Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)"

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0397 (COD) 15642/16 ADD 8 SOC 812 EMPL 549 CODEC 1910 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής 15 Δεκεμβρίου 2016 κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης SWD(2016) 461 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία) Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2016) 461 final. συνημμ.: SWD(2016) 461 final 15642/16 ADD 8 DG B 1C EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, SWD(2016) 461 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία) {COM(2016) 815 final} {SWD(2016) 460 final} EL EL

3 Δελτίο συνοπτικής παρουσίασης Εκτίμηση των επιπτώσεων της πρωτοβουλίας για τη μερική αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού εφαρμογής του (ΕΚ) αριθ. 987/2009 Α. Ανάγκη ανάληψης δράσης Γιατί; Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται; Η πρόταση αφορά τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ως προς τις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας τις παροχές ανεργίας τις οικογενειακές παροχές και την πρόσβαση των οικονομικά μη ενεργών πολιτών σε ορισμένες κοινωνικές παροχές. Για τις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας, επισημάνθηκαν τρία προβλήματα: i) έλλειψη σαφήνειας για τους πολίτες και τους φορείς ii) έλλειψη σαφήνειας στο νομικό πλαίσιο iii) κίνδυνος διπλών πληρωμών ή απώλειας παροχών. Κατά συνέπεια, ο διασυνοριακός συντονισμός των παροχών μακροχρόνιας φροντίδας δεν λειτουργεί αποδοτικά. 1,8 εκατομμύρια ασφαλισμένοι ζουν σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο όπου είναι ασφαλισμένοι κατά των κινδύνων ασθενείας. Από αυτούς, χρησιμοποιούν παροχές σε είδος και χρησιμοποιούν παροχές σε χρήμα. Ο αριθμός των διασυνοριακών χρηστών των παροχών μακροχρόνιας φροντίδας θα αυξηθεί κατά 11 % το 2020 σε σύγκριση με το 2013 και κατά 28 % το Για τις παροχές ανεργίας τα προβλήματα αφορούν: i) την αποκλίνουσα εφαρμογή των κανόνων συνυπολογισμού των περιόδων από τα κράτη μέλη ii) τον χαμηλό αριθμό προσώπων που εξάγουν τις παροχές ανεργίας τους iii) τη μη συνεπή μεταχείριση των ανέργων που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος από το προγενέστερο κράτος εργασίας τους (μεθοριακούς εργαζομένους και λοιπούς διασυνοριακούς εργαζομένους) iv) τους μη ικανοποιητικούς κανόνες απόδοσης. Οι συνέπειες είναι μη αποδοτική επεξεργασία των παροχών ανεργίας, άνιση κατανομή της οικονομικής επιβάρυνσης και πιθανά εμπόδια για την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Εκτιμάται ότι το 2014 υπήρχαν περίπου άνεργοι διασυνοριακοί εργαζόμενοι εκ των οποίων ήταν μεθοριακοί εργαζόμενοι, ενώ αναφέρθηκαν περίπου υποθέσεις συνυπολογισμού περιόδων και υποθέσεις εξαγωγής. Για τις κοινωνικές παροχές, οι πρόσφατες αποφάσεις στις υποθέσεις C-140/12 Brey, C-133/13 Dano και C- 308/14 Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου διευκρίνισαν ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να περιορίσουν την ίση μεταχείριση για τις ειδικές μη ανταποδοτικού τύπου παροχές σε χρήμα και άλλες παροχές κοινωνικής ασφάλισης τις οποίες ζητούν οι οικονομικά μη ενεργοί πολίτες, στο μέτρο που κάτι τέτοιο επιτρέπεται από την οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία. Η εν λόγω νομολογία δεν αποτυπώνεται στον κανονισμό, γεγονός που οδηγεί σε έλλειψη διαφάνειας. Το 2014 υπήρχαν περίπου 3,7 εκατομμύρια οικονομικά μη ενεργοί μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ. Σχεδόν το 80 % έλκουν δικαιώματα (δικαιώματα διαμονής και/ή δικαιώματα σε παροχές) από οικονομικά ενεργά μέλη της οικογένειας και, ως εκ τούτου, δικαιούνται ισότιμη μεταχείριση με τα μέλη της οικογένειας των ημεδαπών εργαζομένων. Το υπόλοιπο 20 % επηρεάζονται από την υπάρχουσα έλλειψη σαφήνειας και διαφάνειας όσον αφορά τα δικαιώματά τους να ζητούν την καταβολή παροχών στη χώρα υποδοχής τους. Για την εξαγωγή των οικογενειακών παροχών εντοπίστηκαν τρία προβλήματα: i) αντίληψη αδικίας στη συγκριτική αγοραστική δύναμη των εξαγόμενων οικογενειακών παροχών ii) ο κίνδυνος ότι οι κανόνες μειώνουν τα κίνητρα των γονέων για εργασία και επιμερισμό των ευθυνών ανατροφής των παιδιών iii) διοικητικές δυσκολίες, ιδίως η χορήγηση ορισμένων τύπων παροχών με βάση παράγωγα δικαιώματα. Αυτό δημιουργεί προκλήσεις για τις δημόσιες αρχές και έχει δυνητικά αρνητικές συνέπειες στις οικογένειες στις οποίες ο ένας ή και οι δύο γονείς εργάζονται σε διαφορετικό κράτος μέλος από το κράτος όπου κατοικεί το τέκνο τους. Το 2013 κατά μέσο όρο το 1 % των παροχών για τέκνα εξήχθησαν για 506 χιλιάδες παιδιά που ζούσαν σε άλλο κράτος μέλος. Τι αναμένεται να επιτευχθεί με την παρούσα πρωτοβουλία; Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός, μέσω της διασφάλισης νομικής σαφήνειας, αμερόληπτης και ισότιμης κατανομής της οικονομικής επιβάρυνσης μεταξύ των φορέων των εμπλεκόμενων κρατών μελών και της διοικητικής απλούστευσης και εκτελεστότητας των κανόνων. Οι ειδικοί στόχοι για τις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας είναι οι εξής: Να δημιουργηθεί κατάλληλο σταθερό καθεστώς, 2

4 Να διασφαλιστεί ίση κατανομή της επιβάρυνσης μεταξύ των κρατών μελών, Να παρασχεθεί νομική σαφήνεια και διαφάνεια για τους πολίτες, τους φορείς και άλλους ενδιαφερομένους. Οι στόχοι για τις παροχές ανεργίας είναι οι εξής: Να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη και συνεπής εφαρμογή των κανόνων συνυπολογισμού των περιόδων και υπολογισμού των παροχών που να αντικατοπτρίζει τον βαθμό ένταξης του εργαζομένου στο κράτος μέλος, Να διασφαλιστεί ότι οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι της ΕΕ προστατεύονται όταν αναζητούν και αναλαμβάνουν εργασία σε άλλο κράτος μέλος, Να αρθεί η διάκριση μεταξύ μεθοριακών εργαζομένων και λοιπών διασυνοριακών εργαζομένων όσον αφορά το κράτος στο οποίο μπορούν να ζητήσουν τις παροχές, προωθώντας παράλληλα την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, Να διασφαλιστεί ότι η οικονομική επιβάρυνση για τις παροχές ανεργίας κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών κατ αναλογία προς το ύψος των εισφορών ή του εισπραχθέντος φόρου και χωρίς μηχανισμό απόδοσης, Να προβλεφθεί συστηματικός και εύκολος στη διαχείριση μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από ανέργους που κατοικούν σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο που καταβάλλει τις παροχές. Οι στόχοι για τις κοινωνικές παροχές είναι οι εξής: Να διασφαλιστεί νομική σαφήνεια και διαφάνεια σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων, των ατόμων που αναζητούν εργασία και των οικονομικά μη ενεργών μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ, περιλαμβανομένου του βαθμού στον οποίο οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών επιτρέπεται να περιορίζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές. Οι στόχοι για τις οικογενειακές παροχές είναι οι εξής: Να διασφαλιστεί σαφής και διαφανής σύνδεση μεταξύ του κράτους μέλους που χορηγεί τις οικογενειακές παροχές και των δικαιούχων, Να μειωθούν στο ελάχιστο τα εμπόδια ή τα αντικίνητρα για την αδιάλειπτη συμμετοχή των γονέων στην αγορά εργασίας, Να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των οικογενειακών παροχών γίνεται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της δράσης σε επίπεδο ΕΕ; Ο αποτελεσματικός και αποδοτικός συντονισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας των κρατών μελών και τις κοινωνικές αλλαγές. Η δράση σε επίπεδο ΕΕ θα διασφαλίσει την ομοιόμορφη ερμηνεία και προστασία των δικαιωμάτων των μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ και των μελών της οικογένειάς τους, κάτι που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί από τα κράτη μέλη μεμονωμένα. Β. Λύσεις Ποιες νομοθετικές και μη νομοθετικές επιλογές πολιτικής έχουν εξεταστεί; Υπάρχει προτιμώμενη επιλογή ή όχι; Γιατί; Για τις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας, εξετάστηκαν δύο νομοθετικές επιλογές πολιτικής (με 2 επιμέρους επιλογές): 1. Το αρμόδιο κράτος μέλος χορηγεί παροχές μακροχρόνιας φροντίδας σε χρήμα και αποδίδει το κόστος των παροχών σε είδος που χορηγούνται από το κράτος μέλος κατοικίας (σύμφωνα με τις ισχύουσες αρχές για τις παροχές ασθένειας, με διευκρινίσεις), 2. Το κράτος μέλος κατοικίας χορηγεί όλες τις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας με απόδοση από το αρμόδιο κράτος μέλος 2α) χωρίς συμπλήρωμα από το αρμόδιο κράτος μέλος 2β) με συμπλήρωμα. Τρεις επιλογές απορρίφθηκαν: 1) η θέσπιση διάταξης διασφάλισης, 2) ο ορισμός του κράτους κατοικίας ως υπεύθυνου για τη χορήγηση όλων των παροχών μακροχρόνιας φροντίδας χωρίς απόδοση και 3) ο ορισμός του αρμόδιου κράτους μέλους ως υπεύθυνου για τη χορήγηση όλων των παροχών μακροχρόνιας φροντίδας (εξαγωγή). Η επιλογή 1 είναι η προτιμώμενη επιλογή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερή εφαρμογή των κανόνων. Για τις παροχές ανεργίας: Εξετάστηκαν τρεις νομοθετικές επιλογές πολιτικής για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων συνυπολογισμού των περιόδων και υπολογισμού των παροχών για τις παροχές ανεργίας: 1. Συνυπολογισμός περιόδων έπειτα από μία μόνο ημέρα απασχόλησης, 2. Συνυπολογισμός περιόδων έπειτα από περίοδο α) ενός ή β) τριών μηνών απασχόλησης, 3

5 3. Χρήση αποδοχών αναφοράς που ελήφθησαν στο κράτος μέλος της προηγούμενης απασχόλησης για τον υπολογισμό των παροχών ανεργίας έπειτα από είτε α) έναν είτε β) τρεις μήνες απασχόλησης στο αρμόδιο κράτος μέλος, 4. Οριζόντια επιλογή για την αναγνώριση των περιόδων ασφάλισης για τον συνυπολογισμό των περιόδων. Η προτιμώμενη επιλογή 2β θα συνδυάζεται με την υποχρέωση του κράτους μέλους της προηγούμενης απασχόλησης να προβλέπει παροχές ανεργίας όταν η προϋπόθεση αυτή δεν πληρούται, καθώς και με την οριζόντια επιλογή. Αυτό θα διασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο ένταξης στο κράτος μέλος υποδοχής πριν να θεμελιωθεί το δικαίωμα για τη χορήγηση παροχών ανεργίας και μια συνεκτική προσέγγιση από τα κράτη μέλη. Περαιτέρω, οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι θα προστατεύονται όταν δεν συμπληρώνουν αυτήν την περίοδο στο κράτος μέλος της τελευταίας δραστηριότητας. Εξετάστηκαν δύο νομοθετικές επιλογές πολιτικής για την επέκταση της ελάχιστης περιόδου για την εξαγωγή παροχών ανεργίας: 1. Επέκταση της ελάχιστης περιόδου για εξαγωγή παροχών ανεργίας από τρεις σε έξι μήνες με τη διακριτική ευχέρεια εξαγωγής της παροχής για το σύνολο της περιόδου δικαιώματος, 2. Επέκταση της περιόδου εξαγωγής των παροχών ανεργίας στο σύνολο της περιόδου δικαιώματος. Προτιμάται η επιλογή 1 σε συνδυασμό με έναν ενισχυμένο μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ των οικείων υπηρεσιών απασχόλησης για την υποστήριξη της διασυνοριακής αναζήτησης εργασίας. Εξετάστηκαν τρεις νομοθετικές επιλογές πολιτικής για τις παροχές ανεργίας για τους μεθοριακούς και λοιπούς διασυνοριακούς εργαζομένους: 1. Παροχή επιλογής για τους μεθοριακούς εργαζομένους όσον αφορά το πού μπορούν να ζητήσουν παροχές ανεργίας κατά τον ίδιο τρόπο όπως και για τους λοιπούς διασυνοριακούς εργαζομένους, 2. Ορισμός του κράτους της τελευταίας δραστηριότητας ως υπεύθυνου για την καταβολή παροχών ανεργίας με τις επιμέρους επιλογές α) της απαίτησης από τους μεθοριακούς εργαζομένους να εγγράφονται στην υπηρεσία απασχόλησης του υπεύθυνου κράτους ή β) της παροχής της επιλογής μεταξύ της εγγραφής στην υπηρεσία απασχόλησης του αρμόδιου κράτους ή του κράτους κατοικίας τους, 3. Ορισμός του κράτους της τελευταίας δραστηριότητας ως υπεύθυνου για την καταβολή των παροχών ανεργίας όταν ο μεθοριακός εργαζόμενος εργάστηκε εκεί επί τουλάχιστον 12 μήνες και απόδοση κατά τα λοιπά της ευθύνης στο κράτος μέλος κατοικίας με τις επιμέρους επιλογές α) της απαίτησης από τους μεθοριακούς εργαζομένους να εγγράφονται στην υπηρεσία απασχόλησης του υπεύθυνου κράτους ή β) της παροχής της επιλογής μεταξύ της εγγραφής στην υπηρεσία απασχόλησης του αρμόδιου κράτους ή του κράτους κατοικίας. Η προτιμώμενη επιλογή 3α επιτυγχάνει τον βέλτιστο συμβιβασμό όσον αφορά τον ισότιμο και οικονομικά αποδοτικό επιμερισμό της επιβάρυνσης από διοικητική άποψη. Για τις κοινωνικές παροχές, οι επιλογές που εξετάστηκαν 1 είναι νομοθετικές (τροποποίηση του κανονισμού): 1. α) Δυνατότητα παρέκκλισης από την αρχή της ίσης μεταχείρισης στο άρθρο 4 σχετικά με την κοινωνική πρόνοια μόνον, β) Δυνατότητα παρέκκλισης από την αρχή της ίσης μεταχείρισης στο άρθρο 4 σχετικά με ευρύτερο φάσμα χρηματοδοτούμενων από φόρους παροχών, γ) Δυνατότητα ακριβούς παρέκκλισης από την αρχή της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά ειδικές μη ανταποδοτικού τύπου παροχές σε χρήμα, στο άρθρο Αφαίρεση των ειδικών μη ανταποδοτικού τύπου παροχών σε χρήμα που παρέχουν εισόδημα διαβίωσης από τον κανονισμό 883/2004, 3. Εξετάστηκε επίσης μη νομοθετική λύση (διασάφηση των κανόνων μέσω ανακοίνωσης). Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εξασφάλισης νομικής σαφήνειας και διαφάνειας κατά τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, η προτιμώμενη επιλογή είναι ένας συνδυασμός των επιλογών 1α και 1β. 1 Η απόφαση του ΔΕΕ 308/14 Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου επηρέασε την εκτίμηση των επιπτώσεων των εναλλακτικών επιλογών. Μετά την έκδοση της απόφασης, τα κράτη μέλη δύνανται να εξαρτούν την πρόσβαση των οικονομικά μη ενεργών πολιτών τόσο στην κοινωνική πρόνοια όσο και στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης από την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία. Η κατάσταση είναι διαφορετική για άτομο που αναζητά εργασία, του οποίου το δικαίωμα διαμονής απορρέει ευθέως από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου πριν από την απόφαση αυτή, οι συντάκτες δεν έχουν αναθεωρήσει ουσιαστικά τις επιλογές ή την ανάλυση του αντικτύπου τους, γεγονός που δεν αντανακλά αυτή τη διαφοροποιημένη μεταχείριση των οικονομικά μη ενεργών πολιτών και των ατόμων που αναζητούν εργασία. 4

6 Για τις οικογενειακές παροχές, ως εναλλακτική λύση σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, εξετάστηκαν δύο νομοθετικές επιλογές σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ των δαπανών και του επιπέδου των οικογενειακών παροχών που λαμβάνονται: 1. Τιμαριθμική αναπροσαρμογή των εξαγόμενων οικογενειακών παροχών στο κράτος κατοικίας του παιδιού α) προσαρμογή προς τα πάνω και προς τα κάτω ή β) μόνο προς τα κάτω, 2. Το κράτος κατοικίας έχει την κύρια αρμοδιότητα για την καταβολή των οικογενειακών παροχών. Η επιλογή της κατάργησης της υποχρέωσης εξαγωγής των οικογενειακών παροχών εξετάστηκε, αλλά απορρίφθηκε για νομικούς λόγους. Επιπλέον, εξετάστηκε μια οριζόντια νομοθετική επιλογή για τον συντονισμό των επιδομάτων ανατροφής τέκνων. Η επιλογή αυτή έχει τρεις παραλλαγές: α) ατομικά δικαιώματα για επιδόματα ανατροφής τέκνων που συνδέονται με τις αποδοχές με υποχρεωτική για το δευτερεύον αρμόδιο κράτος μέλος την παρέκκλιση από τους κανόνες κατά της συρροής παροχών (δηλ. καταβολή του επιδόματος εξ ολοκλήρου), β) η ίδια προσέγγιση με το α), αλλά για το σύνολο των επιδομάτων ανατροφής τέκνων (συνδεόμενων με τις αποδοχές και κατ αποκοπή) και γ) η ίδια προσέγγιση με το β), αλλά με προαιρετική παρέκκλιση από τους κανόνες κατά της συρροής παροχών (δηλ. το δευτερεύον αρμόδιο κράτος μπορεί είτε να καταβάλει πλήρως το επίδομα είτε να καταβάλει «συμπλήρωμα» μόνον εάν οι παροχές είναι υψηλότερες από εκείνες του κράτους με την πρωταρχική αρμοδιότητα). Η προτιμώμενη επιλογή είναι να διατηρηθεί η υπάρχουσα κατάσταση σε συνδυασμό με την οριζόντια επιλογή γ. Ο συνδυασμός αυτός εξασφαλίζει ότι την κύρια ευθύνη για τις οικογενειακές παροχές διατηρεί το κράτος μέλος της οικονομικής δραστηριότητας όπου ο γονέας καταβάλλει φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατ αυτό τον τρόπο, προστατεύονται τα μέλη της οικογένειας και διασφαλίζονται τα συμφέροντα του παιδιού. Με τη θέσπιση της οριζόντιας επιλογής γ, δύναται επίσης να προωθηθεί η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής κατά τη διάρκεια των περιόδων ανατροφής τέκνου, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα ατομικά δικαιώματα και υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη που προωθούν ενεργά την πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, χωρίς να επιβάλλεται η υποχρέωση αυτή. Ποιος υποστηρίζει κάθε επιλογή; Για τις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας, το βασικό σενάριο (υφιστάμενη κατάσταση) υποστηρίχθηκε από οκτώ κράτη μέλη 2 δύο κράτη μέλη διαφώνησαν με αυτήν την επιλογή. Επίσης, ΜΚΟ και πολίτες υπογράμμισαν τον προβληματισμό τους όσον αφορά την αύξηση της κοινωνικής προστασίας για τους ευπαθείς πολίτες. Η επιλογή 1 κέρδισε σημαντικότερη στήριξη από τα κράτη μέλη (16 ψήφοι υπέρ καμία κατά). Κανένα κράτος μέλος δεν υποστήριξε την επιλογή 2. Για τις παροχές ανεργίας, οι αντιδράσεις των κρατών μελών, των εμπειρογνωμόνων, των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ και άλλων ενδιαφερομένων ήταν ανάμεικτες και, με εξαίρεση την οριζόντια επιλογή, δεν υπήρχε σαφής πλειοψηφία υπέρ οποιασδήποτε επιλογής. Η πλειονότητα των ατόμων που απάντησαν στη δημόσια διαβούλευση τάχθηκαν υπέρ της επέκτασης της περιόδου εξαγωγής των παροχών ανεργίας και του δικαιώματος επιλογής για τους μεθοριακούς εργαζομένους. Για τις κοινωνικές παροχές, 11 κράτη μέλη υποστήριξαν την τροποποίηση του άρθρου 4 του κανονισμού 883/2004 για τη χορήγηση παρεκκλίσεων για κοινωνική πρόνοια. Δύο κράτη μέλη υποστήριξαν την αφαίρεση των ειδικών μη ανταποδοτικού τύπου παροχών σε χρήμα από τον κανονισμό. Τέσσερα κράτη μέλη πρόκριναν την παροχή διοικητικής καθοδήγησης. Οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων ήταν ανάμεικτες ορισμένοι τάχθηκαν υπέρ ισχυρότερων διασφαλίσεων για την προστασία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης από το υπέρμετρο βάρος, ενώ άλλοι τόνισαν τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στους ευπαθείς πολίτες. Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα συνιστούν κωδικοποίηση της νομολογίας, δεν αποτέλεσαν μέρος της δημόσιας διαβούλευσης. Για τις οικογενειακές παροχές, το βασικό σενάριο υποστηρίχθηκε από 17 εκ των 28 κρατών μελών ΜΚΟ και κοινωνικοί εταίροι που εκπροσωπούν εργαζομένους τάχθηκαν επίσης υπέρ, όπως και η πλειονότητα όσων απάντησαν στη δημόσια διαβούλευση. Η επιλογή 1α και 1β είχε χαμηλή υποστήριξη από τα κράτη μέλη [τέσσερα κράτη μέλη τάχθηκαν υπέρ της επιλογής α) και κανένα υπέρ της επιλογής β)]. Η επιλογή 2 έλαβε υποστήριξη ως πρώτη ή δεύτερη επιλογή από 10 κράτη μέλη, ενώ οι απόψεις των ΜΚΟ, των κοινωνικών εταίρων και της δημόσιας διαβούλευσης ήταν ανάμεικτες. Οι οριζόντιες επιλογές καταρτίστηκαν ως άμεση ανταπόκριση στις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από 4 κράτη μέλη, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους κοινωνικούς εταίρους, τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ισότητα Ευκαιριών Γυναικών και 2 Απόψεις των κρατών μελών που εκφράστηκαν στο πλαίσιο της Διοικητικής Επιτροπής για τον Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης. 5

7 Ανδρών και άλλους ενδιαφερομένους για την ανάγκη για πιο ευέλικτες πρακτικές εργασίας προς υποστήριξη των γονέων. Δεδομένου ότι καταρτίστηκαν σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας διαβούλευσης, πραγματοποιήθηκε μόνο άτυπη διαβούλευση. Γ. Επιπτώσεις της προτιμώμενης επιλογής Ποια είναι τα οφέλη της προτιμώμενης επιλογής (εάν υπάρχει, ειδάλλως των κυριότερων επιλογών); Παροχές μακροχρόνιας φροντίδας Η επιλογή 1 δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, διαφάνεια και σταθερότητα του συστήματος. Χωριστό κεφάλαιο κατηγοριοποίησης των κανόνων για τις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας θα προβλέπει σαφή διάκριση από τις διατάξεις σχετικά με τις παροχές ασθενείας και την κοινωνική πρόνοια. Οι πολίτες και οι φορείς θα επωφεληθούν από αυτή τη διασάφηση. Το κόστος εφαρμογής θα είναι χαμηλό, καθώς δεν αλλάζει ριζικά το ισχύον σύστημα. Με τη διευκόλυνση της σύγκρισης των παροχών, η επιλογή αυτή θα μπορούσε να μειώσει τις διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των φορέων και να εξοικονομήσει χρόνο και χρήματα που δαπανώνται ανά περίπτωση. Συνάδει επίσης με τον στόχο της αύξησης της προστασίας των ατόμων που έχουν ανάγκη από μακροχρόνια φροντίδα. Παροχές ανεργίας Οι προτιμώμενες επιλογές εξασφαλίζουν ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ των αρμόδιων φορέων και του αιτούντος. Η πρόταση για τους μεθοριακούς εργαζομένους και η επέκταση της περιόδου εξαγωγής είναι πιθανόν να διευκολύνουν την επανένταξη στην αγορά εργασίας και, ως εκ τούτου, να έχουν θετικό αντίκτυπο στους μετακινούμενους εργαζομένους συνολικός θετικός αντίκτυπος αναμένεται από την κατάργηση της διαδικασίας απόδοσης. Η επέκταση της περιόδου εξαγωγής θα αυξήσει τις πιθανότητες για ένταξη στην αγορά εργασίας, αλλά δεν θα έχει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο, καθώς η περίοδος εξαγωγής δεν υπερβαίνει ποτέ το υποκείμενο δικαίωμα. Κοινωνικές παροχές Η προτιμώμενη επιλογή θα αποσαφηνίσει τα δικαιώματα των μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ και θα διευκολύνει τους πολίτες να κάνουν συνειδητές επιλογές. Μπορεί να μειώσει το ρυθμιστικό κόστος (κόστος επίλυσης διαφορών και κόστος νομικών συμβουλών) και να προσδώσει ευρύτερη προβολή στις υφιστάμενες διασφαλίσεις για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας του κράτους μέλους υποδοχής, διατηρώντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα των πολιτών κατά την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας. Οικογενειακές παροχές Ο αντίκτυπος του βασικού σεναρίου είναι ουδέτερος. Η οριζόντια επιλογή γ μπορεί να εξαλείψει τα αντικίνητρα για τον επιμερισμό των ευθυνών ανατροφής τέκνων από τους εργαζόμενους γονείς. Η πρόβλεψη ότι παροχές μπορούν να χορηγηθούν μόνο βάσει ατομικών δικαιωμάτων θα επιτύχει σαφή και διαφανή σύνδεση μεταξύ του κράτους μέλους που εκδίδει την παροχή και του δικαιούχου. Επίσης, θα απλουστεύσει τις διαδικασίες, μειώνοντας έτσι το κανονιστικό κόστος για τις δημόσιες αρχές και τις καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αιτημάτων. Η πρωτοβουλία δεν προβλέπεται να έχει αντίκτυπο στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ποιο είναι το κόστος της προτιμώμενης επιλογής (εάν υπάρχει, ειδάλλως των κυριότερων επιλογών); Παροχές μακροχρόνιας φροντίδας Το κόστος εφαρμογής αναμένεται να είναι χαμηλό και, μακροπρόθεσμα, θα εξοικονομήσει χρόνο και χρήματα που δαπανώνται ανά περίπτωση από τα κράτη μέλη. Παροχές ανεργίας Η προτιμώμενη επιλογή για τον συνυπολογισμό των περιόδων και τον υπολογισμό των παροχών είναι απίθανο να έχει ουσιαστική συνολική επίπτωση στις δαπάνες. Με βάση τους ισχύοντες κανόνες, μπορεί να αναμένεται μικρή συνολική εξοικονόμηση (29 εκατ. ευρώ για τα 23 κράτη μέλη που υπέβαλαν εκθέσεις). Η επέκταση της ελάχιστης περιόδου εξαγωγής των παροχών ανεργίας από 3 σε 6 μήνες δεν θα έχει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο, δεδομένου ότι η περίοδος εξαγωγής δεν υπερβαίνει ποτέ την περίοδο του υποκείμενου δικαιώματος σε παροχές ανεργίας. Η προτιμώμενη επιλογή για τις παροχές ανεργίας για τους μεθοριακούς εργαζομένους μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρά αύξηση των συνολικών πληρωμών (442 εκατ. ευρώ αντί του ποσού των 416 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το βασικό σενάριο). 6

8 Κοινωνικές παροχές Ως κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομολογίας, δεν αναμένεται σημαντικό κόστος. Οικογενειακές παροχές Ο αντίκτυπος του βασικού σεναρίου είναι ουδέτερος. Η οριζόντια επιλογή γ μπορεί να σημαίνει ότι ορισμένοι γονείς χάνουν το υφιστάμενο δικαίωμα βάσει παράγωγων δικαιωμάτων, ωστόσο, δεδομένων των χαμηλών επιπέδων συμμόρφωσης των κρατών μελών με την απαίτηση χορήγησης παράγωγων δικαιωμάτων σε σχέση με τα επιδόματα ανατροφής τέκνων, οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι περιορισμένες. Η οριζόντια επιλογή μπορεί επίσης να συνεπάγεται αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο, καθώς τα δευτερεύοντα αρμόδια κράτη μέλη μπορεί να πληρώνουν παραπάνω σε παροχές. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα έχουν την επιλογή ως προς το αν θα εφαρμόζουν τους κανόνες κατά της συρροής παροχών, κατά συνέπεια ο ενδεχόμενος οικονομικός αντίκτυπος θα είναι προαιρετικός. Ο προαιρετικός χαρακτήρας της παρέκκλισης μπορεί να μειώσει τον ευεργετικό αντίκτυπο αυτής της αλλαγής για τους εργαζόμενους γονείς. Η πρωτοβουλία δεν προβλέπεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Πώς θα επηρεαστούν οι μεγάλες, οι μικρομεσαίες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις; Δεν αναμένεται άμεσος αντίκτυπος για τις μεγάλες, τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς και στις εθνικές διοικητικές αρχές; Παροχές μακροχρόνιας φροντίδας: Α/Α Παροχές ανεργίας: Α/Α Κοινωνικές παροχές: Α/Α Οικογενειακές παροχές: Η οριζόντια επιλογή γ μπορεί να αυξήσει τις δαπάνες του δευτερεύοντος αρμόδιου κράτους μέλους κατά μέσο όρο κατά 60 %, ωστόσο, τα κράτη μέλη θα έχουν την επιλογή ως προς το αν θα εφαρμόζουν τους κανόνες κατά της συρροής παροχών. Θα υπάρξουν άλλες σημαντικές επιπτώσεις; Παροχές μακροχρόνιας φροντίδας Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στον ομαλότερο συντονισμό των παροχών μακροχρόνιας φροντίδας και, ως εκ τούτου, στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή. Θα εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες με ανάγκες φροντίδας δεν είναι σε μειονεκτική θέση κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ. Κοινωνικές παροχές: Η επιλογή παρέχει μεγαλύτερη προβολή στις υφιστάμενες διασφαλίσεις στο δίκαιο της ΕΕ για την αποτροπή της χρήσης του συστήματος πρόνοιας του κράτους μέλους υποδοχής από οικονομικά μη ενεργούς πολίτες της Ένωσης για τη χρηματοδότηση των μέσων διαβίωσής τους. Παροχές ανεργίας Η επέκταση της περιόδου εξαγωγής θα επιτρέπει στα άτομα που αναζητούν εργασία να κάνουν καλύτερη χρήση της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Οικογενειακές παροχές Οι οριζόντιες επιλογές προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε σχέση με τα δικαιώματα της οικογένειας (άρθρο 33 παράγραφος 2) για τον συνδυασμό της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής. Δ. Παρακολούθηση Πότε θα επανεξεταστεί η πολιτική; Η πρόοδος υλοποίησης της αναθεώρησης θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του αναθεωρημένου νομικού πλαισίου. 7

6269/17 ΣΙΚ/ριτ 1 DG B 1C

6269/17 ΣΙΚ/ριτ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0397 (COD) 6269/17 SOC 91 EMPL 61 CODEC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 195 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 195 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0123 (COD) 9668/17 ADD 1 TRANS 212 CODEC 923 IA 100 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 214 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 214 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 MI 378 ENT 113 TECOM 103 DIGIT 119 COMPET 293 IND 100 CODEC 728 IA 73 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 395 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 395 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0375 (COD) 15090/16 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 342 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 342 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0228 (COD) 12244/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 STATIS 16 COMPET 172 CODEC 354 IA 41 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0114 (COD) 9672/17 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 263 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 263 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0158 (COD) 11272/17 ADD 3 UD 183 ENFOCUSTOM 175 EF 167 ECOFIN 649 JAI 694 COSI 166 COTER 74 REX 658 DROIPEN

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 429 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 429 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0389 (COD) 15485/16 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 65 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 65 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0084 (COD) 7396/16 ADD 4 ENT 56 MI 176 AGRILEG 32 ENV 185 CHIMIE 16 IND 58 CODEC 347 IA 11 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 267 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 267 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0238 (COD) 11636/16 ADD 2 PECHE 293 CODEC 1142 IA 62 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 244 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 244 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0143 (COD) 10654/17 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 169 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 169 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0151 (COD) 9479/16 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 63 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 63 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0043 (COD) 6575/17 ADD 2 PECHE 68 CODEC 248 IA 32 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 247 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 247 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0136 (COD) 10363/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0361 (COD) 14779/16 ADD 2 EF 355 ECOFIN 1100 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0003 (COD) 5358/17 ADD 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0382 (COD) 15120/16 ADD 9 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: ENER 417 CLIMA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 8.3.2016 SWD(2016) 53 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 419 final - PART 1/2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 419 final - PART 1/2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0382 (COD) 15120/16 ADD 8 REV 1 (de,da,el,pt,fi,sv,cs,lv,lt,mt,pl) ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 118 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 118 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2017 SWD(2017) 203 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4393 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4393 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11009/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FISC 158 EF 156 ECOFIN 625 SURE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 165 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 165 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 3 CONSOM 126 MI 393 COMPET 333 TECOM 102 JUSTCIV 149 DIGIT 57 IND 114 CODEC 763 IA 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 389 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 389 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0183 (NLE) 10365/16 ACP 92 FIN 377 PTOM 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - SEC(2008) 2863.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - SEC(2008) 2863. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0222 (COD) 15906/08 ADD 2 ENER 390 ENV 847 CONSOM 188 CODEC 1585 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12415/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 492 AGRIFIN 92 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0191 (NLE) 11726/17 AGRI 436 UNECE 9 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0156 (NLE) 11275/17 NT 4 AGRI 404 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 538 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 538 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13560/15 FISC 143 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13535/17 UD 238 CID 5 TRANS 425 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0167 (NLE) 10142/16 JUSTCIV 170 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0047 (NLE) 7098/17 AELE 28 EEE 7 N 9 ISL 4 FL 6 MI 198 ENV 236 ENT 58 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 596 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 596 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 6120/15 SPG 7 WTO 45 DELACT 16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 SWD(2016) 344 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10731/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 478 ENT 157 COMPET 360 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 331 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 331 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0325 (COD) 13296/16 ADD 1 RECH 288 MED 52 AGRI 556 MIGR 184 CODEC 1478 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 134 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 134 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7791/17 ADD 1 TELECOM 76 COMPET 226 MI 288 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0226 (COD) 11703/16 STATIS 58 TRANS 323 CODEC 1163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11713/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 56 FC 64 REGIO 82 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

6187/15 ADD 1 ΠΜ/σα EL

6187/15 ADD 1 ΠΜ/σα EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0174 (COD) 6187/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: CODIF 19 CODEC 183 ECO 16

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0379 (COD) 15135/16 ADD 8 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 SWD(2016) 406 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0038 (NLE) 6602/17 ECO 9 ENT 42 MI 152 UNECE 3 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14453/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11058/17 PECHE 282 DELACT 125 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0359 (COD) 14875/16 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5993 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5993 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12043/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 465 AGRIFIN 87 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

8867/17 ΘΚ/νικ 1 DG E - 1C

8867/17 ΘΚ/νικ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0304 (COD) 8867/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: EDUC 168 SOC 311 EMPL 234 MI 380 ECOFIN 332 DIGIT 120 JEUN

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 276 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 276 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0115 (CNS) 10175/17 ADD 1 FISC 136 TRANS 263 IA 104 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10688/17 PECHE 271 DELACT 110 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2016) 174 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0241 (NLE) 12750/17 PECHE 368 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

5865/17 ΜΜ/μκ/ΠΧΚ 1 DGG 3 A

5865/17 ΜΜ/μκ/ΠΧΚ 1 DGG 3 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0014 (COD) 5865/17 ENT 29 MI 87 CODEC 140 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11771/17 EF 179 ECOFIN 689 DELACT 145 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 384 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 384 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0181 (NLE) 10133/16 AGRI 325 AGRIFIN 66 AGRIORG 49 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 268 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 268 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) 9874/17 ECOFIN 487 UEM 184 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10731/17 EF 139 ECOFIN 585 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 667 final - Παραρτήματα 1 έως 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 667 final - Παραρτήματα 1 έως 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0309 (COD) 14907/14 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: CODIF 60 CODEC 2143 ANTIDUMPING

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 6853/14 MI 207 ENT 62 COMPET 132 DELACT 39 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10769/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ FSTR 39 FC 40 REGIO 53 SOC 444 EMPL 289 FIN 510 AGRISTR 54 PECHE 246 CADREFIN 33 DELACT 90 Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) 5063/15 ADD 1 STATIS 24 COMPET 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0083 (NLE) 8457/17 COEST 85 ELARG 28 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 283 final ANNEX.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 283 final ANNEX. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 CONSOM 126 MI 393 COMPET 333 TECOM 102 JUSTCIV 149 DIGIT 57 IND 114 CODEC 763 IA 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5014/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 2 AGRIORG 1 AGRIFIN 1 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5963 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5963 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11932/17 ADD 1 TRANS 347 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.4.2012 SWD(2012) 82 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15556/15 EF 238 ECOFIN 1008 DELACT 180 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 42 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 42 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0021 (NLE) 5772/16 ENV 42 COMER 8 MI 56 ONU 9 SAN 39 IND 24 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

14708/16 ΜΑΠ/ακι/ΕΚΜ 1 DGD 1B

14708/16 ΜΑΠ/ακι/ΕΚΜ 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157 REX

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11705/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 585 ENT 179 COMPET 572 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 101 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 101 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6799/17 FIN 148 SOC 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης.

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 15477/15 ADD 3 DCL 1 COLAC 123 WTO 292 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 1 του εγγράφου: 15477/15 ADD 3 Με ημερομηνία: 22 Δεκεμβρίου 2015 νέος χαρακτηρισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5892/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 57 ENT 30 MI 92 DELACT 20

Διαβάστε περισσότερα