ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι"

Transcript

1 SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΕΡΚΕΔΑΚΗΣ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΕΠΕ Η ιστορία μέχρι το : Flixborough, Ην. Βασίλειο 1976: Seveso, Ιταλία 1982: «Seveso» 1984: Bhopal, Ινδία 1986: Basel, Ελβετία 9 /9/1996: «Seveso II» 2000: Baia Mare, Ρουμανία 2005: Buncefield, Ην. Βασίλειο 2012/18/ΕΚ: «Seveso ΙII» Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι εξελίξεις στην επιστήμη Αυτοματισμοί Συστήματα διαχείρισης Μελέτες ουσιών Η συσσώρευση εμπειρίας Μαθήματα από ατυχήματα Ανθρώπινος παράγοντας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γενικές διαπιστώσεις ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (MARS) Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΑΜΕ) ~650 ατυχήματα & παρολίγο ατυχήματα μεγάλης έκτασης καταγράφηκαν ~70% αιτία η αστοχία του management ~10% προκάλεσαν καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον ~66% προκάλεσαν τραυματισμούς ή θανάτους Γενικές διαπιστώσεις (MARS ) ΑΙΤΙΕΣ Ανεπαρκής σχεδιασμός & συντήρηση Ανεπαρκείς αποφάσεις Παραβίαση αρχών ασφάλειας (έλλειψη «κουλτούρας ασφάλειας», γρήγορη λύση) Ανεπαρκής εκτίμηση κινδύνων-επικινδυνότητας ΚΙΝΔΥΝΟΙ Εσφαλμένες ενέργειες Ανεπαρκείς αποφάσεις (σχεδιασμού-συντήρησης) Βασικές αρχές-στόχοι ΑΡΧΕΣ ΟΔΗΓΙΩΝ SEVESO Απαιτήσεις σχεδιασμού-διοίκησης (ασφαλής τεχνολογία, ασφαλής διοίκηση) Σχέδια έκτακτης ανάγκης (πολλαπλασιαστικά φαινόμενα, χρήση γης) Επιθεωρήσεις (διυπουργική ομάδα) (βελτίωση επιπέδου ασφάλειας) Πληροφόρηση κοινού 1

2 Μεταβολές (1) Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008 για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων (CLP ) υλοποιεί το παγκοσμίως εναρμονισμένο σύστημα ΟΗΕ (GHS). (Ενημέρωση κατηγοριών επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με GHS) Επέκταση του πεδίου εφαρμογής, (πχ. προηγούμενο «επιβλαβές» ταξινόμηση γίνεται «τοξικά» για ορισμένες ουσίες οι οποίες εμπίπτουν Seveso). Μεταβολές (2) Αυξημένη πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με εγκαταστάσεις Seveso (έγκαιρη, σαφής και πλήρης χωρίς να ζητηθεί, δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη) Διατήρηση και αποσαφήνιση των ισχυουσών διατάξεων - με έμφαση την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδεχόμενη ενσωμάτωση με παρόμοια νομοθεσία Η στενότερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών Θέσπιση αυστηρότερων προτύπων για τις επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων Μεταβολές (3) Υπάρχουσες εγκαταστάσεις Seveso Στις υψηλού ορίου σχεδόν χωρίς αλλαγές Στις χαμηλού ορίου μικρές αλλαγές Υπάρχουσες εγκαταστάσεις μη Seveso ενδέχεται να γίνουν εγκαταστάσεις Seveso (GHS/CLP και REACH προγράμματα Progress - ιδίως με υλικά που αναταξινομήθηκαν ως R50/53) Η Ακολουθώντας τις οδηγίες των Οδηγιών SEVESO 82/501/EC 18187/272/88 87/216/EC 96/82/EEC SEVESO ΙΙ 88/610/EC 105/03/EEC 77119/4607/ /560/ /613/ /613/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ Να λαμβάνουν ΟΛΑ τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και τον περιορισμό των συνεπειών τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Να αποδεικνύουν στις αρμόδιες αρχές, όποτε ζητηθεί, ιδίως κατά τις επιθεωρήσεις, ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Η εφαρμογή Το «κρίσιμο σημείο» ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η μελέτη ασφάλειας πρέπει να είναι: Πλήρης (όψεις κινδύνων & συνεπειών) Σαφής και περιεκτική (χωρίς παρερμηνείες & ελλείψεις) Ελέγξιμη (πληρότητα, εφαρμογή, αναθεώρηση) Πρακτικά αξιοποιήσιμη (σε περιπτώσεις συμβάντων) 2

3 Η εφαρμογή Πολλαπλασιαστικά φαινόμενα (domino) Το «ουσιαστικό σημείο» ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εκτός από τη μελέτη ασφάλειας υπάρχει και η πραγματικότητα. Στοιχεία επιθεώρησης Προετοιμασία Επιτόπια επιθεώρηση Συνεργασία με την εγκ/ση Σύνταξη έκθεσης Αρμοδιότητες Γνωμοδοτεί επί των Μελετών Ασφάλειας Συμμετέχει στη Διυπουργική Επιτροπή Συμμετέχει στις Επιθεωρήσεις-Ελέγχους Παρέχει συμβουλές για την Πρόληψη Ατυχήματος και σε περίπτωση Ατυχήματος (αντιμετώπιση, μείωση συνεπειών, επαναλειτουργία) Συμμετέχει όποτε ζητηθεί η συνδρομή του από οποιονδήποτε συναρμόδιο φορέα Η εφαρμογή (1) Το Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης: Γνωμοδοτεί επί των Μελετών Ασφάλειας Με βασικό στόχο την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων. Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία σε διαδικασίες, συστήματα (τεχνικά και οργανωτικά). Επισημαίνοντας ελλείψεις (τυπικές αλλά και ουσιαστικές). Ζητώντας πρόσθετα στοιχεία και εφαρμογή πρόσθετων συστημάτων (τεχνικών και διοικητικών). Η εφαρμογή (2) Το Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης: Συμμετέχει στη Διυπουργική Επιτροπή 1. Για τη διαμόρφωση κατευθυντήριων οδηγιών για τη σύνταξη των μελετών ασφαλείας σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων από ΒΑΜΕ στο εργασιακό περιβάλλον (δυσκολία εκτίμησης) το περιεχόμενο και τη δομή των Διαχειριστικών Συστημάτων Ασφάλειας 2. Για την επίλυση προβλημάτων εφαρμογής Η εφαρμογή (3) Για τον έλεγχο θεμάτων Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων (Υ+ΑΕ) στα πλαίσια της νομοθεσίας για την πρόληψη των Β.Α.Μ.Ε. Λειτουργία των θεσμών (Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας και Υγείας) οργανωτικό σχήμα της εγκ/σης Προστασία των εργαζομένων (σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας & σε έκτακτες καταστάσεις) 3

4 Η εφαρμογή (4) Εκτίμηση επιπτώσεων στο εργασιακό περιβάλλον Εκπαίδευση Ενημέρωση των εργαζομένων (πλήρης, ανάλογη με τα καθήκοντα, κατάλληλη, επικαιροποιημένη και διαρκής) Καθοδήγηση και παρακολούθηση των εργαζομένων στην εφαρμογή μέτρων Υ+ΑΕ Ευαισθητοποίηση σε επικίνδυνες καταστάσεις & ενέργειες και ανασφαλείς συνθήκες Η εφαρμογή (5) Υλοποιημένη δομή των Διαχειριστικών Συστημάτων Ασφάλειας Τήρηση αρχείων επιθεωρήσεων & αναθεωρήσεων για τα συστήματα της εγκ/σης Έλεγχος συστημάτων που έχουν σημασία από πλευράς ασφάλειας (συστήματα ασφάλειας, συναγερμοί διαδικασίες απομάκρυνσης) Σχέδιο Επιθεωρήσεων Η εφαρμογή [] (6) Το Σχέδιο Επιθεωρήσεων, περιλαμβάνει: α) γενική εκτίμηση των σημαντικών ζητημάτων ασφαλείας β) κατάλογο των μονάδων που καλύπτει το σχέδιο (πιθανά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα domino, εξωτερικές πηγές κινδύνου) γ) διαδικασίες προγράμματα τακτικών έκτακτων επιθεωρήσεων δ) διατάξεις για συνεργασία διαφορετικών αρχών επιθεώρησης Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων Η εφαρμογή [] (7) Ελάχιστη συχνότητα ελέγχων ή πρόγραμμα ελέγχου με βάση την επικινδυνότητα Χρονικό διάστημα μεταξύ επιθεωρήσεων για εγκ/σεις άνω ορίου 1 χρόνος για εγκ/σεις κάτω ορίου 3 χρόνια εκτός αν η αρμόδια αρχή έχει καταρτίσει πρόγραμμα επιθεωρήσεων με βάση συστηματική εκτίμηση των κινδύνων ΑΜΕ στη μονάδα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης Επανέλεγχος εντός 6 μηνών Τα συμπεράσματα της επιθ/σης και τα προτεινόμενα μέτρα αποστέλλονται εντός 4 μηνών στον φορέα εκμετάλλευσης Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων Η εφαρμογή [] (8) Η συστηματική εκτίμηση των κινδύνων των μονάδων βασίζεται τουλάχιστον στα ακόλουθα κριτήρια: α) στις πιθανές επιπτώσεις των συγκεκριμένων μονάδων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον β) στο ιστορικό της συμμόρφωσης τους με την οδηγία. Λαμβάνονται υπόψη και σχετικά ευρήματα επιθεωρήσεων στο πλαίσιο άλλης νομοθεσίας της ΕΕ. Έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται, το ταχύτερο δυνατόν, για διερεύνηση σοβαρών καταγγελιών, μεγάλων ατυχημάτων και «παρ ολίγον» ατυχημάτων, περιστατικών και περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΩΝ SEVESO Η εμπειρία μας από την εφαρμογή νομοθετημάτων της οικογένειας SEVESO, έχει δείξει ότι η πρόληψη των ΒΑΜΕ είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που προϋποθέτει: Γνώσεις υψηλού επιπέδου σε πολλούς επιστημονικούς τομείς Εμπειρία από τη δυσκολία εφαρμογής θεωρητικών προβλέψεων στην πρακτική τους έκφραση. Συνεχή προσπάθεια ανταλλαγής προβληματισμών και διάθεση συνεργασίας. Υψηλό αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος. 4

5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΩΝ SEVESO Η εμπειρία μας αυτή όμως έχει δείξει ακόμα ότι: Η συνεργασία των φορέων της πολιτείας (συναρμόδιες αρχές) με τους κοινωνικούς εταίρους (εργαζόμενους και εργοδότες) και τους επιστημονικούς φορείς της χώρας μας μπορεί να δώσει πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις για την αποτελεσματική πρόληψη των ΒΑΜΕ στη χώρα μας. Η καρδιά της εγκατάστασης όμως είναι ο ανθρώπινος παράγοντας αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες της τεχνολογίας και μπορεί να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα έκτακτες καταστάσεις. Παρά τις ατέλειές του αν αξιοποιηθεί σωστά αποτελεί την καρδιά της ασφάλειας. Πρέπει να έχει: Κατάλληλα προσόντα, συνεχή κατάλληλη εκπαίδευση, επικαιροποιημένη κατάρτιση, Ενεργοποίηση & διατήρηση του ενδιαφέροντος σε υψηλό βαθμό, Ευαισθητοποίηση για τις συνέπειες των ενεργειών του και τη σημαντικότητα του έργου του, Εμπιστοσύνη στις πρωτοβουλίες του και στη γνώμη του, μετατροπή του σε ενεργό συντελεστή της βελτίωσης της ασφάλειας όλων των εγκαταστάσεων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας 5

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Έργο Ομάδaς Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η νοσηλεία των καρκινοπαθών, μιας εξαιρετικά «ευαίσθητης» ομάδας ασθενών, είναι στενά συνδεδεμένη με τη χορήγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Η YΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Η YΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά το Πρότυπο: EN OHSAS 18001:2007 Το παρόν εγχειρίδιο είναι ιδιοκτησία της OLYMPIA ELECTRONICS. Τα περιεχόμενα του παρόντος Εγχειριδίου Ποιότητας είναι εμπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS) Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ Τ.Κ. 714 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ Τηλ:281 25752 Fax: 281-379328 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας. Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας

Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας. Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Αξιολόγηση Κινδύνων και ημόσια Υγεία Απειλές για την υγεία Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ -

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας Πρόταση για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δομών, εκπαιδευτικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/13 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2010 περί κοινής μεθόδου ασφάλειας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β416Ι-ΕΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: Β416Ι-ΕΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 09/1 Έκδοση 1

Tεύχος 09/1 Έκδοση 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Αναστασία Ασημακοπούλου Αρχιμηχανικός Υπηρεσίας Γραμμής Παρουσίαση του Π.Δ.160/2007 (εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Οκτωβρίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα