Μεθοδολογία τεχνικογεωλογικών μελετών. Βασίλης Χρηστάρας Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας ΑΠΘ, e mail:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθοδολογία τεχνικογεωλογικών μελετών. Βασίλης Χρηστάρας Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας ΑΠΘ, e mail: christar@geo.auth.gr"

Transcript

1 Μεθοδολογία τεχνικογεωλογικών μελετών Βασίλης Χρηστάρας Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας ΑΠΘ, e mail:

2 Οι τεχνικογεωλογικές μελέτες οφείλουν να εκπονούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές Οι προδιαγραφές περιγράφονται στο ΦΕΚ 29/ στο ΦΕΚ223/ , που αφορά τις αμοιβές των εργασιών, στο ΦΕΚ 297/ , που αναφέρεται στο ΠΔ344 για την άσκηση επαγγέλματος γεωτεχνικού, στο ΠΔ317/ , που αφορά την ίδρυση και τον καθορισμό των εργασιών του Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ καθώς και άλλα νομοθετήματα ή διοικητικές πράξεις που κατοχυρώνουν το έργο του γεωλόγου και ορίζουν με σαφήνεια το πλαίσιο αναγκαίων εργασιών για κάθε έργο χωριστά. Σεόλαταέργαημελέτηχωρίζεταισε3 στάδια: «Αναγνωριστική στάδιο», «Προμελέτη», «Οριστική μελέτη».

3 Σε όλα τα στάδια και σε όλες τις μελέτες χρειάζεται Τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση που περιέχει (επί πλέον του γεωλογικού χάρτη) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων και την πιθανή μηχανική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών. Δίδονται μηκοτομές Παραδείγματα: ακριβή περιγραφή: 1. των τεχνικών χαρακτηριστικών των μαργών της περιοχής Ηρακλείου ή 2. των εδαφικών σχηματισμών της δυτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης

4 Γεωτεχνική περιγραφή των γεωλογικών σχηματισμών περιγραφή (πχ κατά ISRM) ταξινόμηση βραχομάζας, συνήθως κατά RMR (και SMR), GSI και Q κατάταξη εδαφών, κατά USCS (ASTM 2487), AASHO, FOCS 64, ASEE περιγραφή της πιθανής μηχανικής συμπεριφοράς του που συνάγεται από την αξιολόγηση των παραπάνω κατατάξεων (USAE, 1953). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ακραία διαφορετική συμπεριφορά a) ενός αργιλικού εδάφους, με ορισμένη συνοχή, που αυξάνει την ευστάθεια ενός πρανούς, έχει εξαιρετικά μικρή διαπερατότητα, δεν επιτρέπεται την εύκολη αποστράγγιση δημιουργούνται συνθήκες καθιζήσεων και b) ενός αμμώδους εδάφους εμφανίζει μεγάλη αποστραγγιστική ικανότητα δεν εμφανίζει καθιζήσεις Έχει μηδενική συνοχή Εμφανίζει οριακή ευστάθεια πρανών, για κλίση β=φ ή φ/2 όταν είναι κορεσμένο

5 Περιγραφή ποιότητας βραχομάζας ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ (Σύμφωνα με ISRM, 1981 * ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΥΛΛΟ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΕΙΡΑ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ Χ. ΘΕΣΗ ή α.α. ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΚΛΙΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Σε m ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΝΕΡΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ ΕΥΡΟΣ ΦΥΣΗ ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΝΕΡΟ. ΡΗΓΜΑ 1. ΜΕΓΑΛΟ (>200 mm) ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΓΙΛΟΣ ΒΡΑΧΟΣ 1 ης τάξης 2 ης τάξης 1. ΞΕΡΗ. ΔΙΑΚΛΑΣΗ 2. ΣΧΕΤ. ΜΕΓΑΛΟ ( mm) 1. ΚΑΘΑΡΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΑ 1. ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΗ (<25 kpa) 7. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗΣ Α. Β. 2. ΥΓΡΑΣΙΑ. ΣΧΙΣΜΟΣ 3. ΣΧΕΤ. ΜΙΚΡΟ (20-60 mm) 2. ΕΠΙΦΑΝ. ΟΞΕΙΔΩΣΗ 2. MAΛAKH (25-50 kpa) (< MPa) 1. ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ Α. ΤΡΑΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ. ΣΧΙΣΤΟΤΗΤΑ 4. ΜΙΚΡΟ (6-20 mm) 3. ΜΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ 3. ΣΤΕΡΕH ( kpa) 8. ΑΣΘΕΝΗΣ (<1.0-5 MPa) 2. ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ Β. ΛΕΙΑ 3. <10 m/sec. ΔΙΑΤΜΗΣΗ 6. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟ (<2 mm) 4. ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΑΡΓΙΛΟΣ 4. ΣΤΙΦΡΗ ( kpa) 9. ΑΣΘΕΝΗΣ (<5-25 MPa) 3. ΕΠΙΠΕΔΗ Γ. ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΗ ml/sec. ΡΩΓΜΗ 7. ΣΦΙΧΤΗ ΡΩΓΜΗ 5. ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ 5. ΠΟΛΥ ΣΤΙΦΡΗ ( ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ l/sec. Ρ. ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΑΡΓΙΛΟΣ kpa) 11. ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ l/sec. ΓΡΑΜΜΩΣΗ 6. ΣΥΓΚΟΛ. ΥΛΙΚΟ 6. ΣΚΛΗΡΗ (>500 kpa) ( MPa) l/sec. ΣΤΡΩΣΗ 7. ΧΛΩΡΙΤHΣ, ΤΑΛΚΗΣ ή 12. ΕΞΑΙΡ. ΜΕΓΑΛΗΣ 8. >100 l/sec 0. ΑΛΛΕΣ ΓΥΨΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (>250 MPa) 8. ΑΛΛΟ * ISRM - Commission on Classification of Rocks and Rock Masses (1981): Basic Geotechnical Description of Rock Masses. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr. Vol. 18, pp

6 Πίνακας 6. Γεωτεχνική ταξινόμηση RMR (Bieniawski, 1989) - Προσαρμογή για βραχώδη πρανή SMR (Romana, 1985). RMR (Bieniawski 1989) Α. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΔΙΟ ΤΙΜΩΝ 1 Αντοχή συμπαγούς πετρώματος Δείκτης σημειακής φόρτισης >l0mpa 4-10 MPa 2-4 MPa 1-2 MPa Προτιμάται η δοκιμή μονοαξονικής αντοχής Αντοχή σε ανεμποδ. θλίψη >250 MPa MPa MPa MPa 5-25 MPa Βαθμοί Ποιότητα πετρώματος RQD % % % % <25 % Βαθμοί Απόσταση ασυνεχειών >2m m mm mm <60mm Βαθμοί Κατάσταση ασυνεχειών (βλέπε D) πολύ τραχείς επιφάνειες, ασυνεχείς, χωρίς διαχωρισμό, υγιή τοιχώματα ελαφρά τραχείς επιφάνειες, διαχωρισμός <1mm, ελαφρά αποσαθρωμένα τοιχώματα ελαφρά τραχείς επιφάνειες, διαχωρισμός 1mm, πολύ αποσαθρωμένα τοιχώματα επιφάνειες ολίσθησης ή υλικό πλήρωσης <5mm διαχωρισμός 1-5mm συνεχείς 1-5 MPa <1 MPa Μαλακό υλικό πλήρωσης >5mm ή διαχωρισμός >5mm, συνεχείς Βαθμοί Εισροή ανά καμία < >125 10m μήκος σηρ. (lit/min) Λόγος πίεσης 0 < >0.5 Υπόγειο νερό νερού διακλασ. προς μέγιστη κύρια τάση σ max Γενικές εντελώς ξηρό ύφυγρο υγρό στάγδην ροή συνθήκες υγρασίας Βαθμοί Β. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛ1ΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ (Βλέπε Ε) C. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ Βαθμοί RMR <21 Κατάταξη Ι II III IV V Χαρακτηρισμός πολύ καλή καλή μέτρια πτωχή πολύ πτωχή D. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ (γραμμή Α.4). Μήκος ασυνεχειών (συνεχεία) Βαθμοί < 1 m m m m 1 >20m 0 Διαχωρισμός (άνοιγμα) Βαθμοί Κανένα 6 < 0.1 mm mm mm 1 >5mm 0 Τραχύτητα Βαθμοί Πολύ τραχείες 6 Τραχείες 5 Ελαφρά τραχείες 3 Λείες 1 Ολισθαίνουσες 0 Υλικό πλήρωσης Βαθμοί Κανένα 6 Σκληρό < 5 mm 4 Σκληρό > 5 mm 2 Μαλακό < 5mm 2 Μαλακό > 5 mm 0 Αποσάθρωση τοιχωμάτων Βαθμοί Υγιές 6 Ελαφρά αποσαθρωμένο 5 Μέτρια αποσαθρωμένο 3 Τελείως αποσαθρωμένο 1 Αποσυντιθημένο 0

7 Γεωτεχνική ταξινόμηση κατά GSI σχετίζεται με την εκτίμηση της αντοχής των βραχωδών μαζών για διαφορετικές γεωλογικές συνθήκες κατά τις παρατηρήσεις πεδίου Μονοαξονικήαντοχήσ ci. Υπολογίζεται με point load test ή με τη βοήθεια της σταθεράς του υλικού mt Γωνία τριβής και συνοχή. Υπολογίζονται από διαγράμματα συσχέτισης του GSI με τα c και φ του υλικού Μοντέλο παραμόρφωσης Ε m : Εm= (σ ci /100)1/2 x 10[(GSI-10)/40] ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η δομή της βραχομάζας περιγράφεται καθέτως, ενώ το είδος των επιφανειών των ασυνεχειών περιγράφεται οριζοντίως. 1: Πολύ καλή ποιότητα: Μη αποσαθρωμένες επιφάνειες. 2: Καλή ποιότητα: Τραχείες ελαφρά αποσαθρωμένες επιφάνειες. Εμφανείς κηλίδες οξείδωσης. 3: Μέτρια ποιότητα: Ομαλές, μέτρια αποσαθρωμένες επιφάνειες. 4: Πτωχή ποιότητα: Επιφάνειες με λεία τοιχώματα ή έντονα αποσαθρωμένες. Το υλικό πλήρωσης των ασυνεχειών είναι γωνιώδη θραύσματα. 5: Πολύ πτωχή ποιότητα: Επιφάνειες επικαλυμμένες ε αργιλικό υλικό και λεία τοιχώματα, έντονα αποσαθρωμένες. Το υλικό πλήρωσης των ασυνεχειών είναι αργιλικό. Α: Ελαφρά τεμαχισμένη βραχομάζα: Μη διακοπτόμενη βραχομάζα αποτελούμενη από κυβικούς όγκους βράχου που σχηματίζονται από τρεις ορθογωνικές ομάδες ασυνεχειών. Β: Πολύ τεμαχισμένη βραχομάζα: Μερικώς διακοπτόμενη βραχομάζα αποτελούμενη από πολλαπλά στρώματα γωνιωδών βραχωδών όγκων που σχηματίζονται από τέσσερις ή περισσότερες ομάδες ασυνεχειών. C: Κατακερματισμένη βραχομάζα: Ρηγματωμένη και πτυχωμένη βραχομάζα με γωνιώδεις βραχώδεις όγκους που σχηματίζονται από πλήθος ομάδων ασυνεχειών. D; Εξαλλειωμένη βραχομάζα: Τελείως κατεστραμμένη βραχομάζα με μίξη γωνιωδών και στρογγυλών βραχωδών κομματιών. E: Φολιδωμένη / σχιστοποιημένη βραχομάζα: Λεπτά φολιδωμένη ή σχιστοποιημένη, τεκτονικά διατμημένα ασθενή πετρώματα. Η έντονη σχιστοποίηση υπερισχύει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα ασυνεχειών, έχοντας ως αποτέλεσμα την πλήρη έλλειψη τεμαχών.

8 Περιφερειακή Καβάλας Θέση Παλιό F3 Sl J2 J3 J1 F1 J1: 224/68 J2: 126/67 J3: 112/41 F1: 228/67 F3: 104/74

9 KAVALA - SLOPE 07 Tectonic measurements of road slope face Περιφερειακή Καβάλας Θέση Παλιό Περιγραφή βραχομάζας κατά ISRM Discontinuities' characteristics Number Dip Dipdirection Quantity Type Location Spacing Surface Aperture Weathering Infilling ( o ) ( o ) (m) index 1 (m) index 2 Left slope (west) - Road joint b failed f.w. empty joint b failed f.w. empty joint b failed f.w. empty joint b failed f.w. empty joint b failed f.w. empty joint b failed f.w. empty joint b failed f.w. empty joint b closed oxidized empty joint b closed oxidized empty joint b closed oxidized empty joint b closed oxidized empty joint b closed oxidized empty joint b closed oxidized empty joint b closed oxidized empty joint b 0.15 oxidized aplite joint b closed f.w. empty joint b closed f.w. empty joint b closed f.w. empty joint b closed m.w. mylonite joint b closed m.w. empty joint b closed m.w. empty joint b closed m.w. empty joint b closed m.w. empty joint b s.w. empty joint b closed s.w. empty joint b closed s.w. empty INDEX 1 ROUGHNESS-WAVINESS A- first order B- second order 1. Graduated a. Rough 2. Undulating b. Smooth 3. Planar c. Slickensided INDEX 2 WEATHERING CLASSIFICATION f. Fresh f.w. Faintly weathered s.w. Slightly weathered m.w. Moderately weathered h.w. Highly weathered c.w. Completely weathered r.s. Residual soil

10 Περιφερειακή Καβάλας Θέση Παλιό

11 F Retaining _ forces Sliding _ or _ topling _ forces Stability Retaining _ Forces Sliding _ or _ Toppling _ Forces Plane failure analysis Rapid wedge failure analysis Slope stability analysis Earth pressure Comprehensive wedge failure analysis Toppling failure analysis

12 Safety factor (SF) calculation for a slope a) Without tension crack b) With a water-filled tension crack

13 Slope stability analysis. Safety factor calculation for plane failure. N Na Ra Φi ni W Wl E Ra Νi Φi ni A Ni S S W F= εφφi/ εφni

14 Slope stability analysis. Safety factor calculation for wedge failure, along the intersection of two discontinuities A B O Ν b Qb Rb Ub b N Ua Ν a Ra a Qa Ν i Ri I Na Νi a Φi ni Nb W i Wl b E A B F= tanφi / tanni S

15 Κύθηρα Κατολισθήσεις σε μαργαϊκούς σχηματισμούς Πίνακας 1. Ιστορικοί σεισμοί με μέγιστη ένταση στο νησί των Κυθήρων ( Παπαζάχος και Παπαζάχου, 2002) Έτος Ημερομηνία Γεωγ. Πλάτος Γεωγ. Μέγεθος Εστιακό βάθος Μήκος 1750 Ιούνιος Μ=7.2 Επιφανειακό 1789 Ιούνιος Μ=6.8 Επιφανειακό 1866 Φεβρουάριος Μ=6.6 Επιφανειακό 1903 Αύγουστος Μ=7.2 Βάθος εστίας 80 Km 1937 Οκτώβριος Μ=6.0 Βάθος εστίας 100 Km

16 Περιοχή μελέτης Θέση Καψάλη

17 Μηχανική συμπεριφορά της μάργας Από τις εργαστηριακές δοκιμές διαπιστώθηκε ότι το υλικό χαρακτηρίζεται ως ιλυώδης άργιλος χαμηλής πλαστικότητας (CL ML). Επίσης εργαστηριακά υπολογίστηκε η γωνία εσωτερικής τριβής φ= 23,20 και η συνοχή c= Kg/cm2. Εν ξηρώ, το υλικό δείχνει σχετικά συμπαγές, αλλά, γρήγορα χάνει τη συνοχήτουσεσυνθήκεςυδατοκορεσμού Η διαπερατότητα: k=100xd102=100x0.0012= mm/sec = 10 6 cm/sec. Εν ξηρώ: FSmin: Σε βροχόπτωση: FS1= & FS2= (μέθοδος αντίστροφης ανάλυσης στις δύο κατολισθήσεις που μελετήσαμε). Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των Morgenstern & Price (1965) Παραδοχές ανάλυσης ευστάθειας πρανών (μάργα): Χρήση αντίστροφής ανάλυσης. Εκτιμήθηκαν τιμές c= 4 kn/m2 και φ= 180. Για συνθήκες βροχόπτωσης (υγρασία περίπου 15% γ=23 kn/m.

18 Δυτική Κατολίσθηση Εικόνα 1. Aνάλυση ευστάθειας του πρανούς στην δυτική κατολίσθηση, με αντίστροφή μέθοδο

19 Ανατολική κατολίσθηση Εικόνα 1. Κατολίσθηση στο κατώτερο τμήμα της υφιστάμενης (ανατολικής) Εικόνα 1. Aνάλυση ευστάθειας του πρανούς στην ανατολική κατολίσθηση, με αντίστροφή μέθοδο

20 Μέθοδοι σταθεροποίησης Έλεγχος των δυνάμεων που προκαλεί η παρουσία υπόγειου νερού Μείωση των δυνάμεων ολίσθησης και αύξηση των δυνάμεων συγκράτησης

21 Αύξηση της ευστάθειας πρανών Μέθοδοι αποστράγγισης Σταθεροποίηση πρανών Βαθιές γεωτρήσεις, Κατακόρυφα στραγγιστήρια, Υπο-οριζόντια (πλάγια) στραγγιστήρια, Αποστραγγιστικές σήραγγες, Αποστραγγιστικές τάφροι Διαμόρφωση ανάγλυφου. Μεταβολή της γεωμετρίας του πρανούς: Για μείωση των δυνάμεων ολίσθησης και αύξηση των δυνάμεων συγκράτησης. Έλεγχος του επιφανειακού νερού: Παροχέτευση του επιφανειακού νερού για μείωση των δυνάμεων αστάθειας λόγω επιφανειακής απορροής. Έλεγχος του υπόγειου νερού: για μείωση της αστάθειας λόγω πίεσης πόρων και αύξηση της αντοχής του υλικού. Αντιστήριξη του πρανούς, για αύξηση δυνάμεων συγκράτησης.

22 ΤΕΛΟΣ Ευχαριστώ για την υπομονή σας

23 Πίνακας 6. Γεωτεχνική ταξινόμηση RMR (Bieniawski, 1989) - Προσαρμογή για βραχώδη πρανή SMR (Romana, 1985). RMR (Bieniawski 1989) Α. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΔΙΟ ΤΙΜΩΝ 1 Αντοχή συμπαγούς πετρώματος Δείκτης σημειακής φόρτισης >l0mpa 4-10 MPa 2-4 MPa 1-2 MPa Προτιμάται η δοκιμή μονοαξονικής αντοχής Αντοχή σε ανεμποδ. θλίψη >250 MPa MPa MPa MPa 5-25 MPa Βαθμοί Ποιότητα πετρώματος RQD % % % % <25 % Βαθμοί Απόσταση ασυνεχειών >2m m mm mm <60mm Βαθμοί Κατάσταση ασυνεχειών (βλέπε D) πολύ τραχείς επιφάνειες, ασυνεχείς, χωρίς διαχωρισμό, υγιή τοιχώματα ελαφρά τραχείς επιφάνειες, διαχωρισμός <1mm, ελαφρά αποσαθρωμένα τοιχώματα ελαφρά τραχείς επιφάνειες, διαχωρισμός 1mm, πολύ αποσαθρωμένα τοιχώματα επιφάνειες ολίσθησης ή υλικό πλήρωσης <5mm διαχωρισμός 1-5mm συνεχείς 1-5 MPa <1 MPa Μαλακό υλικό πλήρωσης >5mm ή διαχωρισμός >5mm, συνεχείς Βαθμοί Εισροή ανά καμία < >125 10m μήκος σηρ. (lit/min) Λόγος πίεσης 0 < >0.5 Υπόγειο νερό νερού διακλασ. προς μέγιστη κύρια τάση σ max Γενικές εντελώς ξηρό ύφυγρο υγρό στάγδην ροή συνθήκες υγρασίας Βαθμοί Β. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛ1ΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ (Βλέπε Ε) C. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ Βαθμοί RMR <21 Κατάταξη Ι II III IV V Χαρακτηρισμός πολύ καλή καλή μέτρια πτωχή πολύ πτωχή D. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ (γραμμή Α.4). Μήκος ασυνεχειών (συνεχεία) Βαθμοί < 1 m m m m 1 >20m 0 Διαχωρισμός (άνοιγμα) Βαθμοί Κανένα 6 < 0.1 mm mm mm 1 >5mm 0 Τραχύτητα Βαθμοί Πολύ τραχείες 6 Τραχείες 5 Ελαφρά τραχείες 3 Λείες 1 Ολισθαίνουσες 0 Υλικό πλήρωσης Βαθμοί Κανένα 6 Σκληρό < 5 mm 4 Σκληρό > 5 mm 2 Μαλακό < 5mm 2 Μαλακό > 5 mm 0 Αποσάθρωση τοιχωμάτων Βαθμοί Υγιές 6 Ελαφρά αποσαθρωμένο 5 Μέτρια αποσαθρωμένο 3 Τελείως αποσαθρωμένο 1 Αποσυντιθημένο 0

24 SMR Romana 1985) Ε. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ (Romana, 1985). Περίπτωση Πολύ ευνοϊκή Ευνοϊκή Μέτρια Δυσμενής Πολύ δυσμενής Ρ a j -a s > 30 o 30 o 20 o 20 o - 10 o 10 o -5 o <5 o Τ P/T Ρ Ρ Τ Ρ Τ P/T a j -a s o F 1 0,15 0,40 0,70 0,85 1,00 β j < 20 o 20 o - 30 o 30 o -35 o 35 o -45 o > 45 o F 2 F 2 β j -β s β j +β s F 3 0,15 0, > 10 o 10 o -0 o <110 o 110 o -120 o 0-6 0,70 0,85 1, o 0-(-10 o ) <-10 o > 120 o Ρ = Κατολίσθηση με επίπεδη επιφάνεια ολίσθησης (Plane failure) Τ = Κατάπτωση με ανατροπή (Toppling failure) β s = Κλίση πρανούς a s = Διεύθυνση κλίσης πρανούς a j = Διεύθυνση κλίσης ασυνεχειών β j = Κλίση ασυνεχειών F. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ (Romana, 1985). Μέθοδος εκσκαφής Φυσικό πρανές (Natural slope) Προρηγμάτωση (Presplitting) Ήπια ανατίναξη (Smooth blasting) Συνήθης ανατίναξη (Regular blasting) Ελαττωματική ανατίναξη (Deficient blasting) F SMR = RMR + (F 1 x F 2 x F 3 ) + F 4 G. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΣΕΩΝ S.M.R. (Slope Mass Rating). Κατάταξη V IV III Π Ι SMR Περιγραφή Πολύ πτωχή Πτωχή Μέτρια Καλή Πολύ καλή Ευστάθεια Πολύ ασταθές Ασταθές Μερικά ευσταθές Ευσταθές Πλήρως ευσταθές Αστοχίες Μεγάλες επίπεδες ή σαν έδαφος Επίπεδες ή μεγάλες σφήνες Μερικές ασυνέχειες ή πολλές σφήνες Μερικά τεμάχη (blocks) Καμμία Αναγκαία μέτρα (υποστήριξη) Επανεκσκαφή Εκτεταμένη διόρθωση Συστηματική Τυχαία Καμμία

25 Table 4.5: Guidelines for excavation and support of 10 m span rock tunnels in accordance with the RMR system (After Bieniawski, 1989). Rock mass class Excavation Rock bolts (20 mm diameter, fully grouted) Shotcrete Steel sets I - Very good rock RMK: Full face, 3 m advance Generally no support required except spot bolting II - Good rock RMR: Full face, m advance. Complete support 20 m from face Locally, bolts in crown 3 m long, spaced 2.5 m with occasional wire mesh 50 mm in crown where required None III - Fair rock RMK::41-60 Top heading and bench m advance in top heading. Commence support after each blast. Complete support 10 m from face Systematic bolts 4 m long, spaced m in crown and walls with wire mesh in crown mm in crown and 30 mm in sides None IV - Poor rack RMR: Top heading and bench m advance in top heading. Install support concurrently with excavation, 10 m from face Systematic boles 4-5 m long, spaced m in crown and walls with wire mesh mm in crown and 100 mm in sides Light to medium ribs spaced 1-5 m where required V - Very poor rock RMR: < 20 Multiple drifts m advance in top heading. Install support concurrently with excavation. Shotcrete as soon as possible after blasting Systematic bolts 5-6 m long, spaced m in crown and walls with wire mesh. Bolt invert mm in crown. 150 mm in sides, and 50 mm on face Medium to heavy ribs spaced 0.75 H with steel lagging and fore poling if required. Close invert

26 Γεωτεχνική ταξινόμηση κατά GSI Ο Δείκτης Γεωλογικής Αντοχής (GSI) σχετίζεται με την εκτίμηση της αντοχής των βραχωδών μαζών για διαφορετικές γεωλογικές συνθήκες κατά τις παρατηρήσεις πεδίου (Hoek & Brown, 1980). Ο χαρακτηρισμός της βραχομάζας βασίζεται στην ταξινόμηση της δομής του πετρώματος όσον αφορά τους όγκους που σχηματίζονται εξαιτίας των διακλάσεων, καθώς και την επιφανειακή κατάσταση των ασυνεχειών. Σε διάγραμμα γίνεται εκτίμηση του GSI ως αποτέλεσμα συνδυασμού της τυπικής σχηματικής περιγραφής της δομής του πετρώματος με βάση την πυκνότητα των ασυνεχειών και του ποιτικού χαρακτηρισμού του πετρώματος Hoek, 1994, Chatziangelou et al, 2001).). Μονοαξονική αντοχή σ ci Μπορεί να υπολογιστεί με εργαστηριακές δοκιμές δια μέσω του δείκτη σημειακής φόρτισης και με τη βοήθεια του πίνακα 6 (Hoek et al, 1998) ή με τη βοήθεια της σταθεράς του υλικού mt, η οποία λαμβάνεται από πίνακα (Hoek et al, 1998). Γωνία τριβής και συνοχή. Υπολογίζονται από διαγράμματα που συσχετίζουν την τιμή GSI με τις παραμέτρους c και φ του υλικού (Hoek et al, 1998). Μοντέλο παραμόρφωσης Ε m. Εm= (σ ci /100)1/2 x 10[(GSI-10)/40] (Hoek & Brown, 1998).

27 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η δομή της βραχομάζας περιγράφεται καθέτως, ενώ το είδος των επιφανειών των ασυνεχειών περιγράφεται οριζοντίως. 1: Πολύ καλή ποιότητα: Μη αποσαθρωμένες επιφάνειες. 2: Καλή ποιότητα: Τραχείες ελαφρά αποσαθρωμένες επιφάνειες. Εμφανείς κηλίδες οξείδωσης. 3: Μέτρια ποιότητα: Ομαλές, μέτρια αποσαθρωμένες επιφάνειες. 4: Πτωχή ποιότητα: Επιφάνειες με λεία τοιχώματα ή έντονα αποσαθρωμένες. Το υλικό πλήρωσης των ασυνεχειών είναι γωνιώδη θραύσματα. 5: Πολύ πτωχή ποιότητα: Επιφάνειες επικαλυμμένες ε αργιλικό υλικό και λεία τοιχώματα, έντονα αποσαθρωμένες. Το υλικό πλήρωσης των ασυνεχειών είναι αργιλικό. Α: Ελαφρά τεμαχισμένη βραχομάζα: Μη διακοπτόμενη βραχομάζα αποτελούμενη από κυβικούς όγκους βράχου που σχηματίζονται από τρεις ορθογωνικές ομάδες ασυνεχειών. Β: Πολύ τεμαχισμένη βραχομάζα: Μερικώς διακοπτόμενη βραχομάζα αποτελούμενη από πολλαπλά στρώματα γωνιωδών βραχωδών όγκων που σχηματίζονται από τέσσερις ή περισσότερες ομάδες ασυνεχειών. C: Κατακερματισμένη βραχομάζα: Ρηγματωμένη και πτυχωμένη βραχομάζα με γωνιώδεις βραχώδεις όγκους που σχηματίζονται από πλήθος ομάδων ασυνεχειών. D; Εξαλλειωμένη βραχομάζα: Τελείως κατεστραμμένη βραχομάζα με μίξη γωνιωδών και στρογγυλών βραχωδών κομματιών. E: Φολιδωμένη / σχιστοποιημένη βραχομάζα: Λεπτά φολιδωμένη ή σχιστοποιημένη, τεκτονικά διατμημένα ασθενή πετρώματα. Η έντονη σχιστοποίηση υπερισχύει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα ασυνεχειών, έχοντας ως αποτέλεσμα την πλήρη έλλειψη τεμαχών.

28 τίμηση της μονοαξονικής αντοχής ακεραίου πετρώματος στο πεδίο Βαθμός R6 Χαρακτηρισμός Εξερετικά σκληρό Μονοαξονική αντοχή(mpa) Δείκτης Σημειακής φόρτισης(mpa) Εκτίμηση αντοχής στο πεδίο Τα δείγματα μονο επιφανειακά χαράσονται με το γεωλογικό σφυρί Παραδείγματα Υγιής βασάλτης, διαβάσης, γνεύσιος, γρανίτης, χαλαζίτης R5 Πολύ σκληρό Χρειάζονται αρκετα κτυπήματα με το γεωλογικό σφυρί για να σπάσουν τα δείγματα Αμφιβολίτης, ψαμμίτης, βασάλτης, γάββρος, γνεύσιος, γρανοδιορίτης, ασβεστόλιθος, μάρμαρο, ρυόλιθος, υφαιστειακός τόφος R4 Σκληρό Χρειάζονται πολλά περισσότερα κτυπήματα με το γεωλογικό σφυρί για να σπάσουν τα δείγματα Ασβεστόλιθος, μάρμαρο, φυλλίτης, ψαμμίτης, σχιστόλιθος R3 Μέσης σκληρότητας Το δείγμα δεν μπορεί να απολεπηθεί με μαχαιρίδιο τσέπης, μπορεί όμως να σπάσει με μια σφυριά. Αργιλικός σχιματισμός, ιλυόλιθος, λιγνίτης, σκυρόδεμα, αργιλικός σχιστόλιθος b R2 Μαλακό 5 25 Μπορεί να απολεπηθεί, δύσκολα, με μαχαιρίδιο τσέπης. Σημάδι μικρού βάθους με σταθερό κτύπημα με την αιχμηρή πλευρά του γεωλογικού σφυριού b R1 Πολύ μαλακό 1 5 Τσαλάκωμα, με σταθερό κτύπημα με το γεωλογικό σφυρί. Μπορεί να απολεπηθεί με μαχαιρίδιο τσέπης. Κιμωλία, ορυκτό άλας. Πολύ αποσαθρωμένα και διαβρωμένα πετρώματα R0 Εξερετικά μαλακό b Χαράσεται με τον αντίχειρα Βαθύ αυλάκι με σκαρπέλο μηση σήμφνα με τον Brown (1981) b σημειακής φόρτισης με μονοαξονική αντοχή μικρότερη των 25 MPa δίδουν αμφίβολα αποτελέσματα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR)

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης έρευνας για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα»

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 3 : «Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στα πλαίσια του μαθήματος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Αντικείμενα άσκησης υπαίθρου: Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ Μ1 ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ Εισηγητής: Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΦΙΚΙΡΗΣ Ε. ΛΥΜΠΕΡΗΣ Τ. ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της παρουσίας υπολειμματικών υλικών στην ευστάθεια πρανών σε μεταμορφωμένα πετρώματα με έντονη αποσάθρωση και καταπόνηση

Η επίδραση της παρουσίας υπολειμματικών υλικών στην ευστάθεια πρανών σε μεταμορφωμένα πετρώματα με έντονη αποσάθρωση και καταπόνηση Η επίδραση της παρουσίας υπολειμματικών υλικών στην ευστάθεια πρανών σε μεταμορφωμένα πετρώματα με έντονη αποσάθρωση και καταπόνηση The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών Τα φράγματα είναι κατασκευές που περιορίζουν τη ροή ποταμών και ρεμάτων δημιουργώντας τεχνητές λίμνες ή δεξαμενές. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

«Δομή και Εφαρμογές της Βάσης Δεδομένων TIAS»

«Δομή και Εφαρμογές της Βάσης Δεδομένων TIAS» ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ «Δομή και Εφαρμογές της Βάσης Δεδομένων TIAS» Β. Μαρίνος, Τεχνικός Γεωλόγος, MSc, DIC, Δρ. Ε.Μ.Π. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΕΙ ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στη μνήμη του σπουδαίου γεωλόγου και φίλου της Κρήτης Michel Bonneau που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας

Αφιερώνεται στη μνήμη του σπουδαίου γεωλόγου και φίλου της Κρήτης Michel Bonneau που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας Αφιερώνεται στη μνήμη του σπουδαίου γεωλόγου και φίλου της Κρήτης Michel Bonneau που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή.. 3 Πρόγραμμα Ημερίδας..5 Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Γ.Ε...7 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Σ 4 πρόκειται να ορυχθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της εντός σχηματισμού φερτών γεωυλικών χαοτικής δομής με ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Κώστας Παπαντωνόπουλος, Γιώργος Μυλωνάκης, Παναγιώτης Κλουκίνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατολισθητικά Φαινόμενα Σαμαρίνας Landslides in Samarina ΜΕΛΕΚΗΣ, Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ, Γ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ, Χ. Γεωλόγος, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γεωλόγος, Καθηγητής, Γ.Π.Α. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

D7.1.23 Περιγραφή Γεωκινδύνων για την Αθήνα

D7.1.23 Περιγραφή Γεωκινδύνων για την Αθήνα EUROPEAN COMMISSION Research Executive Agency Seventh Framework Programme Cooperation: Space Call 3 FP7-SPACE-2010-1 Grant Agreement: 262371 Enabling Access to Geological Information in Support of GMES

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων"

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : 'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων" Σύµφωνα µε τις διατάξεις : 1. Του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Όργανα" (ΦΕΚ-137

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΉ ΓΕΩΛΟΓΊΑ 1. Χρήσιμες πληροφορίες διαδικαστικά 2. Περιεχόμενα μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη της επίδρασης του φαινομένου της αναζύμωσης στις μηχανικές ιδιότητες των αργιλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 01 Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παραμετρική Διερεύνηση μέτρων υποστήριξης οδικής σήραγγας με αριθμητικό προσομοίωμα Μεταπτυχιακή Διατριβή Ντιούδη Αντωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΥΗΝΟΥ ΜΟΡΝΟΥ Γιάννης Μπακογιάννης Μετ. Μηχανικός στο Τµήµα Πατρών της ΕΥ Ε/ΟΣΥΕ ηµήτρης Νικολάου Πολ. Μηχ. Γενικός ιευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων ΥΠΕΧΩ Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η 1η φάση του σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δελτίο των Σηράγγων

Το Δελτίο των Σηράγγων Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Έργων (Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.) Μέλος της International Tunnelling Association (Ι.Τ.Α.) www.eesye.gr 1 Το Δελτίο των Σηράγγων Δεκέμβριος 2011 F Φωτογραφία των στομίων εισόδου

Διαβάστε περισσότερα