5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.."

Transcript

1 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τΰ Συντάγματς. Αριθμός 10 τυ 1967 ΝΜΣ ΠΡΝΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΡΥΣ ΤΥ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΥ ΕΠΙΔΜΑΤΣ Ή Βυλή των Αντιπρσώπων ψηφίζει ώς ακλύθως : 1. Ό παρών Νόμς θά άναφέρηται ώς ό περί Δημσίων Ύπαλλή- Συνπτικός λων (Συγχώνευσις μετά των Μισθών μέρυς τΰ Τιμαριθμικύ Έπι τίτλς, δόματς) Νόμς τυ ' > ; i 2. 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτς έάν έκ τυ κειμένυ πρκύπτη Ερμηνεία, αντίθετς έννια «δημσία θέσις» σημαίνει θέσιν έν υπηρεσία υπαγόμενη είς την Δημκρατίαν" «δημόσις υπάλληλς» σημαίνει τόν κατέχντα δημσίαν θέσιν εϊτε μνίμως εϊτε πρσωρινώς είτε αναπληρωματικύς* «μισθός» σημαίνει τόν δι' έκάστην δημσίαν θέσιν πρνύμενν έτήσιν μισθόν είτε δυνάμει τυ Πρϋπλγισμύ είτε δυνάμει ειδικύ νόμυ και περιλαμβάνει τόν διά δημόσιν ύπάλληλν πρνύμενν έπι πρσωπικής (Βάσεως μισθόν «ρισθείσα ήμερα» σημαίνει την ήμερμηνίαν ενάρξεως της ισχύς τυ παρόντς Νόμυ.. (1) ι είς τήν πρώτην στήλην τΰ Πρώτυ Πίνακς πρνύμε Άντικατάστανι πάγιι μισθί (έν τω παρόντι Νόμω αναφερόμενι ώς «παλαιί. σ^ * α Υ ίων μισθί») αντικαθίστανται διά των είς τήν δευτέραν στήλην τυ αύτ μι ί^κ 1 Γ Ι' ί > ι ι Λ Α ~ / μισθλγικών Πινακς πρνυμένων αντιστίχως παγίων μισθών (εν τω παρόντι κλιμάκων. Νόμω αναφερμένων ώς «νέι μισθί») και άπό τής ρισθείσης ήμέ Πρώτς ρας θά καταβάλλωνται άντι των παλαιών μισθών ι νέι μισθί. πίναξ.

2 404 Δεύτερς Πι vat'.. Τρίτς Πίνα,. Μετατρπή παλαιών κλιμάκων εις νέας κλίμακας. Τέταρτς Πίναξ. ΊΗμερμηνία ενάρξεως ισχύς. (2) Αϊ είς την δευτέραν στήλην τΰ Δευτέρυ Πίνακς πρνύμεναι μισθλγικά! κλίμακες (έν τω παρόντι Νόμω άναφερόμεναι ώς «παλαιαί κλίμακες») αντικαθίστανται δια των εις τήν τρίτην στήλην τυ αύτυ Πίνακς πρνυμένων αντιστίχως νέων μισθλγικών κλιμάκων (έν τω παρόντι Νόμω αναφερμένων ώς «νέαι κλίμακες») και από της ρισθείσης ημέρας ή καταβλή τών επί μισθλγικής κλίμακς βασιζόμενων μισθών θα γίνεται έπί τή βάσει τών νέων κλιμάκων. () Τά εις την δευτέραν στήλην τυ Τρίτυ Πίνακς καταβαλλόμενα εις τυς κατόχυς τών εις τήν πρώτην στήλην τυ Πίνακς δημσίων θέσεων επιδόματα δια διατρφήν ή διαμνήν και διατρφήν τά όπια λαμβάννται ύπ' δψιν κατά τν ύπλγισμόν τυ τιμαριθμικύ επιδόματς (έν τω παρόντι Νόμω αναφερόμενα ώς «παλαιά επιδόματα») αντικαθίστανται διά τών είς τήν τρίτην στήλην τυ αύτυ Πίνακς πρνυμένων επιδμάτων αντιστίχως (έν τω παρόντι Νόμω αναφερμένων ώς «νέα επιδόματα») και από της ρισθείσης ημέρας θά καταβάλλωνται αντί τών παλαιών τά νέα επιδόματα : Νείται δτι σάκις παρέχεται ύπό της Δημκρατίας είς τν κάτχν ιασδήπτε τών είρημένων θέσεων διατρφή ή διαμνή και διατρφή τ υπ' αύτυ πληρωτέν πρς τήν Δημκρατίαν πσόν διά τήν τιαύτην διατρφήν ή διαμνήν και διατρφήν θά είναι ίσν πρς τ παλαιόν επίδμα. 4. Ό κατά τήν όρισθεΐσάν ήμέραν μισθός έπί της νέας κλίμακς δημσίυ υπαλλήλυ ό μισθός της θέσεως τύ όπιυ βασίζεται έπί μισθλγικής κλίμακς είναι ό έμφαινόμενς κάτωθι τυ έπί της ικείας παλαιάς κλίμακς μισθύ αύτυ είς τν Τέταρτν Πίνακα. 5. Ό παρών Νόμς τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τ 'Απριλίυ Ί967. ΠΡΩΤΣ ΠΙΝΑΞ ("Αρθρν (1) ) Πρώτη στήλη Παλαιός Μ ισθός ΠΑΓΙΙ ΜΙΣΘΙ Δευτέρα στήλη Νές Μισθός

3 405 ΔΕΥΤΕΡΣ ; ΠίΓΝΑΞ ("Αρθρν (2).) Πρώτη στήλη 'Αριθμός κλίμακς ΑΑ Α Β Ι ΙΑ 2 Ειδική 2Α 4 5 5Α ΙΑ II Ι5Α Ι5Β Δευτέρα στήλη ΜΙΣΘΛΓΙΚΑ Παλαιά κλΐμαξ 1560x χ χ x x x x x x x x x x6 126x x x0 1020x x0 1020x x0 1020x x x x24 690x x24 690x x24 690x x x x x18 426x x18 426x x18 426x x18 426x Α. ΓΕΝΙΚΑΙ Ι ΚΛΙΜΑΚΕΣ Τρίτη στήλη Νέα κλΐμαξ 1872x x x χ χ x x x x x x χ χ χ χ χ x χ χ χ χ χ χ x6 1224x x x χ χ χ x29 829x χ χ χ x x28 568x x28 568x χ x21 512x28 568x χ χ 21 5! 2 χ x (Εις την περίπτωσιν Κλητήρων, Ι ης Τάξεως, ή κλΐμαξ τερματίζεται εις την βαθμίδα 569). 425 χ χ χ (Ισχύει δια τάς θέσεις Κατωτέρας 'Αδελφής Νσκόμυ, Νσκόμυ έττι τΰ Πρσωπικύ ('Ανδρός), και Βηθύ Νσκόμυ (Άνδρς), Ι ης Τάξεως). 62 χ χ χ ('Ισχύει διά τάς θέσεις Νσκόμυ επί τΰ Πρσωπικύ (Γυναικός), Βηθύ Νσκόμυ (Γυναικός), Ι ης Τάξεως, Νσκόμυ Σανατρίυ και Έπιθεωρητρίας ϊκυ Νσκόμων).

4 406 Π ρώ τη στήλη 'Αριθμός κλίμακς^ 16 Ι6Α Ι8Α Δευτέρα στήλη Παλαιά κλΐμαξ 264x x χ χ x x15 264x χ Τρίτη στήλη Νέα κλΐμαξ 44x18 470x x18 402x (Ισχύει δια την θέσιν Βηθϋ Νσκόμυ ('Ανδρός), 2ας Τάξεως). 44 χ x15 44x χ χ 18 82x (Ισχύει δια τάς θέσεις Βηθϋ Νσκόμυ (Γυναικός), 2ας Τάξεως, και Μαίας). 224x Β. ΕΙΔΙΚΑ! ΒΙ Β2 Β Β4 Β5 Β6 Β7 Β8 Β9 ΒΙ ΒΙΙ ΒΙ2 ΒΙ ΒΙ x6 144x x6 1200x x x x x0 1020x , 720, 768x χ x , 600, 642x χ x x24 690x x24 690x , 498, 54x χ x x24 750x x , 42, 72x χ x ΠΑΙΔΕΙΑ 1440x4 1526x x x4 1440x x x x x6 1224x , 864, 921x x χ , 720, 770x25 820x χ χ χ χ χ χ χ ,598,642 χ χ χ x x29 900x x ,422,452 χ χ χ x28 756x29 84.

5 407 Πρώτη στήλη 'Αριθμός κλίμακς ΓΙ Γ Γ4 Γ6 Γ7 Γ8 2. ΑΣΤΥΝΜΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΣΒΕΣΤΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ Δευτέρα στήλη Παλαιά κλΐμαξ 126x x x x x χ Τρίτη στήλη Νέα κλΐμαξ 1484x x x x x x x15 480x ΔΙ Δ2 Δ4 Δ5 780x x χ x ΦΥΛΑΚΑΙ 96x x χ x χ χ χ χ ΚΥΠΡΙΑΚΣ ΣΤΡΑΤΣ ΕΙ Ε2 Ε Ε4 Ε5 Ε6 Ε7 Ε8 Ε9 1056x x4 148x x0 1020x x6 1224x4 110x x x x x χ x21 554x x x x x x x x6 240 χ x6 20x ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΖΙ 1020x6 1200x x4 1440x Ζ2 642 χ χ χ χ χ Ζ 474x24 690x x29-829x5 864

6 408 ΤΡΙΤΣ ΠΙΝΑΞ ("Αρθρν ().) 'Επιδόματα δια διαμνήν και διατρφήν. Πρώτη στήλη Θέσις 'Ανωτέρα Πρϊσταμένη 'Αδελφή Πρϊσταμένη Αδελφή Έκπαιδευτής/Έκπαιδεύτρια Νσκόμων Έττότττρια Διδασκάλισσα Μαιευτικής 'Ανωτέρα Υγεινμική 'Επισκέπτρια ικνόμς 'Αδελφή Νσκόμς 'Αδελφή Νσκόμς Κατωτέρα 'Αδελφή Νσκόμς 'Ανώτερς Νσκόμς 'Αδελφή Σανατρίυ Νσκόμς Σανατρίυ 'Εκπαιδευτής Ψυχιατρείυ Νσκόμς Ψυχιατρείυ 'Επιθεωρητής Νσκόμς Ψυχιατρείυ 'Ανωτέρα Φυσιθεραπεύτρια Φυσιθεραπεύτρια Νσκόμς έπι τϋ Πρσωπικύ (Γυνή) Βηθός Νσκόμς (Γυνή), Ι ης Τάξεως Έπιθεωρήτρια ϊκυ Νσκόμων Βηθός Νσκόμς (Γυνή), 2ας Τάξεως Μαία } Δευτέρα στήλη Παλαιόν επίδμα Ετησίως 'Επίδμα δια διατρφήν. Νσκόμς επί τϋ Πρσωπικύ (Άνήρ) Βηθός Νσκόμς (Άνήρ), Ι ης Τάξεως Βηθός Νσκόμς (Άνήρ), 2ας Τάξεως Φρντιστής Ψυχιατρείυ 68

7 409 ΕΙ φ W ζ: w > Φ α Η UJ Η ΙΛΙ ζ: ΙΛΙ "Ευ ζ: α Ε U 2 ρ UJ ζ: α Φ S >* ΓΜ 00 C α Η UJ * '2. 2L a

8 410 «Ν ΙΛ Ν ON f> g fc PI g g CO CO ON CO -XT ro 'S c ζ c a ζ ON -0 «C CO -ω Ζ Q ON Ό σ * α C NO f» i I 1 a =L α

9 411 S C> s CO co CN»r to CO g s * * m IS 8 s «s CO s cs s 8 S $ 8 S 8 CS $ s fm *2 C Ζ 5 5 '2 c z s a 'S -ω C Ζ Ϊ τ Λ. να* a..

10 412 8 UJ CQ Ϊ 5 ON \D m ox _ -tr 04 O CM Ot 5 * :*: a

11 41 w UJ X c be: w l±j CQ W Ϊ a: fs r^ 00 ON 8 ζ: > W s s

12 414 > e en s ΙΛΙ o α. Η Ν W - c 8 LO 00 (X 5 s 5 Ζ ι o> *» - -w c z

13 415 2 W Κ 8 ρ 00 it: Η ί r > 5 8 * «Λ 1Λ OK _ ro IT» ΙΛ ro σ C.. Ν Ν Ν κ/»

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αρθρον 9) 509 19. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έπιφύλαξις. εφαρμογής έφ* οιασδήποτε έπισκοπήσεως ειδικώς προβλεπομένης ύπό των διατάξεων οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ, Νόμου. 20.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.E., Παρ. Ι, Αρ. 2338, 22.7.88 Ν. 132/88 Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµος του 1988 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 103/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4645 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Αριθμός 103 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 103 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4151 Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συντα ξιοδοτικών, δημοσιονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 229 19 Νοεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012.

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακής κατάστασης έτους 200... κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

περιουσιακής κατάστασης έτους 200... κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... ΗΛΩΣΗ Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία:... 200.. περιουσιακής κατάστασης έτους 200... κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε Γ Κ Υ Κ Λ ΙΙ Ο Σ Ε Π Ο Χ ΙΙ Α Κ Ω Ν Ε Π ΙΙ Ο Μ Α Τ Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 0 7 Ο Ρ Ο ΙΙ Κ Α ΙΙ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): 28.11.86 29.10.99 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία. Τυπώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 22 Αυγούστου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 90/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 35ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2010 31.12.2010) και υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 29 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4233 Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 49 19 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση πρόσληψης επτά (7) ατόμων με σύμβαση μί σθωσης έργου στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία:... 20...

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία:... 20... ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία:... 20..... ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 6 Μαΐου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3845 Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη

Διαβάστε περισσότερα