ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: :01:45 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 4299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Επιδημιολογίας και Πρόληψης Νοσημάτων και Αιμο σφαιρινοπαθειών» στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιό τητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Βι ολογίας Βιοχημείας» στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιό τητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης» στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανε πιστημίου Πελοποννήσου... 3 Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Διαχρονικής Μελέτης Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας «Νίκος Καρούζος» στο Τμήμα Φιλο λογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελο ποννήσου... 4 Ίδρυση και Λειτουργία του Διαπανεπιστημιακού Δια τμηματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ηθική Φιλοσο φία» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστη μίου Πελο ποννήσου (επισπεύδοντος Τμήματος και του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχο λογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών... 5 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 629 (1) Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Επι δημιολογίας και Πρόληψης Νοσημάτων και Αιμοσφαι ρινοπαθειών» στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/ , τ.α ) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Και νοτομία και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119/ , τ.α ) «Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου». 3. Το απόσπασμα πρακτικών της 21ης συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής ( ). 4. Την απόφαση 26/ της 81ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχετικά με την έγκριση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Επιδημιολο γίας και Πρόληψης Νοσημάτων και Αιμοσφαιρινοπαθειών». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.α ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε: Την ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστή ριο Επιδημιολογίας και Πρόληψης Νοσημάτων και Αιμο σφαιρινοπαθειών» στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον καθορισμό του εσωτερικού του κανονισμού ως ακολούθως: Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύεται στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επι στημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το εργαστήριο με την ονομασία «Εργαστήριο Επιδημιολογίας και Πρόληψης Νοσημάτων και Αιμοσφαιρινοπαθειών» και με τη διεθνή ονομασία «Laboratory of Epidemiology and Prevention of Hemoglobinopathies, Acute and Chronic Diseases», το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπι νης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πε λοποννήσου σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο που περιγράφει ο τίτλος του. Άρθρο 2 Σκοπός Κύριος σκοπός του «Εργαστηρίου Εργαστήριο Επιδημιο λογίας και Πρόληψης Νοσημάτων και Αιμοσφαιρινοπαθειών»

2 4300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς και να καλύψει εκπαι δευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Νοση λευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το αντικείμενο του εργαστηρίου θα είναι η βασική και εφαρ μοσμένη έρευνα και μελέτη σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο της Πρόληψης Νοσημάτων, της Επιδημιολογίας, της Πα θολογίας και των Πρώτων Βοηθειών. Πρόκειται για ένα έντονα διεπιστημονικό πεδίο ανάπτυξης δραστηριοτήτων το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών ερευνητικών και διδακτικών δράσεων του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Άρθρο 3 Τομείς δραστηριότητας Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοι τητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμ μάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Εργα στηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς: Την εκπαίδευση των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών φοιτητών του τμήματος Νοσηλευτικής και άλλων τμημάτων Επιστη μών Υγείας στο αντικείμενο του εργαστηρίου. Την κλινικοεργαστηριακή μελέτη των αιμοσφαιρι νοπαθειών, εστιάζοντας στη μεσογειακή αναιμία και τη δρεπανοκυτταρική αναιμία. Την κλινικοεργαστηριακή μελέτη λοιμωδών και κλη ρονομικών νοσημάτων. Την κλινικοεργαστηριακή μελέτη χρόνιων νοσημάτων Την διενέργεια εξειδικευμένων εργαστηριακών εξε τάσεων (μικροβιολογικές, αιματολογικές βιοχημικές, ανοσολογικές) στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου και διερεύνησης εξάρσεων κρουσμάτων. Την πρόληψη και επιδημιολογία των ατυχημάτων Την οργάνωση και διεξαγωγή επιδημιολογικών με λετών και την επιτήρηση νοσημάτων με επιδημιολογική έξαρση. Την οργάνωση αρχείου των μελετών σε αυτό το αντικείμενο καθώς και την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή εργαστηρίων για επαγγελματίες υγείας. Την οργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων αποκλει στικά για πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Την οργάνωση σεμιναρίων παροχής Πρώτων Βοηθει ών για το γενικό πληθυσμό. Τη συνεργασία με άλλους ομοειδείς πανεπιστημια κούς ή κρατικούς φορείς, ελληνικούς και διεθνείς. Την παροχή υπηρεσιών σε πάσχοντες. Την παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών στον τομέα διαχείρισης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού για τους πάσχοντες από αιμοσφαιρινοπάθειες και λοιπά κληρονομικά νοσήματα και γενετικής συμβουλής σε ζεύγη στο πλαίσιο της πρόληψης νέων πασχόντων. Την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και επιδημιολογίας και συνεργασία με Νοσηλευτικές Μονάδες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακές Ενότητες, και άλ λους φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Άρθρο 4 Προσωπικό Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται από διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελο ποννήσου, στο χώρο του οποίου λειτουργεί. Το προ σωπικό αποτελείται από τον Διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμή ματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελο ποννήσου, που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του οικείου εργαστηρίου. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και τους εξωτερικούς συνεργάτες, επιστήμονες με συνάφεια στον χώρο της Πρόληψης, Επιδημιολογίας, Παθολογίας και λοιπούς επιστήμονες υγείας με ενδια φέροντα στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου. Η τοποθέτηση στο εργαστήριο των μελών του Διδακτι κού Ερευνητικού Προσωπικού και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού γίνεται με τη δια δικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 5 Διοίκηση Αρμοδιότητες Το «Εργαστήριο Επιδημιολογίας και Πρόληψης Νοση μάτων και Αιμοσφαιρινοπαθειών» διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμή ματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Α 195) με ταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού μεταπτυχιακού) και ερευνη τικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής και ελλείψει αυτής στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέρι μνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνη σης και Ποιότητας Ζωής σε χώρους του οποίου λειτουρ γεί το Εργαστήριο, η μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των πόρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου. Άρθρο 6 Εγκατάσταση Λειτουργία 1. Χώροι εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τη διεξαγωγή του διδακτικού ερευνητικού του έργου ή χώροι που μπορούν να παραχωρηθούν από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τον σκοπό αυτό. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και το ονοματε πώνυμο του Διευθυντή.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στο πλαί σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη σιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση Η/Υ και άλλων μηχανημάτων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κα νόνες ασφαλείας, καθώς και την προστασία των ως άνω μηχανημάτων και υλικών και εγκαταστάσεών του από βλάβες. 4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και συσκευές οι οποίες παραχωρούνται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρή ση τους, στην κατάσταση που είχαν παραχωρηθεί. 5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση γήσεως του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Τμήματος και ελλείψει αυτών στην Κοσμη τεία της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. Άρθρο 7 Έσοδα Πόροι Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστικά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 (Α 258/ ), και ειδικότερα από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. δ. Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές, παραχω ρήσεις και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που κατα λείπονται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τους σκοπούς των Εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου Εργαστηρίου, ειδικότερα. ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. στ. Τη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώ πινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. ζ. Την οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχολείων, σεμιναρίων και άλλων συναφών πρωτοβουλιών. η. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσό δων που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έργων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου). Άρθρο 8 Τηρούμενα βιβλία Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Επιδημιολογίας και Πρόληψης Νοσημάτων και Αιμοσφαιρινοπαθειων, τηρού νται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσι ακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο με ταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο, το οποία κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Άρθρο 9 Τίτλος Σφραγίδα 1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Επι δημιολογίας και Πρόληψης Νοσημάτων και Αιμοσφαι ρινοπαθειών». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο. 2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτε ρικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και στον εσωτερικό «Εργαστήριο Επιδημιολογίας και Πρόληψης Νοσημάτων και Αιμοσφαιρινοπαθειών» και έχει ως έμβλη μα στα έγγραφά του το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενό γλωσση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του. Άρθρο 10 Χρονική Διάρκεια Η αρχική διάρκεια λειτουργίας του εργαστηρίου ορί ζεται στα τρία έτη με δυνατότητα επέκτασης της λει τουργίας του μετά από αξιολόγηση. Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίπολη, 26 Ιανουαρίου 2016 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ F Αριθμ. 630 (2) Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Βιο λογίας Βιοχημείας» στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότη τας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/ , τ.α ) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119/ , τ.α ) «Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».

4 4302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Το απόσπασμα πρακτικών της 21ης συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής ( ). 4. Την απόφαση 27/ της 81ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχε τικά με την έγκριση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Βιολογίας Βιοχημείας». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.α ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε: Την ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Βιολογίας Βιοχημείας» στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον καθο ρισμό του εσωτερικού του κανονισμού ως ακολούθως: Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύεται στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επι στημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Εργαστήριο με την ονομασία «Εργαστήριο Βιολογίας Βιοχημείας» και με τη διεθνή ονομασία «Laboratory of Biology and Biochemistry», το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Αν θρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστη μίου Πελοποννήσου σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο που περιγράφει ο τίτλος του. Άρθρο 2 Σκοπός Κύριος σκοπός του «Εργαστηρίου Βιολογίας Βιοχη μείας» είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυ ρο φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώ πινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το αντικείμενο του εργαστηρίου θα είναι η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και μελέτη σε γνωστικά αντικεί μενα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας, της Βιοχημείας, της Γενε τικής, της Διαιτολογίας, της Μοριακής Γενετικής, της Μοριακής Διαγνωστικής Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, της Εφαρμοσμένης Μοριακής Βιολογίας σε Επιστήμες Υγείας και της Γονιδιωματικής. Πρόκειται για ένα έντονα διεπιστημονικό πεδίο ανάπτυξης δραστηριοτήτων, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών ερευνητικών και διδακτικών δράσεων του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Άρθρο 3 Τομείς δραστηριότητας Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοι τητών στη βασική έρευνα, στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, στην εφαρμοσμένη έρευνα, καθώς και την εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμ μάτων στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Εργα στηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς: Τη μελέτη, τη διάγνωση και την πρόληψη μεταβο λικών, γενετικών και ενδοκρινολογικών διαταραχών σε παιδιά και ενήλικες. Την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχι ακών φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας στο αντικείμενο του Ερ γαστηρίου. Την οργάνωση και διεξαγωγή μελετών σε άτομα με μεταβολικά νοσήματα και γενετικές διαταραχές, καθώς και επιδημιολογικές μελέτες για τη διερεύνηση της επί πτωσης των νοσημάτων στον πληθυσμό. Την οργάνωση και τήρηση αρχείου των μελετών σε αυτό το αντικείμενο, καθώς και την οργάνωση εκπαι δευτικών σεμιναρίων ή εργαστηρίων για νοσηλευτές, ιατρούς, άλλους επαγγελματίες υγείας και για τον γενικό πληθυσμό. Την οργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων για τους πάσχοντες μεταβολικών νοσημάτων, κληρονομικών ασθε νειών και τις οικογένειές τους. Τη συνεργασία με άλλους ομοειδείς πανεπιστημια κούς ή κρατικούς φορείς, ελληνικούς και διεθνείς. Την παροχή υπηρεσιών σε πάσχοντες για πρόληψη και διάγνωση των πιθανών μεταβολικών επιπλοκών τους. Την κλινικο εργαστηριακή μελέτη των γενετικών, των μεταβολικών και ενδοκρινολογικών διαταραχών, εστιάζο ντας στο σακχαρώδη διαβήτη (τύπου Ι και τύπου ΙΙ), του μεταβολικού συνδρόμου, των διαταραχών της ανάπτυξης και των σπάνιων γενετικών ασθενειών. Την ενίσχυση της βιβλιογραφικής και τεχνολογικής υποδομής στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστη μών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής για την υποστήριξη της διεξαγωγής έρευνας. Την παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, υπό τη μορφή της παροχής εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου σε επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα. Την παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών στον τομέα διαχείρισης πόρων και ανθρώπινου δυναμι κού για τους πάσχοντες και παραπομπή αυτών σε γε νετική συμβουλευτική στο πλαίσιο της πρόληψης νέων πασχόντων. Άρθρο 4 Προσωπικό Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται από διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελο ποννήσου, στο χώρο του οποίου λειτουργεί. Το προ σωπικό αποτελείται από τον Διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμή ματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελο ποννήσου, που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του οικείου εργαστηρίου. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και τους εξωτερικούς συνεργάτες, επιστήμονες με συνάφεια στον χώρο της Βιολογίας και της Βιοχημείας

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4303 και λοιπούς επιστήμονες υγείας με ενδιαφέροντα στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου. Η τοποθέτηση στο εργαστήριο των μελών του Διδακτι κού Ερευνητικού Προσωπικού και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού γίνεται με τη δια δικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 5 Διοίκηση Αρμοδιότητες Το «Εργαστήριο Βιολογίας Βιοχημείας» διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελο ποννήσου που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Α 195) με ταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού μεταπτυχιακού) και ερευνη τικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής και ελλείψει αυτής στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέρι μνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνη σης και Ποιότητας Ζωής σε χώρους του οποίου λειτουρ γεί το Εργαστήριο, η μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των πόρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου. Άρθρο 6 Εγκατάσταση Λειτουργία 1. Χώροι εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τη διεξαγωγή του διδακτικού ερευνητικού του έργου ή χώροι που μπορούν να παραχωρηθούν από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τον σκοπό αυτό. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και το ονοματε πώνυμο του Διευθυντή. 2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στο πλαί σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη σιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 3. Ο Διευθυντής θα έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργά νων και υλικών, την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου θα πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες και στους οποίους θα τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλεί ας. Ο Διευθυντής θα ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν από τη διεξαγωγή της και θα καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει απόφαση. 4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και συσκευές οι οποίες παραχωρούνται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρή ση τους, στην κατάσταση που είχαν παραχωρηθεί. 5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργα στηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Τμήματος και ελλείψει αυτών στην Κοσμητεία της Σχο λής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Άρθρο 7 Έσοδα Πόροι Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστικά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 (Α 258/ ), και ειδικότερα από: 1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που θα πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. 2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. 3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (Α 53) από το ιδρυόμενο με το άρθρο 1 του παρόντος εργαστηρίου. 4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του Εργαστηρίου από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαί νουν στο σκοπό του Εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 6. Τη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου δών και Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών του Τμή ματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. 7. Την οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχολείων, σεμιναρίων και άλλων συναφών πρωτοβουλιών η κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσό δων που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έργων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου). Άρθρο 8 Τηρούμενα βιβλία Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Βιολογίας Βιοχημείας τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: α) Πρωτόκολλο εισερχόμενης εξερχόμενης αλληλο γραφίας. β) Αρχείο ασθενών ή βιολογικών δειγμάτων. γ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. δ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. ε) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων. στ) Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. ζ) Βιβλίο μεταβολών προσωπικού. η) Αρχείο Ερευνητικών πρωτοκόλλων θ) Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο με απόφαση του Διευθυντή.

6 4304 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 9 Τίτλος Σφραγίδα 1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Βιολο γίας Βιοχημείας». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο. 2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και στον εσω τερικό «Εργαστήριο Βιολογίας Βιοχημείας» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το αντίστοιχο του Πανεπιστη μίου Πελοποννήσου. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για τη ξενόγλωσση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του. Άρθρο 10 Χρονική Διάρκεια Η αρχική διάρκεια λειτουργίας του εργαστηρίου ορί ζεται στα τρία έτη με δυνατότητα επέκτασης της λει τουργίας του μετά από αξιολόγηση. Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίπολη, 26 Ιανουαρίου 2016 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ F Αριθμ. 631 (3) Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Αρ χαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης» στο Τμή μα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη μών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/ , τ.α ) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119/ , τ.α ) «Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου». 3. Το απόσπασμα πρακτικών της 2ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας ( ). 4. Την απόφαση 28/ της 81ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχετικά με την έγκριση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.α ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε: Την ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης» στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον καθορισμό του εσωτερικού του κανονισμού ως ακολούθως: Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το εργαστήριο με την ονομασία «Εργα στήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης» και με τη διεθνή ονομασία «Centre for Ancient Rhetoric and Drama», το οποίο καλύπτει προπτυχιακές και μεταπτυχι ακές διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα γνωστικά αντικεί μενα: Αττική Ρητορεία, Αττικό Δράμα, Αρχαίας Ελληνική Τραγωδία, Αρχαία, Μέση και Νέα Κωμωδία, Πρόσληψη της Αττικής Ρητορείας στην Αρχαιότητα, Πρόσληψη του Αττικού Δράματος στην Αρχαιότητα, Σχέση Αρχαίου Θε άτρου και Αττικής Ρητορικής Τέχνης. Άρθρο 2 Σκοπός Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου «Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης» είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα διεξαγωγής έρευ νας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης, καθώς επίσης να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το αντικείμενο του εργαστηρίου θα είναι η έρευνα και η μελέτη στα γνωστικά αντικείμενα της «Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης» και ειδι κότερα στη διεξαγωγή εις βάθος έρευνας στα συνεχώς εξελισσόμενα επιστημονικά πεδία του Αττικού Δράματος και της Αττικής Ρητορείας. Πρόκειται για έναν εξόχως διαδραστικό τομέα ανάπτυξης ερευνητικών δράσεων, ο οποίος συν τοις άλλοις τοποθετείται στο επίκεντρο πολλών ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Άρθρο 3 Τομείς δραστηριότητας Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών διατρι βών, καθώς επίσης στη διεξαγωγή χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς, στους οποίους επικεντρώνεται η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου, είναι οι εξής: Η αξιοποίηση υπαρχουσών διασυνδέσεων για τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου έρευνας μεταξύ κλασικών φιλολόγων των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού (λ.χ. Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Πα νεπιστήμιο του Λονδίνου, Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών του Ηνωμένου Βασιλείου), με σκοπό το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνών στον τομέα της αρχαίας ρητορικής και δραματικής τέχνης. Η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, ερευνητικών επισκέψεων σε βιβλιοθήκες και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού (Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμε ρικής, Γαλλία κ.λπ.), ημερίδων και συμποσίων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4305 Η ενίσχυση του προπτυχιακού προγράμματος μαθη μάτων και των ήδη λειτουργούντων μεταπτυχιακών προ γραμμάτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς αλλά και για το ευρύτε ρο κοινό. Ειδικότερα, το εν λόγω εργαστήριο θεραπεύει τους ερευνητικούς τομείς της αττικής ρητορείας και του αρχαίου δράματος, οι οποίοι αποτελούν κεντρικά γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος προπτυχιακών μαθημάτων (ιδίως της κλασικής κατεύθυνσης) και του προγράμματος μεταπτυχιακών μαθημάτων (ΠΜΣ) υπό τον τίτλο: «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία Κατεύθυνση: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία». Η διευκόλυνση υποβολής αιτήσεων για έργα και προ γράμματα που χρηματοδοτούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της ρητορικής και δραματικής τέχνης, με απώτερο στόχο να εκπονηθούν σημαντικές σχετικές με λέτες και ευρύτερα να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του ως άνω εργαστηρίου. Η συστηματική δημοσίευση ερμηνευτικών υπομνημά των αρχαίων ρητορικών και δραματικών κειμένων, καθώς επίσης πραγματειών και μονογραφιών αναφορικά με την Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ρητορική και Δραματική Τέχνη. Η ερευνητική παραγωγή θα συμβάλει επιπροσθέ τως στην έκδοση Επιστημονικής Επετηρίδας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Η εποπτεία διδακτορικών διατριβών στο αντικείμενο της ρητορικής και δραματικής τέχνης με απώτερο στόχο τη δημοσίευσή τους ως αυτοτελείς μονογραφίες. Η συμβολή στη συνεχή αναβάθμιση των εκπαιδευ τικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Φιλολογίας σε συνεργασία με όλο τι διδακτικό προσω πικό, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του, καθώς επίσης και με άλλα Κέντρα και Εργαστήρια που λειτουργούν στο πλαίσιό του. Η συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος. Η ανάληψη κάθε άλλης πρόσφορης πρωτοβουλίας για την πραγματοποίηση των σκοπών του, τηρουμένων πάντοτε των κανόνων της ακαδημαϊκής και της ερευνη τικής δεοντολογίας. Άρθρο 4 Προσωπικό Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται από διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο χώρο του οποίου λειτουργεί. Το προσωπικό αποτε λείται από τον Διευθυντή, τον Αναπληρωτή Διευθυντή, ο οποίος αντικαθιστά τον Διευθυντή, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται, και μέλη του Διδακτικού Ερευ νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Φιλολογί ας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, των οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εν λόγω εργαστηρίου. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.), καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες, επιστήμονες με συνάφεια στους τομείς του Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου και της Αττικής Ρητορείας, και άλλους επιστήμονες κλασικής φιλολογίας με ενδιαφέροντα στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου. Η τοποθέτηση στο εργαστήριο των μελών του Διδακτι κού Ερευνητικού Προσωπικού και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού γίνεται με τη δια δικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ των υπόλοιπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 5 Διοίκηση Αρμοδιότητες Το «Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης» διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευ νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Α 195) μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού μεταπτυχιακού) και ερευνη τικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέρι μνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Τμήματος Φιλολογίας σε χώρους του οποίου λειτουργεί το Εργα στήριο, η μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των πόρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστη ριοτήτων και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου. Άρθρο 6 Εγκατάσταση Λειτουργία 1. Χώροι εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννή σου για τη διεξαγωγή του διδακτικού και ερευνητικού του έργου ή χώροι που είναι δυνατό να παραχωρηθούν από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς προς το Πανεπιστή μιο Πελοποννήσου για το σκοπό αυτό. Στο χώρο του Εργαστηρίου γίνεται η εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, διδακτικού και ερευνητικού έργου και ερευνητικών προγραμμάτων. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λει τουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστήριου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή. 2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που πραγματοποιείται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου συνα φούς έργου, που έχει αποφασισθεί, και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού και των χώρων, σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει τουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση Η/Υ και άλλων οργά νων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας, κα θώς επίσης την προστασία του εξοπλισμού, υλικών και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες. 4. Σε περίπτωση όπου είναι δυνατή κατά τις ισχύου σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του

8 4306 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισήγη σης του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Τμήματος. Άρθρο 7 Έσοδα Πόροι Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστικά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 (Α 258/ ), και ειδικότερα από: Α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. Β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών πορισμάτων και προϊόντων. Γ. Τις κληρονομίες, κληροδοτήματα, δωρεές, παρα χωρήσεις και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προ έρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τους σκοπούς των Εργαστηρίων γενικότερα και του εν λόγω Εργαστηρίου ειδικότερα. Δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε θνείς οργανισμούς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Ε. Τη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου δών και Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών του Τμή ματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. ΣΤ. Την οργάνωση δράσεων διά βίου μάθησης, σχο λείων, σεμιναρίων και άλλων συναφών πρωτοβουλιών. Ζ. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έρ γων και των σχετικών δαπανών από την Επιτροπή Ερευ νών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Ειδικός Λογαρια σμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου). Άρθρο 8 Τηρούμενα βιβλία Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ρητορικής και Δραμα τικής Τέχνης τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και εξοπλισμού, αρχείο ερευνητικών προ γραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου ή προβλέ πεται από ειδικές διατάξεις. Άρθρο 9 Τίτλος Σφραγίδα 1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης». Αυτός ο τίτλος, κα θώς επίσης τα στοιχεία του Διευθυντή του εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο. 2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτε ρικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και στον εσωτερικό κύκλο «Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του. Άρθρο 10 Χρονική Διάρκεια Η αρχική διάρκεια λειτουργίας του εργαστηρίου ορί ζεται στα τρία έτη με δυνατότητα επέκτασης της λει τουργίας του μετά από αξιολόγηση. Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίπολη, 26 Ιανουαρίου 2016 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ F Αριθμ. 632 (4) Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Δι αχρονικής Μελέτης Ελληνικής Γλώσσας και Γραμμα τείας «Νίκος Καρούζος» στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/ , τ.α ) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119/ , τ.α ) «Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου». 3. Το απόσπασμα πρακτικών της 2ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας ( ). 4. Την απόφαση 29/ της 81ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχετικά με την έγκριση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Δια χρονικής Μελέτης Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας «Νίκος Καρούζος». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.α ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε: Την ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία Εργαστήριο Διαχρονικής Μελέτης Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματεί ας «Νίκος Καρούζος» στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον καθορισμό του εσωτερικού του κανονισμού ως ακολούθως: Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πε λοποννήσου το εργαστήριο με την ονομασία Εργαστήριο Διαχρονικής Μελέτης Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματεί ας «Νίκος Καρούζος», το οποίο καλύπτει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοπον νήσου σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4307 Άρθρο 2 Σκοπός Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου ονομασία Εργα στήριο Διαχρονικής Μελέτης Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας «Νίκος Καρούζος» είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα διεξαγωγής έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης, κα θώς επίσης να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Άρθρο 3 Τομείς δραστηριότητας Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών διατρι βών, καθώς επίσης στη διεξαγωγή χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς, στους οποίους επικεντρώνεται η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου, είναι οι εξής: Η αξιοποίηση υπαρχουσών διασυνδέσεων για τη δη μιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου έρευνας μεταξύ των ασχολούμενων με την ελληνική φιλολόγων των Πανεπι στημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, με σκοπό το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνών στον τομέα της μελέτης της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας. Η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, ερευνητικών επισκέψεων σε βιβλιοθήκες και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού (Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμε ρικής, Γαλλία κ.λπ.), ημερίδων και συμποσίων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η ενίσχυση των ήδη λειτουργούντων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπι στημίου Πελοποννήσου και η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς αλλά και για το ευρύτερο κοινό. Η διευκόλυνση υποβολής αιτήσεων για έργα και προ γράμματα που χρηματοδοτούνται σε ευρωπαϊκό επίπε δο στον τομέα της διαχρονικής μελέτης της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, με απώτερο στόχο να εκπο νηθούν σημαντικές σχετικές μελέτες. Η συστηματική δημοσίευση πραγματειών, μονογραφι ών και εκδόσεων αναφορικά με τη μελέτη κειμένων από όλη τη διαχρονία της ελληνικής γλώσσας. Η εποπτεία διδακτορικών διατριβών στο αντικείμενο της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας (με έμφαση στη νεοελληνική φιλολογία), με απώτερο στόχο τη δημοσί ευσή τους ως αυτοτελών μονογραφιών. Η συμβολή στη συνεχή αναβάθμιση των εκπαιδευ τικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Φιλολογίας σε συνεργασία με όλο τι διδακτικό προσω πικό, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του, καθώς επίσης και με άλλα Κέντρα και Εργαστήρια που λειτουργούν στο πλαίσιό του. Η συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος. Η ανάληψη κάθε άλλης πρόσφορης πρωτοβουλίας για την πραγματοποίηση των σκοπών του, τηρουμένων πάντοτε των κανόνων της ακαδημαϊκής και της ερευνη τικής δεοντολογίας. Άρθρο 4 Προσωπικό Το προσωπικό του ΕΔΜΕΓΓ ΝΚ αποτελείται από α) μέλη Δ.Ε.Π. και Ομότιμους Καθηγητές του Τμήματος Φιλολογί ας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, β) μέλη Δ.Ε.Π. και Ομότιμους Καθηγητές άλλων Τμημάτων του Πανεπιστη μίου Πελοποννήσου ή άλλων Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του εξωτερικού, γ) μέλη Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Επιστη μονικών Φορέων και δ) υποψηφίους διδάκτορες, μεταπτυ χιακούς φοιτητές και επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας, από μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επι στημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας. Το επιστημονικό προσωπικό του ΕΔΜΕΓΓ ΝΚ κατατάσ σεται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Ερευνητές και Ειδι κοί Επιστήμονες (μέλη Δ.Ε.Π. και Ομότιμοι Καθηγητές ή κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος), β) Βοηθοί Ερευνητές και Επιστημονικοί Συνεργάτες (κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή υποψήφιοι διδάκτορες) και γ) Συνεργά τες (μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί φοιτητές, βοηθητικό προσωπικό). Για την εκπόνηση των Ερευνητικών Προγραμμάτων ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος, ο οποίος πρέπει να ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία (α) της ανωτέρω παρ. 2. Άρθρο 5 Διοίκηση Αρμοδιότητες Το Εργαστήριο διευθύνεται από δύο μέλη του Διδακτι κού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Φιλο λογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που ορίζονται με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3685/2008. Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής ασκούν τις αρμοδιότητες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας για το ΕΔΜΕΓΓ ΝΚ, η μέριμνα για τη στελέχωση και την οικο νομική διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστη ριοτήτων, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου. Άρθρο 6 Εγκατάσταση Λειτουργία Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για τη διενέργεια των ερευνητικών του στόχων. Χώροι εγκατάστασης του Εργαστήριου είναι και οι χώ ροι που μπορούν να παραχωρηθούν από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τον σκοπό αυτό. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστήριου και το ονοματε πώνυμο του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή. Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής έχουν την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρί ου, τη χρησιμοποίηση Η/Υ και άλλων μηχανημάτων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή εργαζομέ νων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας, καθώς και την προστασία των ως άνω μηχανημάτων και υλικών και εγκαταστάσεών του από βλάβες.

10 4308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 7 Έσοδα Πόροι 1. Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων 2. Την πραγματοποίηση και διάθεση επιστημονικών δημοσιεύσεων και εν γένει επιστημονικών προϊόντων, (την έκδοση βιβλίων, επετηρίδων, συλλογικών τόμων ή περιοδικών). 3. Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές, παραχωρή σεις και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για το Εργαστήριο εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστήριου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 5. Τη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου δών και Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών του Τμή ματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 6. Την οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχολείων και άλλων συναφών πρωτοβουλιών. 7. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, απρ. 3 του Π.δ. 159/ Κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Άρθρο 8 Τηρούμενα βιβλία Για τις ανάγκες του Εργαστήριου τηρούνται τα ακό λουθα βιβλία και στοιχεία: Πρωτόκολλο εισερχόμενης εξερχόμενης αλληλο γραφίας. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων. Αρχείο επιστημονικών δραστηριοτήτων. Αρχείο διδακτικών δραστηριοτήτων. Αρχείο δημοσιεύσεων. Φάκελος μηχανολογικού εξοπλισμού. Βιβλίο αναλωσίμων υλικών. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κατά έτος. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού. Με απόφαση του Διευθυντή ή/και του Αναπληρωτή Δι ευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Άρθρο 9 Τίτλος Σφραγίδα Ο τίτλος του Εργαστήριου είναι: Εργαστήριο Διαχρονι κής Μελέτης Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας «Νίκος Καρούζος». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή του Εργαστή ριου αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστη μένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτε ρικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και στον εσωτερικό Εργαστήριο Διαχρονικής Μελέτης Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας «Νίκος Καρούζος» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το αντίστοιχο του Πανεπι στημίου Πελοποννήσου. Ανάλογη σφραγίδα, με τα προαναφερθέντα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του. Άρθρο 10 Χρονική Διάρκεια Η αρχική διάρκεια λειτουργίας του εργαστηρίου ορί ζεται στα τρία έτη με δυνατότητα επέκτασης της λει τουργίας του μετά από αξιολόγηση. Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίπολη, 26 Ιανουαρίου 2016 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ F Αριθμ. 744 (5) Ίδρυση και Λειτουργία του Διαπανεπιστημιακού Διατμη ματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ηθική Φιλοσοφία» του Τμή ματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (επισπεύδοντος Τμήματος και του Τμήματος Φιλοσο φίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποι ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.α ), των παρ. 5 και 6 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ.α ) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223, τ.α ). 2. Τις διατάξεις του εδ. α της παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.α ) «Δομή, λειτουργία, δια σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροπο ποιήθηκε με τις διατάξεις του στοιχείου γ του άρθρου 47 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ.α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ.α ), της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ.α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και κυρίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.α ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώ ρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις τους του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/ 2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 5. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119/ 28 Μαΐου 2013), Τεύχος Α, «Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου». 6. Τις διατάξεις του Π.δ. 85 (ΦΕΚ 124/Α / ), Τεύχος Α, «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση σχο λών και ίδρυση τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών». 7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πα νεπιστημίου Πελοποννήσου και του Εθνικού και Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 8. Τα αποσπάσματα πρακτικών α) της Γενικής Συνέ λευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φιλοσοφίας

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 410 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Με λετών στο Τμήμα Διεθνών και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 51931 30 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4189 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διεθνούς Οικονομικής και Ανάπτυξης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27071 12 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2500 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 511 3 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής» στο Τμή μα Βιο χημείας και Βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016 Άρθρο 1: Ίδρυση/Ονομασία/Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3639 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 255 10 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ζωγρα φικής» στο Τμήμα Πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1812 21 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής από φασης Α2α/Γ.Π.οικ.42873/8 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1269 26 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή ριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης Biomedical

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42801 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4274 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1200 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου: «Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Σύγ χρονης Ιστορίας» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24763 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2291 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Φυσικής» στη Σχολή Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14711 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 25 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής και Συμβου λευτικής της Οικογένειας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41149 27 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4192 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο ΟΠΤΙ- ΚΗΣ & ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31331 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2944 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41069 27 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4186 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μετονομασία του Εργαστηρίου «Μηχανουργικής Τεχνολογίας» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39231 9 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3946 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση και θεσμοθέτηση του Εργαστηρίου Μοριακής και Κυτταρικής Πνευμονολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1105 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 144 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου στη Σχολή Θετικών Επιστημών με την ονομασία «Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57777 11 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4313 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων, των υπολειπόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1911 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Νομικής Επιτροπής στο Πανεπιστήμιο Κρή της, καθορισμός αρμοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39383 12 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3966 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28017 22 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1909/14.12.2015 Απόφασης Πρύτανη (ΦΕΚ 2890

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη 22/12/2015 Αριθμ. Απόφασης: 640 Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα : Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37931 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3788 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση ίδρυσης του εργαστηρίου Κυτταρικής Φυσιολογίας, του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20525 17 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1794 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επιβολή πολλαπλών τελών στον GHAFOOR AZHAR του ABDUL και της NASEEM, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19853 7 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κατάργηση της Νεογνολογικής Κλινικής και Ίδρυση Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 27 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγ χου Διεργασιών, Ψηφιακής Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1203 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15867 16 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1674 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Φυσιολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Πρόλογος Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Γ' Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1980 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδεια κατοχής Β θέσης στον Αλέξανδρο Μηλιώνη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32779 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3138 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος συνεπεία εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18891 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1514 20 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου Γεω Πολιτισμικών Αναλύσεων Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1203 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1532 21 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μοριακής Ρύθμισης και Ανάπτυξης Διαγνωστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40135 19 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4059 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση Γραφείου Πυροπροστασίας Αεροδρομίων, Ελικοδρομίων και Λιμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3613 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 209912/Ζ1 Αντικατάσταση της με αριθμ. Β7/233/4 08 2000 (ΦΕΚ 1037/23 08 2000 τ.β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 204..07 8:42:07 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 263 24 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. 107280/Β7/10 7 2014 (ΦΕΚ 1934/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2848 24 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 3089/11 03 2015 (ΦΕΚ 441/ 24 03 15 τ.β ) Πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2276 21 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 133049/Β7/2004 (ΦΕΚ 1797/ Β /6.12.2004) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14843 19 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1353 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 302 15 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου «Υπολογιστικών Μεθοδολογιών και Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4349 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 304 15 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου «Συνόλου Πνευ στών Οργάνων ΠΝ.Ο.Ε.Σ. Laboratory

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2065 29 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 113920/B7 Αντικατάσταση της 22/Β7/17.1.1994 (ΦΕΚ 55 τ. Β ) όπως έχει τροποποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23053 11 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2127 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αρ. 2563/σχετ. 2285/ 10-7-2014 απόφασης άδειας ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 254 10 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μηχα νικής, Ευφυών Αισθητήρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2016 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3592 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 66069/Β7/21 08 2003 (ΦΕΚ 1317 τ. Β ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42073 6 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3506 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης στο προσωπικό Δακοκτονίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. Άρθρο 1. ΙΔΡΥΣΗ Το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β /6.8.2008) που αφορά στο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άρθρο 1. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2859 11 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 72864/Β7/25.11.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1713

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2016 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 501 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθ. 4248 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 522 28 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Aριθμ. Δ.ΔΙ.Ι./4380/Α Φ/13 12 2010 Προκήρυξη θέσης μέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27939 22 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2581 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αντικατάσταση της υπ αριθμ 88883/Β7 (Φ.Ε.Κ. 2201/τ.Β./2.10.2009) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.04.16 10:35:00 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 14023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.10 20:10:01 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38669 2 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3869 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10097 4 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογιών Ήχου και Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Α. Ιωαννίδου Τηλ.: 2321049141,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 324 15 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ίδρυσης Λειτουργίας Εργαστηρίου στο Τμή μα Επιστημών της Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα