Την άνοιξη τοϋ 1962, πριν καλά καλά έρόει ό διορισμός μου ως βοηδοϋ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Την άνοιξη τοϋ 1962, πριν καλά καλά έρόει ό διορισμός μου ως βοηδοϋ"

Transcript

1 Χρίστος Πατρινελης ( ): Στοχαστικός και Χαριεις1 τοϋ I. Κ. Χασιώτη Την άνοιξη τοϋ 1962, πριν καλά καλά έρόει ό διορισμός μου ως βοηδοϋ της έδρας της Ιστορίας των Μέσων κα'ι Νεώτερων Χρόνων της Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έπισκέφτηκα το Μεσαιωνικό Αρχείο της Ακαδημίας Άδηνών, το μετέπειτα Κέντρο Έρευνας τοϋ Μεσαιωνικοϋ κα'ι Νεωτέρου Έλληνισμοϋ. ΤΗταν ή πρώτη φορά πού έμπαινα σε ερευνητικό κέντρο (ή ως τότε άντίστοιχη μικρή φοιτητική εμπειρία μου άφοροΰσε μόνο μοναστηριακές βιβλιοδήκες). Άλλα ή κάδοδος εκείνη (γιατί περί καδόδου έπρόκειτο) στα άνήλιαγα υπόγεια της Ακαδημίας Άδηνων, δπου στεγαζόταν τότε το ούσιαστικά άγνωστο σε μένα Μεσαιωνικό Αρχείο, έμελλε να μοϋ άνοίξει την πόρτα σε έναν νέο κόσμο, έντάσσοντάς με σε έναν κύκλο σημαντικών άνδρώπων, με τούς όποιους δα συμμεριζόμουν στα επόμενα χρόνια όχι μόνο τις έπιστημονικές κα'ι άκαδημαϊκές μου περιπέτειες, άλλα κα'ι πολλές άτομικές κα'ι οικογενειακές χαρές κα'ι άγωνίες. Μπαίνοντας μέ κάποιο φόβο, είναι άλήδεια, στο μικρό εκείνο «άντρο», βρήκα να έργάζονται, στριμωγμένοι σέ μικρά φδαρμένα γραφεία, άνάμεσα σέ μεταλλικούς φοριαμούς κα'ι σωρούς φακέλων, οί «συντάκτες» (όπως ονομάζονταν τότε οί έρευνητές) τοϋ Μεσαιωνικοϋ Αρχείου- άξιόλογες προσωπικότητες, όπως διαπίστωσα σύντομα, κα'ι επιβλητικά «άναστήματα», όπως άποδείχτηκε, στη μικρή άκόμα κοινότητα των ιστορικών της μεταπολεμικής Ελλάδας. Κα'ι άπά τούς απλούς και ωραίους εκείνους άνδρώπους ξεχώρισε ένας ξερακιανός, ώσάν μορφή βυζαντινής άγιογραφίας, έρευνητής, ό νεότερος άπά όλους, πού έσπευσε 1. Το κείμενο αύτό διαβάστηκε στο φιλολογικό μνημόσυνο τοϋ Χρίστου Πατρινέλη, πού όργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας τοϋ Άριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 9 Δεκεμβρίου 2010 στην Αΐδουσα Τελετών τοϋ Παλαιοΰ Κτιρίου τής Φιλοσοφικής Σχολής.

2 12 I. K. Χαςιωτης νά υποδεχτεί τον έπαρχιώτη έπίδοξο ιστορικό κα'ι να τον «ξεναγήσει» στο ύλικό τοΰ κέντρου- ήταν ό Χρίστος Πατρινέλης. Φυσικά την ημέρα έκείνη πού τον γνώρισα δεν μπορούσα να φανταστώ δτι στο έξης και για μισόν αιώνα περίπου έμελλε να άκολουδήσω μαξί του παράλληλη έπιστημονική κα'ι κοινή άκαδημαϊκή σταδιοδρομία- ούτε βέβαια δτι αυτός ό λιγομίλητος κα'ι φαινομενικά άπόμακρος άνδρωπος καί, πάντως, έντελώς διαφορετικός χαρακτήρας άπό εμένα, δά γινόταν ένας ειλικρινής φίλος κα'ι πιστός συνοδοιπόρος στήν έπιστημονική διαδρομή πού είχαμε έπιλέξει κα'ι οί δυό. Κα'ι πραγματικά, μαξϊ σχεδόν και στούς ίδιους χώρους κα'ι άπό τούς ίδιους κριτές άνακηρυχτήκαμε διδάκτορες, μαξ'ι κα'ι άπό τα ίδια έκλεκτορικά σώματα έκλεχτήκαμε ώς επικουρικοί, έπίκουροι κα'ι πρωτοβάδμιοι καδηγητές, μαξϊ συναποφασίσαμε τις άκαδημαϊκές μας έπιλογές (ιδιαίτερα τις δύσκολες και τις τραυματικές), μάξι συμπλεύσαμε κα'ι στις έκπαιδευτικές δραστηριότητες τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κα'ι τοΰ μετέπειτα Τμήματος Ιστορίας κα'ι Αρχαιολογίας. Δεν ήταν άλλωστε τυχαίο κα'ι το γεγονός δτι κα'ι οί δυο στηριχτήκαμε, στά πρώτα βήματά μας, στον ίδιο «μέντορα», τον άείμνηστο Μανοϋσο Μανούσακα ( ), ό όποιος τελικά έπηρέασε άποφασιστικά κα'ι τά έρευνητικά μας ένδιαφέροντα καί, κυρίως, τήν άκαδημαϊκή μας άνέλιξη. Άπό αυτή τήν κοινή πορεία δύο έντελώς διαφορετικών χαρακτήρων πού σε μιάν ιστορική επισκόπηση τοΰ Τμήματος Ιστορίας κα'ι Αρχαιολογίας τοΰ Πανεπιστημίου μας χαρακτηρίστηκε έπιγραμματικά ώς «παραγωγική σύνδεση άντιδέσεων», κα'ι πού, τά σπουδαιότερο, δεν τή σκίασε καμιά άπολύτως διχογνωμία έγώ προσωπικά άποκόμισα πολλά κα'ι σημαντικά. Πιστεύω δτι τά ίδιο ισχύει κα'ι γιά δλους δσοι είχαν τήν τύχη νά συνεργαστοΰν μαξί του στον Τομέα, στο Τμήμα, στή Σχολή, στά Πανεπιστήμιο κα'ι έξω άπό αυτό. Εξάλλου, ό Χρίστος Πατρινέλης είχε προηγηδεϊ κα'ι στή μάδηση κα'ι στήν έρευνα καί, όπωσδήποτε, κα'ι στήν έπιστημονική του άναγνώριση: Τά 1956, έχοντας ήδη πάρει (τά 1952) τά πτυχίο του τής Θεολογικής Σχολής τοΰ Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου Άδηνών, έγινε δεκτός με ύποτροφία στή Σχολή 'Ιστορίας τοΰ Κρατικού Πανεπιστημίου τοΰ Ίλλινόι. Τά δύο περίπου χρόνια τής φοίτησής του στά μεταπτυχιακά τμήμα τοΰ άξιόλογου αύτοΰ άμερικανικοΰ Πανεπιστημίου ό Πατρινέλης έργάστηκε κα'ι ώς

3 Χρίστος Πατρινελης ( ): Στοχαστικός και Χαριεις 13 βοηθός έρευνητής (Research Assistant) κοντά στον Έλληνοαμερικανό ιστορικό Deno J. Geanakoplos ( ) και μέσα σε δύο χρόνια είχε ήδη όλοκληρώσει τη μεταπτυχιακή του διατριβή (Masters) με θέμα τούς πολιτικούς και πνευματικούς προσανατολισμούς τοϋ έλληνορθόδοξου κόσμου στις παραμονές κα'ι την έπαύριο τής 'Άλωσης («Political and intellectual attitudes before and after the Fall of Constantinople, 1453», 1958). Έπιστρέφοντας στην Ελλάδα την ίδια χρονιά διορίζεται έκτακτος «συντάκτης» στο Μεσαιωνικά Αρχείο, δπου κα'ι θά μείνει ως την έκλογή (1972) και τά διορισμό του ως επικουρικού καθηγητή τής Ιστορίας τής ΝεωτέραςΈλλάδος στη Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τά Άναταξινομώντας κανε'ις σήμερα τά επιστημονικά δημοσιεύματα τού Χρίστου Πατρινέλη τής περιόδου εκείνης θά μπορούσε νά κάνει τις έξής επισημάνσεις: Καταρχάς στή δεκαετία τού 1960 διακρίνεται γιά τήν πλούσια συγγραφική του παραγωγή. Δειγματοληπτικά μόνο σημειώνω δτι τότε δημοσίευσε γύρω στά 15 άρθρα σε έγκυρα έπιστημονικά περιοδικά, πολλαπλάσια σε εγκυκλοπαίδειες (μόνο στήν Ήδική και Θρησκευτική Εγκυκλοπαίδεια εντόπισα πάνω άπά 30 λήμματα, πολλά έκτενή, δλα ένδιαφέροντα) και καμιά δεκαριά βιβλιοκρισίες κα'ι βιβλιοκριτικά σημειώματα- τότε όλοκλήρωσε κα'ι τύπωσε τή διδακτορική του διατριβή γιά τον Θεόδωρο Άγαλλιανό, τότε μετέφρασε στά έλληνικά δύο ξένα ιστορικά έργα, τά βιβλίο τού π. Joseph Gill, Ή Σύνοδος τής Φλωρεντίας, στά 1962, και τή μεγάλη μελέτη τού καθηγητή του στά Ιλλινόι Deno Geanakoplos, Έλληνες λόγιοι εις τήν Βενετίαν. Μελέται επί τής διαδόσεως των ελληνικών γραμμάτων άπά τοϋ Βυζαντίου εις τήν Δυτικήν Ευρώπην, στά 1965 (με δικές του μάλιστα συμπληρώσεις). Στήν παραγωγικότητα βέβαια τής δεκαετίας τού 1960 θά πρέπει νά προσμετρηθεΐ κα'ι ή δημιουργία, μετά τά γάμο του τά 1960 με τή Νίκη Πανά, τής ώραίας οίκογένειάς του, με τή γέννηση, λίγα χρόνια άργότερα, τής Μελπομένης κα'ι τής Αλεξάνδρας. Αλλά στήν ίδια εποχή θά πρέπει νά άναχθετ κα'ι ή άποκρυστάλλωση δύο τουλάχιστον χρονολογικών κα'ι θεματολογικών άξόνων στά έρευνητικά του ένδιαφέροντα: ή κρίσιμη κα'ι «σκοτεινή» περίοδος μεταξύ των μέσων τού 15ου κα'ι τού Που αιώνα, άλλά κα'ι τά μέγιστο (γιά τή μετέπειτα πορεία τού Νέου Ελληνισμού) ζήτημα των Ιδεολογικών διεργασιών πού σημειώθηκαν κατά τήν πρώιμη Τουρκοκρατία, ιδιαίτερα στήν έκκλησιαστική κα'ι πνεύμα-

4 14 I. K. Χαςιωτης τική ηγεσία τοΰ Γένους. Σημαντικό ρόλο, βέβαια, στις προσεγγίσεις αυτές έπαιξε και ή στέρεη φιλολογική καί δεολογική του κατάρτιση, καί, φυσικά, ή έξοικείωσή του τόσο με τη διεδνή βιβλιογραφία, δσο κα'ι με τις βοηδητικές έπιστημες της Ιστορίας (Παλαιογραφία, Διπλωματική κ.λπ.). Πρώιμα δείγματα αυτής τής εξοικείωσης (άπροσπέλαστης άκόμα κα'ι σήμερα για πολλούς) ήταν ή έκδοση το 1961 μιας έτοιμης άπό το 1958 κα'ι τολμηρής, για την εποχή του κα'ι την ήλικία του, έργασίας: ή καταγραφή δλων των Ελλήνων κωδικογράφων των χρόνων τής Αναγέννησης, ως ούσιαστικό κα'ι έγκυρο συμπλήρωμα στον κλασικό κατάλογο τών Marie Vogel κα'ι Viktor Gardthausen, Die Griechischer Schreiber des Mittelalters und der Renaissance (Λειψία 1909). Όσοι έχουν έστω κα'ι περιστασιακά άσχοληδεί με την κλασική κα'ι βυζαντινή φιλολογία, άλλά, κυρίως, με τήν ιστορία τής διάδοσης τών έλληνικών γραμμάτων στή Δυτική Ευρώπη, είναι σε δέση να έκτιμήσουν τή συμβολή τής (άξεπέραστης ώς σήμερα) έρευνας τοΰ Χρίστου Πατρινέλη, ή όποια δικαιώδηκε άκόμα κα'ι άπό έκείνους πού έσπευσαν να τή συμπληρώσουν (άνάμεσα στους πρώτους κα'ι δύο διεδνώς άναγνωρισμένοι παλαιογράφοι, με άσύγκριτα άμεσότερη πρόσβαση στις σχετικές πηγές, ό παλαίμαχος διαπρεπής κωδικολόγος τοΰ Λέιντεν Karel Adriaan de Meyier και ό ειδικευμένος στα έλληνικά χειρόγραφα «Scriptor» τοΰ Βατικανοΰ Msgr. Paul Canari). Άκολούδησαν στα έπόμενα δύο χρόνια ή ύποδειγματική, σχολιασμένη έκδοση τών πατριαρχικών κα'ι άλλων έγγράφων (τοΰ τέλους τοΰ 16ου αιώνα κα'ι τών πρώτων χρόνων τοΰ Που) τοΰ κώδικα τοΰ Μεγάλου Λογοδέτου τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου Ίέρακα κα'ι ή άλληλογραφία (κατά τήν περίοδο ) τοΰ συνεργάτη τοΰ Άλδου Μανουτίου, Ίωάννου Γρηγοροπούλου, μέ μερικούς άπό τούς σημαντικότερους Έλληνες λογίους τής εποχής (ή τελευταία έργασία άπό κοινοΰ μέ τον τότε προϊστάμενό του, άλλα εξαιρετικά έπιφυλακτικό σέ συνεργασίες, Μανούσακα). Τή χρονιά, λοιπόν, τής γνωριμίας μας (1962), δταν έγώ βρισκόμουν άκόμα στο στάδιο τών βιβλιογραφικών άποδελτιώσεων, ό μετρημένος, συνεσταλμένος νεαρός συντάκτης τοΰ Μεσαιωνικοΰ Αρχείου πού μέ ύποδέχτηκε είχε ουσιαστικά άναγνωριστεί ώς έγκυρος έρευνητής, ιδιαίτερα τής ιστορίας τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου κατά τήν πρώιμη Τουρκοκρατία. Καϊ ή έγκυρότητά του αυτή παρέμεινε άδιαμφισβήτητη ως τά κλείσιμο

5 Χρίστος Πατρινελης ( ): Στοχαστικός και Χαριεις 15 της συγγραφικής του σταδιοδρομίας, που δεν ήταν, βέβαια, άλλο άπό το βιολογικό τέλος τοΰ κύκλου τής ζωής του. Άλλα δεν ήταν μόνον αύτό. Ό Χρίστος Πατρινέλης άπό τα νεανικά του χρόνια έδειξε κα'ι τις σταδερές άρετές των έργασιών του: λακωνικός, άλλα περιεκτικός κα'ι σαφής στον ιστορικό του λόγο, καί, δπου χρειαζόταν, έπιλεκτικά γλαφυρός άρκετά τολμηρός κα'ι στην επιλογή των δεμάτων κα'ι στις άναλύσεις του, άλλα πειστικός (άκόμα και σε έπιστημολογικά όλισδηρούς χώρους). Ενδεικτικά μόνο σημειώνω δτι μέ τις έρευνές του άνέτρεψε μερικά ιστορικά δεδομένα, πού είχαν στηριχτεί σε μελέτες καδιερωμένων ιστορικών, δπως π.χ. ή άπόρριψη τής πατρότητας ή κα'ι τής ύπαρξης άκόμα μερικών έργων τοΰ Μιχαήλ Αποστόλη (i960), ή τής δήδεν γνώσης τής έλληνικής κα'ι τής λατινικής άπό τον Μεχμέτ Β' τον Πορδητή (1972) ή τής δήδεν υπηρεσίας τοΰ Κυριάκου Άγκωνίτη στήν αύλή τοΰ ίδιου σουλτάνου, ή ταύτιση τοΰ Θεοδώρου Άγαλλιανοΰ μέ τον Θεοφάνη Μήδειας, οί επιτυχημένες χρονολογήσεις και άναχρονολογήσεις πατριαρχικών κα'ι έπισκοπικών δητειών, καί, δταν χρειαζόταν, οί τεκμηριωμένες άναιρέσεις ιστορικών μύδων, μέ πιά πρόσφατη τήν πολυσυζητημένη περίπτωση τοΰ «κρυφοΰ σχολειοΰ» (2005). Τελικά, διαβάζοντας τις μελέτες τοΰ Πατρινέλη, πού άφοροΰν π.χ. τήν έκκλησιαστική ιστορία κα'ι τήν άμεσα συνδεδεμένη μαζί της ιστορία τής έλληνικής παιδείας στά χρόνια τής πρώιμης Τουρκοκρατίας, άλλά και έχοντας ύπόψη τον τρόπο τής δουλειάς του κα'ι τήν ύποδειγματική λιτότητα τής ζωής του (πού κινούνταν σέ άσκητικά σχεδόν έπίπεδα, άκόμα κα'ι μέσα στήν πλουσιοπάροχα προσφερόμενη δαλπωρή τής οίκογένειάς του), είχα μερικές φορές τήν αΐσδηση δτι είχα νά κάνω μέ έναν εκσυγχρονισμένο Μανουήλ Γεδεών ( ), γιά νά μήν πώ, ύπερβάλλοντας βέβαια, δτι είχα μπροστά μου έναν Gedeon redivivus- δέν είναι τυχαίο δτι ό συχνά αιρετικός «Μέγας Χαρτοφύλαξ τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου» κα'ι τό πληδωρικό του έργο βρήκαν τήν άρμόζουσα ιστοριογραφική τους καταξίωση στις βιογραφικές κα'ι βιβλιογραφικές άναζητήσεις τοΰ Χρίστου Πατρινέλη. Ή πολυσέλιδη άναλυτική άναγραφή τών δημοσιευμάτων τοΰ Μανουήλ Γεδεών, μια εργασία τοΰ 1969 (άνατυπωμένη κα'ι συμπληρωμένη τό 1997), συνιστά ύποδειγματικό εργαλείο έρευνας, έπειδή δέν περιορίζεται μόνο στήν παράδεση τίτλων, άλλα κα'ι στήν άναλυτική περιγραφή ή κα'ι τή δεματολογική διασταύρωση τών ιδιόμορφων έργων τοΰ μεγάλου «χρονο

6 16 I. K. Χαςιωτης γράφου». Ανάλογα χαρακτηριστικά 9ά μπορούσε κανε'ις νά διακρίνει κα'ι σε μιαν άπά τις πρώτες βιβλιογραφικές του έργασίες: την καταγραφή στά 1964 τών διάσπαρτων δημοσιευμάτων ένός άκόμα πολυγραφότατου «Φαναριώτη» ιστοριοδίφη, τοΰ «άρχοντος διδασκάλου της Μεγάλης Εκκλησίας» Βασιλείου Α. Μυστακίδου ( ). Εξάλλου, δποιος ξεφυλλίσει προσεκτικά τις μελέτες τοϋ Πατρινέλη μπορεί νά διακρίνει στη θεματολογία, στις διορθωτικές του παρεμβάσεις κα'ι στους σχολιασμούς τών πηγών (κυρίως στις υποσημειώσεις) η άκόμα κα'ι σε κοφτές η υπαινικτικές φράσεις, διάσπαρτες στις ιστορικές του άναλύσεις, το στοιχείο τής πρωτοτυπίας, συνδυασμένο μέ έκεΐνο τής νεωτερικής προσέγγισης (δπου βέβαια αυτή επιβαλλόταν άπά τις πηγές). Ή γενικότερη άποδοχή τών θέσεων του, άκόμα κα'ι άπό εκείνους πού δέν έστεργαν νά τις υιοθετήσουν, ύπογραμμίξει τη στέρεη τεκμηρίωση καί, συνακόλουθα, κα'ι την έγκυρότητά τους καί, φυσικά, κα'ι τις άλλες άρετές τών δημοσιευμάτων του: την άψογη μεθοδολογία κα'ι την εξαντλητική και ένδελεχή άξιοποίηση τών άρχειακών τεκμηρίων κα'ι γενικά τών πρωτογενών πηγών, άνέκδοτων ή κα'ι δημοσιευμένων. Ή έργασία του π.χ. γιά τήν άλληλογραφία διαφόρων Ελλήνων μέ τον πάπα Γρηγόριο ΙΓ' κα'ι τον υπεύθυνο γιά τήν «άνατολική» πολιτική τής ΆγίαςΈδρας Καλαβρά καρδινάλιο Guglielmo Sirleto (tl585) στά δεύτερο μισό τοϋ 16ου αιώνα δέν είναι μόνο ύποδειγματική άπά εκδοτική άποψη είναι και έξαντλητική στά σχολιασμό προσώπων, πραγμάτων κα'ι καταστάσεων, μέ τρόπο πού δείχνει τήν άνεση μέ τήν όποια κινούνταν ό συγγραφέας στήν έλληνική κα'ι Ιταλική λογιοσύνη τής εποχής. Αλλά κα'ι ή έπανέκδοση τής έκκλησης τοΰ μητροπολίτη Άπουλίας, Καλαβρίας κ.λπ. Τιμοθέου προς τον πάπα Πίο Ε', τοϋ 1572, δέν άκύρωσε άπλώς τις παλαιότερες έκδόσεις τοϋ Σπυρίδωνος Λάμπρου κα'ι τοΰ Γεωργίου Κόλια- βρήκε (μέ τήν εκδοτική έπιμέλεια τοϋ Πατρινέλη κα'ι τον ολοκληρωμένο σχολιασμό της) τήν τελική του καταξίωση ένα ένδιαφέρον γιά τά περιεχόμενο και τά δημώδες γλωσσικό του ύφος «πολιτικά» κείμενο τοΰ 16ου αίώνα. Οί δειγματοληπτικές αυτές άναφορές σέ έπιλεγμένες έργασίες του ίσως δέν δείχνουν τήν ευρύτητα τών μελετών τοϋ Πατρινέλη. Μέ δύο λόγια, ό Χρίστος Πατρινέλης κινοϋνταν μέ άνεση σέ άρκετά επίπεδα κα'ι πεδία, χρονικά, γεωγραφικό και έπιστημολογικά. Άπά τον Λόγον τοϋ Μανουήλ Χρυσολωρά προς τον αύτοκράτορα Μανουήλ Β' Παλαιολόγο στά τέλη τοΰ Μου αιώνα ως τήν Έλληνικη Νομαρχία στις άρχές τοΰ

7 Χρίστος Πατρινελης ( ): Στοχαστικός και Χαριεις 17 19ου- άπό την εσωτερική λειτουργία των έλληνορδόδοξων κοινοτήτων τής Μικρός Ασίας (κα'ι μάλιστα μερικών εντελώς παραμελημένων ή και άγνωστων, δπως π.χ. τής Προύσας κατά τον 15ο, 16ο κα'ι 17ο αιώνα) ως τις άντίστοιχες τής Κεφαλονιάς κα'ι τής Δυτικής Μακεδονίας άπό τον 16ο ώς και τον 19ο αιώνα- άπό τούς Κρητικούς συλλέκτες χειρογράφων κα'ι τις εκδοτικές και φιλολογικές επιδόσεις τών Ελλήνων τής Ιταλίας τοϋ 15ου κα'ι 16ου αιώνα ως τ'ις σχολές τών Σερβίων, τής Κοζάνης κα'ι τής Σιάτιστας τού 18ου κα'ι 19ου αιώνα- άπό τ'ις άντιτουρκικές κινήσεις κα'ι την άντίστοιχη χρησμολογική φιλολογία τής πρώιμης Τουρκοκρατίας ώς το κίνημα τού Ρήγα Βελεστινλή- άπό τη μελέτη τών έκπαιδευτικών κα'ι πνευματικών επιδόσεων τοϋ ύπόδουλου Ελληνισμού ώς την ιστορία τής μεταβυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής κ.λπ. Θά πρέπει επίσης νά προστεδοΰν κα'ι οί σοβαρές μελέτες του για τη δημογραφική έξέλιξη τοϋ έλληνορδόδοξου στοιχείου κατά την πρώιμη Τουρκοκρατία, την ιστορία, τ'ις βιβλιοδήκες κα'ι τα άρχεΐα τοϋ Αγίου Όρους (συνολικά, κατά μονές και για έπιμέρους ζητήματα τής άγιορειτικής ιστορίας). Καί, τέλος, δέν δα πρέπει νά ξεχάσουμε δτι, παρά τ'ις διάσπαρτες μελέτες του σέ έπιστημονικά περιοδικά, ό Πατρινέλης δέν παρέλειψε νά άσχοληδεΐ μέ εύρύτερες συνδέσεις, είτε αυτές προορίζονταν γιά συλλογικούς τόμους (π.χ. γιά την Ιστορία τοϋ Ελληνικού Έδνους, τήςέκδοτικής Αδηνών), είτε, περισσότερο, γιά τούς φοιτητές του. Κα'ι στον τομέα αυτά δέν έπιδίωξε γενικά πολυσέλιδα κείμενα. Πάντως, στά πρώτα δείγματα τής συνδετικής του δουλειάς άνήκει τά τμήμα τοϋ μικροΰ, άλλά περιεκτικοϋ βιβλίου (τοϋ 1971) πού έτοίμασε άπό κοινοϋ μέ τάν Αμερικανό ιστορικά τής εκπαίδευσης William K. Medlin γιά τ'ις δυτικοευρωπαϊκές και νεοελληνικές επιδράσεις στην πολιτιστική κα'ι έκπαιδευτική άναγέννηση τών ρωσικών χωρών κατά τάν 16ο και 17ο αιώνα (ένα έργο πού δέν λείπει άπό καμιά σχεδόν σοβαρή μελέτη τής πολιτιστικής ιστορίας τής Ανατολικής Ευρώπης). Άκολουδοΰν τά επίσης συνοπτικά έγχειρίδια πού έτοίμασε ώς πανεπιστημιακός διδάσκαλος. Οί έργασίες αυτές φαίνονται άρχικά ώς γενικές κα'ι έκλαϊκευτικέςώστόσο, συνιστοΰν, νομίζω, κι αυτές συνδέσεις πρωτότυπες, κατά μεγάλο μέρος, ή έστω χρησιμότατες άκόμα και γιά τούς έπαΐοντες.ή έκτίμησή μου αύτή άφορά κυρίως τέσσερα πανεπιστημιακά έγχειρίδια τοϋ Χρίστου Πα~ τρινέλη: Το ελληνικό βιβλίο κατά την Τουρκοκρατία, (πού διανεμήδηκε δακτυλογραφημένο τά 1981, κα'ι έπανεκδόδηκε άπό τήν Υπηρεσία

8 18 I. K. Χαςιωτης Δημοσιευμάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1989 και το 1994), Οί ελληνικοί πληδυσμοί κατά την περίοδο (πρωτότυπα για τα έλληνικά πανεπιστημιακά δεδομένα φροντιστηριακά μαδήματα ιστορικής δημογραφίας, που πρωτοεκδόδηκε το 1982), Συμβιβασμοί καί προσδοκίες. Ο! ηγετικές ομάδες τοϋ Ελληνισμού τής Τουρκοκρατίας απέναντι στο έδνικό πρόβλημα (1988 και ) και Πρώιμη νεοελληνική ιστοριογραφία, (1989, 1990 και 1993). Ακόμα κα'ι σε αύτά τα έργα, πού, ύποτίδεται, έχουν χαρακτήρα ψυχρής ή έστω κωδικοποιημένης καταγραφής των δεδομένων τής βιβλιογραφίας, διακρίνει κανε'ις τις άρετές του κα'ι ως έρευνητή κα'ι ως συγγραφέα κα'ι ως πανεπιστημιακού δασκάλου: την ικανότητά του να έπιλέγει το ύλικό έκεΐνο πού είχε ιδιαίτερο βάρος στην κατανόηση τής εποχής κα'ι των έπιμέρους όψεων της, την οξύνοιά του στην άνάλυσή του, την άφηγηματική λιτότητα, συνδυασμένη πάντοτε με τη σαφήνεια κα'ι την περιεσκεμμένη γλαφυρότητα, τη βιβλιογραφική ενημέρωση κα'ι την ιστοριογραφική πληρότητα κα'ι last but not least τήν έμφυτη, δά λεγε κανείς, άποφυγή κάδε μορφής έπίδειξης γνώσεων ή έπιτήδευσης, σαν αυτές πού σχεδόν άναπόφευκτα επιχωριάζουν στον άκαδημαϊκά χώρο. Ό Πατρινέλης, με τή λακωνικότητα ή κα'ι τή σιωπή του ακόμα, δίνει τήν εντύπωση ότι δεν ένδιαφερόταν για τήν προβολή τής όποιας συμβολής του- άφηνε στούς άλλους νά τήν εκτιμήσουν, σε όσους τουλάχιστον είχαν τις προϋποδέσεις νά το κάνουν. Με τις διαπιστώσεις αυτές κα'ι ιδιαίτερα μέ τις άναφορές μου στον νεωτερικό χαρακτήρα πολλών μελετών τοϋ Πατρινέλη δέν δα ήδελα, βέβαια, να δώσω τήν έντύπωση σέ έκείνους πού δέν τον γνώρισαν ότι άνήκε σέ κάποια σύγχρονη άναδεωρητική ιστοριογραφική «σχολή». Κάδε άλλο: δ Χρίστος Πατρινέλης, όπως άλλωστε κα'ι οί περισσότεροι έπαγγελματίες ιστορικοί τής γενιάς του, ήταν εξαιρετικά δύσπιστος, παρά τις άμερικανικές μεταπτυχιακές του σπουδές, σέ άναδεωρητικά μοντέλα έρευνας κα'ι ιστορικής άνάλυσης, είτε άγγλοσαξονικής είτε και γαλλικής προέλευσης. Άλλα δέν τά άπέρριπτε έξαρχής- τά μελετούσε κα'ι προσπαδοΰσε νά τά άξιοποιήσει. Απλώς, ήδελε προκαταβολικά νά είναι τεκμηριωμένα και πειστικά, και επίσης σαφή στή διατύπωση και γενικά στον ιστορικό τους λόγο. Ή απογοήτευσή του ήταν προφανής. Αλλά δέν τή διαλαλοΰσε- άπλώς άρνιόταν νά δυσιάσει τον παραγωγικό χρόνο, τον δικό του και τών μαδητών του, πειραματιζόμενος μέ μερικά άμφίβολης πρωτοτυπίας προϊόντα τής

9 Χρίστος Πατρινελης ( ): Στοχαστικός και Χαριεις 19 νεόκοπης ιστοριογραφίας.εκείνο, όμως, πού τού προκαλοΰσε κυριολεκτικά άπόγνωση ήταν ή άσάφεια, ή πολυπλοκότητα κα'ι ή επιτήδευση τής γλώσσας μερικών σύγχρονων ιστορικών μας δεν ήδελε με κανέναν τρόπο κα'ι για καμιάν ακαδημαϊκή σκοπιμότητα να διοχετεύσει στους φοιτητές του άκόμα καϊ άξιόλογα ιστορικά έργα πού ήταν γραμμένα σε γλώσσα δυσξύμβλητη. Άλλωστε, ό Πατρινέλης άγωνιζόταν πάντοτε παρά τον καλοπροαίρετο κα'ι άνεκτικό του χαρακτήρα να παραμείνει άπαρασάλευτα (αντικειμενικός στις άκαδημαϊκές του κρίσεις. Δεν μπορώ, βέβαια, να ξεχάσω την ψυχική δοκιμασία πού του προκάλεσαν (κα'ι μάλιστα στήν άρχή τής πανεπιστημιακής του σταδιοδρομίας) μερικές προκλήσεις του άκαδημαϊκοΰ του ήδους (π.χ. σε ύποψηφιότητες πού έβρισκε σαφώς άδύνατες)- ούτε βέβαια κα'ι τήν επιστημονική κα'ι ήδική στήριξη πού πρόσφερε σε δσους άπύ έμάς ερχόμασταν άντιμέτωποι μέ εξίσου ψυχοφδόρα συνειδησιακά διλήμματα. Σήμερα, άναπολώντας άναγκαστικά δλη αυτή τήν κοινή πορεία μισού αιώνα, έχω τήν ελπίδα δτι έντοπίζω, έστω καϊ άμυδρά, τά ϊχνη πού άφησε το πέρασμα τού Χρίστου Πατρινέλη άπύ το Πανεπιστήμιο κα'ι τά έρευνητικά κα'ι έπιστημονικά κέντρα στά όποια εργάστηκε κατά περιόδους κα'ι 9έλω νά πιστεύω δτι δλοι μας (μερικο'ι άκόμα στήν τελική άκαδημαϊκή και έπιστημονική μας συγκρότηση) κερδίσαμε άρκετά άπά τήν άδόρυβη ψυχραιμία του καϊ τήν ικανότητά του νά άποδραματοποιεΐ τά γεγονότα (βασική άρετή τού ιστορικού), άπά τήν ηρεμία του (έστω και συχνά φαινομενική), τήν άνεπιτήδευτη στοχαστικότητά του, τή σοβαρότητα κα'ι κάποιαν αύστηρότητα (πάντα διακριτική ή έπιμελώς συγκαλυμμένη), άλλά κα'ι τήν άνδρωπιά κα'ι τά πηγαίο χιούμορ του. Ιδιαίτερα για τά τελευταίο 9ά μπορούσε κανε'ις νά άναφέρει πολλά. Ήταν άναμφισβήτητα ένας άνδρωπος χαρίεις. Ωστόσο, άπά δσο δυμάμαι, ό Πατρινέλης δεν γελούσε- μόνο χαμογελούσε ή ύπομειδιοΰσε μέ νόημα. Διάνδιξε, βέβαια, πάντοτε τις καυστικές άναφορές του σέ άρνητικές καταστάσεις μέ έξυπνο κα'ι εφευρετικά χιούμορ άλλά, τελικά, οί άναφορές αύτές έπαιρναν αύτοσαρκαστικά μάλλον χαρακτήρα κα'ι έν πάση περιπτώσει δέν τραυμάτιζαν τούς άλλους. Δέν είχα τήν πρόδεση ούτε νά άναλύσω τά έργο τού Χρίστου Πατρινέλη, πού δέν χωράει βέβαια σέ μιά σύντομη νεκρολογία, ούτε, άκόμα λιγότερο, νά ψυχογραφήσω τον ίδιο και τά χαρακτήρα του (πού δέν είναι τής

10 20 I. K. Χαςιωτης άρμοδιότητάς μου). Απλά αίσδάνδηκα την άνάγκη, με την ευκαιρία αυτή, να δώσω καταρχήν για τούς νεότερους καί γενικά για δσους δεν ετυχε να γνωρίζουν το έργο τοΰ Πατρινέλη το περίγραμμα τής σταδιοδρομίας κα'ι το άδρό σκιαγράφημα ένάς άνδρώπου πού δα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ύπόδειγμα έπιστημονικοϋ κύρους κα'ι άκαδημαϊκοΰ ήδους.έχω έπίγνωση τού γεγονότος δτι ό λόγος μου ήταν όπωσδήποτε άταίριαστος με δ,τι δα ήδελε (ή μάλλον δεν δα ήδελε) να άκούσει για τον έαυτό του ό ίδιος ό λιτός κα'ι ολιγόλογος, ό σεμνός κα'ι ανεπιτήδευτος Χρίστος Πατρινέλης. Άλλα οί δλιβερές σκέψεις πού συχνά μοϋ έρχονται στο νού, δταν άναδεύονται μπροστά μου, ως «είδωλα καμόντων», μορφές άξιόλογων έπιστημόνων πού στερήδηκαν, δσο ζοΰσαν, τής κοινωνικής τουλάχιστον άναγνώρισης πού τούς έπρεπε, με έπεισαν τελικά να τού άπονείμω τά πρέποντα, δπως άλλωστε έπιτάσσει κα'ι ό ποιητής: Φυλάξατε τους ύμνους διά τούς δικαίους μόνον εις αύτούς την ειρήνην, καί τούς χρυσούς στεφάνους εις αύτούς δότε. X. Ε Πατρινέλης Δημοσιεύματα ( ) «Άρχιμ. Βασίλειος Στεφανίδης. Νεκρολογία», Επιστημονική Επετηρις Βυξαντινων Σπουδών [στο έξης; ΕΕΒΣ] 28 (1958), σ «F. Dvornik, The Idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew, Cambridge Mass. 1958», ΕΕΒΣ 28 (1958), σ (Βιβλιοκρισία). «D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Paleologus and the West, A Study in Byzantine-Latin Relations, Cambridge Mass. 1959», ΕΕΒΣ 29 (1959), σ (Βιβλιοκρισία). «J. Gill, The Council of Florence, Cambridge Mass. 1959», ΕΕΒΣ 29 (1959), σ (Βιβλιοκρισία).

11 Χρίστος Πατρινελης ( ): Στοχαστικός και Χαριεις 21 «Νό9α, άνύπαρκτα και συγχεόμενα προς άλληλα έργα του Μιχαήλ Αποστόλη», ΕΕΒΣ 30 ( ), σ «F. Dvornik, The Ecumenical Councils. The 20th Century Encyclopedia of Catholicism, τόμ. 82, Νέα Ύόρκη 1961», ΕΕΒΣ 30 ( ), σ (Βιβλιοκρισία). «Έλληνες κωδικογράφοι των χρόνων της Αναγεννήσεως»,Επετηρίς τοΰμεσαιωνικού Αρχείου [στο έξης: ΕΜΑ] 8-9 ( , Ά9ήνα 1961), σ «Μιχαήλ Αποστόλη Προσφώνημα άνέκδοτον εις τον καρδινάλιον Βησσαρίωνα», Άδηνα 65 (1961), σ «Οί μεγάλοι ρήτορες Μανουήλ ό Κορίν9ιος, Αντώνιος, Μανουήλ Γαλησιώτης καί ό χρόνος άκμής τους», ΔελτίονΊστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας [στο έξης: ΔΙΕΕ] 16 (1962), σ «Άθως, Βιβλιοθήκη-Άρχεΐα», Θρησκευτική καί Ήδική Εγκυκλοπαίδεια [στο έξης: ΘΗΕ], τόμ. 1, 1962, στ [Ανατύπωση μέ προσθήκη υποσημειώσεων: Βιβλιοδήκαι καί άρχεία των μονών τοΰ Άγιου Όρους, Αθήνα 1963], «Αρχεία Ακαδημίας Αθηνών», ΘΗΕ, τόμ. 3, 1962, στ «Άρκούδιος Πέτρος», ΘΗΕ, τόμ. 3, 1962, στ Joseph Gill, Ή Σύνοδος τής Φλωρεντίας, έλλην. μτφρ. X. Πατρινέλης, Αθήνα, Γραφεΐον Καλού Τύπου, 1962, 524 σελ. «Μάρκου Μουσούρου άνέκδοτος έπιστολή», Βιβλιόφιλος 16 ( ), σ «Διονύσιος Ίβηρίτης, μεταφραστής τής Χρονογραφίας τού Δωροθέου εις τήν ρωσικήν καί μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας», ΕΕΒΣ 32 (1963), σ Βιβλιοκριτικά σημειώματα στο Bulletin Codicologique τού περιοδικού Scriptorium 17 (1963), άριθ. 608, 745, 751, 928, 994, 998. (σέ συνεργασία μέ τον Μ. I. Μανούσακα) «Ή άλληλογραφία τού Ίωάννου Γρηγο- ροπούλου μετά τού Μ. Μουσούρου, Α. Αποστόλη, Ζ. Καλλιέργη καί άλλων λογίων τής Αναγεννήσεως χρονολογουμένη ( )», ΕΜΑ 10 (1964), σ «Εκκλησιαστικοί ειδήσεις έκ τού ήμερολογίου τού Marino Sanuto (Περί Σκιάθου, Σκύρου, Αίγίνης, Κύπρου κα'ι Κερκύρας)», ΔΙΕΕ 17 ( ), σ «Μιά άνέκδοτη Διήγηση γιά τον άγνωστο νεομάρτυρα Γεώργιο (t 1437)», Όρδό- δοξος Παρουσία 1 (1964), σ «Γεδεών Μανουήλ», ΘΗΕ, τόμ. 4, 1964, στ «Αναγραφή δημοσιευμάτων B. Α. Μυστακίδου ( )», ΕΕΒΣ 33 (1964), σ

12 22 I. K. Χαςιωτης Βιβλιοκριτικά σημειώματα στο Bulletin Codicologique του περιοδικού Scriptorium 18 (1964), άριδ. 6, 177, 357. Κωνστ. Γιαννακόπουλος,' Ελληνες λόγιοι εις την Βενετίαν. Μελέται επί τής διαδό- σεως των έλληνικών γραμμάτων άπό τον Βυζαντίου εις την Δυτικήν Εύρώπην, μτφρ. [μέ προσθήκες] X. Γ. Πατρινέλης, Άδήνα, Φέξης, 1965, 296 σελ. Βιβλιοκριτικά σημειώματα στο Bulletin Codicologique του περιοδικού Scriptorium 19 (1965), άριδ. 214, 712, 714, 761, 814, 815, 825, 866, 871, 872, 891. «Πατριαρχικά γράμματα κα\ άλλα έγγραφα και σημειώματα του ΙΣΤ'- ΙΖ' αίώνος έκ του Κώδικος του Ίέρακος (Έδν. Βιβλιοδ. Έλλ. 1474)», ΕΜΑ 12 (1962, Άδήνα 1965), σ Βιβλιοκριτικά σημειώματα στο Bulletin Codicologique του περιοδικού Scriptorium 20 (1966), άριδ. 365, 501, 649. Ό Θεόδωρος Άγαλλιανός ταυτιζόμενος προς τον Θεοφάνην Μήδειας καί οί άνέκδοτοι λόγοι του. Μία νέα Ιστορική πηγή περί τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά τους πρώτους μετά τήν Άλωσιν χρόνους, Άδήνα 1966, 176 σελ. «Χρονολογικά ζητήματα τής πατριαρχείας τοΰ'ιερεμίου Α' ( )», Μνημοσύνη 1 (1967), σ «Έπιστολαι Ελλήνων προς τον Πάπαν Γρηγόριον ΙΓ' ( ) κα'ι τον καρδινάλιον Σιρλέτον (f1585) (Εκ τοΰ Ελληνικού Βατικανού κώδικος 2124)», ΕΜΑ 17 (1967, Άδήνα 1974), σ «Ε. Α. Βρανούση, Τα άγιολογικά κείμενα τοΰ οσίου Χριστοδούλου, ίδρυτοΰ τής εν Πάτμω μονής. Φιλολογική παράδοσις και ιστορικάί μαρτυρίαι, Άδήνα 1966», 'Ελληνικά 21 (1968), σ (Βιβλιοκρισία). «Κρήτες συλλέκται χειρογράφων κατά τους χρόνους τής Αναγεννήσεως», Πεπραγμένα τοΰ Β ' Διεδνοΰς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, τόμ. 3, Άδήνα 1968, σ «Κυριάκός ό Άγκωνίτης.Ή δήδεν υπηρεσία του εις τήν αυλήν τοΰ σουλτάνου Μωάμεθ τοΰ Πορδητοΰ καί ό χρόνος τοΰ θανάτου του», ΕΕΒΣ 36 (1968), σ «Μ. I. Μανούσακας, Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα ( } Βενετία 1968», Άδηνά 70 (1968), σ (Βιβλιοκρισία). «The exact time of the first attempt of the Turks to seize the churches and convert the Christian people of Constantinople to Islam», I Congrès International des Études du Sud-Est Européen, τόμ. 3, Σόφια, BAN, 1969, σ

13 Χρίστος Πατρινελης ( ): Στοχαστικός και Χαριεις 23 «Συμβολάι εις την ιστορίαν τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Α': Πρωτοψάλται, λαμπαδάριοι και δομέστικοι της ΜεγάληςΈκκλησίας ( )», Μνημοσύνη 2 (1969), ο «A. Bon, La Morée franque. Recherches historiques, topographiques et archéologiques sur le Principauté de l Achaïe, Παρίσι 1969», Πελοποννησιακά 7 ( ), ο (Βιβλιοκρισία). «Δημοσιεύματα Μανουήλ Γεδεών: Αναλυτική αναγραφή», ΕΜΑ ( ), σ (ό τόμος 19 κυκλοφόρησε το 1974, όπως έπίσης και ή μελέτη τοϋ X. Γ Π. αύτοτελώς, Άδήνα 1974, 115 σελ., καί ό τόμος 20 το 1997, δπου και προσδήκες τοϋ X. Ε Π. Βλ. παρακάτω, «Αναλυτική άναγραφή των δημοσιευμάτων τοϋ Μ. I. Γεδεών»), «Δύο άνέκδοτα κείμενα περί τοϋ Μανουήλ Κορινδίου (Μία επιστολή τοϋ Ιουστίνου Δεκαδύο και μία ένθύμηση )», Πελοποννησιακά 8 (1971), σ (με τον William K. Medlin), Renaissance Influence and Religious Reforms in Russia. Western and Post-Byzantine Impacts on Culture and Education (16th-17th Centuries), Γενεύη, Droz, 1971, 181 σελ. «Mehmed II the Conqueror and his presumed knowledge of Greek and Latin», Viator 2/2 (1972), σ «Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Νικόλαος Σεκουνδινός ( ). Βίος καί εργον. Συμβολή εις την Ιστορίαν των Ελλήνων λογίων τής Διασποράς, Άδήνα 1970», Ελληνικά 25 (1972), σ (Βιβλιοκρισία). «Un unknown discourse of Chrysoloras addressed to Manuel II Paleologus», Greek, Roman and Byzantine Studies 13 (1972), σ Πρόσωπα καί δέματα τοϋ Νέου 'Ελληνισμού, Άδήνα 1972, 23 σελ. (άρδρα σε Εγκυκλοπαίδειες μεταξύ των έτών ). «Protopsaltae, lampadarii and domestiki of the Great Church during the Post-Byzantine period ( )», Studies in Easter Chant 3 (1973), σ (άναδεωρημένη έκδοση τοϋ άρδρου «Συμβολάί εις τήν ιστορίαν τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου...», βλ. παραπάνω). «Κρητικοί έμποροι στή Μολδαβία και τήν Πολωνία κατά τον 16ο αιώνα», Πεπραγμένα Γ' Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου (1971), τόμ. 2, Άδήνα 1974 (δημοσιεύτηκε μόνο ή περίληψη). (με τις Α. Καρακατσάνη καί Μ. Θεοχάρη), Μονή Σταυρονικήτα. 'Ιστορία, Εικόνες, Χρυσοκεντήματα, Άδήνα, Έδνική Τράπεζα τής Ελλάδος, 1974 (βλ. σ , : «'Ιστορία τής Μονής Σταυρονικήτα»).

14 24 I. K. Χαςιωτης «'Ιστορία τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά την περίοδο » και «'Ιστορία τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά την περίοδο » (διάφορα κεφάλαια στις μεγάλες ένότητες «Ή όργάνωση τοϋ Γένους υπό τούς Τούρκους και ή επιβίωσή του», και «Πνευματικός βίος και παιδεία»),'ιστορία τοϋ 'Ελληνικού Έθνους, τόμ. Γ, Άδήνα, Εκδοτική Άδηνων, 1974, ο , , , , και ο , και τόμ. ΙΑ' (Άδήνα 1975), ο «Ή κεφαλονίτικη οικογένεια Πανά καί το άρχεΐο τοϋ κλάδου Πανά-Λοϊξάτου», Κεφαλληνιακά Χρονικά 3 ( ), ο ΌΈλληνισμός κατά την πρώιμη Τουρκοκρατία ( ). Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Θεσσαλονίκη 1980,192 σελ. Το ελληνικό βιβλίο κατά την Τουρκοκρατία ( ). Περιλήψεις φροντιστηριακών μαθημάτων, Θεσσαλονίκη 1981 (δακτυλ., και νέα εκδ., Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1989,1994, 82 σελ.). ΟΙ ελληνικοί πληθυσμοί κατά την περίοδο Προβλήματα Ιστορικής δημογραφίας (Φροντιστηριακά μαδήματα), Θεσσαλονίκη «Κατανομή έλληνικών πληδυσμων σέ φύλα και σέ όμάδες ήλικιων (τέλη 16ου-άρχες 19ου αιώνα)», Ελληνικά 34 ( ), σ «Εύγένιος Βούλγαρις», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τόμ. 2, Άδήνα, Εκδοτική Άδηνων, 1984, σ «A. Argyriou, Macaire Macres et la polémiqué contre l Islam, Citta del Vaticano 1986», Ελληνικά 39 (1988), σ (Βιβλιοκρισία). Συμβιβασμοί καί προσδοκίες. ΟΙ ηγετικές ομάδες τοϋ 'Ελληνισμού τής Τουρκοκρατίας απέναντι στο εθνικά πρόβλημα, Θεσσαλονίκη (δακτυλόγρ.), 1988 (6' έκδ.: Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, , 53 σελ.). «Ειδήσεις για τήν έλληνική κοινότητα τής Προύσας», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 7 ( ), σ Πρώιμη νεοελληνική Ιστοριογραφία ( ). Περιλήψεις Μαθημάτων, Θεσσαλονίκη 1989, 102 σελ. (έπόμ. έκδ.: Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, 1990, 1993). «Ή μονή Σίμωνος Πέτρας κατά τήν Τουρκοκρατία», στον τόμο Σιμωνόπετρα 'Άγιον "Ορος, Άδήνα 1991, σ , «Π. Μ. Κιτρομηλίδης, Ή Γαλλική Επανάσταση καί ή Νοτιοανατολική Εύρώπη, Άδήνα 1990», Balkan Studies 32 (1991), σ , κα'ι στά έλληνικά Αντί 537 (29 Όκτ. 1993), σ. 63 (Βιβλιοκρισία).

15 Χρίστος Πατρινελης ): Στοχαστικός και Χαριεις 25 «Ό Ελληνισμός κατά την πρώιμη Τουρκοκρατία, Γενικές παρατηρήσεις κα'ι συσχετισμοί με την ιστορική έξέλιξη τής μεταβυζαντινής τέχνης», Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής'Εταιρείας 16 ( ), σ «Το ΆγιονΌρος», στο I. Κολιόπουλος / I. Κ. Χασιώτης (έπιμ.), Νεότερη καί σύγχρονη Μακεδονία: 'Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός, τόμ. 1, Θεσσαλονίκη 1992, σ «Τοπική ιστορία. Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης», στον τόμο Ή Δράμα καί ή περιοχή της,ιστορία καί πολιτισμός, Δράμα 1992, σ «Επιστολές τοϋ 'Ιππολύτου Βάρελη κα'ι του Μανουήλ Γλυτζούνη, Ελλήνων έκδοτων στή Βενετία», Μεσαιωνικά καί Νέα 'Ελληνικά [στο έξής: ΜΝΕ] 4 (1992), σ «Άγνωστες έκδόσεις τοϋ 16ου αιώνα», ΌΈρανιστής 19 (1993), σ «Helen Angelomatis-Tsougarakis, The Eve of the Greek Revival. British Travellers Perception of Early Nineteenth Century Greece, Λονδίνο-ΝέαΎόρκη 1990», 'Ελληνικά 43 (1993), σ (Βιβλιοκρισία). «Πρώιμη ιστορική μαρτυρία για τις Κυδωνιές (1653)», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 10 ( ), σ «Ειδήσεις για γνωστούς καί άγνωστους νεομάρτυρες», Ροδωνιά. Τιμή στον Μ. I. Μανούσακα, τόμ. 2, Ρέδυμνο 1994, σ Πρόλογος στα Πρακτικά τοϋ Επιστημονικού Συμποσίου Όψεις τοϋ Μικρασιατικού Ζητήματος. 'Ιστορική δεώρηση καί προεκτάσεις, Θεσσαλονίκη 1994, σ «Οί πρώτοι δάσκαλοι τής σχολής Κοζάνης (Άπό τον Γεώργιο Κονταρή ως τον Ευγένιο Βούλγαρη)», ΌΈρανιστής 20 (1995), σ «Πρώιμες ιστορικές μαρτυρίες για τήν Κοζάνη, τή Σιάτιστα και άλλες κοινότητες Δυτικής Μακεδονίας (1660)», ΜΝΕ 5 (1996, Μνήμη Λεάνδρου Βρανούση), σ «Ρ. Μ. Kitromilides, Enlightenment, Nationalism, Orthodoxy. Studies in the Culture and Political Thought of South-Eastern Europe, Aldershot (Variorum), 1994», 'Ελληνικά 47 (1997), σ (Βιβλιοκρισία). «Γεώργιος Κονταρής, λόγιος τοϋ ΙΖ' αιώνα, άπό τά Σέρβια», Πρακτικά A' Συνεδρίου: Ή Κοζάνη καί ή περιοχή της. '.Ιστορία - Πολιτισμός, Κοζάνη 1997, σ «Το Αγιον Όρος κατά τήν Τουρκοκρατία», στο Α. Καρακατσάνη (έπιμ.), Θησαυροί τοϋ Άγίου Όρους, Θεσσαλονίκη, Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας τής Ευρώπης, Θεσσαλονίκη 1997, σ

16 26 I. K. Χαςιωτης «Αναλυτική άναγραφή των δημοσιευμάτων του Μ. I. Γεδεών: Προσδήκες, συμπληρώσεις και διορδώσεις», ΕΜΑ 19/20 ( , Άδήνα 1997), σ (βλ. παραπάνω, «Δημοσιεύματα Μανουήλ Γεδεών: Αναλυτική άναγραφή»). «Ό Γεώργιος Καλαράς κα'ι ή Ελληνική Νομαρχία», ΌΈρανιστης 21 (1997), σ «Επικρίσεις για το κίνημα τοΰ Ρήγα κα'ι τις δραστηριότητες του Πούλιου Μάρκου Πούλιου (1798)», 'Ελληνικά 48/1 (1998), σ «Ή Εκκλησία κα'ι ό Νέος Ελληνισμός» (διάφορα κεφάλαια για την Εκκλησία, την παιδεία και τις άντιτουρκικές κινήσεις) στον τόμο Ελλάς. Ή ιστορία καί ό πολιτισμός τοΰ ελληνικού εδνους άπό τις άπαρχες μέχρι σήμερα, τόμ. 2, Άδήνα, έκδ. Πάπυρος, 1998, σ , 35-43, 43-45, «Ή διδασκαλία τής γλώσσας στα σχολεία τής Τουρκοκρατίας», στο Μ. Ζ. Κοπιδάκης (έπιμ.),'ιστορία τηςέλληνικης Γλώσσας, Άδήνα, ΕΑΙΑ, 1999, σ , 419. «Κεφαλονίτικα έπώνυμα. Ετυμολογικά καί ιστορικά σχόλια», Κεφαλληνιακά Χρονικά 8 (1999, Αφιέρωμα στον Γ Γ Άλισανδράτο), σ «Τό σχέδιο άντιτουρκικής έκστρατείας τοΰ μητροπολίτη Τιμοδέου (1572) κα'ι άλλα σχετικά κείμενα», ΜΝΕ 6 (2000), σ «Θωμά Παπαδοπούλου, Βιόλιοδήκες Αγίου Όρους. Παλαιό ελληνικά έντυπα. Πρώτη προσπάδεια συγκροτήσεως συλλογικού καταλόγου. Παράρτημα: Άβιβλιογράφητες εκδόσεις, Άδήνα 2000», Νέα'Εστία 1732 (Μάρτ. 2001), σ (Βιβλιοκρισία). «Βιβλιογραφικά σημειώματα», ΌΈρανιστης 23 (2001), σ «Οί Φαναριώτες πρ'ιν άπό τό 1821», στο Ρωμιοί στην υπηρεσία τήςύψηλής Πύλης, Άδήνα 2002, σ (κα'ι άγγλικά στο Balkan Studies 42 (2001), σ ). «Δημ. Άποστολόπουλος, Θεσμοί καί ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία, 15ος-19ος ai. (Πρώτος απολογισμός ενός έρευνητικοϋ προγράμματος), Άδήνα 2000», Ελληνικά 52 (2002), σ (Βιβλιοκρισία). «Τό κρυφό σχολειό και πάλι», ΌΈρανιστης 25 (2005), σ «Γιώργος Άλισανδράτος ( )», Ό Έρανιστής 25 (2005), σ

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ (1917-2012)

f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ (1917-2012) f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ (1917-2012) Η Αικατερίνη Χριστοφιλοποΰλου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Νοεμβρίου 1917 και έζησε στο Παλαιό Φάληρο, όπου ολοκλήρωσε τον ενδεκαετή, τότε, κΰκλο των εγκυκλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Θ.Σ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο κάτω sites περιέχουν πηγές και τεκµήρια ιστορικά

Τα πιο κάτω sites περιέχουν πηγές και τεκµήρια ιστορικά 22. «Ο Νέος Ελληνισµός στην περίοδο της Τουρκοκρατίας» 29.11.2013 Διδάσκουσα: Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Kαθηγήτρια Ιστορίας του Νέου Ελληνισµού από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης ώς την Ελληνική Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Στις 13 Αύγουστου τοϋ 2011, στο νοσοκομείο Ροϋζβελτ

Στις 13 Αύγουστου τοϋ 2011, στο νοσοκομείο Ροϋζβελτ ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΨωΜΙΑΔΗΣ (1928-2011) τοϋ Σταύρου Θ. Άνεστίδη Στις 13 Αύγουστου τοϋ 2011, στο νοσοκομείο Ροϋζβελτ της ΝέαςΎόρκης, άπεβίωσε ό καδηγητής Χαράλαμπος (Χάρης) Ψωμιάδης, ιδρυτής

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ Κυρίες και Κύριοι, Είναι μοιραίο, όταν ακολουθείς ως ομιλητής τους συγκεκριμένους σπουδαίους προλαλήσαντες να πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Τόμος 30ός. Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 30 (2012-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Τόμος 30ός. Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 30 (2012-2013) 405 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ Τόμος 30ός Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της Θεσσαλονίκη 2012-2013 ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 30 (2012-2013) 406 Δ. Νεκρολογίες ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

1.6.3 Ιατρικές και βιολογικές θεωρίες στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη Η αρχαία ελληνική ιατρική µετά τον Ιπποκράτη

1.6.3 Ιατρικές και βιολογικές θεωρίες στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη Η αρχαία ελληνική ιατρική µετά τον Ιπποκράτη 1 2 Περιεχόµενα Πρόλογος...5 Εισαγωγή: Οι Απαρχές της Ελληνικής Επιστήµης...8 Κεφάλαιο 1: Η Αρχαία Ελληνική Επιστήµη...24 1.1 Οι φυσικές θεωρίες των Προσωκρατικών φιλοσόφων...25 1.1.1 H πρώιµη ιωνική φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γεραμάνη Α. Βαβουράκη

Α. Γεραμάνη Α. Βαβουράκη Α. Γεραμάνη Α. Βαβουράκη Ελληνογερμανική Αγωγή 6 Νοεμβρίου 2016 Οι μαθητές της Ε τάξης στο πλαίσιο των διαθεματικών προγραμμάτων της τάξης τους ασχολούνται με τη βυζαντινή τέχνη σε ένα πρόγραμμα που εμπλέκει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σπύρου Ν. Πνευµατικού Καθηγητή Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΚ ΟΣΕΙΣ Γ. Α. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 2005 Σ. Ν. Πνευµατικός Η αναπαραγωγή ολικά ή µερικά ή περιληπτικά, ή η αντιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗ: http //blgs.sch.gr/anianiuris ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νιανιούρης Αντώνης (email: anianiuris@sch.gr) Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε Διηγούμαστε ή αφηγούμαστε ένα γεγονότος, πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες με την ίδια λέξη, τη διεθνή σήμερα λέξη «λόγος»,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στις έννοιες και τα εγχειρίδια της βυζαντινής φιλολογίας. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Mια πρώτη επαφή με τη Βυζαντινή Φιλολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Είτε κάνετε αίτηση για θέση εργασίας, είτε για τη συμμετοχή σας σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ή ακόμα και σε πρόγραμμα προπτυχιακών σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας 15 η Θερινή Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρέθυμνο, 19 21 Ιουλίου 2010 Αίθουσα 3 της Φιλοσοφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ :

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ : 1. ΑΓΙΑΣΟΣ Τόμοι : 10,11 2. ΑΕΡΟΠΟΣ Τεύχη : 73, 78, 83 ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ : 3. ΑΘΗΝΑ Τόμοι : 1(1889), 2(1890), 3(1891), 4(1892), 5(1893), 7(1895), 8(1896), 11(1899), 16-17(1904-05), 18-19(1906-07),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας "Το Βυζάντιο ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη Ελλάδα" ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στο Βυζαντινό Πολιτισμό Μαθητική Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΥ 12Κ5 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας 12Κ3 Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία 12Κ4 Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία (Α Εξάμηνο-Μάθημα Κορμού) 12Κ17 Ιστορία της Τέχνης: Μεσαίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Περιεχόμενα 1. Στοιχεία κειμένου 5 2. Διαμόρφωση και διάταξη σελίδας 5 2.1. Έκταση κειμένου 5 2.2. Μορφοποίηση σελίδας 5 2.3. Μορφοποίηση κειμένου 5 2.4. Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Πετυχαίνω τον στόχο μου! Βρίσκω Υποτροφία Πραγματοποιώ τις Σπουδές μου. Κατερίνα Παπακώτα Ψυχολόγος Σύμβουλος Σταδιοδρομίας ΓΔ ΑΠΘ (ΜΔΕ)

Πετυχαίνω τον στόχο μου! Βρίσκω Υποτροφία Πραγματοποιώ τις Σπουδές μου. Κατερίνα Παπακώτα Ψυχολόγος Σύμβουλος Σταδιοδρομίας ΓΔ ΑΠΘ (ΜΔΕ) Πετυχαίνω τον στόχο μου! Βρίσκω Υποτροφία Πραγματοποιώ τις Σπουδές μου Κατερίνα Παπακώτα Ψυχολόγος Σύμβουλος Σταδιοδρομίας ΓΔ ΑΠΘ (ΜΔΕ) 3 «μύθοι» για τις υποτροφίες 1. Δεν έχω καλό βαθμό πτυχίου, άρα δε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη βιογραφικού γράμματος

Σύνταξη βιογραφικού γράμματος Σύνταξη βιογραφικού γράμματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Βιογραφικό Σημείωμα έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία πάνω στην οποία βασίζεται και η Tεχνική του. Μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά, που είναι ο χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά, συμπυκνωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Βαρβούνης, 5 Καθηγητής 3. Θεωρία και Μεθοδολογία. Αντώνιος Μπαρτσιώκας, τη Φυσική Ανθρωπολογία* Γεώργιος Αγελαρίδης, ΕΕΔΙΠ.

Εμμανουήλ Βαρβούνης, 5 Καθηγητής 3. Θεωρία και Μεθοδολογία. Αντώνιος Μπαρτσιώκας, τη Φυσική Ανθρωπολογία* Γεώργιος Αγελαρίδης, ΕΕΔΙΠ. Συνοπτικός κατάλογος διδασκόμενων μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2013 2014 Α. Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) Α εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2013 2014) Α/Α Αριθμός Διδάσκων πιστωτικών μονάδων / 1. Εισαγωγή στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) Α3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..»

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..» Ημερομηνία 11/8/2016 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασόλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%cf%84%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b1- %CF%80%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής «Διδακτική της Ιστορίας» Διδάσκουσα: Μαρία Ρεπούση Ακαδημαϊκό έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή ακαδημαϊκής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες. Σταμάτης Πουλακιδάκος (βασισμένο σε σημειώσεις του Παναγιώτη Θανασά- Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ.

Συγγραφή ακαδημαϊκής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες. Σταμάτης Πουλακιδάκος (βασισμένο σε σημειώσεις του Παναγιώτη Θανασά- Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Συγγραφή ακαδημαϊκής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες Σταμάτης Πουλακιδάκος (βασισμένο σε σημειώσεις του Παναγιώτη Θανασά- Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ.) Σκοπός της ακαδημαϊκής εργασίας Σκοποί μιας πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Αυτόνομη και συλλογική διαχείριση της ορολογίας μέσα από συναφή και παράλληλα κείμενα με την υποστήριξη εργαλείου κοινωνικής επισήμανσης στο μάθημα της εξειδικευμένης μετάφρασης Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820».

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820». M ί α δ ι δ α κ τ ι κ ή π ρ ό τ α σ η μ ε α ν α ζ ή τ η σ η κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ α π ό τ ο λ ο γ ι σ μ ι κ ό 2 1 Ε Ν Π Λ Ω Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές/τριες αντλούν

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ για μαθητές ΣΤ' Δημοτικού, Γυμνασίου και Α' Λυκείου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ για μαθητές ΣΤ' Δημοτικού, Γυμνασίου και Α' Λυκείου. Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ για μαθητές ΣΤ' Δημοτικού, Γυμνασίου και Α' Λυκείου. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Η Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους 1 Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους Βασική προϋπόθεση για επιτυχηµένη διεξαγωγή και συγγραφή µιας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» (Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30)

ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» (Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» (Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Βαλκανικά σύμμεικτα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Υπεύθυνος: Μέλη: Καθ. Παρασκευή Νάσκου Περράκη Καθ. Φώτιος Σιώκης Καθ. Κυριάκος Κεντρωτής Λέκτ. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού Νοέμβριος 2011-Μάιος 2012 Υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μαραθώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο)

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο) 2014-2015 2015-2016 13Κ1: Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Α 13Κ2_12: Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων) (Α 13Κ1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

ασηκρίτης Ξενογλωσσα Σημασία: Λατινικα Ο εξ απορρήτων γραμματεύς του παλατίου Εγκυκλοπαιδικά

ασηκρίτης Ξενογλωσσα Σημασία: Λατινικα Ο εξ απορρήτων γραμματεύς του παλατίου Εγκυκλοπαιδικά ασηκρίτης Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012 6:39 πμ Σημασία: Ο εξ απορρήτων γραμματεύς του παλατίου Εγκυκλοπαιδικά Eμφανίσθηκε στο Βυζάντιο μετά το 600 μ.χ. και εξελληνίσθηκε σε «σεκρετάριος». Κατά την Οθωμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα Σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εξάμηνο. Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων. Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α.

1 ο Εξάμηνο. Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων. Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α. 1 ο Εξάμηνο 2015-2016 Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1942 Ξεκινά η λειτουργία της Θεολογικής Σχολής Οι σπουδές με βάση το νόμο 1268/1982 και 4009/2011 διαρθρώνονται σε 8 εξάμηνα (4 χρόνια) 1983 Σύμφωνα με το νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα