Το Πανόραµα του Παγκόσµιου Τουρισµού. Σύνοψη Μελέτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Πανόραµα του Παγκόσµιου Τουρισµού. Σύνοψη Μελέτης"

Transcript

1 Το Πανόραµα του Παγκόσµιου Τουρισµού Σύνοψη Μελέτης Η επισκόπηση του τουριστικού τοµέα σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσα από την εικόνα που παράγει η υφιστάµενη στατιστική πληροφόρηση, οδηγεί σε µια σειρά από διαπιστώσεις-συµπεράσµατα και επισηµάνσεις. Εφιστάται, ωστόσο, η προσοχή του µη εξοικειωµένου µε τα στατιστικά στοιχεία του τουρισµού - διεθνούς και εγχωρίου - ότι τα προβλήµατα αξιοπιστίας εδώ είναι πολύ σοβαρότερα σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα στοιχεία άλλων δραστηριοτήτων. Στην αξιοπιστία των στοιχείων προστίθεται και η εγγενής δυσχέρεια υπολογισµού του τµήµατος του τουριστικού προϊόντος που συµπαράγεται (µεταφορές, επικοινωνίες, εστιατόρια κτλ.). Το τουριστικό προϊόν ορίζεται από πλευράς της ζητήσεως είναι πολυσύνθετο προϊόν, συµπαραγόµενο από πολλούς κλάδους παραγωγής δεν υπάρχει χωριστός κλάδος ή τοµέας παραγωγής που να περικλείει όλα τα οικονοµικώς δρώµενα, τα οποία συνεπάγεται το ταξίδι που εµπίπτει στην έννοια του τουρισµού. Οι ανωτέρω επισηµάνσεις δεν πρέπει να ερµηνευθούν ως συνεπαγόµενες απαξίωση των σχετικών στατιστικών πληροφοριών. Οι στατιστικές πληροφορίες έχουν ουσιαστικό περιεχόµενο, ιδίως όταν αφορούν σε διαχρονικές µεταβολές. Το πρόβληµα αξιοπιστίας που επισηµάνθηκε σχετίζεται στενά µε το γεγονός, ότι η φύση των τουριστικών υπηρεσιών προσφέρεται ιδιαιτέρως όχι µόνον για φοροδιαφυγή αλλά και στατιστική διαφυγή ως οικονοµικό µέγεθος. (α) Η τουριστική δραστηριότητα αναγνωρίζεται ως ο µεγαλύτερος ποσοτικώς και σηµαντικότερος από δυναµική άποψη κλάδος παραγωγής σε παγκόσµιο επίπεδο. Εκτιµάται, ότι παράγει το 6% του παγκοσµίου ΑΕΠ και δηµιουργεί το 7% της συνολικής παγκοσµίου απασχολήσεως. Τα ποοσοστά αυτό είναι αρκετά µεγαλύτερα για τις τουριστικώς ανεπτυγµένες χώρες (κυρίως χώρες της. Ευρώπης, και δη της Μεσογειακής Ευρώπης). (β) Κατά την περίοδο για την οποία υπάρχουν συγκρίσιµα στοιχεία, ο διεθνής τουρισµός σε όρους αφίξεων αυξήθηκε µε µέσο 203

2 ετήσιο ρυθµό 7,2% και σε όρους εισπράξεων σε $ µε ρυθµό 12,2%. Πρόκειται για επίδοση σαφώς υπερτέρα οποιουδήποτε άλλου οικονοµικού µεγέθους. Ούτε η βιοµηχανική παραγωγή, ούτε η παραγωγή ή οι εξαγωγές οποιουδήποτε άλλου κλάδου αγαθών ή υπηρεσιών έχουν δείξει δυναµισµό ικανό να συγκριθεί µε την επίδοση του διεθνούς τουρισµού. Οι διεθνείς τουρίστες από 25 εκατ. το 1950 ανήλθαν σε 561 εκατ. το 1995, οι δε συναλλαγµατικές εισπράξεις (υπεκτιµηµένες καθώς είναι) από 2,1 δισ. $ έφθασαν στο ποσό των 381 δισ. $. (γ) Ο τουρισµός αποτελεί δραστηριότητα κατεξοχήν προσιδιάζουσα στην οικονοµική ανάπτυξη περιοχών που δεν διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτηµα για άλλες οικονοµικές δραστηριότητες, και έχει συµβάλει ουσιωδώς στην άµβλυνση των οικονοµικών περιφερειακών ανισοτήτων. Με βάση τις υπάρχουσες εµπειρικές ενδείξεις οι τουριστικώς ανεπτυγµένες περιοχές των διαφόρων χωρών είναι εκείνες µε τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας. (δ) Αποτελεί οικονοµική δραστηριότητα εντάσεως εργασίας, απασχολεί δε, αµέσως ή εµµέσως, περίπου 200 εκατ. άτοµα, ποσό που προβλέπεται να αυξηθεί σε εκατ. το Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα ειδικών ερευνών, η ικανότητα του τουριστικού τοµέα να δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας είναι 1,5 φορά µεγαλύτερη σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ικανότητα του συνόλου της οικονοµίας. ηµιουργεί δε θέσεις εργασίας - και αυτό είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό - για εκείνο ακριβώς το τµήµα του εργατικού δυναµικού που αποτελεί τον βασικό πυρήνα της ανεργίας. Επίσης, τα στοιχεία των ερευνών δείχνουν, ότι οι ευρίσκοντες απασχόληση στον τουρισµό µετά από κατάσταση ανεργίας έχουν κατά 70% προέλευση από µη τουριστικά επαγγέλµατα. Αυτό και µόνο, σε συνδυασµό µε την συγκριτικά µε άλλους τοµείς ταχύτερη αυτοδύναµη ανάπτυξη υπογραµµίζει την σχετική σπουδαιότητα του τοµέα για την καταπολέµηση της ανεργίας. 204

3 (ε) Ο διεθνής τουρισµός, ως οικονοµική δραστηριότητα, καταξιώνεται ακόµη περισσότερο, από το γεγονός ότι είναι κατεξοχήν εξαγωγική δραστηριότητα. Οι συναλλαγµατικές εισπράξεις από τον τουρισµό σε παγκόσµιο επίπεδο αντιστοιχούν στο 8,3% των συνολικών εξαγωγών και στο 30,4% των εξαγωγών υπηρεσιών. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις µεσογειακές χώρες, όπου το συνάλλαγµα αποτελεί κατ εξοχήν περιοριστικό παράγοντα της αναπτύξεως, τα ποσοστά είναι 9,6% και 44,5%. Υπενθυµίζεται, ότι τα ποσοστά είναι κατά πάσα πιθανότητα µεγαλύτερα, αν ληφθούν υπόψη οι αδυναµίες ακριβούς στατιστικής καταγραφής του τουριστικού συναλλάγµατος. (στ ) Με τα στοιχεία του 1994, ο διεθνής τουρισµός αποτελεί το 30% του συνολικού παγκοσµίου τουρισµού βάσει αριθµού διανυκτερεύσεων. Στην Ευρώπη το σχετικό ποοσοστό είναι αρκετά υψηλότερο του παγκοσµίου µέσου όρου, για προφανείς λόγους. Για τους λόγους αυτούς το ποσοστό του διεθνούς τουρισµού θα τείνει µακροχρονίως να αυξάνεται, καθώς τα βιοτικά επίπεδα θα βελτιώνονται και το κόστος µεταφοράς και πληροφορήσεως θα µειώνεται. (ζ) Βάσει αφίξεων, ο διεθνής τουρισµός συγκεντρώνεται, ακόµη, σε δύο κύριες, µείζονος σηµασίας περιοχές: Την Ευρώπη, η οποία µε ποσοστό 60% αποτελεί τον δεσπόζοντα προορισµό και την Αµερική µε ποσοστό 20% περίπου και ακολουθεί η Ανατ. Ασία-Ειρηνικός µε 14%. Με βάση τις συναλλαγµατικές εισπράξεις η κατανοµή διαφοροποείται. Η Ευρώπη περιορίζεται στο 50% και τα µερίδια Αµερικής και Ανατ. Ασίας-Ειρηνικού αυξάνονται σε 27% και 17,8% αντιστοίχως. Οι µεσογειακές χώρες εξακολουθούν να αποτελούν τον δηµοφιλέστερο προορισµό, µε µερίδιο αφίξεων ίσο µε 30,9% (1994) και µερίδιο εισπράξεων ίσο µε 26,6%. (η) Το πρότυπο του διεθνούς τουρισµού βάσει προελεύσεως δεν διαφοροποιείται, εντόνως τουλάχιστον, έναντι του αντιστοίχου προτύπου βάσει αφίξεων. Η Ευρώπη, ως προέλευση, τροφοδοτεί τον διεθνή τουρισµό (βάσει αριθµού τουριστών) µε ποσοστό 59% έναντι 205

4 20% της Αµερικής και 15,7% της Α.Ασίας-Ειρηνικού. Το 87,7% του διεθνούς τουρισµού στην Ευρώπη έχει ευρωπαϊκή προέλευση και είναι το υψηλότερο ποσοστό ενδοπεριφερειακής τουριστικής συγκεντρώσεως στον κόσµο, µε δεύτερη την Ανατ. Ασία-Ειρηνικό (79,2%) και τρίτη την Αµερική µε 77,2%. Στις ήσσονος τουριστικής σηµασίας περιοχές τα ποσοστά ενδοπεριφερειακού τουρισµού είναι πολύ χαµηλότερα. (θ) Η Ευρώπη αποτελεί και την δεσπόζουσα πηγή διαπεριφερειακού διεθνούς τουρισµού. Ο διαπεριφερειακός διεθνής τουρισµός (διηπειρωτικός, ορθότερα) αποτελεί το 18% του παγκοσµίου διεθνούς τουρισµού. Η Ευρώπη συµβάλλει σ αυτό κατά 40%, έναντι 23,5% της Αµερικής και 17% της Ανατ. Ασίας-Ειρηνικού. Με άλλα λόγια η ευρωπαϊκή συµβολή στον διαπεριφερειακό διεθνή τουρισµό είναι αναλογικώς µικρότερη από την τουριστική συγκέντρωση που δείχνουν οι αριθµοί αφίξεων και προελεύσεως για την εν λόγω ήπειρο. Αναλογικώς πολύ µεγαλύτερη είναι η συµβολή των ήσσονος σηµασίας περιοχών (Μ. Ανατολή, Αφρική), οι οποίες, ενώ ως πηγή προελεύσεως διεθνών τουριστών αντιπροσωπεύουν ποσοστό µικρότερο του 6% του παγκοσµίου διεθνούς τουρισµού, ως πηγή τροφοδοτήσεως του διαπεριφερειακού διεθνούς τουρισµού αποτελούν το 20%! Η Ευρώπη ως τροφοδότρια διεθνών τουριστών σε µη ευρωπαϊκούς προορισµούς συνέβαλε κατά 65% στον διαπεριφερειακό διεθνή τουρισµό της Αµερικής, κατά 55% της Αν. Ασίας-Ειρηνικού, κατά 58% της Ν. Ασίας και 78% της Αφρικής. (ι) Οι κυριότεροι 20 προορισµοί (χώρες) συγκεντρώνουν το 73% του παγκοσµίου διεθνούς τουρισµού βάσει αφίξεων και το 70% βάσει εισπράξεων. Είναι αξία µνείας η διαπίστωση, ότι οι 15 δεσπόζοντες προορισµοί, µε κριτήριο κατατάξεως τις συναλλαγµατικές εισπράξεις, αντιπροσωπεύουν το 65% των συνολικών εισπράξεων, το ποσοστό δε αυτό έµεινε αµετάβλητο επί 15 έτη ( ). 206

5 Αυτό υπογραµµίζει την ύπαρξη ορισµένων σταθερών στοιχείων έλξεως που προσδιορίζουν τις τουριστικές ροές διαµέσου του χρόνου. Τέτοια σταθερά στοιχεία αφορούν, ενδεχοµένως, όχι τόσο στα τρέχοντα ανθρωπογενή στοιχεία όσο σε φυσικούς και πολιτισµικούς παράγοντες, η ακτινοβολία των οποίων µπορεί να αµβλυνθεί ή να σβήσει µόνο µε βάναυση έως εχθρική συµπεριφορά των εν λόγω χωρών υποδοχής έναντι των διεθνών τουριστών και έναντι αυτών τούτων των στοιχείων έλξεως. (ια) Είκοσι (20) χώρες προελεύσεως αντιπροσωπεύουν το 84% της διεθνούς τουριστικής δαπάνης. Από αυτές 12 είναι ευρωπαϊκές, 5 ανήκουν στην περιοχή Αν. Ασίας-Ειρηνικού και 3 βρίσκονται στην αµερικανική ήπειρο. Είναι δε αξιοσηµείωτο ότι οι 10 πρώτες χώρες έχουν αυξήσει το µερίδιό τους µεταξύ 1980 και 1994 από 57% σε 68%. Η µελέτη του βαθµού συγκεντρώσεως των πηγών προελεύσεως της διεθνούς τουριστικής δαπάνης και η διαχρονική συµπεριφορά της µπορεί να οδηγήσει σε συναγωγή δυνητικώς χρησίµων συµπερασµάτων για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικής προσελκύσεως διεθνών τουριστών στην χώρα µας. Οι τάσεις της 15ετίας , όσον αφορά στις κύριες πηγές προελεύσεως του διεθνούς τουρισµού για την Ελλάδα, δικαιολογεί ειδική προσπάθεια προσελκύσεως από χώρες της Βόρειας, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Φυσικά, ο στόχος δεν πρέπει να είναι υποκατάσταση τουριστών της Β. Ευρώπης (τώρα και Ανατολικής) στους τουρίστες από Γερµανία και Η. Βασίλειο, αν και το σχετικό παίγνιο είναι θετικού αθροίσµατος. Στόχος πρέπει να είναι η αύξηση του µεριδίου χωρών που θα προκαλέσουν βελτίωση της ανά τουρίστα δαπάνης, θα αυξήσουν τον µέσο βαθµό πληρότητας και θα αµβλύνουν την έντονη εποχικότητα που χαρακτηρίζει την διεθνή ζήτηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. (ιβ) Η κατανοµή της παραγωγικής δυναµικότητας σε κλίνες διαφέρει πολύ από την κατανοµή σε αφίξεις διεθνών τουριστών για τους δύο 207

6 κύριους προορισµούς: Ευρώπη και Αµερική. Η Ευρώπη δέχεται το 60% των διεθνών τουριστών και διαθέτει το 46% της παγκοσµίου παραγωγικής δυναµικότητας, ενώ η Αµερική µε 20% των διεθνών αφίξεων διαθέτει το 35% της παγκοσµίου δυναµικότητας κλινών. Προφανώς, η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο αυξηµένο ποσοστό εγχωρίου τουρισµού στηνβ. Αµερική (βασικώς ΗΠΑ) έναντι της Ευρώπης, στην οποία η µεταξύ γειτονικών χωρών µετακίνηση αποτελεί διεθνή τουρισµό, ενώ η µεταξύ πολιτειών µετακίνηση στις ΗΠΑ αποτελεί εγχώριο τουρισµό. Αυτό εξηγεί και την µικρή αναλογία διεθνών αφίξεων ανά κλίνη, η οποία για το σύνολο του κόσµου είναι 23, για την Ευρώπη 30, την Α. Ασία-Ειρηνικό 24 και την Αµερική µόλις 13. (ιγ) Προκαλεί έκπληξη ο χαµηλός βαθµός πληρότητας (υψηλός βαθµός αργούσας δυναµικότητας) που φαίνεται να χαρακτηρίζει, σε παγκόσµιο επίπεδο, τον κλάδο των καταλυµάτων. Ο µέσος βαθµός πληρότητας δεν υπερβαίνει το 57% (Ισπανία), η µεγαλύτερη δε συχνότητα καταγράφεται στο διάστηµα 30-40% (7 από τις 10 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία). Το υψηλό ποσοστό µέσου βαθµού πληρότητας εξηγείται εν µέρει από την έντονη εποχικότητα που χαρακτηρίζει την ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών αναψυχής και διακοπών. Παραµένει, ωστόσο, ένα αρκετά υψηλό ποσοστό αργούσας δυναµικότητας, το οποίο θέτει σοβαρά ζητήµατα ερµηνείας ενόψει των προβληµάτων βιωσιµότητας που συνεπάγεται. Γενίκευση εξηγήσεως του φαινοµένου πρέπει να αναζητηθεί µάλλον στην χωρίς ολοκληρωµένη θεώρηση, χωρίς µακροχρόνιο ορίζοντα και στρατηγική τουριστικής αναπτύξεως, αντιµετώπιση τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δηµόσιο τοµέα (υποδοµές, θεσµικό πλαίσιο) του σοβαρότατου για την µακροχρόνια ανάπτυξη θέµατος του τουρισµού. (ιδ) Τα διαθέσιµα στοιχεία (µέγεθος δείγµατος µικρό, µη απολύτως συγκρίσιµα στοιχεία) δεν προσφέρονται για συναγωγή στέρεων συµπερασµάτων, όσον αφορά στα αίτια της εποχικότητας. Ωστόσο, 208

7 οι ενδείξεις που έχοµε υποδεικνύουν ύπαρξη αρνητικής συσχετίσεως µεταξύ εποχικότητας και συχνότητας µε την οποία τα διεθνή ταξίδια γίνονται για επαγγελµατικούς λόγους. Οι χώρες µε σχετικώς υψηλά ποσοστά τουριστών µε σκοπό ταξιδίου την ικανοποίηση επαγγελµατικών αναγκών εµφανίζουν και χαµηλότερο βαθµό εποχικότητας. (ιε) Σε παγκόσµιο επίπεδο, 55% των διεθνών τουριστών µετακινείται οδικώς και 36% αεροπορικώς. Η Ευρώπη παρουσιάζει το χαµηλότερο ποσοστό αεροµεταφεροµένων (26%) και το υψηλότερο η Ν. Ασία (84%), η Ανατ. Ασία-Ειρηνικός (56%) και η Αµερική (50%). Για προφανείς λόγους εξαιρετικώς υψηλά ποσοστά αεροµεταφεροµένων έχουν η Ιαπωνία και η Αυστραλία (99,7%), η Ν. Ζηλανδία (99%) και η Καραϊβική (90,6%). Από τις ευρωπαϊκές χώρες το υψηλότερο ποσοστό αεροµεταφεροµένων παρουσιάζει η Ελλάδα (78% έναντι 59% της Τουρκίας και 38,5% της Ισπανίας). Οι τάσεις του διεθνους τουρισµού σε συνδυασµό µε τις τεχνολογικές και θεσµικές αλλαγές στις µεταφορές και την πληροφόρηση προβλέπεται ότι θα αυξήσουν το µερίδιο των αεροπορικώς µεταφεροµένων. Η βαθµιαία ελκυστικότητα των εξωτικών προορισµών θα αυξάνει την ζήτηση των υπηρεσιών αεροµεταφοράς και τα φθηνά τουριστικά πακέτα θα τείνουν να µειώνουν την σχετική οικονοµική σηµασία του ναύλου για µακρυνούς προορισµούς. (ιστ ) Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αυξήσεως του παγκοσµίου διεθνούς τουρισµού κατά την περίοδο υπήρξε µεν ταχύς (7,2% σε αφίξεις, 12,2% σε συναλλαγµατικές εισπράξεις), πλην όµως έβαινε φθίνων κατά αδιαµφισβήτητο τρόπο, κατά δε την πιο πρόσφατη πενταετία είχε µειωθεί στο επίπεδο του 4,1%. Το πρότυπο αυτό της συνεχούς µειώσεως του ρυθµού αυξήσεως αφίξεων παρατηρείται, υπό αυστηράν έννοια, µόνον στην Ευρώπη - την πιο ώριµη τουριστικά περιοχή. Κατά την τελευταία πενταετία ο διεθνής 209

8 τουρισµός στην Ευρώπη αυξάνεται µε ρυθµό µόλις 3,1%, έναντι 3,4% της Αµερικής και 9,4% της Αν. Ασίας-Ειρηνικού. Ωστόσο, η απώλεια δυναµισµού είναι εµφανής τόσο στην Αµερική όσο και στις άλλες περιοχές. Οι προορισµοί Αν. Ασία-Ειρηνικός, Μ. Ανατολή και Ν. Ασία φαίνεται να ανακτούν ή να διατηρούν τον µέσο δυναµισµό της περιόδου Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως συνέπεια τα µερίδια της Ευρώπης και της Αµερικής να µειωθούν από 66,6% και 29,6% αντιστοίχως το 1950 σε 59,4% και 19,7% το 1995, µε δραµατική αύξηση του µεριδίου της Αν. Ασίας-Ειρηνικού από 0,8% σε 14,8%. Οι ανωτέρω τάσεις εκτιµάται ότι δεν θα συνεχισθούν, ούτε σε συνολικό, ούτε σε περιφερειακό επίπεδο. Οι πολιτικο-οικονοµικές συνθήκες, όπως τείνουν να εξελιχθούν µε την παγκόσµια απελευθέρωση των αγορών, την πτώση των συνόρων, τις προοπτικές αναπτύξεως πολυανθρώπων χωρών, όπως η Κίνα, η Αν. Ευρώπη κ.ά., και οι ραγδαίες τεχνολογικές µεταβολές στις µεταφορές και την πληροφόρηση, θα επηρεάσουν κατά καταλυτικό τρόπο τις θέσεις των καµπυλών ζωής των τουριστικών προϊόντων των διαφόρων περιοχών της γης, µε εµφανέστερη µεταβολή εκείνη της Αν. Ασίας- Ειρηνικού. (ιζ) Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο ενδοπεριφερειακός διεθνής τουρισµός αποτελεί την κυριαρχούσα δύναµη στον διεθνή τουρισµό. Με βάση τα στοιχεία του 1994 το 82% του συνολικού διεθνούς τουρισµού έχει ενδοηπειρωτική προέλευση. Αυτό δε που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι το ποσοστό αυτό είναι κατά 11 ποσοστιαίες µεγαλύτερο σε σύγκριση µε το Έναντι αυξήσεως του παγκόσµιου διεθνούς τουρισµού κατά 90% ο διαπεριφερειακός διεθνής τουρισµός αυξήθηκε µόλις κατά 24% ( ). Στην περίοδο αυτή η Ευρώπη και η Αµερική παρουσίασαν σταθερότητα στα σχετικά µερίδια ενδο-διαπεριφερειακού τουρισµού, µε 210

9 δραµατικές µεταβολές στα σχετικά µερίδια των άλλων περιφερειακών προορισµών. (ιη) Οι ανωτέρω διαπιστώσεις όσον αφορά στην δυναµική ενδοπεριφερειακού και διαπεριφερειακού τουρισµού έχουν σηµαντικά συνεπαγόµενα για την περιφερειακή κατανοµή του διεθνούς τουρισµού στο µέλλον, και, εποµένως, για την κατεύθυνση και το είδος της τουριστικής πολιτικής σε υποδοµές, µορφές τουρισµού και κατεύθυνση και έκταση προβολής και διαφηµίσεως, τόσο σε µεγα-περιφερειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χώρας. Τα υψηλά ποσοστά του ενδοπεριφερειακού τουρισµού και η µακροχρόνια τάση αυξήσεώς τους υπογραµµίζουν την ύπαρξη θεµελιωδών παραγόντων προσδιορισµού του φαινοµένου, η αποδυνάµωση των οποίων θα απαιτήσει και αντίστοιχη επιθετική προσπάθεια τόσο σε ένταση όσο και σε χρονική διάρκεια. Ειδικότερα καθόσον αφορά στην Ευρώπη - που αφορά αµεσότερα και στην χώρα µας - η οποία έχει τον υψηλότερο στον κόσµο βαθµό ενδοπεριφερειακής συγκεντρώσεως (86%) και τον χαµηλότερο τρεχόντως ρυθµό τουριστικής επεκτάσεως, η δηµιουργία δυνατοτήτων προσβάσεως σε εξω-ευρωπαϊκές πηγές προελεύσεως τουριστών αποτελεί όρο sine qua non για την διατήρηση του µεριδίου της στην παγκόσµια αγορά, πολλώ δε µάλλον για την ανάκτηση τµήµατος από το απωλεσθέν κατά την τελευταία δεκαπενταετία. (ιθ) Η διερεύνηση των ποσοτικών πληροφοριών που είναι διαθέσιµες ( ), αν και καλύπτουν σχετικώς βραχεία χρονική διάρκεια, οδηγεί σε επισηµάνσεις που έχουν κρίσιµη σηµασία για την Ευρώπη, για δύο βασικούς λόγους: (α) ιότι η ευρωπαϊκή τουριστική αγορά είναι πιο ώριµη στον κόσµο και είναι πιθανόν να διανύει την φάση προς την στασιµότητα και την κάµψη, και (β) το σηµαντικότερο, διότι οι προοπτικές της παγκόσµιας οικονοµίας για τα προσεχή έτη είναι πολύ 211

10 διαφορετικές σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες προοπτικές πριν από 15 ή 20 έτη. Πρόκειται για προοπτικές, όπως ήδη αναφέρθηκε, που είναι εφικτό να αξιοποιηθούν και να αλλάξουν την καµπύλη κύκλου ζωής του ευρωπαϊκού τουριστικού προϊόντος, και ιδιαιτέρως του ευρωπαϊκού µεσογειακού, που είναι ζωτικής σηµασίας για την χώρα µας. - Στην εξεταζόµενη βραχεία περίοδο, εντοπίζεται αποδυνάµωση των προτιµήσεων των αµερικανών προς ευρωπαϊκούς προορισµούς (µείωση 8,5%), σε αντίθεση µε την προέλευση Αν. Ασίας-Ειρηνικού η προς την Ευρώπη προτίµηση της οποίας χαρακτηρίζεται από επαρκή δυναµισµό (+19,1%). Επιπλέον, η µειωµένη ζήτηση των αµερικανών για το ευρωπαϊκό τουριστικό προϊόν έχει συνδυασθεί µε µετάθεση ζητήσεως προς το προϊόν των χωρών του πρώην ανατολικού συνασπισµού, και δραµατική µείωση για το ευρωπαϊκό µεσογειακό τουριστικό προϊόν. - Αντιθέτως, η Ευρώπη συντηρεί υψηλούς ρυθµούς ζητήσεως για το αµερικανικό τουριστικό προϊόν. - Η Ευρώπη, ως κύρια πηγή προελεύσεως διεθνούς τουριστικής ζητήσεως αυξάνει συνεχώς το µερίδιό της στην διεθνή ζήτηση για τουριστικό προϊόν µη ευρωπαϊκών προορισµών, σε αντίθεση µε την Αµερική, όπου παρατηρείται αύξηση του ενδοπεριφερειακού µεριδίου. - Η Ευρώπη ως προορισµός µειώνεται σε σχετική σπουδαιότητα τόσο από πλευράς αµερικανικής τουριστικής ζητήσεως όσο και από πλευράς ενδο-ευρωπαϊκής. Αυτό υπογραµµίζει το βαρύ χρέος που οφείλει να επωµισθεί η ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική, και ιδιαιτέρως η αφορώσα στην Ν. Ευρώπη, προκειµένου αφενός να ανακοπεί η ενδοευρωπαϊκή τάση φυγής και αφετέρου να αξιοποιηθούν οι νέες δυνατότητες στις οποίες έγινε ανωτέρω αναφορά. 212

11 (κ) Συγκεκριµένες εµπειρικές ενδείξεις για τις επιδράσεις του τουρισµού, και δη του µαζικού, στην ποιότητα των φυσικών και λοιπών τουριστικών πόρων καθώς και στους τρόπους ζωής των κατοίκων των τόπων υποδοχής δεν είναι προς το παρόν διαθέσιµες. Εξ αντανακλάσεως, από τις πανικόβλητες και υστερικές πολλάκις ενέργειες και παρεµβάσεις εθνικών και υπερεθνικών συλλογικών οργάνων, που ενεργοποιούνται για την διαφύλαξη πόρων κοινής κληρονοµίας, συνάγεται ύπαρξη προβλήµατος. Ωστόσο, το πρόβληµα δεν φαίνεται να είναι ούτε τραγικό, ούτε ανυπέρβλητο, αν ως ένδειξη των πιθανών επιδράσεων του τουρισµού πάνω στους φυσικούς και πολιτισµικούς πόρους, υιοθετήσουµε την τουριστική πυκνότητα, δηλ. τον αριθµό των επισκεπτών ανά 1000 κατοίκους της χώρας ή του τόπου υποδοχής. Σύγκριση των συντελεστών πυκνότητας ανά χώρα οδηγεί στο αβίαστο συµπέρασµα ότι ο παγκόσµιος τουρισµός διαθέτει δυνατότητες αυξήσεως µε µεγάλο ακέραιο πολλαπλασιαστή, χωρίς η πυκνότητα να καταστεί αφόρητη. Ο πολλαπλασιαστής αυτός µπορεί να αυξηθεί περαιτέρω σηµαντικώς αν επιτευχθεί βελτίωση του προτύπου εποχικότητας κατά τόπο υποδοχής. Για σωστή αξιολόγηση δεν πρέπει, προφανώς, να εξετασθούν οι συντελεστές πυκνότητας σε κενό. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η πληθυσµιακή πυκνότητα της χώρας καθώς και περιφερειακά και εποχικά κριτήρια. Πάντως, µπορεί να υποστηριχθεί ότι τα περιθώρια ανοχής των τουριστικών πόρων, για χώρες µε ικανοποιητική υποδοµή και οργάνωση υποδοχής µαζικού τουρισµού, είναι πολύ µεγάλα. υνητικοί κίνδυνοι υπάρχουν. Και είναι µεγάλοι τόσο για τους φυσικούς όσο και για τους πολιτισµικούς πόρους, για κοινωνίες που δεν συνειδητοποιούν εγκαίρως το πόσο ζωτική είναι η σηµασία της περιφρουρήσεως, συντηρήσεως και αναδείξεως των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στοιχείων για το διατηρήσιµο της τουριστικής αναπτύξεως. Συναφώς, πρέπει να επισηµανθεί η ύπαρξη αιτιώδους αλληλεξαρτήσεως µεταξύ ποιότητας περιβάλλοντος, υπό την γενική 213

12 του έννοια, και τουριστικής αναπτύξεως. Το ελκυστικό περιβάλλον προάγει τον τουρισµό, ο οποίος µε την σειρά του αποτελεί τον γεννήτορα. Υποστηρίζεται, πράγµατι, ότι η ανάπτυξη του τουρισµού δηµιουργεί οικονοµικούς πόρους, οι οποίοι χρηµατοδοτούν την περιφρούρηση της διατηρήσεως αλλά και την ανάπλαση και ανάδειξη τουριστικών πόρων, τους οποίους η πάροδος του χρόνου καθεαυτήν φθείρει, και πολλάκις εξαφανίζει, µε την συµπαράσταση και της κοινωνικής αδιαφορίας. Η ανάπτυξη του τουρισµού - καθώς και η συνειδητοποίηση των εξ αυτού κινδύνων - αφυπνίζει το ενδιαφέρον και παράλληλα παρέχει τα µέσα για την διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και της πολιτισµικής ταυτότητας κάθε περιοχής. Η συντήρηση και ανάδειξη των µουσείων, η συντήρηση των αρχαιολογικών και ιστορικών µνηµείων και η τεράστια εργασία που έχει γίνει παγκοσµίως στην συγκέντρωση και αξιοποίηση του ποικίλου πολιτισµικού υλικού αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Η προοπτική για την ανάπτυξη του παγκόσµιου τουρισµού, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις διαµορφωθείσες νέες συνθήκες στην λειτουργία της παγκοσµίου κοινωνίας, µε την κατάρρευση των τεχνητών συνόρων, την φιλελευθεροποίηση των αγορών, την οικονοµική ανάπτυξη της Κίνας και την προοπτική για αντίστοιχη - σε σχετικούς όρους - ανάπτυξη στις χώρες της Κεντρικής και Ανατ. Ευρώπης, εµφανίζεται ιδιαιτέρως αισιόδοξη µακροπροθέσµως. Πιθανότατα θα συντελεσθεί µετακίνηση προς τα άνω και δεξιά της καµπύλης κύκλου ζωής του παγκόσµιου τουρισµού µε σηµαντικού µεγέθους δραµατικές συνέπειες, θετικές ή αρνητικές. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον βαθµό στον οποίο οι διάφορες χώρες θα προβούν σε προγραµµατισµένες προσαρµογές γενικής και ειδικής τουριστικής υποδοµής στις απαιτήσεις και τις ευκαιρίες που δηµιουργεί η παραπάνω προοπτική. Η Ευρώπη µε την συντήρηση και ανάδειξη των µοναδικών τουριστικών της πόρων έχει την δυνατότητα να µετάσχει δηµιουργικά και κερδοφόρα στην νέα αυτή τουριστική προοπτική που διανοίγεται. Οι µοναδικοί τουριστικοί πόροι τους οποίους διαθέτει η περιοχή θα ελκύουν πάντοτε υψηλό µερίδιο της παγκοσµίου τουριστικής ζητήσεως, ωστόσο, για διατήρηση του µεριδίου σε µια νέα επέκταση της αγοράς και µάλιστα µε αιχµή του δόρατος - από άποψη νέας ζητήσεως - την Άπω Ανατολή, θα απαιτηθούν πολυµέτωποι 214

13 συντονισµένες προσπάθειες όχι µόνο σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο χώρας. Η ανάλυση των τάσεων του παγκόσµιου διεθνούς τουρισµού και η µελέτη των οικονοµικών, τεχνολογικών και θεσµικών παραγόντων που έχει αρχίσει να διαµορφώνει και θα συνεχίσει, τουλάχιστον µέχρι το 2010, να διαµορφώνει την εικόνα της παγκοσµίου κοινωνίας και οικονοµίας, καθώς και η µελέτη των χαρακτηριστικών των τουριστικών ροών, οδήγησε σε µια σειρά από σηµαντικές διαπιστώσεις και προβλέψεις. (α) Η πρώτη σηµαντική διαπίστωση είναι ότι ο τουρισµός, ως δύναµη αναπτυξιακή θα διατηρήσει την ορµή των τελευταίων χρόνων και κατά την προσεχή δεκαπενταετία. Αυτό αποδίδεται στην εξουδετέρωση της επιβραδύνσεως, που αναποφεύκτως προκαλεί η τουριστική ωρίµανση των ανεπτυγµένων χωρών, από τις νέες συνθήκες που δηµιούργησε η παγκοσµιοποίηση των οικονοµιών και κοινωνιών (πτώση τειχών, εκτενής οµογενοποίηση πολιτικών συστηµάτων κτλ.), οι συντελούµενες τεχνολογικές αλλαγές σε συγκοινωνίες και επικοινωνίες και η γρήγορη άνοδος του βιοτικού επιπέδου των λιγότερο ανεπτυγµένων οικονοµιών. Ποσοστιαίως, η συµβολή του τουριστικού τοµέα στην ανάπτυξη της παγκοσµίου οικονοµίας θα είναι σαφώς µικρότερη παρ όσον στις δεκαετίες του 60, 70 ακόµη και του 80. Ο έντονος δυισµός που χαρακτηρίζει την παγκόσµια κοινωνία από απόψεως βιοτικού επιπέδου θα διατηρήσει για 2-3 δεκαετίες ακόµη ρυθµό αναπτύξεως του παγκοσµίου διεθνούς τουρισµού ίσο ή ελαφρώς υψηλότερο του µέσου παγκοσµίου ρυθµού οικονοµικής αναπτύξεως. Μακροχρονιότερα, όµως, ο τουρισµός θα επανακάµψει σε αναπτυξιακή σηµαντικότητα όταν το κατά κεφαλήν εισόδηµα πολυανθρώπων χωρών, όπως η Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Πακιστάν, Βραζιλία κτλ. υπερβεί το επίπεδο κατωφλίου, που επιτρέπει για µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού πραγµατοποίηση διεθνών ταξιδίων. Εξόχως διαφωτιστικές είναι εν προκειµένω οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρακάτω πίνακα. Το 215

14 76% του παγκόσµιου πληθυσµού έχει κατά κεφαλήν εισόδηµα µικρότερο από $ και το 56% µικρότερο από 700 $. Θα χρειασθούν δε πενήντα έτη από σήµερα για να φθάσουν οι χώρες (59) χαµηλού εισοδήµατος µέσο εισόδηµα $ 4.320, όσο δηλ. της κατηγορίας ανώτερο µέσο και περίπου 30 έτη οι χώρες που εµπίπτουν στο κατώτερο µέσο για να φθάσουν το ανώτερο µέσο. Σήµερα το 15% του πληθυσµού της γης (οι ανεπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες) απολαµβάνει το 80% του παγκοσµίου εισοδήµατος και από αυτό προέρχεται και το 60% του παγκοσµίου διεθνούς τουρισµού, σε δαπάνη δε ασφαλώς το ποσοστό είναι υψηλότερο. Σε πληθυσµιακούς όρους, το 60% του παγκοσµίου διεθνούς τουρισµού πραγµατοποιείται σήµερα από το 15% του πληθυσµού της γης. 216

15 Πληθυσµ ιακά και Εισοδηµατικά εδοµένα του Κόσµου έτος 1993 Μερίδια Εισοδηµατικές Κατηγορίες Αριθµός Χωρών Κατά Κεφαλή Μέσο κατά Κεφαλή ΑΕΠ σε δισ. $ Πληθυσµός σε εκατ. ΑΕΠ Πληθυσµός εισόδηµα σε $ Εισόδηµα Κατά Κεφαλή Εισόδηµα σε $ 1. Χαµηλό 59 < ,8 56,0 2. Κατώτερο µέσο ,7 20,0 3. Ανώτερο µέσο ,0 9,0 4. Υψηλό 39 > ,5 15,0 ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΜΟΥ ,0 100,0 Πηγή: The World Bank Atlas,

16 (β) Οι παράγοντες που θα ενεργήσουν εξουδετερωτικά στην ακατάπαυστη τάση µειώσεως του ρυθµού αυξήσεως της παγκοσµίου διεθνούς τουριστικής δραστηριότητας, παρά τις επιµέρους περιφερειακές διαφοροποιήσεις, είναι οικονοµικοί, θεσµικοί, τεχνολογικοί. Αρνητικοί οικονοµικοί παράγοντες µε έντονη παρουσία κατά την παρελθούσα 15ετία έχουν σε µεγάλο βαθµό εξοβελισθεί ή ατονήσει. Η πορεία της ΕΕ, η υγιής εξέλιξη της αµερικανικής οικονοµίας και η βαθµιαία υπέρβαση των προβληµάτων της ιαπωνικής οικονοµίας αποτελούν νέα θετικά στοιχεία για την προσεχή δεκαπενταετία. Σ αυτά πρέπει να προστεθούν η συνέχιση της οικονοµικής αναπτύξεως των χωρών του αναπτυσσοµένου κόσµου, µε πρωτοπόρους πολυάνθρωπες χώρες χαµηλού εισοδήµατος (Κίνα, Ινδίες, Ινδονησία κτλ.), καθώς και η υπέρβαση των αρχικών δυσκολιών στις χώρες της Κεντρικής και Ανατ. Ευρώπης. Οι µεγάλες θεσµικές και τεχνολογικές αλλαγές που συντελούνται µε ταχύ ρυθµό θα επιφέρουν αφενός µείωση του κόστους διακινήσεως και αφετέρου θα καταστήσουν ευχερέστερη την πραγµατοποίηση ταξιδίων µε την βαθµιαία άρση των µη οικονοµικών εµποδίων. (γ) Οι προβλέψεις που διενεργήθηκαν µε εναλλακτικά υποδείγµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι µεταξύ του 1994 και 2010 θα διπλασιασθεί περίπου ο αριθµός των διεθνών τουριστών µε βάση τα σενάρια αφίξεων. Το σενάριο αυτό, που κρίνεται ρεαλιστικό, συνεπάγεται µέσο ετήσιο ρυθµό αυξήσεως αφίξεων 4,5%. Πρόκειται για συγκρατηµένα αισιόδοξο σενάριο, ενόψει αβεβαιοτήτων που συνδέονται µε τον βαθµό στον οποίο θα προχωρήσουν οι ευνοούσες τον διεθνή τουρισµό θεσµικές αλλαγές στην Κίνα και τον ρυθµό µε τον οποίο οι χώρες του πρώην ανατολικού συνασπισµού θα σταθεροποιήσουν τις οικονοµίες τους και θα εισέλθουν σε φάση ταχυρρύθµου αναπτύξεως. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι η πρόβλεψη που έγινε µε γνήσια οικονοµική προσέγγιση, δίνει µέσο ετήσιο ρυθµό αυξήσεως 5,5%. Ο ρυθµός αυτός συνεπάγεται µέγεθος διεθνούς τουρισµού το 2010 ίσο µε εκατ. τουρίστες, µέγεθος υπερδιπλάσιο του αντιστοίχου για το

17 (δ) Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι πραγµατοποιηθείσες προβλέψεις µε βάση τα στοιχεία προελεύσεως δίνουν υπό στατιστική έννοια ίδιες προβλέψεις µε τις ανωτέρω. (ε) Με εξαίρεση την Ανατ. Ασία - Ειρηνικό, η τάση για όλες τις άλλες περιοχές είναι να αυξηθεί το µερίδιο του διαπεριφερειακού τουρισµού. Αυτό είναι συνεπές µε όσα έχουν επισηµανθεί αναφορικώς µε τις πιθανές εξελίξεις στις µεταφορές και την πληροφόρηση. Η Αµερική εµφανίζεται µε σηµαντική µείωση του ενδοπεριφερειακού µεριδίου, ενώ στην Ευρώπη η µείωση είναι οριακή (επίδραση Ανατ. χωρών). Για το σύνολο του κόσµου το µερίδιο του ενδοπεριφερειακού διεθνούς τουρισµού προβλέπεται να διαµορφωθεί σε 81,9% έναντι 81,8% το ηλ. η κατανοµή για το σύνολο του κόσµου παραµένει αµετάβλητη, σε αντίθεση µε την παρελθούσα δεκαπενταετία κατά την οποία το µερίδιο του ενδοπεριφερειακού τουρισµού είχε αυξηθεί κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες. Το ποσοστό των ενδοπεριφερειακών ροών για το σύνολο του κόσµου φαίνεται ότι έφθασε το ανώτατο αυτού σηµείο, στο οποίο και διατηρείται λόγω της ενισχύσεώς του στην Ανατ. Ασία - Κίνα. Ωστόσο, δεν πρέπει να προκαλέσει έκπληξη, ενόψει των όσων έχουν αναφερθεί αναφορικώς προς τις εξελίξεις, αν το παγκόσµιο ενδοπεριφερειακό µερίδιο πραγµατοποιήσει τελικώς διακριτή µείωση. Οι ποικίλες αντίρροπες δυνάµεις που θα ενεργήσουν κατά την περίοδο αυτή είναι πιθανόν να οδηγήσουν το ποσοστό προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, µε πιθανότερη πάντως την πτωτική. (στ ) Με βάση τις προβλέψεις που θεµελιώνονται πάνω σε στοιχεία προελεύσεως - συντηρητική πρόβλεψη - η Ανατ. Ασία - Ειρηνικός θα επιτύχουν τον µεγαλύτερο ρυθµό αυξήσεως των αφίξεων (6,5% ετησίως) και τον µικρότερο η Ευρώπη µε 3,2%. Οι προβλεπόµενες µεταβολές συνεπάγονται σηµαντική αύξηση κατά 50% του µεριδίου της Ανατ. 2

18 Ασίας- Ειρηνικού από 20,4% το 1994 σε 30% το 2010 µε αντίστοιχη αναλογική µείωση των µεριδίων Αµερικής και Ευρώπης. Με βάση, όµως, τα στοιχεία αφίξεων οι αλλαγές στα µερίδια των διαφόρων περιοχών τροποποιούνται αρκετά. Το µερίδιο της Ευρώπης µειώνεται κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες, από 59% το 1995 σε 49% το 2010, αυξανοµένου αντιστοίχως του µεριδίου της Αν. Ασίας - Ειρηνικού από 15% σε 26%, µια πράγµατι δραµατική µεταβολή, η οποία αναβαθµίζει περαιτέρω την εν λόγω περιοχή στην θέση του δεύτερου δεσπόζοντα προορισµού. Είναι περιττό, φυσικά, να υπογραµµισθεί ότι σε µακροχρονιότερη προοπτική, όταν τα οικονοµικά δεδοµένα θα καταστήσουν τους πληθυσµούς της Αν. Ασίας - Ειρηνικού και Ν. Ασίας ικανούς να πραγµατοποιούν διεθνή ταξίδια, δεσπόζων προορισµός και δεσπόζουσα προέλευση θα αποτελέσει µονίµως η περιοχή αυτή της Αν. Ασίας - Ειρηνικού. Ωστόσο, όταν αυτό συµβεί τα τουριστικά µεγέθη στην Ευρώπη και Μεσόγειο, εξαιτίας των ροών από Ασία, θα έχουν φθάσει σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να παρέλκει κάθε ενασχόληση και προβληµατισµος µε ζητήµατα διαφορικών ρυθµών αναπτύξεως και µεταβολής µεριδίων. (ζ) Η εκτίµηση στην οποία κατέληξε η µελέτη των τάσεων και οι συνέπειες του έντονου δυισµού, που χαρακτηρίζει την παγκόσµια οικονοµία από πλευράς οικονοµικής αναπτύξεως, είναι ότι για την περίοδο πέραν του 2020, ο διεθνής τουρισµός θα επανέλθει πιθανότατα σε ρυθµούς αναπτύξεως πολύ ταχύτερους του µέσου γενικού ρυθµού οικονοµικής αναπτύξεως του κόσµου, όταν εκατοντάδες εκατοµµύρια ανθρώπων θα έχουν φθάσει σε εισοδηµατικό επίπεδο ικανό να στηρίξει διεθνή ταξίδια και οι τεχνολογικές και θεσµικές αλλαγές θα έχουν ωριµάσει ώστε και το κόστος να µειώνουν αλλά και την ελευθερία ταξιδίου να διασφαλίζουν. Εποµένως, το γενικό συµπέρασµα είναι ότι η παγκόσµια διεθνής τουριστική αγορά δεν έχει ορατό προβλεπτό επίπεδο ωριµάνσεως. Αυτό 3

19 δε οφείλεται σε πολύ µεγάλο βαθµό στην ανισοµερή οικονοµική ανάπτυξη των διαφόρων περιοχών του κόσµου. (η) Ένα σηµαντικό συµπέρασµα που προέκυψε από την µελέτη διαφόρων πτυχών και χαρακτηριστικών της τουριστικής συµπεριφοράς των λαών διαφόρων χωρών είναι ότι η ροπή προς διεθνή τουρισµό αποτελεί µια εξαιρετικά πολυσήµαντη σχέση. Σε πολλές περιπτώσεις, τις οποίες δεν µπορούµε ευχερώς να απορρίψουµε µε το εύκολο επιχείρηµα αποτελούν εξαίρεση, σχηµατίζεται εδραία η πεποίθηση ότι η ροπή για διεθνή ταξίδια καθορίζεται κυριαρχικά από µη εισοδηµατικούς παράγοντες. Με άλλα λόγια, η άρση του εισοδηµατικού περιορισµού επιτρέπει την πραγµατοποίηση διεθνούς ταξιδίου, η οποία, ωστόσο, διαφοροποιείται εντόνως µεταξύ χωρών, προσδιοριζοµένη από µη εισοδηµατικούς παράγοντες. Ο εισοδηµατικός παράγων προσδιορίζει σε υψηλό βαθµό την εξέλιξη της διεθνούς τουριστικής ζητήσεως κατά χώρα, το σχετικό όµως µέγεθος της οποίας εξακολουθεί να προσδιορίζεται από µη οικονοµικές παραµέτρους. Φυσικά, είναι πιθανόν καταναλωτικές ροπές και προτιµήσεις των λαών να αλλάζουν διαχρονικώς υπό την επίδραση της µαζικής αποστολής µηνυµάτων µέσα από την σύγχρονη διαµόρφωση του τοµέα της πληροφορικής. Εντούτοις, όπως προκύπτει από τις εµπειρικές παρατηρήσεις, για τα ίδια εισοδηµατικά επίπεδα και τους ίδιους ρυθµούς οικονοµικής αναπτύξεως, ορισµένες θα πραγµατοποιούν συγκριτικώς µεγαλύτερες επιδόσεις στην ζήτηση διεθνούς τουριστικού προϊόντος, εν απουσία τεχνικών εµποδίων. (θ) Καθ όσον αφορά ειδικότερα στον Μεσογειακό τουρισµό πρέπει να παρατηρηθεί, ότι η µελέτη των τάσεων του παρελθόντος και µάλιστα του πιο πρόσφατου, δεν επιτρέπουν τον σχηµατισµό αισιοδόξου εικόνας για το µέλλον. Στην περίοδο για την οποία υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία ο ρυθµός αναπτύξεως του µεσογειακού διεθνούς τουρισµού ήταν 50% χαµηλότερος του µέσου παγκοσµίου ρυθµού και 36% χαµηλότερος και αυτού του ευρωπαϊκού! Ο δηµοφιλέστερος προορισµός του κόσµου (31% του παγκοσµίου διεθνούς τουρισµού) δείχνει σαν να έχει φθάσει σε τέτοιο επίπεδο ωριµάνσεως ώστε να χάσει 4

20 µέρος του δυναµισµού του. Η απώλεια αυτή δυναµισµού, εφόσον συνεχισθεί, θα καταστήσει εξόχως δυσχερή για τις κατ ιδίαν µεσογειακές χώρες µείζονος προορισµού πραγµατοποίηση ικανοποιητικών ρυθµών αναπτύξεως του διεθνούς τουρισµού στο µέλλον. Σε µια ταχέως µεγενθυνοµένη αγορά, η ζωή είναι σχετικά εύκολη για όλους. Σε µια βραδέως αναπτυσσοµένη, όµως, ή στάσιµη, οι κατ ιδίαν χώρες, ως κύριο µέσο για την διατήρηση ικανοποιητικού ρυθµού τουριστικής αναπτύξεως θα έχουν την αύξηση του µεριδίου τους, δηλ. την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος που προσφέρουν. Αυτό αναδεικνύει τις δυσχέρειες που έχει να αντιµετωπίσει στο προσεχές αλλά και στο απώτερο µέλλον η ανάπτυξη του διεθνούς τουρισµού στην Ελλάδα και, συνακόλουθα, υπογραµµίζει τις µεγάλες ευθύνες όλων των εµπλεκοµένων, κυβερνήσεως, τοπικής αυτοδιοικήσεως, τουριστικών επιχειρηµατιών, αν πρόκειται ο τουριστικός τοµέας να ανακτήσει και διατηρήσει τον δυναµισµό που επέδειξε στο παρελθόν. Θα είναι δε χιµαιρική οποιαδήποτε σκέψη περί πραγµατοποιήσεως στην χώρα µας ικανοποιητικού και διατηρησίµου µεσοµακροχρονίου ρυθµού οικονοµικής αναπτύξεως, σε συνθήκες φθίνοντος ή στάσιµου διεθνούς τουρισµού. Η σχετικώς απαισιόδοξη εικόνα που αναδύεται από τις τάσεις του παρελθόντος, είναι πιθανόν να αλλάξει υπό την επίδραση των παραγόντων, οικονοµικών, τεχνολογικών, θεσµικών, στους οποίους έγινε ήδη αναφορά. Η δηµιουργία της ΟΝΕ, η πιθανότατη σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών συνθηκών των χωρών της Κεντρικής και Ανατ. Ευρώπης, η ανερχόµενη τουριστική δύναµη -ως προέλευση- της περιοχής της Ανατ. Ασίας-Ειρηνικού και οι επαναστατικές αλλαγές στις συγκοινωνίες και επικοινωνίες σε συνδυασµό µε την απελευθέρωση των αγορών και την άρση των εµποδίων πραγµατοποιήσεως διεθνών ταξιδίων, προβλέπεται ότι θα εγχύσουν νέο αίµα στις αρτηρίες του διεθνούς µεσογειακού τουρισµού. Εκτιµούµε ότι στην περίοδο µέχρι το 2010 ο µέσος ρυθµός αυξήσεως της διεθνούς τουριστικής δραστηριότητας στις µεσογειακές χώρες θα αυξηθεί από 50% του 5

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax Αθήνα, 9 Ιουνίου 1998 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax Αθήνα, 9 Ιουνίου 1998 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax 33 120 33 Αθήνα, 9 Ιουνίου 1998 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Τάσεις του Παγκόσµ ιου ιεθνούς Τουρισµ ού Το ΙΤΕΠ βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΥΝΟΨΗ: Π ΡΟΤΑΣΕΙΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ I. ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σ ΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σ ΥΝΟΨΗ: Π ΡΟΤΑΣΕΙΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ I. ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σ ΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σ ΥΝΟΨΗ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σ ΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Π ΡΟΤΑΣΕΙΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ I. ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ 1. Στο δυνητικά µεγάλο τουριστικό πλήθος υπερπόντιου προορισµού. Η ταχεία ανάπτυξη της Κίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κινεζικός Εξερχόµενος Τουρισµός

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κινεζικός Εξερχόµενος Τουρισµός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, Τετάρτη 23 Μαρτίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κινεζικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΓΕΘΟΣ, Ε ΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μ ΕΓΕΘΟΣ, Ε ΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μ ΕΓΕΘΟΣ, Ε ΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Ε ΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Τ ΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Κύρια Συµπεράσµατα και ιαπιστώσεις Στη νέα αυτή µελέτη του ΙΤΕΠ, που ανήκει στη σειρά Ειδικές Εκδόσεις κρίθηκε σκόπιµο να εξετασθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Σύνοψη Μελέτης

Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Σύνοψη Μελέτης Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες Σύνοψη Μελέτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η ανάλυση της εποχικότητας που παρουσιάζει ο ελληνικός τουρισµός, η σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Οικονομική συγκυρία: Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών Ηλίας Ιωακείμογλου

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Οικονομική συγκυρία: Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών Ηλίας Ιωακείμογλου Οικονομική συγκυρία: η εξέλιξη των βασικών μεγεθών του Ηλία Ιωακείμογλου Από το 1994, η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε φάση ήπιας ανάκαμψης: το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5% και το 1995 προβλέπεται να φθάσει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα)

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.1 Απασχόληση σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ Το συνολικό εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το 1991 ανέρχεται σε 217.828 άτοµα εκ των οποίων 17.111 είναι άνεργοι, ποσοστό 7,85%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη της Ελλάδος και Τουρισµός. Σύνοψη Μελέτης

Περιφερειακή Ανάπτυξη της Ελλάδος και Τουρισµός. Σύνοψη Μελέτης Περιφερειακή Ανάπτυξη της Ελλάδος και Τουρισµός Σύνοψη Μελέτης Το φαινόµενο της άνισης οικονοµικής ανάπτυξης διαφόρων περιοχών µιας οικονοµίας έχει προ πολλού επισηµανθεί, έχουν δε προταθεί διάφορες θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων

Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης Κυριάκος Εμμ. Ρερρές Διονύσιος Π. Χιόνης 1 Εξελίξειςστηδιεθνήτουριστική αγορά Το 2010 οι παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις σημείωσαν αύξηση κατά 7% (UNWTO) Τις καλύτερες επιδόσεις τις πέτυχε η Μέση Ανατολή,

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey).

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 Διαπιστώσεις στην αγορά του κοσμήματος Η διεθνής τάση Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Δυναμική ανάπτυξη των επωνύμων brands με πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ Το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας Βελγίου, καίτοι αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών, εμφανίζει σοβαρή

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Σάββατο 16 Απριλίου 2016

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Σάββατο 16 Απριλίου 2016 Βιογραφικό σημείωμα Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Μαθηματικά και Οικονομικά στις ΗΠΑ (1974) και στην Αγγλία (1978). Στη δεκαετία του 1980 εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Από το 1990

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συνεδριακός Τουρισµός ιεθνώς και στην Ελλάδα. Σύνοψη Μελέτης

Ο Συνεδριακός Τουρισµός ιεθνώς και στην Ελλάδα. Σύνοψη Μελέτης Ο Συνεδριακός Τουρισµός ιεθνώς και στην Ελλάδα Σύνοψη Μελέτης 1. Από τα αποσπασµατικά στοιχεία που υπάρχουν, συνάγεται ότι ο συνεδριακός τουρισµός καλύπτει το 3-4% του αριθµού των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΝΟΨΗ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΝΟΨΗ Ι. Βασικές ιαπιστώσεις 1. Το 91% των αφίξεων έχει προέλευση την Ευρώπη. Το υπόλοιπο 9% διαµοιράζεται µεταξύ Ασίας (κυρίως χώρες Μ. Ανατολής) και Αµερικής, µε µερίδια 4,2% και 2,4%,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χειµερινός Τουρισµός στην Ελλάδα. Ανάλυση Συµπεράσµατα Προτάσεις. Σύνοψη Μελέτης

Ο Χειµερινός Τουρισµός στην Ελλάδα. Ανάλυση Συµπεράσµατα Προτάσεις. Σύνοψη Μελέτης Ο Χειµερινός Τουρισµός στην Ελλάδα. Ανάλυση Συµπεράσµατα Προτάσεις Σύνοψη Μελέτης Η διερεύνηση της καταστάσεως και της διαχρονικής εξελίξεως του χειµερινού τουρισµού στη χώρα µας οδήγησε σε διαπιστώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση"!

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη Στρατηγική Διοίκηση! Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)» µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεµατική Ενότητα 1 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία Τεύχος 1/03

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία Τεύχος 1/03 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 1/03 Τριιμηνιιαίία Έκθεση Αρ.. Τεύχους 36,, ΙΙούνι ιος 2003 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ--ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΑσσθθεεννεεί ίίςς εεννδδεεί ίίξξεει ιιςς ββεελλττί ίίωσσηηςς

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων»

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» Χρήστος Γιακουβής Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) Fortune Kunene House, 261 Oxford Road, 2196 Illovo, Johannesburg Tel.: +2711 214 2300/2317

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τρίτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις

Διαβάστε περισσότερα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα OΜΙΛΙΑ του Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής των ιεθνών ράσεων του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών κ. Θανάση Λαβίδα στο Συνέδριο του Υπουργείου Εξωτερικών «Ο Ρόλος των Υπουργείων Εξωτερικών στην Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος...017 Προλεγόμενα συγγραφέων....019 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 Κεφάλαιο Α : Εισαγωγικές έννοιες για τον τουρισμό...027 1. Γενικά...027 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Τίτλος : Απουσιάζει ο Τουρισμός από τον προεκλογικό διάλογο Ενόψει της προγραμματισμένης για σήμερα τηλεμαχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)» με κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεματική Ενότητα 2 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σε συνεργασία με το δημοτικό συμβούλιο, αρμόδιους φορείς και πρόσωπα, δεσμευόμαστε ότι στις πρώτες ενενήντα μέρες ανάληψης της δημαρχίας από εμάς, θα φροντίσουμε ώστε να τροχιοδρομηθούν οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Πρόεδρος Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, Σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας για τον τοµέα ΤΠΕ B Τρίµηνο 2009 1. ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισµό

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισµό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax 33 120 33 Αθήνα, 2 Απριλίου1999 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ÊÉÍÅÆÉÊÏÓ ÅÎÅÑ ÏÌÅÍÏÓ ÔÏÕÑÉÓÌÏÓ

ÊÉÍÅÆÉÊÏÓ ÅÎÅÑ ÏÌÅÍÏÓ ÔÏÕÑÉÓÌÏÓ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ ÊÁÉ ÐÑÏÂËÅØÅÙÍ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM É.Ô.Å.Ð. ÊÉÍÅÆÉÊÏÓ ÅÎÅÑ ÏÌÅÍÏÓ ÔÏÕÑÉÓÌÏÓ ÊÉÍÅÆÉÊÏÓ ÅÎÅÑ ÏÌÅÍÏÓ ÔÏÕÑÉÓÌÏÓ Ðáíáãéþôçò Ã. Ðáõëüðïõëïò ÌåëÝôåò: 19 ÁèÞíá, 2005 1

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού... 7 Επιδόσεις των ξενοδοχείου του Νοτίου Αιγαίου... 27

Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού... 7 Επιδόσεις των ξενοδοχείου του Νοτίου Αιγαίου... 27 Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού... 7 1.1. Γενική εικόνα... 7 1.2. Διαχρονική εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού... 8 1.3. Σύνθεση του ξενοδοχειακού δυναμικού 2000 2015...13 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 14ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 105-71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ. 2810223997 FAX 2810224595 www.oeetak.gr e-mail : info@oeetak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Κρατίνου 11,

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Εισροή συναλλαγµατικών εσόδων στις χώρες υποδοχής και φιλοξενείας Έννοια Ιδιαίτερη σηµασία για αναπτυσσόµενες χώρες Μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 21 Δεκεμβρίου 2015 Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 210 6874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com

Ημερομηνία: 21 Δεκεμβρίου 2015 Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 210 6874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 21 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 210 6874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @PwC_Greece Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1. Ο στόχος για το 2003 αναφέρεται σε πληθωρισμό 3,1% και ανάπτυξη 4,15%. Είναι εφικτά τα νούμερα δεδομένου ότι πρόσφατα το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την

Διαβάστε περισσότερα