Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας"

Transcript

1 Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για την εισαγωγή, εξαγωγή και πώληση φυσικού αερίου σε Προμηθευτή. β) Για την περαιτέρω μεταπώληση φυσικού αερίου από Επιλέγοντες Πελάτες σε άλλους Επιλέγοντες Πελάτες κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Νόμου. γ) Για την πώληση φυσικού αερίου από πρατήρια για τελική χρήση σε κινητήρες οχημάτων. 3. Στις εταιρείες που συστήνονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του ν. 2364/1995, με αποκλειστικό σκοπό τον προγραμματισμό, την άσκηση και την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, δεν είναι δυνατή η χορήγηση της Άδειας Προμήθειας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου. Άρθρο 31 Χορήγηση Άδειας Προμήθειας σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες 1. Εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού, η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.: α) Υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες για τις περιοχές που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 24 του Νόμου. Η αίτηση δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος V. β) Καταρτίζει και υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. και τον Υπουργό Ανάπτυξης τιμολόγια πώλησης Φυσικού Αερίου σε μη Επιλέγοντες Πελάτες, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 25 του Νόμου. 2. Η Άδεια αυτή ισχύει μέχρι την 14η , χωρίς δυνατότητα παράτασης. 3. Η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., εκτός από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τον παρόντα Κανονισμό, οφείλει να τηρεί και τα οριζόμενα στις διατάξεις του Τρίτου Κεφαλαίου του Κώδικα Προμήθειας που εκδίδεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Νόμου. Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει: α. Να τηρεί κατά την παροχή των υπηρεσιών του και τις συναλλαγές του με τους Επιλέγοντες Πελάτες τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες, που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 28 του Νόμου. β Ο κάτοχος της Άδειας δεν δύναται να περιορίζει ή να αποκλείει το δικαίωμα μεταπώλησης των Επιλεγόντων Πελατών, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 27 παρ. 1 του Νόμου. γ. Να τηρεί κατά τις συναλλαγές του με τους Πελάτες το ανώτατο περιθώριο κέρδους Προμηθευτών Φυσικού Αερίου, όπως αυτό καθορίζεται με κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Νόμου. 1

2 2. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της Άδειας μετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, οφείλει να σέβεται τους κανόνες λειτουργικής ανεξαρτησίας που ισχύουν για τους άλλους κλάδους ή τμήματα της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης. 2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να ενημερώνει τη ΡΑΕ καθώς και τους Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Διανομής με τα οποία συνδέονται οι εγκαταστάσεις των Πελατών του, για την εκτιμώμενη ζήτηση Φυσικού Αερίου, με αναφορά στη συνολική ετήσια ποσότητα και στη μέγιστη ημερήσια ποσότητα, για κάθε ένα από τα επόμενα (πέντε) 5 έτη. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να παρέχει τα στοιχεία αυτά και για χρονικό διάστημα συντομότερο των πέντε (5) ετών, στην περίπτωση που αυτό του ζητηθεί από τη ΡΑΕ, εντός τακτής προθεσμίας. 2. Ο κάτοχος της Άδειας παρέχει στη ΡΑΕ και στους Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Διανομής, εντός της προθεσμίας που τίθεται κάθε στοιχείο που είναι αναγκαίο για τον προγραμματισμό της ανάπτυξης των εν λόγω Συστημάτων και Δικτύων. 3. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους ο κάτοχος της Άδειας υποβάλλει στη ΡΑΕ έκθεση που περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα αναφορικά με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος: α) Εξέλιξη του αριθμού Πελατών του ανά κατηγορία, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 18 του Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες, με ανάλυση ανά μήνα. β) Στοιχεία σχετικά με την ποσότητα φυσικού αερίου, την οποία προμήθευσε σε Πελάτες. γ) Ανάλυση του αριθμού των αιτήσεων για Προμήθεια Φυσικού Αερίου που υποβλήθηκαν ανά κατηγορία Πελατών, καθώς και τεκμηρίωση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους κάποιες από αυτές απορρίφθηκαν. δ) Στατιστική ανάλυση των περιπτώσεων διακοπής Προμήθειας Φυσικού Αερίου με αναφορά στους λόγους διακοπής. 4. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να υποβάλλει στη ΡΑΕ, εντός τακτής προθεσμίας, κάθε στοιχείο που ζητείται σχετικά με την παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Νόμου, και ιδίως χαρακτηριστικά των συμβάσεων που έχει ο ίδιος συνάψει με προμηθευτές φυσικού αερίου όπως διάρκεια, ετήσια συμβατική ποσότητα και μέγιστη ημερήσια ποσότητα. 3. ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Ο Κάτοχος Άδειας οφείλει αποδεδειγμένως να εξασφαλίζει επαρκή Ποσότητα Φυσικού Αερίου για την κάλυψη των υποχρεώσεων προμήθειας που αναλαμβάνει μέσω των συμβάσεων προμήθειας που συνάπτει με Πελάτες. 4. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. Εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της Άδειας, και εφ όσον ο κάτοχος αυτής προμηθεύει Οικιακούς Πελάτες, καταρτίζει και υποβάλλει στη ΡΑΕ Εγχειρίδιο Παροχής Υπηρεσιών σε Οικιακούς Πελάτες, στο οποίο περιλαμβάνονται κατ ελάχιστο τα ακόλουθα: α) Οι προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές με ειδικές ανάγκες, όπως αυτοί ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 2

3 β) Υποδείξεις προς τους Οικιακούς Πελάτες σχετικά με την ορθή χρήση Φυσικού Αερίου, τους ενδεχόμενους κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση αυτή καθώς και τα μέτρα ασφαλείας τα οποία πρέπει να λαμβάνουν οι Πελάτες. γ) Η διαδικασία υποβολής παραπόνων και ερωτημάτων εκ μέρους των Πελατών, η προθεσμία και η διαδικασία εξυπηρέτησης από τον κάτοχο της Άδειας. 2. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την παροχή κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με την προμήθεια Φυσικού Αερίου, τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια της σύμβασης προμήθειας. 5. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να δημοσιοποιεί στο διαδικτυακό του τόπο τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, β) σημεία εξυπηρέτησης πελατών και τρόπους πληρωμής λογαριασμών, γ) πληροφορίες εταιρικής ταυτότητας και δραστηριότητας και δ) περιγραφή των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών. 6. ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά τα προβλεπόμενα στους κώδικες διαχείρισης συστημάτων και δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου ή λόγω καταστάσεων όπως ανάκληση άδειας, παύση πληρωμών, πτώχευση, ή με κάθε άλλο τρόπο έξοδο από την αγορά Προμηθευτή, η οποία δύναται να προκαλέσει διακοπή προμήθειας σε Πελάτες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Μεγάλων Πελατών, ο κάτοχος της Άδειας, οφείλει, κατόπιν εντολής του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., να παράσχει παραχρήμα και αδιάλειπτα Φυσικό Αέριο στους Πελάτες αυτούς, εφόσον και ο ίδιος προμηθεύει Πελάτες της ίδιας κατηγορίας. 2. Κάτοχος της Άδειας που δεν προμηθεύει αποκλειστικά Μεγάλους Πελάτες, οφείλει, εντός δύο μηνών από τη χορήγηση αυτής, να παράσχει στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η ικανότητα εκπλήρωσης της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 υποχρέωσης, ιδίως την εκτιμώμενη ποσότητα που μπορεί εκτάκτως να προμηθεύσει, τις κατηγορίες Πελατών και τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται ή προτίθεται να δραστηριοποιηθεί. Ο κάτοχος της Άδειας επικαιροποιεί τα στοιχεία αυτά έως το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους και οποτεδήποτε αυτό του ζητηθεί από το ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 3. Ο κάτοχος Άδειας οφείλει αμελλητί, και σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., να επιβεβαιώσει ότι είναι σε θέση να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 1 ή να αιτιολογεί ειδικώς τυχόν αδυναμία του. Εντός τριών (3) ημερών από τη χορήγηση σχετικής εντολής του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ο κάτοχος της Άδειας ενημερώνει τη ΡΑΕ για την επιβολή της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 υποχρέωσης, ανακοινώνει στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και αναρτά στο διαδικτυακό του τόπο τα ειδικά τιμολόγια που προτίθεται να εφαρμόζει και τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 120% των τιμολογίων που εκάστοτε ισχύουν για την παροχή της ίδιας υπηρεσίας για την ίδια κατηγορία πελατών και συνάπτει με τον Πελάτη σύμβαση προμήθειας κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας. 4. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας προμήθειας κατά τα ανωτέρω, κατά την οποία οι χρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των τιμολογίων, δεν καλύπτουν το κόστος που προέκυψε από την εν λόγω πραγματοποιηθείσα προμήθεια, η διαφορά αυτή καταβάλλεται στον κάτοχο της Άδειας από το ΔΕΣΦΑ, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής όλων των αποδεικτικών στοιχείων. 3

4 5. Κάτοχος Άδειας που αναλαμβάνει την υποχρέωση της παραγράφου 1, οφείλει: α) Να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τη δραστηριότητα της παραγράφου 1 και για κάθε άλλη δραστηριότητα προμήθειας φυσικού αερίου. β) Να εξασφαλίζει την αδιάλειπτη παροχή φυσικού αερίου στους Πελάτες της παραγράφου 1, χωρίς να εξαρτάται η παροχή από την ολοκλήρωση των διαδικασιών αλλαγής προμηθευτή. γ) Να εφαρμόζει το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την ανάληψη της υποχρέωσης, τα ισχύοντα για τους Πελάτες του τιμολόγια, δ) Να ενημερώνει τους Πελάτες που προμηθεύει δυνάμει της παραγράφου 1 για το προσωρινό καθεστώς προμήθειας και για το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό. 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΈΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΆΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ Α 1. Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο βεβαίωση έναρξης άσκησης επιτηδεύματος ή μεταβολής για τους ήδη επαγγελματίες από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης : (α) Βεβαίωση του διαχειριστή σχετικά με την οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και τους τυχόν δεσμούς και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, με ειδική αναφορά σε συνδεδεμένες με τον αιτούντα εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα διαχείρισης συστημάτων φυσικού αερίου και δικτύων διανομής φυσικού αερίου. (β) Αντίγραφα της αρχικής εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) και των τυχόν τροποποιήσεών της, επικυρωμένα από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών, ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθμό και τη χρονολογία της καταχωρήσεώς τους στο οικεία Βιβλία Εταιρειών ή αντιστοίχως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης (γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμοδίου Γραμματέα Πρωτοδικών για τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα οικεία Βιβλία Εταιρειών (για τις ημεδαπές εταιρείες) (δ) Προκειμένου για ΕΠΕ, ΦΕΚ, στα οποία δημοσιεύθηκαν περιλήψεις των παραπάνω υπό (β) αναφερομένων εγγράφων. Γ. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανώνυμη εταιρεία: (α) Βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου σχετικά με την οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και τους τυχόν δεσμούς και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, με ειδική αναφορά σε συνδεδεμένες με τον αιτούντα εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα διαχείρισης συστημάτων φυσικού αερίου και δικτύων διανομής φυσικού αερίου. (β) Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό του αιτούντος θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων του καταστατικού. (γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. και εκπροσώπησης). (δ) ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε μεταγενέστερης αύξησης, και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ, σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρμόδιας Νομαρχίας. (ε) Αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμοί των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, συνοδευόμενοι από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων, εφόσον αυτά υφίστανται. Δ. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι κοινοπραξία: (α) To Ιδιωτικό Συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (β) Τα προβλεπόμενα υπό (Β) ή/και (Γ) στοιχεία για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στην κοινοπραξία. 5

6 2. Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως και μη υποβολής αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση. Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι εταιρεία: (α) Πιστοποιητικό του αιτούντος περί μη πτωχεύσεως, μη υποβολής αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση, μη υποβολής σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό. (β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος. Αν τα υπό (β) δικαιολογητικά δεν χορηγούνται από τις αρχές του κράτους της έδρας του αιτούντος, υπεύθυνη δήλωση αυτού περί αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών και μη ύπαρξης ασφαλιστικών ή φορολογικών οφειλών. Γ. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι κοινοπραξία τα υπό 2(Β) στοιχεία για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες σε αυτή. 3. Αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης άδειας την οποία κατέχει ή για την οποία έχει υποβάλλει αίτηση ο αιτών σε σχέση με την προμήθεια φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. Αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης δραστηριότητας, πέραν των δραστηριοτήτων φυσικού αερίου, που ασκεί ο αιτών ή συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις. ΜΕΡΟΣ Β 5. Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης και διάρκεια ισχύος της άδειας. 6. Α. Εφόσον ο αιτών προτίθεται να προμηθεύει ποσότητα φυσικού αερίου μέσω Συστήματος Μεταφοράς ή Δικτύου Διανομής: (α) Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου του αιτούντος για τα επόμενα πέντε (5) έτη, η οποία τουλάχιστον περιλαμβάνει: (i) Στοιχεία για τις πηγές από τις οποίες ο αιτών προτίθεται να προμηθεύεται φυσικό αέριο. (ii) Αναλυτικά στοιχεία για την εκτιμώμενη ζήτηση (μέγιστη ημερήσια ζήτηση φυσικού αερίου και ποσότητα φυσικού αερίου που θα προμηθεύει ανά έτος και ανά κατηγορία Πελατών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Κώδικα Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες), το είδος και τα χαρακτηριστικά των Πελατών που θα προμηθεύει καθώς και τον τρόπο προμήθειας. (iii) Ετήσιες προβλέψεις κόστους, εσόδων από πωλήσεις φυσικού αερίου. (iv) Στοιχεία πηγών χρηματοδότησης του αιτούντος για την άσκηση της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας και τεκμηρίωση αυτών. (β) Εκτιμήσεις καθαρών ετησίων ταμειακών ροών για περίοδο τριών (3) ετών μετά το πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο, επαρκείς για να αποδειχθεί η βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου στο οποίο αφορά η αίτηση. Β. Εφόσον ο αιτών προτίθεται να προμηθεύει φυσικό αέριο εκτός Συστήματος Μεταφοράς ή Δικτύου Διανομής, εκτός των υπό Α στοιχείων υποβάλλει και τα ακόλουθα: (α) Στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες μεταφοράς του φυσικού αερίου, ιδίως εάν πρόκειται για συμπιεσμένο φυσικό αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο κλπ. (β) Τοποθεσία των εγκαταστάσεων φόρτωσης ή του σημείου εισαγωγής του φυσικού αερίου στη χώρα και των εκτιμώμενων σημείων παράδοσης του φυσικού αερίου. (γ) Τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων φόρτωσης (εφόσον δεν πρόκειται για εισαγωγή) 6

7 και εκφόρτωσης φυσικού αερίου (γ) Στοιχεία για τα μέσα μεταφοράς που προτίθεται να χρησιμοποιήσει (ιδίως αριθμό και χωρητικότητα οχημάτων ή πλωτών μέσων, στοιχεία σχετικά με την αποκλειστική η μη χρήση τους από τον αιτούντα καθώς και στοιχεία σχετικά με άλλες άδειες η λήψη των οποίων ενδεχομένως απαιτείται για τη χρήση των εν λόγω οχημάτων). (δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα ανωτέρω οχήματα και εγκαταστάσεις θα πληρούν τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας. 7. Συνοπτική περιγραφή των προδιαγραφών παροχής υπηρεσιών σε Πελάτες. 8. Σχεδιασμός για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του άρθρου 24 παρ. 3 του ν. 3428/ Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι σε περίπτωση που του χορηγηθεί η άδεια θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 32 του Νόμου περί τήρησης λογαριασμών και αναλυτικά στοιχεία του σχεδιασμού που θα εφαρμόσει ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές. ΜΕΡΟΣ Γ 10. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή. 11. Παράβολο Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του προβλεπόμενου τέλους. 7

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

1) Κάθε άλλη Άδεια του Ν. 3054/2002 την οποία κατέχει ο αιτών (ιδίως κατηγορία άδειας,

1) Κάθε άλλη Άδεια του Ν. 3054/2002 την οποία κατέχει ο αιτών (ιδίως κατηγορία άδειας, ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ /ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Κ OΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ Α Ι Τ Η Σ Η Επωνυµία : Σας υποβάλλουµε τα απαιτούµενα: δικαιολογητικά και παρακαλούµε, ιεύθυνση έδρας : όπως µας χορηγήσετε την άδεια T.K.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 464 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1/Α/5815 Κανονισμός αδειών φυσικού αερίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΚΛΙΜΑΚΑ Μ.Κ.Ο. Αθήνα : 8-10-2012 Ταχ. Διεύθυνση: Ευμολπιδών 30-32, Αριθ. Πρωτ. : 2147 Κεραμεικός, Αθήνα 118 54 Τηλ:210-3417160-2, Κιν: 6977.034.630

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Υποκατάστημα : ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221-

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46904Μ-ΘΒ7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.Π.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Ε-MAIL : gnaprom@yahoo.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11053/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011 Μη έγκριση της πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα