OPAP INTERNATIONAL LIMITED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OPAP INTERNATIONAL LIMITED"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2007

2 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Εκθεση Συμβούλων 2-3 Εκθεση Ανεξάρτητων Eλεγκτών 4-5 Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 6 Ισολογισμός 7 Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 8 Κατάσταση ταμειακών ροών 9 Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 10-20

3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύμβουλοι Ευθύμιος Αλεξανδρής Γλαύκος Χαρμαντάς Ιωάννης Χαραλαμπίδης Χρήστος Καρκάσης Ματθαίος Μανουλοδάκης Γραμματέας Εταιρείας Δημήτρης Φραγκούλης Εγγεγραμμένο γραφείο Λυκαβητού Έγκωμη Λευκωσία Νομική σύσταση Εταιρείας Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών Χώρα σύστασης Κύπρος Αριθμός εγγραφής Ελεγκτές Grant Thornton Εγκεκριμένοι Λογιστές Σελίδα 1

4 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Οι Σύμβουλοι υποβάλλουν την έκθεση τους μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Κύριες δραστηριότητες Η Eταιρεία ιδρύθηκε με σκοπό να αποκτήσει στο μέλλον όλες τις επενδύσεις του ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτός Ελλάδος. Δεν υπήρχαν αλλαγές στις κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας από το προηγούμενο έτος. Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρείται ικανοποιητική. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Η Eταιρεία δεν αντιμετωπίζει οποιοδήποτε ουσιώδη κίνδυνο ή αβεβαιότητα από τις δραστηριότητες της. Ωστόσο, κίνδυνοι και αβεβαιότητες είναι πιθανό να προκύψουν από τυχόν εξωγενείς οικονομικούς ή άλλους παράγοντες. Προβλεπόμενη εξέλιξη Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει τις έρευνες για επενδύσεις σε άλλες αγορές. Αποτελέσματα και Μερίσματα Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 6. Οι Σύμβουλοι δεν εισηγούνται την πληρωμή μερίσματος και το καθαρό κέρδος για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά. Μετοχικό κεφάλαιο Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους. Σύμβουλοι Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας κατά την ημέρα της έκθεσης αυτής παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Σύμφωνα με τo Καταστατικό της Εταιρείας όλα τα σημερινά μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ διατηρoύν τo αξίωμά τoυς. Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σελίδα 2

5 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (συνέχεια) Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού Με την εισαγωγή του Ευρώ ως επισήμου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκτρατίας από την 1 Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα λειτουργίας της εταιρείας έχει αλλάξει από Κυπριακές λίρες σε Ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η οικονομική κατάσταση της εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει μετατραπεί σε Ευρώ με βάση το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας 1 = 0, Υποκαταστήματα Η Eταιρεία δεν λειτουργούσε μέσω οποιονδήποτε υποκαταστημάτων κατά την διάρκεια του έτους. Ελεγκτές Οι ελεγκτές, Grant Thornton, έχoυν εκδηλώσει επιθυμία να συνεχίσoυν να παρέχουν τις υπηρεσίες τoυς και ψήφισμα πoυ να εξoυσιoδoτεί τους Συμβούλους να καθoρίσουν την αμoιβή τoυς, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, Ευθύμιος Αλεξανδρής Σύμβουλος Λευκωσία, 27 Φεβρουαρίου 2008 Σελίδα 3

6 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ OPAP INTERNATIONAL LIMITED Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Έχoυμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της OPAP International Limited (η «Εταιρεία») στις σελίδες 6 μέχρι 20, που αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος. επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών. και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. Ευθύνη των Ελεγκτών Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσoυμε γνώμη πάνω σ' αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχoυ. Τα Πρότυπα αυτά απαιτoύν όπως συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως πρoγραμματίζoυμε και διενεργoύμε τον έλεγχo για να πάρoυμε λoγικές διαβεβαιώσεις κατά πόσo oι oικονoμικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής οντότητας. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Σελίδα 4

7 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ OPAP INTERNATIONAL LIMITED (συνέχεια) Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της OPAP International Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις σελίδες 2 μέχρι 3 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. Άλλο Θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Εγκεκριμένοι Λογιστές Λευκωσία, 27 Φεβρουαρίου 2008 Σελίδα 5

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σημ Έσοδα 440, ,000 Λειτουργικά έξοδα και έξοδα διοίκησης (417,703) (362,331) Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης 6 - (1,157) Κέρδος/(ζημιά) από εργασίες 7 22,297 (113,488) Χρηματοδοτικά έσοδα 9 93, ,044 Χρηματοδοτικά έξοδα 9 (1,125) (1,713) Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία 114,845 (8,157) Φορολογία 10 (9,366) (10,704) Καθαρό κέρδος/(ζημιά) 105,479 (18,861) Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 20 αποτελούν μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 6

9 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ την 31 Δεκεμβρίου 2007 Σημ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Πάγια περιουσιακά στοιχεία 11 26,175 12,971 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 12 1,041 1,880 27,216 14,851 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις , ,200 Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 2,183,806 2,260, ,624,306 2,512,566 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2,651,522 2,527,417 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο 14 3,000,000 3,000,000 Συσσωρευμένες ζημιές (383,058) (488,537) 2,616,942 2,511,463 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε προµηθευτές και λοιποί λογαριασµοί πληρωτέοι 15 34,580 15,954 Σύνολο υποχρεώσεων 34,580 15,954 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 2,651,522 2,527,417 Αυτές τις οικονομικές καταστάσεις ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27 Φεβρουαρίου 2008 και υπογράφτηκαν εκ μέρους του από: Ευθύμιος Αλεξανδρής Γλαύκος Χαρμαντάς Σύμβουλος Σύμβουλος Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 20 αποτελούν μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 7

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Συσσωρευμένες ζημιές Ολικό Την 1 Ιανουαρίου 3,000,000 (469,676) 2,530,324 Καθαρή ζημιά - (18,861) (18,861) Την 1 Ιανουαρίου ,000,000 (488,537) 2,511,463 Καθαρό κέρδος - 105, ,479 Την 31 Δεκεμβρίου ,000,000 (383,058) 2,616,942 Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό σαν μέρισμα. Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό αυτό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων. Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 20 αποτελούν μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 8

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 2007 Ροή μετρητών από εργασίες Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία 114,845 (8,157) Αναπροσαρμογή για: Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 11 7,765 4,423 Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 11 2,913 2,221 Άλλη Αναπροσαρμογή - (31) Ζημιά από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων - 1,157 Πιστωτικούς τόκους (93,673) (107,044) Χρεωστικούς τόκους - 28 Κέρδος/(ζημιά) από εργασίες πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 31,850 (107,403) Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης: Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (188,300) (252,200) Υποχρεώσεις σε προµηθευτές και λοιποί λογαριασµοί πληρωτέοι 18,626 10,127 Μετρητά για εργασίες (137,824) (349,476) Πληρωμή φόρων (9,366) (10,704) Καθαρά μετρητά για εργασίες (147,190) (360,180) Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων 11 (2,074) - Αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων 11 (20,969) (9,034) Νέα δάνεια που παραχωρήθηκαν - (1,571) Είσπραξη από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων - 1,126 Τόκοι που εισπράχτηκαν 93, ,044 Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες 70,630 97,565 Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Πληρωμή τόκων - (28) Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες - (28) Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (76,560) (262,643) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 2,260,366 2,523,009 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 2,183,806 2,260,366 Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 20 αποτελούν μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 9

12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και την Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές της Εταιρείας, εκτός από την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΠ7, Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις, και τη συμπληρωματική αναθεώρηση του ΔΛΠ1, Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες επεκτείνουν τις γνωστοποιήσεις που παρέχονται στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα και τη διαχείριση του κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες είχαν εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή: (i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ): ΔΠΧΠ8, Λειτουργικοί Τομείς (εφαρμόσιμο από 1 Ιανουαρίου 2009) ΕΔΔΠΧΠ11, ΔΠΧΠ 2-Συγκρότημα και Συναλλαγές Ίδιων Μετοχών (εφαρμόσιμο από 1 Μαρτίου 2007) (ii) Δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ: ΔΛΠ1 (Αναθεωρημένο), Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - (εφαρμόσιμο από 1 Ιανουαρίου 2009) ΔΛΠ 23 (Αναθεωρημένο), Κόστος Δανεισμού (εφαρμόσιμο από 1 Ιανουαρίου 2009) ΕΔΔΠΧΠ12, Διευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης (εφαρμόσιμο από 1 Ιανουαρίου 2008) ΕΔΔΠΧΠ13, Πρόγραμμα Πιστών Πελατών (εφαρμόσιμο από 1 Ιουλίου 2008) ΕΔΔΠΧΠ14, ΔΛΠ 19 - Το Όριο για Περιουσιακό Στοιχείο Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και Αλληλοεπίδραση τους (εφαρμόσιμο από 1 Ιανουαρίου 2008) Οι Σύμβουλοι αναμένουν πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 2. Κύριες λογιστικές αρχές Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ Σελίδα 10

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. Κύριες λογιστικές αρχές (συνέχεια) Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρησιμοποίηση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες (), το οποίο είναι το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία ( το νόμισμα λειτουργίας ). Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν είναι οι εξής: Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα αποτελούνται από την δίκαιη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος μετά την αφαίρεση των εμπορικών εκπτώσεων. Παροχή υπηρεσιών Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το στάδιο συμπλήρωσης της εργασίας κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Άλλα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής: - Πιστωτικοί τόκοι - κατ' αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Ωφελήματα υπαλλήλων Η Eταιρεία και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων. Οι συνεισφορές της Εταιρείας διαγράφονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων την περίοδο που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού. Ξέvα voμίσματα Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μεταφράζονται σε Κυπριακές λίρες με βάση τις τιμές συναλλάγματος πoυ ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που είναι σε ξένα νομίσματα μεταφράζονται σε Κυπριακές λίρες με βάση τις τιμές συναλλάγματος πoυ ισχύουν την ημερομηνία του ισολογισμού. Κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από συνάλλαγμα αναγνωρίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. Σελίδα 11

14 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. Κύριες λογιστικές αρχές (συνέχεια) Ξέvα voμίσματα (συνέχεια) Μη-χρηματικά στοιχεία που είναι σε ξένα νομίσματα και τα οποία αποτιμούνται σε δίκαιη αξία, μεταφράζονται σε Κυπριακές λίρες με βάση τις τιμές συναλλάγματoς πoυ ισχύουν την ημερoμηvία κατά την οποία καθορίστηκε η δίκαιη αξία τους. Μη-χρηματικά στοιχεία που είναι σε ξένα νομίσματα και τα οποία αποτιμούνται σε τιμή κόστους δεν μεταφράζονται. Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή μη-χρηματικών στοιχείων τα οποία αποτιμούνται σε δίκαιη αξία αναγνωρίζονται στο λoγαριασμό αποτελεσμάτων εκτός από συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή μη-χρηματικών στοιχείων για τα οποία κέρδη και ζημιές αναγνωρίζονται στα αποθεματικά. Για αυτά τα μη-χρηματικά στοιχεία, οποιαδήποτε συναλλαγματική διαφορά προκύψει αναγνωρίζεται επίσης στα αποθεματικά. Φορολογία Το έξοδο της φορολογίας αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου εταιρικού φόρου, της τρέχουσας πληρωτέας αμυντικής εισφοράς και κάθε προσαρμογή για προηγούμενα έτη. Ο τρέχων φόρος αναγνωρίζεται ως έξοδο ή έσοδο στο κέρδος ή ζημιά, εκτός όταν αφορά στοιχεία που έχουν πιστωθεί ή χρεωθεί απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια. Ο τρέχων πληρωτέος φόρος βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος του έτους. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το κέρδος που εμφανίζεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων διότι το φορολογητέο κέρδος δεν συμπεριλαμβάνει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εκπίπτονται σε άλλα έτη και επιπλέον δεν συμπεριλαμβάνει κονδύλια τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή εκπίπτονται. Η υποχρέωση της Εταιρείας για τον τρέχοντα φόρο υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του κάθε περιουσιακού στοιχείου στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης του. Τα ετήσια πoσoστά απόσβεσης είναι τα ακόλoυθα: % Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός 20 Οχήματα 20 Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό ανάκτησης, αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης. Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων κεφαλαιοποιείται όταν θεωρείται ότι αυξάνει την αρχική απόδοση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου. Κέρδη και ζημιές από διάθεση πάγιων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζονται με τη σύγκριση της τιμής πώλησης με τη λογιστική αξία και περιλαμβάνονται στα κέρδη από εργασίες. Σελίδα 12

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. Κύριες λογιστικές αρχές (συνέχεια) Λογισμικά προγράμματα Κόστη που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά προγράμματα που ανήκουν στην Εταιρεία και που αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τα κόστη για περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άϋλα περιουσιακά στοιχεία. Μετέπειτα τα λογισμικά προγράμματα παρουσιάζονται σε κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και μείον οποιαδήποτε απομείωση στην αξία. Δαπάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισμικών προγραμμάτων πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. Τα λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η απόσβεση ξεκινά όταν τα λογισμικά προγράμματα είναι διαθέσιμα προς χρήση και περιλαμβάνεται στα έξοδα διοίκησης. Εμπορικές απαιτήσεις Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον πρόνοιας για απομείωση της αξίας. Η πρόνοια για απομείωση καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη πως η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Το ποσό της πρόνοιας είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιμης αξίας του εισπρακτέου η όποια είναι η παρούσα αξία των υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Προβλέψεις Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση που προκύπτει από προηγούμενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν η Εταιρεία αναμένει η πρόβλεψη να αποπληρωθεί, η αποπληρωμή αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν η αποπληρωμή είναι σχεδόν βεβαία. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα. Συγκριτικά ποσά Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος. 3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (i) Παράγοντες οικονομικού κινδύνου Η Eταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από τα χρηματοοικονομικά μέσα που έχει. Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται πιο κάτω: Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η Eταιρεία υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να μην μπαίνει σε οποιεσδήποτε πράξεις συναλλαγματικής προστασίας. Σελίδα 13

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) (ii) Δίκαιες αξίες Η ονομαστική αξία μείον υπολογισμένες πιστωτικές προσαρμογές για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις με λήξη εντός ενός έτους προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. 4. Διαχείριση κεφαλαίου Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της με σκοπό: Την εξασφάλιση ότι η Εταιρεία θα λειτουργεί με βάση την αρχή της διαρκούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των μετόχων και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών (εργαζόμενοι, χρεώστες, πιστωτές) Την επίτευξη μιας ικανοποιητικής απόδοσης για τους μετόχους, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο του κινδύνου για ανάλογες επιχειρήσεις. Η Εταιρεία διατηρεί κεφάλαια ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που αναλαμβάνει. Διαχειρίζεται, επίσης, την κεφαλαιουχική της διάρθρωση και την αναπροσαρμόζει ανάλογα με τις τρέχουσες και τις προβλεπόμενες οικονομικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά κινδύνων των στοιχείων του ενεργητικού που κατέχει. Προκειμένου να διατηρήσει ή να αλλάξει την κεφαλαιουχική της διάρθρωση, η Εταιρεία μπορεί να αναπροσαρμόσει το ποσό του διανεμόμενου μερίσματος, να επιστρέψει κεφάλαια στους μετόχους του ή να εκποιήσει στοιχεία του ενεργητικού. Η Εταιρεία δεν έχει δανεισμό και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια. 5. Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις. Οι Σύμβουλοι κάνουν υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω: Φορολογία Για το προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Η Eταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός. Σελίδα 14

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4. Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις (συνέχεια) Δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών μέσων Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά, προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Οι Σύμβουλοι ασκούν κρίση για την επιλογή διαφόρων μεθόδων αποτίμησης και κάνουν υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 6. Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης 2007 Zημιά από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων - 1, Κέρδος/(ζημιά) από εργασίες Το κέρδος/(ζημιά) από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω: - 1, Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 2,913 2,221 Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 7,765 4,423 Κόστος προσωπικού (Σημ. 8) 239, ,015 Αμοιβή ελεγκτών 1,380 1,265 Zημιά από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων - 1, Κόστος προσωπικού 2007 Αμοιβή Συμβούλων 106, ,600 Μισθοί προσωπικού 121,259 77,699 Συνεισφορά στις κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία 9,093 5,293 Συνεισφορά στο ταμείο κοινωνικής συνοχής 2,293 1, , ,015 Αριθμός υπαλλήλων στο τέλος του έτους 7 6 Σελίδα 15

18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9. Χρηματοδοτικά έσοδα και έξοδα Έσοδα: Πιστωτικοί τόκοι 93, , , ,044 Έξοδα: Τόκοι πληρωτέοι - 28 Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης 1,125 1, Φορολογία 1,125 1,713 Τρέχουσα φορολογία: Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους 9,366 10,704 Η Eταιρεία υπόκειται σε εταιρικό φόρο στα φορολογητέα της κέρδη με συντελεστή 10% ,366 10,704 Εισπρακτέοι τόκοι από επενδυτικές δραστηριότητες φορολογούνται βάση του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου με συντελεστή 10% στο εισπρακτέο ποσό των τόκων. Σε τέτοια περίπτωση το 50% των τόκων αυτών εξαιρείται από τον εταιρικό φόρο. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από το εξωτερικό φορολογούνται βάση του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου με συντελεστή 15% στο εισπρακτέο ποσό των μερισμάτων. Η Εταιρεία για το τρέχον έτος παρουσίασε φορολογικό κέρδος ύψους 72,844 το οποίο συμψηφίσθηκε με φορολογικές ζημιές από μεταφορά. Σύμφωνα με την ισχύoυσα voμoθεσία oι φορολογικές ζημιές επιτρέπεται vα συμψηφιστoύν με μελλovτικά φορολογικά κέρδη. Τo υπόλoιπo των φoρoλoγικών ζημιών πoυ είναι διαθέσιμες για συμψηφισμό με μελλovτικά κέρδη ανέρχεται στις 31 Δεκεμβρίου 2007 σε 478,651. Δεν έχει γίνει πρόβλεψη για αναβαλλομένη φορολογία εφόσον οι προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων και των αντίστοιχων λογιστικών αξιών που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις δεν είναι ουσιώδης. Σελίδα 16

19 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 11. Πάγια περιουσιακά στοιχεία Οχήματα Έπιπλα, σκεύη Ολικό και εξοπλισμός Κόστος Την 1 Ιανουαρίου - 16,040 16,040 Προσθήκες - 7,254 7,254 Πωλήσεις - (1,780) (1,780) Την 1 Ιανουαρίου ,514 21,514 Προσθήκες 18,450 2,519 20,969 Την 31 Δεκεμβρίου ,450 24,033 42,483 Αποσβέσεις Την 1 Ιανουαρίου - 4,774 4,774 Επιβάρυνση έτους - 4,423 4,423 Επί πωλήσεων - (654) (654) Την 1 Ιανουαρίου ,543 8,543 Επιβάρυνση έτους 3,690 4,075 7,765 Την 31 Δεκεμβρίου ,690 12,618 16,308 Καθαρή λογιστική αξία Την 31 Δεκεμβρίου ,760 11,415 26,175 Την 31 Δεκεμβρίου - 12,971 12, Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Λογισμικά προγράμματα Κόστος Την 1 Ιανουαρίου ,665 Προσθήκες 2,074 Την 31 Δεκεμβρίου ,739 Αποσβέσεις και απομείωση Την 1 Ιανουαρίου ,785 Διαγραφή κατά τη διάρκεια του έτους 2,913 Την 31 Δεκεμβρίου ,698 Καθαρή λογιστική αξία Την 31 Δεκεμβρίου ,041 Την 31 Δεκεμβρίου 1,880 Σελίδα 17

20 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 13. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 2007 Εισπρακτέα από Συμβούλους - 2,000 Εισπρακτέα από μετόχους (Σημ.16) 440, ,000 Προκαταβολές και προπληρωμές Η ταξινόμηση των εμπορικών απαιτήσεων με χρονολογική σειρά αναλύονται ώς εξής: 440, , Κ Κ Λιγότερο από 3 μήνες 440, , , ,200 Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η ιστορική εμπειρεία της Εταιρείας στην είσπραξη εισπρακτέων ποσών είναι εντός των πλαισίων των προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. 14. Μετοχικό κεφάλαιο 2007 Αριθμός μετοχών Αριθμός μετοχών Εγκεκριμένο, εκδομένο και πλήρως πληρωμένο Μετοχές της Κ 1 η κάθε μια 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000, Υποχρεώσεις σε προµηθευτές και λοιποί λογαριασµοί πληρωτέοι 2007 Οφειλόμενα έξοδα 31,573 14,945 Λογαριασμοί πληρωτέοι σε συγγενικές εταιρείες (Σημ.16) 3,007 1,009 34,580 15,954 Σελίδα 18

21 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 16. Συναλλαγές με συγγενικά μέρη Η Eταιρεία ελέγχεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε, εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της Εταιρείας. Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη: Παροχή υπηρεσιών 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. 440, ,000 Οι υπηρεσίες στις συνδεδεμένες εταιρείες έγιναν σε εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις. 440, ,000 Υπηρεσίες και ενοίκια 2007 ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ 12,286 11,096 12,286 11,096 Οι υπηρεσίες και ενοίκια από τη συνδεδεμένη εταιρεία ΟΠΑΠ Κύπρου Λίμιτεδ έγιναν με εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις. Χρεωστικά υπόλοιπα Όνομα Φύση υπολοίπου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Εμπορική 440, , , ,000 Το υπόλοιπο με την συνδεδεμένη εταιρεία είναι άτοκο και δεν υπάρχει προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής. Πιστωτικά υπόλοιπα Όνομα Φύση υπολοίπου 2007 ΟΠΑΠ Κύπρου Λίμιτεδ Τρεχούμενος λογαριασμός 3,007 1, Δεσμεύσεις Η Eταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου ,007 1,009 Σελίδα 19

22 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 18. Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού Με την εισαγωγή του Ευρώ ως επισήμου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκτρατίας από την 1 Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα λειτουργίας της εταιρείας έχει αλλάξει από Κυπριακές λίρες σε Ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η οικονομική κατάσταση της εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει μετατραπεί σε Ευρώ με βάση το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας 1 = 0, Σελίδα 20

23 ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ OPAP INTERNATIONAL LIMITED

24 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παράρτημα Έσοδα 1 Λειτουργικά έξοδα και έξοδα διοίκησης 2 Χρηματοδοτικά έσοδα και έξοδα - καθαρά 3

25 Παράρτημα 1 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έσοδα 2007 Παροχή υπηρεσιών 440, ,000

26 Παράρτημα 2 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Λειτουργικά έξοδα και έξοδα διοίκησης 2007 Αμοιβή Συμβούλων 106, ,600 Μισθοί προσωπικού 121,259 77,699 Συνεισφορά στις κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία 9,093 5,293 Συνεισφορά στο ταμείο κοινωνικής συνοχής 2,293 1,423 Ενοίκια 8,760 7,860 Ηλεκτρισμός 2,400 2,400 Διάφορα έξοδα 4,367 6,829 Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά 9,909 6,025 Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 4,019 4,658 Αμοιβή ελεγκτών 1,380 1,265 Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα 9,773 4,760 Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού 52,981 55,599 Έξοδα διακίνησης εσωτερικού 5,857 8,004 Έξοδα φιλοξενίας 12,918 10,572 Ασφάλειες 3,616 - Εργασίες τρίτων 51,800 50,700 Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 2,913 2,221 Αποσβέσεις 7,765 4, , ,331

27 Παράρτημα 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρηματοδοτικά έσοδα και έξοδα - καθαρά 2007 Έσοδα χρηματοδότησης Τόκοι από τράπεζες 93, ,044 Τόκοι πληρωτέοι Τόκοι φόρων - (28) Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης Δικαιώματα τραπεζών (1,125) (1,685) 92, ,331

28 Λυκαβητού 58, 2401 Έγκωμη Λευκωσία, Αριθμός εγγραφής: Σελίδα 1 27 Φεβρουαρίου 2008 Κυρίους, Grant Thornton Εγκεκριμένοι Λογιστές Αγίου Νικολάου Τ.Θ Λευκωσία Κύπρος Κύριoι, Αυτή η επιστολή διαβεβαιώσεων παρέχεται σε σχέση με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της OPAP International Limited για να εκφέρετε γνώμη κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ Πιστοποιούμε, εξ όσων κάλλιο γνωρίζουμε και έχοντας διαβουλευθεί άλλους αξιωματούχους της Εταιρείας, συγγενικά μέρη, τα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, διεύθυνση και προσωπικό, με κατάλληλη γνώση και εμπειρία (και, όπου εφαρμόσιμο, την επιθεώρηση σχετικών εγγράφων) τις πιο κάτω διαβεβαιώσεις που σας δόθηκαν: (1) Ως Σύμβουλοι της Εταιρείας αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας για την ετοιμασία και δίκαιη απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής κατάστασης και αποτελεσμάτων των εργασιών της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ (2) Δε γνωρίζουμε οποιεσδήποτε παρατυπίες ή ισχυρισμούς για παρατυπίες περιλαμβανομένου δόλου, που να εμπλέκουν τη διεύθυνση ή τους υπαλλήλους που έχουν σημαντικό ρόλο στα συστήματα λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου, ή που να έχουν ουσιαστική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. (3) Έχουν τεθεί στη διάθεσή σας όλα τα λογιστικά βιβλία και αρχεία για τους σκοπούς του ελέγχου σας, περιλαμβανομένων και πρακτικών συνεδριάσεων των συμβούλων και μετόχων και άλλων συναφών με τον έλεγχο σας εγγράφων. (4) Όλα τα εισοδήματα που καταχωρήθηκαν στα βιβλία αντιπροσωπεύουν εισοδήματα που κερδήθηκαν από την Εταιρεία. Όλες οι δαπάνες της Εταιρείας σχετίζονται με τις εργασίες της Εταιρείας. (5) Δε γνωρίζουμε οποιουσδήποτε λογαριασμούς, συναλλαγές ή ουσιώδης συμφωνίες που να μην έχουν καταχωρηθεί σωστά στα λογιστικά βιβλία που αποτελούν την βάση ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων. (6) Η Eταιρεία έχει συμμορφωθεί από κάθε άποψη με συμβατικές υποχρεώσεις που θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

29 Λυκαβητού 58, 2401 Έγκωμη Λευκωσία, Αριθμός εγγραφής: Σελίδα 2 (7) Δε γνωρίζουμε οποιεσδήποτε περιπτώσεις πραγματικών ή πιθανών παραβάσεων ή μη συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς που είναι ουσιαστικοί στην ικανότητα της Εταιρείας να διεξάγει τις εργασίες της ή που να μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις. (8) Τα υπόλοιπα και συναλλαγές με συγγενικά μέρη έχουν καταχωρηθεί πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις. (9) Δεν έχουμε οποιαδήποτε σχέδια ή προθέσεις που πιθανόν να επηρεάσουν κατά ουσιώδη τρόπο την αξία ή περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων όπως αυτά φαίνονται στις οικονομικές καταστάσεις. (10) Δεν υπάρχουν δικαιώματα κατάσχεσης ή επιβαρύνσεων επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εκτός αυτών που φαίνονται στις οικονομικές καταστάσεις. (11) Έχουμε καταχωρήσει ή γνωστοποιήσει, όπως αρμόζει, όλες τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. (12) Εκτός όπως περιγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις δεν υπήρξαν περιπτώσεις ή γεγονότα μεταγενέστερα του τέλους της περιόδου που να απαιτούν αναπροσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων ή περίληψη σχετικής σημειώσεως σ αυτές. (13) Κατά την γνώμη μας, η Εταιρεία θα έχει στην διάθεση της ικανοποιητικά κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει τις εργασίες της και να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της για τουλάχιστον τους επόμενους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία αυτής της επιστολής. Με εκτίμηση, Για OPAP International Limited Ευθύμιος Αλεξανδρής Γλαύκος Χαρμαντάς Σύμβουλος Σύμβουλος

OPAP INTERNATIONAL LIMITED

OPAP INTERNATIONAL LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Εκθεση Συμβούλων 2 Εκθεση Eλεγκτών 4 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Εκθεση Συμβούλων 2-3 Εκθεση Ανεξάρτητων Eλεγκτών 4-5

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Εκθεση Συμβούλων 2-3 Εκθεση Eλεγκτών 4-5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4-6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4-6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

GATEDOOR HOLDINGS LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008

GATEDOOR HOLDINGS LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4-6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

A.V Theatrical Limited

A.V Theatrical Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων 4 Ισολογισμός 5

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2005

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

GATEDOOR HOLDINGS LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

GATEDOOR HOLDINGS LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2007

MICROLAND (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 0 EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΝΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4-6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

R.E. ANODUS TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

R.E. ANODUS TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

FERONIA HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

FERONIA HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20 Απριλίου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2015

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND CYPRUS LTD Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η Δεκεμβρίου 2006 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

MICROLAND CYPRUS LTD Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η Δεκεμβρίου 2006 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) MICROLAND CYPRUS LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2017

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1-2 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 3 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 4 Κατάσταση ταμειακών ροών 5 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 31 Μαρτίου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2 Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων εξαμηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. Έκθεση και Oικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου, 2005

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. Έκθεση και Oικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου, 2005 ELGEKA (CYPRUS) LIMITED Έκθεση και Oικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου, 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2005 Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι

Διαβάστε περισσότερα

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2015

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

THEMIS HOLDINGS LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

THEMIS HOLDINGS LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

GNOMON PLIROFORIKI (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2016

GNOMON PLIROFORIKI (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 3-4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-3 Έκθεση Ανεξάρτητου ελεγκτή 4-6 Κατάσταση λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Σελίδα Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Εκθεση ελεγκτών 3-4 Κατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4-6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2012

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2012 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2012 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Περιεχόµενα Σελίδα Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20 Απριλίου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος 1 Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 2 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αξιωματούχοι και Διοικητικό Συμβούλιο 1 Σελίδα Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 2 2α Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 εκεµβρίου 2005

MICROLAND (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 εκεµβρίου 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 εκεµβρίου 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 εκεµβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

WEEE ELECTROCYCLOSIS CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

WEEE ELECTROCYCLOSIS CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

EMF Investors Limited

EMF Investors Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4-6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ALEXANDRIA DEVELOPMENT LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

ALEXANDRIA DEVELOPMENT LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διαχειριστική Επιτροπή 1 Έκθεση Διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο από 1 Αυγούστου 2015 μέχρι 31 Ιουλίου 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

TITAN CEMENT CYPRUS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

TITAN CEMENT CYPRUS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 31 Μαρτίου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

TERRET ENTERPRISES LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

TERRET ENTERPRISES LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 31 Μαρτίου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4-6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

FIRST ELEMENTS EUROCONSULTANTS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2016

FIRST ELEMENTS EUROCONSULTANTS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2016 FIRST ELEMENTS EUROCONSULTANTS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0072/00020716/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιημένος συνοπτικός λογαριασμός αποτελεσμάτων 3 Ενοποιημένος συνοπτικός ισολογισμός 4 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 εκεµβρίου 2008

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 εκεµβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 εκεµβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 εκεµβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4-6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα