ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ"

Transcript

1 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 235 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης. Προοίμιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 5Α, 14 παράγραφος 9 και 15 του Συντάγματος (1975/1986/2001). 2. Την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α 220). 3. Την παράγραφο 18 του άρθρου 6 και την παράγραφο 14 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚΑ' 159) καθώς και την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α'233). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985(ΦΕΚ Α 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν /1992 (ΦΕΚ Α' 154), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2, εδ. α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α'38). 5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 181/1994 "Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως (ΦΕΚΑ' 116). 6. Την ανάγκη να παραχωρηθεί η χρήση του δημοσίου αγαθού των επίγειων συχνοτήτων, καθώς και η εκτέλεση της δημόσιας, υπό λειτουργική έννοια, υπηρεσίας που συνίσταται στην παροχή στο κοινό ραδιοφωνικών υπηρεσιών, βάσει προϋποθέσεων, όρων και διαδικασιών που διασφαλίζουν, αφενός, τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την πολιτική και πολιτισμική πολυμέρεια και πολυφωνία και τον ελεύθερο και ανόθευτο οικονομικό ανταγωνισμό στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης και, αφετέρου, την παροχή στο κοινό υψηλού επιπέδου ραδιοφωνικών υπηρεσιών. 7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 8. Το υπ' αριθμόν 188/2003 πρακτικό επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. 9. Το υπ' αριθμ. 343 /2003 πρακτικό επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αποφασίζουμε: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1

2 Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος, με τις οποίες θεσπίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις και ρυθμίζονται αναγκαίες λεπτομέρειες για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και με οποιαδήποτε μέθοδο επεξεργασίας του εκπεμπόμενου σήματος (αναλογική ή ψηφιακή), εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες που προκηρύσσονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995, και της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν. 3051/2002. Αρθρο: 2 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία ΤΜΗΜΑ Α Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ουσιαστικές διατάξεις 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης, έχουν: α) φυσικά πρόσωπα που έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) εταιρείες κάθε νομικής μορφής που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο από έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ελέγχονται από αυτούς, γ) εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την καταστατική τους έδρα, ή την κεντρική διοίκηση τους ή την κύρια εγκατάσταση τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ύπαρξη διαρκούς και μόνιμου δεσμού με την οικονομία του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, δ) επιχειρήσεις (αμιγείς ή μικτές) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν έδρα εντός της γεωγραφικής περιοχής για την οποία έχουν προκηρυχθεί οι αντίστοιχες άδειες, ε) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συνταγματική κατοχύρωση (λ.χ., οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα), και στ) κοινοπραξίες τα μέλη των οποίων ανήκουν σε μία από τις αναφερόμενες υπό α) έως δ) κατηγορίες προσώπων. Εφόσον χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού σε κοινοπραξία, τα μέλη της οφείλουν, το αργότερο εντός τριών μηνών από την έκδοση της άδειας

3 λειτουργίας, να συστήσουν εταιρεία που εμπίπτει σε μία από τις αναφερόμενες υπό β) έως δ) κατηγορίες. Στην περίπτωση αυτή, εταίροι ή μέτοχοι της εταιρείας κατά το χρόνο σύστασης της μπορούν να είναι μόνο τα μέλη της κοινοπραξίας. 2. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας άλλου ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης στον ίδιο ή σε άλλο νομό. 3. Η ταυτόχρονη συμμετοχή της ίδιας εταιρείας, αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας, σε περισσότερες από δύο διαγωνιστικές διαδικασίες, δεν επιτρέπεται. Η διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης για τις άδειες λειτουργίας που αντιστοιχούν σε κάθε χάρτη συχνοτήτων που περιλαμβάνεται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2328/1995 είναι αυτοτελής, ανεξαρτήτως αν με την ίδια διοικητική πράξη προκηρύσσονται διαγωνιστικές διαδικασίες για περισσότερους χάρτες συχνοτήτων. 4. Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται και στην περίπτωση που στις αιτούσες επιχειρήσεις συμμετέχουν ως εταίροι, μέτοχοι, μέλη οργάνων διοίκησης, ή διευθυντικά στελέχη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν με μία από τις ανωτέρω ιδιότητες σε άλλη αιτούσα επιχείρηση ή σε επιχείρηση που κατέχει άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα εδάφια δ' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 1746/1988 (ΦΕΚΑ' 2), όπως αυτά ισχύουν. Επίσης, οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια β' έως και στ' της παραγράφου 8του άρθρου 6του Ν. 2328/ Στη διαδικασία χορήγησης των αδειών λειτουργίας μπορούν να συμμετέχουν και εταιρείες οι οποίες δεν έχουν περατώσει την προβλεπόμενη στο νόμο διαδικασία σύστασης τους, υπό τον όρο ότι έχει ήδη καταρτισθεί η εταιρική σύμβαση με τον προβλεπόμενο στην οικεία νομοθεσία τύπο και ότι η διαδικασία σύστασης τους θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής στην αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία. 6. Οι εταίροι ή οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του δυόμισι τοις εκατό (2,5%) του κεφαλαίου, ή το φυσικό πρόσωπο εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση, και οι διαχειριστές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Αρθρο: 3 Μετοχικό κεφάλαιο Μετοχές 1. Εφόσον η αιτούσα επιχείρηση είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ή το μετοχικό κεφάλαιο που καταβάλλεται μετά την υποβολή της αίτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2, πρέπει να είναι ανάλογο με την ήδη πραγματοποιηθείσα ή τη σχεδιαζόμενη επένδυση.

4 Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και για τις προσωπικές εταιρείες και τις ατομικές επιχειρήσεις. 2. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνολο τους. Εάν κύριος ή συγκύριος μετοχών του προηγουμένου εδαφίου είναι άλλη εταιρεία, οι μετοχές και αυτής της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και ανήκουν υποχρεωτικά σε φυσικά πρόσωπα. Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου δεν ισχύει για εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ημεδαπό ή αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό εφόσον οι εταιρείες αυτές δεν αποτελούν βασικούς μετόχους της αιτούσας επιχείρησης κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002. Επίσης, για τη συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία του παρόντος διατάγματος ισχύουν οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης οι οποίες προβλέπονται στα εδάφια β' και γ' της παραγράφου 2του άρθρου 24του Ν. 1746/1988 (ΦΕΚΑ' 2), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α'178) και στην παράγραφο 6α του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 22 του Ν. 3166/ Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ισχύει με τους ίδιους όρους και εξαιρέσεις και για τους ενεχυρούχους δανειστές που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Ν. 3166/2003, καθώς και για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση για οποιαδήποτε άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία. 4. Συμμετοχή κεφαλαίου που προέρχεται από κράτος το οποίο δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται μόνον αν δεν υπερβαίνει το εικοσιπέντε τοις εκατό του συνολικού εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου της αιτούσας εταιρείας. Αρθρο: 4 Προέλευση και τρόπος απόκτησης οικονομικών μέσων Οι εταίροι ή οι μέτοχοι της αιτούσας επιχείρησης, ή το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση, πρέπει να έχουν διαθέσει πράγματι τα οικονομικά μέσα τα οποία φέρονται ότι διέθεσαν, με βάση τα προσκομιζόμενα λογιστικά και λοιπά στοιχεία για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της. Επίσης, οι ανωτέρω εταίροι ή μέτοχοι ή το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση, οφείλουν να είναι οι πραγματικοί κύριοι των οικονομικών μέσων που διατέθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν οι εταίροι ή οι μέτοχοι για τη συμμετοχή τους δεν επιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6του Ν. 2655/1998 (ΦΕΚΑ' 264). Αρθρο: 5

5 Έλεγχος νομικής μορφής και ιδιοκτησιακού καθεστώτος της αιτούσας επιχείρησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Έλεγχος της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων χορήγησης των αδειών λειτουργίας 1. Οι αιτούσες επιχειρήσεις οφείλουν, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη διαγωνιστική διαδικασία, να υποβάλλουν: α) Ειδικότερα στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας (επωνυμία φυσικού ή νομικού προσώπου, διακριτικός τίτλος σταθμού). Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία έχει καταχωρηθεί, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, προσκομίζονται τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. β) Επίσημο αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα συστάσεως της (δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, στα βιβλία των πρωτοδικείων κλπ.) ή, στην περίπτωση υπό ίδρυση εταιρείας, του προβλεπόμενου στην οικεία νομοθεσία εγγράφου της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ των εταίρων. Στην περίπτωση υπό ίδρυση εταιρείας με ιδιωτικό έγγραφο απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των εταίρων. Σε περίπτωση αίτησης από κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων υποβάλλεται συμβολαιογραφικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. γ) Επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η σύνθεση του οργάνου διοίκησης της αιτούσας εταιρείας (ΦΕΚ, πρακτικά γενικής συνέλευσης, διοικητικού συμβουλίου κ.λπ.), καθώς και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα ονόματα και η συγκεκριμένη επαγγελματική ιδιότητα των ακόλουθων προσώπων: του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου, εφ' όσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, και στις λοιπές περιπτώσεις τα ονόματα και η επαγγελματική ιδιότητα των διαχειριστών και των νομίμων εκπροσώπων. Εφόσον στην αιτούσα εταιρεία συμμετέχουν άλλες εταιρείες, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρονται τα ονόματα και η επαγγελματική ιδιότητα των προσώπων που συμμετέχουν στα όργανα της διοίκησης καθώς και των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών αυτών κ.ο.κ.. δ) Κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται τα ονόματα των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας και το ποσοστό της συμμετοχής τους στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου ή σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι ανώνυμη εταιρεία, ονομαστική κατάσταση όλων των εταίρων στην οποία θα αναφέρεται η εταιρική εισφορά τους ή το μερίδιο τους. Ανάλογη κατάσταση υποβάλλεται και για τους μετόχους, ή εταίρους των εταιρειών που συμμετέχουν στην αιτούσα εταιρεία, κ.ο.κ., μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του βιβλίου των μετόχων κάθε εταιρείας ή, σε περίπτωση εταιρειών που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος, άλλου ισοδύναμου, κατά το δίκαιο που διέπει τη λειτουργία τους, αποδεικτικού εγγράφου μαζί με τη σχετική βεβαίωση ισοδυναμίας της αρμόδιας αρχής του αντίστοιχου κράτους. Σε περίπτωση εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών ή σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, αντί του βιβλίου μετόχων υποβάλλεται πλήρες μετοχολόγιο, που εκδίδει η αρμόδια υπηρεσία του οικείου χρηματιστηρίου. Στο μετοχολόγιο πρέπει να σημειώνεται και η ποσοστιαία συμμετοχή κάθε μετόχου επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Εφόσον η αιτούσα εταιρεία είναι επιχείρηση Ο.Τ.Α. (μικτή ή αμιγής) ή συμμετέχει σε αυτήν επιχείρηση Ο.Τ.Α., στις καταστάσεις μετόχων περιλαμβάνονται τα ονόματα και η επαγγελματική ιδιότητα των μελών του συμβουλίου διοίκησης του αντίστοιχου Ο.Τ.Α.

6 2. Εφόσον η αιτούσα εταιρεία ή οι συμμετέχουσες σε αυτήν εταιρείες εμπίπτουν στην εξαίρεση της περίπτωσης α' του εδαφίου γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 και δεν έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομίζεται βεβαίωση των αρμοδίων αρχών του αντίστοιχου κράτους με την οποία θα βεβαιώνεται ότι οι εταιρείες αυτές δεν υπέχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά το δίκαιο που διέπει τη λειτουργία τους. Επίσης, στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομίζονται επαρκή στοιχεία (π.χ. βεβαιώσεις αρμόδιων αρχών) από τα οποία να προκύπτει ότι οι ανωτέρω εταιρείες έχουν προφανή φερεγγυότητα, υψηλό βαθμό διασποράς του μετοχικού τους κεφαλαίου, ιδιαίτερη παράδοση στο πεδίο της οπτικοακουστικής παραγωγής και ότι η συμμετοχή τους στην αιτούσα επιχείρηση δεν δημιουργεί συγκέντρωση ελέγχου περισσότερων ραδιοφωνικών σταθμών σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές, εν γένει, επίπεδο. 3. Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου προσκομίζονται τα στοιχεία που αναφέρονται υπό α) και γ) στην παράγραφο 1. Επίσης, αναφέρονται οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις και διοικητικές πράξεις που ρυθμίζουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. Τα ίδια στοιχεία υποβάλλονται και σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είναι μέτοχος ή εταίρος της αιτούσας εταιρείας. Αρθρο: 6 Έλεγχος των εταίρων, μετόχων και μελών οργάνων διοίκησης της αιτούσας επιχείρησης 1. Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε διαγωνιστική διαδικασία που υπάγεται στο παρόν διάταγμα οι αιτούσες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν, σχετικά με τις ιδιότητες και το νομικό καθεστώς εν γένει των μετόχων, των εταίρων, των διαχειριστών και των μελών των οργάνων διοίκησης τους τα στοιχεία που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. 2. Επίσημα αντίγραφα ποινικών μητρώων γενικής χρήσης όλων των φυσικών προσώπων που είναι κύριοι ή συγκύριοι αριθμού μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που υπερβαίνει σε ποσοστό το δυόμισι τοις εκατό του συνολικού εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και των διαχειριστών και των νομίμων εκπροσώπων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωτέρω εταιρειών. Εάν η αιτούσα εταιρεία είναι επιχείρηση Ο.Τ.Α. προσκομίζονται και τα αντίγραφα ποινικών μητρώων όλων των μελών του συμβουλίου του αντίστοιχου Ο.Τ.Α. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης υποβάλλεται το ποινικό μητρώο του αιτούντος φυσικού προσώπου. Τα αντίγραφα των ποινικών μητρώων πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της αντίστοιχης προκήρυξης από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. 3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 κάθε εταίρου, ή βασικού μετόχου, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002, ή σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης του αιτούντος φυσικού προσώπου, στην οποία αναφέρεται ότι κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία δεν κατέχουν τις ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3 του Ν. 3021/2002. Εφόσον στην αιτούσα επιχείρηση συμμετέχουν άλλες εταιρείες, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και από τους εταίρους ή τους βασικούς μετόχους των εταιρειών αυτών. 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, κάθε βασικού μετόχου, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002, εταίρου ή σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης του αιτούντος φυσικού προσώπου, στην οποία αναφέρεται:

7 α) αν συμμετέχουν ως μέτοχοι, εταίροι ή στα όργανα διοίκησης της εταιρείας ή ασκούν ατομική επιχείρηση που παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες ή συμμετέχουν σε εταιρείες που συμμετέχουν σε παρόμοιες εταιρείες, β) αν συμμετέχουν ως μέτοχοι, εταίροι ή στα όργανα διοίκησης της εταιρείας ή ασκούν ατομική επιχείρηση που αναλαμβάνει έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 2328/1995, για λογαριασμό του δημοσίου ή νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002, ή συμμετέχουν σε εταιρείες που συμμετέχουν σε παρόμοιες εταιρείες. Σε περίπτωση συμμετοχής σε εταιρείες των ανωτέρω κατηγοριών, αναφέρεται και η επωνυμία της κάθε εταιρείας, η συγκεκριμένη ιδιότητα συμμετοχής καθώς και το ύψος της εταιρικής εισφοράς ή της συμμετοχής στο κεφάλαιο της. Επίσης, εφόσον στην αιτούσα εταιρεία συμμετέχουν άλλες εταιρείες, η υπό στοιχείο α' υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και από τους βασικούς μετόχους και εταίρους των εταιρειών αυτών. 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, των διαχειριστών ή των μελών οργάνου διοίκησης, καθώς και των διευθυντικών στελεχών, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002, της αιτούσας εταιρείας, στην οποία αναφέρεται: α) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης κατέχουν τις ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3 του Ν. 3021/2002 και β) αν συμμετέχουν ως μέτοχοι, εταίροι ή στα όργανα διοίκησης της εταιρείας ή ασκούν ατομική επιχείρηση που παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες ή συμμετέχουν σε εταιρείες που συμμετέχουν σε παρόμοιες εταιρείες. Σε περίπτωση συμμετοχής σε εταιρείες των ανωτέρω κατηγοριών, αναφέρεται και η επωνυμία της κάθε εταιρείας, η συγκεκριμένη ιδιότητα συμμετοχής καθώς και το ύψος της εταιρικής εισφοράς η της συμμετοχής στο κεφάλαιο της. 6. Υπεύθυνη δήλωση κάθε μετόχου, εταίρου, διαχειριστή ή μέλους οργάνου διοίκησης της αιτούσας εταιρείας, ή άλλης εταιρείας που μετέχει σ' αυτήν, των διευθυντικών στελεχών τους, καθώς και όσων κατέχουν οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα, ή σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης του αιτούντος φυσικού προσώπου, στην οποία αναφέρεται αν μετέχουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του Ν. 2328/95 (τηλεόραση κάθε είδους, ραδιόφωνο κάθε είδους, ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας), καθώς και τα ακριβή στοιχεία ταυτότητας των μέσων ενημέρωσης στα οποία τυχόν συμμετέχουν, η ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχουν σε αυτά και το ύψος της εταιρικής εισφοράς ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τους. 7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 κάθε μετόχου, εταίρου και μέλους του οργάνου διοίκησης της αιτούσας εταιρείας ή άλλης εταιρείας που μετέχει σ' αυτήν ή διευθυντικού στελέχους της, ή σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης του αιτούντος φυσικού προσώπου, στην οποία θα αναφέρονται όλοι οι εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή καθώς και οι εκ πλαγίου μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενείς τους. Σε περίπτωση που οι μετοχές της αιτούσας εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών ή σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, η υπεύθυνη δήλωση της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται μόνο από τους βασικούς μετόχους, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 3021/2002, και τα μέλη των οργάνων διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του ίδιου ως άνω άρθρου, των ανωτέρω εταιρειών. 8. Τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου υποβάλλονται και από τους ενεχυρούχους δανειστές που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 3166/2003, καθώς και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση για οποιαδήποτε άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία.

8 9. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναλόγως και για τα μέλη οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία στο κεφάλαιο άλλης εταιρείας που συμμετέχει στη διαδικασία αυτή. Αρθρο: 7 Οικονομικά στοιχεία της αιτούσας επιχείρησης και των εταίρων ή μετόχων της 1. Για τον έλεγχο της προέλευσης και εν γένει του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων που διατέθηκαν ή προγραμματίζεται να διατεθούν για τη λειτουργία της αιτούσας επιχείρησης από τους εταίρους ή μετόχους της, η αιτούσα οφείλει, στο πλαίσιο της συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, να υποβάλλει τα στοιχεία που αναφέρονται ακολούθως: α) Νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται η πραγματική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες, η ύπαρξη αντίστοιχου ύψους εταιρικής περιουσίας εφόσον πρόκειται για άλλης νομικής μορφής εταιρεία ή η ύπαρξη αντίστοιχου ύψους ατομικής περιουσίας εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση εισφορών σε είδος, υποβάλλεται επίσης και η εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 ή ορκωτού εκτιμητή ελεγκτή εφόσον πρόκειται για άλλης νομικής μορφής εταιρεία. β) Οργανόγραμμα από το οποίο να προκύπτει η θέση της αιτούσας επιχείρησης σε όμιλο επιχειρήσεων στον οποίο αυτή τυχόν ανήκει. γ) Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή της αιτούσας επιχείρησης σε άλλα νομικά πρόσωπα (εκτός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μέσων ενημέρωσης). δ) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της εταιρείας για τα δέκα τελευταία οικονομικά έτη λειτουργίας της, καθώς και των μετόχων ή εταίρων που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της αιτούσας εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων στην αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία εφόσον αυτοί είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το δυόμισι τοις εκατό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευσης της εταιρείας. Επίσης, προσκομίζεται και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διαθέτει η αιτούσα εταιρεία καθώς και ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διέθεσαν οι ανωτέρω μέτοχοι ή εταίροι για την απόκτηση των μετοχών τους ή του εταιρικού μεριδίου τους. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, υποβάλλονται δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για όλα τα οικονομικά έτη λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης του. ε) Επαρκή οικονομικά στοιχεία (π.χ. φορολογικές δηλώσεις, κατάσταση περιουσιακών στοιχείων) από τα οποία να προκύπτει η οικονομική αυτοτέλεια των εταίρων ή μετόχων, των διαχειριστών, των μελών του οργάνου διοίκησης της εταιρείας, των διευθυντικών στελεχών καθώς και όσων κατέχουν οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα, ή σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης του αιτούντος φυσικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενικά πρόσωπα εταίρου ή μετόχου, διαχειριστή, μέλους οργάνου διοίκησης, διευθυντικού στελέχους επιχείρησης ή άλλου φυσικού προσώπου που εκμεταλλεύεται απ' ευθείας ή συμμετέχει σε επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τον ίδιο ή άλλο ραδιοφωνικό σταθμό ή άλλα μέσα

9 ενημέρωσης που ανήκουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες (τηλεόραση κάθε είδους, ραδιόφωνο κάθε είδους, ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας). Την επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια τους σε σχέση με επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό του δημοσίου ή νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002, οφείλουν επίσης να αποδεικνύουν, με την προσκόμιση επαρκών οικονομικών στοιχείων, το φυσικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης της αιτούσας ατομικής επιχείρησης ή όσοι εταίροι ή μέτοχοι, ή μέλη του οργάνου διοίκησης της αιτούσας εταιρείας συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση παρόμοιων εταιρειών ή συμμετέχουν σε εταιρείες που συμμετέχουν σε παρόμοιες εταιρείες. 2. Το στοιχείο ε' της παραγράφου 1 εφαρμόζεται και για την απόδειξη της οικονομικής αυτοτέλειας των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 3021/ Σε περίπτωση που στο μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση της αιτούσας εταιρείας συμμετέχουν εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων ή εξωχώριων εταιρειών, οι οποίες έχουν την έδρα τους και εν γένει υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οποίων οι μετοχές είναι ονομαστικές σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 και στο άρθρο 3 του παρόντος, η υποχρέωση υποβολής αναλυτικών στοιχείων που προβλέπεται στο παρόν άρθρο σχετικά με την προέλευση και εν γένει τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών μέσων που διατέθηκαν για την απόκτηση μετοχών, επεκτείνεται και στους μετόχους των μετόχων, κ.ο.κ., της αιτούσας επιχείρησης, εκτός αν οι μετοχές των ανωτέρω εταιρειών είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών ή σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό. 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ενεχυρούχους δανειστές μετόχων ή εταίρων της αιτούσας επιχείρησης οι οποίοι υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Ν. 3166/2003, καθώς και για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση για οποιαδήποτε άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία. Αρθρο: 8 Στοιχεία κοινοπραξίας Εάν η αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλεται από κοινοπραξία, τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 5 έως και 7 του παρόντος διατάγματος υποβάλλονται αυτοτελώς για κάθε μέλος της κοινοπραξίας. Αρθρο: 9 Κριτήριο χρόνου λειτουργίας

10 ΤΜΗΜΑ Β' Όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων ουσιαστικής αξιολόγησης των ραδιοφωνικών σταθμών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ουσιαστικές διατάξεις 1. Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου χρόνου λειτουργίας που αναφέρεται ως περίπτωση α) της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995, οι αιτούσες επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ 25/1988 (ΦΕΚ Α 10) βαθμολογούνται με ένα μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο νόμιμης και πραγματικής λειτουργίας, με αφετηρία την ημερομηνία δημοσίευσης της πρότασης της Επιτροπής Τοπικής Ραδιοφωνίας. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ένας ραδιοφωνικός σταθμός θεωρείται ως νομίμως λειτουργών μόνο στην περίπτωση που είχε υποβάλει αίτηση ανανέωσης της άδειας της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ 25/1988 εμπρόθεσμα, σε ημερομηνία, δηλαδή, προγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία είχε συμπληρωθεί η οριζόμενη στην άδεια διάρκεια ισχύος της. 2. Οι αιτούσες επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ 25/1988 (ΦΕΚ Α 10) με πλήρη δικαιολογητικά και άρτια τεχνική μελέτη, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ίδιου διατάγματος, όπως αυτό βεβαιώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αντίστοιχα, και οι οποίες δεν είχαν κριθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, βαθμολογούνται με μισό μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο αναμονής με αφετηρία την ημερομηνία υποβολής με πλήρη στοιχεία και άρτια τεχνική μελέτη της σχετικής αίτησης. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου οι αιτούσες επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζουν και τις δύο βεβαιώσεις πληρότητας του φακέλου και επάρκειας της τεχνικής μελέτης που έχουν τυχόν εκδοθεί από τις ανωτέρω αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Με μισό μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο αναμονής βαθμολογούνται επίσης οι επιχειρήσεις του εδαφίου α' της παραγράφου 1 οι οποίες υπέβαλαν εκπρόθεσμα αίτηση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ 25/1988, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής με πλήρη στοιχεία και άρτια τεχνική μελέτη της ανωτέρω αίτησης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης σύμφωνα με το παρόν διάταγμα. 3. Το κριτήριο του χρόνου λειτουργίας δεν εφαρμόζεται σε διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης, εάν έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας σε ραδιοφωνικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης για τον ίδιο νομό που διενεργήθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995. Η διαγωνιστική διαδικασία θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί εφόσον έχουν εκδοθεί οι διοικητικές πράξεις των αδειών λειτουργίας. 4. Σε κάθε περίπτωση, η βαθμολόγηση των αιτήσεων με βάση το κριτήριο του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να υπερβεί τα δώδεκα μόρια. Αρθρο: 10

11 Κριτήριο απασχολούμενου προσωπικού 1. Για την αξιολόγηση των αιτουσών επιχειρήσεων με βάση το κριτήριο του απασχολούμενου αυτές προσωπικού με σύμβαση εργασίας, που αναφέρεται ως περίπτωση β) της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995, λαμβάνεται υπόψη μόνο το προσωπικό το οποίο απασχολείται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία. Επίσης, για να προσμετρηθεί ένας απασχολούμενος στο συνολικό αριθμό του ανωτέρω προσωπικού δεν πρέπει να απασχολείται σε περισσότερους από δύο κλάδους επιχειρήσεων της αιτούσας εταιρείας, σε κάθε, δε, περίπτωση το αντικείμενο της απασχόλησης του πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο και τη λειτουργία μίας επιχείρησης μέσων ενημέρωσης. Για κάθε πέντε απασχολούμενους της παρούσας παραγράφου η αιτούσα επιχείρηση βαθμολογείται με ένα μόριο. Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι τα τέσσερα μόρια. 2. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των απασχολούμενων κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης της οικείας προκήρυξης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν 20 τουλάχιστον ημέρες τον αντίστοιχο υπολογιζόμενο μήνα. 3. Για την αξιολόγηση των αιτουσών επιχειρήσεων με βάση το κριτήριο του απασχολούμενου προσωπικού με σύμβαση έργου λαμβάνονται υπόψη μόνον οι συνεργάτες οι οποίοι εκδίδουν δελτία παροχής υπηρεσιών για τέσσερις τουλάχιστον συνεργασίες το μήνα. Δεν συνυπολογίζονται συνεργασίες για τις οποίες το προβλεπόμενο δελτίο παροχής υπηρεσιών έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση δύο μηνών από την ημερομηνία της αντίστοιχης συνεργασίας. Το β' εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρμόζεται και για το προσωπικό της παραγράφου αυτής. Για κάθε επτά απασχολούμενους της παρούσας παραγράφου η αιτούσα επιχείρηση βαθμολογείται με ένα μόριο. Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι τα τρία μόρια. 4. Οι υπό ίδρυση εταιρείες και οι μη λειτουργούσες ατομικές επιχειρήσεις αξιολογούνται με βάση τις σχεδιαζόμενες θέσεις εργασίας που αναφέρονται στην αναλυτική οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας που υποβάλλουν. Επίσης, οι σχεδιαζόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να ληφθούν υπόψη σε περίπτωση που η βαθμολόγηση του ήδη απασχολούμενου προσωπικού αποδίδει στην αιτούσα επιχείρηση λιγότερο από δύο μόρια. Σε κάθε περίπτωση, η βαθμολόγηση των αιτήσεων κατ' εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο μόρια. Αρθρο: 11 Κριτήριο πραγματικής επένδυσης και πληρότητας εξοπλισμού 1. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου της πραγματικής επένδυσης, που αναφέρεται ως περίπτωση γ) στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995, λαμβάνονται υπόψη μόνον ο εξοπλισμός και οι πάγιες εγκαταστάσεις που είναι εγγεγραμμένες στο βιβλίο παγίων της αιτούσας εταιρείας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Κατ' εξαίρεση, εάν ο εξοπλισμός ή οι πάγιες εγκαταστάσεις έχουν αποκτηθεί με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1555/1986, προσμετράται ως πραγματοποιηθείσα επένδυση το ποσό που έχει καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής συμμετοχής στην αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη μόνον ο εξοπλισμός ο οποίος είναι κατά κοινή πείρα αναγκαίος για την εύρυθμη και σύμφωνη με το νόμο λειτουργία ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Οι αιτούσες επιχειρήσεις βαθμολογούνται με ένα μόριο για κάθε ευρώ πραγματικής επένδυσης, με βάση υπολογισμού

12 τη μη λογιστικώς αποσβεσθείσα αξία του ανωτέρω εξοπλισμού κατά το χρόνο κρίσης της αίτησης. Ως χρόνος κρίσης της αίτησης θεωρείται η 1η του μήνα κατά τον οποίο λαμβάνεται η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για την αξιολόγηση των αιτήσεων με βάση το κριτήριο αυτό. Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι τα τέσσερα μόρια. 2. Σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση, η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη σχεδιαζόμενη επένδυση με μέγιστη δυνατή βαθμολογία τα δύο μόρια. Η αξία της σχεδιαζόμενης επένδυσης πρέπει να βρίσκεται σε εύλογη αντιστοιχία με το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσας. Επίσης, η σχεδιαζόμενη επένδυση μπορεί να ληφθεί υπόψη σε περίπτωση που η βαθμολόγηση της πραγματοποιηθείσας επένδυσης αποδίδει στην αιτούσα επιχείρηση λιγότερο από δύο μόρια. Αρθρο: 12 Κριτήριο προγραμματικής πληρότητας 1. Το κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας που αναφέρεται ως περίπτωση δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995 αξιολογείται στο πλαίσιο της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του ραδιοφωνικού σταθμού (γενικής ή ειδικής στόχευσης). 2. Στο πλαίσιο της αυτοδέσμευσης των διοικητικών αρχών, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να καθορίζει επιμέρους βαθμολογικές κλίμακες, εντός της προβλεπόμενης στο νόμο συνολικής βαθμολογικής κλίμακας του κριτηρίου αυτού (ένα έως δώδεκα μόρια για τους γενικής στόχευσης και ένα έως οκτώ μόρια για τους ειδικής στόχευσης σταθμούς) και με μέγιστη επιμέρους βαθμολογία τα τρία μόρια. Στην περίπτωση αυτή, τα επιμέρους στοιχεία της ειδικότερης αξιολόγησης και οι επιμέρους βαθμολογικές κλίμακες στις οποίες αντιστοιχούν τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά στην προκήρυξη της αντίστοιχης διαγωνιστικής διαδικασίας. 3. Εκτός της ανωτέρω θετικής βαθμολόγησης, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί κατά την αξιολόγηση με βάση το κριτήριο του παρόντος άρθρου να προβαίνει σε αρνητική βαθμολόγηση αφαιρώντας μέχρι τρία μόρια από το σύνολο των αποδιδόμενων μορίων, λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν παραβάσεις της εκάστοτε ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας σχετικά με το περιεχόμενο των ραδιοφωνικών προγραμμάτων, που έχουν μεταδοθεί από ήδη λειτουργούντα σταθμό της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον για τις παραβάσεις αυτές έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και εφόσον οι κυρώσεις αυτές δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί ή ανασταλεί ολικώς ή μερικώς από τις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές. Για την αρνητική βαθμολόγηση της παραγράφου αυτής λαμβάνονται ιδίως υπόψη το είδος, η βαρύτητα και ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων. 4. Η θετική και η τυχόν αρνητική βαθμολόγηση με βάση το κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη. Αρθρο: 13

13 Στοιχεία για την εφαρμογή του κριτηρίου χρόνου λειτουργίας του σταθμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Υποβαλλόμενα στοιχεία 1. Για την αξιολόγηση της αιτήσεως με βάση το κριτήριο του χρόνου λειτουργίας που αναφέρεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995, υποβάλλεται επίσημο αντίγραφο της αντίστοιχης απόφασης που έχει εκδοθεί στο όνομα της αιτούσας επιχείρησης, κατ' εφαρμογή του Π.Δ. 25/1988 από την Επιτροπή Τοπικής Ραδιοφωνίας ή τις βεβαιώσεις κατάθεσης και πληρότητας φακέλου που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Τύπου & Μ.Μ.Ε και Μεταφορών & Επικοινωνιών στο όνομα της αιτούσας επιχείρησης στο πλαίσιο διαδικασιών χορήγησης αδειών λειτουργίας που προβλέπονται στην προϊσχύσασα του Ν. 2328/1995 ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. 2. Εάν οι διοικητικές πράξεις και έγγραφα της παραγράφου 1 έχουν εκδοθεί στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο στη συνέχεια μεταβίβασε τον πραγματικώς λειτουργήσαντα ραδιοφωνικό σταθμό σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προσκομίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η καθολική μεταβίβαση συγκεκριμένης και ήδη λειτουργούσας επιχείρησης ραδιοφωνικού σταθμού. Ως καθολική μεταβίβαση θεωρείται η μεταβίβαση της επιχείρησης του ραδιοφωνικού σταθμού στο σύνολο της ή η μεταβίβαση των ουσιωδών στοιχείων που συνιστούν τον πυρήνα της επιχείρησης αυτής (π.χ. σύνολο εγκαταστάσεων εκπομπής, σύνολο εξοπλισμού στούντιο παραγωγής προγράμματος). Σε περίπτωση διαδοχικών μεταβιβάσεων της ίδιας επιχείρησης ραδιοφωνικού σταθμού προσκομίζονται τα συμβολαιογραφικά έγγραφα για το σύνολο των διαδοχικών μεταβιβάσεων. Αρθρο: 14 Στοιχεία για την εφαρμογή του κριτηρίου απασχολουμένου προσωπικού Για την εφαρμογή του κριτηρίου του απασχολούμενου προσωπικού που αναφέρεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995, υποβάλλονται: 1. Μισθολογικές καταστάσεις, εγκεκριμένες από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, του προσωπικού που απασχολήθηκε με σύμβαση εργασίας κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες στο σταθμό καθώς και βεβαιώσεις των αρμόδιων ασφαλιστικών οργανισμών για την ασφάλιση των ίδιων εργαζομένων για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις ανωτέρω μισθολογικές καταστάσεις. 2. Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια η πλήρης, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και του παρόντος διατάγματος, απασχόληση των αναφερομένων στις μισθολογικές καταστάσεις προσώπων καθώς και το αντικείμενο της εργασίας τους. 3. Κατάλογος απασχολουμένων με σύμβαση έργου κατά τους προηγούμενους της υποβολής της αιτήσεως δώδεκα μήνες, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο των αντίστοιχων δελτίων παροχής υπηρεσιών.

14 4. Οικονομοτεχνική μελέτη για τις σχεδιαζόμενες θέσεις εργασίας κάθε είδους προσωπικού (τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές και λοιποί συντελεστές των μεταδιδομένων προγραμμάτων) για όλη τη διάρκεια της ισχύος της αιτούμενης άδειας, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που απασχολεί αριθμό προσωπικού ο οποίος προσμετρούμενος σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους αποδίδει βαθμολογία μικρότερη από δύο μόρια. Αρθρο: 15 Στοιχεία για την εφαρμογή του κριτηρίου πραγματικής επένδυσης και πληρότητας του εξοπλισμού: Για την εφαρμογή του κριτηρίου πραγματικής επένδυσης και πληρότητας του εξοπλισμού υποβάλλονται: 1. Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί, καταστάσεις αποτελεσμάτων, προσαρτήματα, ταμειακές ροές) των τριών (3) τελευταίων ετών, εφόσον πρόκειται για ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις. Εάν οι προσκομιζόμενες οικονομικές καταστάσεις δεν υπογράφονται από ορκωτό λογιστή ελεγκτή, προσκομίζεται έκθεση ορκωτού ελεγκτή με την οποία να βεβαιώνεται η πιστότητα των σχετικών οικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στους ισολογισμούς. Για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία εσόδων εξόδων β' κατηγορίας πρέπει να υποβάλλεται και το μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών. 2. Φορολογικά στοιχεία με τα οποία να βεβαιώνεται με την απαιτούμενη γνησιότητα και αυθεντικότητα η αξία της ήδη πραγματοποιηθείσας επένδυσης που αναφέρεται στο άρθρο 11 του παρόντος. 3. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του νομικού προσώπου της αιτούσας εταιρείας ή, εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση, του φυσικού προσώπου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 4. Σε περίπτωση που έχουν καταρτισθεί συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, προσκομίζονται τα αντίστοιχα συμφωνητικά καθώς και αποδεικτικά στοιχεία για το ήδη καταβληθέν, σε εκτέλεση της σύμβασης αυτής, ποσό. 5. Οικονομικοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και επενδυτικής αξίας του σταθμού. Στη μελέτη αυτή η οποία υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία και δεν έχουν πραγματοποιήσει επένδυση ή έχουν πραγματοποιήσει επένδυση μικρότερη του ποσού των ευρώ, πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ή της προσωπικής περιουσίας εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση, β) το ύψος των κάθε είδους δανειακών υποχρεώσεων καθώς και το ποσοστό των υποχρεώσεων αυτών επί του κεφαλαίου της επιχείρησης, γ) σχέδιο εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων, δ) υπολογιζόμενο κόστος για την απασχόληση του κάθε είδους προσωπικού (τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές και λοιποί συντελεστές των μεταδιδομένων

15 προγραμμάτων) για τα προσεχή τέσσερα έτη, ε) εκτίμηση του ύψους των λοιπών λειτουργικών εξόδων, στ) εκτίμηση του κόστους από την καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων για την προμήθεια των μεταδιδόμενων έργων κατά τα προσεχή τέσσερα έτη, ζ) εκτίμηση του κόστους σχεδιαζόμενης ιδίας παραγωγής έργων ή ανάθεσης της παραγωγής αυτής σε επιχειρήσεις παραγωγής των μεταδιδόμενων έργων για τα προσεχή τέσσερα έτη, η) εκτίμηση του ύψους των ποσών που θα καταβληθούν για τις κάθε είδους υποχρεωτικές χρηματικές παροχές προς το ελληνικό δημόσιο και άλλους δημόσιους ή κοινωφελείς φορείς, θ) εκτίμηση του κόστους, βάσει τιμών του επισήμου τιμοκαταλόγου των κατασκευαστριών εταιρειών, των εγκαταστάσεων παραγωγής και μετάδοσης ραδιοφωνικού προγράμματος καθώς και της προμήθειας του σχετικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο αναφερόμενος στην οικονομικοτεχνική μελέτη εξοπλισμός αυτός πρέπει να τελεί σε εύλογη αντιστοιχία με τον εξοπλισμό που αναφέρεται στη τεχνική μελέτη, ι) εκτίμηση τους κόστους τυχόν σχεδιαζόμενων άλλων εγκαταστάσεων παραγωγής και μετάδοσης ή προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα προσεχή τέσσερα έτη, ια) εκτίμηση των συνολικών διαφημιστικών εσόδων των ραδιοφωνικών σταθμών στον αντίστοιχο νομό εντός των προσεχών τεσσάρων ετών (αφαιρουμένων των νομίμων επιβαρύνσεων), και εκτίμηση της μέσης ποσοστιαίας συμμετοχής του σταθμού στην κατανομή της δαπάνης αυτής. Για την εκτίμηση των εσόδων αυτών συνυπολογίζονται και τυχόν έσοδα που προέρχονται από χορηγίες ή άλλες επιτρεπόμενες από το νόμο οικονομικές ενισχύσεις, ιβ) πρόβλεψη για την τυχόν πραγματοποίηση άλλου είδους εσόδων ιγ) εκτίμηση αποτελεσμάτων δωδεκάμηνης χρήσης και ιδ) εκτίμηση για τον αριθμό κάθε είδους προσωπικού (τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές και λοιποί συντελεστές των μεταδιδόμενων προγραμμάτων) που θα απασχοληθεί και για τα τέσσερα έτη ισχύος της αιτούμενης άδειας. Αρθρο: 16 Στοιχεία για την εφαρμογή του κριτηρίου προγραμματικής πληρότητας Για τη συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων με βάση το κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας που αναφέρεται στην περίπτωση δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995, οι αιτούσες εταιρείες υποβάλλουν: 1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται η κατηγορία (γενικής ή ειδικής στόχευσης) στην οποία συγκαταλέγεται, κατά την κρίση τους, ο ραδιοφωνικός σταθμός που επιθυμούν να λειτουργήσουν, σύμφωνα με την ιδιαίτερη φύση και χαρακτηριστικά του σχεδιαζόμενου προγράμματος. 2. Αναλυτική έκθεση από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η φυσιογνωμία του σταθμού και ο

16 τυχόν ιδιαίτερος προσανατολισμός του προγράμματος του (ειδική στόχευση) προς ορισμένο τομέα (λ.χ. ενημέρωση, επιμόρφωση, ψυχαγωγία, αθλητισμός) ή ορισμένη μορφή λόγου ή τέχνης (λ.χ. θέατρο, κινηματογράφος, μουσική, εικαστικά), η φιλοσοφία, η οργάνωση και το περιεχόμενο του προγράμματος. Στην ίδια έκθεση αναφέρονται και όλα τα στοιχεία που, κατά την κρίση της αιτούσας επιχείρησης, αναδεικνύουν τη συμβολή του σταθμού στην αντικειμενική και με ίσους όρους ενημέρωση καθώς και στην ποιοτική επιμόρφωση και ψυχαγωγία των ακροατών. Ειδικότερα η έκθεση της παρούσας παραγράφου πρέπει να αναφέρεται στα ακόλουθα, τουλάχιστον, στοιχεία: α) Εφ' όσον πρόκειται για σταθμούς γενικής στόχευσης ή ειδικής στόχευσης με προσανατολισμό στην ενημέρωση:ι. διάρκεια και περιοδικότητα των ενημερωτικών εκπομπών με ειδική αναφορά στα δελτία ειδήσεων, ιι. κριτήρια επιλογής και ιεράρχησης των μεταδιδόμενων ειδήσεων, με έμφαση στις ειδήσεις που άφορου ν τον πληθυσμό της αντίστοιχης γεωγραφικής περιοχής, ιιι. παραγωγή εκπομπών πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου με τη συμμετοχή τοπικών ιδίως φορέων και προσωπικοτήτων, ιν. κριτήρια και μηχανισμοί διασφάλισης της πολιτικής και πολιτιστικής πολυφωνίας και πολυμέρειας και της πρόσβασης όλων των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων τους, καθώς και των συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων και ομάδων (που δραστηριοποιούνται κυρίως στην γεωγραφική περιοχή στην οποία αντιστοιχεί η αιτούμενη άδεια λειτουργίας) στις εκπομπές πολιτικής ενημέρωσης και γενικότερα πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου, λαμβανομένης υπ' όψιν της αρχής της αναλογικής ισότητας, ιδίως κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου, καθώς και για κάθε κρίσιμο ζήτημα που επιδέχεται διαφορετικές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές προσεγγίσεις, ν. δυνατότητα συνεργασίας: α) με ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς που εκπέμπουν σε όμορες περιοχές ή εντός της αντίστοιχης γεωγραφικής περιοχής, και β) με ανταποκριτές στα κυριότερα αστικά κέντρα της γεωγραφικής περιοχής για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, νι. σύνθεση της ομάδας σύνταξης και παραγωγής των ενημερωτικών εκπομπών του σταθμού. Ειδικότερα, προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) ονομαστική κατάσταση των μελών της ομάδας με αναφορά στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, β) αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα κάθε μέλους με ιδιαίτερη αναφορά στην εμπειρία, στις γνώσεις και στις ικανότητες τους, γ) βεβαίωση αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών σχετικά με την εγγραφή του διευθυντή του τμήματος ειδήσεων του σταθμού σε αυτήν και δ) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του υπευθύνου προγράμματος καθώς και του υπεύθυνου του τμήματος ειδήσεως του σταθμού ότι δέχονται την ανάληψη των συγκεκριμένων καθηκόντων. β) Εφ' όσον πρόκειται για σταθμούς γενικής στόχευσης ή ειδικής στόχευσης με προσανατολισμό στην ψυχαγωγία: ι. προσδιορισμός της έννοιας του ψυχαγωγικού προγράμματος κατά την αντίληψη των υπευθύνων του σταθμού και κατανομή του προγράμματος σε επιμέρους τομείς ψυχαγωγίας, τόσο ως προς το είδος των μεταδοθησομένων εκπομπών (λ.χ. κινηματογράφος, θέατρο, ραδιοφωνικές σειρές, παιχνίδια κλπ.) όσο και ως προς το περιεχόμενο τους (κοινωνικό, σατυρικό, αισθηματικό, ιστορικό κλπ.) και τα τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινού στο οποίο απευθύνονται (λ.χ. παιδικό ή νεανικό κοινό) ιι. πρόβλεψη συνεργασίας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ή ψυχαγωγικών προγραμμάτων ή με προσωπικότητες με αναγνωρισμένο κύρος και εμπειρία στο χώρο αυτό και ιιι. προγραμματισμό εσωτερικής παραγωγής ή συμπαραγωγής ψυχαγωγικών προγραμμάτων ή

17 εξασφάλιση των δικαιωμάτων ραδιοφωνικής μετάδοσης τέτοιων προγραμμάτων, ιν. σύνθεση της ομάδας σύνταξης και παραγωγής των ψυχαγωγικών εκπομπών του σταθμού. Ειδικότερα, προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) ονομαστική κατάσταση των μελών με αναφορά στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και β) αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα κάθε μέλους με ιδιαίτερη αναφορά στην εμπειρία, στις γνώσεις και γενικότερα στις ικανότητες τους. γ) Εφ' όσον πρόκειται για σταθμούς γενικής στόχευσης ή ειδικής στόχευσης με προσανατολισμό στην επιμόρφωση ή/και στον πολιτισμό: ι. προσδιορισμός της έννοιας του επιμορφωτικού ή/και πολιτιστικού προγράμματος κατά την αντίληψη των υπευθύνων του σταθμού και κατανομή του προγράμματος σε έναν ή περισσότερους επιμέρους τομείς, τόσο ως προς το είδος των μεταδοθησομένων εκπομπών (ειδική ειδησεογραφία, ζωντανές παραστάσεις εκδηλώσεις και αγώνες, κλπ.) όσο και ως προς το περιεχόμενο τους (μουσικό, αθλητικό, αρχαιολογικό ιστορικό, ταξιδιωτικό, φυσιογνωστικό κλπ.), ιι. πρόβλεψη συνεργασίας με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς πολιτιστικού, επιμορφωτικού, αθλητικού, κλπ., χαρακτήρα οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός του νομού για τον οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση (π.χ. τοπικά μουσικά σύνολα, περιφερειακά εκπαιδευτικά ιδρύματα, περιφερειακά θέατρα, τοπικές αθλητικές ομοσπονδίες), ιιι. προγραμματισμός εσωτερικής παραγωγής ή συμπαραγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων, διοργάνωση ή χορηγία επιστημονικών, πολιτιστικών, αθλητικών, κλπ., εκδηλώσεων, οι οποίες διοργανώνονται στον αντίστοιχο νομό, ή εξασφάλιση των δικαιωμάτων ραδιοφωνικής μετάδοσης τέτοιων προγραμμάτων ή εκδηλώσεων, ιν. σύνθεση της ομάδας σύνταξης και παραγωγής των εκπομπών του σταθμού. Ειδικότερα, προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) ονομαστική κατάσταση των μελών με αναφορά στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και β) αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα κάθε μέλους με ιδιαίτερη αναφορά στην εμπειρία, στις γνώσεις και γενικότερα στις ικανότητες τους. 3. Αναλυτικό σχέδιο κατανομής του ημερήσιου χρόνου λειτουργίας του σταθμού σε ζώνες και κατηγορίες προγράμματος σε εβδομαδιαία βάση, σε αντιστοιχία με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση φυσιογνωμίας και προσανατολισμού του σταθμού. 4. Κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας και δεοντολογίας προγραμμάτων και διαφημίσεων για την εφαρμογή των οποίων ο υποψήφιος σταθμός αυτοδεσμεύεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 9 του Ν. 2863/2000. Το περιεχόμενο των κωδίκων αυτών δεν μπορεί να είναι αντίθετο στους ισχύοντες, κατ' άρθρο 3 παρ. 15 του Ν. 2328/1995, Κώδικες Δεοντολογίας και πρέπει ιδίως να εκδηλώνει τη μέριμνα του σταθμού για: α) το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, β) την προστασία του ιδιωτικού βίου, γ) την προστασία ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και ιδίως των ανήλικων, δ) την πολιτική και πολιτιστική πολυφωνία και πολυμέρεια, ε) το σεβασμό της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των συνταγματικών θεσμών γενικότερα, στ) την προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης και ζ) την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων. 5. Σχέδιο για την υλοποίηση των υποχρεώσεων των ραδιοφωνικών σταθμών που προβλέπονται στους Ν. 2328/1995 και 2863/2000 καθώς και του π.δ. 100/2000 ή των άλλων κανονιστικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της ισχύουσας νομοθεσίας, και αφορούν

18 ιδίως: α) στη δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου, β) στην ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, γ) στη μετάδοση σε ελληνική γλώσσα ποσοστού μεγαλύτερου του εικοσιπέντε τοις εκατό του χρόνου εκπομπής τους (εκτός του χρόνου των ειδήσεων, των αθλητικών εκδηλώσεων, των διαφημίσεων, και των ραδιοφωνικών παιχνιδιών), δ) στην εξέταση των αιτήσεων επανόρθωσης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 100/2000 και στο άρθρο 9 του Ν. 2863/2000 και ε) στον τρόπο επανόρθωσης των προσβολών της προσωπικότητας, της τιμής κ.λ.π. είτε μετά την αποδοχή των σχετικών αιτήσεων επανόρθωσης, είτε σε συμμόρφωση της σχετικής απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Αρθρο: 17 Στάδια αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου 19. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εξετάζει τις υποβαλλόμενες αιτήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις επόμενες παραγράφους. 2. Αρχικά, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εξετάζει αν οι αιτούσες επιχειρήσεις πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης και διατυπώνει για κάθε αιτούσα επιχείρηση θετική ή αρνητική κρίση, πλήρως αιτιολογημένη. 3. Στη συνέχεια, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αξιολογεί συγκριτικά τις αιτήσεις για τις οποίες κατά το πρώτο στάδιο διατύπωσε θετική κρίση, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995 όπως αυτά εξειδικεύονται με τις διατάξεις των άρθρων 9 έως και 12 του παρόντος. Ειδικότερα, καταρτίζει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών, βαθμολογικό πίνακα αξιολόγησης των αιτήσεων, σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης με μόρια που προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις. Στον πίνακα αυτό, δεν συμπεριλαμβάνονται αιτήσεις για τις οποίες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν έχουν εκδόσει βεβαίωση τεχνικής επάρκειας σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν. 2328/1995 και την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 2328/ Κατά του βαθμολογικού πίνακα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ο οποίος κοινοποιείται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις που υπέβαλλαν αίτηση και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες που κυκλοφορούν στο νομό των αντίστοιχων προκηρυσσομένων αδειών, μπορεί να ασκηθεί ένσταση, από τις συμμετέχουσες στη διαγωνιστική διαδικασία

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 234 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 210 20030901 Τέθηκε σε ισχύ: 01.09.2003 Ημ.Υπογραφής: 28.08.2003 Τίτλος Όροι και

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ.7/20.4.2004 Σήµερα ηµέρα Τρίτη20 Απριλίου 2004 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΤΙΤΛΟΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΝΟΜΟΣ: 2328/1995 ΦΕΚ: Α 159/03.08.1995 ΤΙΤΛΟΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤ' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤ' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Αρθρα 220-238 Με τις διατάξεις των άρθρων 220 έως 238 επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/19.10.2015 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνεδρίασε την Δευτέρα 19.10.2015 μετά από πρόσκληση της Αντιπροέδρου

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας).

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας). ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕΡΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Λέκκα 3-5) και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 7: Ιδιωτική Τηλεόραση Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 7: Ιδιωτική Τηλεόραση Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 7: Ιδιωτική Τηλεόραση Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ2 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ2 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διευθ.: Νικολάου Γερμανού 1 Τ.Κ. : 546 21 Θεσσαλονίκη ΤΗΛ. : 2361100 FAX. : 2367532 Θεσσαλονίκη 6 Οκτωβρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.: 1487 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2644 Έτος: 1998 ΦΕΚ: Α 233 19981013 Τέθηκε σε ισχύ: 13.10.1998 Ημ.Υπογραφής: 09.10.1998 Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 17 ης Ιουνίου 2012 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 17 ης Ιουνίου 2012 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4/29.05.2012 Σήμερα ημέρα Τρίτη 29 Μαΐου 2012 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/2017 Πλήρωσης μίας (1) θέσης νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/2017 Πλήρωσης μίας (1) θέσης νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/2017 Πλήρωσης μίας (1) θέσης νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Έχοντας υπόψιν: 1. Τον Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 06/ 12 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΝΟΗΣ 6 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ. Α ν α κ ο ί ν ω σ η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 06/ 12 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΝΟΗΣ 6 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ. Α ν α κ ο ί ν ω σ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 06/ 12 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 27905 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΝΟΗΣ 6 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΛ: 22943 20525 ΦΑΞ : 22943 20808

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. οικ. 808

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. οικ. 808 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 08.02.2010 Αρ. Πρωτ. οικ. 808 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Βέροια 30 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υποβάλλεται ως κοινοποίηση: -Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκο Βούτση -Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ.

Υποβάλλεται ως κοινοποίηση: -Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκο Βούτση -Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2017 Α.Π. Προς [Τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς].... Υποβάλλεται ως κοινοποίηση: -Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκο Βούτση -Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Πρόεδρο και τα μέλη των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής: 1) Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης 2) Παραγωγής και Εμπορίου

Προς την Πρόεδρο και τα μέλη των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής: 1) Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης 2) Παραγωγής και Εμπορίου H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 7402 Προς την Πρόεδρο και τα μέλη των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής: 1) Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης 2) Παραγωγής και Εμπορίου Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26674 Παράρτημα Α.1 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς: ΣΟΕΛ Ημερομηνία: / / Καποδιστρίου 28 106 82, Αθήνα Στοιχεία Αιτούντος: 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρίου, 104 34 Αθήνα Πληροφ.: Π. Σχοινά, Στ. Βαλαντάση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠ. ΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/305/18.6.2004 ΦΕΚ 1360/Β/3.9.2004 Λειτουργία παράλληλης αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά 1. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/03.09.2015 Σήμερα ημέρα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν η Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 25, Δ.Κ. Γέφυρας Τ.Κ. Πόλη: 57011 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Γιαμαλή Ιωάννα email: info@kek-nefeli.gr www.kek-nefeli.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 3 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 3 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 6-5 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/06/38/Φ.Ν.380 ΤΜΗΜΑ: α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Παράρτημα Α.1 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς: ΣΟΕΛ Ημερομηνία: / / Καποδιστρίου 28 106 82, Αθήνα Στοιχεία Αιτούντος: 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Πατρώνυμο: 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 836/19-03 Ημερομηνία: 19 / 03 / 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Με την υπ αριθμ. Δ15/οικ/15658/2013 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2300

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο:

Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας, 127, 115 21 Αθήνα Ηλ. Διεύθυνση: info@elidek.gr Πληροφορίες: κα Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/10/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2641 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 26 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: 6ΩΝ1469Β7Θ-9Γ8 Α.Δ.Α.Μ: 16PROC004166444 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α')

Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') : Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 'Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. Α.Φ.Μ. 999268569 - Δ.Ο.Υ. ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70517/70/Β/10/56 Ταχ. Δ/νση: 25 ης Μαρτίου 17 Τ.Κ. : Μάλια 70007

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500318 /fax :2410 250 372 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λάρισα, 28/09/2017 Αριθμ. Πρωτ. 65648 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 06.04.2016 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 787 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 1618 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΔΕ: Αυστηρότεροι όροι και προϋποθέσεις προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα φοροαποφυγής

ΑΑΔΕ: Αυστηρότεροι όροι και προϋποθέσεις προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα φοροαποφυγής ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Νέο πλαίσιο για τη μεταφορά φορολογικής έδρας στο εξωτερικό ΑΑΔΕ: Αυστηρότεροι όροι και προϋποθέσεις προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο) Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο) Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ. Λυρώνη Ανδρεάνη Χανιά 11/01/2018 Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το Παράρτημα υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας με το οποίο αιτείται τη μεταβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράπετρα, Αριθμ.Πρωτ.:10773

Ιεράπετρα, Αριθμ.Πρωτ.:10773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31 Τ.Κ. 72200 Πληρ.: Γ.Μανουσάκη-Ε.Λιαπάκη

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

A Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

A Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ A Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΠ-Γ6 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 13/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 2867 Ημερομηνία: 08 /12 /2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α)Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστό φάκελο προσφοράς με τα εξής στοιχεία και δικαιολογητικά:

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α)Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστό φάκελο προσφοράς με τα εξής στοιχεία και δικαιολογητικά: Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α)Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστό φάκελο προσφοράς με τα εξής στοιχεία και δικαιολογητικά: 1. Πίνακα με συμπληρωμένα τα ακόλουθα στοιχεία: 1 Όνομα-Επώνυμο/Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ. Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 157/22-2 Ημερομηνία: 22 / 02 /2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.), έχοντας υπόψη: Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 3/15.09.2009 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 10:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2328 Έτος: 1995 ΦΕΚ: Α 159 19950803 Τέθηκε σε ισχύ: 03.08.1995 Ημ.Υπογραφής: 03.08.1995 Τίτλος Νομικό καθεστώς της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σας ενημερώνουμε ότι με την 1137 Απόφαση (ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 08/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. διακηρύττει τα παρακάτω έργα: Έργο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β κύκλος) ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 13.

Eθνική Nοµοθεσία 13. Eθνική Nοµοθεσία 13. Προεδρικό ιάταγµα 261/97(ΦΕΚ 1186/Τα/16.9.1997) «Για τη διαφάνεια στη διαφηµιστική προβολή του ηµοσίου και του ευρύτερου ηµοσίου Τοµέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : «ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : «ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα