ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ /"

Transcript

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ / Αθήνα Aρ. πρωτ: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανομής Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Tαχ. Kώδικας: ΑΘΗΝΑ fax: (01) Πληροφορίες : Γ. Πελωριάδης Τηλέφωνο : (01) Θέμα: Εγκύκλιος εφαρμογής του π.δ. 16/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ». Στους χώρους εργασίας περνάμε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας και περίπου το ένα τρίτο της ημέρας μας πριν από την συνταξιοδότηση. Είναι γι αυτό αυτονόητη ανάγκη η σχεδίαση και διαρρύθμιση τους, ο φωτισμός, ο εξαερισμός, η θερμοκρασία και γενικά οι συνθήκες στους χώρους εργασίας να συντελούν στην πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και στην προστασία της υγείας των εργαζομένων, στην απρόσκοπτη εκτέλεση της εργασίας και γενικότερα στην δημιουργία ενός ασφαλούς και φιλικού, στο μέτρο του δυνατού, περιβάλλοντος που να τονώνει το ενδιαφέρον και τη διάθεση για εργασία. Η ελληνική νομοθεσία από το 1934, με το π.δ. της «Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κ.λ.π.» έθεσε με αρκετά λεπτομερείς διατάξεις προδιαγραφές για τα δάπεδα, τις διόδους κυκλοφορίας, τον φωτισμό, τον εξαερισμό, τα μέσα υγιεινής κ.ά. των χώρων εργασίας γενικά. Είχε προηγηθεί ήδη, και ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό μετά το παραπάνω π.δ., η έκδοση ειδικότερων διαταγμάτων που επιβάλλουν αυστηρότερες απαιτήσεις για χώρους όπου εκτελούνται εργασίες με ειδικούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Επίσης, ειδικό κεφάλαιο με κτιριολογικές απαιτήσεις (Κεφ. Γ, άρθρα 17-21) περιλαμβάνει και ο ν.1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» στον οποίο για πρώτη φορά προβλέφθηκαν μέτρα της εργατικής νομοθεσίας για τον σχεδιασμό των χώρων εργασίας. Στις 30 Νοεμβρίου 1989 η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση το άρθρο 118Α της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΟΚ, όπως συμπληρώθηκε από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986, εξέδωσε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ «Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας». Η οδηγία αυτή αποτελεί την πρώτη ειδική οδηγία που η έκδοση της προβλέπεται από την οδηγία «Πλαίσιο» 89/391/ΕΟΚ «Σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία» και έπρεπε να ενταχθεί στη νομοθεσία μας μέχρι τις 31/12/1994.

2 Η εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με την οδηγία «Πλαίσιο» 89/391/ΕΟΚ έγινε με το π.δ.17/96 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (11/Α). Το σχέδιο π.δ. για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ υποβλήθηκε για διαβούλευση στο Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ), όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων, εργοδοτών και επιστημονικών φορέων καθώς επίσης και εκπρόσωποι από τα συναρμόδια Υπουργεία. Το ΣΥΑΕ γνωμοδότησε ομόφωνα πάνω στο σχέδιο π.δ. που ήδη, μετά την υπογραφή του από τους αρμόδιους Υπουργούς και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δημοσιεύθηκε στο τεύχος 10/Α/ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 16 και με τίτλο: "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/654/ΕΟΚ" Η ισχύς του αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων που αφορούν σε χώρους εργασίας που είχαν χρησιμοποιηθεί ήδη πριν από την (άρθ. 4) και της μετάθεσης κατά δύο μήνες της έναρξης ισχύος της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 6 (βλ. παρακάτω). Το π.δ. εφαρμόζεται στους χώρους εργασίας όλων των επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, με μερικές εξαιρέσεις όπως οι εξορυκτικές βιομηχανίες, τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια (οικοδομές, τεχνικά έργα κ.λ.π.), τα αλιευτικά σκάφη, οι αγροί και τα δάση πού αναγράφονται στην παράγρ. 5 του άρθρου 1. Για την εφαρμογή του π.δ. ως χώροι εργασίας θεωρούνται όλοι οι χώροι που περιλαμβάνουν ή προορίζονται να περιλάβουν, θέσεις εργασίας, περιλαμβανόμενου κάθε μέρους στην περιοχή της επιχείρησης, ή/και της εγκατάστασης, όπου ο εργαζόμενος έχει πρόσβαση στα πλαίσια της εργασίας του. Δηλαδή περιλαμβάνονται οι διάδρομοι κυκλοφορίας, οι χώροι υγιεινής, ανάπαυσης, εστίασης, κ.λ.π. Αναπόσπαστο μέρος του π.δ. αποτελούν τα παραρτήματα Ι και ΙΙ που περιέχουν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να πληρούν οι χώροι εργασίας. Για να διευκολυνθεί η προσαρμογή των παλαιών επιχειρήσεων προς τις απαιτήσεις του π.δ. για τους ήδη εν χρήσει χώρους εργασίας, παρέχεται βραχυχρόνια παράταση στην προθεσμία συμμόρφωσής τους. Ειδικότερα, τίθεται ως ημερομηνία-όριο η (μέχρι την οποία θα έπρεπε να ενταχθεί η οδηγία 89/654/ΕΟΚ στο εθνικό μας δίκαιο) και καθορίζεται ότι οι χώροι εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία αυτή πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας του παραρτήματος Ι, ενώ οι χώροι εργασίας που ήσαν ήδη εν χρήσει πριν από την πρέπει να πληρούν, μέχρι την , τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που περιλαμβάνει το παράρτημα ΙΙ. Το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει τις σημαντικότερες από τις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι (βλ. παρακάτω άρθρο 10) Πάντως, προβλέπεται ρητά ότι στην περίπτωση που γίνονται μετά την 31/12/94 μεταβολές, επεκτάσεις ή/και μετατροπές σε εν χρήσει χώρους εργασίας αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ελάχιστες προδιαγραφές του παραρτήματος Ι (βλ. παρακάτω άρθρ. 5) Για να διασφαλισθεί, κατά το δυνατόν, ότι στο εξής οι νέοι χώροι εργασίας θα σχεδιάζονται και θα κατασκευάζονται ώστε να ανταποκρίνονται προς τις ελάχιστες προδιαγραφές του παραρτήματος Ι, το π.δ. επιβάλλει (άρθρο 6) ότι για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας κατασκευής κτιρίων, που έχουν ή ενδέχεται να έχουν χώρους εργασίας, θα υποβάλλεται προς την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά που

3 προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, και βεβαίωση του μελετητή ότι κατά την εκπόνηση της μελέτης έλαβε υπόψη τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας του παραρτήματος Ι. Για τα δημόσια έργα η δήλωση του μελετητή μπορεί να αποτελεί τμήμα της υποβαλλόμενης για έγκριση τεχνικής μελέτης (άρθρο 6, παρ.1). Η ισχύς αυτής της διάταξης αρχίζει από Οι βασικότερες, κατ άρθρο, προβλέψεις του διατάγματος έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός - Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής Το π.δ. καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να τηρούνται στους χώρους εργασίας. Οι διατάξεις του εφαρμόζονται επιπλέον από: Τις γενικές διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και Τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και τις ειδικές προδιαγραφές λειτουργίας. Όσον αφορά τις γενικές διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας ενδεικτικά αναφέρονται: Ο ν. 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων Το π.δ. 17/96 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ». Υπενθυμίζεται ότι ο ν.1568/85 περιλαμβάνει και ειδικό κεφάλαιο με κτιριολογικές απαιτήσεις (Κεφάλαιο Γ, άρθρα 17-21). Οι διατάξεις του, εκτός των αναφερόμενων στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 17 και στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 20, έχουν περιληφθεί στις σχετικές παραγράφους των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του παρόντος π.δ., ώστε μαζί με τις ανάλογες διατάξεις της οδηγίας 89/654/ΕΟΚ να αποτελέσουν ένα ομοιογενές σύνολο προδιαγραφών για το συγκεκριμένο θέμα. Π.χ. οι απαιτήσεις περί φωτισμού της παραγρ.3 του άρθρ.21 του ν.1568/1985 περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 9 των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του π.δ. για το ίδιο θέμα. Για τον ίδιο λόγο έχουν περιληφθεί στις σχετικές παραγράφους των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του π.δ. και οι διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ και ΙΖ του π.δ. της (βλ. παρακάτω άρθρο 13). Είναι αυτονόητο, ότι εφαρμόζονται επίσης και οι διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας για την προστασία των εργαζομένων από συγκεκριμένους επιβλαβείς παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον και εκείνης που προβλέπει αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας σε χώρους εργασίας με ειδικούς κινδύνους. Αναφέρονται ενδεικτικά: Π.Δ. 77/1993 (34/Α) «Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/1986 (135/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ» Π.Δ.85/1991 (38/Α) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ» Β.Δ. 380/1963 (111/Α) «Περί κανονισμού υγιεινής και ασφάλειας αυτοκινητοστασίων»

4 Β.Δ.464/1968 (153/Α) «Περί κανονισμού υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων εις τα τυπογραφεία και γενικώς εργοστάσια γραφικών τεχνών και επεξεργασίας χάρτου» Β.Δ.590/1968 (199/Α) «Περί κανονισμού υγιεινής και ασφαλείας των εις τα εργοστάσια και εργαστήρια συσσωρευτών μολύβδου εργαζομένων» Οι διατάξεις του π.δ. εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, με εξαίρεση: Τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται εκτός των επιχειρήσεων ή/και εγκαταστάσεων καθώς και τους χώρους εργασίας μέσα στα μέσα μεταφοράς. Τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. Τις εξορυκτικές βιομηχανίες. Τα αλιευτικά σκάφη. Τους αγρούς, τα δάση και άλλες εκτάσεις που αποτελούν μέρος γεωργικής ή δασικής επιχείρησης, αλλά τα οποία βρίσκονται εκτός οικοδομημένης ζώνης της επιχείρησης αυτής. ΑΡΘΡΟ 2: Ορισμοί Δίνονται οι ορισμοί των χώρων εργασίας, του εργαζόμενου, του εργοδότη και του εκπροσώπου των εργαζομένων. ΑΡΘΡΟ 3: Χώροι εργασίας που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά Καθορίζεται ότι οι χώροι εργασίας που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά μετά την 31η Δεκεμβρίου 1994 πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που περιέχονται στο προσαρτημένο παράρτημα Ι. ΑΡΘΡΟ 4: Χώροι εργασίας που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχονται διευκολύνσεις για την προσαρμογή των χώρων εργασίας που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου Συγκεκριμένα, καθορίζεται ότι μέσα σε τρία έτη το αργότερο από την παραπάνω ημερομηνία (δηλαδή μέχρι ) οι χώροι αυτοί θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που περιέχονται στο προσαρτημένο παράρτημα ΙΙ. Το παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει τις σημαντικότερες από τις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι (βλ. παρακάτω άρθρο 10) Μέχρι τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων των κεφαλαίων Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ και ΙΖ του π.δ. της , οι οποίες ενώ καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος π.δ. διατηρούνται σε ισχύ, ειδικά για τους εν λόγω χώρους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1997 (βλ. άρθρ.13).

5 ΑΡΘΡΟ 5: Μεταβολές των χώρων εργασίας Οι διατάξεις του άρθρου καθορίζουν την υποχρέωση του εργοδότη να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε μετά την 31η Δεκεμβρίου 1994 οι μεταβολές, επεκτάσεις ή/και μετατροπές που γίνονται σε εν χρήσει χώρους εργασίας να είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες ελάχιστες προδιαγραφές του παραρτήματος Ι. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τους χώρους εργασίας που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου Εννοείται, ότι η διάταξη αυτή δεν αφορά, σ αυτήν την περίπτωση, τις εργασίες και τα μέτρα προσαρμογής αυτών των χώρων εργασίας στις προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ, σύμφωνα με το άρθρο 4, αλλά τις σημαντικές μεταβολές ή μετατροπές στά κτιριολογικά στοιχεία, στα μηχανήματα ή/και στις μεθόδους και διαδικασίες της εργασίας, ή την επέκταση αυτών των χώρων. Για παράδειγμα, εφόσον υπάρχουν αποβάθρες και εξέδρες φόρτωσης αυτές πρέπει να πληρούν, μέχρι την 1/1/98, τις απαιτήσεις τουλάχιστον της παραγρ.15 του παραρτήματος ΙΙ. Εάν όμως κατασκευασθούν σήμερα αποβάθρες ή εξέδρες στους εν λόγω χώρους εργασίας, αυτές πρέπει να πληρούν, κατ ελάχιστον, τις προδιαγραφές της παραγρ.16 του παραρτήματος Ι, δηλαδή πρέπει, μεταξύ των άλλων, να έχουν πλάτος τουλάχιστον 80 εκατοστά του μέτρου. ΑΡΘΡΟ 6: Βεβαίωση - Γνωστοποίηση Για να διασφαλιστεί, κατά το δυνατόν, ότι στο μέλλον οι χώροι εργασίας θα σχεδιάζονται και θα κατασκευάζονται έτσι ώστε να καλύπτονται κατ ελάχιστον οι προδιαγραφές του παραρτήματος Ι, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται ότι για την έκδοση ή την αναθεώρηση οικοδομικής άδειας, για όλες τις περιπτώσεις κτιρίων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν χώρους εργασίας, ο φάκελος των δικαιολογητικών που υποβάλλονται στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει βεβαίωση του μελετητή ότι κατά τα στάδια σύλληψης, επεξεργασίας και εκπόνησης της μελέτης του έργου έλαβε υπόψη του τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας του παραρτήματος Ι. Για τα δημόσια έργα, και εφόσον δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας, η δήλωση του μελετητή μπορεί να αποτελεί τμήμα της τεχνικής μελέτης που υποβάλλεται για έγκριση. Η παραπάνω διάταξη αρχίζει να ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. από 18 Μαρτίου 1996 και δεν αφορά τις περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικής αδείας, ή για την έγκριση της τεχνικής μελέτης, έχουν ήδη υποβληθεί. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η υποχρέωση των εργοδοτών, πριν από την έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων σε χώρους εργασίας που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά ή υπέστησαν μεταβολές, επεκτάσεις ή/και μετατροπές, να διαβιβάζουν στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σχετική γνωστοποίηση, στην οποία θα περιέχονται τα στοιχεία του εργοδότη, η επωνυμία και η ακριβής διεύθυνση της επιχείρησης, ο αριθμός των εργαζομένων και η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης στους εν λόγω χώρους. ΑΡΘΡΟ 7: Γενικές υποχρεώσεις Το άρθρο αυτό καθορίζει ορισμένες βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών που πρέπει να τηρούνται για την διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. Ειδικότερα προβλέπει ότι πρέπει:

6 Να διατηρούνται ελεύθερες οι κανονικές έξοδοι και οι έξοδοι κινδύνου καθώς και οι διάδρομοι κυκλοφορίας που οδηγούν σ αυτές. Να γίνεται τεχνική συντήρηση των χώρων εργασίας και των εγκαταστάσεων και συστημάτων, ιδίως όσων αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και να αποκαθίστανται, το συντομότερο δυνατόν, τα ελαττώματα που διαπιστώνονται. Να καθαρίζονται τακτικά οι χώροι εργασίας και οι εγκαταστάσεις και τα συστήματα και ιδίως τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6 των παραρτημάτων Ι και ΙΙ (που αφορούν τον εξαερισμό κλειστών χώρων εργασίας). Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος λειτουργίας των συστημάτων ασφάλειας και ιδίως όσων αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ. Στο ίδιο άρθρο επισημαίνεται, επίσης, ότι πρέπει να τηρούνται, παράλληλα, οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν.1568/85, που αφορά την συντήρηση και τον έλεγχο των χώρων εργασίας, των συστημάτων ασφάλειας και των εγκαταστάσεων και των μέσων παροχής πρώτων βοηθειών. ΑΡΘΡΟ 8: Ενημέρωση των εργαζομένων Προβλέπει ότι ο εργοδότης, στα πλαίσια της υποχρέωσης του για ενημέρωση των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, (βλ. άρθρο 11 «Ενημέρωση των εργαζομένων» του π.δ.17/1996), πρέπει να παίρνει τα αναγκαία μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι τους να ενημερώνονται για όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας. ΑΡΘΡΟ 9: Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων Προβλέπει ότι ο εργοδότης, στα πλαίσια της διαβούλευσης με τους εργαζόμενους και της συμμετοχής τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, (βλ. άρθρο 10 «Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων» του π.δ.17/1996), πρέπει να ζητά τη γνώμη αυτών και των εκπροσώπων τους και να διευκολύνει την συμμετοχή τους, όσον αφορά τα θέματα τα σχετικά με την εφαρμογή του διατάγματος. ΑΡΘΡΟ 10: Προσάρτηση παραρτημάτων Περιλαμβάνει τα παραρτήματα Ι και ΙΙ, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του διατάγματος. Το παράρτημα Ι καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τους χώρους εργασίας που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά ή υφίστανται μεταβολές, επεκτάσεις ή/και μετατροπές μετά την 31η Δεκεμβρίου 1994, ενώ το παράρτημα ΙΙ καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τους χώρους εργασίας που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου Το παράρτημα ΙΙ περιέχει τις σημαντικότερες από τις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι, προς τις οποίες, κατ ελάχιστον, πρέπει να προσαρμοσθούν, μέχρι , οι εν χρήσει πριν την 1η Ιανουαρίου 1995 χώροι εργασίας (άρθρο 4).

7 Στο παράρτημα ΙΙ δεν περιλαμβάνονται οι προδιαγραφές των εξής παραγράφων του παραρτήματος Ι: o 4.2.5, o 8.1 δεύτερος στίχος, o 10.1, 10.3.ε, β, δ, στ, , , , , , o o 11 όλη η παράγραφος, 12.1, 12.5,12.7, δεύτερος στίχος, o 13.1, 13.3, 13.4, o 16.1.η διάταξη "και να έχουν πλάτος τουλάχιστον 80 εκατοστά", 16.2, 16.3 πρώτο εδάφιο, 16.4, o 22.1, o και Και τα δύο παραρτήματα περιλαμβάνουν προκαταρκτική παρατήρηση (παράγραφος 1) στην οποία επισημαίνεται ότι το αντίστοιχο παράρτημα εφαρμόζεται κάθε φορά που το απαιτούν τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας ή της δραστηριότητας, οι περιστάσεις ή ο κίνδυνος. Οι προδιαγραφές και των δύο παραρτημάτων αφορούν στα εξής θέματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας: o Σταθερότητα, στερεότητα, αντοχή και ευστάθεια κτιρίων o Ηλεκτρική εγκατάσταση o Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου o Πυρανίχνευση και πυρόσβεση o Εξαερισμός κλειστών χώρων εργασίας o Απαγωγή παραγόντων o Θερμοκρασία των χώρων o Φωτισμός o Δάπεδα, τοίχοι, οροφές και στέγες των χώρων o Παράθυρα και φεγγίτες των χώρων (περιέχεται μόνο στο Παράρτημα Ι) o Θύρες και πύλες o Διάδρομοι κυκλοφορίας o Προστασία από πτώσεις και πτώση αντικειμένων - Ζώνες κινδύνου o Ειδικά μέτρα για τις κυλιόμενες σκάλες και τους κυλιόμενους διαδρόμους o Αποβάθρες και εξέδρες φόρτωσης o Διαστάσεις και όγκος αέρα των χώρων - Χώρος για την ελευθερία κινήσεων στη θέση εργασίας o Χώροι ανάπαυσης o Έγκυες γυναίκες και γαλουχούσες μητέρες o Εξοπλισμός υγιεινής o Χώροι πρώτων βοηθειών o Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες o Κυκλοφορία πεζών και οχημάτων o Εξωτερικοί χώροι εργασίας Παρακάτω επισημαίνονται μερικές από τις σημαντικότερες προδιαγραφές των παραρτημάτων του π.δ. καθώς και εκείνες που διαφοροποιούνται σημαντικά από τις προδιαγραφές που

8 περιλαμβάνουν για τα ίδια θέματα ανάλογες διατάξεις του π.δ. της και του ν.1568/1985: Στην παράγραφο 6 των παραρτημάτων, «Εξαερισμός κλειστών χώρων εργασίας», αναγράφονται ενδεικτικά, σε κυβικά μέτρα (m 3 ) ανά ώρα και εργαζόμενο, οι ανάγκες σε παροχή νωπού αέρα σε συνάρτηση με το είδος της εργασίας (παράγρ.6.1.). Στην παράγραφο 8 των παραρτημάτων, «Θερμοκρασία των χώρων», αναφέρεται, μεταξύ των άλλων, ότι σε περίπτωση καύσωνα πρέπει να εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις εγκυκλίους οδηγίες (παράγρ. 8.4.) Στις παραγράφους του παραρτ. Ι και του παραρτ. ΙΙ προβλέπεται ότι η πρόσβαση σε στέγες κατασκευασμένες από υλικά ανεπαρκούς αντοχής, καθώς και σε στέγες που δεν έχουν σχεδιασθεί και κατασκευαστεί για να είναι βατές (π.χ. κεκλιμένες στέγες κλπ), επιτρέπεται μόνον εφόσον υφίστανται εγκαταστάσεις ή παρέχεται εξοπλισμός που προστατεύουν τους εργαζομένους από τον κίνδυνο πτώσης. Στις παραγράφους 14 του παραρτ. Ι και 13 του παραρτ. ΙΙ «Προστασία από πτώσεις και πτώση αντικειμένων - Ζώνες κινδύνου» έχουν συγκεντρωθεί οι σχετικές διατάξεις από διάφορα άρθρα του π.δ. της μαζί με τις ανάλογες διατάξεις της οδηγίας 89/654/ΕΟΚ σε ομοιογενές σύνολο. Στις παραγράφους 15 του παραρτ. Ι και 14 του παραρτ. ΙΙ προβλέπονται ειδικά μέτρα για τις κυλιόμενες σκάλες και τους κυλιόμενους διαδρόμους. Στις παραγράφους 17 του παραρτ. Ι και 16 του παραρτ. ΙΙ «Διαστάσεις και όγκος αέρα των χώρων - Χώρος για την ελευθερία κινήσεων στη θέση εργασίας» προβλέπεται, μεταξύ των άλλων, ο ελάχιστος χώρος που πρέπει να υπάρχει ανά εργαζόμενο στους χώρους εργασίας ανάλογα με την σωματική προσπάθεια που χρειάζεται η απασχόληση του, καθιστική - ελαφριά σωματική - βαριά σωματική (παράγ και16.6 αντίστοιχα) Στις παραγράφους 18 του παραρτ. Ι και 17 του παραρτ. ΙΙ «Χώροι ανάπαυσης» προβλέπεται η διάθεση στους εργαζόμενους κατάλληλου χώρου ανάπαυσης εύκολα προσπελάσιμου εάν υπερβαίνουν τους 50 ή εάν η ασφάλεια ή η υγεία τους, ιδίως λόγω του είδους της ασκούμενης δραστηριότητας, το επιβάλλουν (παράγ και αντίστοιχα). Επίσης, προβλέπεται ότι πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των μη καπνιστών από την ενόχληση που προκαλεί ο καπνός (παράγ και αντίστοιχα) Στις παραγ του παραρτ. Ι και του παραρτ. ΙΙ προβλέπεται ότι πρέπει να τίθενται στην διάθεση των εργαζομένων κατάλληλοι χώροι αποδυτηρίων ξεχωριστοί για άνδρες και γυναίκες, εάν ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τους 50, ή εάν αυτοί πρέπει να φορούν ειδικά ρούχα εργασίας και δεν είναι δυνατόν, για λόγους υγιεινής ή ευπρέπειας, να αλλάζουν σε άλλο χώρο. Επίσης, προβλέπεται ότι εάν οι συνθήκες το απαιτούν (επικίνδυνες ουσίες, υγρασία, ρύποι) πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστά ερμάρια για τον ιματισμό εργασίας και για την ιδιωτική περιβολή των εργαζομένων (παράγ και αντίστοιχα) Στις παραγράφους του παραρτ. Ι και του παραρτ. ΙΙ προβλέπεται ότι εφόσον επιβάλλεται από το είδος της δραστηριότητας ή από την υγιεινή πρέπει να υπάρχουν επαρκή και κατάλληλα λουτρά (ντους) στη διάθεση των εργαζομένων, χωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες.

9 Στις παραγράφους του παραρτ. Ι και του παραρτ. ΙΙ προβλέπεται ότι στους χώρους εργασίας που ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τους 100 πρέπει να υπάρχει ένας ή περισσότεροι χώροι πρώτων βοηθειών. Χώρος πρώτων βοηθειών πρέπει να προβλέπεται και στους λοιπούς χώρους εργασίας όπου ο τύπος της δραστηριότητας και η συχνότητα των ατυχημάτων το απαιτούν. Στις ίδιες παραγράφους καθορίζονται και τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών που πρέπει να υπάρχουν σ αυτούς τους χώρους. ΑΡΘΡΟ 11: Έλεγχος εφαρμογής Στο άρθρο αυτό ορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο της εφαρμογής του διατάγματος. Αυτές είναι οι αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας και συγκεκριμένα τα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (KE.Π.E.K.), ή οι Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασίας με τα αρμόδια Τμήματα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας, ή τα Τμήματα Επιθεώρησης Εργασίας. ΑΡΘΡΟ 12: Κυρώσεις Στο άρθρο αυτό περιγράφονται οι ποινικές και οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προμηθευτή, που παραβαίνει τις διατάξεις του διατάγματος. Οι κυρώσεις αυτές είναι οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 24 και 25 του ν. 2224/94. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της KYA 88555/3293/ που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1836/89. ΑΡΘΡΟ 13: Καταργούμενες διατάξεις Προβλέπει την κατάργηση, από την έναρξη ισχύος του διατάγματος, όλων των άρθρων των Κεφαλαίων Α (Δάπεδα), Β (Δίοδοι), Γ (Έξοδοι), Δ (Κλίμακες), Ε (Φωτισμός), ΣΤ( Αερισμός), Ζ (Καθαρισμός), Η (Αποχωρητήρια), Θ (Ύδωρ, νιπτήρες, ιματιοφυλάκια, τόποι διαμονής) και ΙΖ (Ατυχήματα) του π.δ. της «Περί υγιεινής και ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ.», των οποίων οι διατάξεις καλύπτονται από το παρόν π.δ. και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα παραρτήματα του Ι και ΙΙ. Όμως, ειδικά για την περίπτωση των χώρων εργασίας που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995, η ισχύς των εν λόγω διατάξεων παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου Η παράταση αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του διατάγματος, ισχύει για τους παραπάνω χώρους τριετής προθεσμία προσαρμογής τους προς τις προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ του διατάγματος, η οποία αρχίζει από 1η Ιανουαρίου ΑΡΘΡΟ 14: Έναρξη ισχύος

10 Καθορίζει ότι η ισχύς του διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλαδή από ), με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του άρθρου 4 που αφορούν τους χώρους εργασίας που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου Επίσης, προβλέπει, ειδικά για τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6, ότι η ισχύς τους αρχίζει μετά δύο μήνες από τη δημοσίευση του διατάγματος, δηλαδή από , και ότι η εφαρμογή τους δεν αφορά τις περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικής άδειας, ή για την έγκριση της τεχνικής μελέτης, έχουν ήδη υποβληθεί. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έλεγχος χώρων εργασίας Οι Τεχνικοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές, στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους για τακτικούς και έκτακτους ελέγχους των χώρων εργασίας, σε κάθε έλεγχο που διενεργούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν και υποδείξεις για την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος. Ενημέρωση εργαζομένων και εργοδοτών Οι αρμόδιες σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια της Νομαρχιακής Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (N.E.Y.A.E.) και των ελέγχων στους χώρους εργασίας, καθώς επίσης και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο (τοπικό ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, οργάνωση ημερίδων, κλπ.), θα πρέπει να ενημερώσουν τους εργοδότες και τους εργαζόμενους για τις νέες ρυθμίσεις που αναφέρονται στο διάταγμα αυτό. Ενημέρωση Γενικής Δ/νσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Επίσης, οι αρμόδιες σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια του ετήσιου απολογισμού για τις δραστηριότητες της Τεχνικής και Υγειονομικής επιθεώρησης, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων έκθεση στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός των περιπτώσεων που έκαναν υποδείξεις για θέματα που αφορούν τις διατάξεις του διατάγματος, η σχετική συμμόρφωση των επιχειρήσεων και η τυχόν επιβολή κυρώσεων. H ενημέρωση αυτή είναι απαραίτητη καθόσον υπάρχει υποχρέωση της χώρας μας, σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 89/654/EOK, να υποβάλει έκθεση ανά πενταετία στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρονται και τα διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος. Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ε. ΣΤΑΙΚΟΣ Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ /

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130405/16.08.1995 Αθήνα 16.8.1995 Aρ. πρωτ: 130405 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανομής Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ /

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130409/18.08.1995 Αθήνα 18/8/1995 Aρ. πρωτ: 130409 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανομής Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ : ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ : ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Οδηγία 89/654/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας (Πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ /

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130159/07-05-1997 Αθήνα 5/5/1997 Αριθ. Πρωτ. : 130159 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανομής Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μηχανήματα Έργων (ΜΕ). ΣΧΕΤ.: α. Το / έγγραφο του κ. Υφυπουργού Εργασίας. β. Το Π.Δ. 304/2000 (ΦΕΚ 241/ ).

ΘΕΜΑ: Μηχανήματα Έργων (ΜΕ). ΣΧΕΤ.: α. Το / έγγραφο του κ. Υφυπουργού Εργασίας. β. Το Π.Δ. 304/2000 (ΦΕΚ 241/ ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ. & Δ.Ε. Αριθ.πρωτ.: Δ13ε/9951 ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: 1. Περιφέρειες, εκτός 1ης, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & Λ.ΕΡΓΩΝ ΔΔΕ, Η-Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ :

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 21/11/2013

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 21/11/2013 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 21/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΙΘ ΦΕΚ 1 Περί απαγορεύσεως χρήσεως του λευκού (κίτρινου) Ν 2273/1920 145Α/20 φωσφόρου εις την βιομηχανία των πυρείων 2 Περί κωδικοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.23 16:53:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΕΖ0Λ-ΝΕ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/12/2014 EΛΛHNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α )

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Σελίδα 1 από 25 Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Βασικό νοµοθέτηµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΣΑΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Τ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημερίδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Τρίπολη, 15-06-2016 Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Γεώργιος Ι. Φαράντος Προϊστάμενος Τμήματος Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01002122908960016 4217 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 29 Αυγούστου 1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆΡΙΘ. 305 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 2 Εφαρμογή της Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10) 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5892/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 57 ENT 30 MI 92 DELACT 20

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Έλεγχος εφαρμογής του κανονισμού REACH ασφάλεια και υγεία στην εργασία υποχρεώσεις εργοδοτών Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Δρ. Χημικός Μηχανικός Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Νομοθεσία για την περίοδο για Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον σε συμμόρφωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Νομοθεσία για την περίοδο για Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον σε συμμόρφωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 106 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Νομοθεσία για την περίοδο 1997-99 για Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον σε συμμόρφωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΙΝΥΑΕ. Σαραφόπουλος Ν, Μπανούτσος Η, επιμέλεια. Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 07/07 /2017. Αρ. Πρωτ. Α3α/οικ ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της Χώρας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 07/07 /2017. Αρ. Πρωτ. Α3α/οικ ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της Χώρας Αθήνα, 07/07 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΑΥ ----- /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 429/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4148 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 3691 Αριθμός 429 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία Εγκαταστατών Ηλιακών Θερμικών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτίρια. Στάδιο Σχεδιασμού και Μελέτης Έργων

Ασφάλεια και Υγεία Εγκαταστατών Ηλιακών Θερμικών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτίρια. Στάδιο Σχεδιασμού και Μελέτης Έργων Ασφάλεια και Υγεία Εγκαταστατών Ηλιακών Θερμικών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτίρια Στάδιο Σχεδιασμού και Μελέτης Έργων Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Ανώτερη Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ.

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. Άρθρο 13 [Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων 1. ΓΕΝΙΚΑ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Π 305/96 (αρ.12, παρiv, µέρος Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή της 5697/590/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 405 Β / ) Οδηγία Seveso II»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή της 5697/590/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 405 Β / ) Οδηγία Seveso II» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Αυγούστου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1ο Σχεδιασμού Αντιμετώπισης πυρκαγιών - καταστροφών Tαχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αντί προλόγου...7. Κεφάλαιο 8: Μέτρα προστασίας για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων την περίοδο του θέρους...

Περιεχόμενα. Αντί προλόγου...7. Κεφάλαιο 8: Μέτρα προστασίας για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων την περίοδο του θέρους... Περιεχόμενα Αντί προλόγου...7 Κεφάλαιο 1: Εργασιακό περιβάλλον εργασιακές σχέσεις...9 Κεφάλαιο 2: Επαγγελματικός κίνδυνος εργατικό ατύχημα...39 Κεφάλαιο 3: Οργάνωση του χρόνου εργασίας...65 Κεφάλαιο 4:

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση κινδύνου όλες οι θέσεις εργασίας πρέπει να

Σε περίπτωση κινδύνου όλες οι θέσεις εργασίας πρέπει να ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/96 9. Φωτισµός 9.1. Oι χώροι εργασίας, διαλλείματος και πρώτων βοηθειών πρέπει να έχουν άμεση οπτική επαφή µε εξωτερικό χώρο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδική διάταξη. Εξαιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 12/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: Προϋπ 660.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3590, 29/3/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3590, 29/3/2002 Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 25(I) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 31089/28-08-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ: Περιγραφή εργασίας Ώρες απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, μια ολιστική προσέγγιση. Ν. Σαραφόπουλος, Dr. Μηχανολόγος Μηχ. Προϊστάμενος Δνσης ΚΕΠΕΚ

Επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, μια ολιστική προσέγγιση. Ν. Σαραφόπουλος, Dr. Μηχανολόγος Μηχ. Προϊστάμενος Δνσης ΚΕΠΕΚ Επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, μια ολιστική προσέγγιση Ν. Σαραφόπουλος, Dr. Μηχανολόγος Μηχ. Προϊστάμενος Δνσης ΚΕΠΕΚ Νομοθεσία Κωδ. Ν. 3850/10 Α. ΟΡΓΑΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1373 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 194/2006 Τροποποίηση του Π.Δ. 445/83 (Φ.Ε.Κ. 166/Α/17.11.1983) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2005/90/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) AGRI 431 VETER 33 AGRILEG 76 AE 28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1

ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Οδηγία του Συµβουλίου 92/104/ ΕΟΚ της 3ης εκεµβρίου 1992 περί των ελαχίστων προδιαγραφών της για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 17 Μαρτίου Όλους τους ενδιαφερόμενους

Λευκωσία, 17 Μαρτίου Όλους τους ενδιαφερόμενους Λευκωσία, 17 Μαρτίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38497 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3846 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 186921/1876 Τροποποίηση του παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.δ. 116/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ : 4ΙΞΛΛ-Θ. Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. : 20067/789. Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40. Ταχ. Κώδικας : Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ : 4ΙΞΛΛ-Θ. Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. : 20067/789. Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40. Ταχ. Κώδικας : Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 12-10-2010 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ. : 20067/789 ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Οδηγία 92/91/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης Νοεµβρίου 1992 περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-03 -2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. :23248 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Θ Ταχ. διεύθυνση : Μενάνδρου 22

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος της Μόνιµης Επιτροπής του ΤΕΕ για τα θέµατα Ασφάλειας και Υγιεινής στους Εργασιακούς Χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 3 Τα Μέσα Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4211, 3/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Κοινότητας:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4211, 3/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Κοινότητας: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 190, 12.07.2006, σ. 1. "Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 26 Μαρτίου Αρ. Πρωτ.: οικ /Α32

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 26 Μαρτίου Αρ. Πρωτ.: οικ /Α32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647, Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 509 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Καδμίου) Κανονισμοί του 2002 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. 2693Β /22.10.2013 ΑΔΑ: ΒΛΛΤΗ-Φ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα