Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999)."

Transcript

1 Βιογραφικ Μητροπολίτου Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κυρο ιονυσίου π ρχιµ. Βαρνάβα Τύρη Πρωτοσυγκέλλου τ ς ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ( π τ ν τόµο: «ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΝ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟ», κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999). Μητροπολίτης Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ιονύσιος (κατ κόσµον ωάννης) Λαδόπουλος γεννήθηκε στ ς 23 Μαρτίου 1929 στ Καστέλι Κισσάµου Χανίων. Γόνος ε σεβ ν γονέων, το Γεωργίου Λαδοπούλου π τ ν Σµύρνη κα τ ς Μαρίας Λα νάκη π τ ν Κρήτη, ταν τ δεύτερο π τ ξι παιδι τ ς ο κογένειας.

2 Κατ σάρκα δελφοί του ο : Νικόλαος, Χρ στος, Πρόδροµος, Πρόδροµος κα µµανουήλ. ύο χρόνια µετ τ γέννησή του ο κογένεια Λαδοπούλου ναγκάσθηκε λόγω τ ς παγκόσµιας ο κονοµικ ς κρίσεως το 1929 ν µετοικήσει στ Σίνδο Θεσσαλονίκης. κε παρακολούθησε τ ς γκύκλιες σπουδές του, ν παράλληλα ρχίζει ν διαφαίνεται ερατική του κλίση. Τ χρόνια πο κολούθησαν ταν διαίτερα δύσκολα. πόλεµος το 40, κατοχ κα τ διατρέξαντα γεγονότα τ ς περιόδου α τ ς π ρξαν στορικ ς περίγυρος µι ς προσωπικότητας πο σµίλευε µέσα π τ ς ποικίλες δοκιµασίες τ ν πίστη στ ν Θεό, πο µέρα µ τ ν µέρα γινόταν πι δυνατ κα πλέον πεύθυνη. νεαρ ς ωάννης, παράλληλα µ τ ς γροτικ ς ργασίες, µετέρχεται κα τ ν τέχνη τ ς ραπτικ ς. Α τ γίνεται ς τ 1951, πότε καλε ται ν καταταγε στ ν Καλαµάτα γι τ ν κπλήρωση τ ν στρατιωτικ ν του ποχρεώσεων. ργότερα µετατίθεται στ ΚΥΤ (Κέντρο πηρεσίας Τεχνικ ν) στ ν θήνα (χωρ ς ποτ ν τ µεταξ ν λείψει π τ ν λειτουργικ κα µυστηριακ ζω τ ς κκλησίας). Στ ν θήνα, κατ τ ν περίοδο α τή, µελλε ν συναντήσει κα ν γνωρίσει καλύτερα τό πρόσωπο πο πρόκειτο ν παίξει τ ν σηµαντικότερο ρόλο στ ν ζω κα τ µετέπειτα σταδιοδροµία του, τ ν ρχιµανδρίτη Βαρνάβα Τζωρτζάτο, ιευθυντ τότε τ ς ποστολικ ς ιακονίας κα µετέπειτα Μητροπολίτη Κίτρους. σχέση τ ς κατ πνε µα υ οθεσίας το ωάννη Λαδόπουλου π τ ν ρχιµανδρίτη Βαρνάβα ταν τ καθοριστικότερο γεγον ς τ ς κατοπιν ς πορείας του. Α τ πνευµατικ πικοινωνία δ ν σταµάτησε µ τ ς κατ καιρ ν στρατιωτικ ς µεταθέσεις το ωάννη. συχν λληλογραφία, ξοµολόγηση, στήριξη σ θέµατα πίστεως κα ζω ς γινόταν σχυρ ς σύνδεσµος νάµεσα στο ς δύο νδρες. Τ Πάσχα το 1954 ωάννης Λαδόπουλος ποστρατεύεται κα µετ π λίγο παρουσιάζεται στ ν δη προαχθέντα σ Μητροπολίτη Κίτρους Βαρνάβα - τ ν Γέροντά του - µ κατασταλαγµένη κα µετάκλητη τ ν πόφασή του ν γίνει κληρικ ς κα µάλιστα γαµος. Μητροπολίτης Βαρνάβας ποδεικνύει στ ν ωάννη τ ν δρόµο πρ ς τ ν λυµπο. Τ ν δρόµο το µοναχισµο, το µεγάλου διδασκαλείου τ ς ταπείνωσης κα τ ς κατ Θε ν πακο ς. κε πέκτησε το ς νέους κατ πνε µα δελφο ς κάτω π

3 τ ν α στηρ γουµενία το π. ωάννου Κατσιµίγα. κε σµιλεύθηκε µία φιλία πο µεινε γνωστ µέχρι σήµερα γι τ ν ε λικρίνεια, τ δύναµη κα τ ν µοιβαία πίστη. φιλία µ τ ν µοναχ Νικηφόρο, τ ν µετέπειτα Μητροπολίτη Χίου. ωάννης κείρεται µοναχ ς κα παίρνει τ νοµα ιονύσιος πρ ς τιµ ν το γίου Κτήτορος τ ς Μον ς. Στ ν να χρόνο παραµον ς του στ Μον σχυροποιε ται θέλησή του γι τ ν προσφορ τ ς ζω ς του στ ν κκλησία κα στ ν διακονία το λαο το Θεο. Τ 1955 χειροτονε ται διάκονος στ ν ερ Να γίας Τριάδος Κατερίνης π τ ν Μητροπολίτη Κίτρους Βαρνάβα. Νέος τόπος διαµον ς του γίνεται τ πισκοπε ο. Νέος τρόπος προσφορ ς διακονία το πισκόπου κα τ ς νορίας. Στ πόµενα ξι χρόνια διάκονος ιονύσιος λοκληρώνει τ ς γυµνασιακές του σπουδές, ν παράλληλα θ ποκτήσει τ ν γάπη τ ν νθρώπων τ ς πόλεως µ τ θος, τ ν σεµνότητα κα τ ν πνευµατική του καλλιέργεια. Τ 1960 χειροτονε ται ερε ς π τ ν διο Μητροπολίτη στ ν ερ Να τ ς Θείας ναλήψεως Κατερίνης κα µέσως µετ ξεκιν γι τ ν Κωνσταντινούπολη: γι τ Ο κουµενικ Πατριαρχε ο, γι τ Θεολογικ Σχολ τ ς Χάλκης. Κατ τ διάρκεια τ ν πόµενων πέντε χρόνων εροµόναχος ιονύσιος µαθητεύει στ µεγαλύτερο σχολε ο τ ς νατολικ ς ρθοδόξου κκλησίας: στ Ο κουµενικ Πατριαρχε ο κα τ Θεολογική του Σχολή. Μαθητεύει στ πνε µα, στ ν ποιµαντικ τρόπο προσέγγισης κα κτίµησης προσώπων κα πραγµάτων κα π τ ν σκι τ ν σοφ ν διδασκάλων γίνεται σοφότερος. Ε ναι ταυτόχρονα κα φοιτητ ς κα ερε ς το Ναο τ ς Μον ς κα γι ναν χρόνο το Πατριαρχικο Παρεκκλησίου π πατριαρχίας θηναγόρου. Τ πτυχίο του τ π ρε ποβάλλοντας διατριβ µ θέµα: «Ο ιορθόδοξες σχέσεις κατ τ µισυ το Κ α νος». ρχιµανδρίτης πλέον ιονύσιος Λαδόπουλος πιστρέφει στ ν Κατερίνη. ύο µεγάλες κκλησιαστικ ς προσωπικότητες πο σήµερα νήκουν στ ν θριαµβεύουσα κκλησία, Πατριάρχης θηναγόρας κα Μητροπολίτης Κίτρους Βαρνάβας, διαδραµάτισαν καίριο ρόλο στ διαµόρφωση τ ς προσωπικότητας το νεαρο ρχιµανδρίτη. µπειρία πο πεκόµισε π τ ν παρακολούθηση τ ν χειρισµ ν τ ν κκλησιαστικ ν ποθέσεων, σύνεση στ ν ντιµετώπισή τους κα «ο κονοµία» στ ν νθρώπινη διάσταση τ ν πραγµάτων γιναν πολύτιµες

4 παρακαταθ κες γι τ διοίκηση τ ν ποία µελλε ν σκήσει στ µέλλον ρχιµανδρίτης ιονύσιος. Μ τ ν πιστροφή του π τ Φανάρι ναλαµβάνει τ ν προ σταµενία το ερο Ναο τ ς Θείας ναλήψεως Κατερίνης, ν ταυτόχρονα διορίζεται εροκήρυκας τ ς ερ ς Μητροπόλεως κα Καθηγητ ς τ ς Τελετουργικ ς στ Κατώτερο κκλησιαστικ Φροντιστήριο Κατερίνης. Θ χρειαζόταν διαίτερος τόµος γι τ ν ναλυτικ παρουσίαση τ ν κόπων κα τ ς διαδροµ ς τ ς κκλησιαστικ ς διακονίας του στο ς τοµε ς πο το νατέθηκαν. ποτυπώνοντάς τους σ πλ στορικ καταγραφή, πιγραµµατικ κα µόνον θ ναφέρουµε τι: α) ς εροκήρυκας διέτρεχε διάκοπα λη τ ν παρχία Κίτρους π τ ς κεντρικ ς νορίες τ ς Κατερίνης µέχρι κα τ τελευτα ο χωρι τ ς Μητροπόλεως, ς τ στιγµ τ ς ε ς πίσκοπον προαγωγ ς του, στηρίζοντας µ τ ν λόγο το Θεο το ς χριστιανο ς τ ς παρχίας. β) ς καθηγητ ς τ ς Τελετουργικ ς βοήθησε σ ψηλ βαθµ το ς ερε ς πο φοίτησαν στ Φροντιστήριο ν γίνουν καλο λειτουργοί των Μυστηρίων το Θεο, ν ταυτόχρονα τούς µυσταγωγο σε στ βαθύτερο πνε µα τ ς µεγάλης α τ ς διακονίας. Ε ναι πραγµατικότητα τι τ ν τοµέα α τ ν τ ν κατε χε ριστα κατ τ ν µαρτυρία ερέων κα πισκόπων. γ) ς προ στάµενος το ερο Ναο Θείας ναλήψεως διακρίθηκε γι τ ν ργατικότητα, τ ν ζ λο κα τ ν κάµατη φροντίδα π ρ το ποιµνίου του. Ο τοµε ς τ ς θείας Λατρείας, τ ς ξοµολογήσεως, τ ν κηρυγµάτων κα τ ς φιλανθρωπίας ταν τ πεδίο δράσεως το π. ιονυσίου. Πανθοµολογούµενη ταν κανότητα ν προσελκύει το ς νθρώπους µ τ ν γλυκύτητα, τ ν πραότητα κα τ ν γάπη. λα α τ τ θεία χαρίσµατα δ ν παυσαν µέχρι σήµερα ν κοσµο ν τ ν τιµώµενο ποιµενάρχη. πόδειξη περίτρανη τ ς ποιµαντικ πιτυχηµένης πορείας κα διακονίας του ταν νταπόκριση τ ν νοριτ ν -κα χι µόνον- στ καλέσµατά του, λλ κα χαρµολύπη πο κολούθησε τ ν ε ς πίσκοπον κλογή του στ ς 22 Μα ου Τότε λα ς τ ς Κατερίνης κλαψε π τ χαρ κα τ λύπη του. Χαρ γι τ ν προαγωγή του, λύπη γιατί θ χανε τ ν καλό του ποιµένα.

5 ερ Σύνοδος τ ς κκλησίας τ ς λλάδος ξέλεξε τ ν ρχιµανδρίτη ιονύσιο Λαδόπουλο ς πρ το Μητροπολίτη τ ς νεοσύστατης -τότε- Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως. Τ ν Κυριακ 26 Μα ου 1974 στ ν ερ Να τ ς Θείας ναλήψεως Κατερίνης τελέσθηκε ε ς πίσκοπον χειροτονία του µ προεξάρχοντα τ ν Γέροντα Μητροπολίτη Κίτρους Βαρνάβα κα µ πλ θος ρχιερέων, ερέων κα το λαο, πο πληµµύριζε χι µόνον τ Να λλ κα το ς γύρω δρόµους. Τελευταία δηµόσια κφραση τιµ ς σ κε νον πο τόσο πολ γαπήθηκε στ ν Κατερίνη. Νεάπολη ποδέχθηκε τ ν Ποιµενάρχη της µ βυζαντιν µεγαλοπρέπεια κα µ κάθε τιµ πο ρµόζει στ ς νάλογες περιστάσεις. Ο ρχ ς το τόπου, κλ ρος κα λα ς πιφύλαξαν νθουσιώδη ποδοχ κατ τ ν νθρόνιση το πρώτου Ποιµενάρχη τους, το Μητροπολίτη Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ιονυσίου το Α. πόµενη µέρα τ ς νθρονίσεως ε ρισκε τ ν νέο πίσκοπο χωρ ς πισκοπε ο, χωρ ς διαίτερο τόπο κατοικίας, µ Ναο ς µικρούς, πρόχειρα κατασκευασµένους, µίας παρχίας πο µέχρι τότε πληµµελ ς ποιµένετο. Τ πρ τα γραφε α τ ς Μητροπόλεως βρίσκονταν στ πόγειο το Μητροπολιτικο Ναο το γίου Γεωργίου κα µετ π λλες δύο µετακοµίσεις πιτέλους γκαταστάθηκαν ριστικ στ πισκοπε ο, πο κτίσθηκε πειτα π δέκα χρόνια γι ν στεγάσει Μητρόπολη κα Μητροπολίτη. Ε κοσι πέντε λόκληρα χρόνια κοπιώδους ργασίας. Στ χρόνια α τ κτίσθηκαν 25 νέοι Ναοί, ν λλοι πεκτάθηκαν διορθώθηκαν. Περισσότερες π 150 ο χειροτονίες το νέου πισκόπου, γι τ ς πο ες πάντοτε καυχάτο ν Κυρίω. Τρία Μοναστήρια (δύο γυναικε α κα να νδρικ ) κα 18 α θουσες διαλέξεων γι τ θε ο Κήρυγµα. Τ 1990 δηµιουργε τ δρυµα Νεότητος µ παιδι στ ς τάξεις το Χριστο κα τ 1994 τ κκλησιαστικ Λύκειο γι το ς ποψηφίους κληρικούς. δρύει 42 νοριακ φιλόπτωχα ταµε α κα 7 µέχρι σήµερα κκλησιαστικ συσσίτια µ 1000 γέροντες ν σιτίζονται καθηµεριν σ α τά. νάδειξη τ ς τοπικ ς γιολογίας, δηµιουργία τ ς βιβλιοθήκης τ ς Μητροπόλεως καθ ς κα ο κατασκηνώσεις ταν πίσης κάποιες π τ ς βασικές του προτεραιότητες, στ ς πο ες προστέθηκαν ο διάφορες κδόσεις (περιοδικ ς κα κτακτες).

6 διαίτερη «δυναµία» το νέου Μητροπολίτου -παρ τ ς πρακτικ ς δυσκολίες πο παρουσιάζονταν- ταν φιλοξενία. δρύει τ ν ξενώνα τ ς Μητροπόλεως κα τ ν πίσηµη α θουσα ποδοχ ς κα στιάσεως. Σ λα α τ ξίζει ν προστεθο ν ο κτακτες ο κονοµικ ς συµπαραστάσεις στ θύµατα τ ν πολέµων, στο ς πειν ντες, στο ς πρόσφυγες, στ Πατριαρχε α, στ ς µπερίστατες κκλησίες, στο ς σεισµοπαθε ς, στ ν ποστολ σθεν ν στ ξωτερικ κα τόσα λλα. Ο σχέσεις του µ το ς τοπικο ς ρχοντες ταν συναινετικ ς µ γνώµονα τ συµφέρον τ ς κκλησίας κα συνεργασία µαζί τους γι τ κοιν στάθηκε πάντα καρποφόρος. Μι λόκληρη περιοχ µ ντονα τά σηµάδια τ ς γκατάλειψης κα τ ν πίκρα τ ς ποµόνωσης, ναρχα δοµηµένη κα φηµένη στ ν τύχη της, δέχεται τ ν ε εργετικ παρουσία κα ε λογία τ ς τοπικ ς κκλησίας. Ο νθρωποι α τ ς τ ς περιοχ ς ε ναι ο σκητ ς τ ς καθηµερινότητας, ο λυµπιονίκες το µεροκάµατου. Α το πο καµαν τ ν τίµιο δρώτα τους γιασµ πο ε λόγησε τ σπιτικά τους. Ο πέροχοι νθρωποι τ ν υτικ ν Συνοικι ν τ ς πόλης γι το ς ποίους τοπικ κκλησία α σθάνεται περήφανη πο ε ναι παιδιά της. Φορέας πολιτισµο κκλησία, κουβαλώντας πάνω της τ ν ρχοντι κα τ ν στορία το Γένους, ρχίζει ν φήνει στ ν τόπο τ πρ τα σηµάδια πολιτισµο. µορφες κκλησίες, πνευµατικ κέντρα, φιλανθρωπία, νοριακ συσσίτια, χορευτικ συγκροτήµατα, λα κ πανεπιστήµια, χορωδίες - τ πρ τα δείγµατα πολιτισµο. Μ παρρησία, πρ τος πίσκοπός της δηγε τ λα το Θεο, µ γνώµονα κα µέτρο τ ν γάπη. Στ ς χειροτονίες του µητροπολίτης ιονύσιος πέδωσε διαίτερη βαρύτητα κα πέδειξε µεγάλη προσοχή. Στ 25 χρόνια τ ς ποιµαντορίας του κανέναν κληρικ δ ν τιµώρησε, χι γιατί δ ν προέκυψαν, νθρωπίνως, προβλήµατα, λλ πειδ γάπη ταν τ κεφάλαιο πο ρύθµιζε τ ς σχέσεις τ ς κκλησιαστικ ς ζω ς στ Μητρόπολη. συνεργασία µαζί τους ταν σχέση χορδ ν µ κιθάρα µ ριστα ποτελέσµατα. ιακρίθηκε κα ς συνοδικ µέλος γι τ ν σοβαρότητα κα τ ν σεµνότητά του, καθ ς κα γι τ συµβολή του στ πι µεγάλο θνικό µας πρόβληµα, πο ε ναι τ

7 δηµογραφικό, γι τ πο ο κα κατέθεσε µπεριστατωµένη ε σήγηση στ ν σύνοδο τ ς εραρχίας. Τ 1999 Μητροπολίτης Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κ.κ. ιονύσιος Α ε τύχησε ν ορτάσει τ 25 χρόνια π τ ς δρύσεως τ ς ερ ς Μητροπόλεως κα ταυτόχρονά τα σόχρονά της ρχιερωσύνης του. Τ χρονι α τ τ σηµάδεψε χρόνος µ γκαινισµ Να ν, µ κδηλώσεις τιµ ς πρ ς τ πρόσωπό του π τ ν ο κουµενικ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµα ο κα τ ν ρχιεπίσκοπο θην ν κα πάσης λλάδος κ.κ. Χριστόδουλο, π πανεπιστηµιακο ς δασκάλους, π το ς ηµάρχους τ ν πόλεων τ ς Μητροπολιτικ ς του περιφέρειας, π το ς τοπικο ς φορε ς, τ ς νορίες κα βεβαίως το ς µεσους συνεργάτες του, το ς κληρικούς. Ε ναι βέβαιο τι στ ς λίγες α τ ς γραµµές, πο πλ σκιαγραφο ν τ ν προσωπικότητα το τιµώµενου Μητροπολίτου, σίγουρα πάρχουν παραλείψεις π τ ν πολύπτυχη κκλησιαστικ κα κοινωνικ προσφορά του. δ πιχειρήθηκε µόνο πιγραµµατικ καταγραφή της. λόγος, γραπτ ς προφορικός, νήκει στ ν στορία, σιωπ στ ν α ωνιότητα. τιµώµενος πιθύµησε τ σιωπή. Τ πνευµατικά του παιδι τ ν σκιαγράφηση τ ς διακονίας Του γι τ ν στορία κα τ µνηµοσύνη. πως νιωσαν τι ρµόζει. πως νιωσαν τ χρέος. ντιπελαργο ντες.

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008 ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1 ευτέρα 11 Α γούστου 2008 «ξιώθη πλείονος τ ς παρ Θεο ροπ ς κα γ ρ ποκείµενος τα ς νάγκαις

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ EΙΣΑΓΩΓΗ Στ ν στορία τ ζω τ κκλησία α ρεση κα ντιµετώπισή τη βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα,

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, APXAIA ΘEATPA το Λογοτέχνου Περσέως Aθηναίου Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, σων το λάχιστον διασώζονται κ µα. T ε ρ τατο γεωγραφικ φάσµα, πο καλ πτουν τ θέατρα

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Α Τµήµα) Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήµερα, 3 Σεπτεµβρίου 2005, ηµέρα Σάββατο και ώρα 09.00', στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία µου στην Ορθοδοξία

Η πορεία µου στην Ορθοδοξία Η πορεία µου στην Ορθοδοξία ΠΛΑΚΙ ΑΣ DESEILLE Μετάφραση: Συµεών Κούτσας Εκδόσεις Ακρίτας Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΣΙΣΤΕΡΣΙΑΝΗ ΖΩΗ (1942-1966) ΤΟ ΑΒΒΑΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO. 0 fffltm ttm ------------------------------ * ------------------------------ -

ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO. 0 fffltm ttm ------------------------------ * ------------------------------ - ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO Ή^ριοάικο 0 fffltm ttm ------------------------------ * ------------------------------ - GKAJAGTλΙ He ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ TOY ceg. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ Μ YTI \ Η N H C κ ογ ΐλκωκογ ΙΛΡΥΤΗΟ: 0 MYTI\HNHC

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαταθήκες Ορθοδοξίας και Ελληνισμού σε επιστολές του Ιωάννου Καποδίστρια προς εκκλησιαστικά πρόσωπα της εποχής του

Παρακαταθήκες Ορθοδοξίας και Ελληνισμού σε επιστολές του Ιωάννου Καποδίστρια προς εκκλησιαστικά πρόσωπα της εποχής του Παρακαταθήκες Ορθοδοξίας και Ελληνισμού σε επιστολές του Ιωάννου Καποδίστρια προς εκκλησιαστικά πρόσωπα της εποχής του ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ, Επικ. Καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής, Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοίτα Ψηλά. Περιοδική Έκδοση των Νέων του Λυκείου της Κατακόμβης. Μάρτιος 2013, Αρ. Φύλλου 23 ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ

Κοίτα Ψηλά. Περιοδική Έκδοση των Νέων του Λυκείου της Κατακόμβης. Μάρτιος 2013, Αρ. Φύλλου 23 ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ Κοίτα Ψηλά Περιοδική Έκδοση των Νέων του Λυκείου της Κατακόμβης Μάρτιος 2013, Αρ. Φύλλου 23 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΝΤΟΥ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

36. Η κινεζική θρησκεία

36. Η κινεζική θρησκεία 36. Η κινεζική θρησκεία Κινεζική θρησκεία, είναι η παραδοσιακή θρησκεία του κινεζικού λαού. Επικρατεί στην Κίνα και την Ταϊουάν, αλλά και στη μεγάλη κινέζικη διασπορά των νησιών της νοτιοανατολικής Ασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση στα Βυζαντινά χρόνια. Ο συνδετικός κρίκος του αρχαίου με το νεότερο Ελληνισμό

Η εκπαίδευση στα Βυζαντινά χρόνια. Ο συνδετικός κρίκος του αρχαίου με το νεότερο Ελληνισμό Η εκπαίδευση στα Βυζαντινά χρόνια. Ο συνδετικός κρίκος του αρχαίου με το νεότερο Ελληνισμό 1. Εισαγωγή Λεωνίδας Ν. Λυμπέρης Η εργασία μας αυτή έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στα χρόνια του Βυζαντίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο. Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο. Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 73 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ISSN 1450-1295 (print), ISSN 1986-3829 (online) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη κόντρα ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ. Στη Μάχη των Εκλογών. Κώστα Μπασδέκη στην Περιφέρεια. Εγκαινιάστηκε το Βρογχολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.

Η πρώτη κόντρα ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ. Στη Μάχη των Εκλογών. Κώστα Μπασδέκη στην Περιφέρεια. Εγκαινιάστηκε το Βρογχολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΚΩ.: 1850 Web site: www.lamiakos-typos.gr e-mail: info@lamiakos-typos.gr ΤΥΠΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 - ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΤΟΣ 74ο - ΠΕΡΙΟ ΟΣ Β ΑΡ. Φ. 20551 ΤΗΛ.: 22310 51414-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 81ης Γ.Σ. ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 81ης Γ.Σ. ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ P O S T P R E S S ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Αριθµός Αδείας X+7 P O S T P R E S S ENTYΠO KΛEIΣTO AP. A EIAΣ 1117/1996 KEMΠA Ξενοφώντος 15A 105 57 Aθήνα, Tηλ. 210-32.21.316 Κωδικός 01-2753

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί»

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί» Φωνήτου Θεσσαλονίκη Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης Γενικού ενδιαφέροντος και τοπικών ειδήσεων Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vavdos@hotmail.gr ΧΡΟΝΟΣ 7ος - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ - Οκτώβριος -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 17 ο

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 17 ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 17 ο Λεύκαρα Λεύκαρα Περιεχόμενα Λεύκαρα Μήνυμα Δημάρχου 3 Δράσεις και Ενέργειες του Δήμου 5 Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι 9 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Σπύρος Παπαλουκάς: πρωτότυπος και μοναδικός H συμβολή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης νεοελληνικής τέχνης 2-31 AΦIEPΩMA

A ΦIEPΩMA. Σπύρος Παπαλουκάς: πρωτότυπος και μοναδικός H συμβολή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης νεοελληνικής τέχνης 2-31 AΦIEPΩMA A ΦIEPΩMA KYPIAKH 14 IANOYAPIOY 1996 2-31 AΦIEPΩMA Σπύρος Παπαλουκάς. Πρωτότυπος και μοναδικός. H συμβολή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης νεοελληνικής τέχνης. Xρονολόγιο Σπύρου Παπαλουκά. Παράδοση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009 Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους Μια μοναδική ευκαιρία για Ηγέτες με Όραμα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μερικής φοίτησης για επαγγελματίες, στην

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα