Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις"

Transcript

1 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ως αρχή πρέπει να θεωρήσουμε τους νόμους περί προστασίας δασών Ν 669/77 και 998/79 και κήρυξης αναδασωτέων περιοχών μετά από πυρκαγιά. Με τους νόμους αυτούς αλλάζει άρδην η φιλοσοφία εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων. Μπαίνουν οι βάσεις για την προστασία του δασικού περιβάλλοντος, τον εξορθολογισμό των εξορυκτικών δραστηριοτήτων σε σχέση με το περιβάλλον και τέλος, για την αποκατάσταση του θιγέντος χώρου και τοπίου. Στο τέλος του 1986 εκδίδεται ο νόμος 1650 με τον οποίον ξεκινά η περιβαλλοντική αδειοδότηση όλων των έργων με υποχρέωση υποβολής αντίστοιχης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η μελέτη ή απορρίπτεται οπότε δεν υπάρχει έργο ή εγκρίνεται και εκδίδονται από τη διοίκηση συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι που πρέπει να τηρηθούν καθόλη τη λειτουργία του έργου όπως και μετά το τέλος των εργασιών στην αποκατάστασή του. Στην Ε.Ε. η έννοια της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την ανάπτυξη ενός έργου ή μιας δραστηριότητας, κάνει την εμφάνισή της νωρίτερα, με την έκδοση των οδηγιών 84/360/ΕΚ (1984) («σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις») και 85 (337/ΕΚ (1985) («για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον»). Οι οδηγίες αυτές ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο 3 χρόνια αργότερα με την ΚΥΑ 62269/90 στην οποία προβλέπεται και κατηγοριοποίηση έργων από την οποία καθορίζεται και ο τρόπος περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους. Αυτό ήταν η αρχή. Τα επόμενα χρόνια, λαμβάνει χώρα μια υπερπαραγωγή από την Ε.Ε. περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθιστώντας πολύπλοκη την αδειοδότηση και λειτουργία έργων και ιδιαίτερα των εξορυκτικών. Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» θεσμοθετεί το καθεστώς προστατευόμενων περιοχών ανάλογα με τα είδη προστασίας. Δημιουργείται το Δίκτυο Natura 2000, Οικολογικό Δίκτυο περιοχών οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικότοπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το δίκτυο εντάσσονται και οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την Ορνιθοπανίδα. Η διαδικασία αδειοδότησης εξορυκτικών έργων εντός περιοχών Natura 2000, καθίσταται ιδιαίτερα σύνθετη, με υποβολή ειδικών μελετών για την προστασία του είδους της προστατευόμενης περιοχής (ειδική περιβαλλοντική εκτίμηση) και κρισιολόγηση του έργου, ανεξαρτήτως μεγέθους, από την κεντρική υπηρεσία. Εκδίδονται οι οδηγίες 96/61/ΕΚ «σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC)» και 97/11/ΕΚ «περί τροποποίησης της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ «για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον», καθιερώνοντας την κατηγοριοποίηση έργων και ανάλογα με τη βαρύτητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους, την εκπόνηση και έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Τα εξορυκτικά έργα θεωρούνται ιδιαίτερης βαρύτητας με σημαντικές απαιτήσεις στην εκπόνηση ΜΠΕ και σύνθετες διαδικασίες αδειοδότησης. Παράλληλα ξεκινά η προσπάθεια προσδιορισμού B.A.T. (Best Available Techniques) για την εξόρυξη, κατεργασία και διαχείριση αποβλήτων κατά τη παραγωγή προϊόντων Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.) και η ενσωμάτωσή τους ως προαπαιτούμενα στις ΜΠΕ. Το 1997 η Ε.Ε. αποφασίζει την «κοινοτική στρατηγική για τη διαχείριση των αποβλήτων και τις επιμέρους οδηγίες όπως για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (landfill).

3 Οι οδηγίες 96/61/ΕΚ και 97/11/ΕΚ ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία με το Νόμο 3010 (2002) και την ΚΥΑ 15393/2332 (2002) περί «κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61». Το 2003 εκδίδεται η κοινοτική οδηγία 2003/35/ΕΚ για τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Απόφ. ΗΠ/37111/2021/03. Με όλα αυτά η διαδικασία «Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων» ενός εξορυκτικού έργου από τη υποβολή της Μ.Π.Ε μέχρι την τελική απόφαση έγκρισης, καθίσταται δαιδαλώδης. Μετέχουν όλα τα συναρμόδια υπουργεία και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εξορυκτικών έργων και των πιθανών επιπτώσεών του στο περιβάλλον. Η τελική έγκριση περιβαλλοντικών όρων λαμβάνει υπόψη της όλες τις απόψεις που έχουν εκφραστεί για το έργο και όλα τα πρόσθετα μέτρα, πέραν της ΜΠΕ, που πιθανόν να έχουν ζητηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς, υπουργεία ή υπηρεσίες. Το 2004, εκδίδεται η κοινοτική οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη θεσμοθετώντας την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η οδηγία αυτή ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 148/2009. Προβλέπονται χρηματοοικονομικές εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης στο περιβάλλον από αστοχία εγκαταστάσεων. Οι προβλέψεις της οδηγίας ενσωματώνονται και στην αδειοδοτική διαδικασία. Το 2006 εκδίδεται η πιο σοβαρή οδηγία της Ε.Ε., αποκλειστικά για τον κλάδο, η οδηγία διαχείρισης μεταλλευτικών αποβλήτων» (MWD). Με αυτήν ορίζονται μέτρα, διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων και τη λειτουργία εγκαταστάσεων υποδοχής αποβλήτων, όπως και οι υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης για αδειοδότηση, λειτουργία και αποκατάσταση των εγκαταστάσεων αποβλήτων. Η οδηγία ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο το 2009 και οι υποχρεώσεις αδειοδότησης των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). Στις 21 Σεπτεμβρίου 2011 εκδίδεται νέος νόμος περί Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργων και Δραστηριοτήτων (Ν. 4014/2011). Στο νέο νόμο γίνεται σημαντική προσπάθεια βελτίωσης και εκσυγχρονισμού της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θεσμοθετείται πλέον ευέλικτη κατηγοριοποίηση έργων (τα έργα του κλάδου είναι κατηγορίας Α 1 και Α 2 βάση των οποίων έχουν υποχρέωση υποβολής ΜΠΕ και έκδοσης ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων), γίνεται προσπάθεια σημαντικής μείωσης των απαιτούμενων χρόνων ανά φάση αδειοδότησης, απλουστεύονται διαδικασίες, εκσυγχρονίζεται η όλη διαδικασία αδειοδότησης (ηλεκτρονικές υποβολές, ηλεκτρονική παρακολούθηση τήρησης Π.Ο. από τα έργα, διαδικασίες έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης των ΑΕΠΟ κλπ.), προσδιορίζεται το περιεχόμενο των ΜΠΕ, γίνεται αποτελεσματικότερη αναδιάρθρωση των αδειοδοτικών υπηρεσιών, ενσωματώνονται όλες οι επιμέρους άδειες και οι εγκρίσεις επέμβασης κατά την έννοια του Ν. 998/1979 στην ΑΕΠΟ, συστήνεται κεντρική Δν/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΥΠΕΚΑ, συστήνεται σώμα πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ προς αποσυμφόρηση της κεντρικής υπηρεσίας, οι γνωμοδοτικές αρχές γνωμοδοτούν με βάση τυποποιημένο έντυπο, ενισχύεται ο ρόλος των Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων ακόμη και κατά τη φάση της αξιολόγησης της ΜΠΕ. Στις 13 Φεβρουαρίου 2012, εκδίδεται ο Ν με τον οποίο ποινικοποιείται η πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Στον ίδιο νόμο, ενσωματώνεται η Οδηγία Πλαίσιο της Ε.Ε. περί αποβλήτων (2008/98/ΕΚ). Κατά αυτόν τον τρόπο, ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο αυστηρές διατάξεις σχετικές με τη διαχείριση, την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση αποβλήτων, διατάξεις που αφορούν ιδιαίτερα τα βιομηχανικά απόβλητα.

4 2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αποκατάσταση: όρος που αναφέρεται σε διάφορα στάδια που εμπλέκονται στην ανάπλαση περιοχής που έχει δεχτεί εξορυκτική δραστηριότητα ανάλογα με την επιλογή χρήσης που θα γίνει σε αυτό, μετά το πέρας των εξορυκτικών εργασιών. Ο όρος αποκατάσταση θεωρείται συνώνυμος του όρου «ανάπλαση». Για όλα τα εξορυκτικά έργα, πρέπει να αναπτύσσεται σχέδιο αποκατάστασης από την αρχή. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδίου ανάπτυξης των εξορυκτικών εργασιών και της λειτουργίας της εκμετάλλευσης. Προβλέπει τη σταδιακή και συντονισμένη αποκατάσταση, όποτε και όπου είναι εφικτό. Όταν τελειώνουν οι εξορυκτικές εργασίες, εφαρμόζεται το σχέδιο αποκατάστασης, χωρίς καθυστέρηση. Το σχέδιο αποκατάστασης ενός εξορυκτικού έργου λαμβάνει υπόψη δύο βασικούς παράγοντες: Τους υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς για την περιβαλλοντική προστασία Τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών: κοινωνία, γειτνιάζουσες δραστηριότητες, τοπικές αρχές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Περιγράφει την ανάκτηση και τις δραστηριότητες ανάπλασης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του έργο, καθώς και την τελική χρήση του εξορυκτικού χώρου. Για κάθε λατομικό χώρο πρέπει να προβλέπεται σε ετήσια βάση προϋπολογισμός για τη σταδιακή εφαρμογή αποκατάστασης, εφαρμογή η οποία ξεκινά κατά την πρόοδο των λατομικών εργασιών και φτάνει μέχρι το κλείσιμο του λατομικού χώρου, τη διάλυση της εγκατάστασης, το γκρέμισμα των κατασκευών και την πλήρη αποκατάσταση του χώρου. Η εφαρμογή του σχεδίου αποκατάστασης, πρέπει να παρακολουθείται σε ετήσια βάση από το φορέα εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση αλλαγής συνθηκών, μεθόδων, τρόπων αποκατάστασης, αλλαγής σχεδίων τελικής χρήσης του χώρου, εφαρμογής νέων κανονισμών και απαιτήσεων, ως είναι φυσικό, απαιτείται η επικαιροποίηση του σχεδίου μελέτης και έγκρισή του από τις αρμόδιες αρχές. Ροδιά: Αποκατάσταση Μεταλλευτικού χώρου στη θέση Ροδιά, έργο από ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟ A.E

5 ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μεγάλη ποικιλία επιλογών είναι διαθέσιμες για την αποκατάσταση εξορυκτικών έργων, από την εξάλειψη του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εκμετάλλευσης, την ανάπλαση του χώρου και του τοπίου, μέχρι την εφαρμογή εναλλακτικών χρήσεων γης (κοινωφελή έργα, παραγωγικές χρήσεις κτλ) Οι αποφάσεις πρέπει να σχετίζονται με τη μορφή του τοπίου, του ευρύτερου περιβάλλοντος του εξορυκτικού χώρου,των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και των εγκρίσεων των αδειοδοτουσών αρχών. Σε πολλές περιπτώσεις, οι λατομικοί, μεταλλευτικοί χώροι ή χώροι λιγνιτωρυχείων, αποκαθίστανται προς όφελος της φύσης και ιδιαίτερα της βιοποικιλότητας. Είναι συχνές οι περιπτώσεις όπου περιοχές που έχουν δεχτεί εξορυκτική δραστηριότητα κατά το παρελθόν. έχουν μετατραπεί σε δασώδεις εκτάσεις, σε λίμνες, σε πράσινους χώρους αναψυχής, ή σε καταφύγια άγριας ζωής προσδίδοντας άλλη όψη και χαρακτηριστικά στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Υδροβιότοπος και Πάρκο Αναψυχής στο εξοφλημένο ορυχείο του Κύριου Πεδίου Πτολεμαΐδας, έργο της ΔΕΗ Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις δυνατότητες του ευρύτερου περιβάλλοντος, της φύσης και της έκτασης του εξορυκτικού έργου, υπάρχει ποικιλία επιλογών. Η συνηθέστερη επιλογή είναι αυτή της αποκατάστασης που δίνει τη δυνατότητα επανένταξης του λατομικού χώρου στο φυσικό τοπίο. Αυτό γίνεται με την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων πολύ πριν το τέλος της εκμετάλλευσης ώστε, στο μέτρο του δυνατού, να αναπλάθεται η μορφή του χώρου και να αποκαθίσταται η φυσική βλάστηση που προϋπήρχε:

6 Κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης πρέπει να επιδιώκεται σταδιακή συμπλήρωση κενών, σωστή διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων και υπολειμμάτων εξόρυξης, σταδιακές φυτεύσεις, τμηματική εξομάλυνση των ανωμαλιών του εδάφους παράλληλα με την προχώρηση της εκμετάλλευσης. Μετά το πέρας της εκμετάλλευσης, πρέπει να γίνεται τελική διαμόρφωση πρανών εκσκαφής και σωρών, τελική διαμόρφωση ανάγλυφου, μαζικές φυτεύσεις και συντηρήσεις των φυτών, φροντίδα μετά το τέλος των εργασιών εξόρυξης και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης της εξελικτικής πορείας της αποκατάστασης του χώρου παράλληλα με την απομόνωση του στα πρώτα στάδια της αποκατάστασης. Όλα τα προηγούμενα αποτελούν τα κυριότερα στοιχεία για την επιτυχή ανάπλασή του και την επανένταξή του στο φυσικό τοπίο. Αποκατάσταση της «ΔΕΗ» στο Κύριο Πεδίο Βασικός στόχος αυτής της επιλογής αποκατάστασης είναι η ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης από τη λατομική μεταλλευτική εκμετάλλευση, σταδιακά η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της και τέλος η πλήρης αποκατάσταση του χώρου υποβοηθούμενη και από τη φυσική λειτουργία της ανάπτυξης της βιοποικιλότητας.

7 Με βάση όλα τα προηγούμενα, το αποτύπωμα της εξορυκτικής δραστηριότητας πρέπει να θεωρείται ότι είναι προσωρινό και κάτω από προϋποθέσεις συγκεκριμένων ενεργειών και προσπαθειών πλήρως αναστρέψιμο. Αποκατάσταση εξορυκτικού έργου στη θέση Αγριάς από τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ- LAFARGE AE.

8 ΠΡΟΤΥΠΑ 1. Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) Σύμφωνα με Πρότυπο ISO 14001: 2004 Βασικά στοιχεία και βασικές υποχρεώσεις τήρησης του προτύπου είναι: Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρίας (είναι η δέσμευση της, υπογεγραμμένη από τη Διεύθυνση και διαθέσιμη σε όλους- εντός εκτός εταιρείας). Τήρηση ισχύουσας Νομοθεσίας (τουλάχιστον). Τεκμηρίωση ότι τηρείται Έκδοση γραπτών Διαδικασιών / Οδηγιών σε θέματα εργασίας. Διανομή σε ενδιαφερόμενους. Προσδιορισμός- σύνταξη Περιβαλλοντικών Κινδύνων με συμμετοχή εργαζομένων, διανομή σε ενδιαφερόμενους). Σκοποί- Στόχοι Προγράμματα (τι σκοπούς- στόχους έχει η εταιρεία για το Περιβάλλον & τα Προγράμματα / Σχέδια Δράσης για να τους υλοποιήσει). Πόροι- Ρόλοι Υπευθυνότητες (Οργανόγραμμα για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην εταιρία). Καθήκοντα εργαζομένων (από το Διευθυντή έως τον τελευταίο εργαζόμενο). Εκπαίδευση προσωπικού (σχετική με Περιβάλλον). Τεκμηρίωση συμμετοχής. Επικοινωνία (εντός και εκτός εταιρίας). Τεκμηρίωση. Έλεγχος Εγγράφων (αν υπάρχουν, συμπληρώνονται σωστά, τηρούνται κλπ). Έλεγχος λειτουργίας (αν τηρούνται Διαδικασίες, Οδηγίες κλπ). Καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης (σενάρια για τυχόν μεγάλες καταστροφές, ασκήσεις,πρακτικά ασκήσεων κλπ). Έλεγχος (καθιέρωση Δεικτών που να μετράνε την επίδοση του Συστήματος). Παρακολούθηση και Μετρήσεις. Τεκμηρίωση ότι γίνεται. Αξιολόγηση Συμμόρφωσης (με το Πρότυπο). Μη συμμορφώσεις / Διορθωτικές Ενέργειες. Έλεγχος Αρχείων Εσωτερικές Επιθεωρήσεις (του Συστήματος). Πρακτικά διορθωτικές ενέργειες. Ανασκόπηση Διοίκησης (σε ετήσια συνήθως βάση). Ετήσιος απολογισμός, νέο πρόγραμμα.

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ για το έτος 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ για το έτος 2011 για το έτος 2011 (Κατηγορία μικρών οργανισμών επικυρωμένη από εξωτερικό φορέα) Αριθμός καταχώρησης στο μητρώο καταχωρημένων οργανισμών EMAS EL-000014 ΦΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Υιοί Σερ. Φροσυνού Α.Β.Ε.Ε Αδρανή - Σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Operational Programme Cross-Border Co-operation Bulgaria/Greece 2007-2013. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG

Operational Programme Cross-Border Co-operation Bulgaria/Greece 2007-2013. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Βουλγαρία / Ελλάδα 2007-13 Περιβαλλοντική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα