Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ"

Transcript

1 Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

2 Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) εισάγεται ουσιαστικά το 1990 με την έκδοση της ΚΥΑ 69269/5387/90 κατ εξουσιοδότηση του Ν.1650/1986. Ο Ν.1650/1986 τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 βάσει του οποίου εκδόθηκαν οι κανονιστικές πράξεις αυτού: Η ΚΥΑ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022/Β/02) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργωνκαιδραστηριότήτωνσεκατηγορίες». Η ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης(ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(ΕΠΟ)» Η ΚΥΑ 25535/3281/02 (ΦΕΚ 1463/Β/02) «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμμ. της Περιφέρειας» Η ΚΥΑ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391/Β/03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού» Σχετικές εγκύκλιοι(122859/2.2.04, / , κλπ) Άλλα νομοθετήματα«οριζόντιας» μορφής Νομολογία

3 Επισκόπηση υφιστάμενης κατάστασης(1/2) Η περιβαλλοντική αδειοδότηση αποτελούσε το πλέον χρονοβόρο στάδιο αδειοδότησηςμίαςεπένδυσης(πολλέςφορέςξεπερνάκαιτα3 χρόνια). Ο τρόπος περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι μελετητοκεντρικός και εστιάζειστηδημιουργίαπερίπλοκωνκαιχρονοβόρωνδιαδικασιών, μεπληθώραγνωμοδοτήσεωνκαιυπογραφών, με σκοπό την τυπική «εξασφάλιση» της προστασίας του περιβάλλοντος πριν ακόμαλειτουργήσουνταεξεταζόμεναέργακαιδραστηριότητες. Η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται στον ex ante έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παραβλέπει τον ex post έλεγχο, ο οποίος είναι και ο αποτελεσματικότερος τρόπος ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος.

4 Επισκόπησηυφιστάμενηςκατάστασης(2/2) Μέχρι το ν.4014/2011, το σύνολο των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ξεπερνά τις φακέλους ανά έτος εκ των οποίων περίπου αξιολογούνται από τις Περιφέρειες (πρώην Νομαρχίες), περίπου από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις(πρώην Περιφέρειες) και περίπου650 απότουπεκα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ο μέσος αριθμός φακέλων ΜΠΕ κατ έτος στοην. Βασίλειοανέρχεταισε334 (έναντι21.500!!!) καιστηγαλλίασε Ο ετήσιος αριθμός φακέλων περ/κής αδειοδότησης ανά εκατομμύριο κατοίκων είναι φάκελοι/εκ. κατοίκωνστηνελλάδα, 5 στοην. Βασίλειοκαι 59 στηγαλλία(έχειτιςπιοπολλέςμπεαπόόλαταάλλακμ)

5 Στόχοςτηςμεταρρύθμισης(Ν.4014/2011) Η σημαντική απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών και ο εξορθολογισμότους, η μείωση του απαιτούμενου χρόνου έκδοσης, η μείωση των έργωνπουαπαιτούνπεριβαλλοντικήαδειοδότηση, ημείωσητουδιοικητικούφόρτου, η εξάλειψη διπλών αδειοδοτήσεων και ενίσχυση του ελέγχου με στόχο την πραγματική διασφάλιση της προστασίαςτουπεριβάλλοντος.

6 Βασικές καινοτομίες που εισάγονται(1/5) Κατάργηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα έργα κατηγορίας Β δηλ. περίπου φάκελοι(9.100 Β4 και4.200 Β3 ετησίως) και αντικατάστασή της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με Πρότυπους Περιβαλλοντικούς Όρους («Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, ΠΠΔ») οι οποίες δίνονται αυτόματα (χωρίς πράξη υπαγωγής) από την υπηρεσία της Περιφέρειας που δίνει την άδεια λειτουργίας Κατάργηση των συνυπογραφών άλλων Υπουργών Κατάργηση αλληλοεπικαλυπτόμενων αδειοδοτήσεων (άδεια διάθεσης λυμάτων, άδειες διαχείρισης μη επικινδύνων και επικινδύνων αποβλήτων, έγκριση επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση) και ενσωμάτωσή τους στην απόφασηέγκρισηςπεριβαλλοντικώνόρων. Κατάργηση της προμελέτης, η οποία πλέον καθίσταται προαιρετική, (περίπου φάκελοι ετησίως). Κατάργηση της υφιστάμενης υποκατηγορίας Β3 (4.200 φάκελοι ετησίως).

7 Βασικές καινοτομίες που εισάγονται(2/5) Υποβολή ειδικής οικολογική μελέτη ως τμήμα της ΜΠΕ στην περίπτωση έργων που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές Natura. Μείωση των έργων και δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με ό,τι προβλέπει η σχετική Ευρ. Οδηγία (σήμερα η ελληνική νομοθεσία ζητά περ/κή αδειοδότηση από πολύ περισσότερα είδη έργων/δραστηριοτήτων απ ότι απαιτεί η Ευρ. Οδηγία). Συγκρότηση Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης το οποίο γνωμοδοτεί στονυπουργόπεκαήτογγαποκ/μένηςδιοίκησηςγιαέργαυποκατηγορίαςα1 και Α2 αντίστοιχα στις περιπτώσεις που λείπουν ουσιώδης γνωμοδοτήσεις ή είναιαντιφατικέςκαισευφιστάμεναέργαπουστερούνταιαδειοδότησης. Σύσταση Δ/νσης Περ/κής Αδειοδότησης που ενοποιεί τις υφιστάμενες 3 υπηρεσίες περ/κής αδειοδότησης που διαθέτει το ΥΠΕΚΑ σήμερα. Η ανανέωση των περ/κών όρων έργων υποκατηγορίας Α1 γίνεται με υπογραφή Γεν. Δ/ντή ΥΠΕΚΑ

8 Βασικές καινοτομίες που εισάγονται(3/5) 10 έτη(συνήθως5, μέχριτώρα) διάρκειαισχύοςτηςαεπο(14 ανέχειεμαs) Ορισμός ενός υπαλλήλου ως υπεύθυνου για τη διαχείριση της διαδικασίας και την τήρηση των προθεσμιών Αξιολόγηση των ΜΠΕ μπορεί να γίνεται από σώμα πιστοποιημένων αξιολογητών(ιδιωτών) αντίτωνυπηρεσιών, Ρητή πρόνοια ότι η αρχαιολογική ερωτάται μόνο ως προς το αν το έργο χωροθετείται σε περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Εξαιρούνται οι οργανωμένοι υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων και η εντός σχεδίου πόλεως περιοχές(πλην αντίθετης ρητής πρόβλεψης). Ρητή πρόνοια ότι η γνώμη της δασικής υπηρεσίας απαιτείται μόνο για τα έργα τα οποία χωροθετούνται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών και οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Σύνταξη της ΑΕΠΟ για τα έργα υποκατηγορίας Α1 και Α2 ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς (συμπεριλαμβανομένων της Αρχαιολογίας και των Δασών)

9 Βασικές καινοτομίες που εισάγονται(4/5) Γίνεται ηλεκτρονική υποβολή της ΜΠΕ και όλα τα στάδια της διαδικασίαςγιατηνέκδοσηαεποήππδγίνονταιηλεκτρονικά. Με την έναρξη της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όλα τα έργα κατηγορίας Α ή Β λαμβάνουν αυτόματα έναν μοναδικό χαρακτηριστικό αριθμό που καλείται Περιβαλλοντική Ταυτότητα(ΠΕΤ). Η Περιβαλλοντική ταυτότητα συνοδεύει το έργο/δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις περιβαλλοντικές «επιδόσεις» του έργου/δραστηριότητας (τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα, εκθέσεις επιθεωρήσεων, μετρήσεις εκπομπών κλπ.). Η ηλεκτρονική διαχείριση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης τίθεται σε λειτουργία εντός 1 έτους από τη δημοσίευση της ΥΑ στην οποία ρυθμίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες.

10 Βασικές καινοτομίες που εισάγονται(5/5) Ο συνολικός χρόνος αδειοδότησης στα έργα κατηγορίας Α1 από το ΥΠΕΚΑ ανέρχεται σε 6 μήνες (που μπορεί να φθάσει τον 1 χρόνο σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σύνθετων έργων). Ο συνολικός χρόνος αδειοδότησης στα έργα κατηγορίας Α2 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ανέρχεται σε 4 μήνες. Δίνεται η δυνατότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης στα ήδη υφιστάμενα έργα/δραστηριότητες που λειτουργούν χωρίς περ/κούς όρους ή κατά παράβαση αυτών(άρθρο 9). Η διάρκεια των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του νόμου ΑΕΠΟ παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή τους. ΤοαίτημαανανέωσηςτηςΑΕΠΟπρέπειναυποβάλλεταιτουλάχιστον2 μήνες πριν τη λήξη της. Για όσο διάστημα γίνεται αξιολόγηση παραμένει σε ισχύ.

11 ιαδικασία περ/κής αδειοδότησης Υποβολή φακέλου ΜΠΕ Έλεγχος τυπικής πληρότητας (15/10 ηµ.) Αποστολή ΜΠΕ προς φορείς της ιοίκησης, καθώς και δηµοσιοποίηση ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης (2 ηµ.) Συλλογή γνωµοδοτήσεων και απόψεων κοινού (45/35 ηµ.) Αξιολόγηση και στάθµιση γνωµοδοτήσεων και απόψεων (20/15 ηµ.) Σύνταξη ΑΕΠΟ (25/15 ηµ.) Έκδοση ΑΕΠΟ

12 Έλεγχοι (1/2) Θεσπίζονται υποχρεωτικοί περιοδικοί τακτικοί έλεγχοι για το σύνολο των έργων και δραστηριοτήτων ανά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Οι τακτικοί περιοδικοί έλεγχοι ανατίθενται σε ιδιώτες επιθεωρητές οι οποίοι διενεργούν τις τακτικές περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις Η επιλογή του εκάστοτε περιβαλλοντικού επιθεωρητή γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση Ο φορέας του έργου υποχρεούται να καλύπτει το κόστος της περιβαλλοντικής επιθεώρησης.

13 Έλεγχος(2/2) Οι βιομηχανικές δραστηριότητες θα ελέγχονται υποχρεωτικά κατά τη λειτουργίατους. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να διεξάγεται από μικτά κλιμάκια της αρχής που εκδίδει τηνάδειαλειτουργίαςκαιτηςδ/νσηςπεριβάλλοντοςτηςπεριφέρειας. Η αδειοδοτούσα αρχή μπορεί να διενεργεί ελέγχους και κατά την φάση της αδειοδότησης. Υποχρεωτική διεξαγωγή τακτικών περιοδικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων με αυτοψία σε όλα τα έργα που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και κατατάσσονται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2 κατάτηλειτουργίατωνέργων. Συχνότητα ελέγχων: κάθε 1 έτος αν είναι Α1 και εμπίπτει στην IPPC, κάθε 3 έτη αν είναι Α1 και δεν εμπίπτει στην IPPC ή αν είναι Α2 και εμπίπτει στην IPPC καικάθε5 χρόνιαανείναια2 καιδενεμπίπτειστηνippc.

14 ΥΑ κατηγοριοποίησης (βασική προϋπόθεση πλήρους ενεργοποίησης του νόμου) Τα έργα/δραστηριότητες κατατάσσονται σε κοινές ομάδες και σε κατηγορίεςα(α1, Α2) καιβ, μεβάσητηβαρύτητατωνεπιπτώσεων. Κοινές Ομάδες: 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών 2η: Υδραυλικά έργα 3 η : Λιμενικά 4 η : Συστήματαπεριβαλλοντικώνυποδομών 5 η : Εξορυκτικά 6 η : Τουριστικέςεγκαταστάσεις, έργααστικήςανάπτυξης, κτιριακούτομέα, αθλητισμού, αναψυχής 7 η : Πτηνοκτηνοτροφικά 8 η : Υδατοκαλλιέργειες 9 η : Βιομηχανικέςεγκαταστάσεις 10 η : ΑΠΕ 11 η : Μεταφοράενέργειας, καυσίμων, χημικώνουσιών 12 η : Ειδικάέργα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την εφαρμογή του νόμου 4014/2011

Έκθεση για την εφαρμογή του νόμου 4014/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έκθεση για την εφαρμογή του νόμου 4014/2011 Με το νόμο 4014 που εκδόθηκε τον Σεπτέμβρη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ως αρχή πρέπει να θεωρήσουμε τους

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο έργου: Σελίδα 2 από 21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 3.1 Εισαγωγή 3 3.2 Διεθνείς απαιτήσεις 3 3.3 Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης 6 3.3.1 Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ενέργεια

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ενέργεια Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ενέργεια Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα Νόμος πονηρός ανομίαν παρεισφέρει. Μένανδρος, 4ος αιώνας π.χ., ποιητής 2013 WWF Ελλάς Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: WWF Ελλάς. (2013).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ. 105 57,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 1 ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚHΣ ΝΟΜΟΘΕΣIΑΣ

ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 1 ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚHΣ ΝΟΜΟΘΕΣIΑΣ ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 1 ΒΑΝΙΑ ΑΡΜΕΝΗ Δικηγόρος, ΜS Pro Δίκαιο Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικών Κινδύνων Πανεπιστήμιο Στρασβούργου Γαλλία, vania.armeni@gmail.com Δρ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ Δικηγόρος, Καθηγήτρια Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 964 19 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κρι τηρίων περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα