ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 1

2 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και αφορά σε θέµατα διαχείρισης φάσµατος και έγχυσης ισχύος στο ενσύρµατο δίκτυο πρόσβασης. Με την παρούσα δηµόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δηµοσιοποιεί προτεινόµενο σχέδιο Κανονισµού προκειµένου να λάβει απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς. Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα σχόλιά τους κάνοντας σαφή αναφορά στα άρθρα ή τις παραγράφους που αναφέρονται. Η διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης είναι από 13 Ιανουαρίου 2017 µέχρι 13 Φεβρουαρίου Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή όχι αργότερα από τις 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:00 µµ. Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δηµοσιευτούν αυτούσιες και επωνύµως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εµπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτηµα, προκειµένου να µη δηµοσιευθούν. Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: «ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό ιαχείρισης Φάσµατος και Έγχυσης Ισχύος στο ίκτυο Πρόσβασης» Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΕΤΤ, Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αττική ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : Κατά τη διάρκεια της ηµόσιας ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στη διεύθυνση: Το παρόν κείµενο δε δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της ρύθµισης που θα ακολουθήσει. 2

3 ΙΙ. Προτεινόµενο Σχέδιο Απόφασης ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισµός ιαχείρισης Φάσµατος και Έγχυσης Ισχύος στο ίκτυο Πρόσβασης» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: α. τις διατάξεις του νόµου 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/ ) και ιδίως το άρθρο 3 παρ.1 στοιχεία β), γ) και δ) υπο-στοιχεία δα) και δβ), παρ.2 στοιχεία α), β), γ) και δ) αυτού, το άρθρο 12 στοιχεία α), ι), ιβ), κστ), µβ) και µγ) αυτού, τα άρθρα 16, 17, 51 παρ. 1 στοιχείο α) και παρ.3 αυτού, β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και µε τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 337 της , σ. 37, γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για ίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), ιδίως δε τα άρθρα 6 και 7, δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε την πρόσβαση σε ίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), ιδίως δε το άρθρο 12 αυτής, ε. τη Σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε τις κοινοποιήσεις, τις προθεσµίες και τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως εκάστοτε ισχύει, στ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 375/10/ «Κανονισµός 3

4 ιαδικασίας ηµόσιας ιαβούλευσης» (ΦΕΚ 314/Β/ ), ζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 531/065/ «Ορισµός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισµός επιχειρήσεων µε σηµαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ιδίως την ενότητα ΙΙΙ Κανονιστικές Υποχρεώσεις παρ. 3.7 και Παράρτηµα 3 αυτής, η. την Απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 636/37/ «Κανονισµός ιαχείρισης Φάσµατος και Έγχυσης Ισχύος στο ίκτυο Πρόσβασης» (ΦΕΚ 729/Β/ ), θ. την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό, Αποφασίζει: Άρθρο 1 Αντικείµενο Πεδίο Εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού ιαχείρισης Φάσµατος και Έγχυσης Ισχύος στο ίκτυο Πρόσβασης (εφεξής «Κανονισµός») ορίζουν σύνολο κανόνων που διέπουν τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας διατάξεων ενεργού εξοπλισµού τεχνολογίας xdsl στα διάφορα σηµεία του δικτύου πρόσβασης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αµοιβαίες παρεµβολές λόγω εισαγωγής σηµάτων τεχνολογίας xdsl. 2. Οι κανόνες που ορίζονται στον Κανονισµό εφαρµόζονται από το σύνολο των παρόχων δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης τεχνολογίας xdsl µε χρήση του δικτύου πρόσβασης. Για τις ανάγκες του παρόντος, ως χρήση του δικτύου πρόσβασης νοείται η εγκατάσταση διατάξεων πρόσβασης τεχνολογίας xdsl και η παροχή σχετικών υπηρεσιών µέσω του δικτύου πρόσβασης. 3. Στόχος του Κανονισµού είναι η ελαχιστοποίηση των φασµατικών παρεµβολών µε σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας ευρυζωνικών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες. Επιπρόσθετα, µέσω της θέσπισης κοινών κανόνων λειτουργίας για τα συστήµατα τεχνολογίας xdsl, ο Κανονισµός συνεισφέρει στη διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων των παρόχων στο δίκτυο πρόσβασης. Άρθρο 2 Ορισµοί 1. Για την εφαρµογή του Κανονισµού οι τεχνικοί όροι που αναφέρονται έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω: 4

5 Ανερχόµενη Ζεύξη: Η ζεύξη µε κατεύθυνση µετάδοσης των σηµάτων προς το γενικό κατανεµητή του αστικού κέντρου του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής «ΟΤΕ») ή τον υπαίθριο κατανεµητή / ενδιάµεσο κατανεµητή κυρίου δικτύου ή το σηµείο τερµατισµού του ΣΤ ( ηµόσιου Σταθερού Τηλεφωνικού ικτύου) του ΟΤΕ. Απερχόµενο ίκτυο: Το τµήµα του δικτύου πρόσβασης από τον υπαίθριο κατανεµητή µέχρι το σηµείο τερµατισµού του ΣΤ του ΟΤΕ στις εγκαταστάσεις του συνδροµητή. ίκτυο Πρόσβασης: Περιλαµβάνει το τµήµα του ΣΤ του ΟΤΕ από το γενικό κατανεµητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ µέχρι το σηµείο τερµατισµού αυτού στις εγκαταστάσεις του συνδροµητή καθώς και την εσωτερική καλωδίωση του κτιρίου µέχρι το σηµείο σύνδεσης του τερµατικού εξοπλισµού του συνδροµητή. Για τις ανάγκες του Κανονισµού, ως δίκτυο πρόσβασης νοείται µόνο αυτό που χρησιµοποιεί ως φυσικό µέσο µετάδοσης συνεστραµµένα ζεύγη µεταλλικών (χάλκινων) καλωδίων. Ενδιάµεσος Κατανεµητής Κυρίου ικτύου: Κατανεµητής ο οποίος παρεµβάλλεται στο κύριο δίκτυο σε σηµείο µεταξύ του γενικού κατανεµητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ και ενός ή περισσότερων υπαίθριων κατανεµητών. Αποτελείται από καµπίνα κατάλληλων διαστάσεων που εγκαθίσταται επί σταθερής βάσης και περιλαµβάνει τον αναγκαίο ενεργό και παθητικό εξοπλισµό για την παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης ή/και δηµόσιας τηλεφωνικής υπηρεσίας σε συνδροµητές. Ηλεκτρική Απόσταση: Ως ηλεκτρική απόσταση µεταξύ δύο σηµείων Α και Β του δικτύου πρόσβασης ορίζεται η εξασθένηση σήµατος που εγχέεται στο σηµείο Α και µετρείται στο σηµείο Β στη συχνότητα 1.1 MHz. Κατερχόµενη Ζεύξη: Η ζεύξη µε κατεύθυνση µετάδοσης των σηµάτων προς τον τερµατικό εξοπλισµό του συνδροµητή. Κύριο ίκτυο: Το τµήµα του δικτύου πρόσβασης από το γενικό κατανεµητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ µέχρι τον υπαίθριο κατανεµητή. Μηχανισµός Ελέγχου της Εγχεόµενης Ισχύος στην Ανερχόµενη Ζεύξη (Upstream Power Back-Off - UPBO): τεχνική διαδικασία περιορισµού της έγχυσης ισχύος στην ανερχόµενη ζεύξη για την τεχνολογία VDSL2, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο σχετικό πρότυπο. 5

6 Μηχανισµός Ελέγχου της Εγχεόµενης Ισχύος στην Κατερχόµενη Ζεύξη (Downstream Power Back-Off - DPBO): τεχνική διαδικασία περιορισµού της έγχυσης ισχύος στην κατερχόµενη ζεύξη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο πρότυπο G Προσαρµοσµένη Ηλεκτρική Απόσταση: Μέγεθος που αφορά τα σηµεία εισαγωγής σηµάτων τοπικού υποβρόχου και σχετίζεται µε την ηλεκτρική απόσταση µεταξύ του αστικού κέντρου του ΟΤΕ και των σηµείων αυτών. Σηµείο Εισαγωγής Σηµάτων Κατερχόµενης Ζεύξης εντός Κτηρίου: Το σηµείο τερµατισµού του ΣΤ του ΟΤΕ στις εγκαταστάσεις του συνδροµητή (ή άλλο σηµείο της εσωτερικής µεταλλικής (χάλκινης) καλωδίωσης του κτιρίου µεταξύ του σηµείου τερµατισµού του ΣΤ του ΟΤΕ και του σηµείου σύνδεσης του τερµατικού εξοπλισµού του συνδροµητή) µε κατεύθυνση µετάδοσης των σηµάτων προς τον τερµατικό εξοπλισµό του συνδροµητή (κατερχόµενη ζεύξη). Σηµείο Εισαγωγής Σηµάτων Τοπικού Υποβρόχου: Ο υπαίθριος κατανεµητής ή ο ενδιάµεσος κατανεµητής κυρίου δικτύου µε κατεύθυνση µετάδοσης των σηµάτων προς τον τερµατικό εξοπλισµό του συνδροµητή (κατερχόµενη ζεύξη). Τεχνολογία xdsl: Για τις ανάγκες του παρόντος, υπό τον όρο αυτό, περιλαµβάνονται το σύνολο των τεχνολογιών ψηφιακής µετάδοσης δεδοµένων, πάνω από µεταλλικά (χάλκινα) ζεύγη καλωδίων του δικτύου πρόσβασης. Ενδεικτικά, υπό τον όρο αυτό περιλαµβάνονται οι τεχνολογίες ADSL, ADSL2, 2+, VDSL2 και G.fast. Τοπικός Βρόχος: Το φυσικό κύκλωµα συνεστραµµένου ζεύγους µεταλλικών καλωδίων που συνδέει το σηµείο τερµατισµού του ΣΤ του ΟΤΕ στις εγκαταστάσεις του συνδροµητή µε το γενικό κατανεµητή του ΟΤΕ. Τοπικός Υποβρόχος: Το τµήµα του τοπικού βρόχου που συνδέει το σηµείο τερµατισµού του ΣΤ του ΟΤΕ στις εγκαταστάσεις του συνδροµητή µε τον υπαίθριο κατανεµητή / ενδιάµεσο κατανεµητή κυρίου δικτύου. Υπαίθριος Κατανεµητής: Αποτελεί τη διεπαφή µεταξύ των καλωδίων του κύριου και του απερχόµενου δικτύου. Αποτελείται από υπαίθρια καµπίνα κατάλληλων διαστάσεων, η οποία τοποθετείται επί σταθερής βάσης και εξοπλίζεται µε στοιχεία τερµατισµού και διασύνδεσης καλωδίων για τον τερµατισµό του κυρίου και του 6

7 απερχόµενου δικτύου και, υπό προϋποθέσεις, µε ενεργό εξοπλισµό παροχής υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης. 2. Όροι ή φράσεις οι οποίες δεν ορίζονται στο παρόν άρθρο και χρησιµοποιούνται στον Κανονισµό έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται στο Ν.4070/2012 καθώς και στην εκάστοτε ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο. Στην περίπτωση όπου κάποιος από τους ορισµούς που χρησιµοποιούνται στον Κανονισµό δεν αναφέρεται στο Ν.4070/2012 ή στην προαναφερθείσα Προσφορά Αναφοράς, ο αντίστοιχος όρος ή φράση ερµηνεύεται σύµφωνα µε τον ορισµό ο οποίος περιλαµβάνεται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 3 Προδιαγραφές Σηµάτων Τεχνολογίας xdsl 1. Τα σήµατα τεχνολογίας xdsl που επιτρέπεται να εισάγονται στα διάφορα σηµεία του δικτύου πρόσβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του Κανονισµού, οφείλουν να συµµορφώνονται µε ένα από τα κατωτέρω πρότυπα, ανάλογα µε τον τύπο της τεχνολογίας xdsl: Πρότυπα Τεχνολογίας SDSL/ HDSL/SHDSL/SHDSL.bis ETSI TS v1.5.1 Access transmission system on metallic access cables; Symmetrical single pair high bitrate Digital Subscriber Line (SDSL) [ITU-T G (2005) modified] ( ) ETSI TS v1.5.3 Transmission and Multiplexing (TM); High bit rate Digital Subscriber Line (HDSL) transmission systems on metallic local lines; HDSL core specification and applications for combined ISDN-BA and 2048 Kbit/s transmission ( ) ITU G Single-pair high-speed digital subscriber line (SHDSL) transceivers ( ) Πρότυπα Τεχνολογίας ISDN ETSI TS v1.3.2, Transmission and Multiplexing (TM); Integrated Services Digital Network (ISDN) basic rate access. Digital transmission system on metallic local lines ( ) ETSI EN V Integrated Services Digital Network (ISDN); Primary rate User Network Interface (UNI); Part 1: Layer 1 specification ( ) 7

8 Πρότυπα Τεχνολογίας ADSL ETSI TS v Access transmission systems on metallic access cables; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) - European specific requirements; (ITU-T G modified) ( ) ITU G Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) transceivers. ( ) Πρότυπα Τεχνολογίας ADSL2 ETSI TS v Access transmission systems on metallic access cables; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL2) - European specific requirements; (ITU-T G modified) ( ) ITU G Asymmetric Digital Subscriber Line transceivers-2 (ADSL2) ( ) ITU G Splitterless Asymmetric Digital Subscriber Line transceivers-2 (splitterless ADSL2) ( ) Πρότυπα Τεχνολογίας ADSL2+ ETSI TS v Access transmission systems on metallic access cables; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL2plus) - European specific requirements; (ITU-T G modified) ( ) ITU G Asymmetric Digital Subscriber Line transceivers Extended bandwidth ADSL2 (ADSL2+) ( ) Πρότυπα Τεχνολογίας VDSL2 ETSI TS v Access transmission systems on metallic access cables; Very High Speed Digital Subscriber Line System (VDSL2) - (ITU-T G modified) ( ) ITU G Very high speed Digital Subscriber Line 2 ( ) - G Self-FEXT cancellation (vectoring) for use with VDSL2 transceivers ( ) Πρότυπα Τεχνολογίας G.fast ITU G.9700 Fast access to subscriber terminals (G.fast) Power spectral density specification (04/2014) ITU G.9701 Fast access to subscriber terminals (G.fast) Physical layer specification (12/2014) 8

9 Λοιπά Πρότυπα ITU-T G Physical layer management for digital subscriber line (DSL) transceivers ( ) ITU-T G Handshake procedures for digital subscriber line (DSL) transceivers ( ) 2. Ο κατάλογος των προτύπων της ανωτέρω παραγράφου 1 είναι εξαντλητικός. Σε περίπτωση αναθεώρησης των προτύπων από τους αρµόδιους Οργανισµούς, για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισµού λαµβάνεται υπόψη η εκάστοτε ισχύουσα αναθεώρηση. 3. Σε κάθε περίπτωση, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας στο δίκτυο πρόσβασης προϋποθέτει αναθεώρηση του Κανονισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος. Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η εισαγωγή τεχνολογίας xdsl σε σηµεία του δικτύου πρόσβασης, προκειµένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια δοκιµών από ενδιαφερόµενο πάροχο δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος οφείλει να ενηµερώσει την ΕΕΤΤ περιγράφοντας αναλυτικά τις δοκιµές που προτίθεται να διενεργήσει εστιάζοντας σε θέµατα αναγκαιότητας των δοκιµών αυτών. Η ενηµέρωση αυτή οφείλει κατ ελάχιστο να περιλαµβάνει: Τα συγκεκριµένα σηµεία εισαγωγής σηµάτων τεχνολογίας xdsl που θα χρησιµοποιήσει Αναλυτική περιγραφή των τεχνολογιών xdsl που προτίθεται να εισάγει µε σαφή αναφορά σε µάσκες περιορισµού φάσµατος και συνολικής ισχύος Τεχνικές που προτίθεται να υλοποιήσει προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι παρεµβολές σε ενεργούς Τοπικούς Βρόχους / υποβρόχους Χρονικό διάστηµα διενέργειας δοκιµών Πριν την εκκίνηση των δοκιµών ο πάροχος οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τους υπόλοιπους παρόχους δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης µε χρήση του δικτύου πρόσβασης, ώστε οι τελευταίοι να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν έγκαιρα δυσλειτουργίες, που πιθανά θα προκύψουν σε υφιστάµενες υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, οι δοκιµές οφείλουν να διακοπούν και να επανεξεταστεί η δυνατότητα εκτέλεσης αυτών, εάν δηµιουργούν σηµαντικά αρνητικές επιδράσεις σε υφιστάµενες υπηρεσίες. Μετά το πέρας της δοκιµαστικής λειτουργίας, σταµατάει η εισαγωγή σηµάτων τεχνολογίας xdsl που χρησιµοποιήθηκε σε αυτές ενώ κάθε εµπορική χρήση των τεχνολογιών αυτών προϋποθέτει λεπτοµερή εξέταση και πιθανά τροποποίηση του παρόντος κανονισµού. Ο πάροχος που διενέργησε δοκιµές, σύµφωνα µε την διαδικασία της παρούσας παραγράφου, οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως την ΕΕΤΤ 9

10 αναφορικά µε το πέρας της περιόδου δοκιµαστικής λειτουργίας, παρέχοντας αναλυτική έκθεση αναφορικά µε τα αποτελέσµατα αυτής. Άρθρο 4 Σηµεία Εισαγωγής Σηµάτων Τεχνολογίας xdsl στο ίκτυο Πρόσβασης 1. Ως σηµεία εισαγωγής σηµάτων τεχνολογίας xdsl στο δίκτυο πρόσβασης ορίζονται: α. Ο γενικός κατανεµητής του αστικού κέντρου του ΟΤΕ µε κατεύθυνση µετάδοσης των σηµάτων προς τον τερµατικό εξοπλισµό του συνδροµητή (κατερχόµενη ζεύξη). β. Ο ενδιάµεσος κατανεµητής κυρίου δικτύου µε κατεύθυνση µετάδοσης των σηµάτων προς τον τερµατικό εξοπλισµό του συνδροµητή (κατερχόµενη ζεύξη) ή/και το γενικό κατανεµητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ (ανερχόµενη ζεύξη) γ. Ο υπαίθριος κατανεµητής µε κατεύθυνση µετάδοσης των σηµάτων προς τον τερµατικό εξοπλισµό του συνδροµητή (κατερχόµενη ζεύξη) ή/και το γενικό κατανεµητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ (ανερχόµενη ζεύξη). δ. Το σηµείο εισαγωγής σηµάτων κατερχόµενης ζεύξης εντός κτηρίου. ε. Το σηµείο σύνδεσης του τερµατικού εξοπλισµού του συνδροµητή (συµπεριλαµβανοµένης της εσωτερικής µεταλλικής (χάλκινης) καλωδίωσης του κτιρίου µέχρι το σηµείο τερµατισµού του ΣΤ του ΟΤΕ) µε κατεύθυνση µετάδοσης των σηµάτων προς το γενικό κατανεµητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ ή τον υπαίθριο κατανεµητή / ενδιάµεσο κατανεµητή κύριου δικτύου ή το σηµείο τερµατισµού του ΣΤ του ΟΤΕ (ανερχόµενη ζεύξη). 2. Η εισαγωγή σηµάτων τεχνολογίας xdsl στο δίκτυο πρόσβασης σε άλλα σηµεία εκτός των οριζόµενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται. Οι πάροχοι δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να περιορίζουν την εγκατάσταση ενεργού εξοπλισµού τεχνολογίας xdsl στα σηµεία αυτά. 3. Στον τοπικό υποβρόχο, η εισαγωγή σηµάτων τεχνολογίας VDSL2 επιτρέπεται σε ένα µόνο σηµείο, κατά προτίµηση πλησιέστερα στις εγκαταστάσεις του συνδροµητή. 4. Τα σήµατα τεχνολογίας VDSL2 που εισάγονται στο δίκτυο πρόσβασης οφείλουν να ακολουθούν το σχήµα κατανοµής φάσµατος για υπηρεσίες ασύµµετρου ρυθµού µετάδοσης έως τη συχνότητα 12MHz (σχήµα 998), MHz (σχήµα 998ADE17) ή MHz (σχήµα 998ADE35), αντίστοιχα προς το σηµείο εισαγωγής, όπως ορίζεται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου. 5. Στο γενικό κατανεµητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ επιτρέπεται, υπό τους περιορισµούς του άρθρου 5, η εισαγωγή σηµάτων των κατωτέρω τεχνολογιών xdsl: 10

11 α. HDSL β. SDSL γ. SHDSL / SHDSL.bis δ. ADSL / ADSL2 / ADSL2+ Annex A ε. ADSL / ADSL2 / ADSL2+ Annex B στ. ADSL2+ Annex M ζ. ADSL2+ Annex L η. VDSL2 µε προφίλ, σχήµα κατανοµής φάσµατος και φασµατική πυκνότητα ισχύος ως ορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Προφίλ Σχήµα Κατανοµής Φάσµατος Φασµατική Πυκνότητα Ισχύος 8b M2x-A (B8-4) 998-M2x-Β (B8-6) 12a M2x-A (B8-4) 998-M2x-Β (B8-6) 17a 998ADE17 998ADE17-M2x-A (Β8-11) 998ADE17-M2x-B (Β8-12) 6. Στον ενδιάµεσο κατανεµητή κυρίου δικτύου επιτρέπεται, υπό τους περιορισµούς του άρθρου 5, µόνο η εισαγωγή σηµάτων των κατωτέρω τεχνολογιών xdsl: Ανερχόµενη ζεύξη: SHDSL / SHDSL.bis Κατερχόµενη ζεύξη: α. ADSL2+ Annex A β. ADSL2+ Annex Β γ. VDSL2 µε προφίλ, σχήµα κατανοµής φάσµατος και φασµατική πυκνότητα ισχύος όπως ορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Προφίλ Σχήµα Κατανοµής Φάσµατος Φασµατική Πυκνότητα Ισχύος 12a M2x-A (B8-4) 998-M2x-B (B8-6) 17a 998ADE17 998ADE17-M2x-A (Β8-11) 998ADE17-M2x-B (Β8-12) 11

12 7. Στον υπαίθριο κατανεµητή επιτρέπεται, υπό τους περιορισµούς του άρθρου 5, µόνο η εισαγωγή σηµάτων των κατωτέρω τεχνολογιών xdsl: Ανερχόµενη ζεύξη: SHDSL / SHDSL.bis Κατερχόµενη ζεύξη: α. ADSL2+ Annex A β. ADSL2+ Annex Β γ. VDSL2 µε προφίλ, σχήµα κατανοµής φάσµατος και φασµατική πυκνότητα ισχύος όπως ορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Προφίλ Σχήµα Κατανοµής Φάσµατος Φασµατική Πυκνότητα Ισχύος 12a M2x-A (B8-4) 998-M2x-B (B8-6) 17a 998ADE17 998ADE17-M2x-A (Β8-11) 998ADE17-M2x-B (Β8-12) 35b 998ADE35 998ADE35-M2x-A (B8-20) 998ADE35-M2x-B (B8-21) δ. G.fast µε προφίλ 106a Ειδικότερα για την χρήση G.fast από υπαίθριο κατανεµητή, αυτή επιτρέπεται µόνο εφόσον στο ίδιο σηµείο έγχυσης δεν έχει εγκατασταθεί και VDSL2 µε προφίλ 35b. Στην περίπτωση αυτή η φασµατική λειτουργία του G.fast περιορίζεται στη φασµατική πυκνότητα ισχύος λειτουργίας του πρωτοκόλλου για συχνότητες άνω των 19MHz µε χρήση µηχανισµού αποκοπής (masking). Στο ίδιο αυτό σηµείο έγχυσης απαγορεύεται η υλοποίηση VDSL2 µε προφίλ 35b. 8. Στο σηµείο εισαγωγής σηµάτων κατερχόµενης ζεύξης εντός κτηρίου επιτρέπεται, υπό τους περιορισµούς του άρθρου 5, µόνο η εισαγωγή σηµάτων τεχνολογίας G.fast µε προφίλ 106a. Στην περίπτωση αυτή η φασµατική λειτουργία του G.fast περιορίζεται στη φασµατική πυκνότητα ισχύος λειτουργίας του πρωτοκόλλου για συχνότητες άνω των 30MHz µε χρήση µηχανισµού αποκοπής (masking). 12

13 9. Στο σηµείο σύνδεσης του τερµατικού εξοπλισµού του συνδροµητή επιτρέπεται, υπό τους περιορισµούς του άρθρου 5, µόνο η εισαγωγή σηµάτων των τεχνολογιών xdsl που αναφέρονται στις παραγράφους 5, 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου, ανάλογα µε το σηµείο εισαγωγής σηµάτων xdsl που χρησιµοποιεί ο πάροχος δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 10. Οι πάροχοι οφείλουν να ενηµερώνουν και να ενθαρρύνουν τους συνδροµητές τους να συνδέουν τον τερµατικό εξοπλισµό, ιδιαίτερα στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών µε χρήση τεχνολογίας VDSL2 και G.fast, στο πλησιέστερο σηµείο τερµατισµού της εσωτερικής καλωδίωσης του κτιρίου στο σηµείο τερµατισµού του ΣΤ του ΟΤΕ αποµονώνοντας, εφόσον είναι εφικτό, κάθε επιπρόσθετη παράλληλη καλωδιακή ζεύξη. 11. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση νέων σηµείων εισαγωγής σηµάτων στο δίκτυο πρόσβασης ή άλλων τεχνολογιών xdsl που είναι επιτρεπτό να εγκαθίστανται στα σηµεία αυτά, προϋποθέτει αναθεώρηση του Κανονισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος. Άρθρο 5 Γενικοί Κανόνες Λειτουργίας Εξοπλισµού xdsl 1. Αν δεν επιβάλλεται διαφορετικά στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισµού, ο εξοπλισµός πρέπει να τηρεί τα φασµατικά όρια ισχύος, όπως αυτά ορίζονται στα σχετικά διεθνή πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος. 2. εν επιτρέπεται η εισαγωγή σηµάτων τεχνολογιών ADSL/2/2+ που υιοθετούν φασµατική επικάλυψη της ανερχόµενης και της κατερχόµενης ζεύξης. 3. Σε περίπτωση που κάποιος πάροχος δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει εγκαταστήσει εξοπλισµό τεχνολογίας xdsl παλαιότερης γενιάς, ο οποίος, λόγω φασµατικών παρεµβολών, αποδεδειγµένα επιδρά αρνητικά στις υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης τεχνολογίας xdsl που παρέχονται σε συνδροµητές, υποχρεούται να τον αποµακρύνει αµέσως και να τον αντικαταστήσει µε εξοπλισµό που δεν δηµιουργεί προβλήµατα. 4. Οι τεχνολογίες ISDN, SDSL, HDSL, SHDSL/SHDSL.bis, ADSL/2/2+ Annex B, L και M και VDSL2 µε φασµατική πυκνότητα ισχύος 998- M2x-Β ή 998ADE17-M2x-B, δύνανται καταρχήν να εγκατασταθούν στο γενικό κατανεµητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ, εκτός αν αποδεδειγµένα επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία των ADSL2+ Annex A ή/και VDSL2 µε φασµατική πυκνότητα ισχύος 998-M2x-Α ή 998ADE17-M2x-Α. 5. Η τεχνολογία SHDSL/SHDSL.bis καταρχήν επιτρέπεται να εγκατασταθεί σε υπαίθριο κατανεµητή / ενδιάµεσο κατανεµητή κυρίου 13

14 δικτύου, εκτός αν αποδεδειγµένα επιδρά αρνητικά στη λειτουργία των ADSL2+ Annex A ή/και VDSL2. 6. Ως αρνητική επίδραση κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 3 και των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου ορίζεται η χειροτέρευση της ποιότητας της παρεχόµενης υπηρεσίας λόγω σηµαντικής µείωσης του ρυθµού µετάδοσης ή αύξησης της συχνότητας αποσυγχρονισµών της ζεύξης. 7. Οι πάροχοι δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενθαρρύνονται όπως περιορίσουν την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε συνδροµητές ISDN µε χρήση των τεχνολογιών xdsl, λόγω της φασµατικής επικάλυψης της ανερχόµενης ζεύξης των τεχνολογιών αυτών µε την κατερχόµενη ζεύξη των τεχνολογιών xdsl που χρησιµοποιούνται για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε συνδροµητές POTS. Επίσης ενθαρρύνονται να ενηµερώνουν τους αντίστοιχους συνδροµητές τους για τα προβλήµατα που προκαλούνται στην οµαλή λειτουργία του δικτύου πρόσβασης και να παρέχουν σε αυτούς εναλλακτικές υπηρεσίες. 8. Στο πλαίσιο του τεχνικά εφικτού, πρέπει να αποφεύγεται η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών µε χρήση διαφορετικών τεχνολογιών xdsl, οι οποίες, λόγω προδιαγραφών χρήσης φάσµατος, είναι δυνατό να εµφανίσουν παραδιαφωνία σε συνδροµητές που εξυπηρετούνται από συνεστραµµένα ζεύγη της ίδιας αστεροτετράδας. Ενδεικτικά, πρέπει να αποφεύγεται η παροχή SDSL και ADSL µε χρήση ζευγών της ίδιας αστεροτετράδας ενώ, αντίθετα, επιτρέπεται η παροχή HDSL και SDSL. 9. Το µέγιστο µήκος του καλωδίου που συνδέει εξοπλισµό τεχνολογίας xdsl µε το σηµείο σύνδεσης τοπικού υποβρόχου, συνιστάται να µην υπερβαίνει τα 100 µέτρα, ενώ ειδικά στην περίπτωση χρήσης τεχνολογίας G.fast συνίσταται να µην υπερβαίνει τα τριάντα (30) µέτρα. 10. Στην περίπτωση που κάποιος πάροχος δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θελήσει να εγκαταστήσει εξοπλισµό τεχνολογίας G.fast σε κτήριο που παρέχεται ήδη υπηρεσία G.fast, από τρίτο πάροχο, σε επίπεδο υπερκείµενου υπαίθριου κατανεµητή, οφείλει να ενηµερώσει τον πάροχο αυτόν τριάντα (30) ηµέρες πριν την ενεργοποίηση του εξοπλισµού του. 11. Σε κάθε περίπτωση η χρήση τεχνολογίας G.fast για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε συγκεκριµένο κτήριο επιτρέπεται από ένα σηµείο έγχυσης κάθε φορά κατά προτίµηση στο σηµείο εισαγωγής σηµάτων κατερχόµενης ζεύξης εντός κτηρίου. Για το λόγο αυτό, ο πάροχος ο οποίος παρέχει ήδη υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο συγκεκριµένο κτήριο µε χρήση τεχνολογίας G.fast και σηµείο έγχυσης τον υπαίθριο κατανεµητή, οφείλει εντός τριάντα (30) ηµερών από την ενηµέρωση που θα λάβει από τον τρίτο πάροχο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 10 του παρόντος, να σταµατήσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Από την παραπάνω διαδικασία διακοπής υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης µε χρήση τεχνολογίας G.fast από υπαίθρια καµπίνα λόγω προτίµησης της εισαγωγής τεχνολογίας G.fast 14

15 στο σηµείο εισαγωγής σηµάτων κατερχόµενης ζεύξης εντός κτηρίου εξαιρούνται τα κτήρια µε ακτινική απόσταση µικρότερη των 30 µέτρων από τον υπερκείµενο υπαίθριο κατανεµητή. 12. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής τεχνολογίας G.fast σε σηµείο εισαγωγής σηµάτων κατερχόµενης ζεύξης εντός κτηρίου, η παροχή σχετικών υπηρεσιών γίνεται από έναν και µόνο πάροχο, αυτόν που εγκαθιστά και θέτει σε λειτουργία πρώτος εξοπλισµό G.fast εντός του κτηρίου. Άρθρο 6 Κανόνες Έγχυσης Ισχύος Κατερχόµενης Ζεύξης για Εξοπλισµό xdsl που συνδέεται στο ίκτυο Πρόσβασης 1. Η φασµατική πυκνότητα ισχύος εγχεόµενου σήµατος τεχνολογίας xdsl στο γενικό κατανεµητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ οφείλει να συµµορφώνεται µε τη φασµατική πυκνότητα ισχύος της τεχνολογίας xdsl που χρησιµοποιείται και ορίζεται στα σχετικά διεθνή πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 3. Ενεργός εξοπλισµός παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών µε χρήση της τεχνολογίας xdsl, που εγκαθίσταται στο γενικό κατανεµητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ, δεν απαιτείται να εφαρµόζει µηχανισµό ελέγχου της εγχεόµενης ισχύος στην κατερχόµενη ζεύξη. 2. Ενεργός εξοπλισµός παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών µε χρήση της τεχνολογίας xdsl, ο οποίος εγκαθίσταται σε σηµείο εισαγωγής σηµάτων τοπικού υποβρόχου, ή σε σηµείο εισαγωγής σηµάτων κατερχόµενης ζεύξης εντός κτηρίου, οφείλει να εφαρµόζει µηχανισµό ελέγχου της εγχεόµενης ισχύος στην κατερχόµενη ζεύξη, σύµφωνα µε το πρότυπο ITU-T G Ο τερµατικός εξοπλισµός του συνδροµητή πρέπει να είναι συµβατός µε τον προαναφερθέντα µηχανισµό. 3. Οι παράµετροι του µηχανισµού ελέγχου της εγχεόµενης ισχύος στην κατερχόµενη ζεύξη του προτύπου ITU-T G του εξοπλισµού, ο οποίος εγκαθίσταται σε σηµείο εισαγωγής σηµάτων τοπικού υποβρόχου ή σε σηµείο εισαγωγής σηµάτων κατερχόµενης ζεύξης εντός κτηρίου, είναι οι εξής: α. Φασµατική πυκνότητα ισχύος εγχεόµενου σήµατος από το αστικό κέντρο του ΟΤΕ (DPBOEPSD): Ορίζεται ως η φασµατική πυκνότητα ισχύος 998-M2x-A (B8-4) της τεχνολογίας VDSL2. β. Το άνω όριο της φασµατικής πυκνότητας ισχύος εγχεόµενου σήµατος σε σηµείο εισαγωγής σηµάτων τοπικού υποβρόχου ή σε σηµείο εισαγωγής σηµάτων κατερχόµενης ζεύξης εντός κτηρίου, (DPBOPSDMASKds) τίθεται σύµφωνα µε το φασµατικό όριο ισχύος της τεχνολογίας xdsl που χρησιµοποιείται και ορίζεται στα σχετικά διεθνή πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 3. γ. Προσαρµοσµένη ηλεκτρική απόσταση (DPBOESEL): Για τον καθορισµό της παραµέτρου αυτής, µετρείται η ηλεκτρική 15

16 απόσταση µεταξύ του οικείου αστικού κέντρου του ΟΤΕ και του σηµείου εισαγωγής σηµάτων τοπικού υποβρόχου ή του σηµείο εισαγωγής σηµάτων κατερχόµενης ζεύξης εντός κτηρίου, σύµφωνα µε τη διαδικασία των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 8 του παρόντος. Η τιµή της προσαρµοσµένης ηλεκτρικής απόστασης επιλέγεται βάσει του κατωτέρω πίνακα. Ηλεκτρική απόσταση (σε db) Προσαρµοσµένη ηλεκτρική απόσταση (σε db) Από 0 έως 5 5 Από 6 έως Από 11 έως Από 16 έως Από 21 έως Από 31 έως Από 41 έως Από 51 έως Από 61 έως Από 71 έως Από 81 έως Μεγαλύτερη από δ. Παράµετροι µοντέλου χάλκινου καλωδίου δικτύου (DPBOESCMA, DPBOESCMB και DPBOESCMC): Οι τιµές των παραµέτρων αυτών δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: Παράµετρος µοντέλου Τιµή καλωδίου DPBOESCMA DPBOESCMB DPBOESCMC ε. Ελάχιστη ωφέλιµη ισχύς σήµατος (DPBOMUS): Η παράµετρος αυτή τίθεται στην τιµή -96dBm/Hz. στ. Ελάχιστη συχνότητα εφαρµογής του µηχανισµού ελέγχου της εγχεόµενης ισχύος στην κατερχόµενη ζεύξη (DPBOFMIN): Η παράµετρος αυτή τίθεται στην τιµή 138 KHz. ζ. Μέγιστη συχνότητα εφαρµογής του µηχανισµού ελέγχου της εγχεόµενης ισχύος στην κατερχόµενη ζεύξη (DPBOFMAX): Η παράµετρος αυτή τίθεται στην τιµή 3.75MHz. 16

17 Άρθρο 7 Κανόνες Έγχυσης Ισχύος Ανερχόµενης Ζεύξης για Εξοπλισµό VDSL2 που συνδέεται στο ίκτυο Πρόσβασης 1. Ο εξοπλισµός VDSL2 που εγκαθίσταται στο δίκτυο πρόσβασης οφείλει να διαθέτει τη δυνατότητα υλοποίησης µηχανισµού ελέγχου της εγχεόµενης ισχύος στην ανερχόµενη ζεύξη. 2. Ο µηχανισµός ελέγχου της εγχεόµενης ισχύος στην ανερχόµενη ζεύξη πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κανονισµού. 3. Ο εξοπλισµός VDSL2 που εγκαθίσταται στο δίκτυο πρόσβασης λειτουργεί µε απενεργοποιηµένο τον ανωτέρω µηχανισµό ελέγχου της εγχεόµενης ισχύος στην ανερχόµενη ζεύξη. Η ανωτέρω απαίτηση ισχύει µε την επιφύλαξη νεότερης απόφασης της ΕΕΤΤ λόγω διαφορετικών δεδοµένων που ενδεχοµένως προκύψουν κατά την επέκταση των υποδοµών πρόσβασης µε χρήση εξοπλισµού VDSL2. Άρθρο 8 Παροχή Πληροφοριών - Μετρήσεις 1. Ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει στους παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών που λαµβάνουν υπηρεσίες Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο πληροφορίες σχετικά µε την ηλεκτρική απόσταση των σηµείων εισαγωγής σηµάτων τοπικού υποβρόχου ή των σηµείων εισαγωγής σηµάτων κατερχόµενης ζεύξης εντός κτηρίου. Η υποχρέωση αυτή περιορίζεται µόνο ως προς τα σηµεία όπου έχει ήδη εγκατασταθεί ενεργός εξοπλισµός, ή πρόκειται να εγκατασταθεί και έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικές µετρήσεις. Η παροχή των σχετικών πληροφοριών γίνεται µέσω πρόσβασης των παρόχων στο πληροφοριακό σύστηµα του ΟΤΕ. 2. Ο ΟΤΕ οφείλει να καταχωρεί τα δεδοµένα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στο πληροφοριακό του σύστηµα αµέσως µετά την ολοκλήρωση των σχετικών µετρήσεων και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την ενεργοποίηση του αντίστοιχου ενεργού εξοπλισµού. 3. Οι µετρήσεις για την εξαγωγή της τιµής της ηλεκτρικής απόστασης ενός σηµείου εισαγωγής σηµάτων τοπικού υποβρόχου ή ενός σηµείου εισαγωγής σηµάτων κατερχόµενης ζεύξης εντός κτηρίου, διενεργούνται από τον ΟΤΕ πριν την ενεργοποίηση του πρώτου εξοπλισµού παροχής υπηρεσίας τεχνολογίας xdsl που εγκαθίσταται στο σηµείο αυτό. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να γνωστοποιεί το χρονοδιάγραµµα διενέργειας των µετρήσεων, τόσο στην ΕΕΤΤ όσο και στους παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών που λαµβάνουν υπηρεσίες Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, οι οποίοι έχουν δικαίωµα να παρίστανται κατά τη διενέργεια των µετρήσεων. 17

18 4. Ο υπολογισµός της τιµής της ηλεκτρικής απόστασης µεταξύ του γενικού κατανεµητή του οικείου αστικού κέντρου του ΟΤΕ και ενός σηµείου εισαγωγής σηµάτων τοπικού υποβρόχου ή ενός σηµείου εισαγωγής σηµάτων κατερχόµενης ζεύξης εντός κτηρίου, προϋποθέτει τη διεξαγωγή µετρήσεων εξασθένησης στο σηµείο αυτό. εδοµένου ότι η µετρούµενη τιµή εξασθένησης ενδεχοµένως διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των διαφόρων ζευγών/βρόχων του καλωδίου σύνδεσης του σηµείου αυτού µε το οικείο αστικό κέντρο του ΟΤΕ, πρέπει να λαµβάνεται επαρκές δείγµα µετρήσεων, προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το σφάλµα υπολογισµού. Το δείγµα που επιλέγεται προς µέτρηση θεωρείται επαρκές µόνο εφόσον είναι µεγαλύτερο του 5% του πλήθους των βρόχων που περιέχονται στο καλώδιο σύνδεσης και εφόσον περιλαµβάνει τουλάχιστον δέκα βρόχους. Από τους µετρούµενους βρόχους, τουλάχιστον δύο πρέπει να ανήκουν στην ίδια αστεροτετράδα, τρεις να ανήκουν στην ίδια δεκάδα, ενώ οι υπόλοιποι επιλέγονται τυχαία. Κατά προτίµηση, για τη διενέργεια των µετρήσεων πρέπει να επιλέγονται ανενεργοί βρόχοι. Η τιµή της ηλεκτρικής απόστασης ορίζεται ως η µέση τιµή των µετρήσεων εξασθένησης που λήφθηκαν βάσει της ανωτέρω µεθοδολογίας, στρογγυλοποιηµένη στον πλησιέστερο ακέραιο. 5. Σε περίπτωση όπου η σύνδεση µεταξύ του γενικού κατανεµητή του οικείου αστικού κέντρου του ΟΤΕ και ενός σηµείου εισαγωγής σηµάτων τοπικού υποβρόχου υλοποιείται µε χρήση περισσοτέρων του ενός καλωδίων κύριου δικτύου, πραγµατοποιούνται µετρήσεις εξασθένησης και υπολογίζεται η τιµή της ηλεκτρικής απόστασης για κάθε καλώδιο ξεχωριστά, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της παραγράφου 4 του παρόντος. Ως τιµή ηλεκτρικής απόστασης για το εν λόγω σηµείο εισαγωγής σηµάτων τοπικού υποβρόχου λαµβάνεται η µεγαλύτερη υπολογιζόµενη τιµή ηλεκτρικής απόστασης. 6. Το κόστος διενέργειας των µετρήσεων ηλεκτρικής απόστασης ενός σηµείου εισαγωγής σηµάτων τοπικού υποβρόχου ή ενός σηµείου εισαγωγής σηµάτων κατερχόµενης ζεύξης εντός κτηρίου, βαρύνει τον πρώτο πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών που πρόκειται να εγκαταστήσει ενεργό εξοπλισµό στο συγκεκριµένο σηµείο. 7. Η τιµή της ηλεκτρικής απόστασης, όπως υπολογίζεται µε βάση τη µεθοδολογία της παραγράφου 4 του παρόντος, είναι δεσµευτική για όλους τους παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίοι εγκαθιστούν ενεργό εξοπλισµό στο συγκεκριµένο σηµείο εισαγωγής σηµάτων τοπικού υποβρόχου ή σηµείο εισαγωγής σηµάτων κατερχόµενης ζεύξης εντός κτηρίου. Σε περίπτωση αµφισβήτησης της τιµής της ηλεκτρικής απόστασης από κάποιον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών, διενεργούνται νέες µετρήσεις από τον ΟΤΕ, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος διενέργειας των µετρήσεων βαρύνει το συγκεκριµένο πάροχο. Η νέα τιµή της ηλεκτρικής απόστασης καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύστηµα του ΟΤΕ και είναι δεσµευτική για το σύνολο των παρόχων 18

19 δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν ή πρόκειται να εγκαταστήσουν ενεργό εξοπλισµό στο συγκεκριµένο σηµείο εισαγωγής σηµάτων. 8. Σε περιπτώσεις αλλαγών στο δίκτυο πρόσβασης, όπως, ενδεικτικά, αλλαγές των καλωδιώσεων ή των τερµατισµών αυτών, οι οποίες είναι δυνατό να επηρεάσουν τις τιµές ηλεκτρικής απόστασης των σηµείων εισαγωγής σηµάτων τοπικού υποβρόχου ή των σηµείων εισαγωγής σηµάτων κατερχόµενης ζεύξης εντός κτηρίου, που έχουν ήδη καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστηµα του ΟΤΕ, οι αντίστοιχες µετρήσεις επαναλαµβάνονται βάσει της µεθοδολογίας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και το πληροφοριακό σύστηµα ενηµερώνεται µε τις τιµές που προκύπτουν. Στην περίπτωση αυτή το κόστος των µετρήσεων βαρύνει τον ΟΤΕ. 9. Στην περίπτωση που κάποιος πάροχος εισάγει σήµατα G.fast σε υπαίθριο κατανεµητή οφείλει να τηρεί σε πληροφοριακό σύστηµα τις κάτωθι πληροφορίες: - Γεωγραφικές συντεταγµένες καµπίνας ενεργού εξοπλισµού - Κωδικός υπαίθριας καµπίνας ενεργού εξοπλισµού - Αντιστοίχιση µε υπαίθρια καµπίνα/υπαίθριου κατανεµητή καλωδίων ΟΤΕ (αναφέρεται ο κωδικός υπαίθριας καµπίνας/ υπαίθριου κατανεµητή καλωδίων ΟΤΕ) - Εξαντλητική λίστα διευθύνσεων κτηρίων που παρέχεται υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης µε χρήση τεχνολογίας G.fast από την εν λόγω υπαίθρια καµπίνα ενεργού εξοπλισµού Οι παραπάνω πληροφορίες οφείλουν να είναι ενηµερωµένες και προσβάσιµες ανά πάσα στιγµή µέσω διαδικασίας ηλεκτρονικής αναζήτησης από το σύνολο των παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 10. Στην περίπτωση που κάποιος πάροχος αιτηθεί ενηµέρωση αναφορικά µε τις τεχνολογίες που έχουν υλοποιηθεί σε υπαίθριο κατανεµητή από κάποιον άλλο πάροχο, τότε ο τελευταίος οφείλει να παρέχει τις αιτούµενες πληροφορίες εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την λήψη του εν λόγω αιτήµατος. Άρθρο 9 Επίλυση διαφορών 1. Οι πάροχοι δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να τηρούν την αρχή της καλής πίστης και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη µεταξύ τους επίλυση ενδεχόµενων διαφορών ή διαφωνιών. 2. Οποιοσδήποτε πάροχος δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης τεχνολογίας xdsl δύναται να υποβάλει τεκµηριωµένο αίτηµα για επίλυση διαφοράς επί θεµάτων που έχουν σχέση µε τα οριζόµενα στον παρόντα 19

20 Κανονισµό στην ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 34 του Ν. 4070/2012, προσκοµίζοντας όλα τα στοιχεία που υποστηρίζουν το αίτηµά του. Άρθρο 10 Κυρώσεις Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον Κανονισµό επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Ν. 4070/2012. Άρθρο 11 Μεταβατικές - Τελικές ιατάξεις 1. Η ΕΕΤΤ δύναται να τροποποιεί τον παρόντα Κανονισµό, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις του N. 4070/2012, όπως εκάστοτε ισχύουν. 2. Οποιοσδήποτε πάροχος δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης µε χρήση τεχνολογιών xdsl έχει δικαίωµα να υποβάλει τεκµηριωµένο αίτηµα αναθεώρησης του Κανονισµού. Η ΕΕΤΤ, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές εξελίξεις της αγοράς και το εύλογο του αιτήµατος του παρόχου, θα εξετάζει αν επιβάλλεται τροποποίηση του Κανονισµού και θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες. 3. Ο ΟΤΕ οφείλει άµεσα να καταχωρίσει στο πληροφοριακό του σύστηµα τις τιµές της ηλεκτρικής απόστασης κάθε σηµείου εισαγωγής σηµάτων τοπικού υποβρόχου ή σηµείου εισαγωγής σηµάτων κατερχόµενης ζεύξης εντός κτηρίου, στο οποίο έχει εγκαταστήσει εξοπλισµό παροχής ευρυζωνικής υπηρεσίας πρόσβασης τεχνολογίας xdsl. Σε όσα σηµεία εισαγωγής σηµάτων τοπικού υποβρόχου δεν έχουν διενεργηθεί µετρήσεις κατά τρόπο που καλύπτει τις προδιαγραφές της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος, ο ΟΤΕ οφείλει, µε χρήση του θεωρητικού µοντέλου των καλωδίων χαλκού, να εκτιµήσει το ταχύτερο δυνατό και να καταχωρίσει στο πληροφοριακό του σύστηµα τις τιµές της ηλεκτρικής απόστασης βάσει της χιλιοµετρικής απόστασης των σηµείων αυτών από τα αντίστοιχα αστικά κέντρα, όπως αυτές προκύπτουν από το γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών που διαθέτει. 4. Κατά τη διενέργεια µετρήσεων για την εξαγωγή της τιµής της ηλεκτρικής απόστασης ενός σηµείου εισαγωγής σηµάτων τοπικού υποβρόχου ή ενός σηµείο εισαγωγής σηµάτων κατερχόµενης ζεύξης εντός κτηρίου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Κανονισµού, ο ΟΤΕ υποχρεούται σε µέτρηση και καταγραφή της εξασθένησης του σήµατος, όχι µόνο στη συχνότητα υπολογισµού της ηλεκτρικής απόστασης, αλλά και σε τουλάχιστον δέκα συχνότητες κατανεµηµένες στο διάστηµα 20KHz 3.75MHz. Τα 20

21 στοιχεία αυτά υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ κατόπιν αιτήµατός της, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν σε ενδεχόµενη επικαιροποίηση των παραµέτρων του µοντέλου χάλκινου καλωδίου δικτύου (DPBOESCMA, DPBOESCMB και DPBOESCMC) του µηχανισµού ελέγχου της εγχεόµενης ισχύος στην κατερχόµενη ζεύξη, όπως ορίζεται στην προδιαγραφή ITU-T G Στην περίπτωση όπου ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τη διενέργεια των µετρήσεων ηλεκτρικής απόστασης σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Κανονισµού δεν διαθέτει τη δυνατότητα διενέργειας µετρήσεων µε την απαιτούµενη ακρίβεια για τιµές ηλεκτρικής απόστασης µεγαλύτερες από 51dB, για τον υπολογισµό της τιµής της προσαρµοσµένης ηλεκτρικής απόστασης δύναται να χρησιµοποιηθεί η τιµή της εξασθένησης στη συχνότητα των 300KHz, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: Εξασθένηση στα 300KHz (σε db) Προσαρµοσµένη ηλεκτρική απόσταση (σε db) Από 26 έως Από 32 έως Από 38 έως Από 43 έως Μεγαλύτερη από Ο ΟΤΕ οφείλει να συµπεριλάβει και να εξειδικεύσει τα οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος στην Προσφορά Αναφοράς του για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο. 7. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 636/37/ «Κανονισµός ιαχείρισης Φάσµατος και Έγχυσης Ισχύος στο ίκτυο Πρόσβασης» (ΦΕΚ 729/Β/ ). Άρθρο 12 Έναρξη Ισχύος Ο παρών Κανονισµός τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 21

Μαρούσι, ΑΠ. : 801/8 ΑΠΟΦΑΣΗ. «Κανονισµός ιαχείρισης Φάσµατος και Έγχυσης Ισχύος στο ίκτυο Πρόσβασης»

Μαρούσι, ΑΠ. : 801/8 ΑΠΟΦΑΣΗ. «Κανονισµός ιαχείρισης Φάσµατος και Έγχυσης Ισχύος στο ίκτυο Πρόσβασης» Μαρούσι, 2-03-2017 ΑΠ. : 801/8 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισµός ιαχείρισης Φάσµατος και Έγχυσης Ισχύος στο ίκτυο Πρόσβασης» H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8819 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 801/8 Κανονισμός Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Τηλ Αριθµ.: 17/76 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, Τηλ Αριθµ.: 17/76 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 13.02.2017 Τηλ.. 210 6116802-3 Αριθµ.: 17/76 ΠΡΟΣ: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι ΘΕΜΑ: ηµόσια ιαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια Vodafone. «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης»

Σχόλια Vodafone. «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης» «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης» Σχόλια Vodafone Registered Office: 1 3, Tzavella str, 152 31 Halandri, Greece. Registered in

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13339 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 729 13 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε ορισμέ νες υπηρεσίες του Δήμου Βάρης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 801/7 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ. : 801/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-03-2017 ΑΠ. : 801/7 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση σύνοψης αποτελεσµάτων της διεξαχθείσας ηµόσιας ιαβούλευσης αναφορικά µε τον Κανονισµό ιαχείρισης Φάσµατος και Έγχυσης Ισχύος στο ίκτυο Πρόσβασης» H Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μαρούσι, Ιούλιος 2008 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 1. Περιεχόµενα 1. Περιεχόµενα... 2 2. Εισαγωγή... 3 3. Ζητήµατα Μεριζόµενης Πρόσβασης... 4 3.1. Εισαγωγή... 4 3.2. Ζητήµατα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-7 - 2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του Παραρτήµατος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β Ανάθεσης), ως προς την τεχνολογία/αρχιτεκτονική του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 636/036 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 636/036 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-01-2012 ΑΠ.: 636/036 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση σύνοψης αποτελεσμάτων της διεξαχθείσας Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης Η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 248/71 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 248/71 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 248/71 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» Μαρούσι, Ιούλιος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ EMA LIGHT (VIRTUALLY PARTIALLY UNBUNDLED LIGHT- VPU LIGHT) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Απρίλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Απρίλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ A)ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ B) ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Μαρούσι, Δεκέμβριος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

5.1.4 Τεχνολογίες Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (xdsl)

5.1.4 Τεχνολογίες Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (xdsl) 5.1.4 Τεχνολογίες Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (xdsl) 1 / 36 Το DSL προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Digital Subscriber Line (Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή) και στην ουσία αποτελεί μια τεχνολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Μάιος 2017, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Μάιος 2017, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΤΕ Α.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-02-2017 ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση εντύπου αίτησης αντιγράφου επικαιροποιηµένης πληροφορίας αναφορικά µε το δίκτυο πρόσβασης ΟΤΕ στο πλαίσιο της Α Φάσης Πρώτης Ανάθεσης του Παραρτήµατος 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 Μαρούσι, 22-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 420/33/2-2-2007 «Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση Αιτημάτων Μετάβασης από τις υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μαρούσι, ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μαρούσι, ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-07-2017 ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ ιαπίστωση της Συµµόρφωσης του προϊόντος VPU light του ΟΤΕ µε το χονδρικό προϊόν VLU όπως αυτό προδιαγράφεται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 808/002/27-4-2017 Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Δυνάμει των άρθρων 20(ια), 20(κδ), 53, 59, 62 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (FIXED WIRELESS ACCESS)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (FIXED WIRELESS ACCESS) ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (FIXED WIRELESS ACCESS) Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Θεωρία

Δίκτυα Θεωρία Δίκτυα Θεωρία 2016-17 Κεφάλαιο 5 1. Τι γνωρίζετε για τα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής; Τα τοπικά δίκτυα αποτελούν πολύ καλή λύση για επικοινωνία με περιορισμένη, όμως, απόσταση κάλυψης. Για να ικανοποιηθεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση της ΕΕΤΤ για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια Μαρούσι, 30-5-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 218/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας ή εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2011 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (ΦΕΚ 1943/Β/2007) Μαρούσι, Μάιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. AΠ: 506/037 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισμός για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, κατ εφαρμογή των άρθρων 41, παρ. 3 και 42, παρ. 3 του ν. 3431/2006» H

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 08-11-2012 ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τις προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τροποποιήσεις των Προσφορών Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Αδεσμοποίητης

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση. αναφορικά με τους Όρους Γενικών Αδειών. που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών. από Παρόχους Δικτύων. όταν

Δημόσια Διαβούλευση. αναφορικά με τους Όρους Γενικών Αδειών. που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών. από Παρόχους Δικτύων. όταν Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τους Όρους Γενικών Αδειών που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών από Παρόχους Δικτύων όταν παράγουν ή μεταδίδουν ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα Μαρούσι, Νοέμβριος 2008 Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12- 2005 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2007 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση έχει ετοιμαστεί από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ... 2.1. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΙΡΕΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» νέων ταχυτήτων για τις υπηρεσίες χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 368/2014 Αρ. 4806, Αριθμός 368 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 368/2014 Αρ. 4806, Αριθμός 368 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1493 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 368/2014 Αρ. 4806, 1.8.2014 Αριθμός 368 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Κ.Δ.Π.450/2008 Συνοπτικός τίτλος Κ.Δ.Π 450/2008

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε την εναρµόνιση της ζώνης συχνοτήτων 2010-2025 MHz για φορητές ή κινητές ασύρµατες βιντεοζεύξεις και ασύρµατες κάµερες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή προγράµµατος και

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2012 ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2012 ΕΕΤΤ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την κατάρτιση Κανονισμού περί καθορισμού μεθοδολογίας υπολογισμού του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1, εδάφιο ζ του

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακήή A.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ Αθήνα, 19/04/ /2013 Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: CYTA (ΕΛΛΑΣ) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΥΖΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10 / 4 / 2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 714 / 13 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10 / 4 / 2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 714 / 13 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10 / 4 / 2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 714 / 13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «ιεξαγωγή ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε την έκδοση Απόφασης για την πρόσβαση στο Ταχυδροµικό ίκτυο του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ 254/71/31-5-2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ 080170173 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ... 2 2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟΥ... 2 3. ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟΥ (ΣΣΥΒ)... 4 4. ΠΡΟΦΙΛ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ/ΜΑΣΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά τον ορισμό του σύντομου κωδικού 197 ως αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά τον ορισμό του σύντομου κωδικού 197 ως αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης Μαρούσι, 3/2/2011 ΑΡΙΘ. AΠ: 592/011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά τον ορισμό του σύντομου κωδικού 197 ως αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μαρούσι, Ιούλιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή Άρθρο Προτείνονται οι ακόλουθες προσθήκες : Παρ Παρ.3 γ Παρ.4 β...

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή Άρθρο Προτείνονται οι ακόλουθες προσθήκες : Παρ Παρ.3 γ Παρ.4 β... Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη ηµόσια ιαβούλευση σχετικά µε τον καθορισµό και την εξειδίκευση της έννοιας, των κριτηρίων και του περιεχοµένου του ευλόγου του αιτήµατος στο πλαίσιο της καθολικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των επιλεγόμενων τηλεφωνικών γραμμών; Είναι πολύ διαδεδομένες Εχουν μικρό κόστος

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των επιλεγόμενων τηλεφωνικών γραμμών; Είναι πολύ διαδεδομένες Εχουν μικρό κόστος 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονομαστικά τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-05 - 2012 ΑΠ.: 654/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 23.12.2011 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της

Διαβάστε περισσότερα

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ),

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Βάσης για τη Δημόσια Διαβούλευση. Επί των Τελών για τη Χορήγηση και Χρήση Δικαιωμάτων Διέλευσης

Κείμενο Βάσης για τη Δημόσια Διαβούλευση. Επί των Τελών για τη Χορήγηση και Χρήση Δικαιωμάτων Διέλευσης Κείμενο Βάσης για τη Δημόσια Διαβούλευση Επί των Τελών για τη Χορήγηση και Χρήση Δικαιωμάτων Διέλευσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Πρόλογος... 3 2 Εισαγωγή... 3 3 Μεθοδος υπολογισμού των τελών... 4 3.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 30/05/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 4/09/2014 ΑΡΙΘ. : 731/06 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 4/09/2014 ΑΡΙΘ. : 731/06 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 4/09/2014 ΑΡΙΘ. : 731/06 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων για την έκδοση κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET Οι υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Ethernet αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες. Μέσω του συνεχώς αναπτυσσόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 2-2-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 420/33 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ / ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί την απάντηση της εταιρείας ON Telecoms A.E. στη Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) αναφορικά με την υποβολή προτάσεων/παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ: 1) ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ. 26634/924/3-5-2007 «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Είδη ψηφιακής συνδρομητικής τεχνολογίας η οποία παρέχει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο Μέσο: Κοινές τηλεφωνικές γραμμές

Είδη ψηφιακής συνδρομητικής τεχνολογίας η οποία παρέχει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο Μέσο: Κοινές τηλεφωνικές γραμμές Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (ή Συνδρομητική Γραμμή) Digital Subscriber Line Γ. Νεοκοσμίδης και Δ. Βαρουτάς Εισαγωγή Είδη ψηφιακής συνδρομητικής τεχνολογίας η οποία παρέχει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη MHz

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη MHz Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 1452-1492 MHz Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GSM- Gateways ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2003 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές ΜΑΪΟΣ 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ Carrier & Wholesale Services Dept. Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2017 Αρ. Πρωτ.: CWS/380/F-23/

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ Carrier & Wholesale Services Dept. Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2017 Αρ. Πρωτ.: CWS/380/F-23/ WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ Carrier & Wholesale Services Dept. Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2017 Αρ. Πρωτ.: CWS/380/F-23/13.02.2017 Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60, 15125,

Διαβάστε περισσότερα

24. ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΙ ΒΡΟΧΟΙ (DSLs) Γενικά

24. ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΙ ΒΡΟΧΟΙ (DSLs) Γενικά 24. ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΙ ΒΡΟΧΟΙ (DSLs) 24.1. Γενικά Μολονότι οι απλές δισύρματες γραμμές του συνδρομητικού δικτύου χρησιμοποιούνται, ως επί το πλείστον, για τη διασύνδεση απλών τηλεφωνικών συσκευών με

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 104 V.1.0: Μη καθορισµένες συσκευές µικρής εµβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 433, ,790 MHz

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 104 V.1.0: Μη καθορισµένες συσκευές µικρής εµβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 433, ,790 MHz Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 104 V.1.0: Μη καθορισµένες συσκευές µικρής εµβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 433,050 434,790 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/45/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/50/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/50/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 201 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για τοπικά ραδιοδίκτυα (RLAs) οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 2 400 2 483,5 MHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-01-2010 Α.Π.: 548/19 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 22-07-2010 ΑΡ.ΑΠ. 573/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2009 για την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23-7-2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28-7-2009).

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την εφαρμογή της Εκτελεστικής Απόφασης της ΕΕ 2017/191 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/166/ΕΕ, με σκοπό την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ζωνών συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ.33/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠ.33/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 26-03-2009 ΑΡΙΘ. 516/063 ΑΠΟΦΑΣΗ Αναθεώρηση του συντελεστή retail-minus ΧΕΠ βάσει των νέων τιμών λιανικής του ΟΤΕ όπως αναφέρονται στην επιστολή ΟΤΕ με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 2200/Φ.960/17-02-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Aσύµµετρου ΡΥθµού Συνδέσεις Υψηλών Ταχυτήτων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Η Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. βασίζεται στην τεχνολογία VDSL2 (Very-High-Bitrate Digital Subscriber Line ασύµµετρη ψηφιακή συνδροµητική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ. Μαρούσι, Φεβρουάριος 2014

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ. Μαρούσι, Φεβρουάριος 2014 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ.. 2 1.1 Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ)

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. Γενικά 7 1.1. Αντικείμενο 7 1.2. Ορισμοί 7 2. Σύμβαση 8 3. Τροποποίηση Προσφοράς 8 4. Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/242/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα