Κατα ολέµησηκουνου ιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατα ολέµησηκουνου ιών"

Transcript

1 Κατα ολέµησηκουνου ιών Κουνού ιακαιάνθρω ος: µια δύσκολη συµβίωση Α. Μιχαηλάκης Εργαστήριο Γεωργικής Εντοµολογίας, Τµήµα Εντοµολογίας και Γ. Ζωολογίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

2

3 Βιολογικός κύκλος εντόµων Ώριµη προνύµφη Νεαρή προνύµφη Ωό Νύµφη Ενήλικο Dunne - CIDP 3 January 18, 2005

4 Κουνού ια (Culicidae Culicidae) Εναπόθεση ωών ιατροφή προνύµφης θ.>22 ο C Εκκόλαψη ωών θ.>13 οc νερό >10mm Έξοδος από νυµφικό περίβληµα θ.>18 οc Στάδιο προνύµφης Αύξηση µεγέθους Λήψη τροφής

5 ιαχωρισµόςκοινώνκαιανωφελών κουνου ιών Ταωά ωάτων ανωφελών τοποθετούνται ένα-ένα και στα πλευρά τους έχουν πλωτήρες, ενώ των κοινών δεν έχουν πλωτήρες και τοποθετούνται είτε ένα- ένα είτε σε οµάδες της µιας ωοτοκίας (σχεδίες). Dunne - CIDP January 18, 2005

6 ιαχωρισµόςκοινώνκαιανωφελών κουνου ιών Προνύµφες Τα κοινά έχουν αναπνευστικό σιφώνιο στο τελευταίο αναπνευστικό τµήµα, ενώτα ανωφελή αναπνέουν µέσω αναπνευστικών κηλίδων. Ηστάση του σώµατος των ανωφελών µέσα στο νερό είναι παράλληλη µετην επιφάνεια του νερού, ενώ των κοινών σχηµατίζει γωνία. Dunne - CIDP January 18, 2005

7 ιαχωρισµόςκοινώνκαιανωφελών κουνου ιών Τέλεια έντοµα Χειλικές προσαρκτρίδες στα ανωφελή µακριές όσοη προβοσκίδα τους, ενώ στα κοινά αυτό ισχύει µόνο στα θηλυκά. Στα ανωφελή ο θυρεός είναι κυκλικός, ενώ των κοινών τρίλοβος µε τρίχες σε κάθε λοβό. Το σώµα των ανωφελών όταν αναπαύονται σχηµατίζει γωνία, ενώ των κοινών είναι παράλληλο µετην επιφάνεια του εδάφους. Τα κοινά κουνούπια δεν φέρουν κηλίδες στις πτέρυγες. Dunne - CIDP January 18, 2005

8 Γιατί ρέ ει να γνωρίζουµε τα στοιχεία βιολογίας των κουνου ιών ου υ άρχουν σε µία εριοχή; 8 Dunne - CIDP January 18, 2005

9 Έντοµα στον αγρό Επίπεδα οικονοµικής ζηµιάς ως βάση λήψης απόφασης Ως επίπεδο οικονοµικής ζηµιάς (ΕΟΖ) αναφερόµαστε στον πληθυσµότουεντόµουπουπροκαλείζηµιάπουηαξίατηςδεν υπερβαίνει το κόστος της φυτοπροστασίας ΕΟΖ Κόστος καταπολέµησης/ αξία προκαλούµενης ζηµιάς Το κόστος της καταπολέµησης µπορεί να υπολογισθεί (αξία φυτοπροστατευτικών προϊόντων + αξία εργασίας) Η αξία της προκαλούµενης ζηµιάς έχει δυο παραµέτρους. Ενδεχόµενη ζηµιά από το έντοµο Αξία της µονάδας της παραγωγής (ποσότητα ζηµιάςχτιµήµονάδαςπροϊόντος)

10 Έντοµα στον αγρό Επίπεδα οικονοµικής ζηµιάς ως βάση λήψης απόφασης Τα στοιχεία συλλέγονται από σειρά ετών και εκτιµώνται οι µέσες τιµές της εκτιµώµενης ζηµίας. Για τα έντοµα του βαµβακιού δυστυχώςδενέχουµεστοιχείατηςχώραςµας. Αν εκτιµήσουµε τον πληθυσµό του εντόµου πάνω στην καλλιέργεια (π.χ. 20 προνύµφες πράσινου), τη ζηµιά που θα προκαλέσει αυτός ο πληθυσµός (π.χ. 5% των καρυδιών) και την περίπου τιµή που αναµένουµε (π.χ. εφετινή διεθνής τιµή του βαµβακιού) Αντο 5% τηςπαραγωγήςείναι 20 κιλάβαµβάκικαιτοκάθεκιλόέχει 30 λεπτάηζηµιάθαείναι 6 ευρώ. Αντοκόστοςτηςκαταπολέµησηςείναι πάνωαπό 6 ευρώτότεδενκάνουµεεπέµβαση.

11 Κουνού ιακαι ηµόσιαυγεία Κίτρινος Πυρετός, άγκειος Πυρετός, Ελονοσία, ιός του Sindbis, ιός του υτικού Νείλου, κ.α. Βελτίωση συνθηκών υγιεινής µετά τοβ Παγκόσµιο Πόλεµο Παγκοσµιοποίηση-µεταφοράµεταφορά πληθυσµών Κλιµατολογικές αλλαγές Ανάγκη αποτελεσµατικότερης αντιµετώπισης του προβλήµατος στη χώρα µας

12 Κουνούπιαστο στοσπίτισπίτι 12 Dunne - CIDP January 18, 2005

13 Πουσυχνάζουντακουνού ια; 13 Dunne - CIDP January 18, 2005

14 Πουσυχνάζουν τακουνού ια κουνού ια; Ανάλογα το είδος διαφορετικές εστίες ανάπτυξης

15

16 Όλα τα είδηκουνου ιών κουνου ιώνέχουν τιςίδιες «συνήθειες»; Aedes albopictus Culex pipiens Μικρές τεχνητές εστίες Τεχνητές µικρές εστίες, βρώµικα νερά (υπόνοµοι), επιφανειακά ύδατα ιάρκεια της ηµέρας ιάρκεια της νύχτας, αυγή και σούρουπο

17 Οδιάρκειατου βιολογικούκύκλου κύκλου είναι ίδια για όλα τα είδη κουνου ιών; Aedes sp Culex sp Θερµοκρασία ( o C) ιάρκεια (ηµέρες) Θερµοκρασία ( o C) ιάρκεια (ηµέρες)

18 Όλα τα είδηκουνου ιών κουνου ιώνέχουν τιςίδιες «συνήθειες»; Aedes caspius Υφάλµηρα νερά, ανοικτές εστίες Anopheles sp Φυσικές εστίες, έλη, καθαρά νερά, πηγές, ρέµατα µε βλάστηση, Σούρουπο ήαυγή ιάρκεια της νύχτας, αυγή και σούρουπο Εκτός/εντός οικιών Εντός οικιών

19 Σχήµα Ανάπτυξη του ωού ( ) και της νύµφης ( ) γιατο κουνούπι Anopheles mininus, φορέα της ελονοσίας, σε συνάρτηση µετη θερµοκρασία

20 Κατα ολέµηση Περί τωση 1 η : φρεάτια Αστικό περιβάλλον: Λεπτοµερή λίστα φρεατίων µε αριθµό και ηµεροµηνία µεταχείρισης από την αρχή του χρόνου. Συνολικά 5 καταπολεµήσεις (Diflubenzuron) Σε περίπτωση αναβολής ενηµέρωση για νέα ηµεροµηνία Χρήση διαφορετικών χρωµάτων για έλεγχο O έλεγχος γινόταν µία εβδοµάδα πριν και µετά από την καταπολέµηση (προνύµφες) Dunne - CIDP January 18, 2005

21 νεκροταφεία Dunne - CIDP January 18, 2005

22 Ιός του υτικού Νείλου (West Nile virus) Αρµποϊός του γένους Flavivirus Αποµονώθηκε πρώτη φορά στην περιοχή του δυτικού Νείλου (Ουγκάντα,, 1937) Υπόδοχα τα πτηνά Ενδιάµεσοι ξενιστές τα κουνούπια του γένους Culex Επίσης έχει αποµονωθεί από ανθρώπους, σκύλους και άλογα (όχι σαν υπόδοχα αλλά τυχαίοι ή συµπτωµατικοί ξενιστές)

23 Ιός του υτικού Νείλου (West Nile virus)

24 Το «χρονικό» µιας α οτελεσµατικής κατα ολέµησης Προσδιορισµός του είδους του αρθρόποδου που πρόκειται να καταπολεµηθεί. Μελέτη και γνώση της βιολογίας και οικολογίας του αρθρόποδου, δηλαδή του βιολογικού κύκλου, των ξενιστών του, των ασθενειών κλπ. Παρακολούθηση (monitoring) του πληθυσµού των αρθροπόδων ώστε να εντοπιστούν οι εστίες ανάπτυξης, ηεποχήήτα χρονικά διαστήµατα που παρατηρείται αύξηση της πυκνότητας των πληθυσµών του κλπ.

25 Το «χρονικό» µιας α οτελεσµατικής κατα ολέµησης Καταγραφή των µέτρων που µπορούν να συµβάλλουν στον περιορισµό της πυκνότητας του προς καταπολέµηση είδους. Επιλογή του µέτρουήτου του συνδυασµού των µέτρων πουθα εφαρµοστούν, µε σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος µε τους µικρότερους κινδύνους για τον άνθρωπο καιτο περιβάλλον καιαν αν είναι δυνατό, µετη µικρότερη οικονοµική επιβάρυνση.

26 Το «χρονικό» µιας α οτελεσµατικής κατα ολέµησης Καθορισµός του χρόνου επέµβασης. Καθορισµός του φορέαήτων φορέων πουθα αναλάβουν να υλοποιήσουν το έργο της καταπολέµησης και του φορέα που θα διενεργεί τον έλεγχο. Ενηµέρωση και εκπαίδευση του κοινού για τις δυνατότητες της δικής του συµβολής στην πρόληψη και αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων.

27 Ενηµέρωσηκοινού i. 8 πόστερ & 2 φυλλάδια ii. Τηλεφωνική γραµµή (24h) iii. Internet iv. Εφηµερίδες Dunne - CIDP January 18, 2005

28 καιάλλαέντοµα ου τσιµ άνε. Phlebotomus sp. AM Dunne - CIDP January 18, 2005

29 Ενηµέρωσηκοινού Dunne - CIDP January 18, 2005

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα / 3 / 2015 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ Ι. Εισαγωγή - Τα είδη των κουνουπιών στο δέλτα του Νέστου - Λίγα στοιχεία για τη βιολογία των κουνουπιών - Το πρόβλημα των κουνουπιών ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα των κουνουπιών στο Δήμο Νέστου

Το πρόβλημα των κουνουπιών στο Δήμο Νέστου Το πρόβλημα των κουνουπιών στο Δήμο Νέστου Εισαγωγή Στο κείμενο που ακολουθεί υπάρχουν σχόλια, διευκρινήσεις και επιπρόσθετες πληροφορίες για τις διαφάνειες της παρουσίασης και σύντομες λεζάντες για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1 ΕΔΑΦΟΣ Κατάλληλο έδαφος για την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΚΑΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΚΑΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΚΑΛΗΣ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Σίκαλης 1. Καλλιεργητικές Εργασίες 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Ceuthorrhynchus pallidactylus

Ceuthorrhynchus pallidactylus ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ceuthorrhynchus pallidactylus ΡΑΜΑ 2011 Τί ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού

FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού TAXΥ ΡΟMΟΣ Ταχυδρόµος Φυτοπροστασίας Το περιοδικό της Bayer CropScience για την Σύγχρονη Γεωργία 1/04 FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού ΕΡΕΥΝΑ & ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΕXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση της σύγκρουσης μεταξύ μεγάλων σαρκοφάγων και αγροτικής οικονομίας

Βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση της σύγκρουσης μεταξύ μεγάλων σαρκοφάγων και αγροτικής οικονομίας «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπουαρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» Βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση της σύγκρουσης μεταξύ μεγάλων σαρκοφάγων και αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Ηµερίδα ΤΕΕ / ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 6 Ιουνίου 2011 Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ IOBC ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΙΙ 2001 Τελικό σχέδιο Νοέμβριος Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει γενικές αρχές, τα ελάχιστα κριτήρια και οδηγίες για Ολοκληρωμένη Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝ Ο» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I

Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I P7_TA-PROV(2011)0349 Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 2011 σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα