ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

2

3 I. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Ή ΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2002 (ΚΔΠ 172/2002) 1. Κατά τα στάδια σύλληψης, επεξεργασίας και εκπόνησης της μελέτης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους μελετητές, σε συνεργασία με τον μελετητή ολόκληρου του έργου και τον κύριο του έργου (ιδιοκτήτη): (i) οι γενικές αρχές πρόληψης σε θέματα ασφάλειας και υγείας, (ii) το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας που πρέπει να ετοιμάζονται παράλληλα με το σχεδιασμό του έργου. 2. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου εκπονείται το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και καταρτίζεται ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ). 3. Ορίζονται Συντονιστές για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου και κατά την εκτέλεση του έργου. 4. Πριν από την έναρξη των εργασιών καταρτίζεται και διαβιβάζεται στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας η εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου. Το σχετικό Έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας: Βασικές απαιτήσεις για το Σχέδιο και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας Το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ ετοιμάζονται πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2002 (Κ.Δ.Π. 172/2002). Η υποχρέωση εκπόνησης του ΣΑΥ υπάρχει στις περιπτώσεις όπου απαιτείται συντονιστής σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (δηλαδή για έργα όπου προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες από περισσότερους του ενός εργολάβου ή υπεργολάβου ή από αυτοεργοδοτούμενους), ή όταν οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων στην εργασία ή όταν απαιτείται η εκ των προτέρων γνωστοποίηση του εργοταξίου. Ο κύριος του έργου (ιδιοκτήτης) έχει υποχρέωση να διασφαλίσει ότι οι ανάδοχοι, δηλαδή ο μελετητής ή/και ο επιβλέπων ή/και ο εργολάβος, μεριμνούν για την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ πριν από την έναρξη των εργασιών. Ο Συντονιστής για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο της εκπόνησης της μελέτης του έργου εκπονεί ή αναθέτει την εκπόνηση του ΣΑΥ και καταρτίζει ή αναπροσαρμόζει το ΦΑΥ. 1/ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) II. ΚΑΛH ΠΡΑΚΤΙΚH Το ΣΑΥ αποτελεί το εργαλείο πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων κατά την εκτέλεση του έργου και των εργασιών του εργοταξίου. Το ΣΑΥ ετοιμάζεται συγκεκριμένα για κάθε έργο, περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου και καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και των κινδύνων του εργοταξίου σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Ελάχιστες απαιτήσεις Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας Τα βασικά στοιχεία ενός ΣΑΥ είναι: 1. Εργασίες: Καθορίζονται και ονομάζονται οι εργασίες, ανά δραστηριότητα. Οι εργασίες πρέπει να αναλύονται για κάθε φάση εκτέλεσης του έργου. 2. Κίνδυνοι: Οι κίνδυνοι κάθε εργασίας και δραστηριότητας πρέπει να εντοπίζονται και να καταγράφονται σε συνδυασμό με κινδύνους που προέρχονται από άλλες δραστηριότητες και εργασίες ως ακολούθως: Κίνδυνοι σχετικοί με την εργασία ή τη δραστηριότητα, π.χ. κίνδυνος πτώσης από ύψος. 3

4 Κίνδυνοι από άλλες δραστηριότητες όπως: - κίνδυνοι που προκύπτουν από χωρική και χρονική αλληλοεπικάλυψη διαφόρων δραστηριοτήτων, - κίνδυνοι που οφείλονται ή προέρχονται από μία δραστηριότητα και οι οποίοι έχουν επιπτώσεις στους εργαζομένους που εκτελούν άλλες δραστηριότητες στο ίδιο εργοτάξιο, - κίνδυνοι που προκύπτουν από τοπικές συνθήκες του εργοταξίου ή υφιστάμενες εγκαταστάσεις, - κίνδυνοι προκαλούμενοι από τρίτους. 3. Χωρική και χρονική κατανομή των εργασιών ανά δραστηριότητα: Αποτύπωση των ενδεχόμενων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εργασιών που εκτελούνται από διάφορα συνεργεία, π.χ. στον χρονικό προγραμματισμό της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου αποτυπωμένο σε χρονοδιάγραμμα γραμμικής μορφής ή σε δικτυωτό χρονοδιάγραμμα κρίσιμης διαδρομής (critical path). 4. Μέτρα αποφυγής ή ελαχιστοποίησης κινδύνων: Κατά την επιλογή των μέτρων εφαρμόζονται οι γενικές Αρχές πρόληψης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και αυτά καθορίζονται με βάση τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις καλές πρακτικές. 5. Απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (ΑΥΕ): Πρέπει να αναφέρονται οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή και άλλοι κανόνες που εισηγείται ο μελετητής ή/και ο συντονιστής για θέματα ΑΥΕ για την καλύτερη εφαρμογή του ΣΑΥ. Περισσότερες πληροφορίες για το ΣΑΥ μπορείτε να βρείτε στα έντυπα «Οδηγός για το ΣΑΥ στα Κατασκευαστικά Έργα», «Πέντε Βήματα Σύνταξης του ΣΑΥ» και τον «Οδηγό Καλής Πρακτικής για τα Κατασκευαστικά Έργα», στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας: Διαδικασία Σύνταξης Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 1 Έρευνα και εκτίμηση κινδύνων ανά δραστηριότητα 2 Σχέδιο διαδοχής κατασκευαστικών εργασιών 3 Αξιολόγηση αμοιβαίων κινδύνων 5 Κείμενα προκήρυξης/ Τεχνικές Προδιαγραφές Αναπροσαρμογή ΣΑΥ 4 Συντονισμός των απαιτουμένων μέσων ασφάλειας 4

5 Υπόδειγμα παρουσίασης Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 2/ΦAΚΕΛΟΣ ΑΣΦAΛΕΙΑΣ (ΦΑΥ) Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) αποτελεί το εργαλείο πρόληψης των κινδύνων για τη μελλοντική ζωή κάθε κατασκευαστικού έργου. Ο ΦΑΥ περιέχει πληροφορίες σε σχέση με τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθόλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως για παράδειγμα, προσθήκες/μετατροπές, εργασίες τακτικής ή έκτακτης συντήρησης ή/και κατεδάφιση του έργου. Ο ΦΑΥ πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: i. Αναθεωρημένα κατασκευαστικά σχέδια του έργου/κτηρίου όπως αυτό κατασκευάστηκε περιλαμβανόμενων κατόψεων, όψεων και τομών. ii. Αναθεωρημένα ηλεκτρολογικά σχέδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης (κατόψεις με σύστημα φωτισμού και μικρής ισχύος, καθώς επίσης και ηλεκτρικά διαγράμματα του κάθε πίνακα διανομής του κτηρίου). iii. Αναθεωρημένα σχέδια των συστημάτων κλιματισμού και άλλων μηχανολογικών εγκαταστάσεων. iv. Σχέδια και πληροφορίες για άλλο εξοπλισμό και συστήματα που θα εγκατασταθούν ή έχουν εγκατασταθεί. v. Πληροφορίες για τα υλικά και ειδικά για υλικά που πιθανόν να ενέχουν κινδύνους για την υγεία. vi. Μέτρα που είναι διαθέσιμα για την ασφαλή και χωρίς κινδύνους διεξαγωγή μελλοντικών εργασιών τακτικής ή έκτακτης συντήρησης ή και προσθηκών/μετατροπών. vii. Εγχειρίδια του εξοπλισμού και των συστημάτων του κτηρίου/έργου. Περισσότερες πληροφορίες για τον ΦΑΥ μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Καλής Πρακτικής για τα Κατασκευαστικά Έργα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας: 5

6 Υπόδειγμα Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας Πίνακας Περιεχομένων 1. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 3.3. Όψεις 1.1. Γενικές παρατηρήσεις 3.4. Άλλες θέσεις εργασίας σε ύψος 1.2. Χρησιμοποιούμενα έγγραφα 3.5. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 1.3. Γενικές αρχές 4. Αναφορές 2. Περιγραφή έργου / κτηρίου 4.1. Μελετητές, Κατασκευαστές 3. Οι μετέπειτα εργασίες* 4.2. Σχέδια 3.1. Εξωτερικοί χώροι 4.3. Εγχειρίδια Λειτουργίας, Ελέγχου και Συντήρησης 3.2. Στέγη *Απαριθμούνται σε πίνακες, π.χ. όπως ο ακόλουθος Πίνακας. Δείγμα Πίνακα μελλοντικών εργασιών και διαθέσιμων προστατευτικών μέτρων Τμήμα του περιβάλλοντος χώρου ή του κτίσματος Εργασίες Είδος Συχνότητα Κίνδυνος Τεχνικά μέσα ασφάλειας Σχέδιο (αριθμός) Σχόλια Χώρος:... 3/OΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Οι Συντονιστές για θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Α&Υ) κατά την εκπόνηση της μελέτης και κατά την εκτέλεση του έργου ορίζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 4 των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2002 (Κ.Δ.Π. 172/2002). Οι Συντονιστές έχουν τα προσόντα και εκτελούν τα καθήκοντα σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 8 και 9 των πιο πάνω Κανονισμών ως ακολούθως: Α. Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου Απαιτείται να οριστεί για έργα όπου προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες από περισσότερους του ενός εργολάβους ή υπεργολάβους και έχει τα προσόντα που καθορίζονται στους Κανονισμούς. Συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά τα στάδια προγραμματισμού και εκπόνησης της μελέτης του έργου. Εκπονεί ή αναθέτει την εκπόνηση του σχεδίου ασφάλειας και υγείας και καταρτίζει ή και αναπροσαρμόζει το φάκελο ασφάλειας και υγείας. Β. Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου Απαιτείται να οριστεί για έργα όπου θα εκτελεστούν εργασίες από περισσότερους του ενός εργολάβους ή υπεργολάβους και έχει τα προσόντα που καθορίζονται στους Κανονισμούς. 6

7 Συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου. Οργανώνει τη συνεργασία μεταξύ εργολάβου, υπεργολάβων και αυτοεργοδοτουμένων και συντονίζει την εφαρμογή, από αυτούς, του σχεδίου ασφάλειας και υγείας και των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τη Νομοθεσία. Αναπροσαρμόζει ή μεριμνά, ώστε να αναπροσαρμοστεί το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας με την εξέλιξη των εργασιών. Συστήνεται όπως ο ορισμός των Συντονιστών γίνεται με γραπτή συμφωνία. Περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα καλής Πρακτικής σε σχέση με τον ορισμό των Συντονιστών καθώς και την εκτέλεση των καθηκόντων τους βρίσκονται στον Οδηγό Καλής Πρακτικής «Οδηγός για Συμβάσεις στον Κατασκευαστικό Τομέα» που είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας: Ακολουθεί δείγμα γραπτής συμφωνίας για τον ορισμό των Συντονιστών. ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Στη Γραπτή Συμφωνία Ορισμού του Συντονιστή θα πρέπει να συμφωνηθούν το εύρος των δραστηριοτήτων του, η απαιτούμενη διάρκεια απασχόλησής του και οι κατά περίπτωση δικαιοδοσίες / αρμοδιότητές του. Ορισμός Συντονιστή για θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης / εκτέλεση του έργου (διαγράφεται ότι δεν εφαρμόζεται) Έργο: Ορισμός Συντονιστή σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας (ελάχιστες προδιαγραφές για προσωρινά ή κινητά εργοτάξια) Κανονισμούς του 2002 (Κ.Δ.Π. 172/2002). Ο /Η κύριος/κυρία: Οδός, αριθμός: Τ.Τ. Πόλη / Επαρχία: Ορίζεται διά του παρόντος Συντονιστής/Συντονίστρια για το Έργο: Κύριος του Έργου ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του: Η καταλληλότητα του/της έχει επιβεβαιωθεί ως εξής: 1. Καταλληλότητα ως προς το έργο 2. Επαγγελματική εμπειρία 3. Ειδικές γνώσεις για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία 4. Εμπειρία σε θέματα συντονισμού ασφάλειας και υγείας στην εργασία Ως Συντονιστής/Συντονίστρια για τα θέματα ασφάλειας και υγείας σε σχέση με το πιο πάνω έργο, είμαι εξοικειωμένος/νη με την ισχύουσα Νομοθεσία για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, τις οδηγίες καλής πρακτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άλλες καλές πρακτικές γενικής παραδοχής, ώστε να εκτελώ πλήρως τα προβλεπόμενα καθήκοντα μου από τη σχετική νομοθεσία και ειδικά τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 172/2002. Υπογραφή Συντονιστή/ Υπογραφή Κυρίου του Έργου/ Ημερομηνία Συντονίστριας εκπροσώπου

8 Γ.Τ.Π. 285/ Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Εκτύπωση: Theopress Ltd Τυπώθηκε σε ανακυκλωμένο χαρτί

9 Γ.Τ.Π. 285/ Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Εκτύπωση: Theopress Ltd Τυπώθηκε σε ανακυκλωμένο χαρτί

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι

Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι Κυρίες/Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "01 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΥ ΚΑΙ ΦΑΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Αθήνα, Ιούλιος 2003 Εκδοση : 01 Ηµεροµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Πλατεία Οικονομίδη ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2. ΣΧΕΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK" (Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996) O ΠPOE

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ 1 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα