Χειµώνας «Ἃγιοι Κολλυβάδες» Προσευχή. 6 ε7σοδος το8 9νθρώπου στό 9ενάως γίγνεσθαι το8 Ο?ρανο8!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χειµώνας 2012-13. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» Προσευχή. 6 ε7σοδος το8 9νθρώπου στό 9ενάως γίγνεσθαι το8 Ο?ρανο8!"

Transcript

1 «Ἃγιοι Κολλυβάδες» ΟB γυναeκες στήν Kκκλησιαστική διακονία:"κα δο Μαριµ λεπρσα σε χιών". Γυναeκα καf Ψαλτική. Παράλληλη Κυρίλλου hεροσολύµων πό πατρός Νικολάου ηµαρ ρος Ν. Βαρδακουλ 47 παρ Ναύπακτος webmail: http//: orthway.org Συνδροµές προαιρετικές στήν παραπάνω διεύθυνση Περιεχόµενα: Χειµώνας Προσευχή! 6 ε7σοδος το8 9νθρώπου στό 9ενάως γίγνεσθαι το8 διηγήσεις καί Bστορίες. C παπα-μόδεστος στήν Κερασιά Fρους καί G 9ληθινή προσευχή. ΠHς Iγιναν δεκτοί οb Jκτός Kκκλησίας µετανοο8ντες καί 9ναθεµατίζοντες τήν αmρεση αbρετικοί ΕOκονοµάχοι στήν Ζ ΟOκουµενικήν Σύνοδον; 6 Jπιστροφή τhν Uβραίων στήν Πίστη πρό τwς συντελείας. Πνευµατικές διδαχές τwς Xρθοδοξίας µας. Kµπειρίες καί γεγονότα 9πό τήν καθηµερινή µας ζωή Jν ΧριστZ. Kπιστολές καί 9λληλογραφία. 6 θέωση [ς σκοπός το8 9νθρώπου µέσα 9πό τά µυστήρια τwς ΚαθολικWς καί ]ποστολικwς Kκκλησίας, κατά τόν ^γιο Γρηγόριο τόν Παλαµ. Cµιλία εoς τ`ν Ε?αγγελισµ`ν τwς Θεοτόκου το8 Jν bγίοις Πατρός cµhν dωάννου το8 Χρυσοστόµου. Προσευχή. 6 ε7σοδος το8 9νθρώπου στό 9ενάως γίγνεσθαι το8 Ο?ρανο8! Β Πρόσεύχοµαι σηµαίνει τι εσέρχοµαι καί γώ πνευµατικά σ' α#τό πού γίνεται $ενάως στόν ο#ρανό. ορανός τς καρδις νώνεται µέ τόν Ορανό τς Βασιλείας το Θεο καί νος συµµετέχει στήν κατάπαυστη δοξολογία τ&ν ορανίων δυνάµεων πρός τήν Πανυπέρθεον Τριάδα! νος ε,σέρχεται -κε. /που ε0ναι Θεός µέ τούς γγέλους, -κε. /που ε0ναι τό φ&ς καί 4 ζωή! 6 Βασιλεία ε0ναι -κε., ο7 8πόστολοι καί ο7 οράνιες πόλεις ε0ναι -κε., καί ο7 θησαυροί τς χάριτος ε0ναι -κε.: τά πάντα ε0ναι -κε.. 1 <ταν 4 προσευχή γίνει καρδιακή, /ταν δηλ. προσευχόµαστε µέ τό νο νά =χει κατέβει στήν καρδιά, -πιστρέφουµε στόν Παράδεισο, στήν χαµένη πατρίδα µας, πό τήν ποία ατοεξοριστήκαµε. 6 -πιστροφή µας ατή κυρώνει τήν πτώση µας καί ποκαθίσταται =σω?νθρωπος στήν πρό τς παρακος κατάσταση. Α,σθανόµαστε τότε τό τί σηµαίνει -κε.νο πού µς Aποσχέθηκε Κύριός µας, /τι θά λάβουµε πε.ραν το περισσο τς ζως. Κατά τούς λόγους Του, /ποιος πιστεύει στόν Χριστόν µας καί ε,ς τόν πέµψαντα Ατόν Πατέρα, ε,ς κρίσιν οκ =ρχεται λλά µεταβέβηκεν -κ το θανάτου ε,ς τήν ζωήν. Eδη =χει ζωήν α,ώνιον καί περισσόν ζως! Καί δέν θά δε. θάνατον στόν α,&να. Ατή 4 πρόγευση το µέλλοντος Α,&νος, δέν ε0ναι βέβαια δυνατόν νά -κπληρωθε. στόν νν α,&να -ντελ&ς, 9λλά εiναι ναντίρρητη, -πιβεβαιούµενη διαρκ&ς -µπειρία τς τελείας -κπλήρωσης τς 1 Cσίου Μακαρίου, &µιλίες, XV, 32.

2 Aπόσχεσης το Κυρίου µας διά τ&ν Fδη κεχαρισµένων 4µ.ν γαθ&ν, κατά τούς λόγους το Ο?ρανοφάντορος πατρός µας Βασιλείου το8 Μεγάλου στήν Θεία Λειτουργία του. C Μέγας καί θεοφόρος πατέρας µας jγιος Γρηγόριος k Παλαµς, Hς τήν πε.ραν ε,ληφώς ατς τς Βασιλείας το φωτός το Θεο, µς παρουσιάζει τήν -µπειρία του διδάσκοντας, /τι τό?κτιστο Φ&ς τς Θεότητος πού =λαµψε πό τόν Χριστό µας κατά τήν Μεταµόρφωσή Του στό Θαβώρ καί πού θά κτινοβολήσει σέ /λο τόν κόσµο τήν 4µέρα τς Κρίσεως, κατά τήν ευτέρα Παρουσία Του, ε0ναι τό Lδιο µέ -κε.νο τό φ&ς πού περιέλαµψε τόν Ο?ρνοβάµονα ]πόστολο Πα8λο, /ταν -κε.νος µακάριος Mρπάχτηκε στόν τρίτο ορανό (Β Κορ. ιβ, 24): " Μέγας πόστολος ε-δε.να φ0ς χωρίς ρια, $π' λες τίς πλευρές. έν 2π3ρχε κανένα $πολύτως ριο σ' α#τό τό φ0ς, πού µφανίστηκε σ' α#τόν καί 4λαµπε παντο5 γύρω του. 6ταν σάν 7λιος 8πειρα λαµπρότερος καί µεγαλύτερος $πό λη τήν οκουµένη. Στό µέσον α#το5 το5 9λίου στεκόταν α#τός, 4χοντας γίνει :λόκληρος ;φθαλµός!" 2 C Jρχοµός τwς Βασιλείας το8 Θεο8 δέν ποκαθιστ µόνον τήν σχέση το νθρώπου µέ τήν κτιστή φύση, =τσι Nστε /λα νά φαίνονται πολύ Oµορφα καί θαυµαστά, τά δένδρα, τό χορτάρι, τά πουλιά, 4 γ, έρας καί τό φ&ς, πού Aπάρχουν χάριν το νθρώπου καί µαρτυρον τήν γάπη Του γιά τόν?νθρωπο, λλά 4 φλογερή γάπη γιά τόν Χριστό µας πού νιώθουµε στήν ληθινή καρδιακή προσευχή γιά /λα τά δηµιουργήµατα το Θεο, κυρίως µεταµορφώνει τήν σχέση µας καί µέ τούς?λλους νθρώπους. nλοι τότε µς φαίνονται ε?γενεeς. Εiναι σάν oλοι νά µς 9γαπνε! Pν κάποιος µς πληγώσει, µέ τήν νάµνηση τς γλυκύτητας τς -σωτερικς προσευχς καί τς δόξας τς Βασιλείας Του, Γρηγορίου το8 Παλαµ, >πέρ τ0ν?ερ0ς 9συχαζόντων, Ι, 3. πού =στω καί λίγο λάβαµε πε.ρα, θυµός καί προσβολή περννε καί τά ξεχνµε /λα! ιαπιστώσαµε στήν προσευχή τ&ν σύγχρονων ββάδων το παλαιοηµερολογιτικο στερεώµατος, /τι 4 προσευχή το kσίου hερωνύµου στήν ΑLγινα, το8 παπα- Μόδεστου στήν Κερασιά το8 παπα- Λεόντιου 9πό τήν Σάµο, dωάννου το8 Μαξίµοβιτς καί Μητροπολίτου Φιλαρέτου, /πως θά δοµε στή συνέχεια, δέν Rταν προσευχή πού γινόταν σέ κάποια χρονικά διαστήµατα! ΟB 7διοι γίνονταν προσευχή! Λαµπάδα καιοµένη [ς θυσία πρός τόν Θεό, τόν Κύριο το σύµπαντος κόσµου! Sταν ο7 Lδιοι 4 προσευχή -νσαρκωµένη! έν πρόσφεραν πρός τόν Θεό o,τι εiχαν 9λλά o,τι rσαν οb 7διοι. Μς διδάσκουν οb θεοφόροι Πατέρες µας, πώς δέν ε0ναι ρκετό νά =χουµε στιγµές δοξολογίας καί εχαριστίας πρός τόν Θεό καί ηµιουργό µας, λλά /λη 4 ζωή µας, κάθε -νέργειά µας, κάθε κίνησή µας, κόµη καί Tνα χαµόγελο καί Tνα βλέµµα µας Uφείλουν νά γίνονται Vµνος λατρευτικός, προσφορά καί προσευχή! Κατ' -ξοχήν 4 καρδιακή προσευχή µέ τήν διαρκ -πίκληση το Uνόµατος το Χριστο µας, µπορε. νά γίνεται παντο καί πάντα, στήν =ρηµο καί στήν πόλη, /ταν εlµαστε µόνοι µας στό ταµε.ο µας F µέ?λλους. 6 θέρµη τς καρδις καί 4 γλυκύτητα τς παρουσίας το Κυρίου Xησο ε0ναι τά πρ&τα σηµάδια τς -νέργειάς της µέσα µας. <λοι µπορον νά ρχίσουν τήν καρδιακή προσευχή µέ τήν συνεχ -πίκληση το Κυρίου µας Xησο, µέ τά δοκιµασµένα πό τήν πε.ρα τ&ν σκητ&ν Πατέρων µας διά µέσου τ&ν α,ώνων θε.α λόγια: "Κύριε ησο" Χριστέ Υ%έ το" Θεο" 'λέησόν µε"! 6 συνεχής -πίκληση το θείου Yνόµατος το Χριστο µας, =χει Hς ποτέλεσµα τήν κάθοδο το νο στήν καρδιά. Τότε -νεργε.ται 4 προσευχή σχεδόν συναίσθητα καί στεκόµαστε -νώπιον το Θεο, /που κι'?ν σταθοµε, στόν κπο, στό γραφε.ο, στόν Aπλογιστή, στό -ργόχειρό µας, στό µαγείρεµα, στό τρα.νο, στό ατοκίνητο, στήν?σκηση το -παγγέλµατός 2

3 µας, στό σχολε.ο F στό πανεπιστήµιο. Ατό σηµαίνει τό )διαλείπτως προσεύχεσθε το Μεγίστου ]ποστόλου Παύλου! Προσευχητέον µ/λλον 0 )ναπνευστέον, διδάσκει k Μέγας Γρηγόριος k Θεολόγος! <ταν προσευχόµαστε µέ τήν καρδιακή προσευχή, µολογοµε τίς δύο φύσεις το Χριστο µας τήν θεία καί τήν νθρώπινη! Τόν -πικαλούµαστε µέ τό Oνοµά Του, πού πρε Hς?νθρωπος καί τόν Uνοµάζουµε καί Κύριο καί Υ7ό το Θεο! <ταν ζητµε πό τόν Χριστόν µας νά µς -λεήσει, ναφερόµαστε καί στόν Θεόν Πατέρα, γιατί τόν dησο8ν µας τόν καλο8µε "ΥBόν το8 Θεο8". Ταυτόχρονα -νεργε. καί τό Πανάγιον Πνε8µα, γιατί δέν ε0ναι δυνατόν τό -πικαλεσθε. κανείς τόν Κύριον dησο8ν, εoµή Πνεύµατι" (Α Κορ. ιβ, 32). wρα Jπικαλούµαστε τό Iλειος τwς Πανυπερθέου Τριάδος! 6 -λπίδα µας ναπτερώνεται, 4 προσδοκία τ&ν µελλόντων γαθ&ν µετουσιώνεται σέ πνευµατική -µπειρία στό παρόν, µέ τήν -πίκληση το πείρου -λέους το Κυρίου Xησο καί Θεο µας! "Καί καλέσεις τό 4νοµα α5το" ησο"ν. Α5τός γάρ σώσει τόν λαόν α5το" )πό τόν 9µαρτιν α5τν" (Ματθ. α, 21). Γιά νά -νεργήσει 4 προσευχή καί νά κατέβει νος στήν καρδιά παιτε.ται διαρκής καί -πίπονη προσπάθεια. 6 διάλειπτη -πίκληση το Uνόµατος το Χριστο µας χρειάζεται πολύ µεγάλο κόπο. Τό Oνοµά Του, /µως, ε0ναι τό Aπέρ πν Oνοµα! Σωτηρία δέν Aπάρχει πουθενά λλο "παρά µόνον στό 4νοµα το" ησο" το" Ναζωραίου" (Πραξ. δ, 10-12) καί "σα 8ν ζητήσουµε $πό τόν Πατέρα στό Bνοµά Του θά µdς δοθο5ν" (Xωάν, στ, 23). Ζητε.τε, λέγει, καί δοθήσεται, κρούετε καί νοιγήσεται! Eνα 9 χαρά 2µ0ν F πεπληρωµένη, λλά καί Gνα πdν γόνυ κάµψi ν τj ;νόµατι Kησο5 καί πιγείων καί καταχονίων"! (Φιλ. β 10). ΠHς Iγιναν δεκτοί οb Jκτός Kκκλησίας µετανοο8ντες καί 9ναθεµατίζοντες τήν αmρεση αbρετικοί ΕOκονοµάχοι στήν Ζ ΟOκουµενικήν Σύνοδον; dγιναν, λοιπόν, δεκτοί ο7 α7ρετικοί Ε,κονοµάχοι, Oχι Mπλ&ς καί Nς =τυχεν, λλά µέ µεγάλη δυσκολία, µετά πό νάκριση καί -ξέταση το κάθε νός πό ατούς Hς κατηγορουµένου, πού σέ καµµία περίπτωση καί κανείς δέν δικαιώθηκε γιά τήν µέχρι τότε στάση του! 6 Uκκλησία ο?δέποτε 9νεγνώρισε Bερωσύνην στούς αbρετικούς, κατά τόν χρόνον πού βρίσκονταν στήν αmρεση τwς βδελυρwς καί 9ντιθέου ΕOκονοµαχίας! Τό /τι δηλ. τάχα τελοσαν σωστικά µυστήρια, γιατί κάτι τέτοιο οδέποτε διετύπωσε κανείς πό τούς fγίους Πατέρες καί καµµία Ο,κουµενική Σύνοδος, πού -πέχει πρόσωπον gκκλησίας, δέν τό ε0πε! Μία 9ντίθετη διατύπωση θά συνιστο8σε βλασφηµία κατά το8 Παναγίου Πνεύµατος! 8πό τήν Ζ Ο,κουµενικήν Σύνοδον =γιναν δεκτοί -κ τ&ν Ε,κονοµάχων -πισκόπων: -oσοι πό ατούς µετανόησαν, καί πάντως -yχι οb διδάσκαλοι καί πρώταρχοι τwς αbρέσεως, -9ναθεµάτισαν τήν εoκονοµαχικήν αmρεση, -συνέταξαν γραπτhς καί προσκόµισαν στήν Σύνοδο 9ναθεµατιστικούς τwς αbρέσεως λιβέλλους, -kµολόγησαν oτι rσαν Jκτός Kκκλησίας καίχωρισµένοι 9π' α?τήν καί -δήλωσαν πανηγυρικά καί δηµόσια oτι Jπιθυµο8ν νά {νωθο8ν µέ τήν Καθολικήν Kκκλησίαν, 9πό τήν kποίαν rσαν χωρισµένοι καί φο -πwραν καί φρικτό oρκο, -9ναθεµατίζοντας µάλιστα {αυτούς καί -διαβεβαιώνοντας oτι δέν κινο8νται µέ πουλότητα καί στεροβουλία! Ατό τό τελευτα.ο τό πιστοποιον λέγοντας: "Lάν µή :µολογ0µεν καθώς 9 καθολική κκλησία, $νάθεµα 4χωµεν 3

4 $πό το5 Πατρός καί το5 Υ?ο5 καί το5 Nγίου Πνεύµατος". "O Pγία σύνοδος ε-πεν λπίζοµεν τι µετά τήν σύνοδον ο#δείς διαστραφήσεται, καθότι ν ταqς καταθέσεσιν α#τ0ν <αυτούς ο% 'πίσκοποι )νεθεµάτισαν τι άν πιστρέψωµεν πί τήν προτέραν αgρεσιν, )ναθεµατισµένοι καί καθηρηµένοι 'σµέν". Στήν συνέχεια ζητε.ται πό τήν Σύνοδο νά Jπιδοθο8ν οb λίβελλοι το8 9ναθεµατισµο8 τwς αbρέσεως καί τwς kµολογίας τwς πίστεως τς gκκλησίας. Καί,?ν δέν =χουν συντάξει τέτοιους λιβέλλους νά τούς φτιάξουν καί νά τούς προσκοµίσουν στή Σύνοδο. Καί στή συνέχεια θά κρίνει τήν πόθεσή τους c Σύνοδος! "ΚωνσταντQνος : θεοφιλέστατος πίσκοπος Κωνσταντίας τ3ς Κύπρου ε-πε πανίερε δέσποτα, ε µέν πιφέρονται λιβέλλους, πιδότωσαν. ε δέ µή, ποιήτωσαν. καί ε-θ' οtτως κρινεq 9 Pγία σύνοδος π' α#τοqς. Ο? δέ 4φασαν 4χοµεν τούς λιβέλλους Vτοίµους, καί δώσοµεν α#τούς." 8λλά καί -δ& δέν τελείωσε c Jξέταση καί G 9νάκριση τhν αbρετικhν ΕOκονοµάχων: "Ταράσιος : Pγιώτατος πατριάρχης ε-πεν ν τj τέως τά 2πόλοιπα περί τ3ς προκειµένης ζητήσεως τ0ν κανόνων $ναγνωσθήτω." Τότε διαβάστηκε καί τό σχετικό χωρίο 9πό τόν βίον το kσίου πατρός cµhν Σάββα το8 6γιασµένου καί διαπιστώθηκε γιά 9κόµη µία φορά oτι oσοι µετανοο8ν καί Jπιστρέφουν στήν Kκκλησία c Kκκλησία τούς 9ποδέχεται, Aπό τήν προ πόθεση /τι δέν Aπάρχει?λλη α,τία πού νά κωλύει τήν ποδοχή τους. Ο7 Πατέρες =δειχναν µεγάλη Aποµονή καί γάπη καί =καναν τά πάντα, γιά νά προσεταιρισθον στήν πίστη τούς χωρισθέντες πό τήν gκκλησία α7ρετικούς. dτσι καί k Πατριάρχης Ε?στόχιος παρακαλοσε καί νουθετοσε -πί Uκτώ µνες τούς Νεολαυρ.τες, πού ε0χαν χωριστε. πό τήν Καθολική, (σ.σ. τήν Yρθόδοξη), gκκλησία, καί µάλιστα µετά πό τόν ναθεµατισµό τους πό τήν fγίαν Ε Ο,κουµενικήν Σύνοδον, /που ναθεµατίσθηκε kριγένης καί Θεόδωρος Μοµψουεστίας καί 4 κακοδοξία περί προ πάρξεως τ&ν ψυχ&ν καί περί ποκαταστάσεως τ&ν πάντων. Κακοδοξίες πού πρέσβευαν καί ατοί. Καί φο δέν πείσθηκαν, διώχθηκαν πό τήν Λαύρα καί -λευθερώθηκε 4 πόλη πό τήν λύµη, (σ.σ. τόν µολυσµόν)! Τό συµπέρασµα -κ τς ναγνώσεως καί πό τόν βίον Σάββα ε0ναι, /τι /σοι µετανοον πραγµατικά καί ζητον νά νωθον µέ τήν Mγία Καθολική gκκλησία, γίνονται δεκτοί, -άν δέν Aπάρχει κάτι?λλο πού νά τούς κωλύει, καί Aπό τήν προ πόθεση /τι θά διαφυλαχθον ο7 κανονικές διατάξεις. "πάντως γάρ χρή τάς κανονικάς διατάξεις φυλάττεσθαι" Καί πάλιν, /µως, Jξετάζεται JνδελεχHς, µετά πό αlτηση το θεοφιλεστάτου -πισκόπου Σάρδεων Εθυµίου, Jάν καί πό ποιές προ ποθέσεις γίνονται δεκτοί α?τοί πού χειροτονήθηκαν 9πό αbρετικούς. Καί γι' ατό διαβάζονται τά σχετικά πό τήν 7στορία το ναγνώστου Θεοδώρου, στό 5ο βιβλίο περί τwς 9ποδοχWς ]νατολίου 9πό τήν bγίαν ΟOκουµενικήν Σύνοδον. ^γιος ]νατόλιος =γινε µέν δεκτός πό τήν Ο,κουµενικήν Σύνοδον, καί µάλιστα =γινε πρόεδρος τς Συνόδου, παρά τό γεγονός /τι ε0χε χειροτονηθε. Hς πατριάρχης πό τόν α7ρετικό ιόσκουρο, παρόντος καί συλλειτουργοντος µάλιστα καί το Ετυχος. Ε0ναι πολύ σηµαντικό, /µως, νά -ξετάσουµε καί νά ξιολογήσουµε τά ποφασιστικς σηµασίας γεγονότα πό τήν ζωή ]νατολίου, γιά νά κατανοήσουµε, γιατί =γινε ποδεκτός. 4

5 C jγιος εiχε χειροτονηθεe 9πό τόν ^γιον Κύριλλον ]λεξανδρείας [ς διάκονος καί εiχε διαπρέψει στήν Jν Kφέσu Γ ΟOκουµενικήν Σύνοδον, πλήττοντας θανάσιµα µέ τήν θεολογίαν του τόν αbρετικόν Νεστόριον. Συντάχθηκε 9µέσως µέ τό µέρος τhν Xρθοδόξων τwς Κωνσταντινουπόλεως καί 9ποδείχθηκε ~ρθοδοξότατος, συνετός καί µαχητής. 3 Μάλιστα κατά τήν χειροτονίαν του k ^γιος ]νατόλιος ε0πε χαριεντιζόµενος πρός τόν ιόσκορον: "που περιεπάτηκας 9γίακας". (!) Ατά =γιναν /µως /λα, πρίν φανερωθε. παρρησίm καί -ξαπλωθε. 4 αnρεσις το Μονοφυσιτισµο, καί µέχρι τότε 9κολουθο8σαν oλοι µέ ε?λάβεια τά µέχρι τότε Oσχύοντα τwς Γ ΟOκουµενικWς Συνόδου καί τόν θεοφόρον πρόεδρόν της Μέγαν Κύριλλον Πατριάρχην ]λεξανδρείας στήν διδασκαλία τους, τόν kποeον στήριξε κατά τήν Σύνοδον k ^γιος ]νατόλιος! Σηµειώνεται στήν -κκλησιαστική 7στορία Θεοδώρου ναγνώστου, στό πέµπτο βιβλίο, πού ναγνώστηκε στήν Ζ Ο,κουµενικήν Σύνοδον /τι τά νωτέρω τά ε0πε k ^γιος ]νατόλιος χαριέντως καί τό τί θά γινόταν στό µέλλον τό 9γνοο8σε: "χαριέντως 4φη τό µέλλον 4 Καί πάντως k ^γιος Iγινε δεκτός, γιατί rταν πάντοτε καί κατά πάντα ~ρθοδοξότατος, rταν συνετός καί µαχητής, yπως ε7δαµε, καί /πως σηµειώνει k ^γιος Ταράσιος: "ο#κ $ποθανο5νται τέκνα 2πέρ πατέρων, $λλ'.καστος τw δίx PµαρτίX $ποθανεqται καί τι κ το5 3 "Τ3ς ν Χαλκηδόνι Οκουµενικ3ς Συνόδου προεξάρχων : \νατόλιος, συµµετεχόντων 630 \ρχιερέων, κατηύθυνε τάς ργασίας καί 'πέτυχε τήν καταδίκην το" Ε5τυχο"ς καί τήν )ναγνώρισιν το" )συγχύτου τν δύο φύσεων το" Χριστο" )διαιρέτως συνηνωµένων, _ς καί διά κανόνων 30 διατύπωσιν τ3ς κκλησιαστικ3ς ε#ταξίας". Ράλλη καί ΠοτλW, Σύνταγµα..., Β σελ. 216 κ. ξ. 4 Πρακτικά, σελ. 718 Θεο5 στιν 9 χειροτονία (το bγίου ]νατολίου)." Τό oτι 9ναθεµατίζονταν οb αbρετικοί συνεχhς καί µεγαλοφώνως καί µάλιστα µέσα στούς Bερούς ναούς καί πρίν α?τό τό kρίσει ρητά c bγία Ζ ΟOκουµενική Σύνοδος στό Συνοδικό της, /πως θά δοµε στή συνέχεια, φαίνεται καί στό παρατιθέµενο κείµενο πό τόν βίο το bγίου Σάββα το8 6γιασµένου! 5 C jγιος Σάββας k cγιασµένος καί k jγιος Θεοδόσιος k Κοινοβιάρχης µαζί µέ τόν 9ρχιεπίσκοπον τhν hεροσολύµων dωάννην, πού χειροτονήθηκε -πίσκοπος καί -γκαταστάθηκε στά sεροσόλυµα πό τόν ατοκράτορα 8ναστάσιο, µέ σκοπό νά ποκαταστήσει τήν κοινωνία µέ τόν δυσεβ Σεβρο, 6 µάζεψαν στά hεροσύλυµα µεγάλο πλwθος, δέκα χιλιάδες µοναχhν περίπου, µαζί µέ πολλούς cγουµένους, καί 9ναθεµάτιζαν τόν ΣεβWρο καί τούς Μονοφυσίτες, πού δέν δέχονταν τίς ποφάσεις τς Ο,κουµενικς Συνόδου. δυσεβής Σεβρος Rταν =ξαρχος τ&ν 8κεφάλων καί συνέχεε τήν φύσιν µέ τήν Aπόστασιν, καί ποµένως βλασφηµοσε ε,ς ατήν τήν προσκυνητήν καί Τριάδα: "τήν Pγίαν καί προσκυνητήν καί &µοούσιον Τριάδα τ0ν θείων 2ποστάσεων, Τριάδα φύσεων καί θεοτήτων καί Θεόν λέγειν τετόλµηκε." Σηµαντική ε0ναι καί 4 ναφορά στήν χειροτονία το Xωάννη Hς ρχιεπισκόπου 5 " 'ν 9γίοις πατήρ Cµν Σάββας, $νελθών ν τw PγίX πόλει, µετά τ0ν 8λλων τ3ς ρήµου 9γουµένων... τό δέ πλ3θος τ0ν µοναχ0ν πάντοθεν συνάξας, 4µπροσθεν το5 Pγίου κρανίου, µετά τ0ν aεροσολυµιτ0ν 4κραζον λέγοντες $νάθεµα Σεβήρb καί τοqς κοινωνο5σιν α#τj παρόντων 4τι καί $κουόντων τ0ν τε µαγιστριαν0ν, καί $ρχόντων, καί στρατιωτ0ν 2πό το5 βασιλέως $ποσταλέντων." Πρακτικά, σελ. 239 (739). 6 Σεβρος Rταν Fδη πατριάρχης τς 8ντιόχειας καί Aποστηριζόµενος πό τόν βασιλεα, -δίωξε τούς Yρθοδόξους στά sεροσόλυµα, πού δέν τόν δέχονταν σέ κοινωνία. 5

6 sεροσολύµων, πο.ος, -πίσης, µέσως µεταστράφηκε στήν Yρθοδοξία! gν&, λοιπόν, ρχιεπίσκοπος Xωάννης Hς πατριάρχης sεροσολύµων ε0χε χειροτονηθε., µέ σκοπό νά µεταστρέψει τόν λαόν καί τόν µέχρι τότε νόµιµον καί Uρθόδοξον ρχιεπίσκοπον sεροσολύµων uλίαν στήν πίστη τ&ν Μονοφυσιτ&ν, λλά καί νά ποκαταστήσει τήν κοινωνία µέ τόν α7ρετικόν Σεβρον, α?τός, (σ.σ. ρχιεπίσκοπος Xωάννης), πείσθηκε 9πό τόν jγιον Σάββα καί τούς πολοίπους Πατέρες τwς Jρήµου, νά µή δεχθεe νά κοινωνήσει µέ τόν ΣεβWρον, 9λλά νά προτιµήσει νά κινδυνεύσει πέρ τhν δογµάτων τwς Χαλκηδόνος! Πργµα τό πο.ο καί =κανε! Γιά τόν λόγο ατό συνελήφθη καί -νεκλείσθη στή φυλακή. 8πό -κε., µέ ελογηµένη πρόφαση βγκε, καί στή συνέχεια µαζί µέ τούς bγίους Σάββαν καί Θεοδόσιον καί τά πλήθη τhν µοναχhν συνήχθησαν στήν µεγάλη Kκκλησία Πρωτοµάρτυρος Στεφάνου, στήν Γεθσηµανή, καί ρχιεπίσκοπος Xωάννης, =χοντας µαζί του τούς Mγίους, 9νέβηκε στόν µβωνα καί 9µελητί, καί οb τρεeς Jκ συµφώνου, 9ναθεµάτισαν τόν Νεστόριον καί τόν Ε?τυχW, τόν ΣεβWρον καί τόν Σωτήριχον τόν Καισαρείας Καππαδοκίας, καί πάντα, τόν µή δεχόµενον τήν Σύνοδον τwς Χαλκηδόνος. C λαός το8 Θεο8 Jπί πολλές ρες Iκραζε: "τούς α%ρετικούς )ναθεµάτισον, καί τήν Σύνοδον (τς Χαλκηδόνος) βεβαίωσον." ιαπιστώνουµε, ποµένως, /τι ναί µέν χειροτονήθηκε καί k 9ρχιεπίσκοπος dωάννης, µέ σκοπό νά ποκαταστήσει τήν κοινωνία µέ τόν δυσεβ Σεβρο καί νά ναθεµατίσει τήν Σύνοδο τς Χαλκηδόνος, λλά προτιµάει νά πάθει γιά τήν Yρθοδοξία καί νά φυλακισθε.. Μέ ελογηµένη πρόφαση στή συνέχεια βγκε πό τήν φυλακή, γιά νά συνάξει τόν λαόν το Θεο καί τά πλήθη τ&ν µοναχ&ν, µαζί µέ τόν jγιο Σάββα καί τόν jγιο Θεοδόσιο, µέ τούς ποίους Rταν σέ συµφωνία, καί ναθεµατίζει τούς α7ρετικούς πό τόν?µβωνα, παρόντων µάλιστα τ&ν ρχόντων καί το δοκα vπατίου, πού?λλα περίµεναν καί?λλα ε0δαν =κπληκτοι νά -ξελίσσονται µπροστά στά µάτια τους! Γιά τόν λόγο, λοιπόν, ατόν καί κάτω πό τίς συγκλονιστικές ατές µαρτυρίες, πού εiναι 9ποφασιστικές καί καταλυτικές γιά τό προκείµενο ζήτηµα καί γιά τέτοιους πάλιν 9γωνιστές καί 9θλητές τwς πίστεως λέγει k wγιος Ταράσιος, oτι α?τοί πού χειροτονήθηκαν 9πό αbρετικούς, oπως k 9ρχιεπίσκοπος dωάννης, γίνονται δεκτοί: "Ταράσιος : Pγιώτατος πατριάρχης ε-πε. τήν $κρόασιν ποιησάµεθα τ0ν πατρικ0ν 7 νταλµάτων. τί οdν δεq; δέχεσθαι τούς ξ α?ρετικ0ν χειροτονηθέντας; O Pγία σύνοδος ε-πεν. ναί δέσποτα fκροασάµεθα, καί δέον δέχεσθαι." Στό σηµε.ο ατό Aπερτονίζεται -σφαλµένα πό κάποιους, /τι γενικ&ς =χουν -νεργ τήν 7ερωσύνην ο7 α7ρετικοί, διότι ο7 περισσότεροι πό τούς συγκροτήσαντες τήν ΣΤ bγίαν ΟOκουµενικήν Σύνοδον ε0χαν χειροτονηθε. πό τόν Σέργιον, τόν Πρρον, τόν Παλον καί τόν Πέτρον. Ο7 α7ρετικοί ατοί Μονοθελτες λληλοδιαδόχως -ξελέγησαν Hς πατριάρχες τς Κωνσταντινουπόλεως. Καί πό τόν τελευτα.ον α7ρετικόν Μονοθελήτην πατριάρχην Πέτρον, µέχρι τήν Tκτην Σύνοδον, ΣΤ ΟOκουµενικήν), δέν ε0χαν περάσει περισσότερα πό δεκαπέντε χρόνια. Καί ο7 -ν τw µεταξύ χρόνx γενόµενοι ρχιερε.ς το θρόνου τς Κωνσταντινουπόλεως, Θωµς, Xωάννης καί Κωνσταντ.νος =γιναν ρχιερε.ς στόν προδηλωθέντα χρόνον τ&ν µνηµονευθέντων α7ρετικ&ν καί δέν ποδοκιµάσθηκαν, (σ.σ. /ταν προφαν&ς προσλθαν µετανοοντες στήν Yρθοδοξία) γιά πενντα χρόνια διήρκεσε 4 αnρεση τ&ν Μονοθελητ&ν. 8λλά ο7 Πατέρες τς ΣΤ Ο,κουµενικς Συνόδου τούς τέσσερις α7ρετικούς Μονοθελτες ναθεµάτισαν, παρά τό γεγονός /τι ο7 περισσότεροι πό ατούς Rσαν χειροτονία τους! 7 Πρακτικά, σελ. (240),

7 "O Pγία Σύνοδος ε-πε. πρόδηλον το5το. ΚωνσταντQνος : :σιώτατος πίσκοπος Κωνσταντίας τ3ς Κύπρου ε-πεν $ποδέδεικται?καν0ς τι- µιώτατοι $δελφοί καί περί τούτου, τι ο? ξ α?ρετικ0ν προερχόµενοι δεκτοί εσιν". Ε0ναι ποδεκτοί /σοι χειροτονήθηκαν πό α7ρετικούς, κάτω πό τίς προ ποθέσεις πού ναφέρθηκαν, καί Oχι κρίτως, λλά φο δηλώσουν τήν =µπρακτη µετάνοιά τους, συντάξουν ναθεµατιστικούς λιβέλλους, καί ζητήσουν νά νωθον µέ τήν Καθολικήν gκκλησίαν. Καί πάλιν δέν γίνονται δεκτοί /λοι. gκτός πό τούς πρωτάρχας καί διδασκάλους τς α7ρέσεως δέν γίνονται δεκτοί καί /σοι -πίτηδες πευθυνθον σέ α7ρετικούς -πισκόπους καί ζητήσουν νά λάβουν τήν χειροτονία πό ατούς! "'άν δέ τις 'πίτιδες πρός α%ρετικόν προσχωρήσf καί λάβf χειροτονίαν, Gδεκτος Hστω". 8 Ο7 µοναχοί ε0χαν φέρει σχετικά µέ τό θέµα ατό µαζί τους καί τήν -πιστολή το Μεγάλου Βασιλείου πρός Νικοπολίτας, καί παρακάλεσαν νά ναγνωσθε.. Στή συνέχεια διαβάστηκε πό τήν -πιστολή το bγίου Βασιλείου τό σχετικό πόσπασµα. C Μέγας Bεράρχης ε0ναι καταπέλτης: "Κατά τήν κρίση µου", τονίζει k θεeος Πατήρ Βασίλειος, "δέν εjναι δυνατόν νά συναριθµήσει στούς %ερεkς το" Χριστο", α5τόν πού χειροτονήθηκε )πό βέβηλες (α%ρετικές) χεkρες 'πί καταλύσει τnς πίστεως". Καί -ν προκειµένx συµφωνε. καί k jγιος Ταράσιος! "κgγώ )ποτρέποµαι τούς διά τοιαύτην ατίαν, 0τοι τnς πίστεως κατάλυσιν, κεχειροτονηµένους καί µάλιστα Oρθοδόξων 'πισκόπων παρόντων, Pφ' 8 Πρακτικά, σελ. 740 (240). χειροτονεkσθαι." "οsτω γάρ 'στιν C πατερική εtνοια." Κάτω πό ατήν τήν προ πόθεση ε0ναι δυνατόν, νά γίνουν δεκτοί κάποιοι -πίσκοποι, καί πό τόν ^γιον Ταράσιον, δηλ. πό τήν προ πόθεση oτι δέν χειροτονήθηκε κάποιος 9πό αbρετικούς πού Iχουν καταλύσει JντελHς τήν πίστη, Jπίτηδες προσερχόµενος πρός α?τούς γιά νά λάβει χειροτονίαν! Καί Aπό τό πρίσµα ατό ξιολογε.ται καί c {ρώτηση Ταρασίου: -Τί πρέπει νά γίνει, oταν 9ποφανθεe Σύνοδος γιά τήν αmρεση καί ~ρθοδοξήσει kµονοο8σα c Kκκλησία; "'άν δέ συνοδική 'κφώνησις γένηται καί Uµόνοια τν 'κκλησιν 'πί Oρθοδοξία;" Τότε, ατός πού τολµ νά χειροτονηθε. πό τούς βέβηλους α7ρετικούς, (σ.σ. γιατί τότε, προφανhς Aπάρχει καί 9ποδεικνύεται c γνώση καί k δόλος το8 χειροτονουµένου), ατός Aποπίπτει στήν καθαίρεση, κατά τόν ^γιον Ταράσιον! Kκεeνος, λοιπόν, πού χειροτονήθηκε 9πό αbρετικούς -Jπί καταλύσει τwς πίστεως, κατά τόν Ο?ρανοφάντορα, πρός τόν kποeον συµφώνησε καί k ^γιος Ταράσιος, oπως ε7δαµε πιό πάνω, καί -Jκεeνος πού προσέφυγε καί χειροτονήθηκε 9πό αbρετικούς, JνH πwρχαν Xρθόδοξοι Jπίσκοποι παρόντες, -ποπίπτει στήν καθαίρεση! Πάντως, πωσδήποτε, δύσκολη Rταν 4 ποδοχή τ&ν χειροτονηθέντων Aπό τ&ν α7ρετικ&ν, γιατί θά Iπρεπε νά ποβληθο8ν στήν δοκιµασία καί νά ποστο8ν τήν βάσανο, πού φίσταντο oλοι οb προσερχόµενοι στήν Xρθοδοξία καί εiχαν χειροτονηθεe 9πό αbρετικούς, /ταν συνεκαλε.το Ο,κουµενική Σύνοδος καί 7

8 τελικά κυριαρχοσε 4 µόνοια καί 4 Uρθόδοξη διδασκαλία! 9 Σέ καµµία περίπτωση, βέβαια, δέν γίνονται ποδεκτοί, /σοι χειροτονήθηκαν πό α7ρετικούς, παρχόντων Xρθοδόξων Kπισκόπων, Jάν οb χειροτονούµενοι Jπίτηδες προσwλθαν στούς αbρετικούς γιά νά λάβουν χειροτονίαν! Ο,κουµενικές Συνόδους -πί Μεγάλου Φωτίου Γρηγορίου Παλαµ Παπικούς καί τούς βλασφήµους Προτεστάντες! <ποιος προσφεύγει σ' ατούς, γιά νά χειροτονηθε., δέν ε0ναι δυνατόν νά γίνει ποδεκτός Hς Yρθόδοξος -πίσκοπος F πρεσβύτερος. <πως συµβαίνει καί σήµερα, παρχόντων πολλhν Xρθοδόξων Jπισκόπων, πού διατηρο8ν 9παρασάλευτον τήν πίστιν καί Παράδοσιν τwς Kκκλησίας, Oντας διάδοχοι τ&ν bγίων ]ποστόλων, καί καταλυοµένης τwς πίστεως 9πό τούς ΟOκουµενιστές, πού ταυτίζονται συµπροσευχητικά καί λειτουργικά µέ τούς ντιθέους Ε,δωλολάτρες, τούς Μάγους, τούς gρυθρόδερµους, τούς Μωαµεθανούς, τούς Βουδιστές, τούς yβραίους καί τούς προκαταδικασθέντες πό τήν, τήν Ε καί τήν ΣΤ Ο,κουµενικήν Σύνοδον Μονοφυσίτες καί τούς προκαταδικασθέντες πό τήν Η καί Θ 9 Πρακτικά, σελ. 741, (241). "Ταράσιος : Pγιώτατος πατριάρχης ε-πεν ο#κ 4φησεν : πατήρ $δέκτους ε-ναι. $λλά µήπως βίαν 2ποµένειν τούς βουλοµένους Vνωθ3ναι τj κλήρb τ0ν ;ρθοδόξων. καί γάρ _ς $ληθ0ς ο#κ 4ξω $νάγκης καί δυσχερείας το5το γενήσεται. µως οdν : θεσπέσιος πατήρ κατά τόν καιρόν κεqνον, πλείστων Bντων ;ρθοδόξων πισκόπων, $πηγόρευσε τοqς τροφίµοις τ3ς κκλησίας τw τ0ν \ρειαν0ν χεριροτονίx κεχρ3σθαι. ο#δεµία γάρ προσ3ν $πολογία. τι δέ το5το $ληθές, ο#κ $γνοο5ντες τήν γνώµην το5 πατρός ο? µετ' κεqνον τ3ς κκλησίας διάδοχοι, τούς 2πέρ α?ρετικ0ν χειροτονηθέντας, ε-τα βελτιωθέντας δέξαντο, _ς µεµαθηκαµεν διά τ0ν προαναγνωσθέντων. πανταχο5 γάρ ο? πατέρες $λλήλοις σύµφωνοι εσιν, ναντίωσις δέ ο#δεµία.νεκεν α#τοqς $λλ' ναντιο5νται α#τοqς ο% τούς οκονοµίας καί τούς σκοπούς α5τν µή 'πιστάµενοι."!!! Στό σηµε.ο ατό φαίνεται ξεκάθαρα /τι µέ πολλή µεγάλη οoκονοµία Iγιναν δεκτοί οb πό αbρετικhν χειροτονηµένοι, /πως τονίζει καί µέγας ρµηνευτής τ&ν Κανόνων ^γιος Νικόδηµος k bγιορείτης καί /πως ε0δαµε πιό πάνω! Γιατί k 8ος κανών τwς Α ΟOκουµενικWς Συνόδου προβλέπει /τι ο7 -ξ α7ρετικ&ν προερχόµενοι θά πρέπει, γιά νά γίνουν δεκτοί, νά χειροτονονται το λάχιστον νά χειροθετο8νται, oπως {ρµήνευσεν οoκονοµικά k jγιος Ταράσιος τήν χειροτονίαν, γιά νά ε,ρηνεύσει 4 gκκλησία πό τήν λυσσώδη Ε,κονοµαχίαν! 6 θέωση [ς σκοπός το8 9νθρώπου µέσα 9πό τά µυστήρια τwς ΚαθολικWς καί ]ποστολικwς Kκκλησίας, κατά τόν ^γιο Γρηγόριο τόν Παλαµ Στ{ν Yρθόδοξη gκκλησία το Χριστο µας µπορεe k νθρωπος ν πετύχει τ ν θέωση, -πειδ{ 4 Χάρις το Θεο, σύµφωνα µ τ{ν διδασκαλία τς fγίας Γραφς κα} τ&ν Πατέρων τς gκκλησίας, ε0ναι?κτιστος. C Θε`ς δ ν ε0ναι µόνο οσία, /πως νοµίζουν ο7 υτικοί, λλ~ εiναι καf Jνέργεια. g~ν Θες Rταν µόνο οσία, δ ν θ~ µπορούσαµε ν~ νωθοµε, ν~ κοινωνήσουµε µαζί Του, διότι 4 οσία το Θεο ε0ναι φοβερ{ κα} πρόσιτη στν?νθρωπο, κατ~ τ «ο# γhρ µi δ3 8νθρωπος τj πρόσωπόν µου καk ζήσεται» (gξ. λγ, 20). 8

9 ς ναφέρουµε Tνα κάπως σχετικ παράδειγµα π τ~ νθρώπινα. ν πιάσουµε Tνα 4λεκτρικ καλώδιο γυµνό, θ~ πεθάνουµε. <ταν /µως νώσουµε µία λάµπα στ καλώδιο, φωτιζόµαστε. Τ{ν -νέργεια το λεκτρικο ρεύµατος τ{ν βλέπουµε, τ{ν χαιρόµαστε, µς βοηθε.. Τ{ν οσία του δ ν µποροµε ν~ τ{ν πιάσουµε. Κάτι παρόµοιο, ƒς µς -πιτραπε. ν~ ποµε, συµβαίνει κα} µ τ{ν?κτιστο -νέργεια το Θεο. g~ν θ~ µπορούσαµε ν~ νωθοµε µ τ{ν οσία το Θεο, θ~ γινόµασταν κα} -µε.ς κατ οσίαν θεοί. ηλαδή, /λα θ~ γινόντουσαν θεοί, θ~ Aπρχε µία σύγχυση, κα} τίποτε δ ν θ~ Rταν οσιαστικ~ θεός. <,τι πιστεύουν, µ λίγα λόγια, στ}ς νατολικ ς θρησκε.ες, π.χ. στν Xνδουισµό, /που θες δ ν ε0ναι προσωπικ{ Vπαρξις, λλ~ συγκεχυµένη δύναµις σκορπισµένη σ /λον τν κόσµο, κα} στο ς νθρώπους κα} στ~ ζ&α κα} στ~ πράγµατα (Πανθε σµός). g~ν πάλι Θες ε0χε µόνο τ{ν µέθεκτη θεία οσία χωρ}ς τ}ς -νέργειές Του, θ~ παρέµενε Tνας θες ατάρκης, κλεισµένος στν αυτό του, κοινώνητος στ~ πλάσµατά του. C Θεός, κατ τ ν ~ρθόδοξη θεολογικ θεώρηση εiναι Μον ς Jν Τριάδι καf Τρι ς Jν Μονάδι. <πως διδάκουν χαρακτηριστικ~ k jγιος Μάξιµος k Cµολογητ ς καf k jγιος ιονύσιος k ]ρεοπαγίτης κα}?λλοι γιοι Πατέρες, Θες -µφορε.ται π µία Mγία γάπη, Tνα γιο =ρωτα γι~ τ~ πλάσµατά Του. 8π ατ{ν τ{ν?πειρη κα} -κστατικ{ γάπη Του -ξέρχεται π τν yαυτό του κα} ζητε. ν~ νωθε. µαζί τους. Τοτο -κφράζεται κα} πραγµατοποιε.ται µ τ{ν -νέργειά του, ˆ καλύτερα µ τ}ς -νέργειές Του. Μ τ}ς?κτιστες ατ ς -νέργειές Του Θες δηµιούργησε τν κόσµο κα} συνεχίζει ν~ τν συντηρε.. ίδει οσία κα} Aπόσταση στν κόσµο µας µ τ}ς οσιοποιητικ ς -νέργειές Του. Ε0ναι παρ ν στ{ν φύση κα} συντηρε. τ σύµπαν µε τ}ς συντηρητικ ς -νέργειές Του. Φωτίζει τν?νθρωπο µ τ}ς φωτιστικές του -νέργειες. Τν Mγιάζει µ τ}ς Mγιαστικ ς -νέργειες. Τν θεώνει, τέλος µ τ}ς θεοτικ ς -νέργειές του. Pρα µ τ}ς?κτιστες -νέργειές Του γιος Θες µπαίνει στ{ν φύση, στν κόσµο, στ{ν 7στορία, στ{ ζω{ τ&ν νθρώπων. Ο7 -νέργειες το Θεο ε0ναι θε.ες -νέργειες. Ε0ναι κι ατ ς Θες χωρ}ς ν~ ε0ναι 4 οσία Του. Ε0ναι Θες κα} γι ατ θεώνουν τν?νθρωπο. g~ν ο7 -νέργειες το Θεο δ ν Rσαν θε.ες,?κτιστες -νέργειες, τότε δ ν θ~ Rσαν Θεός, δ ν θ~ µποροσαν ν~ µς θεώσουν, ν~ µς νώσουν µ τν Θεό. Θ~ Aπρχε µία γεφύρωτη πόσταση µεταξ Θεο κα} νθρώπων. Μ τ ν~ =χει /µως Θες θε.ες -νέργειες κα} µ τ}ς -νέργειες ατ ς ν~ νώνεται µαζί µας, µποροµε ν~ κοινωνοµε µαζί του κα} ν~ νωνόµαστε µ τ{ν Χάρι του, χωρ}ς ν~ ταυτιζόµαστε µ τν Θεό, /πως θ~ γινόταν ƒν νωνόµασταν µ τ{ν οσία Του. yνωνόµαστε, λοιπν, µ τν Θε δι~ τ&ν κτίστων θείων -νεργει&ν Του κι Oχι δι~ τς φύσεώς Του. Ατ ε0ναι τ µυστήριο τς Yρθοδόξου Πίστεως κα} ζως µας. Ατ δ ν µπορον ν~ τ δεχθον ο7 υτικο} α7ρετικοί, Παπικοί καί Προτεστάντες. gπειδ{ ε0ναι Uρθολογιστές, δ ν κάνουν διάκριση µεταξ οσίας κα} -νέργειας το Θεο, κα} λένε /τι Θες ε0ναι µόνον οσία. Γι ατ κα} δ ν µπορον ν~ µιλον περ} θεώσεως το νθρώπου. ιότι π&ς θ~ θεωθε. κατ ατο ς?νθρωπος, φο δ ν δέχονται?κτιστες λλ~ κτιστ ς τ}ς θε.ες -νέργειες; Κα} π&ς µπορε. κάτι κτιστό, δηλαδ{ =ξω π τν Lδιο τν Θεό, ν~ θεώσει τν κτιστ?νθρωπο; Γι~ ν~ µ{ πέσουν στν πανθε σµ δ ν µιλον καθόλου γι~ θέωση. Κα} ποιός τότε ποµένει γι' ατο ς Hς σκοπς τς ζως το νθρώπου; fπλ&ς µι~ θικ{ καλυτέρευσις. 8φο δηλαδ{?νθρωπος δ ν µπορε. ν~ θεωθε. µ τ{ν θεία Χάρι, τ}ς θε.ες -νέργειες, τί σκοπ =χει 4 ζωή του; fπλ&ς ν~ γίνη θικ~ καλύτερος. 8λλ~ 4 θικ{ τελειοποίηση ε0ναι πολ λίγο γι~ τν?νθρωπο. ν µς ρκε. ν~ γίνουµε Mπλ&ς καλύτεροι π πρίν, ν~ κάνουµε θικ ς πράξεις. gµε.ς Hς τελικ στόχο µας =χουµε 9

10 ν~ νωθοµε µ τν γιο Θεό. Ατς ε0ναι σκοπς τς δηµιουργίας το σύµπαντος. Ατ θέλουµε. Ατ{ ε0ναι 4 χαρά µας, 4 ετυχία µας, 4 λοκλήρωσή µας. 6 ψυχ{ το κατ ε,κόνα κα} καθ µοίωσιν Θεο πλασθέντος νθρώπου λαχταρ τν Θεό, ποθε. τ{ν Tνωση µαζί Του. <σο θικός, /σο καλς κι ƒν ε0ναι?νθρωπος, /σες καλ ς πράξεις κι ƒν κάνει, ƒν δ ν συναντήσει τν Θεό, ƒν δ ν νωθε. µαζί Του, δ ν ναπαύεται! ιότι Lδιος γιος Θες =βαλε µέσα του ατ{ν τ{ν Mγία δίψα, τν θε.ο =ρωτα, τν πόθο γι~ τ{ν Tνωση µαζί Του, τ{ν θέωση. dχει τ{ν -ρωτικ{ δύναµη µέσα του, πο λαµβάνει π τν ηµιουργό του, γι~ ν~ γαπ ληθινά, δυνατ~ νιδιοτελ&ς, /πως γιος ηµιουργός του -ρωτεύεται τν κόσµο Του, τ~ πλάσµατά Του. Ν~ -ρωτεύεται µ τ{ν Mγία ατ{ -ρωτικ{ φορ~ κα} γαπητικ{ δύναµη τν Θεό. ν δ ν ε0χε?νθρωπος τ{ν ε,κόνα το Θεο µέσα του, δ ν θ~ µποροσε ν~ ναζητε. τ πρωτότυπό της. καθένας µας εlµαστε ε,κόνα το Θεο, κα} Θες ε0ναι τ πρωτότυπο. 6 ε,κόνα ζητε. τ πρωτότυπο, κα} µόνο /ταν τ βρε. ναπαύεται σ ατό. Τν Ι α,ώνα =γινε µία µεγάλη ναταραχ{ στ{ν gκκλησία, τ{ν ποία προκάλεσε Tνας υτικς µοναχός, Βαρλαάµ. Pκουσε ατς /τι ο7 Mγιορε.τες µοναχο} µιλοσαν περ} θεώσεως. Πληροφορήθηκε /τι γίνονται?ξιοι µετ~ π πολ γ&να, κάθαρση π τ~ πάθη κα} πολλ{ προσευχή, ν~ νωθον µ τν Θεό, ν~ λάβουν -µπειρία το Θεο, ν~ δον τν Θεό. Pκουσε /τι =βλεπαν τ?κτιστο φ&ς, τ πο.ο ε0δαν ο7 γιοι 8πόστολοι κατ~ τ{ν Μεταµόρφωση το8 ΣωτWρος Χριστο8 στ` yρος Θαβώρ. dχοντας /µως Βαρλα~µ τ δυτικό, α7ρετικό, Uρθολογιστικ πνεµα δυνατοσε ν~ ντιληφθε. τ{ν γνησιότητα ατ&ν τ&ν θείων -µπειρι&ν τ&ν ταπειν&ν µοναχ&ν, κι =τσι?ρχισε ν~ κατηγορε. το ς Mγιορε.τες Hς τάχα πλανεµένους, α7ρετικο ς κα} ε,δωλολάτρες. dλεγε δηλαδ{ /τι ε0ναι δύνατο ν~ βλέπει κανε}ς τ{ν Χάρι το Θεο, -πειδ{ δ ν γνώριζε τίποτε περ} διακρίσεως οσίας κα} κτίστου -νέργειας στν Θεό. Τότε 4 Χάρις το Θεο νέδειξε Tνα µεγάλο κα} φωτισµένο διδάσκαλο τwς Kκκλησίας µας, τ`ν bγιορείτη Γρηγόριο τ`ν Παλαµ, ]ρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης. Ατς µ πολλ{ σοφία κα} φώτιση π τν Θεό, λλ~ κα} π προσωπική του -µπειρία, ε0πε κα} =γραψε πολλ~ κα} δίδαξε, σύµφωνα κα} µ τ}ς γιες Γραφ ς κα} τ{ν sερ~ Παράδοση τς gκκλησίας µας, /τι εiναι κτιστο τ` φhς τwς Χάριτος το8 Θεο8, εiναι θεία Jνέργεια. <τι, Oντως, βλέπουν τ φ&ς ατ ο7 θεωµένοι?νθρωποι Hς νώτατη, Vψιστη -µπειρία τς θεώσεως, κα} βλέπονται µέσα στ φ&ς ατ το Θεο. Ατ ε0ναι 4 δόξα το Θεο, 4 λαµπρότης Του, τ Θαβώρειο φ&ς, τ φ&ς τς 8ναστάσεως το Χριστο κα} τς Πεντηκοστς, κα} 4 φωτειν{ νεφέλη τς Παλαις ιαθήκης. Πραγµατικ?κτιστο φ&ς Θεο κι Oχι συµβολικό, /πως πλανεµένα νόµιζε Βαρλα~µ κα} ο7 /µοιοί του. Στ{ συνέχεια, /λη 4 gκκλησία µ τρε.ς µεγάλες Συνόδους στ{ν Κωνσταντινούπολη, δικαίωσε τ`ν jγιο Γρηγόριο τ`ν Παλαµ κα} κήρυξε π ς c Jν ΧριστZ ζω δ ν ε0ναι Mπλ&ς θικοποίησις το νθρώπου λλ~ θέωσις, ποˆ σηµαίνει συµµετοχ στ ν δόξα το8 Θεο8, θέα το8 Θεο8, τwς Χάριτός Του, το8 9κτίστου φωτός Του. Xφείλουµε µεγάλη ε?γνωµοσύνη στ`ν jγιο Γρηγόριο τ`ν Παλαµ, διότι µ τ{ν φώτιση πο =λαβε π τν Θεό, µ τ{ν -µπειρία κα} τήν θεολογία του µς παρέδωσε διδασκαλία κα} α,ώνια πε.ρα τς gκκλησίας σχετικ~ µ τ{ν θέωση το νθρώπου. Uρθόδοξος Χριστιανς δ ν ε0ναι Χριστιανς, -πειδ{ µπορε. Mπλ&ς ν~ µιλε. γι~ τν Θεό! Ε0ναι Χριστιανς διότι µπορε. ν~ =χει -µπειρία το Θεο. Κι /πως, /ταν γαπς πραγµατικ~ Tνα πρόσωπο κα} συνοµιλε.ς µαζί του, τ α,σθάνεσαι, τ χαίρεσαι, =τσι συµβαίνει κα} στ{ν κοινωνία το νθρώπου µ τν Θεό. ν Aπάρχει µία 10

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994)

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) «ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) -Α- ταν στ ς πτ παρ ε κοσι πέντε τ πρω τ ς ευτέρας 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε

Διαβάστε περισσότερα

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Το πατρός Νικολάου ηµαρ ρος Νοµικ ς σχισµατοαιρετικός Νεοηµερολογιτισµός γεννήθηκε στηριγµένος πάνω σέ να ψε δος. πως λα τά σχίσµατα καί

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας ηµήτριος Γερούκαλης ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας πιµέλεια, ε σαγωγή: Σωτήρης Μητραλέξης ΑΝΤΙΦΩΝΟ 2 ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008 ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1 ευτέρα 11 Α γούστου 2008 «ξιώθη πλείονος τ ς παρ Θεο ροπ ς κα γ ρ ποκείµενος τα ς νάγκαις

Διαβάστε περισσότερα

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους Πληθώρα ρχαίων κα νεωτέρων µαρτυρι ν κα στορικ ν στοιχείων «Eµε ς ο Παλαιστίνιοι καταγ µαστε π τ ν Kρήτη. Φ γαµε π τ ν Kρήτη κα πήγαµε στ ν Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαµε στ ν Kρήτη κα ξαναφ γαµε π τ ν Kρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999).

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999). Βιογραφικ Μητροπολίτου Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κυρο ιονυσίου π ρχιµ. Βαρνάβα Τύρη Πρωτοσυγκέλλου τ ς ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ( π τ ν τόµο: «ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΝ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ Ε ύχει µνήµη ν γίων ν µέρ Κυριακ, συµψάλλεται κολουθία α τ ν µετ τ ν ναστασίµων,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ EΙΣΑΓΩΓΗ Στ ν στορία τ ζω τ κκλησία α ρεση κα ντιµετώπισή τη βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ημερολόγιο Μαρωνίτικου Λειτουργικού Έτους 2013-2014 1 2 Νοέμβριος 2013 Εξαγιασμού της Εκκλησίας (Εβρ. 9/1-12) 3 (Ματ. 16/13-20) Ο Σίμωνας Πέτρος είπε: Εσύ είσαι ο Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

ευφυής γοητευτικός παραστατικός λα κός

ευφυής γοητευτικός παραστατικός λα κός Β. Ειδικοί διδακτικοί χειρισµοί α. Ερώτ. 1. Βιωµατική αφόρµηση για µετάβαση στην επόµενη Ερώτηση. Σηµειώνονται στον πίνα κα όσα αξιόλογα και εντυπωσιακά εκφραστούν. Έτσι έχουµε ένα πλαίσιο θεώρησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 j n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 n X τ. 45, ΙΟΥΛ-ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Σήμερα, αντί άλλου σχολίου, με αφορμή την επίσκεψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ. Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, 16.4.2010). Βλ.

ΔΩΡΕΑΝ. Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, 16.4.2010). Βλ. Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, 16.4.2010). Βλ. «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνό» του, σελ. 16 18. Οἰκογ. Ἀναργύρου καί ήμητρας Μαργαρώνη, μέ 7 παιδιά-ἀγόρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρισµός. µνολογία εναι τό µάθηµα, τό ποο σχολεται µέ τήν ν γένει µνογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου (Από την οµιλία του ιεροµoνάχου πατρός Σεραφείµ Ρόουζ, στη συνάντηση της νεολαίας της εκτός Ρωσίας Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας, στο Σαν Φρανσίσκο στις 3/8/1981).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιησου ς: Ο ημιουργο ς του ουρανου και της γης 2. ημιουργιά: ι νοντας μορφη στον κο σμο 3. Η ημιουργιά ολοκληρω νεται 4. ημιουργιά, ε να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ - ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. Πρόλογος

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ - ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. Πρόλογος ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ - ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Πρόλογος ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ προσπάθειες για την επαναπροσέγγιση του χριστιανικού κόσμου είναι φυσικό να έχουν ευρύτατη αποδοχή, επειδή, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 180 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - maioc 2012 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα