Αυτόνομες μονάδες θέρμανσης φυσικού αερίου σε διαμερίσματα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@yen.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε ένα από τα δύο ανωτέρω στάδια απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Για κάθε ένα από τα δύο ανωτέρω στάδια απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων. Η υλοποίηση του έργου αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία : 1. Το οικονομικό αντικείμενο 2. Το φυσικό αντικείμενο Για κάθε ένα από τα δύο ανωτέρω στάδια απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις)

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά Έναρξης και Μεταβολής Εργασιών στις Δ.Ο.Υ.

Δικαιολογητικά Έναρξης και Μεταβολής Εργασιών στις Δ.Ο.Υ. Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Δικαιολογητικά Έναρξης και Μεταβολής Εργασιών στις Δ.Ο.Υ. H TaxExperts παρουσιάζει για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,13-11-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4407 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΑ Ε.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΑ Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@yen.gr ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερ. : Ποιό είναι το ύψος της χρηµατοδότησης και πώς κατανέµεται στις Περιφέρειες; Ερ.: Η κάθε Περιφέρεια θα έχει τον δικό της προϋπολογισµό?

Ερ. : Ποιό είναι το ύψος της χρηµατοδότησης και πώς κατανέµεται στις Περιφέρειες; Ερ.: Η κάθε Περιφέρεια θα έχει τον δικό της προϋπολογισµό? ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ερ. : Ποιές Περιφέρειες αφορά το Πρόγραµµα; Απ.: Το Πρόγραµµα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας. Ερ. : Ποιό είναι το ύψος της χρηµατοδότησης και πώς κατανέµεται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι:

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΥΙΒ/8577/83, την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη, ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6)

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Ενότητα 7 Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Άρθρο 7 : Απόδειξη Λιανικής 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 7/10/2013 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ24/36/1514715 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» 1. Εµπορική επιχείρηση που έχει δραστηριότητα λιανικό εµπόριο, πριν την υποβολή της πρότασης θα αποκτήσει επιλέξιµο ΚΑ χονδρικού εµπορίου και

Διαβάστε περισσότερα