τις Ελληνικές Κλιµατικές Συνθήκες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τις Ελληνικές Κλιµατικές Συνθήκες"

Transcript

1 Ηµερίδα: Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια - Τεχνολογίες, Εφαρµογές, Εµπειρίες, Θεσµικό πλαίσιο, Αγορά, Προοπτικές Κέρδη από Θερµική Μόνωση σε Υφιστάµενα Κτίρια: Μια Αξιολόγηση για τις Ελληνικές Κλιµατικές Συνθήκες Μ. Φούντη. Κολαΐτης,. Κατσουρίνης,. Κοντογεώργος, Εµ. Μαλλιωτάκης, Ι. Μανδηλαράς Αθήνα, Ίδρυµα Ευγενίδου, 1/6/2011 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Αθήνα, 2007 Εργαστήριο Ετερογενών Μιγµάτων και Συστηµάτων Καύσης

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΣ: Εκτίµηση ενεργειακών και οικονοµικών κερδών από ανακαίνιση κατοικιών µε θερµοµόνωση Επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια Υλικά και Τεχνολογίες Θερµοµόνωσης - Συστήµατα Θερµοµόνωσης Ελλάδα: Θερµοµόνωση σε υφιστάµενες κατοικίες Νοµοθετικό πλαίσιο Κατασκευή Παρουσίαση µελέτης περίπτωσης Συµπεράσµατα Ε.Μ.Σ.Κ. Ε.Μ.Π. 2

3 Νοοτροπία και σχεδιασµός: Υπεύθυνοι για την υπερβολική κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια Προκειµένου να εξασφαλίσουµε θερµική άνεση, καταναλώνουµε υπέρογκα ποσά ενέργειας Τα κτίρια δεν ανταποκρίνονται! Ε.Μ.Σ.Κ. Ε.Μ.Π. 3

4 Κτιριακό Απόθεµα στην Ελλάδα - υνατότητες Επέµβασης για εξοικονόµηση Ενέργειας Κτιριακό Απόθεµα: 2001: 4 εκατοµµύρια κτίρια 78% κατοικίες Κατασκευές µεταξύ : Μόνο το 11% του συνόλου Περίπου 2,8 εκατ. κτίρια κατοικίας έχουν κατασκευασθεί στην Ελλάδα πριν το 1991 Ποσοστό µη µονωµένων στοιχείων σε κατοικίες: οµικό στοιχείο Απουσία µόνωσης Εξωτερικοί τοίχοι 95% άπεδα 99% Pilotis 87% Οροφές 70% Σωληνώσεις 96% ιπλοί Υαλοπίνακες 98% Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, 1993 Ο ρυθµός αντικατάστασης κτιρίων είναι µικρός (1-2 % ανά έτος) Η ανακαίνιση είναι πρόκληση Πολλά επιδεικτικά προγράµµατα µικρός αντίκτυπος Ε.Μ.Σ.Κ. Ε.Μ.Π. 4

5 Επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια Ο βαθµός απόδοσης της χρήσης της ενέργειας εξαρτάται από: Τα ενεργειακά συστήµατα Θέρµανση Κλιµατισµός Αερισµός Φωτισµός ιακίνηση ενοίκων Λειτουργία ηλεκτρο- µηχανολογικού εξοπλισµού Τα µη-ενεργειακά συστήµατα / οµικό Σύστηµα άπεδα Τοίχοι Οροφές Παράθυρα Τα συστήµατα αυτοµατισµού BEMS Ε.Μ.Σ.Κ. Ε.Μ.Π. 5

6 Θερµικές απώλειες από συµβατικές κατοικίες µε κακή µόνωση (Greenpeace, Eurogypsum,2010) Ε.Μ.Σ.Κ. Ε.Μ.Π. 6

7 Μέτρα Εξοικονόµησης Ενέργειας σε Κτίρια Mέτρα για µείωση της κατανάλωσης θερµικής ενέργειας µέσω του δοµικού συστήµατος: Μόνωση τοιχοποιίας (εξωτερικά ή εσωτερικά) - εξάλειψη θερµογεφυρών. Μείωση των θερµικών απωλειών µε αγωγή και ακτινοβολία διαµέσου των υαλοπινάκων των παραθύρων (υαλοπίνακες χαµηλής τιµής Ug) Μείωση των θερµικών απωλειών µε αγωγή διαµέσου της στέγης. Βελτίωση αερο-στεγανότητας κτιρίου: Μείωση του παρασιτικού αέρα που διεισδύει στο κτίριο (π.χ. τοποθέτηση διπλών ή περιστρεφόµενων θυρών, αποµόνωση κλιµακοστασίων). Εγκατάσταση «ανεµοθραυστών» για την προστασία της εξωτερικής πόρτας του κτιρίου από τους ανέµους. Τοποθέτηση ανοιγόµενων αντί συρόµενων κουφωµάτων. Μηχανικός αερισµός µε ανάκτηση θερµότητας (κτίρια χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης) Σωστός παθητικός ηλιασµός και σκίαση. Συντελεστής θερµικής διαπερατότητας, Ug (W/m 2 K) Θερµική αντίσταση, R (m 2 K/W) Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας, λ (ή k) (W/mK) Ε.Μ.Σ.Κ. Ε.Μ.Π. 7

8 Υλικά και Κύριες Τεχνολογίες Θερµοµόνωσης Τ ύ π ο ς Μ ο ν ω τ ι κ ο ύ Υ λ ι κ ο ύ Σ τ ρ ώ µ α ε π ικ ά λ υ ψ η ς : Υ α λ ο β ά µ β α κ α ς Π ε τ ρ ο β ά µ β α κ α ς Χ ύ δ η ν ή µ ε ψ ε κ α σ µ ό : Π ε τ ρ ο β ά µ β α κ α ς Υ α λ ο β ά µ β α κ α ς Α φ ρ ό ς π ο λ υ ο υ θ ρ ε θ ά ν η ς Ά κ α µ π τ η µ ό ν ω σ η Ε ξ η λ α σ µ έ ν η Π ο λ υ σ τ ε ρ ίν η ( X P S ) ιο γ κ ω µ έ ν η Π ο λ υ σ τ ε ρ ίν η ( E P S ) Α φ ρ ό ς Π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η ς Α φ ρ ό ς P o ly is o c y a n u r a t e Σ υ σ τ ή µ α τ α α ν τ α ν ά κ λ α σ η ς Χ α ρ τ ί µ ε τ α λ λ ικ ή ς ε π ίσ τ ρ ω σ η ς Π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η µ ε τ α λ λ ικ ή ς ε π ίσ τ ρ ω σ η ς Π λ α σ τ ικ ό π ά ν ε λ µ ε τ α λ λ ικ ή ς ε π ίσ τ ρ ω σ η ς F o il- f a c e d c a r d b o a r d Β ε ρ µ ικ ο υ λ ίτ η ς, Π ε ρ λ ίτ η ς Ε φ α ρ µ ο γ ή Τ ο ίχ ο ι, ο ρ ο φ έ ς, π α τ ώ µ α τ α ιά κ ε ν α σ τ η ν τ ο ιχ ο π ο ιία υ σ π ρ ό σ ιτ α σ η µ ε ία Τ ο ίχ ο ι υ π ο γ ε ίο υ Ε ξ ω τ ε ρ ικ ο ί τ ο ίχ ο ι Σ τ έ γ ε ς χ α µ η λ ή ς κ λ ίσ η ς Ο ρ ο φ έ ς, τ ο ίχ ο ι, π α τ ώ µ α τ α Π λ ή ρ ω σ η δ ιά κ ε ν ω ν τ ο ιχ ο π ο ιία ς Ε.Μ.Σ.Κ. Ε.Μ.Π. 8

9 Εµπορικά διαθέσιµα υλικά Θερµοµόνωσης Πετροβάµβακας Υαλοβάµβακας Μονωτικά πάνελ κενού (VIP) Πλαίσια µε πλήρωση αερίου (Ar-Kr) ιογκωµένη ή εξηλασµένη πολυστερίνη Ινώδη θερµοακουστικά µονωτικά Μονωτικά χρώµατα (χρωστικές ουσίες ανάκλασης υπέρυθρης ακτινοβολίας, υαλικά και κεραµικά κονιάµατα Ε.Μ.Σ.Κ. Ε.Μ.Π. 9

10 Εµπορικά ιαθέσιµα Συστήµατα εσωτερικής Θερµοµόνωσης Εσωτερική µόνωση οροφήςσοφίτας Μόνωση εσωτερικής τοιχοποιίας µόνωση διακένου Ε.Μ.Σ.Κ. Ε.Μ.Π. 10

11 Εµπορικά ιαθέσιµα Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Νέες τιµές θερµικής διαπερατότητας (Uvalue): W/m 2 K υνατότητα µείωσης κατανάλωσης σε κτίρια κατοικίας για θέρµανση από 28% έως 40% υνατότητα µείωσης κατανάλωσης σε κτίρια κατοικίας για ψύξη από 46% έως 49%. Το CO 2 µειώνεται έως 42%, το CΟ έως 43% και το SO 2 ως 48%. Ε.Μ.Σ.Κ. Ε.Μ.Π. 11

12 ΠεριοχέςΤοποθέτησης οποθέτησης Θερµοµόνωσης Υφιστάµενα Κτίρια Εξωτερικά Εσωτερικά Νέα Κτίρια Εξωτερικά Στο µέσον του τοίχου Εσωτερικά (πολύ σπάνια) Υπολογιστικές προσοµοιώσεις καταδεικνύουν ότι η βέλτιστη διάταξη θερµοµόνωσης συγκεκριµένου πάχους είναι η τοποθέτηση 2 στρώσεων, η µια εξωτερικά του τοίχου και η άλλη στο µέσον αυτού. Εσωτερική πλευρά Εξωτερική πλευρά Asan (2000) Ε.Μ.Σ.Κ. Ε.Μ.Π. 12

13 Εµπειρία εφαρµογών Θετικά Σηµεία Εξωτερική Μόνωση Αποφυγή προβληµάτων συµπύκνωσης υδρατµών Αυξηµένη θερµοκρασία επιφάνειας εσωτερικών τοίχων Αυξηµένη θερµική άνεση Ευκολία αντιµετώπισης θερµογεφυρών Εσωτερική Μόνωση υνατότητα εφαρµογής χωρίς επιπτώσεις στις προσόψεις ιστορικών κτιρίων ή κτιρίων ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος Αυξηµένη θερµική άνεση Σχετική ευκολία εγκατάστασης Σηµεία Προσοχής Μείωση επιπέδου ηλιακού φωτισµού λόγω αύξησης βάθους παραθύρων Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση γύρω από παράθυρα (πυρασφάλεια, δοµικήευστάθεια, αεροστεγανότητα) Επίτευξη καλύτερου αποτελέσµατος όταν συνδυάζεται µε µόνωση οροφής Μικρότερη εµπορική διαθεσιµότητα Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αντιµετώπιση των θερµογεφυρών υσκολίες στη διασφάλιση αεροστεγανότητας Μείωση κόστους µε χρήση προκατασκευασµένων στοιχείων Μειωµένηεφαρµογήσεµικρέςκατοικίες, λόγω µείωσης εσωτερικής επιφάνειας Χώρα αναφοράς: Βέλγιο (Itard et al., 2008) 13

14 Μελέτες Περίπτωσης: Θερµοµόνωση σε υφιστάµενα κτίρια στην Ελλάδα Περιπτώσεις που εξετάσθηκαν: NO: Κτίριο χωρίς µόνωση, κατασκευής πριν από την εφαρµογή του Κανονισµού θερµοµόνωσης (OHJ 362/ ) EXT: Επέµβαση µε εµπορικό σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης (80 mm EPS 80) INT: Επέµβαση µε εµπορικό σύστηµα εσωτερικής θερµοµόνωσης (80 mm EPS 80) 14

15 Υπολογιστικές Παραδοχές - Ιδιότητες Για τις τιµές των θερµοφυσικών ιδιοτήτων όλων των εξεταζόµενων δοµικών υλικών έγινε χρήση του ΚΕΝΑΚ (2010). Η θερµική αντίσταση του διάκενου αέρα υπολογίστηκε µε χρήση του ISO 6946 (2007): R cav = 0.18 m 2 K/W Οι συντελεστές µεταφοράς θερµότητας λόγω συναγωγής προσδιορίστηκαν µε χρήση των βιβλιοθηκών του υπολογιστικού πακέτου TRNSYS 16.0 (2007): Επιφάνειες εσωτερικών χώρων: h c,in = 3.1 W/m 2 K Επιφάνειες εξωτερικών χώρων: h c,out = 17.8 W/m 2 K 15

16 Παραµετρική µελέτη για εξωτερικό τοίχο, 1 Χρήση του υπολογιστικού πακέτου ΗΕΤRΑΝ, το οποίο έχει αναπτυχθεί στο Ε.Μ.Σ.Κ.-Ε.Μ.Π. Χρήση ετήσιων µετρήσεων για την Αθήνα (Ζώνη Β) και την Κοζάνη (Ζώνη ) της ωριαίας µεταβολής µετεωρολογικών µεγεθών όπως: Εξωτερική θερµοκρασία Συνολική ηλιακή ακτινοβολία Προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στα τοιχώµατα 16

17 Παραµετρική µελέτη για εξωτερικό τοίχο, 2 Θερµικές απώλειες µέσω τοιχοποιίας Αθήνα Κοζάνη Ετήσιες θερµικές απώλειες [kwh/m 2 a] Αθήνα Βελτίωση ως προς το αµόνωτο κτίριο (ΝΟ) Κοζάνη Βελτίωση ως προς το αµόνωτο κτίριο (ΝΟ) NO INT % % EXT % % 17

18 Παραµετρική µελέτη για εξωτερικό τοίχο, 3 Ετήσια συµπύκνωση υδρατµών Αθήνα Κοζάνη Μέγιστη συµπύκνωση υδρατµών στη Κοζάνη 18

19 Παραµετρική µελέτη για εξωτερικό τοίχο, 4 Η τοποθέτηση είτε εσωτερικής είτε εξωτερικής θερµοµόνωσης οδηγεί σε σηµαντική µείωση (µέχρι 65%) των απαιτούµενων ποσών ενέργειας για θέρµανση και ψύξη σε σχέση µε το µη- µονωµένο κτίριο και σε µείωση µέχρι 70% των απωλειών µέσω αγωγής από την εξωτερική τοιχοποιία. Οι θερµικές απώλειες στην Κοζάνη είναι σηµαντικά υψηλότερες των αντίστοιχων απωλειών στην Αθήνα. Στην Αθήνα δεν παρατηρήθηκε εµφάνιση συµπυκνωµάτων υδρατµών. Στην Κοζάνη παρατηρήθηκε σηµαντική εµφάνιση συµπυκνωµάτων για την περίπτωση της εσωτερικής θερµοµόνωσης, κυρίως τη χειµερινή περίοδο (έως και 7,5 συνεχόµενες ηµέρες). Για την αντιµετώπιση των συµπυκνωµάτων συνίσταται η τοποθέτηση µεµβρανών αδιαπέρατων από υδρατµούς. 19

20 Παραµετρική µελέτη για διαµέρισµα, 1 ιαµέρισµα επιφάνειας 99.6m² µε 1 καθιστικό, 1 κουζίνα, 2 υπνοδωµάτια, 1 WC Σύγχρονα κουφώµατα θερµοδιακοπής µε διπλούς υαλοπίνακες low-e. Εξωτερικό χρώµα: Λευκό, µε συντελεστή ηλιακής απορρόφησης 30%. Αδιαβατικές συνθήκες σε οροφή και δάπεδο (µεσαίος όροφος σε πολυκατοικία) 20

21 Παραµετρική µελέτη για διαµέρισµα, 2 Χρήση του υπολογιστικού πακέτου TRNSYS 16.0 Υπολογισµός θερµογεφυρών σύµφωνα µε ΚΕΝΑΚ (2010) Ζώνη Β (Αθήνα): Αντιστοιχεί στην περιοχή όπου κατοικεί σχεδόν ο µισός πληθυσµός της χώρας Ζώνη (Κοζάνη): Αντιστοιχεί στην πλέον ψυχρή ζώνη της χώρας Θερµοφυσικές Ιδιότητες δοµικών στοιχείων οµικό Στοιχείο οµικά Υλικά U-Value [W/m²K] Εξωτερικοί τοίχοι Σοβάς / Τούβλο / ιάκενο αέρα / Τούβλο / Σοβάς Υποστυλώµατα/ οκοί Σοβάς / Οπλισµένο σκυρόδεµα / Σοβάς Παράθυρα Μονωµένα κουφώµατα αλουµινίου µε διπλούς υαλοπίνακες low-e Υαλοπίνακας: 1.1 Κούφωµα: 2.5 Οροφή Αδιαβατικές συνθήκες άπεδο Αδιαβατικές συνθήκες 21

22 Παραµετρική µελέτη για διαµέρισµα, 3 Εσωτερικές συνθήκες Περίοδος θέρµανσης: Τερµατικές µονάδες απόδοσης θερµότητας: συµβατικά θερµαντικά σώµατα (καλοριφέρ) Απαιτούµενη εσωτερική θερµοκρασία: 20 C. Ζώνη Β: Η θέρµανση διακόπτεται κατά τις νυχτερινές ώρες (00:00-07:59) Ζώνη : Λόγω χαµηλότερων εξωτερικών θερµοκρασιών κατά τις νυχτερινές ώρες, η θέρµανση λειτουργεί και κατά την περίοδο αυτή (00:00-07:59), µε απαιτούµενη εσωτερική θερµοκρασία: 17 o C. Περίοδος ψύξης: Απαιτούµενη εσωτερική θερµοκρασία: 26 C. Τερµατικές µονάδες απόδοσης ψύξης: συµβατικές µονάδες αντλίας θερµότητας (split unit) 22

23 Παραµετρική µελέτη για διαµέρισµα, 4 Εσωτερικά θερµικά κέρδη ανα ζώνη Τεχνητός φωτισµός Ένοικοι Ζώνη Περίοδος Θερµικά κέρδη [W/m²] Περίοδος Αριθµός ενοίκων Θερµικά κέρδη [W] Καθιστικό 07:00-00: :00-00: Κουζίνα 16:00-00: WC Υπνοδωµάτιο 1 07:00-08:00 15:00-16: :00-08: Υπνοδωµάτιο :00-08:

24 Παραµετρική µελέτη για διαµέρισµα, 5 Εναλλαγές αέρα (σύµφωνα µε ΚΕΝΑΚ, 2010) Ζώνη Αλλαγές αέρα ανά ώρα Καθιστικό 0.7 Κουζίνα 0.45 WC ιάδροµος 0 Υπνοδωµάτιο Υπνοδωµάτιο Θερµοφυσικές Ιδιότητες Εξωτερικής Τοιχοποιίας Περίπτωση Τύπος θερµοµόνωσης U-Value [W/m²K] Συνολικό πάχος τοίχου [mm] NO INT 80mm EPS EXT 80mm EPS

25 Παραµετρική µελέτη για διαµέρισµα, 6 Χαρακτηριστικά Παθητικής (PAS) και Ενεργητικής (ACT) Συµπεριφοράς Χρήστη Περίπτωση PAS ACT Ενεργητική σκίαση Κριτήριο ενεργοποίησης Νυχτερινός αερισµός Κριτήριο ενεργοποίησης - Καθιστικό (W) και Κουζίνα (E) - Εάνησυνολικήοριζόντιαακτινοβολία >200 W και T in >25 C - Παράθυρα στην ανάκληση την περίοδο 00:00-07:59 - Εάνταµεσάνυκταισχύουν T out <T in και T out >18 C 25

26 Παραµετρική µελέτη για διαµέρισµα - Ενεργειακή αξιολόγηση, 7 Παθητική Συµπεριφορά Χρήστη Ενεργητική Συµπεριφορά Χρήστη Ετήσια ζήτηση ενέργειας για θέρµανση και ψύξη (Αθήνα) Ετήσια ζήτηση ενέργειας για θέρµανση και ψύξη (Κοζάνη) 26

27 Παραµετρική µελέτη για διαµέρισµα - Ενεργειακή αξιολόγηση, 8 Παθητική Συµπεριφορά Χρήστη Ενεργητική Συµπεριφορά Χρήστη Χρονική εξέλιξη ωριαίας ζήτησης ενέργειας για ψύξη για µια ενδεικτική χρονική περίοδο 4 καλοκαιρινών ηµερών (Αθήνα) Χρονική εξέλιξη ωριαίας ζήτησης ενέργειας για ψύξη για µια ενδεικτική χρονική περίοδο 4 καλοκαιρινών ηµερών (Κοζάνη) 27

28 Παραµετρική µελέτη για διαµέρισµα - Ενεργειακή αξιολόγηση, 9 Ζώνη Θέση µόνωσης Συµπεριφορά ενοίκων Θερµικό φορτίο (% µείωση σε σχέση µε την απουσία µόνωσης) Ψυκτικό φορτίο (% µείωση σε σχέση µε την απουσία µόνωσης) Συνολική κατανάλωση ενέργειας (% µείωση σε σχέση µε την απουσία µόνωσης) INT PASS B EXT PASS INT ACT EXT ACT INT PASS EXT PASS INT ACT EXT ACT Η τοποθέτηση τόσο εξωτερικής όσο και εσωτερικής θερµοµόνωσης µπορεί να µειώσει την ετήσια απαιτούµενη ενέργεια για θέρµανση και ψύξη ενός διαµερίσµατος 100 m 2 κατά 25-65%, ανάλογα µε τη θέση της µόνωσης, την κλιµατική ζώνη και τη συµπεριφορά των ενοίκων. Σηµαντική µείωση στην απαιτούµενη ενέργεια θέρµανσης (60-90%) επιτυγχάνεται κατά τη χειµερινή περίοδο, ενώ κατά τη θερινή περίοδο υπάρχει περίπτωση να παρατηρηθεί µικρή αύξηση του ψυκτικού φορτίου. 28

29 Παραµετρική µελέτη για διαµέρισµα - Οικονοµική αξιολόγηση, 10 Ετήσια εξοικονόµηση θερµικών φορτίων (λειτουργία λέβητα) Περίπτωση Ετήσια εξοικονόµηση θερµικού φορτίου (kwh) Οικονοµικό όφελος πρώτου έτους (Euro) Αθήνα Κοζάνη Αθήνα Κοζάνη INT-PASS EXT-PASS INT-ACT EXT-ACT Παραδοχές για υπολογισµό θερµικών φορτίων και εξοικονόµησης χρηµάτων Θερµογόνος δύναµη πετρελαίου (kwh / lt) Τρέχουσα τιµή πετρελαίου (Euro / lt) Βαθµός απόδοσης λέβητα (BSER) Συντελεστής απόδοσης fan-coil (F1) 0.93 Συντελεστής απόδοσης δικτύου σωληνώσεων (F2) Συντελεστής θερµοµόνωσης λέβητα (BIF) 1 Συντελεστής υπερ-διαστασιολόγησης λέβητα (αµόν. σπιτιού) (BOSF1) 1 Συντελεστής υπερ-διαστασιολόγησης λέβητα (µονωµ. σπιτιού) ((BOSF2) 0.75 ιορθωτικός συντελεστής (αµόνωτου λέβητα) (CF1) ιορθωτικός συντελεστής (µονωµένου λέβητα)(cf2)

30 Παραµετρική µελέτη για διαµέρισµα- Οικονοµική αξιολόγηση, 11 Εκτίµηση ετήσιας εξοικονόµησης ψυκτικού φορτίου (οι αρνητικές τιµές αντιστοιχούν στην αύξηση του απαιτούµενου ψυκτικού φορτίου και του συνεπαγόµενου κόστους) Περίπτωση Ετήσια εξοικονόµηση ψυκτικού θερµικού φορτίου (kwh) Οικονοµικό όφελος πρώτου έτους (Euro) Αθήνα Κοζάνη Αθήνα Κοζάνη INT-PASS EXT-PASS INT-ACT EXT-ACT

31 Παραµετρική µελέτη για διαµέρισµα- Οικονοµική αξιολόγηση, 12 Συνολικό κόστος εγκατάστασης µόνωσης Κόστοςεσωτερικήςµόνωσηςγιαεπιφάνεια 96 m 2 (Euros) Κόστοςεξωτερικήςµόνωσηςγιαεπιφάνεια 96 m 2 (Euros) Η τοποθέτηση εσωτερικής µόνωσης έχει σηµαντικά χαµηλότερο κόστος εγκατάστασης (σχεδόν 50%) από την τοποθέτηση εξωτερικής µόνωσης. 31

32 Παραµετρική µελέτη για διαµέρισµα- Οικονοµική αξιολόγηση, 13 Περίοδος απόσβεσης (έτη) για την τοποθέτηση εσωτερικής και εξωτερικής θερµοµόνωσης (EPS 80mm) στη ζώνη B (Αθήνα) Περίοδος απόσβεσης (έτη) για την τοποθέτηση εσωτερικής και εξωτερικής θερµοµόνωσης (EPS 80mm) στη ζώνη (Κοζάνη) 32

33 Παραµετρική µελέτη για διαµέρισµα- Οικονοµική αξιολόγηση, 14 Η περίοδος απόσβεσης κυµαίνεται µεταξύ 6 και 12 ετών. Η τοποθέτηση εσωτερικής µόνωσης οδηγεί σε µικρότερη περίοδο απόσβεσης (6-9 έτη) σε σύγκριση µε την τοποθέτηση εξωτερικής µόνωσης (8-12 έτη) Το σηµαντικά χαµηλότερο κόστος αρχικής τοποθέτησης της εσωτερικής θερµοµόνωσης επηρεάζει σε µεγαλύτερο βαθµό την περίοδο απόσβεσης σε σχέση µε την µικρή υπεροχή στη θερµική συµπεριφορά της εξωτερικής µόνωσης. Η περίοδος απόσβεσης στη ζώνη Β είναι υψηλότερη από τη ζώνη, λόγω των αισθητά χαµηλότερων εξωτερικών θερµοκρασιών που παρατηρούνται στη ζώνη κατά τη χειµερινή περίοδο. Η περίοδος απόσβεσης µειώνεται σχεδόν κατά 1 έτος όταν οι ένοικοι υιοθετούν «ενεργητική» ενεργειακή συµπεριφορά. 33

34 Παραµετρική µελέτη για διαµέρισµα Συµπεράσµατα Για κατοικίες ελλιπώς αεριζόµενες ή σκιαζόµενες, η τοποθέτηση είτε εσωτερικής είτε εξωτερικής µόνωσης έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του απαιτούµενου ψυκτικού φορτίου κατά τους θερινούς µήνες. Η «ενεργητική» συµπεριφορά των ενοίκων (π.χ. σκίαση, νυκτερινός αερισµός) είναι σε θέση να περιορίσει την αρνητική επίπτωση της µόνωσης στο ψυκτικό φορτίο. Η εξωτερική µόνωση οδηγεί σε περίπου 8% µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας σε ετήσια βάση, σε σύγκριση µε την εσωτερική µόνωση, ανεξαρτήτως της κλιµατικής ζώνης και της συµπεριφοράς των ενοίκων. Η περίοδος απόσβεσης της τοποθέτησης θερµοµόνωσης κυµαίνεται από 6 έως 12 έτη. Η εσωτερική µόνωση συνεπάγεται 50% µικρότερο αρχικό κόστος τοποθέτησης σε σχέση µε την εξωτερική, µε αποτέλεσµα η περίοδος απόσβεσης της εσωτερικής µόνωσης (6-9 έτη) να είναι µικρότερη της περιόδου απόσβεσης της εξωτερικής µόνωσης (8-12 έτη). Η περίοδος απόσβεσης στη ζώνη Β είναι υψηλότερη από τη ζώνη, λόγω των αισθητά χαµηλότερων εξωτερικών θερµοκρασιών που παρατηρούνται στη ζώνη κατά τη χειµερινή περίοδο. Το ετήσιο κέρδος λόγω εξοικονόµησης ενέργειας µεγιστοποιείται όταν η εφαρµογή της µόνωσης γίνεται περισσότερο αποδοτική, όπως π.χ. όταν εµφανίζονται υψηλά ενεργειακά φορτία (Κοζάνη) ή όταν οι ένοικοι υιοθετούν «ενεργητική» ενεργειακή συµπεριφορά. 34

35 Κέρδη από Θερµική Μόνωση σε Υφιστάµενα Κτίρια: Μια Αξιολόγηση για τις Ελληνικές Κλιµατικές Συνθήκες Οδεύοντας προς τις «πράσινες κατοικίες» ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! Ε.Μ.Σ.Κ. Ε.Μ.Π. 35

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας

Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνέδριο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μάρτιος 2010 ΑΘΗΝΑ Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια: Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας ας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Οι θερµικές ανάγκες ενός χώρου και γενικότερα ενός κτιρίου είναι το ποσό θερµότητας που πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον σχεδιασµό της εγκατάστασης θέρµανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι:

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι: Το τεχνικό εγχειρίδιο που έχετε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας των στελεχών της SIMPLY WOOD. Σκοπό έχει να παρουσιάσει όλα τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά των κουφωμάτων SIMPLY WOOD

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Οδηγίες για των εφαρμογή των πλακών Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Η πρόσοψη Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙIΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 3. ΜΕΘΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 6. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 7. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.gr Οικοδοµή Αυτοκίνητο Βιοµηχανία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 9 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 Ε γκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Ηλίας Σωφρόνης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Συνεργάτες ΚΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα νοσοκομεία έχουν μία από τις υψηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ευχάριστη διαµονή. Χειµώνα Και καλοκαίρι. Ευχάριστη διαβίωση Εξοικονόµηση ενέργειας και χρηµάτων Για παλιά και νέα κτίρια

Ευχάριστη διαµονή. Χειµώνα Και καλοκαίρι. Ευχάριστη διαβίωση Εξοικονόµηση ενέργειας και χρηµάτων Για παλιά και νέα κτίρια Baumit Συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης Ευχάριστη διαµονή Χειµώνα Και καλοκαίρι Ευχάριστη διαβίωση Εξοικονόµηση ενέργειας και χρηµάτων Για παλιά και νέα κτίρια Baumit Συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) Φωτοβολταϊκά

Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) Φωτοβολταϊκά Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) και τα ενοποίησε σε pdf format Φωτοβολταϊκά Όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία µετατρέπουν ένα 5-17% της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε, για πρώτη φορά, κατά το

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός

Ένας πρακτικός οδηγός Ένας πρακτικός οδηγός Σεπτέμβριος 2007 ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γιατί να στραφώ στην ηλιακή ενέργεια; Για να καλύψετε δύο τουλάχιστον ανάγκες. Την ανάγκη σε ενέργεια και την ανάγκη να

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου

Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου Εξοικονόμηση ενέργειας & χρημάτων Αναβάθμιση ενεργειακής κλάσης Υψηλή ποιότητα και ασφάλεια Προστασία του περιβάλλοντος Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Καθαρή Ενέργεια από τον Ήλιο Η Πηγή Ενέργειας του Μέλλοντος; Δυνατότητες Χρήσης στα Έργα Υποδομής του Ελληνικού Στρατού ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγός (ΜΧ) Ευριπίδης Χανιάς

Διαβάστε περισσότερα

Το Πράσινο Σχολείο Χαρακτηριστικά και διαφορές με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες

Το Πράσινο Σχολείο Χαρακτηριστικά και διαφορές με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες Το Πράσινο Σχολείο Χαρακτηριστικά και διαφορές με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες Ποντικάκη Ρουμπίνη 1, Ρόκα Χριστίνα 2, Ρουκουνάκη Έλλη 3 και Χαλαμανδάρης Στέφανος 4 1,2,3,4 LFH Eugène Delacroix 1

Διαβάστε περισσότερα