Πρόταση. Διοργανική συμφωνία. σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση. Διοργανική συμφωνία. σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2016) 627 final Πρόταση Διοργανική συμφωνία σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας EL EL

2 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 295, και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ), και ιδίως το άρθρο 106α, Εκτιμώντας τα εξής: (1) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («τα τρία θεσμικά όργανα») διατηρούν ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), συγκεκριμένα το άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2. (2) Αυτή η ανοικτή προσέγγιση επιτρέπει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για αποφάσεις που ενδέχεται να τους επηρεάζουν και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν αποτελεσματικά στη βάση τεκμηρίωσης επί της οποίας υποβάλλονται προτάσεις πολιτικής. Ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη ενισχύει την ποιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με την παροχή διαύλων διατύπωσης εξωτερικών απόψεων και εμπειρογνωμοσύνης. (3) Τα τρία θεσμικά όργανα επιβεβαιώνουν ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι ουσιώδεις για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στη νομιμότητα των πολιτικών, νομοθετικών και διοικητικών διαδικασιών στην Ένωση. (4) Η διαφάνεια της εκπροσώπησης συμφερόντων είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν τις δραστηριότητες και την ενδεχόμενη επιρροή των εκπροσώπων συμφερόντων. Τα τρία θεσμικά όργανα θεωρούν ότι η εν λόγω διαφάνεια εξασφαλίζεται καλύτερα με έναν κώδικα δεοντολογίας που περιέχει τους κανόνες και τις αρχές που ισχύουν για τους εκπροσώπους συμφερόντων που προσυπογράφουν το Μητρώο Διαφάνειας και, ως εκ τούτου, τον κώδικα. (5) Με βάση τη θετική εμπειρία με το Μητρώο Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, το οποίο καθιερώθηκε με τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 16ης Απριλίου , τα τρία θεσμικά όργανα θεωρούν ότι η συμφωνία αυτή θα πρέπει να επεκταθεί κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο. (6) Τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν την ανάγκη για την καθιέρωση υποχρεωτικού Μητρώου Διαφάνειας (εφεξής «το Μητρώο») εξαρτώντας ορισμένες μορφές αλληλεπίδρασης με αυτά από την προϋπόθεση προηγούμενης εγγραφής, και με τον τρόπο αυτό καθιστώντας την εγγραφή de facto προϋπόθεση της εκπροσώπησης συμφερόντων και διασφαλίζοντας ότι η 1 Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, ΕΕ L 277 της , σ

3 εν λόγω εκπροσώπηση γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον κώδικα δεοντολογίας. (7) Τα τρία θεσμικά όργανα ανταποκρίνονται στην ανάγκη να εγκριθεί, το συντομότερο δυνατό, διοργανική συμφωνία σχετικά με τη δημιουργία υποχρεωτικού Μητρώου, σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα 2. (8) Η λειτουργία του εν λόγω Μητρώου δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητες των τριών θεσμικών οργάνων ή τις αντίστοιχες εσωτερικές οργανωτικές εξουσίες τους, με την επιφύλαξη της συμφωνίας που συνάπτουν όσον αφορά τις λεπτομέρειες σχετικά με τις συνεισφορές τους για την κάλυψη των διοικητικών και χρηματοδοτικών πόρων της Γραμματείας του Μητρώου. (9) Τα τρία θεσμικά όργανα ενεργούν με αμοιβαία, καλή τη πίστη συνεργασία κατά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. (10) Οποιοδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα δύναται να επιδιώξει άλλες πολιτικές χρηστής διακυβέρνησης και διαφάνειας εκτός του πλαισίου της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που οι εν λόγω πολιτικές δεν παρεμβαίνουν στην υλοποίηση και τους στόχους που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία. (11) Η συμφωνία συνάπτεται με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 της ΣΕΕ (πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών) και το άρθρο 227 της ΣΛΕΕ (δικαίωμα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της διοργανικής συμφωνίας Η παρούσα διοργανική συμφωνία καθορίζει ένα πλαίσιο για διαφανή και ηθική αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπροσώπων συμφερόντων, που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, και οποιουδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Εκπρόσωποι συμφερόντων»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή τυπικές/άτυπες ομάδες, ενώσεις ή δίκτυα αυτών, που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία 2 Ψήφισμα της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 104 παράγραφος 7) για τα έτη ), κείμενο που εγκρίθηκε P8_TA(2016)

4 β) «Αιτών»: κάθε εκπρόσωπος συμφερόντων που υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο γ) «Εγγεγραμμένος»: κάθε εκπρόσωπος συμφερόντων με υπάρχουσα εγγραφή στο μητρώο δ) «Πελάτης»: εκπρόσωπος συμφερόντων που έχει αναθέσει σε ενδιάμεσο φορέα να εκπροσωπεί τα συμφέροντα του πελάτη έναντι οποιουδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα ε) «Ενδιάμεσος φορέας»: εκπρόσωπος συμφερόντων που εκπροσωπεί τα συμφέροντα ενός πελάτη έναντι οποιουδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα στ) «Σχέση πελάτη διαμεσολαβητή»: κάθε συμβατική σχέση μεταξύ ενός πελάτη και ενός ή περισσότερων (υπο)παρόχων υπηρεσιών σχετικά με την παροχή μιας από τις οριζόμενες δραστηριότητες ζ) «Υπάλληλοι»: όλες οι κατηγορίες προσωπικού οποιουδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα. Άρθρο 3 Δραστηριότητες καλυπτόμενες και μη καλυπτόμενες από τη διοργανική συμφωνία 1) Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σε δραστηριότητες που προωθούν συγκεκριμένα συμφέροντα μέσω της αλληλεπίδρασης με οποιοδήποτε από τα τρία υπογράφοντα θεσμικά όργανα, τα μέλη ή τους υπαλλήλους αυτών, με στόχο να επηρεάσουν τη διαμόρφωση ή την εφαρμογή πολιτικών ή νομοθεσίας ή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός των οργάνων αυτών, εκτός αν ισχύει η εξαίρεση που ορίζεται στην παράγραφο 2 ή στο άρθρο 4. 2) Οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν θεωρούνται δραστηριότητες κατά την έννοια της παραγράφου 1: α) Παροχή νομικών και άλλων επαγγελματικών συμβουλών στο πλαίσιο σχέσης πελάτηενδιάμεσου φορέα, εφόσον: συνίσταται σε εκπροσώπηση στο πλαίσιο συμβιβαστικής ή διαμεσολαβητικής διαδικασίας που αποσκοπεί στο να αποτραπεί η παραπομπή της διαφοράς στις δικαστικές ή διοικητικές αρχές, συνίσταται στην παροχή συμβουλών σε πελάτες με σκοπό να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές τους είναι σύμφωνες προς το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ή σχετίζεται με την εκπροσώπηση πελατών και τη διαφύλαξη των θεμελιωδών ή δικονομικών δικαιωμάτων τους, όπως του δικαιώματος ακρόασης, του θεμελιώδους δικαιώματος ενός πελάτη σε δίκαιη δίκη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπεράσπισης σε διοικητικές διαδικασίες, όπως δραστηριότητες που ασκούνται από δικηγόρους ή άλλους ενεχόμενους επαγγελματίες. 4

5 β) Προτάσεις που υποβάλλονται με την ιδιότητα του μέρους ή τρίτου μέρους στο πλαίσιο δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας, που καθορίζεται από το δίκαιο της Ένωσης ή από το διεθνές δίκαιο που ισχύει για την Ένωση και προτάσεις που στηρίζονται σε συμβατική σχέση με το θεσμικό όργανο ή βασίζονται σε συμφωνία επιχορήγησης που χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ. γ) Δραστηριότητες των κοινωνικών εταίρων ως συντελεστών του κοινωνικού διαλόγου σύμφωνα με το άρθρο 152 της ΣΛΕΕ. δ) Προτάσεις σε απάντηση άμεσων και συγκεκριμένων αιτημάτων οποιουδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα, των μελών αυτών ή των υπαλλήλων αυτών, όπως αιτήσεων για τεκμηριωμένη πληροφόρηση, δεδομένα ή εμπειρογνωμοσύνη. ε) Επικοινωνία των πολιτών, που ενεργούν αποκλειστικά υπό την προσωπική τους ιδιότητα, με οποιοδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα. Άρθρο 4 Οργανισμοί που δεν καλύπτονται από τη διοργανική συμφωνία 1) Τα πολιτικά κόμματα εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής. Όμως, όλες οι οργανώσεις που αυτά δημιουργούν ή στηρίζουν, οι οποίες συμμετέχουν σε καλυπτόμενες δραστηριότητες, δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής. 2) Οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες, καθώς και οι φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 της ΣΛΕΕ, εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής. Όμως, τα γραφεία αντιπροσωπειών ή οι νομικοί φορείς, οι οργανισμοί και τα δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί για να εκπροσωπούν τις εκκλησίες, τις θρησκευτικές κοινότητες ή τις φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις στις σχέσεις τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και οι ενώσεις τους, δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής. 3) Οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών (συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων αντιπροσωπειών και πρεσβειών), σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο, εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής, καθώς και οποιαδήποτε ένωση δημοσίων αρχών σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή υποεθνικό επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι ενεργούν αποκλειστικά για λογαριασμό των σχετικών δημοσίων φορέων. 4) Οι δημόσιες αρχές τρίτων χωρών (συμπεριλαμβανομένων των διπλωματικών αποστολών και των πρεσβειών) εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής. 5) Οι διακυβερνητικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών και των υπηρεσιών που απορρέουν από αυτούς, εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής. Άρθρο 5 Αλληλεπιδράσεις υπό την προϋπόθεση εγγραφής 5

6 1) Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να καταστήσουν δυνατές τις ακόλουθες μορφές αλληλεπίδρασης υπό την προϋπόθεση προηγούμενης εγγραφής των εκπροσώπων συμφερόντων: Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Πρόσβαση στους χώρους του Κοινοβουλίου: επιλεξιμότητα για υποβολή αίτησης για κάρτες ελευθέρας εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα άτομα που εκπροσωπούν ή εργάζονται για τους εκπροσώπους συμφερόντων Δημόσιες ακροάσεις επιτροπής: δυνατότητα για τους εκπροσώπους συμφερόντων να προσκληθούν να μιλήσουν σε ακρόαση της επιτροπής ως επισκέπτες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β. Αιγίδα: χορήγηση της αιγίδας σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από εκπροσώπους συμφερόντων Συνεδριάσεις: συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων συμφερόντων και μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («βουλευτές»), του Γενικού Γραμματέα, των γενικών διευθυντών και των γενικών γραμματέων των πολιτικών ομάδων Εκδηλώσεις: φιλοξενία εκδηλώσεων που διοργανώνονται από εκπροσώπους συμφερόντων στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ανακοινώσεις: αποστολή αυτόματων μηνυμάτων σχετικών με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους εκπροσώπους συμφερόντων. Στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνεδριάσεις: συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων συμφερόντων και του πρέσβη της τρέχουσας ή της επόμενης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και των αναπληρωτών τους στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου και των γενικών διευθυντών Ανακοινώσεις: αποστολή αυτόματων μηνυμάτων σχετικών με τις δραστηριότητες του Συμβουλίου στους εκπροσώπους συμφερόντων. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συνεδριάσεις: συνεδριάσεις μεταξύ των εκπροσώπων συμφερόντων και των μελών της Επιτροπής, των μελών των ιδιαιτέρων γραφείων τους και των γενικών διευθυντών 6

7 Ομάδες εμπειρογνωμόνων: διορισμός μελών ομάδων εμπειρογνωμόνων ορισμένου τύπου 3 Δημόσιες διαβουλεύσεις: αποστολή αυτόματων ειδοποιήσεων στους εκπροσώπους συμφερόντων σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής η Επιτροπή θα διακρίνει μεταξύ εγγεγραμμένων και μη εγγεγραμμένων οντοτήτων με χωριστή δημοσίευση των εισφορών τους Αιγίδα: χορήγηση της αιγίδας σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από εκπροσώπους συμφερόντων Κατάλογοι ταχυδρομικών διευθύνσεων: αποστολή ειδοποιήσεων μέσω καταλόγων ταχυδρομικών διευθύνσεων σε εκπροσώπους συμφερόντων για συγκεκριμένες δραστηριότητες της Επιτροπής. 2) Καθένα από τα τρία θεσμικά όργανα λαμβάνει τα απαραίτητα εσωτερικά μέτρα για την εφαρμογή των τύπων των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 3) Κάθε θεσμικό όργανο μπορεί να αποφασίσει να υποβάλει και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης στην προϋπόθεση της εγγραφής, εφόσον τα πρόσθετα αυτά είδη προϋποθέσεων έχουν ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου. 4) Τα είδη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 δημοσιοποιούνται σε ειδική ιστοσελίδα του Μητρώου. Άρθρο 6 Επιλεξιμότητα και εγγραφή των αιτούντων 1) Κατά την αίτηση για εγγραφή, οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν την επιλεξιμότητά τους για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία. 2) Για το σκοπό αυτό, οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτημα II και να συμφωνήσουν για τη δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών. 3) Ενδέχεται να ζητηθεί από τους αιτούντες να προσκομίσουν δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν την επιλεξιμότητά τους και την ακρίβεια των υποβαλλόμενων πληροφοριών. 3 Αυτό αναφέρεται σε άτομα που διορίζονται για να εκπροσωπούν ένα κοινό συμφέρον των ενδιαφερομένων μερών σε έναν συγκεκριμένο τομέα πολιτικής, οι οποίοι δεν εκπροσωπούν συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο μέρος αλλά κατεύθυνση πολιτικής που είναι κοινή για διάφορες οργανώσεις ενδιαφερομένων μερών («μέλη τύπου Β») και για οργανώσεις υπό την ευρεία έννοια του όρου, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, ενώσεων, ΜΚΟ, συνδικάτων, πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, δικηγορικών γραφείων και γραφείων συμβούλων («μέλη τύπου C»), όπως προβλέπεται στην απόφαση C(2016) 3301 της Επιτροπής της

8 4) Οι αιτούντες καταχωρίζονται στο Μητρώο ως εγγεγραμμένοι μόλις κατοχυρωθεί η επιλεξιμότητά τους και η εγγραφή θεωρείται ότι πληροί τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται. Άρθρο 7 Ο κώδικας δεοντολογίας που ισχύει για τους εγγεγραμμένους και η εφαρμογή του 1) Οι κανόνες και αρχές με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι αιτούντες ορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας που προσαρτάται στην παρούσα συμφωνία (παράρτημα III). Με την εγγραφή τους, οι εγγεγραμμένοι συμφωνούν να συμμορφώνονται με τους εν λόγω κανόνες και αρχές. 2) Όπως προβλέπεται στον κώδικα δεοντολογίας, τυχόν αποτυχία συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο ερευνών και μέτρων, τα οποία ορίζονται στις διαδικασίες που περιγράφονται στο παράρτημα IV της παρούσας συμφωνίας. Έρευνες μπορούν να πραγματοποιούνται μετά από καταγγελίες ή με ίδια πρωτοβουλία της Γραμματείας. Τα τρία θεσμικά όργανα λαμβάνουν τα απαιτούμενα εσωτερικά μέτρα για την εφαρμογή τυχόν μέτρων που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με το παράρτημα IV. 3) Όπως προβλέπεται στον κώδικα δεοντολογίας, οι εγγεγραμμένοι ειδικότερα: προσκομίζουν, κατόπιν αιτήματος, έγγραφα και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν είναι ακριβείς συμφωνούν να συνεργαστούν ειλικρινώς και εποικοδομητικά με αιτήματα για διευκρινίσεις και επικαιροποιήσεις αποδέχονται ότι μπορεί να υπόκεινται στις διαδικασίες έρευνας και, κατά περίπτωση, στα μέτρα που καθορίζονται στο παράρτημα IV. Άρθρο 8 Διοικητικό συμβούλιο του Μητρώου 1) Το διοικητικό συμβούλιο του Μητρώου αποτελείται από τους Γενικούς Γραμματείς των τριών θεσμικών οργάνων. 2) Το διοικητικό συμβούλιο: επιβλέπει τη συνολική εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας από τη Γραμματεία και εκδίδει γενικές οδηγίες για το σκοπό αυτό, εγκρίνει τους κανονισμούς της Γραμματείας, 8

9 εγκρίνει την έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4, εξετάζει και αποφασίζει κατόπιν αιτιολογημένων αιτημάτων που υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους σχετικά με την επανεξέταση των αποφάσεων της Γραμματείας, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV της παρούσας συμφωνίας, αποδέχεται κοινοποιήσεις για εθελοντική συμμετοχή σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 της συμφωνίας. 3) Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με συναίνεση. 4) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να θεσπίσει κανονισμούς, οι οποίοι διέπουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Άρθρο 9 Η Γραμματεία του Μητρώου 1) Η Γραμματεία είναι κοινή επιχειρησιακή δομή που απαρτίζεται από έναν συντονιστή και τα μέλη της Γραμματείας, η οποία λογοδοτεί απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο. 2) Η Γραμματεία ενεργεί υπό τον συντονισμό υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («ο συντονιστής»). Τα μέλη της Γραμματείας είναι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσπασμένοι στη Γραμματεία από τα αντίστοιχα θεσμικά όργανα. Ο συντονιστής αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη για τις εργασίες της Γραμματείας και την επίβλεψη των καθημερινών λειτουργιών. 3) Τα βασικά καθήκοντα της Γραμματείας είναι: η εκπόνηση του εσωτερικού κανονισμού της Γραμματείας, προς έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο, η υποβολή εκθέσεων προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τη συνολική υλοποίηση της παρούσας συμφωνίας, η παρακολούθηση του περιεχομένου του Μητρώου και η διασφάλιση ότι μόνο οι δικαιούχοι έχουν εγγραφεί, με στόχο να επιτευχθεί το βέλτιστο επίπεδο ποιότητας των δεδομένων του Μητρώου, λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι οι εγγεγραμμένοι είναι τελικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια των πληροφοριών που έχουν παράσχει, η παροχή υποστήριξης στους εγγεγραμμένους, στα τρία θεσμικά όργανα και τους φορείς που συμμετέχουν σε εθελοντική βάση σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13, η διενέργεια ερευνών, η διαγραφή εγγραφών και η θέσπιση μέτρων σύμφωνα με το παράρτημα IV της παρούσας συμφωνίας, 9

10 η διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης, η εκπόνηση ετήσιας έκθεση για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, η διασφάλιση της ανάπτυξης και συντήρησης του ιστοτόπου του Μητρώου και του ηλεκτρονικού εντύπου εγγραφής, καθώς και άλλων συναφών πόρων πληροφορικής, η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εμπειριών σε σχέση με τη διαφάνεια της εκπροσώπησης συμφερόντων με συναφείς οργανισμούς, η άσκηση οποιωνδήποτε άλλων δραστηριοτήτων κρίνονται αναγκαίες για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. 4) Η Γραμματεία μπορεί να προτείνει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο κατευθυντήριες γραμμές για τους εγγεγραμμένους, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή των άρθρων 2 έως 6 (ορισμοί, δραστηριότητες, μη καλυπτόμενοι οργανισμοί, αλληλεπιδράσεις υπό τον όρο εγγραφής, επιλεξιμότητα και εγγραφή των αιτούντων), καθώς και των παραρτημάτων της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 10 Απόφαση Τα τρία θεσμικά όργανα συγκροτούν τη Γραμματεία και το διοικητικό συμβούλιο με χωριστή απόφαση, η οποία θα εγκριθεί από κοινού από τα τρία θεσμικά όργανα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 11 Πόροι 1) Τα τρία θεσμικά όργανα μεριμνούν ώστε η Γραμματεία να διαθέτει τους ανθρώπινους, οικονομικούς και διοικητικούς πόρους που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της. 2) Τα τρία θεσμικά όργανα παρέχουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους στη Γραμματεία, στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω απόσπασης στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 37 στοιχείο α) και 38 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3) Τα τρία θεσμικά όργανα συμβάλλουν εξίσου στη λειτουργία της Γραμματείας και του Μητρώου. Συνάπτουν ειδική συμφωνία στην οποία θα καθορίζονται λεπτομερώς οι ρυθμίσεις όσον αφορά τη συμβολή τους στους διοικητικούς και χρηματοδοτικούς πόρους της Γραμματείας. Άρθρο 12 10

11 Εθελοντική συμμετοχή άλλων θεσμικών οργάνων, λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ 1) Τα άλλα θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ προτρέπονται επίσης να κάνουν χρήση του πλαισίου που δημιουργείται με την παρούσα συμφωνία ως μέσου αναφοράς για τις δικές τους σχέσεις με εκπροσώπους συμφερόντων. 2) Τα άλλα θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ μπορούν, σε εθελοντική βάση, να κοινοποιούν στη Γραμματεία ότι επιθυμούν να εξαρτούν ορισμένες αλληλεπιδράσεις από τον όρο της εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει λεπτομέρειες των προτεινόμενων ειδών αλληλεπίδρασης και των όρων τους. 3) Αν το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί ότι το είδος της προτεινόμενης αλληλεπίδρασης είναι σύμφωνο με τους σκοπούς που επιδιώκονται από το Μητρώο, τα σχετικά θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ δύνανται να εξαρτούν αυτά τα είδη αλληλεπίδρασης από τον όρο της εγγραφής και επωφελούνται από τη συνδρομή και την τεχνική υποστήριξη της Γραμματείας, με αντάλλαγμα την καταβολή αναλογικής συνεισφοράς στις δαπάνες λειτουργίας της Γραμματείας και του Μητρώου. 4) Η αποδοχή της κοινοποίησης στην προηγούμενη παράγραφο δεν θα παρέχει στα κοινοποιούντα θεσμικά όργανα, φορείς, λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ την ιδιότητα του συμβαλλομένου στην παρούσα διοργανική συμφωνία. 5) Τα είδη των αποδεκτών προϋποθέσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Μητρώου. Άρθρο 13 Εθελοντική συμμετοχή των μόνιμων αντιπροσωπειών των κρατών μελών στην ΕΕ 1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη μέλη μπορούν, σε εθελοντική βάση, να κοινοποιούν στη Γραμματεία ότι επιθυμούν να εξαρτούν ορισμένες αλληλεπιδράσεις των εκπροσώπων συμφερόντων με τις μόνιμες αντιπροσωπείες τους στην ΕΕ από τον όρο της εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει λεπτομέρειες των προτεινόμενων ειδών αλληλεπίδρασης και των όρων τους. 2) Αν το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί ότι το είδος της προτεινόμενης αλληλεπίδρασης είναι σύμφωνο προς τους σκοπούς που επιδιώκονται από το Μητρώο, η σχετική μόνιμη αντιπροσωπεία δύναται να εξαρτά αυτά τα είδη αλληλεπίδρασης από τον όρο της εγγραφής και επωφελείται από τη συνδρομή και την υποστήριξη της Γραμματείας, με αντάλλαγμα την καταβολή αναλογικής συνεισφοράς στις δαπάνες λειτουργίας της Γραμματείας και του Μητρώου. 3) Η αποδοχή της κοινοποίησης στην προηγούμενη παράγραφο δεν θα παρέχει στο κοινοποιούν κράτος μέλος την ιδιότητα του συμβαλλομένου στην παρούσα διοργανική συμφωνία. 11

12 4) Τα είδη των αποδεκτών προϋποθέσεων σύμφωνα με την παράγραφο 2 θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Μητρώου. Άρθρο 14 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 1) Η παρούσα διοργανική συμφωνία είναι δεσμευτικού χαρακτήρα για τα συμβαλλόμενα θεσμικά όργανα. 2) Η παρούσα συμφωνία αντικαθιστά τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2014, η οποία παύει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. 3) Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζει να ισχύει από την [xx xx xxxx]. 4) Οι εκπρόσωποι συμφερόντων που είναι εγγεγραμμένοι την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας πρέπει να τροποποιήσουν την εγγραφή τους προκειμένου να εκπληρώσουν τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία, εντός περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία αυτή. 5) Οποιαδήποτε έναρξη έρευνας κατόπιν επισήμανσης παρατυπιών και καταγγελιών στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία της εν λόγω συμφωνίας. 6) Η παρούσα συμφωνία επανεξετάζεται τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της. [Τόπος], [ημερομηνία]. 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην πρόταση διοργανικής συμφωνίας. σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην πρόταση διοργανικής συμφωνίας. σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.9.2016 COM(2016) 627 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση διοργανικής συμφωνίας σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(207)0409 Απαλλαγή 205: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 627 final ANNEXES 1-4.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 627 final ANNEXES 1-4. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12882/16 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: API 99 INST 396 POLGEN 114 AG 14 Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2014 COM(2014) 698 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2119(INI)

ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2119(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 5.12.2013 2013/2119(INI) ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) (2013/2119 (INI))

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

8529/17 ΘΚ/ριτ/ΠΜ 1 DRI

8529/17 ΘΚ/ριτ/ΠΜ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0110 (COD) 8529/17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CODEC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2292(REG)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2292(REG) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2010/2292(REG) 2.3.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνέχεια της δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 348/130 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2008 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/976/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

13335/12 ZAC/alf DG E 2

13335/12 ZAC/alf DG E 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13335/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0222 (NLE) AVIATION 127 REX 763 OC 467 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.3.2016 COM(2016) 118 final 2016/0065 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρόκειται να λάβει η Ένωση στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/40 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1996 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων σχετικά με την παροχή πληροφοριών στα υποκείμενα των δεδομένων και τον περιορισμό ορισμένων δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) 2.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/51 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΞΕΔΩΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 8000 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 8000 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13374/15 ECOFIN 803 UEM 387 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2018 C(2018) 533 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2.2.2018 σχετικά με τη θέσπιση ενιαίων, λεπτομερών προδιαγραφών για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 ADD 1 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 778/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 778/2018 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 778/2018 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των ενιαίων κριτηρίων χορήγησης παρεκκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2319(INI)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2319(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2319(INI) 30.9.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Sylvia-Yvonne Kaufmann (PE589.119v01-00) Έλεγχος του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.3.2016 COM(2016) 119 final 2016/0066 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρόκειται να λάβει η Ένωση στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Επιτροπή Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2019/2036(BUD) 19.7.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0399 (COD) 6932/18 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία INST 96 JUR 109

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4432 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1

Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1 Κατευθυντήριες γραμμές 4/2018 σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 2018 Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2017 C(2017) 4679 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.7.2017 για τα τεχνικά πρότυπα και τους μορφότυπους που απαιτούνται για ένα ενιαίο σύστημα αντιστοίχισης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρος Κύριο Martin SCHULZ Πρόεδρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Κύριε Πρόεδρε,

Αντιπρόεδρος Κύριο Martin SCHULZ Πρόεδρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Κύριε Πρόεδρε, Αντιπρόεδρος Κύριο Martin SCHULZ Πρόεδρο 19.12.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κύριε Πρόεδρε, Στις 12 Δεκεμβρίου 2013, η διοργανική Ομάδα Εργασίας υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή της Επιτροπής για την αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.1.2019 L 8 I/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/26 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 19.5.2015 COM(2015) 216 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόταση για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.5.2014 L 147/79 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για τη δημιουργία και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και των μελών τους και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112 I Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 62o έτος 26 Απριλίου 2019 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Απόφαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2016 COM(2016) 735 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος στην

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

14599/14 ROD/ag,alf DGC 2

14599/14 ROD/ag,alf DGC 2 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0273 (NLE) 14599/14 COEST 383 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final - ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final - ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: AELE 25 EEE 22 N 22

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.5.2017 COM(2017) 218 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 318 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 318 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0163 (NLE) 9361/18 EPPO 12 EUROJUST 58 CATS 38 FIN 407 COPEN 164 GAF 21 CSC 171 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 75 final 2016/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2008/376/EΚ του Συμβουλίου για την έγκριση του ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.8.2018 COM(2018) 567 final 2018/0298 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον

Διαβάστε περισσότερα

DGC 2A ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ. Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) UE-KZ 2301/17

DGC 2A ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ. Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) UE-KZ 2301/17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Συμβούλιο Συνεργασίας Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) UE-KZ 2301/17 Διοργανικός φάκελος: 2017/0019 (NLE) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0367(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0367(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.6.2012 2011/0367(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2018 COM(2018) 308 final 2018/0155 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Κατευθυντήριες αρχές για τη διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0019 (NLE) 6112/17 COEST 32 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2017 C(2017) 2417 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.4.2017 για τη συμπλήρωση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σύσταση της Ομάδας εργασίας του Προεδρείου σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας προς τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων και το Προεδρείο Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0253 Σύσταση, καθορισμός αρμοδιοτήτων, αριθμητική σύνθεση και διάρκεια θητείας εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2291(ACI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2291(ACI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2010/2291(ACI) 2.3.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/129 ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με μη σημαντικούς δείκτες αναφοράς στο πλαίσιο του 19/06/2019 ESMA70-145-1209 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Νομοθετικές παραπομπές, συντομογραφίες και

Διαβάστε περισσότερα

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2017/0035(COD) 18.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

GSC.TFUK. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2018/0427 (NLE) BXT 124

GSC.TFUK. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2018/0427 (NLE) BXT 124 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2019 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0427 (NLE) XT 21105/1/18 REV 1 BXT 124 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.11.2017 COM(2017) 644 final 2017/0286 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα