EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA"

Transcript

1 EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005

2 Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σηµειώσεις Έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συµβουλίου 4 Έκθεση ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών 6 Ισολογισµός 7 Κατάσταση Αποτελεσµάτων 8 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 9 Σελίδα Κατάσταση Ταµειακών Ροών 10 Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της 31 ης εκεµβρίου Γενικές πληροφορίες 11 2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών πληροφοριών Ξένο Νόµισµα Ενσώµατα πάγια στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Αποµείωση στοιχείων ενεργητικού Αναβαλλόµενη Φορολογία Παροχές σε εργαζόµενους Μισθώσεις Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη Μετοχικό κεφάλαιο Μερίσµατα Προβλέψεις Αποαναγνώριση στοιχείων του ισολογισµού Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Αναγνώριση εσόδων Νέα ΠΧΠ και διερµηνείες (Ε ΠΧΠ διερµηνείες) 18 3 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 21 4 ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 21 5 Μετάβαση στα.π.χ.π Συµφωνίες στοιχείων οικονοµικών καταστάσεων 24 7 Κόστος προµηθειών 30 8 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 30 9 ιοικητικά έξοδα απάνες προσωπικού Έξοδα λειτουργικής µίσθωσης Λοιπά έσοδα Λοιπά έξοδα Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Φόροι Ενσώµατα πάγια στοιχεία Αϋλα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόµενη φορολογία Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτέλεσµα εις νέο 36 Σελίδα 2

3 Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες & δικαιούχους προµηθειών Λοιπές υποχρεώσεις εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 37 Σελίδα 3

4 Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EFG ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΜΑ Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε τον Νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας, σας παρουσιάζουµε τα πεπραγµένα της χρήσης του Κατά τη χρήση αυτή οι Οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται για πρώτη φορά, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Στην έκθεση περιγράφεται µια συνοπτική πορεία της αγοράς, η εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας, οι βασικοί παράγοντες επίτευξης στόχων καθώς και η προβλεπόµενη πορεία για το Αγορά Οι Μεσίτες Ασφαλίσεων διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2004 το 7,3% των συνολικών ασφαλίστρων ζωής και γενικών ασφαλίσεων της ελληνικής αγοράς. Συγκεκριµένα διαχειρίζονται το 0,03% των ασφαλίστρων ζωής και το 11,15% των γενικών ασφαλίσεων µε συνεχώς αυξανόµενους ρυθµούς ως εξής: ,1 εκατ ,9 εκατ ,2 εκατ. Εξέλιξη Εργασιών Η EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ δραστηριοποιείται από το 1992 στην διαµεσολάβηση ασφαλιστικών εργασιών. Η εξέλιξη ασφαλίστρων και εσόδων (προµηθειών) για την περίοδο είναι η εξής: Ασφάλιστρα Έσοδα , , ,81 10,50% ,11-8,94% ,39 3,77% ,69-0,83% ,18 7,73% ,15, -0,25% εταιρεία είναι ένας από τους µεγαλύτερους µεσίτες της ελληνικής αγοράς, εµφανίζοντας από τα µεγαλύτερα ποσοστά κερδοφορίας σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών της. Προσφέρει ολοκληρωµένες ασφαλιστικές λύσεις σε εξειδικευµένες ανάγκες εταιρειών και ιδιωτών πελατών. Η Σελίδα 4

5 Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2005 Κατά την διάρκεια του έτους 2005 δόθηκε περαιτέρω έµφαση στο δέσιµο του πελάτη µε περισσότερα προϊόντα. Ακόµη, προωθήθηκε ιδιαίτερα η πώληση πρωτοποριακών προϊόντων όπως πιστώσεις κ.λ.π. Τη χρονιά που πέρασε, παρά την αύξηση των υπό διαχείριση ασφαλίστρων κατά 7,73%, τα έσοδα από προµήθειες παρουσίασαν ανεπαίσθητη κάµψη κατά 0,25% σε σχέση µε το προηγούµενο δωδεκάµηνο. Αιτία η, για µια ακόµα χρονιά, συνεχιζόµενη συρρίκνωση του ποσοστού των προµηθειών από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Βασικοί Παράγοντες επίτευξης των στόχων Κατά τη διάρκεια της χρήσης επετεύχθη ο σηµαντικός στόχος της βελτίωσης της διοικητικής και λειτουργικής υποδοµής της εταιρείας. Τα προ φόρων κέρδη (βάσει ΛΠ) ανήλθαν στα ,22 το 2005 από ,15 που ήταν το Η σηµαντική αυτή βελτίωση της κερδοφορίας οφείλεται στην λελογισµένη ανάπτυξη των εξόδων. Προβλεπόµενη πορεία για το 2006 Η υψηλή ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, η συγκράτηση του κόστους σε χαµηλά επίπεδα, η περαιτέρω διεύρυνση της σειράς των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, η επέκταση των δικτύων πωλήσεων, θα ισχυροποιήσουν την εταιρική ταυτότητα της εταιρείας και θα συντελέσουν στην περαιτέρω αύξηση της παραγωγής, του µεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας. Ν. Σµύρνη, 25 Mαίου 2006 Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Αλέξανδρος Π. Σαρρηγεωργίου Σελίδα 5

6 Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2005 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της «EFG Aσφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ» Ελέγξαµε τo συνηµµένο Ισολογισµό της EFG Aσφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ (η «Εταιρεία») της 31 ης εκεµβρίου 2005 και τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, ταµειακών ροών και µεταβολών ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 37, βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση το διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και γενικότερα της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου που παρατίθεται στις σελίδες 4 έως 5, µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη πλευρά την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της καθώς και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. Αθήνα, 2 Ιουνίου 2006 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΙΡΗΣ ΑΜ ΣΟΕΛ 113 ΑΜ ΣΟΕΛ Σελίδα 6

7 Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2005 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σηµ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό Ενσώµατα πάγια στοιχεία , ,23 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,12 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αναβαλλόµενη Φορολογία , ,25 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις , ,40 Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , ,22 Σύνολο Ενεργητικού , ,34 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Αποθεµατικά , ,89 Κέρδη εις νέον , ,02 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,91 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , , , ,02 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες και δικαιούχους προµηθειών , ,23 Λοιπές υποχρεώσεις , ,01 Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη , , , ,41 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,43 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων , ,34 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ Η ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Π. ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΕΛΕΝ ΑΣ ΑΝΝΑ Ν. ΤΡΥΦΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΛΕΡΙΑΣ Α..Τ. Ι Α..Τ. Χ Α..Τ. Σ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. Σελίδα 7

8 Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2005 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σηµ Έσοδα από προµήθειες ασφαλίσεων , ,69 Κόστος προµηθειών , ,21 Μικτό Κέρδος , ,48 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης , ,81 ιοικητικά έξοδα , ,99 Λοιπά έσοδα , ,83 Λοιπά έξοδα , ,05 Κέρδη εκµετάλλευσης , ,08 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα , ,07 Κέρδη προ φόρων , ,15 Φόροι , ,85 Κέρδη περιόδου , ,30 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ Η ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Π. ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΕΛΕΝ ΑΣ ΑΝΝΑ Ν. ΤΡΥΦΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΛΕΡΙΑΣ Α..Τ. Ι Α..Τ. Χ Α..Τ. Σ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. Σελίδα 8

9 Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2005 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα , , , ,79 Κέρδη περιόδου , ,30 Μεταφορά σε αποθεµατικά 2.372, ,82 Υπόλοιπα , , , ,91 Υπόλοιπα , , , ,91 Κέρδη περιόδου , ,30 Μερίσµατα , ,00 Μεταφορά σε αποθεµατικά 1.242, ,97 Υπόλοιπα , , , ,18 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. Σελίδα 9

10 Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2005 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Kέρδη προ φόρων , ,15 Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις , ,55 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 5.968, ,35 Κέρδη από πώληση παγίων ( ,97) 0.00 Zηµιά από µείωση παγίων 0, ,97 Έσοδα από τόκους (52.214,61) (44.510,07) Λοιπά έσοδα (15.144,78) (15.408,67) Χρεωστικοί τόκοι , ,07 Πλέον /µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες : Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ( ,99) ( ,96) Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων ( πλην Τραπεζών) ( ,87) ,68 Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος ( ,69) ( ,95) Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ,78) ,12 Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώµατων πάγιων στοιχείων (55.687,51) ( ,38) Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων (23.578,41) (4.639,24) Πώληση ενσώµατων πάγιων στοιχείων ,33 0,00 Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ,41 ( ,62) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Μερίσµατα ( ,00) 0,00 Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ,00) 0,00 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου ( ,37) ,50 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου , ,07 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου , ,57 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. Σελίδα 10

11 1. Γενικές Πληροφορίες Η EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες AEΜA (η "Εταιρεία") έχει συσταθεί στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στον τοµέα Μεσιτείας Ασφαλίσεων παρέχοντας εργασίες διαµεσολάβησης για σύναψη ασφαλιστηρίων συµβολαίων αλλά και παροχής συµβουλευτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών προς ασφαλιζοµένους, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους άλλους φορείς της ιδιωτικής ασφάλισης. Η έδρα της Εταιρείας είναι στη Νέα Σµύρνη, Λεωφόρο Συγγρού , τκ Η Εταιρεία είναι Μέλος του Οµίλου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ και µητρική της Εταιρεία είναι η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ που κατέχει το 95% του Μετοχικού της Κεφαλαίου ενώ το υπόλοιπο 5% ανήκει και πάλι σε Εταιρεία του Οµίλου µε την επωνυµία EFG Telesis Finance AE. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο στις και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών πληροφοριών Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) και τις ιερµηνείες της Επιτροπής ιερµηνειών των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ ΛΠ). Όλα τα ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ ΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της διαδικασίας επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός από το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο ( ΛΠ) 39 «Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση». Σε συνέχεια της εισήγησης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης, το Συµβούλιο υιοθέτησε τους Κανονισµούς 2086/2004 και 1864/2005 που απαιτούν την χρήσης του ΛΠ 39, εκτός από συγκεκριµένες διατάξεις που αφορούν σε αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από όλες τις εισηγµένες εταιρείες από την 1η Ιανουαρίου Επειδή η Εταιρεία δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου που δεν απαιτούνται από την έκδοση του ΛΠ 39 που Σελίδα 11

12 έχει επικυρωθεί από την ΕΕ, οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ και τα ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ ΛΠ. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της , που εκδόθηκαν στις είχαν συνταχθεί σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές (ΕΓΠΛΑ). Οι ΕΓΠΛΑ είναι οι λογιστικές αρχές οι οποίες αντικαθίστανται σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) 1 κατά τη σύνταξη του Ισολογισµού έναρξης εφαρµογής των ΠΧΠ της Επίσης, η Εταιρεία εξέδωσε στις οικονοµικές καταστάσεις της σύµφωνα µε τα ΕΓΠΛΑ. Οι ΕΓΠΛΑ διαφέρουν σε κάποιες περιοχές από τα ΠΧΠ. Οι αρχές που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Η Εταιρεία έκανε χρήση της εξαίρεσης που παρέχεται από το ΠΧΠ 1 σχετικά µε την εφαρµογή των προτύπων ΛΠ 32 και ΛΠ 39 από την Οι αρχές που εφαρµόσθηκαν για τις χρήσεις 2004 και 2005 αναφέρονται ξεχωριστά παρακάτω. Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονταν, µέχρι την 31 εκεµβρίου 2004, σύµφωνα µε τις ΕΓΠΛΑ. Οι ΕΓΠΛΑ διαφέρουν σε κάποιες περιοχές από τα ΠΧΠ. Κατά την σύνταξη των παρουσών οικονοµικών καταστάσεων, η ιοίκηση τροποποίησε ορισµένες λογιστικές µεθόδους και µεθόδους αποτίµησης που είχαν εφαρµοσθεί στις οικονοµικές καταστάσεις βάσει των ΕΓΠΛΑ, και παρουσίασε τις οικονοµικές καταστάσεις, καταστάσεις µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και καταστάσεις ταµειακών ροών, ώστε να συµφωνούν µε τα ΠΧΠ. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 έχουν αναµορφωθεί, ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτές τις προσαρµογές, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις λογιστικές αρχές. Συµφωνίες και περιγραφές της επίδρασης της µετάβασης από τις ΕΓΠΛΑ στα ΠΧΠ στον ισολογισµό της και στα ίδια κεφάλαια και αποτελέσµατα της Εταιρείας της παρουσιάζονται στη σηµείωση 6. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάσει την αρχή του ιστορικού κόστους. Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισµένων λογιστικών εκτιµήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη ιοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι περιοχές που εµπεριέχουν µεγαλύτερο βαθµό άσκησης κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου οι εκτιµήσεις και παραδοχές είναι σηµαντικές για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, παρουσιάζονται στη σηµείωση 3. Σελίδα 12

13 2.2 Ξένο νόµισµα α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης Οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζονται σε Ευρώ ( ) που είναι και το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας. Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ ( ). β) Συναλλαγές και υπόλοιπα Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, καταχωρούνται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, και οι συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 2.3 Ενσώµατα πάγια στοιχεία Περιλαµβάνουν βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα, έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λοιπό εξοπλισµό καθώς και µεταφορικά µέσα και παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως µετά την αφαίρεση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και των τυχόν ζηµιών αποµείωσης της αξίας τους. Τα ενσώµατα πάγια αξιολογούνται περιοδικά για αποµείωση, και οποιαδήποτε ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης ωφέλιµης ζωής τους ως ακολούθως : - Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων: η χαµηλότερη µεταξύ της διάρκειας του συµβολαίου εκµίσθωσης ή της προβλεπόµενης ωφέλιµης ζωής τους ως ακολούθως : - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές : 4-5 έτη - Λοιπά έπιπλα και εξοπλισµός : 4-12 έτη - Μεταφορικά µέσα : 5-7 έτη 2.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Στο λογαριασµό «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνονται κυρίως τα έξοδα λογισµικού. Κόστη που σχετίζονται µε εσωτερική (in-house) ανάπτυξη και συντήρηση υφιστάµενων λογισµικών προγραµµάτων, διαγράφονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων όταν προκύπτουν. Κόστη πληρωτέα σε τρίτους, που σχετίζονται µε την ανάπτυξη και εφαρµογή νέων λογισµικών προγραµµάτων, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχικές βελτιώσεις, προστίθενται στο κόστος νέων λογισµικών προγραµµάτων, και αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αξιολογούνται Σελίδα 13

14 περιοδικά για αποµείωση, και οποιαδήποτε ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης ωφέλιµης ζωής τους ως ακολούθως : - Λογισµικά προγράµµατα: 4-5 έτη 2.5 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Περιλαµβάνει απαιτήσεις από ασφάλιστρα τα οποία έχουν καταβληθεί στις ασφαλιστικές εταιρείες, χωρίς να έχουν εισπραχθεί από τους ασφαλιζόµενους βάσει των µεταξύ της Εταιρείας και των ασφαλιστικών εταιριών συµβάσεων.για την κάλυψη από τον πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται µε τα ασφάλιστρα τα οφειλόµενα από τους ασφαλιζόµενους και τα οποία βάσει των µεταξύ τους συµβάσεων έχουν καταβληθεί στις ασφαλιστικές εταιρείες έχει σχηµατιστεί κατάλληλη πρόβλεψη. 2.6 Αποµείωση στοιχείων ενεργητικού Η Εταιρεία, σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, εξετάζει κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ένα στοιχείο ενεργητικού ή µια οµάδα στοιχείων ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Ένα στοιχείο ενεργητικού ή οµάδα στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται σε αποµείωση όταν, και µόνο όταν, υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης, ως αποτέλεσµα ενός η περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν µετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου («ζηµιογόνο γεγονός»), και το ζηµιογόνο γεγονός (ή γεγονότα) έχει επίδραση στις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές του στοιχείου ενεργητικού η οµάδας στοιχείων ενεργητικού, και µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Σε περίπτωση που υπάρξει τέτοια ζηµιά αυτή καταχωρείται στα Αποτελέσµατα Χρήσης. 2.7 Αναβαλλόµενη φορολογία Αναβαλλόµενος φόρος ορίζεται ο φόρος ο οποίος αναµένεται να είναι πληρωτέος ή ανακτήσιµος για διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε επίπεδο οικονοµικών καταστάσεων και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων που έχουν χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό του φορολογητέου κέρδους, και λογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υπολογισµού µε βάσει τον ισολογισµό. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται γενικώς για όλες τις φορολογικές προσωρινές διαφορές, ενώ οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθµό στον οποίο θα υπάρχουν διαθέσιµα φορολογητέα κέρδη στο µέλλον για τα οποία θα χρησιµοποιηθούν οι εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές. Τα παραπάνω στοιχεία ενεργητικού και παθητικού δεν Σελίδα 14

15 αναγνωρίζονται σε περίπτωση που η προσωρινή διαφορά προκύπτει από υπεραξία (ή αρνητική υπεραξία) ή από την αρχική αναγνώριση (εάν δεν πρόκειται για επιχειρηµατική συνένωση) λοιπών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν επηρεάζει είτε το φορολογητέο είτε το λογιστικό κέρδος. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος καθορίζεται χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές που είχαν τεθεί σε ισχύ ή είχαν ουσιωδώς τεθεί σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται να είναι σε ισχύ την περίοδο που οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα καταστούν απαιτητές και οι υποχρεώσεις πληρωτέες. Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται στον βαθµό όπου δεν είναι πια πιθανό ότι θα υπάρχουν διαθέσιµα φορολογητέα κέρδη στο µέλλον έτσι ώστε τα στοιχεία ενεργητικού ή µέρος αυτών να µπορέσουν να ανακτηθούν. Η αναβαλλόµενη φορολογία χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων εκτός εάν αφορά στοιχεία που χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια οπότε και η αναβαλλόµενη φορολογία χρεώνεται ή πιστώνεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 2.8 Παροχές σε Εργαζοµένους α) Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις Η Εταιρεία συµµετέχει σε προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων εισφορών σύµφωνα µε τα οποία καταβάλλει σταθερές εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία. Η Εταιρεία δεν έχει άλλες υποχρεώσεις για πληρωµές συντάξεων πέραν των εισφορών που καταβάλλει. Οι εισφορές της Εταιρείας στα προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζονται ως παροχές προς το προσωπικό κατά την περίοδο που αφορούν. β) Αποζηµιώσεις αποχώρησης προσωπικού Σύµφωνα µε το Ελληνικό Εργατικό ίκαιο, όταν οι υπάλληλοι παραµένουν στην υπηρεσία µέχρι την ηµέρα της αποχώρησής τους λόγω συνταξιοδότησης, δικαιούνται να λάβουν αποζηµίωση, της οποίας το ύψος υπολογίζεται βάσει των ετών υπηρεσίας και των αποδοχών του την ηµέρα της αποχώρησης. Η Εταιρεία καταχωρεί κάθε χρόνο προβλέψεις για τις ως άνω αποζηµιώσεις, έτσι ώστε το κόστος αποζηµίωσης κάθε εργαζόµενου να επιµερίζεται ετησίως, σε όλη την περίοδο υπηρεσίας του στην Εταιρεία. Σε αυτό το πλαίσιο, υπολογίζεται το ποσό που θα δικαιούται κάθε εργαζόµενος κατά την ηµεροµηνία της αποχώρησής του λόγω συνταξιοδότησης, επί Σελίδα 15

16 τη βάσει των τρεχουσών απολαβών του, το οποίο στην συνέχεια προεξοφλείται µε επιτόκιο των οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου, που λήγουν στο έτος, ή όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο έτος αποχώρησης αυτού από την Εταιρεία. Στη συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης, δικαιούνται εφάπαξ αποζηµίωσης η οποία υπολογίζεται µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους και τις απολαβές τους κατά την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης. Έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για την αναλογιστική αξία της εφάπαξ αποζηµίωσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το κόστος για αποζηµιώσεις αποχώρησης αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια των χρόνων υπηρεσίας των υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις αναλογιστικές εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο. Η υποχρέωση της αποζηµίωσης αποχώρησης υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών εκροών, χρησιµοποιώντας τα επιτόκια κρατικών οµολόγων, µε όρους λήξης που προσεγγίζουν τους όρους της σχετικής υποχρέωσης. Οι καταβλητέες αποζηµιώσεις µετά την πάροδο των 12 µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. γ) Προγράµµατα για συµµετοχή στα κέρδη και επιδόµατα Η ιοίκηση περιοδικά ανταµοίβει µε µετρητά (bonus), κατά βούληση υπαλλήλους µε υψηλή απόδοση. Παροχές σε µετρητά (bonus) µέσω της µισθοδοσίας, αναγνωρίζονται ως δεδουλευµένα έξοδα προσωπικού. Η διανοµή κερδών στους υπαλλήλους, αναγνωρίζεται ως έξοδο προσωπικού στη χρήση που αυτά αφορούν 2.9 Μισθώσεις α) Όταν η Εταιρεία είναι ο µισθωτής (i) Χρηµατοδοτικές µισθώσεις Η Εταιρεία δε συνάπτει τέτοιες µισθώσεις. (ii) Λειτουργικές µισθώσεις Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας παραµένουν µε τον εκµισθωτή καταχωρούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Πληρωµές που αφορούν λειτουργικές µισθώσεις (µετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον εκµισθωτή), αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. β) Όταν η Εταιρεία είναι ο εκµισθωτής (i) Χρηµατοδοτικές µισθώσεις Σελίδα 16

17 Η Εταιρεία δε συνάπτει τέτοιες µισθώσεις. (ii) Λειτουργικές µισθώσεις Στοιχεία ενεργητικού που εκµισθώνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων συµπεριλαµβάνονται στα ενσώµατα πάγια στοιχεία και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους, σύµφωνα µε παρόµοια ιδιόκτητα ενσώµατα πάγια. Το έσοδο από ενοίκια (µετά την αφαίρεση των κινήτρων που παραχωρήθηκαν σε µισθωτές) αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της περιόδου µίσθωσης. (iii) Υπεκµισθωµένες λειτουργικές µισθώσεις Στην περίπτωση που η Εταιρεία υποµισθώνει λειτουργικά µισθωµένα πάγια, καταχωρεί τα έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου υποµίσθωσης Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Τα συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνουν την µητρική Εταιρεία EFG Eurobank Ergasias AE, εταιρείες που ελέγχει η µητρική Τράπεζα, συνδεδεµένες εταιρείες, τα µέλη της διοίκησης και στενά οικογενειακά τους πρόσωπα, εταιρείες που κατέχονται ή ελέγχονται από αυτούς και εταιρείες στις οποίες µπορούν να ασκήσουν σηµαντική επιρροή επί της χρηµατοοικονοµικής και λειτουργικής πολιτικής τους Μετοχικό κεφάλαιο Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται καθαρά από φόρους, αφαιρετικά στα Ίδια Κεφάλαια, ως µείωση του προϊόντος έκδοσης Μερίσµατα Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους απεικονίζονται σαν υποχρέωση τη χρονική στιγµή κατά την οποία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Προβλέψεις Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια υπάρχουσα νοµική ή τεκµηριωµένη υποχρέωση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισµό της υποχρέωσης το ποσό της οποίας µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία. Σελίδα 17

18 2.14 Αποαναγνώριση στοιχείων του Ισολογισµού Η Εταιρεία συνάπτει συναλλαγές µε βάση τις οποίες µεταφέρει στοιχεία ενεργητικού που αναγνωρίζονται στον ισολογισµό της, αλλά διατηρεί είτε όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές των µεταφερθέντων στοιχείων ενεργητικού, είτε ένα µέρος τους. Εάν οι κίνδυνοι και ανταµοιβές διατηρούνται ουσιωδώς από την Εταιρεία, τα µεταφερθέντα στοιχεία ενεργητικού δεν αποαναγνωρίζονται από τον ισολογισµό. Σε συναλλαγές όπου η Εταιρεία δεν διατηρεί ουσιωδώς τους κινδύνους και ανταµοιβές ιδιοκτησίας ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού, αποαναγνωρίζει το στοιχείο ενεργητικού εάν χάσει τον έλεγχο του Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο, καταθέσεις όψεως σε τράπεζες, άλλες βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού κινδύνου, µε αρχικές ηµεροµηνίες λήξης τριών ή λιγότερων µηνών Αναγνώριση Εσόδων Τα έσοδα της Εταιρίας αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευµένα. Αναλυτικότερα : τα έσοδα από προµήθειες από διαµεσολάβηση σύναψης ασφαλιστηρίων συµβολαίων αναγνωρίζονται στη σύναψη του ασφαλιστηρίου συµβολαίου τα έσοδα από παροχή συµβουλευτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών αναγνωρίζονται την περίοδο στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες λαµβάνοντας υπόψη και το στάδιο της ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας. τα έσοδα από µισθώµατα, τόκους και λοιπά έσοδα αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευµένα 2.17 Νέα ΠΧΠ και διερµηνείες (Ε ΠΧΠ διερµηνείες) Συγκεκριµένα νέα ΠΧΠ, τροποποιήσεις και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από την 1 η Ιανουαρίου 2006 και µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. ΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές Προσωπικού (Ισχύει από ) Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την επιλογή µίας εναλλακτικής µεθόδου αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών. Πιθανόν, επιβάλλει νέες απαιτήσεις αναγνώρισης σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν Κοινά Συνταξιοδοτικά Σελίδα 18

19 Προγράµµατα (multi employer plans) για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρµογή της λογιστικής καθορισµένων παροχών. Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Επειδή η Εταιρεία δεν προτίθεται να αλλάξει την λογιστική πολιτική που έχει υιοθετηθεί για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών και δεν συµµετέχει σε Κοινά Συνταξιοδοτικά Προγράµµατα, η υιοθέτηση αυτής της τροποποίησης θα επηρεάσει µόνο την µορφή και έκταση των γνωστοποιήσεων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να επηρεάσει ουσιωδώς την Εταιρεία. ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµειακών Ροών για τον υπολογισµό ενδοεταιρικών συναλλαγών (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Αυτή η τροποποίηση δεν ισχύει για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοπιστωτικών µέσων που έχουν ταξινοµηθεί σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και περιορίζει τη δυνατότητα χαρακτηρισµού χρηµατοπιστωτικών µέσων ως µέρος αυτής της κατηγορίας. Η τροποποίηση αυτή δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. ΛΠ 39 και ΠΧΠ 4 (Τροποποίηση), Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικής Εγγύησης (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές οι οποίες έχουν αποδειχθεί από την εταιρεία ότι είναι ασφαλιστικά συµβόλαια, να αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία, και µεταγενέστερα να αποτιµώνται στη µεγαλύτερη αξία µεταξύ του (α) του αναπόσβεστου υπολοίπου των σχετικών αµοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της δαπάνης που απαιτείται να ρυθµίσει την δέσµευση την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η ιοίκηση έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι αυτή η τροποποίηση θα εφαρµοστεί από το 2006 και δεν αναµένεται να επιφέρει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας επειδή ήδη έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για τις περιπτώσεις όπου η εταιρεία βάσει των µεταξύ αυτής και των ασφαλιστικών εταιρειών συµβάσεων εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται µε τα οφειλόµενα από τους ασφαλιζόµενους ασφάλιστρα. ΠΧΠ 1 (Τροποποίηση), Πρώτη Εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και ΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (εφαρµογή από 1 Ιανουαρίου 2006). Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι σχετικές µε τις λειτουργίες της Εταιρείας, καθώς η Εταιρεία δεν διαθέτει Ορυκτούς Πόρους. Σελίδα 19

20 ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική τροποποίηση στο ΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (Ισχύει από ). Το ΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, η ιοίκηση εκτιµά ότι η τροποποίηση αυτή δε θα επηρεάσει την Εταιρεία. ιερµηνεία 4 Προσδιορισµός επιχειρηµατικών συµφωνιών που περιλαµβάνουν χρηµατοδοτική µίσθωση (Ισχύει από ). Η ιερµηνεία 4 δεν είναι σχετική µε τις λειτουργίες της Εταιρείας. ιερµηνεία 5, ικαιώµατα σε Συµµετοχές σε Ταµεία Θέσης Εκτός Λειτουργίας, Αποκατάστασης και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (Ισχύει από 1η εκεµβρίου 2006). Η ιερµηνεία 5 δεν είναι σχετική µε τις λειτουργίες της Εταιρείας. ιερµηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συµµετοχή σε συγκεκριµένες αγορές Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός προς απόρριψη (Ισχύει από 1η εκεµβρίου 2005). Η ιερµηνεία 6 δεν είναι σχετική µε τις λειτουργίες της Εταιρείας. Σελίδα 20

21 3. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιµήσεις αυτές εξ ορισµού σπάνια ταυτίζονται µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα τα οποία προκύπτουν. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στην επόµενη οικονοµική περίοδο έχουν ως εξής: Φόρος εισοδήµατος Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων κατά πόσο θα προκύψουν επιπρόσθετοι φόροι. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των θεµάτων διαφέρει από τα ποσά που αναγνωρίστηκαν αρχικά, οι διαφορές θα επηρεάσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, την περίοδο κατά την οποία γίνεται αυτός ο προσδιορισµός. 4. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 4.1 ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο ταµειακών ροών από µεταβολές επιτοκίων. Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη διοίκηση της Εταιρείας, βασιζόµενη στις συµβουλές των Τµηµάτων ιαχείρισης ιαθεσίµων και ιαχείρισης Κινδύνων της Μητρικής Εταιρείας, EFG Eurobank Ergasias A.E. Η διαχείριση κινδύνων εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και εκτίµηση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, και η πολιτική επένδυσης πλεονάζουσας ρευστότητας. α) Πιστωτικός κίνδυνος Τα ασφάλιστρα των ασφαλιστηρίων συµβολαίων αποδίδονται στις ασφαλιστικές εταιρείες όταν εισπράττονται από τον πελάτη. Η εταιρεία δεν εξοφλεί ασφαλιστήρια συµβόλαια που δεν έχει εισπράξει. Σε περίπτωση µη είσπραξης ασφαλιστηρίων συµβολαίων για µεγάλο διάστηµα τα συµβόλαια ακυρώνονται. β) Κίνδυνος ρευστότητας Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταµειακά υπόλοιπα, τα οποία διαθέτει η εταιρεία. Σελίδα 21

22 γ) Κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό σηµαντικά χρηµατικά διαθέσιµα σε έντοκα στοιχεία που περιλαµβάνουν καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις στη µητρική τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις διακυµάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τις αποδόσεις των χρηµατικών της διαθεσίµων. 5 Μετάβαση στα ΠΧΠ 5.1 Βάση µετάβασης στα ΠΧΠ Εφαρµογή του ΠΧΠ 1 Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2005, είναι οι πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που συνάδουν µε τα ΠΧΠ. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στη σηµείωση 2.1. Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει το ΠΧΠ 1 για τη σύνταξη αυτών των πληροφοριών. Η ηµεροµηνία µετάβασης της Εταιρείας στα ΠΧΠ είναι η 1 Ιανουαρίου 2004 και η Εταιρεία συνέταξε τον ισολογισµό έναρξης σύµφωνα µε τα ΠΧΠ κατά την ηµεροµηνία αυτή. Η ηµεροµηνία παρουσίασης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων είναι η 31 η εκεµβρίου Η ηµεροµηνία εφαρµογής των ΠΧΠ για την Εταιρεία είναι η 1η Ιανουαρίου Για τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ΠΧΠ 1 η Εταιρεία έχει εφαρµόσει τις υποχρεωτικές εξαιρέσεις Προαιρετικές εξαιρέσεις του ΠΧΠ 1 από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή των ΠΧΠ Η Εταιρεία δεν χρησιµοποίησε τις προαιρετικές εξαιρέσεις του ΠΧΠ 1 από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή των ΠΧΠ, όπως περιγράφεται πιο κάτω: α) Εξαίρεση εύλογης αξίας ως τεκµαρτό κόστος Η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. β) Εξαίρεση της επαναδιατύπωσης των συγκριτικών στοιχείων για το ΛΠ 32 και ΛΠ 39. Η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. Σελίδα 22

23 5.1.3 Υποχρεωτικές εξαιρέσεις του ΠΧΠ 1 από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή των ΠΧΠ Η Εταιρεία εφάρµοσε τις εξής υποχρεωτικές εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή των ΠΧΠ. α) Αποαναγνώριση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού Η εφαρµογή αυτής της εξαίρεσης δεν επηρέασε τον ισολογισµό έναρξης της 1 Ιανουαρίου 2005, εφόσον η Εταιρεία δεν είχε προηγούµενα αποαναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού. β) Εξαίρεση λογιστικής αντιστάθµισης Η εφαρµογή της εξαίρεσης αυτής δεν επηρεάζει τον Ισολογισµό την 1η Ιανουαρίου 2005, επειδή η Εταιρεία δεν κατείχε µέσα αντιστάθµισης την ηµεροµηνία αυτή. γ) Εξαίρεση για εκτιµήσεις και υποθέσεις Οι εκτιµήσεις σύµφωνα µε τα ΠΧΠ που αφορούν την 1η Ιανουαρίου 2004 πρέπει να είναι συνεπείς µε τις εκτιµήσεις που είχαν γίνει κατά την ίδια ηµεροµηνία σύµφωνα µε τις ΕΓΠΛΑ, εκτός αν υπάρχουν στοιχεία ότι αυτές οι εκτιµήσεις ήταν λανθασµένες. δ) Εξαίρεση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού διαθέσιµων προς πώληση και µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες. Η Εταιρεία δεν έχει µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες και συνεπώς η εξαίρεση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 5.2 Συµφωνίες µεταξύ ΠΧΠ και ΕΓΠΛΑ Εταιρείας Οι συµφωνίες που ακολουθούν παρουσιάζουν ποσοτικοποιηµένα την επίδραση µετάβασης στα ΠΧΠ. Οι ακόλουθες συµφωνίες παρέχουν λεπτοµέρειες της επίδρασης της µετάβασης στα : Ίδια Κεφάλαια την 1 η Ιανουαρίου 2004 Ίδια Κεφάλαια την 1 η Ιανουαρίου 2005 Ισολογισµός την 1 η Ιανουαρίου 2004 Ισολογισµός την 31 η εκεµβρίου 2004 Κατάσταση αποτελεσµάτων την 31 η εκεµβρίου 2004 Σελίδα 23

24 6. Συµφωνίες στοιχείων οικονοµικών καταστάσεων ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΧΠ 1/1/2005 1/1/2004 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, σύµφωνα µε ΕΓΛΣ , ,07 Αναπροσαρµογές ιαγραφή ασώµατων περιουσιακών στοιχείων -764, ,96 Μερίσµατα χρήσης ,00 0,00 ιανοµή στο προσωπικό , ,00 Αναβαλλόµενη φορολογία , ,69 Επίδραση στις λοιπές υποχρεώσεις , ,01 Σύνολο προσαρµογών , ,72 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά ΠΧΠ , ,79 Σελίδα 24

25 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αλλαγή λογιστικών Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό Σηµ. Βάσει Ν.2190 αρχών Βάσει ΠΧΠ Ενσώµατα πάγια στοιχεία , ,45 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία (α) , , ,90 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , , ,35 Αναβαλλόµενη Φορολογία (β) 0, , ,69 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (γ) , , ,44 Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , , ,20 Σύνολο Ενεργητικού , , ,55 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Αποθεµατικά , ,07 Κέρδη εις νέον 0, , ,72 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,79 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , ,67 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ,67 0, ,67 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες και δικαιούχους προµηθειών (δ) , , ,64 Λοιπές υποχρεώσεις (ε) , , ,92 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη (στ) , , , , , ,09 Σύνολο Υποχρεώσεων , , ,76 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων , , ,55 (α) Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Πραγµατοποιήθηκε διαγραφή των άυλων περιουσιακών στοιχείων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του ΛΠ 38 ποσού 1.146, 96. (β) Αναβαλλόµενη Φορολογία Προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και της αντίστοιχης φορολογικής αξίας τους ποσού 7.029,69. (γ) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Έγινε µεταφορά των µη αποδοθέντων στις ασφαλιστικές εταιρείες ανεισπράκτων ασφαλίστρων ποσού ,36 σε υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες & δικαιούχους προµηθειών, των παρακρατούµενων φόρων σε υποχρεώσεις από φόρους Σελίδα 25

26 τέλη ποσού 4.565,51 και αρνητικά των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού ,02. (δ) Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες & δικαιούχους προµηθειών Έγινε µεταφορά από τους πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. (ε) Λοιπές Υποχρεώσεις Οι λοιπές υποχρεώσεις µειώνονται µε την µεταφορά του καταβληθέντος ποσού από διανοµή στο προσωπικό ( bonus ) στα αποθεµατικά µε το ποσό των ,00 και αυξάνονται µε προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους µε το ποσό των ,01 και µε τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις µε το ποσό ,02. (στ) Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη Έγινε µεταφορά από τους πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. Σελίδα 26

27 Ισολογισµός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό Σηµ Βάσει Ν.2190 Αλλαγή λογιστικών αρχών Βάσει ΠΧΠ Ενσώµατα πάγια στοιχεία (α) , , ,23 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία (β) ,53-764, ,89 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , , ,12 Αναβαλλόµενη Φορολογία (γ) 0, , ,25 Πελάτες και λοιπές Απαιτήσεις (δ) , , ,40 Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , , ,22 Σύνολο Ενεργητικού , , ,34 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Αποθεµατικά , ,89 Κέρδη εις νέον 80, , ,02 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,91 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , ,02 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ,02 0, ,02 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες και δικαιούχους προµηθειών , , ,23 Λοιπές υποχρεώσεις (α) (ε) , , ,01 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη (δ) , , , , , ,41 Σύνολο Υποχρεώσεων , , ,43 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων , , ,34 (α) Ενσώµατα πάγια στοιχεία Μείωση των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό της πρόβλεψης για αποµείωση των εγκαταστάσεων κτιρίου Λ. Συγγρού 190 (β) Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Πραγµατοποιήθηκε διαγραφή των άυλων περιουσιακών στοιχείων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του ΛΠ 38. (γ) Αναβαλλόµενη φορολογία Προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και της αντίστοιχης φορολογικής αξίας τους. Σελίδα 27

28 (δ) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις-υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη Έγινε µεταφορά των µη αποδοθέντων στις ασφαλιστικές εταιρείες ανεισπράκτων ασφαλίστρων ποσού ,59 σε υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες & δικαιούχους προµηθειών, των παρακρατούµενων φόρων σε υποχρεώσεις από φόρους τέλη ποσού 4.563,01 και αρνητικά των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού ,02. (ε) Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες & δικαιούχους προµηθειών Έγινε µεταφορά από τους πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. (στ) Λοιπές Υποχρεώσεις Οι λοιπές υποχρεώσεις µειώνονται µε την µεταφορά του καταβληθέντος ποσού από διανοµή στο προσωπικό ( bonus ) στα αποθεµατικά µε το ποσό των ,00, µε µεταφορά των µερισµάτων που πληρώθηκαν εντός της χρήσης ποσού ,00 και µεταφορά λοιπών προβλέψεων ποσού ,97 επίσης στα αποθεµατικά και αυξάνονται µε προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους µε το ποσό των ,51 και µε τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις µε το ποσό ,02. (ζ) Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη Έγινε µεταφορά από τους πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. Σελίδα 28

29 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σηµ Βάσει Ν.2190 Αλλαγή λογιστικών αρχών Βάσει ΠΧΠ Έσοδα από προµήθειες ασφαλίσεων , ,69 Κόστος προµηθειών (α) , , ,21 Μικτό κέρδος , , ,48 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης , ,81 ιοικητικά έξοδα (β) , , ,99 Λοιπά έσοδα , ,83 Λοιπά έξοδα , ,05 Κέρδη εκµετάλλευσης , , ,08 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα , ,07 Κέρδη προ φόρων , , ,15 Φόροι (γ) , , ,85 Κέρδη περιόδου ,92 204, ,30 (α) Κόστος προµηθειών Προσαρµογή εξόδων σύµφωνα µε τα.π.χ.π. (β) ιοικητικά έξοδα Προσαρµογή εξόδων σύµφωνα µε τα.π.χ.π. (γ) Φόροι Επίδραση της αναβαλλόµενης φορολογίας στους φόρους Σελίδα 29

30 7. Κόστος προµηθειών απάνες προσωπικού ( σηµείωση 9 ) , ,20 Αµοιβές & έξοδα τρίτων , ,93 Φόροι τέλη 3.447, ,81 ιάφορα έξοδα , ,19 Αποσβέσεις , ,76 Προβλέψεις εκµετάλλευσης 3.939, ,15 Προµήθειες , ,17 Σύνολο , ,21 8. Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Έσοδα από ενοίκια ,24 410,83 Επιστροφή ασφαλίστρων προσωπικού (πρόσθετες παροχές) 3.131, ,98 Λοιπά Έσοδα 5.420,00 0,00 Σύνολο , ,81 9. ιοικητικά έξοδα απάνες προσωπικού ( σηµείωση 9 ) , ,22 Αµοιβές & έξοδα τρίτων , ,73 Φόροι τέλη 1.775, ,72 ιάφορα έξοδα , ,33 Αποσβέσεις , ,79 Προβλέψεις εκµετάλλευσης 2.029, ,20 Σύνολο , , απάνες προσωπικού Μισθοί & ηµεροµίσθια - Επιδόµατα προσωπικού , ,29 Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης , ,93 Κόστος συνταξιοδότησης - πρόγραµµα καθορισµένων παροχών , ,38 Λοιπές δαπάνες προσωπικού , ,82 Αποζηµιώσεις απόλυσης 3.504,17 0 Bonus , ,00 Σύνολο , ,42 Οι δαπάνες προσωπικού περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού µε το ποσό των ,53 και στα διοικητικά έξοδα µε το ποσό των ,28. Σελίδα 30

31 11. Έξοδα Λειτουργικής Μίσθωσης Στις , τα µελλοντικά έξοδα της υφιστάµενης λειτουργικής µίσθωσης χώρων γραφείων, που στεγάζεται η Εταιρεία είναι ως ακολούθως: Μέχρι 1 έτος ,00 Από 1 µέχρι και 5 έτη ,00 Περισσότερο από 5 έτη ,00 Σύνολο ,00 Η παραπάνω εµπορική µίσθωση διέπεται από τη σχετική ελληνική νοµοθεσία περί εµπορικών µισθώσεων. 12. Λοιπά έσοδα Κέρδος από πώληση παγίων ,97 0,00 Λοιπά έσοδα , ,83 Σύνολο , , Λοιπά έξοδα Λοιπά έξοδα 3.660, ,08 Ζηµιά από µείωση παγίων 0, ,97 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις , ,00 Σύνολο , , Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Τόκοι καταθέσεων τραπεζών 648,18 654,33 Τόκοι προθεσµιακών καταθέσεων 51566, ,74 Κέρδη από πώληση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων 0,00 950,00 Σύνολο , , Φόροι Φόρος εισοδήµατος Λογιστικά κέρδη , ,15 Προσωρινές διαφορές µεταξύ ΛΠ-ΦΒ , ,68 Φορολογικά κέρδη , ,83 Φόροι , ,22 Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι 0, ,19 Αναβαλλόµενη φορολογία ( σηµείωση 17 ) , , , ,85 Σελίδα 31

32 16. Ενσώµατα πάγια στοιχεία Κατάσταση ενσώµατων παγίων στοιχείων Βελτιώσεις µισθωµένων κτιρίων Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός Σύνολο Ενσώµατων Παγίων Αξία Κτήσης : Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου , , , ,55 Αγορές / Προσθήκες ,81 0, , ,38 Πωλήσεις και διαγραφές 0,00 0, , ,25 Πρόβλεψη αποµείωσης παγίων ,97 0,00 0, ,97 Υπόλοιπο 31ης εκεµβρίου , , , ,71 Συσσωρευµένες αποσβέσεις : Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου , , , ,10 Πωλήσεις και διαγραφές 0,00 0, , ,07 Αποσβέσεις για τη χρήση , , , ,45 Υπόλοιπο 31ης εκεµβρίου , , , ,48 Αξία Κτήσης : Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου , , , ,71 Αγορές / Προσθήκες ,63 0, , ,51 Πωλήσεις και διαγραφές , , , ,22 Πρόβλεψη αποµείωσης παγίων ,97 0,00 0, ,97 Υπόλοιπο 31ης εκεµβρίου ,63 0, , ,97 Συσσωρευµένες αποσβέσεις : Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου , , , ,48 Πωλήσεις , , , ,89 Αποσβέσεις για τη χρήση 7.316,26 190, , ,28 Υπόλοιπο 31ης εκεµβρίου ,34 0, , ,87 Αναπόσβεστη αξία 31 εκεµβρίου , , , ,23 Αναπόσβεστη αξία 31 εκεµβρίου ,29 0, , ,10 Σελίδα 32

33 17. Άυλα περιουσιακά στοιχεία Κατάσταση άυλων περιουσιακών στοιχείων Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αξία Κτήσης : Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου ,61 Αγορές / Προσθήκες 4.639,24 Υπόλοιπο 31ης εκεµβρίου ,85 Συσσωρευµένες αποσβέσεις : Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου ,86 Αποσβέσεις για τη χρήση ,10 Υπόλοιπο 31ης εκεµβρίου ,96 Αξία Κτήσης : Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου ,85 Αγορές / Προσθήκες ,41 Υπόλοιπο 31ης εκεµβρίου ,26 Συσσωρευµένες αποσβέσεις : Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου ,96 Αποσβέσεις για τη χρήση ,04 Υπόλοιπο 31ης εκεµβρίου ,00 Αναπόσβεστη αξία 31 εκεµβρίου ,89 Αναπόσβεστη αξία 31 εκεµβρίου ,26 Σελίδα 33

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2007 EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

Open24 AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/00/7(01)

Open24 AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/00/7(01) Open24 AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45761/01ΝΤ/Β/00/7(01) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 152 32 Α.Φ.Μ.: 999839600.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 50297/01ΑΤ/Β/01/443 Α.Φ. 370270 Περιεχόµενα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 Διεύθυνση έδρας : Λ.Συγγρού 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 Δεκεμβρίου 2005»

«Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 Δεκεμβρίου 2005» Δικτύων Εταιρικών Συναλλαγών ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49290/01/Β/01/392 «Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 Δεκεμβρίου 2005» Οικονομικές Καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελ. Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Περιεχόμενα. Σελ. Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Eurobank EFG Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ EFG Eurolife AEΓA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2006 Περιεχόµενα Περιεχόµενα...2 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ EFG Eurolife AEAZ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005 EFG Eurolife AEAZ Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης

Διαβάστε περισσότερα

V.P.I A.E 31 2005 30 2006. PET. 34763/01 /95/365 15, 145 64

V.P.I A.E 31 2005 30 2006. PET. 34763/01 /95/365 15, 145 64 V.P.I A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το διοικητικό συµβούλιο της Εταιρίας, την 30 Μαΐου 2006.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 23.02.2009 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελ. Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Περιεχόμενα. Σελ. Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Eurobank EFG Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 2009 Περιεχόμενα Σελ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2013 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ»)

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2013 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») ΓΕΑΚΑΤ Α.Ε. για την χρήση που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») AP.Γ.Ε.MΗ.: 7741301000 (πρώην AP.M.A.E.: 61041/01/Β/06/041(2009)) Λεωφ. Κηφισίας 37Α, 15123 Μαρούσι Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου... 5

Περιεχόμενα. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 Σινιόσογλου 6, 142 34 Νέα Ιωνία www.eurobankpropertyservices.gr Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 2296701000 Οικονομική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

EFG Eurolife AEΓA. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005

EFG Eurolife AEΓA. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005 1 EFG Eurolife AEΓA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005 Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα. Σελ.

Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα. Σελ. Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε την 2008 Περιεχόμενα Σελ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, 106 74 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4209901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βαλαωρίτου 3 & Βουκουρεστίου 22, 106 71, Αθήνα 210-3710500 Υπουργείο Ανάπτυξης, Αρ. Μ.Α.Ε.: 47730/06/Β/00/26 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Α Γ Ι Α Σ Α Ν Ν Η Σ 2 3 182 33 Α Γ. Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015 Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2015 Σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 008755901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6 ης εταιρικής χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Βαλαωρίτου 3 & Βουκουρεστίου 22, 106 71, Αθήνα 210-3710500 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα