ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Γενικά περί συστημάτων ταξινόμησης Ιστορική αναδρομή. Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης έρευνας για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, οπότε και τα στοιχεία που διαθέτουμε για τη γεωμηχανική συμπεριφορά της βραχομάζας είναι περιορισμένα, δηλαδή λείπουν οι λεπτομερείς γνώσεις αναφορικά με τις τάσεις που αναπτύσσονται στο χώρο του έργου, τις ιδιότητες της βραχομάζας κλπ, η χρήση συστημάτων ταξινόμησης της βραχομάζας, προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στον σωστό σχεδιασμό του έργου. Με άλλα λόγια, οι ταξινομήσεις της βραχομάζας αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του εμπειρικού σχεδιασμού ενός τεχνικού έργου δηλαδή βασικό εργαλείο στη μηχανική προσέγγιση των πετρωμάτων. Πράγματι, σε όλες σχεδόν τις σήραγγες η κατασκευή αρχίζει με τη χρήση κάποιου συστήματος ταξινόμησης.

2 Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι οποιοδήποτε σύστημα ταξινόμησης δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις πλέον εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού, αναφορικά με το τασικό πεδίο, τις ιδιότητες της βραχομάζας αλλά και των μεθόδων εκσκαφής που ανταποκρίνονται καλύτερα στις επιτόπου συνθήκες. Όμως, καθώς αυτά τα στοιχεία σε ένα πρώιμο στάδιο έρευνας δεν είναι διαθέσιμα, η χρήση των συστημάτων ταξινόμησης αποκτά σημαντικό ενδιαφέρον. Βέβαια, στη συνέχεια και αφού τα υπόψη στοιχεία αποκτηθούν από τη λεπτομερή έρευνα, τα αποτελέσματα των συστημάτων ταξινόμησης θα πρέπει να αναθεωρούνται και να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αυτά της λεπτομερούς έρευνας. Αναλυτικότερα, η ανάπτυξη των συστημάτων ταξινόμησης στηρίχθηκε στην εμπειρία που είχε αποκτηθεί στο πεδίο κατασκευής των διαφόρων τεχνικών έργων και οι πρώτες σχετικές προσπάθειες ανάγονται εδώ και περισσότερο από 00 χρόνια, οπότε επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η διαμόρφωση εμπειρικών προσεγγίσεων στο σχεδιασμό σηράγγων. 2

3 Οι αρχικές προσπάθειες στηρίχθηκαν σε χαρακτηριστικό γνώρισμα του υγιούς (ακέραιου) βράχου, όπως η αντοχή σε μονοαξονική θλίψη. n n n Μια πρώτη προσπάθεια ταξινόμησης έγινε από τον Ritter (879) προκειμένου να μορφοποιήσει και να προσεγγίσει εμπειρικά το σχεδιασμό σηράγγων για τον προσδιορισμό της κατάλληλης μεθόδου αντιστήριξης. Επίσης μια σχετική προσπάθεια ταξινόμησης, που λάμβανε υπόψη τις ιδιότητες της βραχομάζας ήταν αυτή που εφαρμόστηκε κατά τη διάνοιξη του καναλιού του Παναμά (884) και ονομάστηκε Ταξινόμηση του καναλιού του Παναμά. Στη συνέχεια ο Terzaghi, to 946 διαμόρφωσε την μέθοδο ταξινόμησης του βραχώδους φορτίου (Rock load classification method), εκτιμώντας τα κατάλληλα φορτία για σιδηρά πλαίσια στη βάση περιγραφικής ταξινόμησης. ταξινόμησης Το είδος αυτής της αντιστήριξης χρησιμοποιείτο για αρκετές δεκαετίες και συνεπώς η μέθοδος αυτή είχε μεγάλη σημασία στα υπόγεια έργα. 3

4 Όμως σήμερα που με τις σύγχρονες μεθόδους η αντιστήριξη βασίζεται κυρίως στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και στις αγκυρώσεις, αγκυρώσεις η μέθοδος αυτή δεν κυριαρχεί. Στο διπλανό Σχήμα οι δυνάμεις τριβής ανθίστανται στην κίνηση της χαλαρωμένης βραχομάζας (acdb) και βοηθούν στη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους από το βάρος των υπερκειμένων στη βραχομάζα των πλευρών της σήραγγας. Απεικόνιση ταξινόμησης βραχώδους φορτίου κατά Terzaghi. Επομένως η οροφή και οι παρειές της σήραγγας υποστηρίζουν ένα φορτίο Ηp, το οποίο ο Terzaghi συνδέει με τις διαστάσεις της σήραγγας (Β & Ητ) και τα χαρακτηριστικά του πετρώματος, πετρώματος όπως, κερματισμό, διογκωσιμότητα, συμπιεστότητα, κλπ Παράδειγμα της σχέσης αυτής δίνεται στον επόμενο Πίνακα. 4

5 Είδος πετρώματος και φορτίο κατά Terzaghi. Κατάσταση πετρώματος Φορτίο, Hp Παρατηρήσεις αντιστήριξης Σκληρό και άρρηκτο πέτρωμα Πέτρωμα με στρώση ή σχιστότητα Πέτρωμα με μέτριο κερματισμό Μέτρια θρυμματισμένο πέτρωμα Ισχυρά θρυμματισμένο πέτρωμα Πλήρως θρυμματισμένο πέτρωμα 0 0 0,5Β 0 0,25Β 0,25Β 0,35 (Β+Ηt (Β+Ηt) (0,35,0) (Β+Ηt (Β+Ηt),0 (Β+Ηt (Β+Ηt) Χωρίς Ελαφρά τελική επένδυση τοπικά Ελαφρά αντιστήριξη σε θέσεις απολέπισης Όχι πλευρικές πιέσεις Λίγες ή καθόλου πλευρικές πιέσεις Συμπιεζόμενο πέτρωμα σε μικρό βάθος (,0 2,0) (Β+Ηt (Β+Ηt) Σημαντικές πλευρικές πιέσεις. Η δράση των εκροών στη χαλάρωση επιβάλλει είτε υποστήριξη των κάτω άκρων των πλαισίων είτε κυκλικά πλαίσια. Συμπιεζόμενο πέτρωμα σε μεγάλο βάθος (2,0 4,50) (Β+Ηt (Β+Ηt) Υψηλές πλευρικές πιέσεις. Ανάστροφο τόξο απαιτείται, ενώ συστήνεται η χρήση κυκλικών πλαισίων. Διογκούμενο πέτρωμα Μέχρι και 80m το Ηp είναι ανεξάρτητο του (Β+Ηt (Β+Ηt) Συστήνεται η χρήση κυκλικών πλαισίων. Σε ακραίες περιπτώσεις απαιτείται η χρήση ευέλικτης αντιστήριξης. 5

6 3. Ο Lauffer (958) πρότεινε σύστημα ταξινόμησης βασισμένο στο χρόνο ευστάθειας υπόγειου ανοίγματος (Stand up time method). Στηρίχθηκε σε προγενέστερες έρευνες άλλου ερευνητή, ο οποίος τόνιζε τη σημασία των ατελειών της βραχομάζας. βραχομάζας Έτσι, ο Lauffer πρότεινε ότι ο χρόνος παραμονής χωρίς αντιστήριξη κάθε υπόγειου ανοίγματος σχετίζεται με την ποιότητα της βραχομάζας στην οποία έχει διαμορφωθεί το υπόγειο άνοιγμα. Αναφέρει επίσης ότι ο χρόνος ευστάθειας τμήματος χωρίς αντιστήριξη σχετίζεται άμεσα με: (α) τον προσανατολισμό του άξονα της σήραγγας, (β) τη διατομή του υπόγειου ανοίγματος, και (γ) τις μεθόδους εκσκαφής και αντιστήριξης. Αυτή η αρχική ταξινόμηση κατά Lauffer δεν χρησιμοποιείται πλέον καθώς με συνεχείς τροποποιήσεις από άλλους Αυστριακούς μηχανικούς στη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, οδήγησε στη διαμόρφωση της Νέας Αυστριακής Μεθόδου (ΝΑΤΜ). Η κύρια σημασία των τροποποιήσεων αυτών αναφέρεται στη σχέση αύξησης του ύψους του υπόγειου ανοίγματος και μείωσης του χρόνου ευστάθειας. ευστάθειας Έτσι ο χρόνος ευστάθειας και το μέγεθος του υπόγειου ανοίγματος καθορίζουν το σωστό τύπο και μέγεθος της αντιστήριξης. 6

7 n Η ΝΑΤΜ (Νέα Αυστριακή Μέθοδος διάνοιξης Σηράγγων), που διαμορφώθηκε μεταξύ 959 και 965, αποτελεί την επιστημονική εμπειρική μέθοδο που εμπεριέχει όμως τη θεωρητική βάση της σχέσης των τάσεων και του αποσχηματισμού των πετρωμάτων, γύρω από τη σήραγγα. O Müller (978) θεωρεί την NATM σαν μια ταξινόμηση που υπηρετεί συγκεκριμένες αρχές. Αν και αναφέρει περίπου 22, ο Bieniawski (989) πιστεύει ότι οι σπουδαιότερες είναι οι ακόλουθες επτά: Ενεργοποίηση της αντοχής της βραχομάζας. βραχομάζας Η φιλοσοφία της μεθόδου στηρίζεται στην ενεργοποίηση της εσωτερικής αντοχής του πετρώματος που περιβάλλει τη σήραγγα, σαν το κύριο στοιχείο της αντιστήριξης. Έτσι η αρχική αντιστήριξη έχει σαν βασικό στόχο αυτή την ενεργοποίηση. Συνεπώς η αρχική αντιστήριξη πρέπει να εφαρμόζεται σωστά χρονικά και να έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για το σκοπό αυτό. 7

8 Προστασία με τη χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος. σκυροδέματος Προκειμένου να διατηρηθεί η ικανότητα αυτοϋποστήριξης της βραχομάζας, πρέπει να περιοριστούν η χαλάρωση και οι εκτεταμένες παραμορφώσεις αυτής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή λεπτού στρώματος εκτοξευόμενου σκυροδέματος, σε συνδυασμό με κατάλληλες αγκυρώσεις και αμέσως μετά την κάθε προχώρηση. Το όλο σύστημα θα πρέπει να είναι σε πλήρη επαφή με το πέτρωμα έτσι ώστε να παραμορφώνεται μαζί του. Μετρήσεις. Μετρήσεις Βασική προϋπόθεση για την καλή λειτουργία της μεθόδου είναι η χρήση πολύ εξειδικευμένου και ακριβούς συστήματος μετρήσεων. Αυτές πρέπει να αρχίζουν κατά το χρόνο επίστρωσης του εκτoξευόμεvoυ σκυροδέματος, έτσι ώστε να παρακολουθούνται με ακρίβεια οι όποιες παραμορφώσεις και τα φορτία που θα αναπτυχθούν στην αντιστήριξη. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτηθούν οι πληροφορίες εκείνες που θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική αντιστήριξη. 8

9 Εύκαμπτη αντιστήριξη. αντιστήριξη Η φιλοσοφία της ΝΑΤΜ είναι η εφαρμογή εύκαμπτης αντί άκαμπτης αντιστήριξης. Η ενίσχυση του σχηματισμού επιτυγχάνεται όχι με επένδυση από μπετόν μεγάλου πάχους, αλλά με τη συνδυασμένη χρήση αγκυρίων, πλέγματος, και τοπικά πλαισίων. Η εύκαμπτη αντιστήριξη θα αποτελέσει πλήρως ή μερικώς και την τελική αντιστήριξη. Το μέγεθος της δηλαδή, θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των σχετικών μετρήσεων. Γρήγορη κατασκευή του ανάστροφου τόξου. τόξου Η γρήγορη κατάσκευή του ανάστροφου τόξου είναι σημαντική για τη σήραγγα έτσι ώστε να διαμορφώνεται γύρω από το άνοιγμα βραχώδης δακτύλιος υποδοχής φορτίων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για σχηματισμούς μαλακούς όπου όλη η επιφάνεια της σήραγγας πρέπει να αντιστηρίζεται. Βέβαια για καλής συμπεριφοράς πετρώματα, η γρήγορη κατασκευή της αντιστήριξης δεν ενδείκνυται, αφού η αντιστήριξη πρέπει να εφαρμοστεί μετά τον πρώτο αποσχηματισμό της βραχομάζας, δηλαδή μετά την πλήρη ενεργοποίηση του πετρώματος να ανεχθεί τα σχετικά φορτία. 9

10 Ευελιξία στη σύμβαση. σύμβαση Οι προηγούμενες αρχές της μεθόδου, μπορούν να εφαρμοστούν μόνο όταν υπάρχει ευελιξία στους όρους της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ του κύριου του έργου και του κατασκευαστή. Καθώς η ΝΑΤΜ στηρίζεται σε μετρήσεις παρακολούθησης των αλλαγών στην κατάσταση της βραχομάζας, αλλαγές στην αντιστήριξη και στον τρόπο κατασκευής πρέπει να επιτρέπονται από τη σχετική σύμβαση. Καθορισμός των μέτρων αντιστήριξης με την ταξινόμηση της βραχομάζας. βραχομάζας Μετά από κάθε προχώρηση, η αντιστήριξη στηρίζεται στην ταξινόμηση της βραχομάζας και αυτό πρέπει να επιτρέπεται από τη σύμβαση. Αν αυτό δεν συμβαίνει σε κάποια χώρα, η εφαρμογή της μεθόδου είναι αδύνατη. Σύμφωνα με την αρχή της μεθόδου ΝΑΤΜ, η διάνοιξη της σήραγγας και η κατασκευή της άμεσης αντιστήριξης γίνονται κατά τρόπο ώστε να μην προκληθεί αποδιοργάνωση της βραχομάζας βραχομάζα με συνέπεια την αύξηση των πιέσεων στην άμεση αντιστήριξη και τελικώς την κατάρρευση της σήραγγας. 0

11 5. Ο Deer ανάπτυξε το δείκτη ποιότητας των πετρωμάτων το γνωστό RQD, που δημοσίευσε το 967 με σκοπό τον καθορισμό ενός ποσοτικού υπολογισμού της ποιότητας της βραχομάζας. Σύμφωνα με αυτόν, η σχέση μεταξύ RQD και ποιότητας πετρώματος δίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί, ενώ η σωστή διαδικασία μέτρησης του RQD απεικονίζεται στο επόμενο Σχήμα. Σχέση RQD και ποιότητας πετρώματος. RQD (%) <25 Ποιότητα πετρώματος Πολύ πτωχό ποιοτικά πέτρωμα Πτωχό ποιοτικά πέτρωμα Μέτριο ποιοτικά πέτρωμα Καλής ποιότητας πέτρωμα Πολύ καλής ποιότητας πέτρωμα

12 Διαδικασία μέτρησης υπολογισμού του RQD. 6. Σημαντικότερη πάντως κατάταξη ήταν αυτή των Deere Miller (966), που στηρίχθηκε στην αντοχή των πετρωμάτων (Co) και στο λόγο εφαπτομενικού μέτρου ελαστικότητας Et προς την αντοχή, Co, όπου το Et λαμβάνεται για σ = Co/2. 2 και

13 Σύμφωνα με την ταξινόμηση αυτή, η αντοχή σε θλίψη που αποτελεί το πρώτο κριτήριο διακρίνεται σε πέντε κατηγορίες που φαίνονται στον επόμενο Πίνακα και αναλύονται ως εξής: (α) Το όριο μεταξύ της κατηγορίας Α και Β είναι η τιμή των 220 περίπου MN/m3, που αντιστοιχεί περίπου στην ανώτερη τιμή αντοχής για τα πετρώματα. Λίγα πετρώματα εμπίπτουν δηλαδή στην κατηγορία Α, όπως χαλαζίτες, διαβάσες, βασάλτες, κλπ, (β) Η κατηγορία Β αναφέρεται σε εύρος κύμανσης αντοχής που αντιστοιχεί στην αντοχή των λοιπών εκρηξιγενών, των σκληρών μεταμορφωμένων, των ασβεστολίθων και δολομιτών, αλλά και των σκληρών ιζημάτων, (γ) στην κατηγορία C εντάσσονται τα λοιπά μεταμορφωμένα και τα πορώδη ιζήματα, Ταξινόμηση άρρηκτου πετρώματος. Περιγραφή Κατηγορία Αντοχή, σε MPa Α >220 Β Υψηλή αντοχή C 55 0 Μέση αντοχή D E <28 Πολύ υψηλή αντοχή Χαμηλή αντοχή Πολύ χαμηλή αντοχή 3

14 (δ) στις κατηγορίες D και Ε υπάγονται τα χαμηλής αντοχής, πορώδη, εύθρυπτα και αποσαθρωμένα πετρώματα. Το δεύτερο κριτήριο σε αυτή την ταξινόμηση είναι ο λόγος του μέτρου ελαστικότητας προς την αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη για το πέτρωμα που εξετάζεται. Αναφορικά με την αναλογία του λόγου αυτού, τα πετρώματα διακρίνονται σε αυτά με χαμηλή (L), μέτρια (M) και υψηλή (H) αναλογία μέτρου, με τα όρια της μέτριας αναλογίας να βρίσκονται μεταξύ 500: και 200:. Τυπική ταξινόμηση για εκρηξιγενή πετρώματα, κατά Deere-Miller,

15 7. Οι Franklin et al (97) στη δική τους ταξινόμηση συνδύασαν δύο δείκτες, αυτούς της αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη και της απόστασης των ασυνεχειών, ασυνεχειών προκειμένου να παρουσιάσουν ένα δείκτη ποιότητας πετρώματος. Αρχικά διέκριναν επτά κατηγορίες αναφορικά με την αντοχή σε θλίψη (από πολύ ασθενής έως πάρα πολύ υψηλή), που αποτυπώνονται οριζόντια στην κορυφή του σχετικού διαγράμματος. Στη βάση του σχήματος αυτού, δίνονται οι κατηγοριοποιήσεις του δείκτη αντοχής (Ιs) από τη δοκιμή αιχμής. Διάγραμμα ποιοτικής διάκρισης πετρωμάτων. Γενική ταξινόμηση. 5

16 Στο δεξιό κατακόρυφο άκρο του ίδιου σχήματος δίνεται η κατηγοριοποίηση της απόστασης των ασυνεχειών στρώσης, ενώ στο αριστερό η απόσταση των ασυνεχειών διάρρηξης. Έτσι, οι σχηματισμοί διακρίνονται σε 6 κατηγορίες, που ζωνοποιούν το διάγραμμα και αποτελούν δείκτη ταξινόμησης. Η πρώτη πάντως πλήρης ταξινόμηση-μοντέλο πρόγνωσης της αντιστήριξης των σχηματισμών, μετά από αυτήν του Terzaghi, ήταν η ταξινόμηση RSR (Rock Structure Rating), δηλαδή η ταξινόμηση της βραχώδους δομής. Η ταξινόμηση αυτή, που προτάθηκε από τους Wickham et al το 972, ενσωματώνει την κατάσταση της βραχομάζας αλλά και την κατάλληλη αντιστήριξη του σχηματισμού. Η μέθοδος αυτή ήταν ένα βήμα μπροστά από τις άλλες ταξινομήσεις που είχαν προταθεί μέχρι τότε, από πολλές απόψεις: 6

17 Πρώτον, ήταν ταξινόμηση με ποσοτικοποίηση παραμέτρων, αντίθετα από αυτήν του Terzaghi αναφερόταν σε ποιοτικούς χαρακτηρισμούς. Δεύτερον, ήταν η πρώτη ταξινόμηση που περιλάμβανε πολλές παραμέτρους σε αντίθεση π.χ. με το δείκτη RQD που περιορίζεται στην ποιότητα του πετρώματος. Τρίτον, ήταν πλήρης ταξινόμηση που μετά την εισαγωγή στοιχείων κατέληγε σε αποτέλεσμα, αντίθετα π.χ. με την ταξινόμηση του Lauffer, που βασίζεται σε πρακτική εμπειρία για τις κατηγορίες της βραχομάζας και καταλήγει σε σχέση χρόνου ευστάθειας και ανοίγματος σήραγγας. των που 7

18 Γενικά, η κύρια συμβολή της ήταν ο καθορισμός ενός συστήματος βαθμονόμησης βραχομαζών, που προκύπτει από το άθροισμα των τιμών βαρύτητας των επιμέρους παραμέτρων που εμπλέκονται στη διαδικασία. Το σύστημα στηρίχθηκε σε προηγούμενες εργασίες στο θέμα των ταξινομήσεων, αλλά και σε μελέτες υπόγειων έργων. Σύμφωνα με τον Bieniawski, η ταξινόμηση RSR αναφέρεται σε δύο κύριες κατηγορίες παραγόντων, που επηρεάζουν τη συμπεριφορά της βραχομάζας στη διάνοιξη σηράγγων, δηλαδή γεωλογικούς και κατασκευαστικούς παράγοντες. παράγοντες Οι πρώτοι αναφέρονται: (α) στον τύπο του πετρώματος, (β) στον τύπο των ασυνεχειών, (γ) στον προσανατολισμό αυτών, (δ) στη μέση απόσταση των ασυνεχειών, (ε) στα μεγάλα ρήγματα και πτυχές, (στ) στις ιδιότητες των σχηματισμών που συναντώνται, (ζ) στην αποσάθρωση και εξαλλοίωση. 8

19 Οι συγγραφείς που διαμόρφωσαν τη μέθοδο αυτή σχολιάζουν ότι οι παραπάνω παράγοντες, άλλοτε μπορεί να προσδιοριστούν με ακρίβεια, ενώ άλλοτε μόνο γενικές προσεγγίσεις μπορεί να γίνουν. Οι κατασκευαστικοί παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: (α) το μέγεθος της σήραγγας, (β) η διεύθυνση της εκσκαφής και (γ) η μέθοδος της εκσκαφής. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες ομαδοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες παραμέτρων δηλαδή, Α, Β και C, με την κάθε μια να αποτελεί εκτίμηση είτε γεωλογικών παραγόντων είτε κατασκευαστικών. Η τιμή RSR προέκυψε από το άθροισμα των τιμών βαρύτητας των τριών ομάδων παραμέτρων, δηλαδή: RSR = Α + Β + C, με μέγιστη τιμή 00. Η RSR αντανακλά την ποιότητα της βραχομάζας αναφορικά με την ανάγκη αντιστήριξης. αντιστήριξης Αυτές οι τρεις ομάδες παραμέτρων έχουν ως εξής: εξής Ομάδα Παραμέτρων Α: Αναφέρεται σε γενική εκτίμηση της βραχώδους δομής με βάση: 9

20 α. την προέλευση του πετρώματος (εκρηξιγενές, μεταμορφωμένο, ιζηματογενές), β. τη σκληρότητα του πετρώματος (σκληρό, μέσης σκληρότητας, μαλακό, αποσυντεθημένο), γ. τη γεωλογική δομή (μαζώδες, ελαφρά, μερικώς ή και ισχυρά κερματισμένο πέτρωμα). Η Ομάδα Παραμέτρων Β: Αναφέρεται στο αποτέλεσμα της σχέσης της διάταξης των ασυνεχειών αναφορικά με τη διεύθυνση της σήραγγας και σχετίζεται με: α. την απόσταση των ασυνεχειών, β. τον προσανατολισμό των ασυνεχειών, γ. τη διεύθυνση διάνοιξης της σήραγγας. Η Ομάδα Παραμέτρων C: Αναφέρεται στην επίδραση του υπόγειου νερού βασισμένη: α. στην ποιότητα της βραχομάζας όπως διαμορφώνεται από το συνδυασμό των ομάδων παραμέτρων Α και Β, β. την κατάσταση των ασυνεχειών (καλή, μέτρια, πτωχή) γ. την ποσότητα ροής του νερού ανά λεπτό ανά 330 μέτρα περίπου σήραγγας. 20

21 Στη συνέχεια και με μια συσχέτιση των τιμών RSR με διάφορες διαμέτρους σηράγγων προσδιορίζεται η προσαρμοσμένη τιμή RSR για σήραγγες που διανοίγονταν με μηχανικά μέσα. Ακόμα προσδιορίζεται η συσχέτιση της RSR με το πραγματικό είδος αντιστήριξης, μια συσχέτιση που αναφέρεται στο λόγο των πλαισίων αντιστήριξης (RR). Ο λόγος αυτός υπολογίζεται από τη διαίρεση της θεωρητικής απόστασης των πλαισίων με την πραγματική, πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσμα με 00. n Ακόμα, οι Coates Parsons (966) διαμόρφωσαν ένα άλλο σύστημα ταξινόμησης με βάση την αντοχή του ακέραιου πετρώματος και τη συμπεριφορά αυτού στην παραμόρφωση, ενώ n Oι ταξινομήσεις του Βρετανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (BGS) που διαμορφώθηκε το 970 και του ISRM (98) στηρίχθηκαν στο βαθμό αποσάθρωσης και στην αντοχή των πετρωμάτων, αντίστοιχα. Όμως οι ταξινομήσεις αυτές χρειάζονται ένα καλό εργαστήριο και βέβαια βραχομάζα χωρίς ασυνέχειες. ασυνέχειες Αυτές οι προϋποθέσεις καθιστούν την εφαρμογή μιας τέτοιας ταξινόμησης δύσκολη στην ύπαιθρο. 2

22 Για αυτούς τους λόγους, οι προσπάθειες στη συνέχεια στράφηκαν σε ταξινομήσεις της βραχομάζας που συνδύαζαν το δείκτη RQD, με την αντοχή του πετρώματος. Τα πλέον πρόσφατα πολυπαραμετρικά συστήματα ταξινόμησης Τα συστήματα που περιγράφηκαν προηγούμενα, αποτέλεσαν τη βάση για τα πλέον σύγχρονα συστήματα ταξινόμησης, ταξινόμησης που σήμερα έχουν ευρεία εφαρμογή. Δηλαδή αυτά μετεξελίχθηκαν πάνω σε συγκεκριμένα παραδείγματα τεχνικών έργων και για συγκεκριμένες περιοχές (προσαρμοσμένα στις τοπικές γεωτεχνικές συνθήκες), με συνέπεια αυτό να απαιτεί ιδιαίτερο σκεπτικισμό για ευρεία χρήση τους. Αυτός ο σκεπτικισμός οδήγησε με την πάροδο του χρόνου στη διαμόρφωση συστημάτων ταξινόμησης πλέον πολύπλοκων, πολύπλοκων δηλαδή συστημάτων που εμπεριέχουν πάρα πολλές παραμέτρους, παραμέτρους στην προσπάθεια των επιστημόνων που τα πρότειναν να ελαχιστοποιήσουν τα σφάλματα προσαρμογής σε τοπικές συνθήκες. 22

23 Με τη βοήθεια συνεπώς των συνετά χρησιμοποιούμενων συστημάτων ταξινόμησης, επιδιώκεται η κατανόηση των γεωμηχανικών παραμέτρων διατμητικής αντοχής της βραχομάζας, βραχομάζας έτσι ώστε με τη βοήθεια σχετικών πινάκων να διαμορφώνονται οι πρώτες προτάσεις για τα αναγκαία μέτρα ενίσχυσης και προστασίας των εκσκαφών πρανών ή και σηράγγων. σηράγγων Τα πλέον ευρέως εφαρμοζόμενα σήμερα συστήματα ταξινόμησης, είναι αυτά των: πολυπαραμετρικά Bieniawski (RMR) Barton (Q-System) GSI. Σχετικά πρόσφατα, ο Hoek και άλλοι για τη δυνατότητα εύκολου υπολογισμού των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον τύπο του κριτηρίου αστοχίας, που είχε διατυπωθεί παλαιότερα από τους Hoek & Brown, πρότειναν τη χρήση ενός νέου δείκτη που τον ονόμασαν GSI. GSI 23

24 Ο δείκτης αυτός συνδυάζει τη δομή της βραχομάζας (κερματισμός, συστήματα ασυνεχειών) με την κατάσταση των ασυνεχειών από πλευράς αποσάθρωσης, τραχύτητας, υλικού πλήρωσης κλπ, δίνοντας μια βαθμονόμηση από 0 έως 00. Με τα συστήματα ταξινόμησης αναλύονται οι παράμετροι αναφοράς και προκύπτει η βαθμονόμηση αυτών. Επιπρόσθετα, γίνεται η τελική ποιοτική βαθμονόμηση της βραχομάζας και η απόκτηση των ορίων κύμανσης των γεωμηχανικών παραμέτρων αυτής, δηλαδή διευκολύνεται η ομαδοποίηση της βραχώδους μάζας με βάση ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, σε ενότητες με παρόμοια γεωμηχανική συμπεριφορά. Γενικά οι αναγκαίες παράμετροι για την εφαρμογή των συστημάτων ταξινόμησης κατά Bieniawski και Barton είναι: είναι Αντοχή, RQD, Αριθμός συστημάτων ασυνεχειών, Κατάσταση ασυνεχειών (άνοιγμα, πλήρωση, τραχύτητα, κλπ), Καθεστώς υπόγειου νερού, κλπ. 24

25 Οι δύο πρώτες από αυτές (αντοχή και RQD) λαμβάνονται συνήθως από τα αποτελέσματα του γεωτρητικού προγράμματος, ενώ τα χαρακτηριστικά των ασυνεχειών, μετρούνται και εκτιμούνται κατά την διάρκεια των λοιπών εργασιών υπαίθρου. Αναλυτικότερα για κάθε μια από αυτές τις ταξινομήσεις μπορεί να διατυπωθούν οι ακόλουθοι σχολιασμοί. A. Γεωμηχανική ταξινόμηση κατά Bieniawski (RMR) Το σύστημα ταξινόμησης RMR (Rock Mass Rating) που αναπτύχθηκε από τον Bieniawski την περίοδο , έχει υποστεί διαδοχικές τροποποιήσεις στις βαθμονομήσεις των διαφόρων παραμέτρων μέχρι σήμερα, καθώς έχουν μελετηθεί πολλές περιπτώσεις. Για την ταξινόμηση της βραχομάζας με το σύστημα αυτό χρησιμοποιούνται έξι (6) παράμετροι, δηλαδή: 25

26 Αντοχή, RQD, Απόσταση των ασυνεχειών, Κατάσταση ασυνεχειών όπως συνέχεια, άνοιγμα, πλήρωση, τραχύτητα, κλπ, Καθεστώς υπόγειου νερού, κλπ. Προσανατολισμός ασυνεχειών. Οι κατηγοριοποιήσεις των κύριων παραμέτρων των ασυνεχειών που χρησιμοποιούνται φαίνονται στους 6 Πίνακες που ακολουθούν. Κατάταξη συνέχειας ασυνεχειών. ΣΥΝΕΧΕΙΑ (P) PERSISTANCE (P) < m Very Low - 3 m Low Μέτρια 3-0 m Medium 4 Μεγάλη 0-20 m High 5 Πολύ Μεγάλη > 20 m Very High Πολύ Μικρή 2 Μικρή 3 26

27 Κατάταξη ανοίγματος ασυνεχειών. ΑΝΟΙΓΜΑ (A) APERTURE (A) < 0.0 mm Very Tight mm Tight Μερικά Ανοικτές mm Partly Open 4 Ανοικτές mm Open 5 Μέτρια Ευρείες mm Moderately Wide 6 Ευρείες > 0 mm Wide 7 Πολύ Ευρείες - 0 cm Very Wide 8 Εξαιρετικά Ευρείες 0-00 cm Extremely Wide 9 Σπηλαιώδεις > 00 cm Cavernous Πολύ Κλειστές 2 Κλειστές 3 "Closed" Features "Gapped" Features "Open" Features 27

28 Κατάταξη τραχύτητας ασυνεχειών. ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ (R) ROUGHNESS (R) Τραχεία Κλιμακωτή Rough Stepped 2 Λεία Κλιμακωτή Smooth Stepped 3 Κατοπτρική Κλιμακωτή Slickensided Stepped 4 Τραχεία Κυματοειδής Rough Undulating 5 Λεία Κυματοειδής Smooth Undulating 6 Κατοπτρική Κυματοειδής Slickensided Undulating 7 Τραχεία Επίπεδη Rough Planar 8 Λεία Επίπεδη Smooth Planar 9 Κατοπτρική Επίπεδη Slickensided Planar 28

29 Κατάταξη απόστασης ασυνεχειών. ΑΠΟΣΤΑΣΗ (S) SPACING (S) < 20 mm Extremely Close mm Very Close Μικρή Απόσταση mm Close 4 Μέτρια Απόσταση mm Moderate 5 Μεγάλη Aπόσταση mm Wide 6 Πολύ Μεγάλη Απόσταση mm Very Wide 7 Εξαιρετικά Απόσταση > 6000 mm Extremely Wide Εξαιρετικά Μικρή Απόσταση 2 Πολύ Μικρή Απόσταση 3 Μεγάλη Κατάταξη υλικού πλήρωσης ασυνεχειών ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (F) NATURE OF FILLING MATERIAL (F) Χωρίς Πλήρωση Without Filling 2 Αργιλικό - Ιλυώδες Clayey - Silty 3 Αμμώδες Sandy 4 Ασβεστιτικό Calcitic 5 Χλωριτικό - Ταλκικό Chlorite, Talc 6 Χαλαζιακό Quartzite 7 Μυλονιτικό Mylonitic 8 Λατυποπαγές Breccia 29

30 Κατάταξη καθεστώτος νερού στις ασυνέχειες ΝΕΡΟ (W) WATER (W) Χωρίς Νερό Dry 2 Υγρή Κατάσταση Damp 3 Πολύ Υγρή Κατάσταση Wet 4 Ροή Στάγδην Dripping 5 Συνεχής Ροή Flowing Οι βαθμονομήσεις όλων των χρησιμοποιούμενων παραμέτρων, οι προσαρμογές, προσαρμογές οι ενότητες της βραχομάζας που προκύπτουν, καθώς και τα όρια κύμανσης της συνοχής και της γωνίας τριβής, τριβής αλλά και ο μέσος χρόνος ευστάθειας, ευστάθειας δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί, όπως αυτός τροποποιήθηκε το 989 (RMR89). 30

31 A. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 2 3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Αντοχή Αντοχή υγιούς με τη πετρώματος δοκιμή αιχμής Μονοαξο νική αντοχή σε θλίψη Βαθμονόμηση RQD Βαθμονόμηση Απόσταση ασυνεχειών Βαθμονόμηση 4 > 0 MPa 4-0 MPa ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ 2-4 MPa - 2 Mpa > 250 MPa MPa MPa MPa 5 90% - 00% 20 >2m 2 75% - 90% m 7 50% - 75% mm 4 25% - 50% mm 2 < 25% 3 < 60 mm Στην περίπτωση του χαμηλού αυτού εύρους τιμών προτιμάται η αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη 5-25MPa -5MPa < MPa 0 Πολύ τραχείες επιφάνειες Ελαφρά τραχείες επιφάνειες Ελαφρά τραχείες επιφάνειες Λείες επιφάνειες με γραμμώσεις ολίσθησης Χωρίς ικανή συνέχεια Άνοιγμα < mm Άνοιγμα < mm Ή Μαλακό υλικό πλήρωσης > 5 mm πάχος Κατάσταση ασυνεχειών Χωρίς άνοιγμα Τοιχώματα με ελαφρό βαθμό αποσάθρωσης Τοιχώματα με υψηλό βαθμό αποσάθρωσης Υλικό πλήρωσης < 5mm πάχος Ή (βλέπε πίνακα E) Υγιή τοιχώματα Ή Συνεχές άνοιγμα > 5 mm Συνεχές άνοιγμα -5 mm Βαθμονόμηση 30 Εισροή ανά 0 m μήκους σήραγγας 5 Υπε δαφι κό νερό Λόγος Πίεση νερού ασυνεχει ών Μεγίστη κύρια τάση Ή = Βαθμονόμηση 20 < 0 lit/min Ή 0 Ή Γενικές συνθήκες 25 Καμία 0-25 lit/min Ή < 0. Ή lit/ min Ή Ή 0 > 25 Ή Ή > 0.5 Ή Ξηρή κατάσταση Υγρή κατάσταση Πολύ υγρή κατάσταση Ροή στάγδην Ροή συνεχής

32 B. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ Προσανατολισμός Πολύ Ευνοϊκός Μέτριος διεύθυνσης και κλίσης ευνοϊκός ασυνεχειών Σήραγγες Βαθμονομή σεις Δυσμενής Πολύ δυσμενής Θεμελιώσεις Πρανή ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ Κατηγοριοποίηση Κατηγορία I II III IV Περιγραφή βραχομάζας Πολύ καλής Καλής Μέτριας Πτωχής ποιότητας ποιότητας ποιότητας ποιότητας D. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ Κατηγορία I II III IV Μέσος χρόνος ευστάθειας 0 χρόνια για 6 μήνες για 8 m εβδομάδα για 0 ώρες για 5 m άνοιγμα άνοιγμα 5 m άνοιγμα 2.5m άνοιγμα Συνοχή βραχομάζας > 400 kpa kpa kpa kpa Γωνία τριβής βραχομάζας > E. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Συνέχεια <m -3m 3-0m 0-20m Βαθμονόμηση Άνοιγμα Βαθμονόμηση Τραχύτητα Βαθμονόμηση Κανένα 6 Πολύ τραχεία 6 <0.mm 5 Τραχεία mm 4 Ελαφρά τραχεία 3-5mm Λεία Κανένα 6 Σκληρό υλικό πλήρωσης <5mm 4 Ελαφρά αποσαθρωμένη επιφάνεια 5 Σκληρό υλικό πλήρωσης >5mm 2 Μέτρια αποσαθρωμέν η επιφάνεια 3 Μαλακό υλικό πλήρωσης <5mm Υλικό πλήρωσης Βαθμονόμηση Αποσάθρωση Βαθμονόμηση Υγιής 6 Ισχυρά αποσαθρωμένη επιφάνεια < 20 V Πολύ πτωχής ποιότητας V 30 λεπτά για m άνοιγμα < 00 kpa < 5 >20m 0 >5mm 0 Λείες επιφάνειες με γραμμώσεις ολίσθησης 0 Μαλακό υλικό πλήρωσης >5mm 0 Πλήρης αποσύνθεση 0 F. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ Διεύθυνση κάθετη στον άξονα της σήραγγας Διεύθυνση παράλληλη στον άξονα της σήραγγας Διάνοιξη κατά την κλίση 45-90º Διάνοιξη κατά την κλίση 20-45º Κλίση 45-90º Κλίση 20-45º Πολύ ευνοϊκή Ευνοϊκή Πολύ δυσμενής Μέτρια Διάνοιξη αντίθετη με την κλίση κλίση 45-90º Διάνοιξη αντίθετη με την κλίση κλίση 20-45º Κλίση 0-20º ανεξάρτητα της διεύθυνσης Μέτρια Δυσμενής Μέτρια 32

33 ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Το κυριότερο σύστημα ασυνεχειών ελέγχει την ευστάθεια της εκσκαφής. Ο Bieniawski αναφέρει ότι σε μια σήραγγα, το σύστημα που έχει παράλληλο προσανατολισμό με τον άξονα αυτής αποτελεί το κυρίαρχο. Αν κανένα σύστημα δεν ξεχωρίζει, τότε λαμβάνεται υπόψη η μέση τιμή των βαθμονομήσεων των συστημάτων που έχουν διακριθεί, για την ταξινόμηση της εκάστοτε παραμέτρου. Οι βαθμονομήσεις για την απόσταση των ασυνεχειών σχετίζονται με την παρουσία τουλάχιστον τριών συστημάτων. Αν αυτά είναι λιγότερα από τρία, τότε ο Bieniawski αποδέχεται αύξηση της βαθμονόμησης κατά 30%. Υπάρχουν βοηθητικά διαγράμματα για βαθμονόμηση των παραμέτρων, αντοχής, RQD και απόστασης ασυνεχειών. Χρήσιμα για περιπτώσεις οριακών τιμών των παραμέτρων αυτών αλλά και για την εξάλειψη της εντύπωσης, ότι οι αλλαγές στα όρια της βαθμονόμησης των κατηγοριών τους είναι αυθαίρετες. 33

34 Βοηθητικά διαγράμματα ταξινόμησης κατά Bieniawski. Το 4o διάγραμμα του υπόψη σχήματος, βασίζεται στα δεδομένα συσχέτισης μεταξύ RQD και απόστασης ασυνεχειών, που προσδιόρισαν οι Priest και Hudson to 976 και χρησιμοποιείται όταν δεδομένα για μια από αυτές τις παραμέτρους ελλείπουν. 34

35 Η προσαρμογή λόγω προσανατολισμού των ασυνεχειών, διαφέρει για σήραγγες, μεταλλεία, πρανή, θεμελιώσεις, κλπ. Η παράμετρος αυτή δίνεται ποιοτικά ανάλογα με το είδος του έργου. Για πρανή και θεμελιώσεις ο ίδιος προτείνει τη χρήση των οδηγιών του Romana. Romana Σχετικά με την προσαρμογή λόγω προσανατολισμού των ασυνεχειών σε περίπτωση πρανών ορυγμάτων, οι προτάσεις που διατύπωσε ο Romana δίνονται συγκεντρωτικά στον επόμενο Πίνακα. Πρόκειται για μια παραγοντική προσέγγιση με τη μορφή: SMR (RMRslope) = RMRbasic (F x F2 x F3) + F4, F4 όπου F, σχετίζεται με τον παραλληλισμό διεύθυνσης κλίσης πρανούς και διεύθυνσης κλίσης ασυνεχειών, F2, αναφέρεται στη σχέση αστοχίας επιπέδου και μέγιστης κλίσης ασυνεχειών, F3, αξιολογεί τη σχέση μεταξύ της κλίσης του μετώπου του πρανούς και αυτής των κύριων ασυνεχειών, ασυνεχειών και F4, αξιολογεί το είδος του πρανούς (φυσικό ή τεχνητό) σε συνδυασμό με την εκσκαφή (χρήση μηχανικών μέσων, εκρηκτικών, κλπ). 35

36 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΝΕΧΕΙΕΣ (ΑΠΟ ROMANA, 985) Περίπτωση P T P/T P P T αj - αs αj - αs 80 F βj F2 F2 P βj - βs T βj + βs P/T F3 P = Αστοχία επιπέδου Πολύ ευνοϊκή Ευνοϊκή Μέτρια Δυσμενής Πολύ δυσμενής >30º º - 20º º - 0º º - 5º 0.85 <5º.00 <20º º - 30º º - 35º º - 45º 0.85 >45º.00 0º - (-0º) -50 < -0º -60 >0º 0º - 0º 0º <0º 0º 20º >20º αs = Διεύθυνση κλίσης πρανούς αj = Διεύθυνση κλίσης ασυνέχειας T = Αστοχία ανατροπής βs = Μεγ. κλίση πρανούς βj = Μεγ. κλίση ασυνέχειας ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΠΡΑΝΩΝ Μέθοδος Φυσικά πρανή Πρότμηση Ήπια ανατίναξη Καλή χρήση Κακή χρήση εκρηκτικών εκρηκτικών F III II I SMR = RMR (F x F2 x F3) + F4 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ SMR Class No. V IV Βαθμονόμη ση Περιγραφή Πολύ πτωχή Πτωχή Μέτρια Ευστάθεια Πολύ ασταθής Ασταθής Μερικά σταθερή Καλής ποιότητας Σταθερή Πολύ καλής ποιότητας Απόλυτα σταθερή Αστοχίες Μεγάλη μεταθετική ή κυκλική Επανεκσκαφή Μεταθετική ή μεγάλες σφήνες Εκτεταμένη Μερικές ασυνέχειες ή πολλές σφήνες Μερικά τεμάχια βραχομάζας Τοπική Καμία Αντιστήριξη Συστηματική Καμία 36

37 Έτσι τα φυσικά πρανή έχουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία, λόγω του ότι έχουν υποστεί τις μακροχρόνιες επιδράσεις των αποσταθεροποιητικών παραγόντων και έχουν πλέον αποκτήσει καλή ευστάθεια. Ακολουθεί η περίπτωση που σε ένα πρανές έχουν απομακρυνθεί οι επισφαλείς μάζες (πρότμηση), πρότμηση ενώ η περίπτωση της ήπιας ανατίναξης αυξάνει επίσης την ευστάθεια. Η καλή χρήση των εκρηκτικών δεν παίρνει κάποιο βαθμό αφού η χρήση τους βοηθά μεν στη διαμόρφωση ευσταθούς επιφάνειας αλλά χαλαρώνει και τη βραχομάζα. Τέλος, η κακή χρήση των εκρηκτικών μόνο υποβαθμίσεις μπορεί να επιφέρει στην ευστάθεια της διαταραγμένης βραχομάζας. Για τα έργα Πολιτικού μηχανικού οι προσαρμογές που αναφέρθηκαν είναι κατάλληλες. Όμως στην περίπτωση των Μεταλλείων πρέπει να εμπλέκονται και άλλες παράμετροι όπως οι τάσεις στο βάθος της εκάστοτε μεταλλευτικής δραστηριότητας, κλπ. Πολλές μελέτες έχουν γίνει για τον προσδιορισμό των σχετικών τροποποιήσεων (Laubscher, Kendorski et al, Brook Dharmaratne). Στο επόμενο Σχήμα, δίνεται η απεικόνιση των προσαρμογών για χρήση του RMR σε μεταλλεία, κατά Bieniawski,

38 Προσαρμογές του RMR για εφαρμογή του σε μεταλλεία. 38

39 Αν σε συγκεκριμένη θέση του έργου συναντηθούν ποικίλες γεωλογικές συνθήκες, που οδηγούν π.χ. σε καλής ποιότητας και κακής ποιότητας βραχομάζα, τότε είναι σημαντικό να καθοριστεί η πλέον κρίσιμη κατάσταση, όπου συγκεκριμένα γεωλογικά τεκτονικά χαρακτηριστικά (π.χ. μια ρηξιγενής ζώνη), έχουν έντονη επίδραση στη διαμόρφωση των συνθηκών ευστάθειας. ευστάθειας Υπάρχουν διαγράμματα που βοηθούν στον προσδιορισμό του χρόνου ευστάθειας ανυποστήρικτου τμήματος σε σήραγγα. σήραγγα Με τη γνώση του RMR και του σχετικού χρόνου ευστάθειας μπορεί να προσδιοριστεί το ανυποστήρικτο τμήμα για την περίπτωση της διάνοιξης με συμβατικές μεθόδους. Ο Lauffer to 988 παρουσίασε ένα σχετικά αναθεωρημένο διάγραμμα που αναφέρεται στο χρόνο ευστάθειας ανυποστήρικτου τμήματος σε περίπτωση διάνοιξης σηράγγων με μηχάνημα ολομέτωπης κοπής, TBM. 39

40 Από τη σύγκριση των δύο διαγραμμάτων φαίνεται η μετατόπιση των ορίων των κατηγοριών της βραχομάζας και συνεπώς είναι εμφανείς οι προσαρμογές του RMR για την περίπτωση αυτή. Τονίζεται εδώ ότι σε όλες τις περιπτώσεις χρήσης του RMR πρέπει να χρησιμοποιείται η ακριβής τιμή που έχει προσδιοριστεί και όχι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται αυτή η τιμή και η οποία έχει μεγάλο εύρος. Συσχέτιση (α) του διαγράμματος του χρόνου ευστάθειας κατά RMR και (β) του σχετικού (αναθεωρημένου) για μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων (TBM). 40

41 Στον Πίνακα, δίνεται υπόδειγμα καταγραφής των παραμέτρων που εμπλέκονται στην ταξινόμηση και σε αυτόν που ακολουθεί του πρώτου συγκεντρωτικά παραδείγματα τελικής βαθμολόγησης και χαρακτηρισμού της βραχομάζας (συναγόμενοι παράμετροι διατμητικής αντοχής - χρόνος ευστάθειας). Η γεωμηχανική ταξινόμηση, τελικά καταλήγει σε συστάσεις για την καλύτερη επιλογή μέσων ενίσχυσης και αντιστήριξης των σηράγγων. Οι συστάσεις αυτές εξαρτώνται από μια σειρά παραγόντων, όπως το βάθος εκσκαφής, το μέγεθος και το σχήμα της σήραγγας, τη μέθοδο εκσκαφής κλπ. Έντυπο γεωμηχανικής ταξινόμησης βραχομάζας, κατά Bieniawski (RMR). Α. Παράμετροι ταξινόμησης και βαθμονόμηση τους Αντοχή Συμπαγούς Πετρώματος (MPa) Ποιότητα Πυρήνα (RQD %) Απόσταση μεταξύ Ασυνεχειών (mm) Κατάσταση διακλάσεων Υπόγειο Νερό Β. Προσαρμογή με βάση τον προσανατολισμό των διακλάσεων Διεύθυνση και Κλίση Διακλάσεων (για Πρανή) Γ. Ταξινόμηση βραχομάζας και βαθμολογία της Κατηγορία Χαρακτηρισμός Βαθμολογία Δ. Τεχνική Σημασία Ταξινόμησης Κατηγορία Συνοχή Βραχομάζας (kpa) Γωνία Τριβής Βραχομάζας 4

42 Παράδειγμα συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων Γεωμηχανικής Ταξινόμησης κατά Bieniawski. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣΣΥΝΑΓΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΚΑΤΗΓΟΡΙΑΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΝΟΧΗΣ C, KPA Φ 40 IV 2 47 III 3 36 IV 4 6 II Κακής Ποιότητας 5-25 Πέτρωμα (Poor Rock) Μέτριο Ποιοτικά Πέτρωμα (Fair Rock) Κακής Ποιότητας 5-25 Πέτρωμα (Poor Rock) Καλής Ποιότητας Πέτρωμα (Good Rock) ΣΥΝΑΓΟΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ) 5 ώρες για 5m ανυποστήρικτο τμήμα 3.5 μέρες για 5m ανυποστήρικτο τμήμα 6 ώρες για 5m ανυποστήρικτο τμήμα 4 μήνες για 5m ανυποστήρικτο τμήμα 42

43 Οδηγίες για εκσκαφή και υποστήριξη σήραγγας σε βραχώδεις σχηματισμούς ανοίγματος 0m σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης RMR. Κατηγορία βραχομάζας Μέθοδος εκσκαφής Ηλώσεις (Διάμετρος 20mm πλήρης ενεμάτωση) Ι- Πολύ καλής ποιότητας βραχομάζα RMR: 8-00 Ολομέτωπη (Fullface), με 3m προχώρηση Γενικά δεν χρειάζεται υποστήριξη παρά μόνο μερικές ηλώσεις τοπικά. Ολομέτωπη (Fullface), με -.5m προχώρηση. Πλήρης υποστήριξη 20m από το μέτωπο. Ηλώσεις τοπικά στο θόλο,3m μήκους και ανά 2.5m, με χρήση πλέγματος κατά θέσεις. II - Καλής ποιότητας βραχομάζα RMR: 6-80 III Μέτρια ποιοτικά βραχομάζα RMR: 4-60 IV Πτωχή ποιοτικά βραχομάζα RMR: 2-40 Τμηματική διάνοιξη (Top heading and bench), με.5-3m προχώρηση στην άνω ημιδιατομή. Έναρξη υποστήριξης μετά από κάθε έκρηξη και πλήρης υποστήριξη 0m από το μέτωπο. Τμηματική διάνοιξη (Top heading and bench) με.0-.5m προχώρηση στην άνω ημιδιατομή. Εγκατάσταση υποστήριξης ταυτόχρονα με την εκσκαφή, 0m από το μέτωπο. Συστηματικές ηλώσεις 4m μήκους, ανά.5-2 m στο θόλο και στις παρειές, καθώς και χρήση πλέγματος στο θόλο. Συστηματικές ηλώσεις 4-5m μήκους, ανά -.5m στο θόλο και στις παρειές με πλέγμα. Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Μεταλλικά στοιχεία 50mm σε θέσεις του θόλου που απαιτείται. Κανένα 50-00mm στο θόλο και 30mm στις παρειές. Κανένα mm στο θόλο και 00mm στις παρειές. Ελαφρά έως μεσαία πλαίσια ανά.5m όπου απαιτείται. 43

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR)

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης έρευνας για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όρια εδάφους και βράχου όλα τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 4 η Άσκηση: Αντοχή Βράχου Βραχόμαζας Ταξινομήσεις Βραχόμαζας Καθ. Β.Χρηστάρας Επ. Καθηγητής. Β. Μαρίνος Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Ποιο είναι το υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους σφυρί αναπήδησης Schmidt τύπου L (Schmidt rebound hammer) Κατηγορία πετρωμάτων Μέση ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Σταύρος Μπαντής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ακαδημαϊκό Έτος

Καθηγητής Σταύρος Μπαντής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ακαδημαϊκό Έτος Καθηγητής Σταύρος Μπαντής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ Έδαφος ΕΔΑΦΗ Συσσωματώματα ασύνδετων στερεών σωματιδίων που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Α.Ι. Σοφιανός 2012 1. Μεταλλικά πλαίσια 2 Αποτελούν γενικά μια ασυνεχή υποστήριξη που αποτελείται από δακτυλίους οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Εκπαιδευτικές Σημειώσεις για το μάθημα: ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΙΚΗ ΚΑΙΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι Μηχανές Ολοµέτωπης Κοπής - Τ.Β.Μ.. Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής στοών και σηράγγων Η χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών για την θραύση του πετρώµατος έχει ως αποτέλεσµα τον επηρεασµό

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία τεχνικογεωλογικών μελετών. Βασίλης Χρηστάρας Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας ΑΠΘ, e mail: christar@geo.auth.gr

Μεθοδολογία τεχνικογεωλογικών μελετών. Βασίλης Χρηστάρας Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας ΑΠΘ, e mail: christar@geo.auth.gr Μεθοδολογία τεχνικογεωλογικών μελετών Βασίλης Χρηστάρας Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας ΑΠΘ, e mail: christar@geo.auth.gr Οι τεχνικογεωλογικές μελέτες οφείλουν να εκπονούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ Μ. 1, ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ Β. 2, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3, ΣΟΥΛΙΟΣ Γ. 4, ΚΙΛΙΑΣ ΑΔ. 5, ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Β. 6 Σύνοψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΉ ΓΕΩΛΟΓΊΑ 1. Χρήσιμες πληροφορίες διαδικαστικά 2. Περιεχόμενα μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία δοκιμίων

Προετοιμασία δοκιμίων Πρότυπες δοκιμές διόγκωσης Δειγματοληψία, αποθήκευση και προετοιμασία δοκιμίων (ISRM, 1999): - Κατά το δυνατόν διατήρηση της φυσικής υγρασίας και της in-situ πυκνότητας των δειγμάτων - Προτιμώνται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977) Κεφάλαιο 8: Βραχόµαζα και υπόγεια νερά 8.1 8. ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Τα πετρώµατα όταν αυτά είναι συµπαγή και δεν παρουσιάζουν πρωτογενή ή δευτερογενή κενά είναι αδιαπέρατα. Αντίθετα όταν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός 4. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1 Περιγραφή Κατασκευή Αγκυρώσεων 4.2 Αστοχία Αγκυρίου 4.3 Αστοχία Σφήνας Εδάφους 4.4 Σύνθετη Αστοχία Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ 3. Παραδοχές Σήραγγα κυκλικής διατοµής (ακτίνα ) Συνθήκες επίπεδης παραµόρφωσης (κατά τον άξονα της σήραγγας z) Ισότροπη γεωστατική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική SIVA έδαφος Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 12 Λεπτά 1 Σύνηθες Γεωτεχνικό Έργο Γεω-Εργαστήριο ~ για δοκιμές Ιδιότητες εδάφους Γραφείο Μελετών ~ για σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Ορισμός Κατολίσθηση καλείται η απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011)

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν, όπως και κάποια σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, κατά τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θεμελιώσεις σε βραχόμαζα Ορύγματα Σήραγγες Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θεμελιώσεις σε βραχόμαζα Ορύγματα Απαιτεί την γνώση της ποιότητας του γεωυλικού (βραχόμαζας) πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΤΜΗΜΑ 1.1.6. ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2) ΣΥΛΛΗΨΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Εισηγητές : Δρ Ιωάννης Λέφας Κ.I. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ A.E. Αθανάσιος Δάλλας ΔΩΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣXΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισηγητές: Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ, Δρ. ΓΕΩΛΟΓΟΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ιωάννινα, 15-16/10/99 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΣΗΡΑΓΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER)

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER) Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι να καταδείξει το ρόλο του Σ.Ε. (CONSTRUCTION MANAGER) στην κατασκευή των σηράγγων της Εγνατίας Οδού, όπως αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες απόψεις για τις παραμέτρους μηχανικής συμπεριφοράς των πετρωμάτων. Γεώργιος Τσιαμπάος Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Νεότερες απόψεις για τις παραμέτρους μηχανικής συμπεριφοράς των πετρωμάτων. Γεώργιος Τσιαμπάος Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π. Νεότερες απόψεις για τις παραμέτρους μηχανικής συμπεριφοράς των πετρωμάτων Γεώργιος Τσιαμπάος Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Ιανουάριος 2009 Αντοχή και παραμορφωσιμότητα των πετρωμάτων Ηαντοχήσεμονο-αξονική

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα»

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 3 : «Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα»

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : «Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ Μ. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ Πτυχιούχου Γεωλόγου, Διπλωματούχου Μεταπτυχιακών Σπουδών ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ενότητα 1η: Εισαγωγή Πλαστήρα Βιολέττα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ Μ1 ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ Εισηγητής: Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΦΙΚΙΡΗΣ Ε. ΛΥΜΠΕΡΗΣ Τ. ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Συστατικά Υλικά Τσιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή (έως 10 mm), νερό, πρόσμικτα επιτάχυνσης πήξης Μέθοδος Εφαρμογής Εκτόξευση Υγρού Μίγματος (μεγάλες απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΘΕΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟ : ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΥΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΣΟΜΕΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ Κείμενο παρουσίασης (poster) για το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας» του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island ΚΟΥΤΑΒΑΣ, Χ. Γ. Τεχν., Γεωλόγος MSC, ETVA V.I.P.E. ΚΟΥΤΑΛΙΑ, Χ. Τεχν., Γεωλόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους

Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους Geotechnical Classification of Metamorphic Rocks Based on their Degree of Anisotropy ΣΑΡΟΓΛΟΥ, X. I. ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ, Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ, Π.

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπτυξης προπαρασκευής υπογείων εκμεταλλεύσεων

Έργα ανάπτυξης προπαρασκευής υπογείων εκμεταλλεύσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Έργα ανάπτυξης προπαρασκευής υπογείων εκμεταλλεύσεων Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Έργα προσπέλασης

Διαβάστε περισσότερα

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας.

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας. ii. Μορφές Διάβρωσης 1. Μορφές Κυψελοειδούς Αποσάθρωσης-Tafoni Ο όρος Tafoni θεσπίστηκε ως γεωμορφολογικός από τον A. Penck (1894), εξαιτίας των γεωμορφών σε περιοχή της Κορσικής, που φέρει το όνομα αυτό.

Διαβάστε περισσότερα