ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δήμητρα Καλα ρουζιώτου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δήμητρα Καλα ρουζιώτου"

Transcript

1

2

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ H Aντιγ νη του Σοφοκλή αποτελεί αναμφί ολα ένα απ τα σπουδαι τερα έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, που εξακολουθεί ακ μα και σήμερα να συγκινεί αναγνώστες και θεατές με τη δ ναμη των ιδεών του, τα διαχρονικά μην ματα που εκφράζει και την τελει τητα με την οποία χειρίζεται την τέχνη του ο μεγάλος τραγικ ς ποιητής. H διδασκαλία του έργου στο σχολείο (B Λυκείου) συνδέεται επομένως με την ανάγκη να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με αυτ το σημαντικ έργο που διακρίνεται για την ψιστη παιδαγωγική και διδακτική του αξία. Tο παρ ν ι λίο ελπίζουμε τι θα οηθήσει το μαθητή στην ενδιαφέρουσα και ταυτ χρονα δ σκολη προσπάθειά του να γνωρίσει και να κατανοήσει την Aντιγ νη αποκομίζοντας τα μέγιστα δυνατά οφέλη. Γι αυτ θεωρήσαμε αναγκαίο να εντάξουμε στις διδακτικές εν τητες που το αποτελο ν σε γενικές γραμμές τα εξής: Mετάφραση του αρχαίου κειμένου, σ μφωνη και με τα γλωσσικά σχ λια του σχολικο ι λίου. Λεπτομερή λεξιλογικά, γραμματικά και συντακτικά σχ λια για την καλ τερη αποκωδικοποίηση της γλώσσας του πρωτοτ που. Παρουσίαση της δομής κάθε εν τητας και της περιληπτικής απ δοσής της για τον εντοπισμ των καίριων σημείων. Ποικίλα πραγματολογικά και ερμηνευτικά σχ λια, ώστε να γίνουν κατανοητές σε άθος οι ιδέες, οι αντιλήψεις, οι αξίες κ.λπ. που διέπουν το κείμενο. Hθογράφηση των προσώπων. Στοιχεία τεχνικής που επισημαίνονται ασικά στοιχεία της τραγωδίας (τραγικές ειρωνείες, προοικονομία, προώθηση του μ θου κ.ά.) και εντοπίζονται τα πλο σια εκφραστικά μέσα που κοσμο ν το λ γο του έργου. Aπαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικο ι λίου. Kριτήρια αξιολ γησης, οι απαντήσεις των οποίων δίνονται στο τέλος του ι- λίου. Δήμητρα Καλα ρουζιώτου

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΣAΓΩΓH ΠPOΛOΓOΣ (στ. 1-99) Eν τητα 1η (στ. 1-17) Eν τητα 2η (στ ) Eν τητα 3η (στ ) Eν τητα 4η (στ ) Aπαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικο ι λίου ο Kριτήριο Aξιολ γησης ο Kριτήριο Aξιολ γησης ΠAPOΔOΣ (στ ) Eν τητα 5η (στ ) A EΠEIΣOΔIO (στ ) Eν τητα 6η (στ ) Aπαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικο ι λίου Eν τητα 7η (στ ) Eν τητα 8η (στ ) Eν τητα 9η (στ ) Aπαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικο ι λίου ο Kριτήριο Aξιολ γησης ο Kριτήριο Aξιολ γησης

5 A ΣTAΣIMO (στ ) Eν τητα 10η (στ ) Aπαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικο ι λίου B EΠEIΣOΔIO (στ ) Eν τητα 11η (στ ) Aπαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικο ι λίου Eν τητα 12η (στ ) Eν τητα 13η (στ ) Eν τητα 14η (στ ) Aπαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικο ι λίου ο Kριτήριο Aξιολ γησης ο Kριτήριο Aξιολ γησης Eν τητα 15η (στ ) Eν τητα 16η (στ ) Aπαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικο ι λίου Kριτήριο Aξιολ γησης B ΣTAΣIMO (στ ) Eν τητα 17η (στ ) Aπαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικο ι λίου Γ EΠEIΣOΔIO (στ ) Eν τητα 18η (στ ) Eν τητα 19η (στ ) Eν τητα 20ή (στ ) Aπαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικο ι λίου Aπαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικο ι λίου Kριτήριο Aξιολ γησης

6 Γ ΣTAΣIMO (στ ) Eν τητα 21η (στ ) Aπαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικο ι λίου Δ EΠEIΣOΔIO (στ ) Eν τητα 22η (στ ) Aπαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικο ι λίου Eν τητα 23η (στ ) Aπαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικο ι λίου ΠEPIΛHΠTIKH AΠOΔOΣH TΩN ΣTIXΩN ΓENIKH ΘEΩPHΣH THΣ TPAΓΩΔIAΣ AΠANTHΣEIΣ ΣTA KPITHPIA AΞIOΛOΓHΣHΣ

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. Το δράμα Η τραγωδία Το αρχαίο θέατρο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ανάπτυξης και σύντομης απάντησης) α. Το δράμα 1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του δράματος και τι νέο προσέφερε στο κοιν σε σχέση με το έπος και τη λυρική ποίηση; Tο δράμα είναι σ νθετη ποιητική δημιουργία, στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία απ το έπος και τη λυρική ποίηση, ενώ κατά την παρουσίασή του ενώπιον του κοινο συν δευαν το λ γο η μουσική και η ρχηση. H καινοτομία που παρουσίαζε το δράμα ήταν τι δεν προοριζ ταν για απλή απαγγελία αλλά για παράσταση εν ς συγκλονιστικο γεγον τος, που εξελισσ ταν σαν ζωντανή πραγματικ τητα μπροστά στους θεατές. 2. Ποια είναι η προέλευση του δράματος και με ποια γιορτή συνδέθηκε; Tο δράμα προήλθε απ τα θρησκευτικά δρώμενα και συνδέθηκε εξαρχής με τη λαμπρ τερη εορτή του Διον σου, τα Mεγάλα Διον σια, που είχαν κυρίαρχη θέση στο α- θηναϊκ εορτολ γιο. 3. Tι ήταν τα θρησκευτικά δρώμενα και ποια θέση είχαν στις γιορτές των αρχαίων Eλλήνων; Tα θρησκευτικά δρώμενα ήταν θρησκευτικές εκδηλώσεις με δραματικ χαρακτήρα (δηλαδή μορφή παράστασης). Kατείχαν σημαντική θέση στις γιορτές των αρχαίων Eλλήνων. Για παράδειγμα, στο Άργος και τη Σάμο αναπαριστο σαν τους γάμους του Δία και της Ήρας, στην Kρήτη τη γέννηση του Δία, ενώ στους Δελφο ς έφη οι παρίσταναν τον αγώνα του Aπ λλωνα με το δράκοντα. Aκ μα και στα Eλευσίνια μυστήρια ον μαζαν τις μυστικές ιεροτελεστίες δρώμενα. Στις τελετές μως του Διον σου τα δρώμενα ήταν λαμπρ τερα και πιο επίσημα. 13

8 4. Tι αντιπροσώπευε ο θε ς Δι νυσος στη ζωή των αρχαίων Eλλήνων; Ποιες τελετές ή εκδηλώσεις συμπεριλάμ ανε η λατρεία του Διον σου; Mε ποια εξωτερικά τους γνωρίσματα ξεχώριζαν οι οπαδοί του Διον σου κατά τη διάρκεια των τελετών που γίνονταν προς τιμήν του θεο ; O Δι νυσος, ως θε ς του αμπελιο και του κρασιο, προσωποποιο σε τον κ κλο των εποχών του έτους, τη διαδικασία της σποράς και της λάστησης, τη γονιμοποίηση των καρπών και γενικά λες τις μυστηριώδεις παραγωγικές δυνάμεις της φ σης. Aυτ τον αδιάκοπα επαναλαμ αν μενο κ κλο της ζωής και του θανάτου οι λατρευτές του Διον σου τον είχαν συνδέσει με τη γέννηση του θεο, τη δράση του, το θάνατο και την επαναφορά του στη ζωή. Φαντάζονταν ακ μα το θε να κυκλοφορεί ανάμεσα στους ανθρώπους, μαζί και με τους τραγ ποδες ακολο θους του, τους Σατ ρους, και να παρακινεί λους να ξεχάσουν τις έγνοιες της ζωής και να παραδοθο ν στο γλεντοκ πι και στη χαρά. Kατά τις τελετές του Διον σου οι οπαδοί του λάτρευαν το θε σε κατάσταση ιερής μανίας, άφθονης οινοποσίας, πολλών αστεϊσμών και έξαλλου ενθουσιασμο. Oυσιώδες γνώρισμα των λατρευτικών τους εκδηλώσεων ήταν η έκσταση, η συναισθηματική μέθη που τους τα τιζε με άλλα πρ σωπα, τους Σατ ρους, και τους μετέθετε σε μια κατάσταση θεϊκή. Για την επιτυχία της έκστασης οι πιστοί μεταμφιέζονταν. Tυλίγονταν με δέρματα ζώων, άλειφαν τα πρ σωπά τους με το κατακάθι του κρασιο (τρυγία) ή το σκέπαζαν με φ λλα δέντρων, φορο σαν στεφάνια απ κισσ, πρ σθεταν ουρές, γένια ή κέρατα, πως και οι ακ λουθοι του θεο. 5. Π τε και ποιος δίδαξε πρώτος το δράμα και ποια στοιχεία δανείστηκε απ τις λατρευτικές τελετές προς τιμήν του Διον σου; ταν ο Πεισίστρατος ίδρυσε ιερ προς τιμήν του Διον σου στα NA της Aκρ πολης, μετέφερε σ αυτ απ τις Eλευθερές της Bοιωτίας το ξ λινο άγαλμα του Διον σου του Eλευθερέως και οργάνωσε λαμπρές τελετές. Σ αυτ ν το χώρο ο Θέσπης απ την Iκαρία της Aττικής (σημεριν Δι νυσο) δίδαξε για πρώτη φορά δράμα, στα μέσα της 61ης Oλυμπιάδας, δηλαδή το 534 π.x. Aπ τις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Διον σου ο Θέσπης δανείστηκε στοιχεία που αφορο σαν τη μεταμφίεση των ηθοποιών, πως το κατακάθι του κρασιο (τρυγία) και τα προσωπεία (μάσκες) απ φ λλα ή φλοι δέντρων. 14

9 ÈÛ ÁˆÁ 6. Ποιες ήταν οι γιορτές προς τιμήν του Διον σου στην Aττική; Nα δώσετε σ ντομες πληροφορίες για τη χρονική τους διάρκεια και για το τελετουργικ τους μέρος. Στην Aττική τελο νταν προς τιμήν του Διον σου τέσσερις γιορτές: α. Tα Mεγάλα ή ν στει Διον σια. Tελο νταν τον αττικ μήνα Eλαφη ολιώνα (μέσα Mαρτίου-Aπριλίου) και ήταν η λαμπρ τερη εορτή του Διον σου. Διαρκο σαν έξι μέρες και παρουσιάζονταν σ αυτά νέα δράματα.. Tα Mικρ ή κατ γρο ς Διον σια. Eορτάζονταν το μήνα Ποσειδεώνα (μέσα Δεκεμ ρίου-iανουαρίου) και παρουσιάζονταν σ αυτά επαναλήψεις των επιτυχημένων δραμάτων. γ. Tα Λήναια. Eορτάζονταν το μήνα Γαμηλιώνα (μέσα Iανουαρίου-Φε ρουαρίου) και κατά τη διάρκειά τους παριστάνονταν νέες τραγωδίες και κωμωδίες. δ. Tα Aνθεστήρια. Eορτάζονταν το μήνα Aνθεστηριώνα (μέσα Φε ρουαρίου- Mαρτίου), ήταν γιορτή της ανθοφορίας στην αρχή της άνοιξης και αρχικά δεν περιλάμ αναν δραματικο ς αγώνες. Πολ αργ τερα προστέθηκαν κι αυτοί ως μέρος της γιορτής. 7. Ποια είναι τα είδη του δράματος και σε ποια απ αυτά εμφανίζονται οι μορφές των Σατ ρων; Tα είδη του δράματος είναι τρία: η τραγωδία, η κωμωδία και το σατυρικ δράμα. Oι μορφές των Σατ ρων εμφανίζονταν στο σατυρικ δράμα, που μαζί με το γέροντα Σειλην αποτελο σαν το Xορ. 8. Tι ήταν το σατυρικ δράμα και ποια η διαφορά του απ την κωμωδία; Tο σατυρικ δράμα χαρακτηρίστηκε παίζουσα τραγωδία ήταν δηλαδή ένα ευχάριστο λαϊκ θέαμα που διατηρο σε τα εξωτερικά γνωρίσματα της τραγωδίας. Διέφερε απ την κωμωδία, γιατί είχε σκοπ μ νο να προκαλέσει το γέλιο, ενώ η κωμωδία επιδίωκε χι μ νο να τέρψει αλλά και να διδάξει. 9. Nα γράψετε ένα κατατοπιστικ σημείωμα για την κωμωδία. Nα αναφερθείτε ιδιαίτερα στην προέλευση, στα θέματα και στο σκοπ που υπηρετο σε. Kαι η κωμωδία, πως και τα άλλα δ ο είδη του δράματος, προήλθε απ τις διονυσιακές γιορτές. Oι κωμικοί ποιητές επιδίωκαν να γελοιοποιο ν πρ σωπα και καταστάσεις, ώστε μέσα απ τη φάρσα, το γέλιο και την ευθυμία να ασκο ν την κριτική τους. Tα πρ σωπα των κωμωδιών ήταν σ γχρονα και αντιπροσώπευαν καταστάσεις πο- 15

10 λιτικές, κοινωνικές, ηθικές που έ λαπταν ή ήταν επικίνδυνες για την π λη. Έτσι η κωμωδία αντλο σε τα θέματα απ την καθημερινή ζωή, αλλά συχνά τα «έντυνε» με μ θους ή κατασκε αζε πλαστές εικ νες, που με το υπερ ολικ και το γελοίο είχαν σκοπ να τέρψουν αλλά και να διορθώσουν τα «κακώς κείμενα». β. Η τραγωδία 1. Ποια είναι η προέλευση της τραγωδίας σ μφωνα με τον Aριστοτέλη; O Aριστοτέλης συνδέει την τραγωδία με το διθ ραμ ο, ένα χορικ άσμα που χαρακτηρίστηκε διονυσιακ. Kατά το Σταγειρίτη φιλ σοφο, η τραγωδία προήλθε π τ ν ξαρχ ντων τ ν διθ ραμ ον, δηλαδή απ τους πρωτοτραγουδιστές των διθυραμ ικών χορών. 2. Ποιες είναι οι γνωστές απ ψεις σχετικά με την προέλευση της λέξης «τραγωδία» και π σο αξι πιστες θεωρο νται; Σχετικά με την προέλευση της λέξης τραγωδία υπάρχουν δ ο απ ψεις. H πρώτη υ- ποστηρίζει τι τραγωδία σημαίνει δ τ ν τράγων, δηλαδή χορικ άσμα των λατρευτών του Διον σου που φορο σαν δέρματα τράγων, ενώ σ μφωνα με τη δε τερη τραγωδία σημαίνει χορικ άσμα σε διαγωνισμ, που το ρα είο για το νικητή ήταν τράγος. μως και οι δ ο απ ψεις θεωρο νται αυθαίρετες και χωρίς ισχυρή επιστημονική στήριξη. 3. Ποια ήταν η συμ ολή του Aρίωνα στην εξέλιξη του διθυράμ ου; O Aρίων απ τη Mήθυμνα της Λέσ ου, που είχε εγκατασταθεί στις αρχές του 6ου αι. π.x. (πιθαν τατα για να ενισχ σει τη διονυσιακή λατρεία) στην αυλή του Περίανδρου, τ ραννου της Kορίνθου, διαμ ρφωσε καλλιτεχνικά το διθ ραμ ο συνθέτοντας τους στίχους και τη μουσική. Tο περιεχ μενο του διθυράμ ου ήταν στην αρχή σχετικ με τους μ θους του Διον σου, αργ τερα μως και με άλλα μυθικά πρ σωπα ή ήρωες. Tους διθυράμ ους του Aρίωνα εκτελο σε χορ ς 50 ανδρών, τον οποίο ασκο σε ο ίδιος ο ποιητής. O χορ ς αυτ ς τραγουδώντας το διθ ραμ ο με τη συνοδεία κιθάρας ρχε το, δηλαδή έκανε χορευτικές κινήσεις γ ρω απ το ωμ του Διον σου. O Aρίων θεωρείται και ο ε ρετ ς το τραγικο τρ που, που σήμαινε ένα είδος μουσικής το οποίο τραγουδο σαν οι χορευτές μεταμφιεσμένοι σε τράγους, δηλαδή σατ ρους. 16

11 ÈÛ ÁˆÁ 4. Mε ποιες παρεμ άσεις του ο Θέσπης έδωσε νέα μορφή στο διθ ραμ ο, ώστε να μετεξελιχθεί σταδιακά σε τραγωδία; O Θέσπης στα μέσα του 6ου αι. π.x. προχώρησε σε μια σημαντική καινοτομία: έδωσε στον εξάρχοντα του διθυράμ ου, τον οποίο είχε παρουσιάσει ο Aρίων, ανεξάρτητο ρ λο απ το Xορ. Σ μφωνα με έμμεσες πληροφορίες (αγγειογραφίες και κάποια μαρτυρία που αποδίδεται στον Aριστοτέλη) ο Θέσπης ξεχώρισε οριστικά τον εξάρχοντα (πρωτοτραγουδιστή-υποκριτή) απ την ομάδα-xορ και τον τα τισε πλέον με το πρ σωπο που υποδυ ταν. Aλλά και οι λ γοι του υποκριτή στο διάλογ του με το Xορ ήταν στίχοι που απαγγέλλονταν και δεν ήταν μοιοι με εκείνους της μελωδίας του Xορο. Oι στίχοι αυτοί αποτέλεσαν τα πρώτα θεατρικά στοιχεία, γιατί με την παρεμ ολή τους ανάμεσα στα χορικά κομμάτια διευκ λυναν την παρουσίαση του μ θου μέσα απ διάλογο και αφήγηση. 5. Aφο εξηγήσετε τι ήταν το «ρμα το Θέσπιδος», να εκτιμήσετε τη συνεισφορά του καθώς και τη συνεισφορά του δημιουργο του στην εξέλιξη της τραγωδίας. Tο ρμα το Θέσπιδος ήταν ένας μικρ ς θίασος που είχε δημιουργήσει ο Θέσπης, με τον οποίο περι δευε στα χωριά της Aττικής και έπαιρνε μέρος στις ανοιξιάτικες διονυσιακές γιορτές. H συμ ολή του Θέσπη στην εξέλιξη της τραγωδίας ήταν πολ σημαντική, καθώς εισήγαγε μια σειρά απ καινοτομίες, πως: ξεχώρισε οριστικά τον εξάρχοντα του διθυράμ ου απ την ομάδα-xορ και τον τα τισε πλέον με το πρ σωπο που υποδυ ταν δημιουργώντας έτσι τον πρώτο υ- ποκριτή μετέτρεψε τους λ γους του υποκριτή στο διάλογ του με το Xορ σε στίχους που απαγγέλλονταν και τους διαφοροποίησε απ εκείνους της μελωδίας του Xορο. Oι στίχοι αυτοί αποτέλεσαν τα πρώτα θεατρικά στοιχεία, γιατί με την παρεμ ολή τους ανάμεσα στα χορικά κομμάτια διευκ λυναν την παρουσίαση του μ θου μέσα απ διάλογο και αφήγηση περι ρισε το ρ λο του Xορο έδωσε στις υποθέσεις των έργων περιεχ μενο που δεν είχε πλέον άμεση σχέση με το Δι νυσο αντικατέστησε το τροχαϊκ τετράμετρο των διαλογικών μερών με το ιαμ ικ τρίμετρο χρησιμοποίησε ως μέσα μεταμφίεσης των ηθοποιών, εκτ ς απ το κατακάθι του 17

12 κρασιο (τρυγία), το ψιμ θιο (λευκή αριά σκ νη, πο δρα απ ανθρακικ μ λυ δο). Aργ τερα αντικατέστησε τα παλι τερα απ φ λλα ή φλοι προσωπεία (μάσκες) με άλλα απ λιν φασμα, επιχρισμένο με γ ψο. 6. Ποιες αλλαγές και προσθήκες έγιναν συνολικά στο διθ ραμ ο, ώστε να πάρει η τραγωδία την τελική της μορφή; Πρώτος ο Aρίων απ τη Mήθυμνα της Λέσ ου διαμ ρφωσε καλλιτεχνικά το διθ ραμ ο, συνθέτοντας τους στίχους και τη μουσική. Tο περιεχ μεν του ήταν αρχικά σχετικ με τους μ θους του Διον σου, αργ τερα μως και με άλλα μυθικά πρ σωπα ή ήρωες. Tους διθυράμ ους του Aρίωνα εκτελο σε Xορ ς 50 ανδρών, τον οποίο ασκο σε ο ίδιος ο ποιητής. O Xορ ς αυτ ς τραγουδώντας το διθ ραμ ο με τη συνοδεία κιθάρας ρχε το, δηλαδή έκανε χορευτικές κινήσεις γ ρω απ το ωμ του Διον σου. O Aρίων θεωρείται και ε ρετ ς το τραγικο τρ που, που σήμαινε ένα είδος μουσικής, το οποίο τραγουδο σαν οι χορευτές μεταμφιεσμένοι σε τράγους, δηλαδή σατ ρους. Tο μεγάλο πάντως ήμα απ το διθ ραμ ο στην τραγωδία έγινε στην Aττική. O Aρίων είχε παρουσιάσει έ αια τον εξάρχοντα του διθυράμ ου, αλλά δεν του είχε δώσει ανεξάρτητο ρ λο απ το Xορ. Σ αυτή την καινοτομία προχώρησε ο Θέσπης στα μέσα στου 6ου αι. π.x. Σ μφωνα με έμμεσες πληροφορίες (αγγειογραφίες και κάποια μαρτυρία που αποδίδεται στον Aριστοτέλη) ο Θέσπης ξεχώρισε οριστικά τον εξάρχοντα (πρωτοτραγουδιστή-υποκριτή) απ την ομάδα-xορ και τον τα τισε πλέον με το πρ σωπο που υποδυ ταν. Aλλά και οι λ γοι του υποκριτή στο διάλογ του με το Xορ ήταν στίχοι που απαγγέλλονταν και δεν ήταν μοιοι με εκείνους της μελωδίας του Xορο. Oι στίχοι αυτοί αποτέλεσαν τα πρώτα θεατρικά στοιχεία, γιατί με την παρεμ ολή τους ανάμεσα στα χορικά κομμάτια διευκ λυναν την παρουσίαση του μ θου μέσα απ διάλογο και αφήγηση. σο τα διαλογικά θεατρικά στοιχεία με τον καιρ έπιαναν μεγαλ τερη έκταση, τ σο περιοριζ ταν και ο ρ λος του Xορο, μέχρι που κατέληξε να τραγουδάει άσματα άσχετα με το Δι νυσο. ταν και οι υποθέσεις των έργων έπαψαν πια να έχουν ά- μεση σχέση με το Δι νυσο (ήταν δηλαδή απροσδι νυσες), σταμάτησαν και οι άντρες του Xορο να μεταμφιέζονται σε σατ ρους. Έτσι η τραγωδία έπαιρνε με την πάροδο του χρ νου την οριστική της μορφή ως θεατρικ είδος. Στην εξέλιξη τέλος της τραγωδίας συνέ αλαν και κάποιες άλλες καινοτομίες του Θέσπη, πως τι χρησιμοποίησε ως μέσα μεταμφίεσης των ηθοποιών, εκτ ς απ το 18

13 ÈÛ ÁˆÁ κατακάθι του κρασιο (τρυγία), το ψιμ θιο (λευκή αριά σκ νη, πο δρα απ ανθρακικ μ λυ δο), καθώς και τι αντικατέστησε τα παλι τερα απ φ λλα ή φλοι προσωπεία (μάσκες) με άλλα απ λιν φασμα, επιχρισμένο με γ ψο. O Θέσπης επίσης α- ντικατέστησε το τροχαϊκ τετράμετρο των διαλογικών μερών με το ιαμ ικ τρίμετρο. 7. Ποιος είναι ο ορισμ ς και ο σκοπ ς της τραγωδίας κατά τον Aριστοτέλη; Nα αποδώσετε τον ορισμ στα νέα ελληνικά. O Aριστοτέλης στην Ποιητική του δίνει τον ακ λουθο ορισμ της τραγωδίας: Eστιν ο ν τραγ ωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας κα τελείας, μέγεθος χο σης, δυσμέν ω λ γ ω, χωρ ς κάστ ω τ ν ε δ ν ν το ς μορίοις, δρώντων κα ο δι παγγελίας, δι λέου κα φ ου περαίνουσα τ ν τ ν τοιο των παθημάτων κάθαρσιν. O ορισμ ς μπορεί να αποδοθεί στα νέα ελληνικά ως εξής: H τραγωδία είναι απομίμηση μιας σο αρής και αξι λογης πράξης, που έχει αρχή, μέση και τέλος και σημαντική έκταση (ώστε να μπορεί ο θεατής να έχει πλήρη εποπτεία, σαφή αντίληψη και του συν λου του έργου και των επιμέρους). H μίμηση γίνεται με δυσμένο λ γο, που έχει δηλαδή ρυθμ, αρμονία και μελωδία, μως αυτά τα στοιχεία κατανέμονται στα διάφορα μέρη του έργου χι τυχαία, αλλά που το καθένα ταιριάζει. Oι υποκριτές δεν απαγγέλλουν απλώς, αλλά δρουν καθώς μιμο νται τους ήρωες του έργου τους οποίους υποδ ονται. H τραγωδία οδηγεί τους θεατές μέσα απ τον λεο και το φ ο στην κάθαρση. Oι θεατές δηλαδή συμπάσχουν με τους ήρωες, οι οποίοι συγκρο ονται συνήθως με τη Mοίρα, εξαιτίας κάποιου λάθους, και συντρί ονται, μως με την κάθαρση ανακουφίζονται και λυτρώνονται γιατί διαπιστώνουν είτε την ηθική νίκη των τραγικών ηρώων είτε την αποκατάσταση της ηθικής τάξης. 8. Ποια επιπλέον στοιχεία προσθέτει ο Eliot στη «δράση» της τραγωδίας; Σ μφωνα με τον Eliot «πίσω απ τον τραγικ λ γο ρίσκεται η δραματική ενέργεια, η χροιά της φωνής, το ανασηκωμένο χέρι ή ο τεντωμένος μυς και η ιδιαίτερη συγκίνηση» (ο Eliot αναφέρεται στην εσωτερική δράση, τα συναισθήματα των προσώπων που αποκαλ πτονται μέσα απ τις κινήσεις και τις εκφράσεις τους και είναι εξίσου σημαντική με την εξωτερική δράση). 9. Nα εξηγήσετε αναλυτικά τους χαρακτηρισμο ς «τελείας» και «δυσμέν ω» που α- ποδίδονται στις έννοιες «μίμησις πράξεως» και «λ γ ω» αντίστοιχα στον αριστοτελικ ορισμ για την τραγωδία. 19

14 O χαρακτηρισμ ς τελεία δηλώνει πως η υπ θεση της τραγωδίας έχει αρχή, μέση και τέλος, ενώ ο ρος δυσμέν ω λ γ ω δηλώνει πως η μίμηση γίνεται με λ γο που έχει ρυθμ, αρμονία και μελωδία. 10. Ποιος είναι ο ρ λος των εννοιών «φ ος», «έλεος» και «κάθαρση» στην τραγωδία σ μφωνα με τον Aριστοτέλη; Kατά τον Aριστοτέλη ο φ ος και ο έλεος (συμπάθεια) αποτελο ν την ο κεία, τη χαρακτηριστική ηδονή που προκαλεί η τραγωδία. Oι θεατές συμμετέχουν λογικά και συναισθηματικά στα δρώμενα, γι αυτ και συμπάσχουν με τους ήρωες οι οποίοι συγκρο ονται συνήθως με τη Mοίρα, εξαιτίας κάποιου λάθους, και συντρί ονται. Mε την κάθαρση, την οποία προκαλεί η τραγωδία ως έργο τέχνης, οι θεατές ανακουφίζονται και ηρεμο ν ψυχικά γιατί διαπιστώνουν είτε την ηθική νίκη του τραγικο ή- ρωα ή την αποκατάσταση της ηθικής τάξης. Γενικ τερα οι θεατές, καθώς ζουν έντονα τον ανθρώπινο μ θο μέσα στο τραγικ μεγαλείο του έργου, λυτρώνονται με τη μαγεία της τέχνης και γίνονται ελε θεροι και ανώτεροι άνθρωποι. 11. Σε ποια μέρη της τραγωδίας εντοπίζουμε το λυρικ και σε ποια το επικ στοιχείο; Tο επικ στοιχείο (διάλογοι αφήγηση) εντοπίζεται στον Πρ λογο, τα Eπεισ δια και την Έξοδο, ενώ το λυρικ (χορ ς) στην Πάροδο και τα Στάσιμα. Eκτ ς μως απ την Πάροδο και τα Στάσιμα, υπάρχουν και άλλα λυρικά στοιχεία, πως οι κομμοί, οι μονωδίες και οι διωδίες, τα οποία παρεμ άλλονται ανάμεσα στα διαλογικά μέρη. 12. Ποια είναι τα «κατ ποσ ν» και ποια τα «κατ ποι ν» μέρη της τραγωδίας; Nα τα αναφέρετε ονομαστικά. Tα κατ ποσ ν μέρη της τραγωδίας είναι: ο Πρ λογος, τα Eπεισ δια, η Έξοδος, η Πάροδος και τα Στάσιμα. Tα κατ ποι ν μέρη της τραγωδίας είναι: ο μ θος, το ήθος, η λέξη, η διάνοια, το μέλος και η ψη. 13. Πρ λογος Eπεισ δια Έξοδος Πάροδος κομμ ς: Ποια είναι η θέση τους στην τραγωδία; 20

15 ÈÛ ÁˆÁ Πρ λογος: Προηγείται της Παρ δου και αποτελεί τον πρώτο λ γο του ηθοποιο, με τον οποίο οι θεατές εισάγονται στην υπ θεση της τραγωδίας. Eπεισ δια: Eίναι αντίστοιχα με τις σημερινές πράξεις και παρεμ άλλονται μεταξ των χορικών. O ρ λος τους είναι σημαντικ ς γιατί αναπτ σσουν και προωθο ν τη σκηνική δράση. Έξοδος: Eίναι το τελευταίο μέρος της τραγωδίας. Aρχίζει στερα απ το τελευταίο Στάσιμο και κλείνει με το εξ διο άσμα του χορο. Πάροδος: Eίναι το πρώτο άσμα που τραγουδο σε ο Xορ ς, καθώς έμπαινε στην ορχήστρα με ρυθμικ ηματισμ. Kομμ ς: Θρησκευτικ άσμα που τραγουδο σε ο Xορ ς με έναν ή δ ο ηθοποιο ς. Παρεμ αλλ ταν ανάμεσα στα διαλογικά μέρη. 14. Tα επικά μέρη της τραγωδίας αποτελο νται απ «συνεχείς λ γους», «στιχομυθίες» και «αντιλα ές». Nα εξηγήσετε ποιο είναι το χαρακτηριστικ γνώρισμα του κάθε στοιχείου και π τε χρησιμοποιείται. Συνεχείς λ γοι: Mε αυτο ς διαλέγονται οι υποκριτές και προωθείται η δράση. Στιχομυθίες: Eίναι ο διάλογος των υποκριτών στίχο με στίχο. Aντιλα ές: Eίναι η διάσπαση του στίχου σε δ ο ή τρία μέρη, ταν η ένταση του διαλ γου κορυφώνεται. 15. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κομμο και σε τι διαφέρει απ τις μονωδίες και τις διωδίες; O κομμ ς είναι θρησκευτικ άσμα που το τραγουδο σε ο Xορ ς με έναν ή δ ο ηθοποιο ς. Aντίθετα οι μονωδίες τραγουδιο νταν απ έναν ηθοποι, ενώ οι διωδίες απ δ ο ηθοποιο ς. Δε συμμετείχε σ αυτές ο Xορ ς και δεν είχαν κατ ανάγκη θρησκευτικ χαρακτήρα. 16. Ποια είναι η σχέση μ θου και τραγωδίας; O μ θος, ως μίμηση πράξεως, αποτελεί την ψυχή της τραγωδίας και σημαίνει την υπ θεση του έργου, το σενάριο. Tα θέματα των τραγικών μ θων αντλο σαν οι ποιητές κυρίως απ τη μυθολογία αλλά και απ την ιστορία. Oι τρεις μεγάλοι μυθικοί κ κλοι, Θη αϊκ ς, Aργοναυτικ ς και Tρωικ ς, έδιναν θέματα για να σχεδιάζουν οι ποιητές την τραγική δράση. 21

16 17. Ήθος λέξη διάνοια μέλος ψη: α. Ποια είναι η σημασία των ρων στην αρχαία τραγωδία σ μφωνα με τον Aριστοτέλη;. Mε ποιους ρους αποδίδουμε τις παραπάνω έννοιες στο σ γχρονο θέατρο; Ήθος: Δηλώνει το χαρακτήρα του τραγικο ήρωα, τον ψυχικ του κ σμο, τις σκέψεις και τον τρ πο με τον οποίο αντιδρά σε κάθε περίπτωση Σήμερα α- ντιστοιχεί στον ρο χαρακτήρας. Λέξη: Eίναι τα εκφραστικά μέσα, η ποικιλία των εκφραστικών τρ πων, με τα οποία κάθε τραγικ ς ποιητής «ντ νει» τις ποιητικές του ιδέες Σήμερα αντιστοιχεί στον ρο φος. Διάνοια: Eίναι οι ιδέες που διατυπώνουν τα πρ σωπα της τραγωδίας για τον κ σμο και τη ζωή, καθώς και τα επιχειρήματα με τα οποία τις υποστηρίζουν Σήμερα αντιστοιχεί στον ρο ιδεολογία. Mέλος: Eίναι τα μουσικά στοιχεία της τραγωδίας Σήμερα αντιστοιχεί στον ρο μουσική επένδυση. ψη: Περιλαμ άνει το σκηνικ κ σμο στο σ νολ του Σήμερα αντιστοιχεί στους ρους σκηνογραφία και ενδυματολογία. 18. Πώς δημιουργείται η έννοια της τραγικ τητας στο αρχαίο θέατρο και ποια χαρακτηριστικά αποδίδονται στη μορφή του τραγικο ήρωα; H τραγικ τητα δημιουργείται απ τη σ γκρουση του τραγικο ήρωα με υπέρτερες δυνάμεις, πως η Mοίρα και η θεία δίκη, αλλά και με τους ανθρώπους, ακ μη και με τον εαυτ του. Σ αυτή τη σ γκρουση εκδηλώνεται λο το ηθικ του μεγαλείο, γιατί δεν αγωνίζεται για το υλικ συμφέρον αλλά για ηθικές αξίες. H έννοια της τραγικ τητας συμπεριλαμ άνει και τη μετά αση απ την άγνοια στη γνώση μέσα απ την περιπλοκή του ήρωα σε αντιφατικές καταστάσεις, τρομερά διλήμματα και αδιέξοδα μαζί και με τις συνέπειες αυτών των καταστάσεων (ενοχή, ψυχική οδ νη, μοναξιά, συντρι ή ή λ τρωση). Tο αποτέλεσμα αυτής της τραγικής σ γκρουσης είναι η ηθική ελευθερία που καταξιώνει την προσωπικ τητα του τραγικο ανθρώπου. 19. Mέσα απ ποιες συγκρο σεις και καταστάσεις αναδεικν εται ο τραγικ ς ήρωας και τι είναι αυτ που τον καταξιώνει στα μάτια των θεατών; O τραγικ ς ήρωας συγκρο εται με υπέρτερες δυνάμεις πως η Mοίρα και η θεία δίκη, αλλά και με τους ανθρώπους, ακ μη και με τον εαυτ του. Σ αυτή τη σ γκρουση 22

17 ÈÛ ÁˆÁ εκδηλώνεται λο το ηθικ του μεγαλείο, γιατί δεν αγωνίζεται για το υλικ συμφέρον αλλά για ηθικές αξίες. Συχνά ο τραγικ ς ήρωας περιπλέκεται σε αντιφατικές καταστάσεις, τρομερά διλήμματα και αδιέξοδα και αντιμετωπίζει τις συνέπειες (ενοχή, ψυχική οδ νη, μοναξιά, συντρι ή ή λ τρωση) μετα αίνοντας έτσι σταδιακά απ την άγνοια στη γνώση. Mέσα απ τις συγκρο σεις αυτές ο ήρωας κατακτά την ηθική ελευθερία που τον καταξιώνει στα μάτια των θεατών. γ. Αρχαίο θέατρο 1. Ποια ήταν τα ασικά μέρη του αρχαίου θεάτρου; Tρία ήταν τα ασικά μέρη του αρχαίου θεάτρου: α. Tο κυρίως θέατρον ή κο λον, το μέρος που προοριζ ταν για τους θεατές.. H ορχήστρα, ο κυκλικ ς ή ημικυκλικ ς χώρος που ρχε το ο Xορ ς. γ. H σκηνή, ο χώρος των υποκριτών. 2. Nα περιγράψετε το «κο λον» του αρχαίου θεάτρου. Tο κο λον περιλαμ άνει τα εδώλια (καθίσματα) των θεατών, τα οποία περι άλλουν ημικυκλικά την ορχήστρα. Eίναι κτισμένα αμφιθεατρικά και ακολουθο ν την πλαγιά του λ φου στον οποίο συνήθως κατασκευαζ ταν το θέατρο. Ένα ή δ ο διαζώματα (πλατείς οριζ ντιοι διάδρομοι) χώριζαν το κο λον σε δ ο ή τρεις ζώνες, για να διευκολ νουν την κυκλοφορία των θεατών. Tις σειρές των εδωλίων διέκοπταν κάθετα προς την ορχήστρα κλίμακες απ τις οποίες οι θεατές ανέ αιναν στις ψηλ τερες θέσεις. Tα τμήματα των εδωλίων ανάμεσα στις κλίμακες ονομάζονταν κερκίδες. 3. Eδώλια διαζώματα κλίμακες κερκίδες: Nα εξηγήσετε ποια είναι η χρησιμ τητα καθεν ς απ τα μέρη του «κοίλου» του αρχαίου θεάτρου. Eδώλια: Eίναι τα καθίσματα των θεατών, τα οποία περι άλλουν ημικυκλικά την ορχήστρα. Eίναι χτισμένα αμφιθεατρικά και ακολουθο ν την πλαγιά του λ φου στον οποίο συνήθως κατασκευαζ ταν το θέατρο. Διαζώματα: Πλατείς οριζ ντιοι διάδρομοι οι οποίοι χώριζαν το κο λον σε δ ο ή τρεις ζώνες, για να διευκολ νουν την κυκλοφορία των θεατών. Kλίμακες: Σκάλες που διέκοπταν κάθετα προς την ορχήστρα τις σειρές των εδωλίων. Aπ τις κλίμακες οι θεατές ανέ αιναν στις ψηλ τερες θέσεις. Kερκίδες: Eίναι τα τμήματα των εδωλίων ανάμεσα στις κλίμακες. 23

18 4. Nα γράψετε σ ντομα κατατοπιστικά σημειώματα για τα παρακάτω μέρη του αρχαίου θεάτρου: ορχήστρα, πάροδοι, θυμέλη. Oρχήστρα: Eίναι ο κυκλικ ς ή ημικυκλικ ς χώρος που ρισκ ταν ανάμεσα στο κοίλο και τη σκηνή. πως φαίνεται απ τα θέατρα που έχουν διασωθεί, η ορχήστρα ρισκ ταν λίγο χαμηλ τερα απ τη σκηνή. Σε ορισμένα θεατρικά έργα φαίνεται τι ο Xορ ς αναμειγνυ ταν με τους υποκριτές, ιδιαίτερα στις κωμωδίες, και το πιθαν τερο είναι τι αρχικά υποκριτές και χορευτές κινο νταν στο ίδιο επίπεδο. Aργ τερα οι υποκριτές χωρίστηκαν απ το Xορ και έπαιζαν σε υπερυψωμένο επίπεδο. Πάροδοι: Πλευρικές δίοδοι απ τις οποίες γιν ταν η είσοδος του Xορο στην ορχήστρα. Θυμέλη: Bωμ ς του Διον σου που ρισκ ταν στο κέντρο της ορχήστρας. Πίσω απ τη θυμέλη έπαιρναν θέση ο αυλητής και ο υπο ολέας. 5. Σε ποιο μέρος του θεάτρου κινο νταν οι υποκριτές και σε ποιο ο Xορ ς; Σε τι εξυπηρετο σε, κατά τη γνώμη σας, αυτή η διαφοροποίηση; Aρχικά οι υποκριτές μάλλον κινο νταν στην ορχήστρα μαζί με το Xορ. Aργ τερα χωρίστηκαν απ το Xορ και έπαιζαν σ ένα υπερυψωμένο δάπεδο που ονομαζ ταν λογε ον. H διαφοροποίηση αυτή εξυπηρετο σε πρακτικο ς σκοπο ς. Oι υποκριτές έπρεπε να ρίσκονται κοντά στη σκηνή, ώστε να μπορο ν να αλλάζουν αμφίεση ταν χρειαζ ταν. 6. Πώς ήταν η σκηνή του αρχαίου θεάτρου, ποια ήταν η συνηθισμένη σκηνογραφία και με ποιον τρ πο παρουσιάζονταν οι ηθοποιοί στη σκηνή; H σκηνή εκτειν ταν πίσω απ την ορχήστρα. Ήταν ένα απλ επίμηκες οικοδ μημα που παρέμεινε ξ λινο μέχρι τα τέλη του 4ου αι. π.x. Προοριζ ταν, στην αρχή τουλάχιστον, για να φυλάσσουν οι υποκριτές τα σκε η και τα υλικά τους. Kατά μήκος του τοίχου της σκηνής, προς το μέρος των θεατών, κατασκευάστηκε ένα ξ λινο και αργ τερα πέτρινο ή μαρμάρινο υπερυψωμένο δάπεδο πάνω στο οποίο έπαιζαν οι ηθοποιοί. O χώρος αυτ ς ονομάστηκε λογε ον και δεν υπήρχε κατά τους κλασικο ς χρ νους. O τοίχος της σκηνής πίσω απ το λογείο παρίστανε,τι απαιτο σε το διδασκ μενο έργο. Συνήθως απεικ νιζε πρ σοψη ναο ή ανακτ ρου με δ ο ορ φους. Eίχε μία 24

19 ÈÛ ÁˆÁ ή τρεις θ ρες απ τις οποίες έ γαιναν στην ορχήστρα τα πρ σωπα του δράματος που ρίσκονταν στα ανάκτορα. Tα πρ σωπα που έρχονταν απ έξω και χι απ τα ανάκτορα έμπαιναν απ τις δ ο παρ δους. Στην Aθήνα και στο θέατρο του Διον σου επικράτησε η εξής συνήθεια: οι ερχ μενοι απ την π λη ή το λιμάνι έμπαιναν στη σκηνή απ τα δεξιά σε σχέση με το θεατή πάροδο, ενώ σοι έφταναν απ τους αγρο ς απ την αριστερή. H σ μ αση αυτή ίσως συνδέεται με τα τοπογραφικά δεδομένα της Aθήνας. 7. Πο και π τε γιν ταν η παρουσίαση νέων θεατρικών έργων στην Aθήνα και γιατί επιλεγ ταν η συγκεκριμένη εποχή του χρ νου; Oι Aθηναίοι ποιητές παρουσίαζαν κάθε χρ νο τα νέα τους έργα στο θέατρο του Διον σου. O χρ νος της παρουσίασης ήταν η άνοιξη, γιατί η εποχή αυτή συνδε ταν με τον οργιαστικ χαρακτήρα της λατρείας του Διον σου. Παράλληλα λειτουργο σαν και άλλοι πρακτικοί λ γοι για την επιλογή του χρ νου. Tην περίοδο εκείνη οι γεωργικές εργασίες ήταν περιορισμένες και ο αγροτικ ς πληθυσμ ς περισσ τερο ελε θερος. Άλλωστε η πολυπληθής παρουσία στην Aθήνα ξένων και συμμάχων κατά το ίδιο χρονικ διάστημα, οι οποίοι έρχονταν για να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, έδινε στην π λη την ευκαιρία να προ άλει μέσα απ δραματικο ς αγώνες τη δ ξα και το μεγαλείο της. 8. Tι ήταν η χορηγία και ποιοι την αναλάμ αναν; Ποιες ήταν οι υποχρεώσεις του χορηγο ; Xορηγία ήταν μια τιμητική λειτουργία (ένα είδος έμμεσης φορολογίας και προσφοράς υπηρεσιών απ έναν πολίτη προς το αθηναϊκ κράτος) την οποία αναλάμ αναν ε ποροι πολίτες. Έργο του χορηγο ήταν η χρηματοδ τηση της προετοιμασίας του Xορο. 9. Tι ήταν το «λογε ον», ποια εποχή ξεχώρισε ως μέρος του θεάτρου και ποιες ανάγκες της παράστασης εξυπηρετο σε; Tο λογε ον ήταν αρχικά ένα ξ λινο και αργ τερα πέτρινο ή μαρμάρινο υπερυψωμένο δάπεδο, το οποίο ρισκ ταν κατά μήκος του τοίχου της σκηνής προς το μέρος των θεατών και πάνω στο οποίο έπαιζαν οι ηθοποιοί. Tο λογε ον δεν υπήρχε κατά τους κλασικο ς χρ νους και παρουσιάστηκε αργ τερα (πιθαν ν τον 4ο αι. π.x.). 25

20 10. Στο αρχαίο θέατρο διακρίνουμε απ τρεις έως πέντε εισ δους των υποκριτών στη σκηνή και την ορχήστρα, δ ο παρ δους και μια η τρεις απ την πλευρά της σκηνής. Ποιες σκηνοθετικές ανάγκες εξυπηρετο σε η κάθε είσοδος; Aπ τις εισ δους που ρίσκονταν στην πλευρά της σκηνής έ γαιναν στην ορχήστρα τα πρ σωπα που ρίσκονταν στο να ή τα ανάκτορα, ανάλογα με την υπ θεση του έργου. Tα πρ σωπα που έρχονταν απ έξω και χι απ τα ανάκτορα ή το να έμπαιναν απ τις δ ο παρ δους. Στην Aθήνα και στο θέατρο του Διον σου επικράτησε η εξής συνήθεια: οι ερχ μενοι απ την π λη ή το λιμάνι έμπαιναν στη σκηνή απ τη δεξιά σε σχέση με το θεατή πάροδο, ενώ σοι έφταναν απ τους αγρο ς απ την αριστερή. H σ μ αση αυτή ίσως συνδέεται με τα τοπογραφικά δεδομένα της Aθήνας. 11. Nα εξηγήσετε τι ήταν οι «περίακτοι», το «θεολογε ον» και το «ροντε ον». Περίακτοι: Δ ο ξ λινοι πρισματικοί στ λοι με πίνακες στερεωμένους πάνω τους, που περιστρέφονταν γ ρω απ άξονα και άλλαζαν, ταν χρειαζ ταν, τη σκηνογραφία. Θεολογε ον: Eίδος εξώστη στη στέγη της σκηνής απ που μιλο σαν οι θεοί ή οι ημίθεοι. Bροντε ον: Mηχανή που χρησίμευε για την απομίμηση της ροντής. 12. Ποιος είχε τη γενική επιμέλεια και την ευθ νη για την οργάνωση των δραματικών αγώνων: α. στη γιορτή των Ληναίων,. στη γιορτή των Mεγάλων Διονυσίων; Ποια ήταν τα καθήκοντά του; α. Στη γιορτή των Ληναίων η επιμέλεια και η οργάνωση των δραματικών αγώνων ανήκε στη δικαιοδοσία του άρχοντος ασιλέως.. Στη γιορτή των Mεγάλων Διονυσίων το έργο αυτ αναλάμ ανε ο επώνυμος άρχοντας. Kαθήκοντά του ήταν: Διάλεγε τα έργα των ποιητών που θα διδάσκοντο και τους ηθοποιο ς που θα ερμήνευαν τους θεατρικο ς ρ λους και αναζητο σε τους χορηγο ς, δηλαδή τους ε πορους Aθηναίους που θα αναλάμ αναν τη χρηματοδ τηση της προετοιμασίας του Xορο. 13. Nα γράψετε κατατοπιστικά σημειώματα για τους «κριτές» και το «χορηγ» της τραγωδίας. 26

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ι. Το δράμα ΙΙ. Η τραγωδία

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ι. Το δράμα ΙΙ. Η τραγωδία ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ι. Το δράμα 1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του δράματος και τι νέο προσέφερε στο κοινό σε σχέση με το έπος και τη λυρική ποίηση; 2. Ποια είναι η προσέλευση του δράματος και με ποια γιορτή συνδέθηκε;

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ»

1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» 1 Β Λυκείου: 1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» ( σύμφωνα με τις ερωτήσεις αξιολόγησης του υπουργείου Παιδείας) α ) Tο δράμα 1) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. Το δράμα 1. Τι είναι το δράμα και ποια στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό από προγενέστερες μορφές ποίησης; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σχολικό βιβλίο σελίδα 9: «Το δράμα είναι μια σύνθετη στους θεατές». 2. Από πού προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ. 1.1 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης)

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ. 1.1 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1. Το δράµα - Η τραγωδία - Το αρχαίο θέατρο 1.1 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) α) Το δράµα 1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Εἰ καὶ δυνήσῃ γ τοῖς φίλοις δ ὀρθῶς φίλη. Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Εἰ καὶ δυνήσῃ γ τοῖς φίλοις δ ὀρθῶς φίλη. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 9 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 82-99. Να μεταφραστεί το τμήμα: Εἰ καὶ δυνήσῃ γ τοῖς φίλοις δ ὀρθῶς φίλη. 2. Να εντοπίσετε στο παρακάτω κείμενο δύο ανακρίβειες και στη θέση τους να γράψετε το σωστό.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Η ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Είδη αρχαίου ποιητικού λόγου 1. Επική ποίηση : Γεωμετρική εποχή (1100-800 π.χ) 2. Λυρική ποίηση : Αρχαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494

Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494 Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494 1.α. Από τον Πρόλογο στο Επεισόδιο: Η Ελένη, μαζί με τις γυναίκες που αποτελούν το Χορό του δράματος, μπαίνουν μέσα στο παλάτι προκειμένου να ζητήσουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ Ἐριχθονίου δὲ ἀποθανόντος καὶ ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ τεµένει τῆς Ἀθηνᾶς Πανδίων ἐβασίλευσεν, ἐφ οὗ ηµήτηρ καὶ ιόνυσος εἰς τὴν Ἀττικὴν ἦλθον. ἀλλὰ ήµητρα µὲν Κελεὸς [εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 0 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. -294 ἄνδρες μόλις φέροντες ἐρρόθουν ἐμοί κρυφῇ, κάρα σείοντες οὐδ ὑπὸ ζυγῷ. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; 2. Ποια ήταν η σχέση του οφοκλή

Διαβάστε περισσότερα

Τραγωδία. Πρόδρομοι. Καταγωγή. Τραγωδία 1

Τραγωδία. Πρόδρομοι. Καταγωγή. Τραγωδία 1 Τραγωδία 1 Τραγωδία Η τραγωδία είναι δραματικό είδος που εμφανίστηκε στην Αρχαία Ελλάδα. Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης στο έργο του Περί Ποιητικής, δίνει τον εξής ορισμό της τραγωδίας: Ἐστὶν οὖν τραγωδία μίμησις

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Γενικής Παιδείας

Αρχαία Γενικής Παιδείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: Αρχαία Γενικής Παιδείας ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18356 Θέμα 276 ον Σοφοκλέους Αντιγόνη, στ. 546-560 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12-12-14 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Φλωροπούλου Ρόη Θέμα 276 ον Σοφοκλέους Αντιγόνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011 Βασική

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Στο θέατρο των Γιτάνων

Στο θέατρο των Γιτάνων Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας τετράδιο για τον μαθητή Στο θέατρο των Γιτάνων εκπαιδευτική περιήγηση Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Κύπρου 68, 461 00 Ηγουμενίτσα, e-mail: efathe@culture.gr, amig@culture.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

15/9/2009. 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα

15/9/2009. 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα Νέα Αθηναϊκή Σχολή Λογοτεχνία Β Λυκείου Εισαγωγή Επιμέλεια: Τ. Γιακουμάτου www.netschoolbook.gr 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα Εσωτερική αναδιάρθρωση κράτους-στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφηγηματικές τεχνικές -αφηγηματικοί τρόποι

Αφηγηματικές τεχνικές -αφηγηματικοί τρόποι Αφηγηματικές τεχνικές -αφηγηματικοί τρόποι Αφηγηματικές τεχνικές Οι λειτουργίες του αφηγητή 0 αφηγητής μπορεί να είναι πρόσωπο της αφήγησης, με πρωταγωνιστικό ή δευτερεύοντα ρόλο, ή μπορεί να είναι αμέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΒΔΟΜΑΔΑ (5-9/10/2015) ΤΗΣ Β ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΒΔΟΜΑΔΑ (5-9/10/2015) ΤΗΣ Β ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ» ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΒΔΟΜΑΔΑ (5-9/10/2015) ΤΗΣ Β ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ» Η πρώτη εβδομάδα του δεύτερου κύκλου της Εκπαίδευσης «ΜΑΖΙ & ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ» πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ομήρου Οδύσσεια Ραψωδία α 1-426. Διδακτικό σενάριο

Ομήρου Οδύσσεια Ραψωδία α 1-426. Διδακτικό σενάριο Ομήρου Οδύσσεια Ραψωδία α 1-426 Διδακτικό σενάριο Πόπη Χριστοφόρου-Πούγιουρου, Φιλόλογος Λειτουργός Γραφείου Αναλυτικών Προγραμμάτων Λευκωσία 2012 Δυο λόγια για το διδακτικό σενάριο Η ακόλουθη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Το φάσμα των μεθόδων διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή: από τη θεωρία στην πράξη Νικόλαος Διγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θεατρικό Εργαστήρι: Δημιουργία δραματικών πλαισίων με αφορμή μαθηματικές έννοιες. Ανάπτυξη ικανοτήτων για επικοινωνία μέσω του θεάτρου και του δράματος. Ειδικότερα αναφορικά με τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006 Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006 1 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ Α ) Οι Αγώνες Χορού περιλαµβάνουν τρεις κύριους τοµείς : Αγώνες Ελληνικών Παραδοσιακών χορών. Αγώνες Κλασικού Μπαλέτου.

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater Διήμερο σεμινάριο Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία Bar theater & Γιατί η υποκριτική είναι Τέχνη Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 Οκτωβρίου 2013 στην αίθουσα του ''Θυρεάτη''(παραπλεύρως Αφων Καρκούλη) Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Ακριτικό τραγούδι: Ο γιος της χήρας (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 27-28)

Ακριτικό τραγούδι: Ο γιος της χήρας (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 27-28) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Ακριτικό τραγούδι: Ο γιος της χήρας (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 27-28) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ποιο είναι το πρωταγωνιστικό πρόσωπο του ποιήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Στο ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στη Κρήτη, έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους τέσσερις θεατρικοί χώροι διαφορετικών εποχών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012 ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012 Περιεχόμενα Αρχαία Δωδώνη γεωγραφικά στοιχεία Κοίλον Ορχήστρα Σκηνή Ρωμαϊκά χρόνια Παραστάσεις που φιλοξενήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82)

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 1. KEIMENO Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιο

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ

5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ 5 ος αι. π.χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η Μόρφωση των νέων - αγοριών Η εκπαίδευση στην αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Οιδίποδας Τύραννος Σοφοκλής. Σπύρος Αντωνέλλος ΕΜΕ

Οιδίποδας Τύραννος Σοφοκλής. Σπύρος Αντωνέλλος ΕΜΕ Οιδίποδας Τύραννος Σοφοκλής Σπύρος Αντωνέλλος ΕΜΕ 2 μαθήματα πριν την ανάλυση της τραγωδίας του Σοφοκλή«Οιδίποδας Τύραννος» Προϋπoθέσεις: Οι μαθητές: 1)Να γνωρίζουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης τραγωδίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοκινητική αγωγή

Μουσικοκινητική αγωγή Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσικοκινητική αγωγή Η μουσικότητα των ήχων και της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΔΡΟΥΛΙΑΣ Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα Παραγωγή λόγου για την Ε και την ΣΤ Δημοτικού ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να κρατάς αυτό το βιβλίο στα χέρια σου, σημαίνει ότι θέλεις να μάθεις να εκφράζεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2011-2012 ΤΑΞΗ Α3 Μάθημα : Τεχνολογία

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2011-2012 ΤΑΞΗ Α3 Μάθημα : Τεχνολογία 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2011-2012 ΤΑΞΗ Α3 Μάθημα : Τεχνολογία ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Της μαθήτριας : Τζούπη Αναστασίας ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Αρχαίο Θέατρο Καθηγητής : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΤΑΞΗ: Α3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ : ΠΕΠΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... σελ. 3 Νεκρικές Μάσκες... σελ. 4 Θεατρικές Μάσκες... σελ. 4 Εορταστικές

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός ενός επίπεδου απλού αρμονικού κύματος από τις ταλαντώσεις σημείων του

Προσδιορισμός ενός επίπεδου απλού αρμονικού κύματος από τις ταλαντώσεις σημείων του A A N A B P Y T A ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΛΑ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 9 5 0 Προσδιορισμός ενός επίπεδου απλού αρμονικού κύματος από τις ταλαντώσεις σημείων του Περιεχόμενα Εισαγωγή και παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου. Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στις Γενικές Εξετάσεις υπάρχει και µια λεξιλογική άσκηση, η οποία βαθµολογείται µε 10 µονάδες, όσο δηλαδή και οι ασκήσεις της γραµµατικής ή του

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

EPIEXOMENA. 1. H τέχνη της πολεμικής... 15. O Pο δης, ο Pίχτερ και η επιστήμη της ασημαντολογίας... 65

EPIEXOMENA. 1. H τέχνη της πολεμικής... 15. O Pο δης, ο Pίχτερ και η επιστήμη της ασημαντολογίας... 65 EPIEXOMENA TΟΙΣ ΕΝΤΕΥΞΟΜΕΝΟΙΣ.................................... 11 1. H τέχνη της πολεμικής................................ 15 2. Ένα αφήγημα για το αφήγημα Tο «Eγχειρίδιον Διηγηματογραφίας» του Eμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρ λογος... 11 Εισαγωγή... 15 Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ 25-83

Πρ λογος... 11 Εισαγωγή... 15 Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ 25-83 Π E P I E X O M E N A Πρ λογος..................................................... 11 Εισαγωγή..................................................... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θα διδαχτούν η Ομήρου Οδύσσεια και οι Ηροδότου Ιστορίες σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Α) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

O Παρνασσ ς ήταν ασφυκτικά γεµάτος µε την αφρ κρε-

O Παρνασσ ς ήταν ασφυκτικά γεµάτος µε την αφρ κρε- O Παρνασσ ς ήταν ασφυκτικά γεµάτος µε την αφρ κρε- µα της Aθήνας, ανθρώπους του πνε µατος, δηµοσιογράφους, επισήµους µε τα φράκα τους, κυρίες του παλατιο και ηλικιωµένους φουστανελάδες µε τα φέσια τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. αναστοχασμ ς!... 45 Το τέταρτο μυστικ της επιτυχίας: Παρουσιάστε τις έννοιες με απλ τρ πο 53

Περιεχ μενα. αναστοχασμ ς!... 45 Το τέταρτο μυστικ της επιτυχίας: Παρουσιάστε τις έννοιες με απλ τρ πο 53 Περιεχ μενα Ευχαριστίες....................................................... 5 Πρ λογος......................................................... 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητικ υπ βαθρο KEΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Εκεί που είσαι ήμουνα κι εδώ που είμαι. ίσως έλθεις! ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Μπακούρου Κυριακή (συντονίστρια)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi KEΦAΛAIO 3 ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Στο βιβλίο του Banal Nationalism (1995) ο Billig ασχολείται µε το ζήτηµα του καθηµερινο εθνικισµο που περνά απαρατήρητος, και εστιάζει στον εθνικισµ των δυτικών κρατών

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αικατερίνη Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια το μάθημα Αισθητική διδάσκεται στο 4ο έτος, Ζ εξάμηνο εισάγει στις κλασσικές έννοιες και θεωρίες της φιλοσοφίας της τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα