ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αθήνα, 4 Απριλίου 2001 Αρ. Πρωτ / &ΠΚΠΣ788 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής των κρατών - µελών µε απώτερο στόχο την µείωση των διαφορών µεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών της Ένωσης. Στο Πρωτόκολλο σχετικά µε την οικονοµική και κοινωνική συνοχή που έχει προσαρτηθεί στην Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνεται η αποστολή της Κοινότητας να προωθήσει τη συνοχή και την αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών και ορίζεται ότι ένα Ταµείο Συνοχής θα συνεισφέρει οικονοµικά σε σχέδια για το Περιβάλλον και σε έργα υποδοµής κοινού ενδιαφέροντος στον τοµέα των Μεταφορών. Το Ταµείο Συνοχής ιδρύθηκε επίσηµα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1164/94 του Συµβουλίου της 14ης Μαΐου 1994 και ορίστηκε ότι η δράση του είναι συµπληρωµατική εκείνης των ιαρθρωτικών Ταµείων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των άλλων χρηµατοδοτικών µέσων και στοχεύει στην υποβοήθηση των λιγότερο εύπορων Κρατών Μελών. Επιλέξιµες χώρες για συνδροµή από το Ταµείο Συνοχής για την περίοδο αλλά και για την περίοδο είναι η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Το Ταµείο Συνοχής παρέχει χρηµατοδοτική συνδροµή σε έργα ή σε ανεξάρτητα από τεχνική και χρηµατοδοτική άποψη στάδια έργων ή σε οµάδες έργων που συνδέονται µε µία ορατή στρατηγική και σχηµατίζουν ένα συνεκτικό σύνολο και τα οποία συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τοµέα του περιβάλλοντος και στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων υποδοµής των µεταφορών. Το Ταµείο Συνοχής µπορεί επίσης να χορηγεί ενίσχυση για τη σύνταξη προπαρασκευαστικών µελετών που συνδέονται µε τα έργα και τη λήψη µέτρων τεχνικής υποστήριξης συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειών πληροφόρησης και δηµοσιότητας. Κανένα από τα προτεινόµενα προς ένταξη έργα, δεν µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Συνοχής και ταυτόχρονα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων Τµήµα Προσανατολισµού (ΕΓΤΠΕ) ή το Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ). Κατά την περίοδο το συνολικό ποσό των διαθεσίµων πιστώσεων ανήλθε σε 15,15 δισεκατοµµύρια ευρώ, από το οποία περίπου 3 δισεκατοµµύρια ευρώ διατέθηκαν στην Ελλάδα. Για την περίοδο ισχύει ο ιδρυτικός κανονισµός του Ταµείου όπως τροποποιήθηκε µε τους Κανονισµούς (ΕΚ) 1264 και 1265 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου Αν και ο ιδρυτικός κανονισµός του Ταµείου δεν τροποποιήθηκε ριζικά, τροποποιήθηκαν ορισµένες διατάξεις προκειµένου να ληφθούν υπόψη η εµπειρία από τη διαχείριση της περιόδου , η νέα µακροοικονοµική κατάσταση (εισαγωγή του ευρώ, πρόοδος της σύγκλισης), η βούληση να ενισχυθούν τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου, όσο και η ανάγκη απλούστευσης της δηµοσιονοµικής διαχείρισης, εξορθολογισµού της παρουσίασης των έργων και ένταξής τους σε µία στρατηγική προσέγγιση σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι στο παρελθόν. Για την Ελλάδα, το σύνολο των διαθεσίµων πόρων κατά την περίοδο , θα ανέλθει σε 3,1 δισεκατοµµύρια ευρώ (σε τιµές 1999) που θα ισοκατανεµηθούν στους δύο τοµείς παρέµβασης (Περιβάλλον & Μεταφορές) του Ταµείου Συνοχής.

2 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2.1. Προτεραιότητες παρέµβασης Οι παρεµβάσεις του Ταµείου Συνοχής στον τοµέα του Περιβάλλοντος εντάσσονται σε συνολικό σχέδιο δράσης µε στόχο αφ ενός την εφαρµογή των απαιτήσεων που θέτει το κοινοτικό δικαίο και αφ ετέρου την ουσιαστική κάλυψη των µεγάλων αναγκών της χώρας, όπως παρουσιάζονται στον Εθνικό σχεδιασµό. Οι παρεµβάσεις του Ταµείου Συνοχής λειτουργούν προσθετικά και συµπληρωµατικά µε τις αντίστοιχες παρεµβάσεις που αναλαµβάνονται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον και των επί µέρους Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Στον τοµέα του Περιβάλλοντος, το Ταµείο Συνοχής θα συγκεντρώσει τη χρηµατοδοτική του στήριξή στους παρακάτω τοµείς παρέµβασης: Ύδρευση µε πόσιµο νερό Αποχέτευση και καθαρισµό λυµάτων ιαχείριση των στερεών αποβλήτων. Παρά ταύτα είναι δυνατόν να εξεταστούν και άλλου είδους παρεµβάσεις όπως: αντιπληµµυρική προστασία, προστασία δασικών συστηµάτων, περιβαλλοντική αναβάθµιση και φυσική κληρονοµιά. Ανά τοµέα παρέµβασης, τα προτεινόµενα έργα θα πρέπει να εµπίπτουν στο συνολικό πλαίσιο δράσεων για την εφαρµογή των κοινοτικών οδηγιών Ύδρευση µε πόσιµο νερό Στον τοµέα παρέµβασης «Ύδρευση µε πόσιµο νερό» προτεραιότητα θα δοθεί στην εξασφάλιση των απαραίτητων υδατικών πόρων για πόσιµο νερό, σύµφωνα µε την οδηγία 60/2000/ΕΚ και των σχετικών οδηγιών της Ε.Κ. που καθορίζουν τις ποιοτικές απαιτήσεις. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι σε κάθε περίπτωση τα προτεινόµενα έργα θα πρέπει να βασίζονται σε διαχειριστικές µελέτες των υδατικών πόρων της περιοχής. Προτεραιότητα θα δοθεί στα µεγάλα οικιστικά κέντρα Αποχέτευση και καθαρισµός αστικών λυµάτων Στον τοµέα παρέµβασης «Αποχέτευση και καθαρισµός αστικών λυµάτων» βασική προτεραιότητα σύµφωνα µε τον Εθνικό Περιβαλλοντικό Σχεδιασµό είναι η κάλυψη του ελλείµµατος σε υποδοµές διαχείρισης αστικών λυµάτων (συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία) µε γενικό στόχο την προστασία των νερών και του περιβάλλοντος και τη στήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης. Ειδικότερος στόχος είναι η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και δικτύων αποχέτευσης, µε απόλυτη προτεραιότητα στις ευαίσθητες περιοχές ή/και σε ειδικές περιπτώσεις, βάσει κριτηρίων, δηµόσιας υγείας, τουριστικής ανάπτυξης ή πολιτιστικής ανάδειξης και σύµφωνα πάντα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων και όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την οδηγία 98/15/ΕΚ σε ότι αφορά ορισµένες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι αυτής. Πρωταρχικός στόχος, είναι η κάλυψη στο συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα, των αναγκών σε εγκαταστάσεις διαχείρισης λυµάτων, που σύµφωνα µε την οδηγία 91/271/ΕΟΚ ανήκουν στις πρώτες προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες έργων διαχείρισης αστικών λυµάτων, όπως αυτές καθορίζονται από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ είναι: α) ίκτυα Αποχέτευσης ίκτυα αποχέτευσης αστικών λυµάτων πρέπει να διαθέτουν : Έως : οι οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των κατοίκων εάν η διάθεση των λυµάτων γίνεται σε υδάτινο αποδέκτη που έχει χαρακτηριστεί ως ευαίσθητος. Έως : οι οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των κατοίκων. Έως : οι οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό από έως κατοίκους. β) Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Τα αστικά λύµατα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα, πρέπει πριν από την διάθεση τους να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία:

3 Έως : για απορρίψεις λυµάτων σε ευαίσθητες περιοχές από οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των κατοίκων, τα λύµατα πριν την απόρριψή τους πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία αυστηρότερη της δευτεροβάθµιας. Έως : για όλες τις απορρίψεις λυµάτων από οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των κατοίκων, πρέπει τα λύµατα πριν την απόρριψή τους να υποβάλλονται σε δευτεροβάθµια ή ισοδύναµη επεξεργασία. Έως : για όλες τις απορρίψεις λυµάτων από οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό από έως κατοίκους ή όταν τα λύµατα απορρίπτονται σε γλυκά ύδατα και σε εκβολές ποταµών από οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό από έως κατοίκους, πρέπει τα λύµατα πριν την απόρριψή τους να υποβάλλονται σε δευτεροβάθµια ή ισοδύναµη επεξεργασία. Έως : όταν τα λύµατα απορρίπτονται σε γλυκά ύδατα και σε εκβολές ποταµών από οικισµούς µε λιγότερο από 2000 κατοίκους ή όταν απορρίπτονται σε παράκτια ύδατα από οικισµούς µε λιγότερο από κατοίκους πρέπει τα λύµατα πριν την απόρριψή τους να υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία ιαχείριση στερεών αποβλήτων Στον τοµέα παρέµβασης «ιαχείριση στερεών αποβλήτων» η εθνική πολιτική, σε πλήρη εναρµόνιση µε την αντίστοιχη κοινοτική πολιτική για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, στηρίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές: Πρόληψη / µείωση της παραγωγής των αποβλήτων στην πηγή και µείωση της επικινδυνότητάς τους Μεγαλύτερη δυνατή επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση ή ανάκτηση χρήσιµων υλικών ή ενέργειας από τα απόβλητα Περιβαλλοντικά αποδεκτή τελική διάθεση των υπολειµµάτων Εγγύτητα των χώρων διαχείρισης των αποβλήτων στην πηγή παραγωγής τους (αµεσότητα) Αποκατάσταση / εξυγίανση των ρυπασµένων χώρων ώστε να επανενταχθούν στο περιβάλλον Χρήση των τεχνολογιών διαχείρισης, που είναι βιώσιµες οικονοµικώς και τεχνικώς, αλλά και πλέον αποτελεσµατικές όσον αφορά στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος (βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές) Με βάση τις παραπάνω αρχές αλλά και τις εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες για την προστασία της δηµόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος και τη βιώσιµη ανάπτυξη, οι γενικοί και µακροπρόθεσµοι στόχοι της διαχείρισης των αποβλήτων, είναι η περιβαλλοντικά ορθολογική διαχείριση όλων των κατηγοριών αποβλήτων και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος, όπου αυτό έχει ρυπανθεί ή µολυνθεί από απόβλητα. Στα πλαίσια της εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών 75/442/ΕΟΚ περί στερεών αποβλήτων όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91/156/ΕΟΚ και περί 91/689/ΕΟΚ περί επικίνδυνων αποβλήτων όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την οδηγία 94/31/ΕΚ, θα εντάσσονται µόνο έργα που έχουν περιληφθεί στον Εθνικό, Περιφερειακό ή/και Νοµαρχιακό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατανοµή πόρων Τα έργα περιβάλλοντος διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Μεγάλα έργα υπερτοπικής σηµασίας και Μικρότερα έργα τοπικής σηµασίας Από την συνολική κοινοτική συνδροµή που θα διατεθεί για τον τοµέα Περιβάλλον, 850 περίπου εκατοµµύρια ευρώ θα διατεθούν για µεγάλα έργα υπερτοπικής σηµασίας και 700 περίπου εκατοµµύρια ευρώ για µικρότερα έργα τοπικής σηµασίας. Μέχρι σήµερα προκειµένου να δεσµευτούν οι πόροι για το έτος 2000 στον Κοινοτικό προϋπολογισµό, έχουν υποβληθεί στο Ταµείο Συνοχής αιτήσεις αναλογούσης συνολικής κοινοτικής συνδροµής ύψους 410 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου για µεγάλα έργα υπερτοπικής σηµασίας. Τα έργα αυτά είναι κατά κανόνα συνεχιζόµενα έργα και έργα που η υποβολή τους για συγχρηµατοδότηση είχε αποτελέσει αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ Κοινοτικής και Ελληνικής πλευράς στα πλαίσια του προγραµµατισµού της περιόδου Το ποσοστό της κοινοτικής συνδροµής που παρέχεται από το Ταµείο Συνοχής για τα έργα τοπικής σηµασίας ανέρχεται κατά κανόνα σε 75%.

4 Όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, για έργα τοπικής σηµασίας που θα προταθούν από τις Υπηρεσίες ιαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, για συγχρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής, η διαθέσιµη κοινοτική συνδροµή ανέρχεται σε 500 εκατοµµύρια ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε προϋπολογισµό 666,7 εκατοµµύρια ευρώ ή 227,2 δις δρχ. περίπου. σε εκατοµµύρια ευρώ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ (%) Υποβληθείσες αιτήσεις για την 90, ,3 ολοκλήρωση εγκεκριµένων έργων τοπικής σηµασίας της προηγούµενης περιόδου του Ταµείου Συνοχής. Υποβληθείσες αιτήσεις νέων 103, ,7 έργων τοπικής σηµασίας για τη νέα περίοδο του Ταµείου Συνοχής (Κουρουπητός κ.α.). ιαθέσιµοι πόροι, για έργα 666, ,0 τοπικής σηµασίας που θα προταθούν από τις Περιφέρειες. ΣΥΝΟΛΟ 861,2 649,0 Σηµειώνεται ότι επιπλέον των ανωτέρω, κοινοτική συνδροµή ύψους 50 περίπου εκατοµµύριων ευρώ θα διατεθεί για συγχρηµατοδότηση ειδικών έργων όπως αντιπληµµυρικά, έργα δασικής προστασίας, έργα περιβαλλοντικής αναβάθµισης και φυσικής κληρονοµιάς. 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των αναπτυξιακών παρεµβάσεων στη χώρα µας αλλά και οι αυξηµένες απαιτήσεις των νέων Κανονισµών των ιαρθρωτικών Ταµείων επέβαλαν την υιοθέτηση ενός νέου συστήµατος διοίκησης και διαχείρισης του Γ Κ.Π.Σ όπως παρουσιάζεται στο Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 / τ. Α / ), «Για τη ιαχείριση, την Παρακολούθηση και τον Έλεγχο του Γ Κ.Π.Σ και άλλες διατάξεις» ιαδικασία υποβολής αιτηµάτων συνδροµής από τους ενδιαφερόµενους φορείς Τα αιτήµατα συνδροµής για συγχρηµατοδότηση έργων από το Ταµείο Συνοχής θα υποβάλλονται από τους φορείς υλοποίησης κατ αρχήν στις αντίστοιχες Υπηρεσίες ιαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Συγκεκριµένα, τα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας λυµάτων και διαχείρισης απορριµµάτων που εκτελούνται από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθµίδας ή Υπηρεσίες της Περιφέρειας ή Νοµικά Πρόσωπα που ιδρύονται και εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς θα υποβάλλονται στις Υπηρεσίες ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Περιφερειών, ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή στην οποία αυτά εκτελούνται. Όλα τα άλλα έργα Περιβάλλοντος εκτός των αναφεροµένων στην παραπάνω παράγραφο θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία ιαχείρισης των Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον» του ΥΠΕΧΩ Ε. Οι Αιτήσεις Συνδροµής (Τυποποιηµένο Έντυπο που αποτελείται από το βασικό έντυπο αίτησης και τα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) που θα διατίθονται: - από τις αρµόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες ιαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και - από το ΥΠΕΘΟ, /νση ιαχείρισης και Παρακολούθησης Κοινοτικών Προγραµµάτων, Τµήµα ιαχείρισης Ταµείου Συνοχής θα πρέπει να υποβάλλονται από τους φορείς υλοποίησης, στις αρµόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες ιαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων πλήρως συµπληρωµένες.

5 Κάθε Αίτηση Συνδροµής πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη έκθεση, η οποία περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή του έργου και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία, συµπεριλαµβανοµένων: Μελετών Τεχνικοοικονοµικής Σκοπιµότητας ή Προπαρασκευαστικών Μελετών Χαρτών µε τη χωροθέτηση του έργου Ανάλυσης Ωφελειών Κόστους και Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης Υποστηρικτικών κειµένων Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Παράρτηµα Ι) Υποστηρικτικών κειµένων ηµοσίων Συµβάσεων Οποιουδήποτε άλλου συνοδευτικού εγγράφου ανάλογα µε τη φύση του έργου όπως καθορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του εντύπου της Αιτήσεως Συνδροµής. Τα προτεινόµενα µεµονωµένα προς ένταξη έργα θα πρέπει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Ταµείου Συνοχής, να έχουν κατά κανόνα προϋπολογισµό άνω των 10 εκατοµµυρίων ευρώ. Ωστόσο δίνεται η δυνατότητα συγκέντρωσης µεµονωµένων έργων κατά οµάδες, στις περιπτώσεις εκείνες που πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισµός 1265/99/ΕΚ (να βρίσκονται στην ίδια περιοχή, να εκτελούνται κατ εφαρµογή ενός συνολικού σχεδίου για την εν λόγω περιοχή και να επιβλέπονται από φορέα επιφορτισµένο µε το συντονισµό και την παρακολούθηση της οµάδας) ώστε ο συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός της οµάδας έργων να είναι άνω των 10 εκατοµµυρίων ευρώ Αξιολόγηση αιτηµάτων - επιλογή έργων Σύµφωνα µε το Ν. 2860/2000 η κατ αρχήν αξιολόγηση των αιτηµάτων συγχρηµατοδότησης έργων από το Ταµείο Συνοχής θα γίνεται από τις προαναφερθείσες Υπηρεσίες ιαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Οι αρµόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες ιαχείρισης θα εξετάζουν τις αιτήσεις συνδροµής έργων µε βάση τα παρακάτω γενικά και ειδικά κριτήρια: Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Όλα τα υποβαλλόµενα, στις αρµόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες ιαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, για χρηµατοδότηση έργα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω γενικά κριτήρια: Επιλεξιµότητα του έργου σύµφωνα µε τους τοµείς παρέµβασης και προτεραιότητας. Προτεραιότητα θα δοθεί στις προτεινόµενες παρεµβάσεις που εµπίπτουν στο συνολικό πλαίσιο δράσεων για την εφαρµογή των κοινοτικών οδηγιών που αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 2 της παρούσας εγκυκλίου. Ειδικά τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων θα πρέπει υποχρεωτικά να εντάσσονται στον εγκεκριµένο Εθνικό, Περιφερειακό ή/και Νοµαρχιακό Σχεδιασµό. Ωριµότητα έργου. Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι η αυστηρότητα του Κανονισµού ως προς τις εκταµιεύσεις πόρων και ο κίνδυνος οριστικής απώλειας εγκεκριµένων πόρων σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, υπαγορεύουν την ανάγκη για υψηλό βαθµό ωριµότητας των προτεινόµενων έργων. Θα πρέπει συνεπώς να υπάρχουν στον φάκελο του έργου οι απαραίτητες µελέτες, οι προβλεπόµενες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και γενικότερα όλες εκείνες οι άδειες και λοιπές τυπικές προϋποθέσεις που καθιστούν δυνατή την άµεση έναρξη υλοποίησης των έργων. Τα έργα πρέπει να ολοκληρώνονται σύµφωνα µε το αναγραφόµενο στην εγκριτική απόφαση οικονοµικό και φυσικό αντικείµενο και µέσα στους προβλεπόµενους χρόνους. Συµβατότητα του έργου µε τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές και ιδίως όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τους κανόνες για τον ανταγωνισµό και τις δηµόσιες συµβάσεις. Σκοπιµότητα έργου (οικονοµική βιωσιµότητα και κοινωνικό όφελος) Πληρότητα έργου. Β. ΕΙ ΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Β1. Για έργα «Ύδρευσης µε πόσιµο νερό» κατά την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων συνδροµής από αρµόδιες Υπηρεσίες ιαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, θα δοθεί προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των µεγάλων οικιστικών κέντρων. Β2. Για έργα «Αποχέτευσης και καθαρισµού αστικών λυµάτων» οι αρµόδιες Υπηρεσίες ιαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων κατά την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων

6 συνδροµής, θα λαµβάνουν υπόψη πέραν των γενικών κριτηρίων και τα παρακάτω πρόσθετα ειδικά κριτήρια, χωρίς όµως να αναιρούνται οι προτεραιότητες της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ: Εξυπηρετούµενος πληθυσµός. Επιλέγονται κατά προτεραιότητα λύσεις που εξυπηρετούν περισσότερους κατοίκους και µεγάλα αστικά κέντρα. ίνεται κατ αρχήν προτεραιότητα σε έργα περιβαλλοντικής υποδοµής στις πρωτεύουσες νοµών. Ευαισθησία του αποδέκτη σαν καθοριστικό στοιχείο για το απαιτούµενο επίπεδο καθαρισµού ιασφάλιση της δηµόσιας υγείας. ίνεται προτεραιότητα σε έργα που αντιµετώπισή τους συµβάλλει στην αντιµετώπιση προβληµάτων δηµόσιας υγείας. Χαρακτήρας της περιοχής. ίνεται προτεραιότητα σε έργα που εξυπηρετούν περιοχές µε υψηλή τουριστική ανάπτυξη και ιδιαίτερη πολιτιστική αξία, σε έργα που εξυπηρετούν πόλους συγκέντρωσης πληθυσµού για εσωτερική αναψυχή η σε έργα που εξυπηρετούν προβληµατικές ενδεχοµένως περιοχές οι οποίες δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια άλλη κατηγορία. Αξιοποίηση υφισταµένων υποδοµών. Προτεραιότητα δίνεται σε έργα, η υλοποίηση των οποίων θα συµπληρώσει, αναβαθµίσει ή αξιοποιήσει υφιστάµενες υποδοµές ούτως ώστε να αποτελέσουν ένα ολοκληρωµένο και λειτουργικό σύνολο. ιανοµαρχιακή συνεργασία. Έργα τα οποία προωθούν τη διανοµαρχιακή συνεργασία θα θεωρούνται ως έχοντα µεγαλύτερη προτεραιότητα. Β3. Για έργα «ιαχείρισης στερεών αποβλήτων» οι αρµόδιες Υπηρεσίες ιαχείρισης κατά την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων συνδροµής, θα λαµβάνουν υπόψη πέραν των γενικών κριτηρίων και τα παρακάτω πρόσθετα ειδικά κριτήρια, χωρίς όµως να αναιρείται ο Σχεδιασµός σε Εθνικό, Περιφερειακό ή/και Νοµαρχιακό επίπεδο: Εξυπηρετούµενος πληθυσµός. Απόλυτη προτεραιότητα θα δοθεί στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ευαισθησία της περιοχής ιασφάλιση της δηµόσιας υγείας Τουριστική ανάπτυξη ιανοµαρχιακή συνεργασία. Μετά την κατ αρχήν αξιολόγηση των αιτηµάτων από τις Υπηρεσίες ιαχείρισης, οι φάκελοι µαζί µε τις εκθέσεις αξιολόγησης θα διαβιβάζονται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, το οποίο εκπροσωπεί τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταµείο Συνοχής. Με βάση την αξιολόγηση του συνόλου των προτάσεων που θα υποβάλλονται απ όλες τις Υπηρεσίες ιαχείρισης και τους διαθέσιµους πόρους, το ΥΠΕΘΟ θα προβαίνει στην τελική επιλογή των προτάσεων έργων για συγχρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής, τις οποίες θα υποβάλλει στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Παρακολούθηση εγκεκριµένων έργων Για κάθε έργο, του οποίου εγκρίνεται η χρηµατοδότηση, εκδίδεται ειδική απόφαση από το Ταµείο Συνοχής που περιέχει λεπτοµερείς κανόνες (δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης) που διέπουν την εκτέλεσή του. Οι εγκριτικές αποφάσεις καθορίζουν το ποσό της χρηµατοδοτικής στήριξης, το προς εκτέλεση φυσικό αντικείµενο, την περίοδο επιλεξιµότητας των δαπανών καθώς και τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των έργων. Αιτήµατα τροποποίησης δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει ν αφορούν αύξηση οικονοµικού αντικειµένου. Η παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των έργων, ο έλεγχος του πρώτου επιπέδου και κυρίως η κανονικότητα, η συµβατότητα µε τις κοινοτικές πολιτικές, η τήρηση

7 των υποχρεώσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας καθώς και η τήρηση άλλων υποχρεώσεων των τελικών δικαιούχων γίνεται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Η παρακολούθηση των έργων γίνεται στο πλαίσιο των συσκέψεων των αντίστοιχων Επιτροπών Παρακολούθησης. Η συνολική παρακολούθηση καθώς και τα οριζόντια θέµατα που αφορούν το Ταµείο Συνοχής εξετάζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ταµείου Συνοχής. Η πληροφόρηση σχετικά µε τα στοιχεία της πρότασης και της έγκρισης καθώς και τα στοιχεία παρακολούθησης και ελέγχου καταχωρούνται στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΥΠΕΘΟ (Εργόραµα) για το οποίο αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν µε µελλοντική εγκύκλιο. 4. ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Οι αποδέκτες της εγκυκλίου, καλούνται να ενηµερώσουν σχετικά τους αρµόδιους φορείς (Ο.Τ.Α,.Ε.Υ.Α, Νοµαρχίες κ.α.) για την υποβολή αιτηµάτων συγχρηµατοδότησης από το Ταµείο Συνοχής έργων που πληρούν τα καθοριζόµενα από την εγκύκλιο κριτήρια και να διαθέτουν στους ενδιαφερόµενους το σχετικό έντυπο υλικό. Στα πλαίσια του προγραµµατισµού των έργων για συγχρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής και προκειµένου να γίνουν οι αναλογούσες για το έτος 2001 δεσµεύσεις, πρέπει οι σχετικές προτάσεις να υποβληθούν στο ΥΠΕΘΟ µέχρι 31 Μαΐου Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να απευθύνεστε στο ΥΠΕΘΟ, /νση ιαχείρισης & Παρακολούθησης Κοινοτικών Προγραµµάτων, Τµήµα ιαχείρισης Ταµείου Συνοχής, τηλ: , , Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας Χρήστος Αστ. Πάχτας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Πρωτ ΕΥ &ΠΤΣ1843

Αθήνα, Πρωτ ΕΥ &ΠΤΣ1843 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (2 ος ΚΥΚΛΟΣ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (2 ος ΚΥΚΛΟΣ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (2 ος ΚΥΚΛΟΣ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (2 ος ΚΥΚΛΟΣ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ ΕΥΔ&ΠΤΣ 723

Αθήνα, Αρ. Πρωτ ΕΥΔ&ΠΤΣ 723 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ : ΕΥ &Π Ταµείου Συνοχής ΑΘΗΝΑ. Υποβολή προτάσεων έργων στον τοµέα του περιβάλλοντος για το Ταµείο Συνοχής

ΚΟΙΝ : ΕΥ &Π Ταµείου Συνοχής ΑΘΗΝΑ. Υποβολή προτάσεων έργων στον τοµέα του περιβάλλοντος για το Ταµείο Συνοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2003 Αρ. Πρωτ. : 4002 Πληρ. Τηλ. FAX e-mail: /νση Τ.Κ. Βαγγέλης Βιδάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες : Τηλ.: Fax: e-mail: Τρύφωνας Χατζηιωάννου 2313 321722 2313 321701-02 txatzioannou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 15/7/2009 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΕΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΕΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΕΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΟΣ 6 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΔΕΥΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΔΑΚΟΥ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΕΣ Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7- «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» (ΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7- «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» (ΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7- «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» (ΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 1 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΕΣ Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 28/02/05 Α.Π.: 1989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη : 05-05-06 Α.Π.: 5653 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 19-05-2010 Αρ.Πρωτ.: 4003 Κωδικός Πρόσκλησης: 49 Πληρ. : Κρανάς Βασίλειος ΠΡΟΣ: Τηλ. : 231 33 21 754 Fax: : 231 33 21 701-02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 19-09-2006 Α.Π.: 12575 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΜΕΤΡΟ 3.4 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 02/06/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 4303 Πληρ.: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλ.: 2313 321723 Fax: 2313 321701-2 e-mail: cedippidi@mou.gr ΠΡΟΣ : Κωδικός Πρόσκλησης: 46 1. ΝΑ Χαλκιδικής 2. ΝΑ Θεσσαλονίκης ΑΝΟΙΧΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο απόφασης ένταξης πράξης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΚΠΣ , σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 2860/2000.

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο απόφασης ένταξης πράξης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΚΠΣ , σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 2860/2000. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 7 Ιουνίου 2001 ΓENIKH ΓΡΑΜΜATEIA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Π. 18527 / ΓΔΑΠΠΠΔΕ 156 KΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θέμα: Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 2 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 24 Ιουνίου 2010 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ιάταξη Η Επιτροπή Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 3 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 3 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 3 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πρόταση Αναθεώρησης ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Από τη αρχή του χρόνου έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της τελικής αναθεώρησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 14.05.2010 Αρ.Πρωτ.: 3916 Κωδικός Πρόσκλησης: 047 πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Νικόλαος Γιαννάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» Παρουσίαση ενεργών προσκλήσεων του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» Παρουσίαση ενεργών προσκλήσεων του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 Παρουσίαση ενεργών προσκλήσεων του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 Ηράκλειο, 23 Δεκεμβρίου 2015 Ενεργές Προσκλήσεις Π/Υ (Δ/Δ) Δικαιούχοι ΕΚΤ-04 Δράση 8.v.1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 27/2/2007 Α.Π.: 2550 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28-11-2000 E(2000)3405 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28-11-2000 σχετικά µε την έγκριση του κοινοτικού πλαισίου στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2 Νοεµβρίου 2001 Α.Π.: 3066 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΜΕΤΡΟ 3.4 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 26-X-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 26-X-2007 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 26-X-2007 E (2007) 5337 ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26-X-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος κοινοτικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 15/2/2005 Α.Π.:1541 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 20/10/2006 Α.Π.:14438 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» : «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Εκτιµήσεων πληρωµών µέχρι και προβλεπόµενων δαπανών για το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων 2009

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Εκτιµήσεων πληρωµών µέχρι και προβλεπόµενων δαπανών για το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα,14 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρ. 32505 / Ε 4609 Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.10 : «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία: 31-8- 2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2160 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-03-2001 Ε(2001)44 ΝΑ ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-03-2001 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία: 31-08- 2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2158 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ:

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ. : 264 41 Τ.Θ. : 2502 Πληροφορίες : Αντώνης Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Σάκη Καράγιωργα 22 Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Πληροφορίες : ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΚΙΛΗΣ Τηλέφωνο : 2281360800 Fax : 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 8/3/2006 Α.Π.: 2798 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Δ.Κολιός Π.Καραγεώργος Τηλέφωνο : 2231350926

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη 02-11-07 ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 16852 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ : 1264/Β/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο:

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: 3 η 7.7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα 7-9-05 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- Αριθ. Πρωτ: 7751 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Βορείου Αιγαίου 2000-2006 Ηµεροµηνία: 21/10/2003 Α.Π.: ΟΙΚ.

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Βορείου Αιγαίου 2000-2006 Ηµεροµηνία: 21/10/2003 Α.Π.: ΟΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Βορείου Αιγαίου 2000-2006 Ηµεροµηνία: 21/10/2003 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 2.12.004 ΕΠ, 2.12.005 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ηµεροµηνία: 8-4-2003 Α.Π.: 1962 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ηµεροµηνία: Α.Π.: 13680/Α2/4

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ηµεροµηνία: Α.Π.: 13680/Α2/4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργων περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Παρουσίαση έργων περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας. Π.Ψωνόπουλος Στέλεχος Ε.Υ..

Παρουσίαση έργων περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Παρουσίαση έργων περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας. Π.Ψωνόπουλος Στέλεχος Ε.Υ.. Παρουσίαση έργων περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Β Κ.Π.Σ. Άξονας Περιγραφή Μέτρο Περιγραφή 003 Βελτίωση Βασικών Υποδοµών Αστικών Κέντρων και Ποιότητας Ζωής 003 ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: 3692 /

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: 3692 / ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 3.3 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: 3692 / 14.04.05 Τίτλος πράξης: α/α πρότασης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πόλη: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες : Τηλ.: Fax: e-mail: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Λ. Γεωργικής Σχολής 65, Πυλαία Θεσσαλονίκη 570 01 Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης »

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Θεσσαλονίκη ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 13864

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Θεσσαλονίκη ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 13864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Θεσσαλονίκη 11-11-05 ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 13864 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 30/4/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 3500 Πληρ.: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλ.: 2313 321723 Fax: 2313 321701-2 e-mail: cedippidi@mou.gr Κωδικός Πρόσκλησης: 45 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΓΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακό Συµβούλιο Νοτίου Αιγαίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 Ενηµέρωση για το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη, 30-04-08 Αρ.Πρωτ.: 7382 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Περιφερειακό Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πόλη: Ταχ..Kώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2)

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2) ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ.ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ.1.ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231 33 217 01-02 cedippidi@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα