ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ , Αθήνα Πληροφορίες: Π.Γκiόκας Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυπία (FAX): Ηλεκτρονική ιεύθυνση ( ): Αθήνα : 10/04/2013 Αριθµ.Πρωτ.: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΏΝ ΡΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ., ΣΤΙΣ ΕΙΣΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΕΙ ΤΗ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ Ο Ο ΝΙΚΗΣ. ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάθεση σύµβασης για την προµήθεια και τοποθέτηση δύο µεταλλικών ρολών ασφαλείας επί χαλύβδινων γαλβανιζέ (εν ψυχρώ) πλαισίων στο κτήριο επί της Πλ. Συντάγµατος, στις εισόδους της στοάς που συνδέει τη Πλ. Συντάγµατος µε την οδό Νίκης. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την Πέµπτη 18 Απριλίου 2013 και ώρα στα γραφεία του ΜΤΠΥ στην οδό Λυκούργου 12, 6 ος όροφος. Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος διπλωµατούχοι ή πτυχιούχοι Μηχανικοί, εργολήπτες δηµοσίων έργων, κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες εµπορίας συναφών µε το έργο προϊόντων. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Πρωτόκολλο του Μ.Τ.Π.Υ. (οδός Λυκούργου 12, Αθήνα, Τ.Κ ) µέχρι την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, σφραγισµένο Φάκελο που θα αναγράφει τα στοιχεία του συµµετέχοντα (επωνυµία φυσικού ή νοµικού προσώπου, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, , Α.Φ.Μ.) και θα απευθύνεται στο Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων αναφέροντας τον τίτλο: «OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΤΗΣ 18 ης Απριλίου 2013, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΕΝ ΨΥΧΡΩ) ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΣΤΙΣ ΕΙΣΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΕΙ ΤΗ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ Ο Ο ΝΙΚΗΣ» Σελίδα 1 από 13

2 Επισηµαίνεται ότι η έγκαιρη άφιξη του φακέλου συµµετοχής στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Ο πιο πάνω φάκελος θα περιλαµβάνει απαραίτητα επί ποινή αποκλεισµού: 1. Tο παρόν έντυπο «ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», µε σφραγίδα και µονογραφή του συµµετέχοντα στον διαγωνισµό, σε κάθε σελίδα και συµπληρωµένο ιδιοχείρως µε την Οικονοµική του Προσφορά (σφραγίδα συµµετέχοντα και ποσό στη τελευταία σελίδα του παρόντος εντύπου). 2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνοµικής ταυτότητας του συµµετέχοντα στον διαγωνισµό ή του εκπροσώπου της εταιρείας. 3. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό του αρµόδιου φορέα µε το οποίο να πιστοποιείται η ιδιότητά του συµµετέχοντα στον διαγωνισµό ( ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος Μηχανικός, Ε Ε, Εµπορική ή κατασκευαστική εταιρεία κ.λ.π.). 4. Τεχνική Περιγραφή των προσφερόµενων υλικών µαζί µε τις προδιαγραφές και τα ποιοτικά στοιχεία τους, που θα χρησιµοποιηθούν, µε σφραγίδα και µονογραφή του συµµετέχοντα στον διαγωνισµό. 5. Μία τουλάχιστον βεβαίωση καλής εκτέλεσης παρόµοιου έργου (Τοποθέτηση ρολών ασφαλείας), ή έργου που περιλαµβάνει και την εν λόγω εργασία, που έχει εκτελεστεί από τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό, σε δηµόσια κτήρια, από τις αρµόδιες υπηρεσίες τους. 6. Υπεύθυνη ήλωση σε πρωτότυπο έντυπο, του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 που θα είναι θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια δηµόσια αρχή, στην οποία θα δηλώνεται: Ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους ανεξαιρέτως τους όρους που έχουν τεθεί στην παρούσα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, Ότι έχουν λάβει υπόψη τους τις συνθήκες στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, Ότι, εφόσον κηρυχθούν ανάδοχοι του έργου αναλαµβάνουν την υποχρέωση, χωρίς καµία πρόσθετη δαπάνη του Μ.Τ.Π.Υ. ή άλλη απαίτηση αποζηµίωσης να αποκαταστήσουν οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στο σύστηµα που θα τοποθετήσουν εντός του χρονικού διαστήµατος της εγγύησης όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στη παράγραφο 3 της παρούσας. Η σύµβαση θα ανατεθεί σε εκείνον τον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό, ο οποίος θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, Πληροφορίες για το διαγωνισµό,παραλαβή των εντύπων προσφορών και συνεννόηση για επίσκεψη στο έργο, θα δίνονται από τη Τεχνική Υπηρεσία του ΜΤΠΥ (κ. Παν. Γκιόκας τηλ και κ. Βενετία Στασινοπούλου, τηλ ) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Σελίδα 2 από 13

3 Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ιακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της ιστοσελίδας του Ταµείου στη διεύθυνση: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας είναι σκόπιµο να ενηµερώσει στο την Αναθέτουσα Αρχή ώστε µπορεί να ενηµερωθεί για οτιδήποτε εάν και εφόσον απαιτηθεί. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.1. Συνοπτική περιγραφή εργασιών Ο διαγωνισµός αυτός αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση δύο µεταλλικών ρολών ασφαλείας επί χαλύβδινων γαλβανιζέ (εν ψυχρώ) πλαισίων στο κτήριο επί της Πλ. Συντάγµατος, στις εισόδους της στοάς που συνδέει τη Πλ. Συντάγµατος µε την οδό Νίκης. Οι βασικές εργασίες που θα εκτελεστουν είναι (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά): Προµήθεια, κατεργασία και τοποθέτηση µεταλλικών πλαισίων στήριξης, από χαλύβδινες γαλβανισµένες κοιλοδοκούς κατάλληλης διατοµής (που θα προκύψει από στατική µελέτη που θα εκπονηθεί από εξειδικευµένο µηχανικό του αναδόχου) για τη στήριξη των ρολών. Το πλαίσιο επί της Πλ. Συντάγµατος έχει (ενδεικτικές) διαστάσεις 6 µ. πλάτος Χ 6,24 µ. ύψος µε ενδιάµεση οριζόντια δοκό σε ύψος περίπου 3,90 µ. από το έδαφος. Το πλαίσιο θα τοποθετηθεί επί της όψεως (οικοδοµικής γραµµής των όµορων καταστηµάτων εκατέρωθεν της στοάς), είτε (εναλλακτική λύση που θα αποφασισθεί από την Υπηρεσία) εντός της στοάς και σε απόσταση από την ως άνω οικοδοµική γραµµή περίπου 4µ. Το πλαίσιο επί της οδού Νίκης έχει διαστάσεις (ενδεικτικές) 5,70 µ. πλάτος Χ 4,50 µ. ύψος, και θα τοποθετηθεί επί της όψεως (οικοδοµικής γραµµής των όµορων καταστηµάτων εκατέρωθεν της στοάς). Προµήθεια, κατεργασία και τοποθέτηση 2 ενιαίων µεταλλικών ρολών ασφαλείας βαρέως (βιοµηχανικού τύπου) στις δύο εισόδους της στοάς. Ειδικότερα : α) στην είσοδο επί της Πλ. Συντάγµατος, το ρολό θα είναι συµπαγές (βαρέως τύπου) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα Τεχνικά στοιχεία του έργου. Οι διαστάσεις του ρολού (ενδεικτικές) είναι πλάτος 5,80 µ., ύψος 4,0 µ.. Άνωθεν αυτού και µέχρι την οροφή της στοάς (σε ύψος 6,24 µ. περίπου) τοποθετείται σταθερό µεταλλικό γαλβανιζέ πέτασµα επί κατάλληλου µεταλλικού γαλβανιζέ σκελετού από κοιλοδοκούς, είτε επίπεδο συµπαγές, είτε στην ίδια µορφή µε το ρολό, είτε περσιδωτό, όπως θα αποφασισθεί από την Υπηρεσία. β) στην είσοδο επί της οδού Νίκης το ρολό δικτυωτό σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα Τεχνικά στοιχεία του έργου. Σελίδα 3 από 13

4 Οι διαστάσεις του ρολού (ενδεικτικές) είναι πλάτος 5,80 µ., ύψος 4,0 µ. µέχρι την οροφή της στοάς. Προµήθεια, κατεργασία και τοποθέτηση κατάλληλων µεταλλικών κιβωτίων κάλυψης των ρολών. Προµήθεια και τοποθέτηση όλων των απαιτούµενων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τη κίνηση των ρολών, µε ηλεκτροδότηση από ένα κεντρικό σηµείο (ηλεκτρικό πίνακα) του κτιρίου της οδού Νίκης 5.7 (είσοδος Υπουργείου). Η ηλεκτρική εγκατάσταση του ρολού επί της οδού Νίκης θα φέρει εναλλακτική παροχή ρεύµατος από κατάλληλη φορητή διάταξη (µπαταρία) για λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Και τα δύο ρολά θα έχουν και δυνατότητα χειροκίνητης ανύψωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης µε κατάλληλο υποβοηθούµενο µηχανισµό (αντίβαρο ή ελατήριο). Προµήθεια και εγκατάσταση αυτοµατισµών, χειριστηρίων (διακοπτών) και τηλεχειριστηρίων για τη λειτουργία των ρολών από την είσοδο του Υπουργείου επί της οδού Νίκης 5-7 και από το εσωτερικό της στοάς. Όλες τις εργασίες που απαιτούνται για τη προσαρµογή των ρολών στις παράπλευρες επιφάνειες, στην οροφή και στο δάπεδο της στοάς Η προσφερόµενη δαπάνη (κατ' αποκοπή τιµή) εργασιών περιλαµβάνει: Το κόστος της καθ' οιονδήποτε τρόπο µεταφοράς των υλικών, καθώς επίσης και οποιονδήποτε άλλων υλικών και µπάζων που ενδεχοµένως προκύψουν και την εναπόθεσή τους σε χώρο που επιτρέπεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Την αξία όλων των επί του έργου προς χρήση υλικών ενσωµατωµένων η µη, κύριων και βοηθητικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, αλλά και τους όρους των στοιχείων του έργου. Επίσης την αξία των υλικών που δεν καθορίζονται ρητά στην τεχνική έκθεση αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Την δαπάνη λόγω φθοράς και αποµειώσεως των υλικών γενικά, καθώς και την δαπάνη µεταφοράς των υλικών µέχρι τα σηµεία που θα χρησιµοποιηθούν. Τις δαπάνες για την καταβολή ηµεροµισθίων και συναφών ασφαλιστικών εισφορών και επιβαρύνσεων, που αφορούν την εκτέλεση των κύριων και βοηθητικών εργασιών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Τις δαπάνες λειτουργίας και τα ασφάλιστρα των εργαλείων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε εργασίας, δηλαδή µισθώµατα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ηµεραργιών από οποιαδήποτε αιτία, επιβάρυνση λόγω επισκευών και συντηρήσεως των εργαλείων. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν περιέχεται η κατονοµάζεται στις τιµές εργασιών της παρούσας τεχνικής έκθεσης αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών. Κάθε σχετική δαπάνη αποκαταστάσεως ζηµιών (µερεµετιών). Σελίδα 4 από 13

5 Τα έξοδα για φόρους, τέλη, δασµούς, κρατήσεις, εισφορές και λοιπές οποιασδήποτε φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων πλην του Φ.Π.Α. Τα έξοδα για εγγυήσεις, τόκους και κινήσεις κεφαλαίων. Τα έξοδα για το κάθε είδος προσωπικό του Αναδόχου, δηλαδή, µισθοί, αποζηµιώσεις, ασφάλιστρα και έξοδα κίνησης, ενοικίων, φωτισµού, ύδρευσης, θέρµανσης κ.λ.π. Τα έξοδα αποθήκευσης, φύλαξης των κάθε είδους και προέλευσης υλικών και τα έξοδα προσκόµισης, φθοράς,φύλαξης και αποκόµισης των εργαλείων. Τα έξοδα για τις κάθε είδους δοκιµασίες, δειγµατοληψίες και ελέγχους και για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων αυτών. Τα έξοδα κατασκευής και αποµάκρυνσης όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων του εργοταξίου καθώς και τα έξοδα καθαρισµού του εργοταξίου. Τα έξοδα για την έκδοση και τυχόν ανανέωση της άδειας κατάληψης πεζοδροµίου καθώς και τα έξοδα σήµανσης για την αποφυγή ατυχηµάτων. Τα έξοδα για την λήψη µέτρων προστασίας (ασφάλειας,υγιεινής κ.λ.π.) των εργαζοµένων στο έργο, του κοινού, των γειτονικών ιδιοκτησιών και γενικά κάθε τρίτου καθώς και έξοδα για την αποµάκρυνση των προσωρινών εγκαταστάσεων και κατασκευών που έγιναν. Τα έξοδα ασφάλισης η αποζηµίωσης για ατυχήµατα η ζηµιές του αναδόχου, του προσωπικού ή τρίτων. Κάθε άλλη δαπάνη του αναδόχου - προµηθευτή καθώς και όλες οι επιβαρύνσεις και δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση. Τα έξοδα πρόκλησης βλάβης σε εγκαταστάσεις ή έπιπλα του χώρου στον οποίο εκτελούνται οι εργασίες κατά την διάρκεια µεταφοράς, τοποθέτησης και εκτέλεσης τους. Γενικά η κατ αποκοπή δαπάνη για την εκτέλεση της σύµβασης περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που χρειάζονται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, καλύπτει όλες τις άµεσες και έµµεσες δαπάνες του Αναδόχου και αποτελεί τη πλήρη αποζηµίωση του για την κατασκευή του έργου. Ουδεµία ιδιαίτερη αµοιβή ή προσαύξηση της συµβατικής αµοιβής προβλέπεται για ΟΙΟΝ ΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ καθώς το κόστος πάσης φύσεως εργασίας, υλικού, υπηρεσίας, υποχρέωσης προς τρίτους, ασφαλιστικών εισφορών και εργολαβικού οφέλους, συµπεριλαµβάνεται στην τιµή προσφοράς του ανάδοχου -προµηθευτή. 3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Από τον ανάδοχο παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήµατος των 2 ρολών που θα κατασκευάσει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών από τη παράδοση των εργασιών. Η εγγύηση περιλαµβάνει αστοχίες των υλικών και της εν γένει κατασκευής που οφείλονται σε κακή ποιότητα υλικών ή σε κακοτεχνίες, όπως, ενδεικτικά: βέλη κάµψεως στα µεταλλικά πλαίσια ή στα ρολά, Σελίδα 5 από 13

6 αποχρωµατισµός ή ξεφλούδισµα χρώµατος ρολών, οξείδωση µεταλλικών πλαισίων, βλάβες στα σηµεία στήριξης των µεταλλικών πλαισίων, βλάβες (ρηγµατώσεις) στα δοµικά στοιχεία επί των οποίων πακτώνονται τα µεταλλικά πλαίσια, ρηγµατώσεις ή στρέβλωση των ρολών ή των µεταλλικών πλαισίων. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση, χωρίς καµία πρόσθετη δαπάνη του Μ.Τ.Π.Υ. ή άλλη απαίτηση αποζηµίωσης να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί εντός του ως άνω χρονικού διαστήµατος στο σύστηµα που τοποθέτησε. 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διάρκεια εκτέλεσης των πιο πάνω εργασιών ορίζεται σε Τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης για την ολοκλήρωση τους. Παράταση της προθεσµίας γίνεται µόνον ύστερα από έγκριση του Μ.Τ.Π.Υ., αν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε ότι αφορά στην εκπρόθεσµη εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών αποκατάστασης, το Μ.Τ.Π.Υ. δικαιούται να δεχτεί την παραλαβή εκπρόθεσµα µεν, αλλά µε την επιβολή ποινικής ρήτρας κατ αναλογία του άρθρου 32 του Π.. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», εφ όσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω εργασιών, ο ανάδοχος θα ενηµερώσει εγγράφως την Υπηρεσία για την ολοκλήρωσή τους. Η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής των Εργασιών, που έχει ορισθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. θα προβεί στη ποιοτική και ποσοστική παραλαβή των εργασιών, εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του εγγράφου του αναδόχου. Η ηµεροµηνία παραλαβής των εργασιών πιο πάνω έργου αποτελεί και την έναρξη εγγύησής του. 6. ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωµή του αναδόχου (προσφερόµενη δαπάνη εργασιών συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ) θα καταβληθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. εφ άπαξ µετά τη παράδοση και παραλαβή των εργασιών. Οι κρατήσεις που βαρύνουν την εν λόγω σύµβαση είναι ο προκαταβλητέος φόρος εισοδήµατος 8% και η υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση 3,072% (3% Μ.Τ.Π.Υ., 2% χαρτ/µο επί του 3% και 20% Ο.Γ.Α. επί του χαρτ/µου), καθώς και όποια άλλη κράτηση ήθελε επιβληθεί ή προκύψει µέχρι την ώρα της καταβολής της αξίας. 7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος υποχρεούται: Να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της ηµερήσιας καθαριότητας στους χώρους όπου θα εκτελεσθούν οι ως άνω εργασίες και τους χώρους εντός του κτηρίου που θα χρησιµοποιηθούν για Σελίδα 6 από 13

7 την πρόσβαση προς τους χώρους εκτέλεσης των πιο πάνω εργασιών, για την έκδοση οποιονδήποτε αδειών, αν απαιτείται, να συµµορφώνεται προς τις αστυνοµικές διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόµους, τις συλλογικές συµβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π. Να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζοµένων υλικών µέχρι να χρησιµοποιηθούν, των επιβλεπόντων, των µεταφορικών µέσων και της εν γένει ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, το οποίο υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο, και να συµµορφώνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες των επιβλεπόντων Μηχανικών, κατά τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις, φέροντος την ευθύνη, αποκλειστικά και µόνον αυτός, για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από την µη εφαρµογή των πιο πάνω. Το Μ.Τ.Π.Υ. απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα που µπορεί να συµβεί κατά την διάρκεια εκτελέσεως των πάσης φύσεως εργασιών της παρούσας Προκήρυξης, τόσο στο προσωπικό του αναδόχου - προµηθευτή όσο και σε τρίτα πρόσωπα ή αντικείµενα. Κάθε ευθύνη τέτοιου είδους βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αποκαθιστά µε δαπάνες του κάθε ζηµία, φθορά ή βλάβη που θα συµβεί. Να προγραµµατίσει την εκτέλεση των εργασιών (προτεραιότητα, χρόνος εκτέλεσης, ωράριο) ώστε να µην παρακωλύεται η οµαλή λειτουργία των παρακείµενων καταστηµάτων και δηµοσίων υπηρεσιών. Για όλες τις προαναφερόµενες εργασίες καθώς και για όλες τις εργασίες που θα κριθούν απαραίτητες από την Υπηρεσία, ο ανάδοχος - προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εργαστεί και υπερωριακά σε εργάσιµες και µη ηµέρες και ώρες (π.χ. απογεύµατα, Σάββατα, Κυριακές, αργίες, κ.λ.π) αφού µε δική του µέριµνα πάρει εγκαίρως άδεια από τις Αρµόδιες Αρχές. Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου, πρέπει προηγούµενα να συνεννοείται µε τα αρµόδια τµήµατα της Αστυνοµίας και Τροχαία Κινήσεως, να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυκτερινά φωτεινά σήµατα κ.λ.π. Επίσης να κάνει περίφραξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών και να τις επισηµαίνει τοποθετώντας πινακίδες, νυχτερινά σήµατα κ.λ.π. Να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν συµπεριλαµβάνονται στην σύµβαση του, από άλλους ανάδοχους - προµηθευτές που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου ή και από τον ίδιο τον κύριο του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (π,χ ικριώµατα κ.λ.π.) και να ρυθµίζει την εκτέλεση των εκτελουµένων απ' αυτόν εργασιών. Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του Αναδόχου - Προµηθευτή, σε οποιαδήποτε υπάρχουσα κατασκευή, βαρύνει τον Ανάδοχο - προµηθευτή, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζηµιά η τη φθορά στην προηγούµενη τους κατάσταση. Σελίδα 7 από 13

8 8. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προµηθειών του ηµοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.. 118/2007 και των άρθρων του Ν. 2362/1995, καθώς επίσης και του Ν.3669/08 & Π..162/2002. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 9. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το σύστηµα των νέων ρολών θα εφαρµοστεί επί µεταλλικών γαλβανιζέ (εν ψυχρώ) (ενδεικτικής) ορθογωνικής διατοµής SHS 100X100X5 mm, πλαισίων Σελίδα 8 από 13

9 Σχέδιο 1 Tα υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία των δύο ρολών θα είναι: Προφίλ Ρολό Πλ. Συντάγµατος Ενισχυµένης διατοµής από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1mm, διαστάσεων 116Χ20 mm και βάρους 25.0 kg/m2, µε κοίλη διαµόρφωση. Στις άκρες των προφίλ θα υπάρχουν επικαλύψεις(τάπες) από πολυαµίδιο για την σωστή συναρµογή µεταξύ τους και για την εξάλειψη των τριβών και του θορύβου κατά την λειτουργία του ρολού. Eπιπλέον απαιτείται η ύπαρξη εσωτερικής ενίσχυσης του προφίλ του ρολού µε ατσαλολαµαρίνα πάχους 1.0 mm, ενδεικτικής τοµής του σχήµατος 1, πονταρισµένη στα φύλα του ρολού µέχρι του ύψους των 2.0 m από το έδαφος. Σχήµα 1 Ρολό οδού Νίκης ικτυωτό Φ8 γαλβανιζέ µε µικρό βρόγχο (της τάξεως 7Χ7 cm) Άξονες ρολών Ο άξονας των νέων ρολών θα αποτελείται από γαλβανισµένη δοκό κυκλικής διατοµής και διαµέτρου Φ- 193 ή Φ-219 mm ανάλογα µε το πλάτος/βάρος του ρολού. Τα κουτιά που θα φέρει θα είναι ανοιχτού τύπου, θα έχουν δακτυλίους ολίσθησης εσωτερικά και ελαστικές στεφάνες εξωτερικά για την αποφυγή εκδορών κατά το τύλιγµα. Σε συνδυασµό µε τα κατάλληλα ελατήρια θα επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση του βάρους του ρολού κατά την ανύψωση του. Σελίδα 9 από 13

10 Οδηγοί των νέων ρολών Σχήµα 2 Οι Οδηγοί των νέων ρολών θα έχουν γεωµετρία διατοµής όπως φαίνεται στο σχήµα 1 διαστάσεων 120Χ80mm ή 70Χ80mm και πάχους ατσαλολαµαρίνας 2 mm. Θα τοποθετηθούν στα άκρα τους λάστιχα µε ενσωµατωµένα βουρτσάκια (2 τεµ. / οδηγό) για την µείωση των απωλειών από αέρα και για την αθόρυβη λειτουργία του συστήµατος. Οι οδηγοί θα φέρουν επιπρόσθετα, ειδική ενίσχυση από ατσαλολαµαρίνα, σχήµατος Π και πάχους 2 mm, προκειµένου να αποφευχθεί πιθανή παραβίαση µε σκοπό την έξοδο της ψάθας από τον οδηγό µε το συνολικό πάχος του οδηγού να φτάνει τµηµατικά τα 4mm Ενίσχυση εσωτερικά του οδηγού) Σχήµα 3 Οι οδηγοί επιπλέον θα έχουν εσωτερικά, ειδική ενίσχυση από ατσαλολαµαρίνα, σχήµατος Π και πάχους 2 mm,µέχρι το ύψος των 2m προκειµένου να αποφευχθεί πιθανή παραβίαση-βανδαλισµός µε σκοπό την έξοδο της ψάθας από τον οδηγό (Σχήµα 2). Έτσι σε κάποια σηµεία το συνολικό πάχος του οδηγού θα φτάνει τα 4mm. Η συγκόλληση των ενισχύσεων καθώς και των κοιλοδοκών/ στραντζαριστών στήριξης γίνεται πάντα εσωτερικά. Σελίδα 10 από 13

11 3.1.4 οκός ενίσχυσης Σχήµα 4 Στο κάτω µέρος των νέων ρολών θα τοποθετηθεί δοκός ενίσχυσης από κοιλοδοκό 80Χ40mm πάνω στον οποίο συγκολλάται γωνιά σιδήρου 30Χ30mm, έτσι ώστε να επιτευχθεί εξαιρετικά µεγάλη ακαµψία στο κάτω µέρος του ρολού Σύστηµα απασφάλισης Θα τοποθετηθεί σύστηµα διπλής απασφάλισης ρολού που θα επιτρέπει την ταυτόχρονη απεµπλοκή του κινητήρα του ρολού µέσα και έξω από τον χώρο που ασφαλίζει, ώστε να επιτραπεί η χειροκίνητη λειτουργία του. Το σύστηµα αυτό θα αποτελείται από εξωτερική κλειδαριά απασφάλισης και εσωτερικά από µηχανισµό µε λεβιέ-µοχλό πανικού για άµεση αποσύµπλεξη προς αποφυγή εγκλωβισµού Ηλεκτροκινητήρας-Αυτοµατισµοί Οι κινητήρες των ρολών θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης, είτε µονοφασικοί-κεντρικοί, είτε τριφασικοί-πλαϊνοί βιοµηχανικού τύπου, ανάλογα µε τις διαστάσεις του ρολού και τον άξονα που χρησιµοποιείται κάθε φορά. Οι µηχανισµοί θα φέρει τερµατικούς διακόπτες και σύστηµα ηλεκτροµαγνητικού φρένου Θα περιλαµβάνεται χειροκίνηση µε αλυσίδα ή σύστηµα λαβής απασφάλισης Θα περιλαµβάνεται χειρισµός µε εσωτερικό µπουτόν άνευ αυτοσυγκράτησης για άµεσο και πλήρη έλεγχο της κίνησης και µε ασύρµατο χειρισµό(τηλεχειρισµός) µε τηλεχειριστήρια κυλιόµενου κωδικού Ο ηλεκτρικός πίνακας αυτοµατισµού θα είναι ικανός να δεχτεί όλες τις απαραίτητες διατάξεις για την σωστή και ασφαλή λειτουργία του ρολού Σε περίπτωση βλάβης των κινητήρων θα υπάρχει ειδικό φυγοκεντρικό κουζινέτο ασφαλείας που θα αποτρέπει την αιφνίδια πτώση του ρολού Ένα ζεύγος φωτοκύτταρων ασφαλείας, θα τοποθετείται όπου απαιτείται για να εξασφαλίζει την ακινητοποίηση του ρολού όταν κάτω από αυτό υπάρχει εµπόδιο, πριν το ρολό ακουµπήσει σε αυτό. Σελίδα 11 από 13

12 3.1.7 Λειτουργία ηλεκτροδότηση Το άνοιγµα και κλείσιµο του κάθε ρολού θα πραγµατοποιείται από διακόπτες ή µπουτόν ανόδουκαθόδου, οι οποίοι θα τοποθετηθούν πλησίον του ηλεκτρικού πίνακα του κάθε χώρου που ανήκει. Η ηλεκτροδότηση του ρολού θα γίνει µε καλώδιο (ενδ.τύπου ΝΥΥ) κατάλληλης διατοµής και θα οδεύει εντός της ψευδοροφής (κατόπιν υποδείξεως από την Τεχνική Υπηρεσία). Όπου απαιτηθεί το καλώδιο τροφοδοσίας του ρολού να είναι ορατό, αυτό θα τοποθετηθεί σε πλαστικό κανάλι κατάλληλων διαστάσεων. Σε περίπτωση που προκύψουν ειδικές απαιτήσεις στην διαδροµή της καλωδίωσης, δύναται να χρησιµοποιηθούν κουτιά διακλάδωσης κατάλληλων διαστάσεων. Τ Τα καλώδια που θα επιλεγούν, θα εγκατασταθούν έτσι ώστε κατά την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση να αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης στους µανδύες και στις µονώσεις των καλωδίων και των µονωµένων αγωγών. Η ηλεκτρική γραµµή θα ασφαλιστεί στον πίνακα µε προστατευτική διάταξη (µικροαυτόµατο ενδ.τύπου ABB) και η εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD384. Η ηλεκτρική εγκατάσταση του ρολού επί της οδού Νίκης θα φέρει και εναλλακτική παροχή ρεύµατος από κατάλληλη φορητή διάταξη (µπαταρία) για λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος Κουτί κάλυψης ρολού Τα κουτιά κάλυψης των νέων ρολών θα είναι από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,2mm και µε εσωτερική ενίσχυση από στραντζαριστά όπου αυτό απαιτείται. Τα συστήµατα των ρολών (πλαίσια, κουτιά ρολά, σταθερό πέτασµα) θα είναι βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή και σε απόχρωση RAL που θα υποδειχθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. Σελίδα 12 από 13

13 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η συνολική προσφερόµενη δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαµβάνονται στη σύµβαση ανέρχεται στο ποσό των... Ευρώ (ολογράφως) (.. ) (αριθµητικώς) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η υποβολή της παρούσας προσφοράς συνεπάγεται και προϋποθέτει ότι ο προσφέρων, έλαβε γνώση των απαιτήσεων, των συνθηκών του έργου και ουδεµία αξίωση ως προς το θέµα αυτό έχει από το Μ.Τ.Π.Υ. Αθήνα Ο προσφέρων (Τίθεται υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας) Σελίδα 13 από 13

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.000 ΕΤΟΣ: 2014 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΠΡΟΣ: 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας αποδεκτών ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΘΕΜΑ: Συµβάσεις- ιαγωνισµοί (Καθαρισµός των Χώρων της 441

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Τμήμα: 4900 Τηλ.: 49809 Φ. 604.2 / 12 / 15 Σ. 3045 Σαλαμίνα, 16 ΦΕΒ 15 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. µελέτης: ΒΚ 02 / 17-04-2013 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα