Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων"

Transcript

1 Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

2 Περίληψη - Μελετάται η επίδραση του συνδυασμούτων χαρακτηριστικών της μόνωσηςκαι των υαλοπινάκωνστην μεταβατική κατανάλωση ενέργειας θέρμανσης των κτηρίων. -Τα δύο αυτά δομικά στοιχεία είναι οι σημαντικότεροικατασκευαστικοί παράγοντες που επιδρούν στην ενεργειακή κατανάλωση, διότι παρουσιάζουν την μεγαλύτερη και την μικρότερη θερμική αντίσταση. - Κατά την χειμερινή περίοδο, οι υαλοπίνακες, και σε μικρότερο βαθμό η μόνωση, επιτρέπουν την είσοδο τόσο θετικών(ηλιακή ακτινοβολία) όσο και αρνητικών(αγωγή θερμότητας λόγω θερμοκρασιακής διαφοράς) φορτίων. -Για την προσέγγιση του θερμικού αυτού προβλήματος αναπτύχθηκε μοντέλο προσομοίωσης της μεταβατικής ενεργειακής συμπεριφοράςτων κτηρίων, το οποίο βασίζεται σε επίλυση πεπερασμένων διαφορών του συστήματος των διαφορικών εξισώσεων που διέπουν το πρόβλημα. -Συμπεραίνεται ότι, κατά το χειμερινό 24ωρο, η εισερχομένη από τους υαλοπίνακες ηλιακή ακτινοβολία υπερισχύειτων απωλειών αγωγής μέσω αυτών, πλην ακραίων περιπτώσεων, και παρέχονται διαγράμματα για την επιλογή των συνδυασμών που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας θέρμανσης.

3 Εισαγωγή - Οι σημαντικότεροι κατασκευαστικοί παράγοντες που επιδρούν στο επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας στα κτήρια είναι η μόνωση (με χαρακτηριστικά το πάχος και την ειδική θερμική αγωγιμότητα) και οι υαλοπίνακες(με χαρακτηριστικά τον συντελεστή θερμικής διαπερατότητας, το ποσοστό επιφανείας επί του κελύφους και τον προσανατολισμό). - Επί πλέον οι υαλοπίνακες επιτρέπουν την είσοδο ηλιακών φορτίων υπό μορφή ακτινοβολίας καθώς επίσης σχετίζονται με τον φωτισμότου κτηρίου, ο οποίος συχνά δημιουργεί ένα από τα σημαντικότερα φορτία θέρους. - Η λειτουργία της μόνωσης, και πολύ περισσότερο των υαλοπινάκων, διαφέρει κατά την χειμερινή και την θερινή περίοδο λόγω της επιθυμητής, κατά τον χειμώνα, ηλιακής ενέργειας, της οποίας την είσοδο δυσκολεύειη μόνωση, ενώ αντιθέτως επιτρέπει ο υαλοπίνακας. - Η ιδιότητα αυτή των υαλοπινάκων γίνεται περισσότερο σημαντική αν στους απέναντι τοίχους υπάρχουν συστήματα αύξησης του θερμοαποθηκευτικούδυναμικού (π.χ. υλικά αλλαγής φάσης).

4 Εισαγωγή - Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι υαλοπίνακες, και σε μικρότερο βαθμό η μόνωση, κατά την χειμερινή περίοδο αφού επιτρέπουν την είσοδο τόσο θετικών (ηλιακή ακτινοβολία) όσο και αρνητικών (αγωγή θερμότητας λόγω διαφοράς θερμοκρασίας) φορτίων. - Με την επιλογή των καταλλήλων τιμών των χαρακτηριστικών των υαλοπινάκων και της μόνωσης επιδιώκεται θετικό αλγεβρικό άθροισμα των παραπάνω φορτίων με αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θέρμανσης και γενικά την εξοικονόμηση ενέργειας. -Σε πολλά δημοσιεύματα μελετάται η επίδραση των χαρακτηριστικών της μόνωσης, ενώ άλλα περιορίζονται στην μελέτη της επίδρασης των χαρακτηριστικών των υαλοπινάκων. - Παρά την μεγάλη σημασία της μόνωσης και των υαλοπινάκων, δεν είναι άμεσα γνωστή η επίδραση της μεταβολής τους καθώς και των συνδυασμών των μεταβολών τους στην κατανάλωση ενέργειας υπό μεταβατικές συνθήκες. -Δεν υπάρχουν σχετικοί πίνακες ή διαγράμματα, τα οποία θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ενεργειακή αξιολόγηση υφισταμένων κτηρίων καθώς και την επιλογή των χαρακτηριστικών της μόνωσης και των υαλοπινάκων νέων κτηρίων.

5 Εισαγωγή -Για την προσέγγιση του προβλήματος αναπτύχθηκεκαι επιβεβαιώθηκε πειραματικά μοντέλο προσομοίωσηςτης μεταβατικής ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων. - Το αναπτυχθέν μοντέλο βασίζεται στην επίλυση του συστήματος των διαφορικών εξισώσεωνπου εκφράζουν το πρόβλημα, με την τεχνική των πεπερασμένων διαφορών. -Γίνεται εφαρμογή για τυπικά κτήρια υπό τις κλιματικές συνθήκες της Αθήνας, οι οποίες έχουν προκύψει με στατιστική επεξεργασία μετρημένων ωριαίων τιμών της θερμοκρασίαςκαι της ηλιακής ακτινοβολίας πολλών ετών. - Παρέχονται διαγράμματα της μεταβατικής κατανάλωσης ενέργειας συναρτήσει συνδυασμών των χαρακτηριστικών μόνωσης και υαλοπινάκων.

6 Ημερήσια κατανάλωση ενέργειας θέρμανσης για διάφορους συνδυασμούς μόνωσης και υαλοπινάκων -Στις κυριότερες από τις πολυάριθμες παραμέτρους που καθορίζουν το πρόβλημα, περιλαμβάνονται: --τα χαρακτηριστικά των υαλοπινάκων(συντελεστής θερμικής διαπερατότητας, ποσοστό επιφανείας επί του κελύφους, προσανατολισμός) --τα χαρακτηριστικά της μόνωσηςτου κελύφους (πάχος και ειδική θερμική αγωγιμότητα) -- τα λοιπά δομικά χαρακτηριστικά του κτηρίου -- οι συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος (θερμοκρασία και ηλιακή ακτινοβολία) η επιθυμητή θερμοκρασία εσωτερικού περιβάλλοντος - Επειδή, για προφανείς λόγους, δεν είναι δυνατή η παρουσίαση των αποτελεσμάτων για όλους τους συνδυασμούς των παραμέτρων, θα καλυφθούν οι συνηθέστερες περιπτώσεις, ξεκινώντας με μια βασική περίπτωση μελέτης (ΒΠΜ) και συνεχίζοντας με αλλαγή, κάθε φορά, μίας μόνο παραμέτρου της ΒΠΜ.

7 Βασική Περίπτωση Μελέτης (ΒΠΜ) - Η ΒΠΜ αφορά πανταχόθεν ελεύθερο ισόγειο κτήριο τετραγωνικού δαπέδου επιφανείας 10 x 10 = 100 m 2, με επιφάνεια κελύφους (πλην αδιαβατικούδαπέδου) f= 220 m 2 και όγκο κτηρίου v=300 m 3 (λόγος f/v=0.733 m -1 ). - Εξωτερικοί τοίχοι αποτελούμενοι από τα παρακάτω διαδοχικά στρώματα: εξωτερικό επίχρισμα πάχους 2 cm, 9 cm δρομική οπτοπλινθοδομή, μόνωση μεταβλητού πάχους (1cm 8cm) και ειδικής θερμικής αγωγιμότητας W/mK, 9 cm δρομική οπτοπλινθοδομή και 2 cm εσωτερικό επίχρισμα. - Η οροφή αποτελείται από 2 cm εσωτερικό επίχρισμα, πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 15 cm, μόνωση ίσου πάχους και ειδικής θερμικής αγωγιμότητας με την μόνωση των εξωτερικών τοίχων, και λοιπά στρώματα κονιαμάτων και επιστρώσεων συνολικού πάχους 10 cm. - Μήκος εσωτερικών τοίχων 20 m, κατασκευασμένων από οπτοπλινθοδομή με επίχρισμα 2 cm εκατέρωθεν. - Οι τέσσερες πλευρές του κτηρίου είναι προσανατολισμένες προς τα τέσσερα κύρια σημεία του ορίζοντα. - Kάθεμια από αυτές αποτελείται, κατά μεταβαλλόμενο ποσοστό 0-40% της επιφανείας της, από υαλοπίνακες με ολικό συντελεστή θερμικής διαπερατότητας 3.5 w/m 2 k. - Εξωτερικός και εσωτερικός συντελεστής συναγωγής 16W/m 2 Kκαι 8 W/m 2 K, αντιστοίχως.

8 Βασική Περίπτωση Μελέτης (ΒΠΜ) - Εξωτερική επιφάνεια κελύφους ανοικτού χρώματος, με συντελεστή απορρόφησης ηλιακής ακτινοβολίας 44%. - Θερμοκρασία εσωτερικού περιβάλλοντος 22 ο c. - Ως κλιματολογικά δεδομένα ελήφθησαν οι τιμές Αθηνών, οι οποίες προέκυψαν με στατιστική επεξεργασία ωριαίων μετρήσεων 20 ετών της εξωτερικής θερμοκρασίας και της ηλιακής ακτινοβολίας. - Η διαπερατότητα των υαλοπινάκων για την ηλιακή ακτινοβολία ελήφθη ίση προς 85%. ποσοστό 5% της εισερχομένης ακτινοβολίας απορροφάται άμεσα από τον εσωτερικό αέρα, ενώ το υπόλοιπο απορροφάται από το απέναντι δομικό στοιχείο (εσωτερικός τοίχος) και αποδίδεται αργότερα. -Ανανέωση αέρα ίση προς 2 αλλαγές ανά ώρα. -Αδιαβατικόδάπεδο. -Τα αποτελέσματα όλων των σχημάτων αντιστοιχούν στην τυπική 21 η Ιανουαρίου στην περιοχή της Αθήνας.

9

10 Παρατηρήσεις -Από τα παραπάνω σχήματα προκύπτει ότι για σταθερό πάχος μόνωσης w, αύξηση του ποσοστού υαλοπινάκων p προκαλεί μείωση της ημερήσιας κατανάλωσης ενέργειας θέρμανσης Ε d. -Τούτο συμβαίνει λόγω αύξησης της εισερχομένης ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία υπερκαλύπτειτις απώλειες αγωγής που αυξάνουν με την αύξηση της επιφανείας των υαλοπινάκων λόγω της μικρής θερμικής αντίστασης αυτών σε σχέση με την αντίσταση των εξωτερικών τοίχων. -Για σταθερό ποσοστό υαλοπινάκων p>5%, αύξηση του πάχους της μόνωσης w προκαλεί την αναμενόμενη μείωση της ημερήσιας κατανάλωσης ενέργειας θέρμανσης Ε d. -Το αντίθετο όμως συμβαίνει για p<5%. η μη αναμενόμενη αυτή συμπεριφορά οφείλεται στην μείωση (λόγω αύξησης του πάχους της μόνωσης) της δι αγωγής εισερχομένης ηλιακής θερμότητας μέσω των εξωτερικών τοίχων, η οποία παίζει τώρα τον ρυθμιστικό ρόλο αντί της ηλιακής ακτινοβολίας που εισέρχεται από την περιορισμένη επιφάνεια των υαλοπινάκων (p<5%). -Λόγω της αντίθετης συμπεριφοράς της μόνωσης για p>5% και p<5%, η ημερήσια κατανάλωση ενέργειας θέρμανσης Ε d εμφανίζεται σχεδόν ανεξάρτητη του πάχους της μόνωσης όταν το ποσοστό των υαλοπινάκων είναι p ο 5%. - Η τιμή αυτή, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που θα δοθούν παρακάτω, εξαρτάται από τον συνδυασμό των παραμέτρων του προβλήματος. - Οι παραπάνω παρατηρήσεις θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην πράξη για την εκτίμηση του συνδυασμού ποσοστού υαλοπινάκων και πάχους μόνωσης, που μεγιστοποιεί την εξοικονόμηση ενέργειας.

11

12

13

14

15

16

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4 Χρονικές μεταβολές των θερμοκρασιακών δεδομένων για ενεργειακές μελέτες κτιρίων και η επίδρασή τους στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Η περίπτωση της Αθήνας και Θεσσαλονίκης Κ. Παπακώστας

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Οι θερµικές ανάγκες ενός χώρου και γενικότερα ενός κτιρίου είναι το ποσό θερµότητας που πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον σχεδιασµό της εγκατάστασης θέρµανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

τις Ελληνικές Κλιµατικές Συνθήκες

τις Ελληνικές Κλιµατικές Συνθήκες Ηµερίδα: Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια - Τεχνολογίες, Εφαρµογές, Εµπειρίες, Θεσµικό πλαίσιο, Αγορά, Προοπτικές Κέρδη από Θερµική Μόνωση σε Υφιστάµενα Κτίρια: Μια Αξιολόγηση για τις Ελληνικές Κλιµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη 1 K. Κουρκουτάς 3 Θερµότητα 3.1 Μονάδα µέτρησης της θερµότητας Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας, η οποία µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο. Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας γίνεται πάντα από το

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Οδηγίες για των εφαρμογή των πλακών Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Η πρόσοψη Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙIΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πράσινο Σχολείο Χαρακτηριστικά και διαφορές με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες

Το Πράσινο Σχολείο Χαρακτηριστικά και διαφορές με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες Το Πράσινο Σχολείο Χαρακτηριστικά και διαφορές με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες Ποντικάκη Ρουμπίνη 1, Ρόκα Χριστίνα 2, Ρουκουνάκη Έλλη 3 και Χαλαμανδάρης Στέφανος 4 1,2,3,4 LFH Eugène Delacroix 1

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Τ. Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Το πρόβλημα ΗΑθήνακαιόλεςοιμεγάλεςπόλειςτηςχώραςπαρουσιάζουνέντονο

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι:

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι: Το τεχνικό εγχειρίδιο που έχετε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας των στελεχών της SIMPLY WOOD. Σκοπό έχει να παρουσιάσει όλα τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά των κουφωμάτων SIMPLY WOOD

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ fof2 ΜΕ ΠΡΟ ΡΟΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ fof2 ΜΕ ΠΡΟ ΡΟΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ H/Y ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ fof2 ΜΕ ΠΡΟ ΡΟΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Ηλίας Σωφρόνης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Συνεργάτες ΚΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα νοσοκομεία έχουν μία από τις υψηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα