ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνο : Αριστοτέλους 17 : Αθήνα : : Α. Θεοχάρη : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1. Όλες τις Νομ. Αυτοδιοικήσεις Δ/νσεις Υγείας, Δημ. Υγιεινής, Δ/νσεις Προστασίας Καταναλωτή, κ.λ.π 2. Όλα τα Επαρχεία Τμήματα, Γραφεία Υγιεινής ΘΕΜΑ: «Τήρηση υγειονομικών διατάξεων για την διάθεση υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος κ.λ.π., σε συνάρτηση με την εφαρμογή διατάξεων των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.λ.π.» Σχετ. : α) H Ε1β/221/ (ΦΕΚ 138/τ.β./ ) Υγειονομική Διάταξη (Υ.Δ.) όπως έχει τροποποιηθεί με τις Γ1/17831/71 (ΦΕΚ 986Β), Γ4/1305/74 (ΦΕΚ 801Β) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ / (ΦΕΚ 2089Β) όμοιες για τη διάθεση υγρών αποβλήτων και οι σχετικές εγκύκλιοι (Α5/4690/ΕΓΚ.62/ , Υ2/1811/ , ΔΥΓ2/87127/ ,Υ2/3633/ , κ.λ.π.) β) Το Π.Δ. 79/ (ΦΕΚ 95/τ.α./ ), αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης γ) Η Κ.Υ.Α. με αρ. 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/τ.β./ ) Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, σε εναρμόνιση οδηγίας της ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ 19661/1982/ (ΦΕΚ 1811 Β/ ) & 48392/939/ (ΦΕΚ 405 Β/ ) όμοιες δ) Η ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β) μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός διαχείρισης ε) Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/τ.α./ ) για την προστασία του περιβάλλοντος στ) Ο ΑΝ 2520/1940 (ΦΕΚ 273 Α/ ) περί υγειονομικών διατάξεων ζ) Η ΚΥΑ 69269/90 (ΦΕΚ 678/τ.β./ ) "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/86", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει η) Η Κ.Υ.Α. με αρ /725/2006 ( ΦΕΚ 383/τ.β./ ) Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων θ) Η Υ2/96254/ εγκύκλιός μας και το ΔΥ2/34094/ έγγραφό μας ι)τα με αρ. πρωτ. ΥΠ/356/5-3-09, οικ. 445/ , Οικ. 868/ , 892/31/ των Δ/νσεων Υγείας των ΝΑ Πρέβεζας, Σερρών, Ιωαννίνων, ΝΑ Αθηνών Πειραιώς αντίστοιχα ια) Το με αρ. πρωτ / έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ για Νομ. Άδεια αποβλήτων σε αποχετευτικά δίκτυα Με αφορμή τα σχετικά (ι) έγγραφα των Υπηρεσιών Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, αναφορικά με μελέτες επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος, κ.λ.π. και οχλήσεις ενδιαφερομένων διαπιστώθηκε, ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει εκδώσει το σχετικό (β) Π.Δ., στο άρθρο 5 του οποίου προβλέπεται προκειμένου να χορηγηθεί αριθμός καταχώρησης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ΝΑ στις επιχειρήσεις τροφίμων, όπως αναλυτικότερα αυτές αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2α του ιδίου Π.Δ, να υποβάλλεται μεταξύ των άλλων και προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης από τις

2 αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου αυτές απαιτούνται. Δεδομένου όμως ότι : 1. Το Υπουργείο μας, σε εκτέλεση του σχετικού (στ), έχει εκδόσει την Ε1β/221/65 Υγειονομική διάταξη με την οποία ρυθμίζονται θέματα επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων και η εφαρμογή της οποίας ανατίθεται στα οικεία υγειονομικά όργανα των Ν.Α. Μετά την έκδοση της ΚΥΑ 13588/725/2006 (αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ) και την ΔΥΓ2/87127/ εγκύκλιό μας, η Υ.Δ. Ε1β/221/65 εφαρμόζεται μόνο για τα μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα ως αναλυτικότερα εμφαίνεται κατωτέρω (με την επισήμανση ότι για τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων ως επικινδύνων κρίνεται αναγκαία η συνεργασία των Υπηρεσιών Υγείας με τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος) Διάθεση Επιφανειακά (Υδάτινος αποδέκτης ή έδαφος) Υπέδαφος ή στεγανές δεξαμενές Αποχετευτικό δίκτυο Ε1β/221/65 Υ.Δ. : Διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων εξαιρουμένων των επικίνδυνων Απαιτήσεις έγκριση μελέτης από την Υγειονομική Υπηρεσία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και από άλλη ενδιαφερόμενη υπηρεσία των ΝΑ (π.χ. Περιβάλλοντος, Κτηνιατρικής υπηρεσίας, κ.λ.π) και μετά την κατασκευή των έργων, χορήγηση άδειας διάθεσης από τον οικείο Νομάρχη έγκριση της μελέτης όπως στην προηγούμενη περίπτωση και μετά την κατασκευή των έργων, χορήγηση άδειας διάθεσης από την οικεία Πολεοδομία Ειδικότερα για την διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων υπεδαφίως ή σε στεγανές δεξαμενές απαιτείται άδεια, που χορηγείται από την Πολεοδομία, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1.2, ή από τυχόν άλλη αρχή αρμόδια για την έγκριση της μελέτης κατασκευής των έργων εξ ων προέρχονται τα απόβλητα, μετά όμως από έγκριση, της απαιτούμενης από το άρθρο 14 παρ. 2 της (α) σχετικής Υ.Δ., μελέτης διάθεσης από την υγειονομική υπηρεσία, εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων, που δεν διαθέτουν βιομηχανικά απόβλητα, αλλά μόνο λύματα από το προσωπικό λειτουργίας τους, για τις οποίες η έγκριση της μελέτης διάθεσης ενεργείται απ ευθείας από την υπηρεσία (Πολεοδομία, κ.λ.π.), που έχει την αρμοδιότητα έγκρισης της μελέτης κατασκευής αυτών των έργων. Η διάθεση σε στεγανές δεξαμενές αποτελεί προσωρινή αποθήκευση των υγρών αποβλήτων προκειμένου να τύχουν τελικής διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 11 της σχετικής (α). Εξυπακούεται ότι για όλες τις θέσεις διάθεσης, που καθορίζονται στο άρθρο 11 της (α) σχετικής Υ.Δ., πρέπει να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις από τις σχετικές (γ), (δ) και (ζ) διατάξεις (ΕΠΟ, άδεια μεταφοράς, άδεια διάθεσης ή επαναχρησιμοποίησης), αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ, ή στην περίπτωση, που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω ΚΥΑ, να έχουν ληφθεί οι αδειοδοτήσεις της σχετικής (α). Τήρηση των προβλεπομένων από τον κανονισμό του δικτύου (λ.χ άδεια σύνδεσης από ΔΕΥΑ) χωρίς να απαιτείται έγκριση μελέτης από την Υγειονομική Υπηρεσία των ΝΑ. Το αποχετευτικό δίκτυο είναι τεχνική κατασκευή και προορίζεται για την συλλογή και μεταφορά των υγρών αποβλήτων σε Κεντρικό Σταθμό Επεξεργασίας για τελική επεξεργασία και διάθεση σε φυσικό αποδέκτη. Το δίκτυο σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί φυσικό αποδέκτη και συνεπώς δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της σχετικής (α). Υπενθυμίζεται ότι τα υγρά απόβλητα κατά προτεραιότητα απορρίπτονται σε υφιστάμενα αποχετευτικά δίκτυα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 της (α) σχετικής Υ.Δ., και μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δίκτυο επιτρέπεται μεμονωμένα η αυτοτελής και πλήρης διαχείριση των αποβλήτων, μέχρις της κατασκευής δικτύου από τους οικείους ΟΤΑ, σύμφωνα με την παρ.2 του ιδίου άρθρου.

3 Όσον αφορά τις δραστηριότητες που δεν παράγουν υγρά βιομηχανικά απόβλητα εφαρμόζεται η Α5/3351/80 εγκύκλιος, σύμφωνα με την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στη Νομαρχία συνοπτική έκθεση με στοιχεία για τις συνθήκες λειτουργίας της μονάδας (παραγωγική διαδικασία, πρώτες ύλες, τελικά προϊόντα, ποιοτικές και ποσοτικές εκτιμήσεις, κ.λ.π.) μαζί με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν παράγονται υγρά απόβλητα κατά τη λειτουργία της. Εάν από την εξέταση της έκθεσης και στη συνέχεια την επιτόπια έρευνα στο χώρο της μονάδας, εφόσον αυτή λειτουργεί, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες τοπικές υπηρεσίες, επιβεβαιωθεί ότι δεν παράγονται υγρά απόβλητα, μπορεί να χορηγηθεί σχετική βεβαίωση για τις προβλεπόμενες ή υφιστάμενες συνθήκες λειτουργίας. Εξυπακούεται ότι η μη παραγωγή υγρών αποβλήτων θα αποδεικνύεται και στην υποβαλλόμενη ΜΠΕ, ΕΠΟ κ.λ.π., σε εφαρμογή της ΚΥΑ 69269/90, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 2. Σε εφαρμογή της σχετικής (γ) ΚΥΑ, η οποία έχει εκδοθεί σε εναρμόνιση κοινοτικών οδηγιών, αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ, και ως μεταγενέστερη υπερισχύει της Ε1β/221/65 για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, εφαρμόζονται ανάλογα με τον τρόπο διάθεσης τα εξής: ΚΥΑ 5673/400/97 : Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (& βιομηχανικών προσομοιαζόντων με αστικά λύματα / Παρ. ΙΙΙ) Διάθεση Απαιτήσεις Εφαρμογή του άρθρου 9 της σχετικής (γ), με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εγκαταστάσεις με ρυπαντικό φορτίο μεγαλύτερο ή ίσο 4000 ισοδυνάμου πληθυσμού (Ι.Π.) (4000Χ60gr BOD 5 /ημέρα = 240 KgrBOD 5 /ημέρα) Απευθείας διάθεση σε Υδάτινο Αποδέκτη Βιομηχανικών αποβλήτων προσομοιαζόντων με αστικά λύματα Η διαδικασία που προβλέπεται σε εφαρμογή του άρθρου αυτού είναι: καθορισμός ανώτατης τάξης χρήσης νερών από το Νομάρχη σύμφωνα με το άρθρο 6 της (α) σχετικής Υ.Δ. 1, σε συσχέτιση με τα προβλεπόμενα για ευαίσθητες ή λιγότερο ευαίσθητες περιοχές καθώς και τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.3199/2003 (Προστασία και διαχείριση υδάτων) έγκριση περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο) μετά την κατασκευή των έργων χορήγηση οριστικής άδειας από τον οικείο Νομάρχη μετά από κοινή εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών Περ/ντος και Υγιεινής του Νομού, και γνώμη του οικείου ΟΤΑ στην περιοχή του οποίου βρίσκεται ο υδάτινος αποδέκτης και της Τ.Υ.Δ.Κ. του Νομού (ύστερα από υποβολή μελέτης σχεδιασμού και λειτουργίας της σχετικής εγκατάστασης, η οποία θα πρέπει να συνάδει με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί και μετά τον σχετικό έλεγχο) 1 Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή του άρθρου 6 της (α) σχετικής έχει καταργηθεί κι εφόσον απαιτηθεί συνδρομή συλλογικού οργάνου για την έκδοση της εν λόγω Νομαρχιακής απόφασης, αυτό μπορεί να συγκροτηθεί σε εφαρμογή διατάξεων λειτουργίας των υπηρεσιών των ΝΑ

4 Εφαρμογή του άρθρου 8 της σχετικής (γ) Αποχετευτικό δίκτυο Διάθεση σε υδάτινο αποδέκτη ή επαναχρησιμοποίηση από Σταθμούς Επεξεργασίας αστικών λυμάτων Η διαδικασία που προβλέπεται σε εφαρμογή του άρθρου αυτού είναι: Για την απόρριψη υγρών αποβλήτων σε αποχετευτικό δίκτυο προκαταρκτική επεξεργασία των υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων (βιομηχανικά λύματα) τηρώντας τον Κανονισμό λειτουργίας του Δικτύου, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια ή πιστοποιητικό σύνδεσης από τον οικείο φορέα δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης (ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, κ.λ.π.). Ως αποχετευτικό δίκτυο ορίζεται το σύστημα των αγωγών που συλλέγει και διοχετεύει τα αστικά λύματα σε Σταθμό Επεξεργασίας για τελική επεξεργασία και διάθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της (γ) σχετικής Για την απόρριψη υγρών αποβλήτων σε αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙΠΕ απαιτείται προκαταρκτική επεξεργασία προκειμένου να χορηγηθεί ΕΠΟ. Και στην περίπτωση αυτή τα συλλεγόμενα με το αποχετευτικό δίκτυο υγρά απόβλητα μεταφέρονται σε Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας για τελική επεξεργασία και διάθεση σε φυσικό αποδέκτη. Για την Κεντρική αυτή μονάδα απαιτείται αδειοδότηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη (α) σχετική ΥΔ (έγκριση μελέτης, άδεια διάθεσης) Εφαρμογή του άρθρου 10 της σχετικής (γ) Η διαδικασία που προβλέπεται σε εφαρμογή του άρθρου αυτού είναι: καθορισμός ανώτατης τάξης χρήσης νερών από το Νομάρχη σύμφωνα με το άρθρο 6 της (α) σχετικής Υ.Δ. σε συσχέτιση με τα προβλεπόμενα για ευαίσθητες ή λιγότερο ευαίσθητες περιοχές καθώς και τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.3199/2003 έγκριση περιβαλλοντικών όρων κατ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.1650/86. μετά την κατασκευή των έργων χορήγηση άδειας που χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη μετά από κοινή εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών Περ/ντος και Υγιεινής του Νομού (ύστερα από υποβολή μελέτης σχεδιασμού και λειτουργίας του σχετικού σταθμού επεξεργασίας, η οποία θα πρέπει να συνάδει με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί και μετά τον σχετικό έλεγχο) 3. Η αρμοδιότητα της εφαρμογής των υγειονομικών διατάξεων έχει μεταβιβαστεί στις Υπηρεσίες Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 4. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων γίνεται σε εφαρμογή της (δ) σχετικής ΚΥΑ, σε εναρμόνιση κοινοτικών οδηγιών, αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ και άλλων ειδικών διατάξεων για την διαχείριση υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης αρμοδιότητας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς ουσιαστική εμπλοκή των υπηρεσιών υγιεινής ΝΑ 5. Οι υγειονομικές διατάξεις που εκδίδει ο Υπουργός Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης στις περιπτώσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος συνυπογράφονται σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 1650/86 με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 2520/1940 και από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και για το λόγο αυτό για την αποτελεσματική εφαρμογή τους κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η αναγκαιότητα συνεργασίας των Υπηρεσιών Υγείας και Περιβάλλοντος Λαμβάνοντας υπόψη ακόμη ότι το Υπουργείο μας έχει ρυθμίσει την διαχείριση των υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων σε αποκεντρωμένο επίπεδο Αυτοδιοίκησης β βαθμού, διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή του άρθρου 5 του ΠΔ 79/2007, διενεργείται από τις Υπηρεσίες Υγιεινής των ΝΑ, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες (Περ/ντος, Κτηνιατρική, κ.λ.π.), όπως προβλέπει η κείμενη υγειονομική νομοθεσία και συγκεκριμένα όπως συνοπτικά αναφέρεται παρακάτω:

5 Δεν απαιτείται η αναφερόμενη στην Υ.Δ. Ε1β/221/65 έγκριση μελέτης από τις Υπηρεσίες Υγιεινής των ΝΑ για όλες τις περιπτώσεις που διέπονται από την ΚΥΑ 5673/400/97 Απαιτείται η αναφερόμενη στην Υ.Δ. Ε1β/221/65 έγκριση μελέτης από τις Υπηρεσίες Υγιεινής των ΝΑ 1. Στις περιπτώσεις που τα υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα διατίθενται σε αποχετευτικά δίκτυα (ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΒΙΠΕ, κ.λ.π.), με την προϋπόθεση ότι το αποχετευτικό δίκτυο καταλήγει σε ανάλογο σταθμό επεξεργασίας, που έχει λάβει την αντίστοιχη άδεια διάθεσης από τον οικείο Νομάρχη (σχετικές (α) & (γ)), ώστε τα τελικώς διατιθέμενα απόβλητα να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με σκοπό την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα. 2. Στις περιπτώσεις που τα υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα ρυπαντικού φορτίου 4000 Ι.Π., διατίθενται σε υδάτινο αποδέκτη σε εφαρμογή της ΚΥΑ 5673/400/1997, για τις οποίες ακολουθείται η παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία του άρθρου 9 της ΚΥΑ 5673/400/97 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πλην των ανωτέρω η μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων εγκρίνεται εκτός από την Υπηρεσία Υγιεινής της οικείας ΝΑ και την ΤΥΔΚ απαραίτητα και από τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος ΝΑ και την Υπηρεσία που αδειοδοτεί την λειτουργία της εγκατάστασης (λ.χ. Κτηνιατρική Υπηρεσία, Ανάπτυξης, κλπ), όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ.2 της σχετικής (α) Υγειονομικής Διάταξης. Στα Υπουργεία που κοινοποιείται η παρούσα γνωστοποιείται ότι : η ως άνω έγκριση της μελέτης γίνεται πριν την κατασκευή της δραστηριότητας επιχείρησης, δηλαδή συνιστά προϋπόθεση για την άδεια ίδρυσης-εγκατάστασης της επιχείρησης - δραστηριότητας Μετά την κατασκευή-εξοπλισμό της επιχείρησης - δραστηριότητας και σχετική αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες χορηγείται άδεια διάθεσης υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων από τον οικείο Νομάρχη (οριστική-προσωρινή σε επιφανειακό αποδέκτη) ή από την Πολεοδομία (οριστική στο υπέδαφος ή σε στεγανή δεξαμενή), δηλαδή συνιστά προϋπόθεση για την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης - δραστηριότητας Διευκρινίζεται ακόμη ότι: I. Η έγκριση της μελέτης αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη διαδικασία και δεν συναρτάται υποχρεωτικά με την έκδοση ΕΠΟ, στην οποία περιλαμβάνονται όροι για τη διαχείριση όλων των ρύπων που παράγονται από την δραστηριότητα ( επικίνδυνα ή μη υγρά, στερεά, αέρια απόβλητα, θόρυβος, κ.λ.π.). Για την ολοκληρωμένη και πλέον ενδεδειγμένη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων πρώτιστο λόγο αποτελεί η σωστή χωροθέτηση της δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό προηγείται όλων η διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, όπου αυτό απαιτείται σε εφαρμογή της σχετικής (ζ) ΚΥΑ, από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος σε υλοποίηση τυχόν υφιστάμενου πλαισίου εθνικού ή περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων II. Η Υπηρεσία Υγιεινής ειδικότερα μεριμνά για την χορήγηση των αδειών διάθεσης υγρών αποβλήτων μετά από τους απαιτούμενους ελέγχους και σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων των αδειών διάθεσης, πέραν της αυτοτελούς επιβολής μέτρων, ειδοποιεί την αδειοδοτούσα αρχή (λ.χ. Κτηνιατρική, κ.λ.π.) προκειμένου να προβεί σε λήψη μέτρων αρμοδιότητας της (λ.χ. ανάκληση άδειας λειτουργίας). Για την επιτάχυνση του αναγκαίου ως άνω ελέγχου θα συνεργάζονται υπεύθυνα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, που διαθέτουν κατάλληλα εργαστηριακά μέσα και προσωπικό, όπως ρητά προβλέπεται στην παρ ε του άρθρου 14 της σχετικής (α) Υγειονομικής Διάταξης. III. Ιδιαίτερα προς το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ και τις υπηρεσίες Υγιεινής επισημαίνεται ότι πρέπει να ειδοποιηθούν οι οικείες Πολεοδομίες για την υποχρέωση χορήγησης αδειών διάθεσης στο υπέδαφος ή σε στεγανές δεξαμενές σε εφαρμογή του αρθ. 14 της σχετικής (α) υγειονομικής διάταξης. IV. Η διεκπεραίωση της αναγκαίας διαδικασίας και η διακίνηση των απαιτούμενων στοιχείων διενεργούνται με ευθύνη της υπηρεσίας, που αδειοδοτεί την λειτουργία των δραστηριοτήτων σε συνεργασία με την υπηρεσία υγιεινής, ώστε από κοινού να μεριμνούν

6

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Προς : Ως πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αρ. Πρωτ.: Προς : Ως πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA Α Aθήνα Αρ. Πρωτ. 19.7.07 ΔΥΓ2/οικ. 94097 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 13 / 06 /2012 Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. πρωτ. : 1464/67426 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β416Ι-ΕΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: Β416Ι-ΕΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο «Νόµο-Πλαίσιο για τα απόβλητα» - Ενσωµάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 ης Νοεµβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160/15-16.10.1986) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Σκοπός

Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160/15-16.10.1986) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160/15-16.10.1986) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων και η καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 28 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π.13588/725 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικιν δύνων αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ(Φ/Β) ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΥΛΙΚΗΣ (Υπόθεση 24473/2009)

Κύκλος Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ(Φ/Β) ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΥΛΙΚΗΣ (Υπόθεση 24473/2009) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, παράγραφος 6) ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ(Φ/Β) ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 16 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 85335 / 876 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα