EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá Ðñþôç Ýêäïóç: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΠΗ Ε.Π.Ε., 1978 εύτερη έκδοση: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 1990 Τρίτη έκδοση: Μάρτιος 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá Ðñþôç Ýêäïóç: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΠΗ Ε.Π.Ε., 1978 εύτερη έκδοση: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 1990 Τρίτη έκδοση: Μάρτιος 2010"

Transcript

1

2 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PIPPI LÅNGSTRUMP I SÖDERHAVET Από τις Εκδόσεις RABΕ~ N & SJÖGREN, Στοκχόλµη 1948 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πίπη Φακιδοµύτη στις νότιες θάλασσες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Astrid Lindgren EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Katrin Engelking METAΦΡΑΣΗ: Ντίνα Καµπά-Κούτρα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Ηλίας Μασούρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά, Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι. ΠΕΠΠΑΣ ΑΒΕΕ BIÂËÉÏÄÅÓÉÁ: Κωνσταντίνα Παναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε. Saltkråkan AB / Astrid Lindgren, 1948 All foreign rights are handled by Saltkråkan AB, SE Lidingö, Sweden. For information about Astrid Lindgren s books, see EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2010 Ðñþôç Ýêäïóç: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΠΗ Ε.Π.Ε., 1978 εύτερη έκδοση: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 1990 Τρίτη έκδοση: Μάρτιος 2010 ÉSBN Τυπώθηκε σε 100% ανακυκλωµένο χαρτί. To ðáñüí Ýñãï ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò ðñïóôáôåýåôáé êáôü ôéò äéáôüîåéò ôïõ Åëëçíéêïý Íüìïõ (Í. 2121/1993 üðùò Ý åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó ýåé óþìåñá) êáé ôéò äéåèíåßò óõìâüóåéò ðåñß ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò. Áðáãïñåýåôáé áðïëýôùò ç Üíåõ ãñáðôþò αäåίáò ôïõ åêäüôç êáôü ïðïéïνäþðïôå ôñüðï Þ ìýóï áíôéãñáöþ, öùôïáíáôýðùóç êáé åí ãýíåé áíáðáñáãùãþ, åêìßóèùóç Þ äáíåéóìüò, ìåôüöñáóç, äéáóêåõþ, áíáìåôüäïóç óôï êïéíü óå ïðïéáäþðïôå ìïñöþ (çëåêôñïíéêþ, ìç áíéêþ Þ Üëëç) êáé ç åí ãýíåé åêìåôüëëåõóç ôïõ óõíüëïõ Þ ìýñïõò ôïõ Ýñãïõ. ÅÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A. äñá: ÔáôïÀïõ 121 Head office: 121, Tatoiou Str Ìåôáìüñöùóç Metamorfossi, Greece Âéâëéïðùëåßï: Ìáõñïìé Üëç 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str ÁèÞíá Áthens, Greece Ôçë.: Tel.: Telefax: Telefax:

3 Εικονογράφηση: Κάτριν Ένγκελκινγκ

4 Ç ÁÓÔÑÉÍÔ ËÉÍÔÃÊÑÅÍ ãåííþèçêå ôï 1907 êáé ðýèáíå óå çëéêßá 94 åôþí. Ç ÓïõçäÞ óõããñáöýáò ìå ôéò ðåñéðýôåéåò ôçò Ðßðçò Öáêéäïìýôç ãïþôåõóå êáé äéáóêýäáóå ôïõò ìéêñïýò ôçò áíáãíþóôåò ãéá περισσότερο από πενήντα χρόνια. Ôá âéâëßá ôçò ìåôáöñüóôçêáí óå ðåñéóóüôåñåò áðü 60 ãëþóóåò, áðü ôá áñáâéêü ùò ôá æïõëïý, êáé ìåôáöýñèçêáí óôïí êéíçìáôïãñüöï êáé óôçí ôçëåüñáóç. Ç óôñéíô Ëßíôãêñåí ôéìþèçêå ìå ôï ÄéåèíÝò Âñáâåßï Ðáéäéêïý Âéâëßïõ áíò Êñßóôéáí íôåñóåí áëëü êáé ìå ðïëëü Üëëá, üðùò ôï ÌåôÜëëéï ÊÜñåí Ìðëßîåí ôçò Áêáäçìßáò ôçò Äáíßáò, ôï ÌåôÜëëéï ËÝùí Ôïëóôüé ôçò Ñùóßáò, ôï Âñáâåßï ÓÝëìá ËÜãêåñëåö ôçò Óïõçäßáò, êáèþò êáé ìå ôï Âñáâåßï ÅéñÞíçò ôùí Ãåñìáíþí Âéâëéïðùëþí êáé ôï ÌåôÜëëéï ëìðåñô ÓâÜéôóåñ ãéá ôçí áíèñùðéóôéêþ ôçò äñáóôçñéüôçôá. Áðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ ÏÃÉÏÓ êõêëïöïñïýí åðßóçò ôá âéâëßá ôçò: Ç ÐÉÐÇ ÖÁÊÉÄÏÌÕÔÇ, Ç ÐÉÐÇ ÖÁÊÉÄÏÌÕÔÇ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ, ÔÏ ÐÁÍÇÃÕÑÉ ÔÏÕ ÌÉ- ÊÅ, Ï ÌÉÊÅÓ ÎÁÍÁÑ ÅÔÁÉ, Ο ΜΙΚΕΣ ΜΕΣ ΣΤΗ ΣΟΥ- ΠΙΕΡΑ, TA ÅÎÉ ÄÉÁÂÏËÁÊÉÁ ÔÏÕ ÌÉÊÑÏÕ ÙÑÉÏÕ, ÓÊÁÍÔÁËÉÅÓ ÓÔÏ ÌÉÊÑÏ ÙÑÉÏ êáé ÅÕÔÕ ÉÓÌÅ- ÍÅÓ ÌÅÑÅÓ ÓÔÏ ÌÉÊÑÏ ÙÑÉÏ.

5 Περιεχόµενα Η Πίπη ζει ακόµη στη Βιλεκούλα...7 Η Πίπη φτιάχνει το κέφι της θείας Λόρας...21 Η Πίπη βρίσκει ένα σκλουζούκλι...32 Η Πίπη οργανώνει ένα διαγωνισµό...43 Η Πίπη παίρνει ένα γράµµα...56 Η Πίπη στο καράβι...65 Η Πίπη βγαίνει στη στεριά...76 Η Πίπη τα βάζει µ έναν καρχαρία...86 Η Πίπη τα βάζει µε τον Τζίµι και τον Μπάκι...97 Η Πίπη βαριέται τον Τζίµι και τον Μπάκι Η Πίπη φεύγει από το Νησί Κάνι Κάνι Η Πίπη Φακιδοµύτη δε θέλει να µεγαλώσει...130

6

7 Η Πίπη ζει ακόµη στη Βιλεκούλα Η µικρούτσικη πολιτεία φάνταζε πολύ νοικοκυρεµένη και άνετη µε τα καλντερίµια της και τα µικρά χαµηλά της σπίτια, το καθένα µε το δικό του κηπάκο. Όποιος έφτανε εκεί πέρα, πίστευε πως θα πρεπε να ναι µια πολύ ήσυχη και ξεκούραστη πόλη για να ζει κανείς. εν υπήρχαν, όµως, και πολλά µέρη µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για έναν επισκέπτη µόνο ένα ή δύο: ένα λαογραφικό µουσείο κι ένας αρχαίος τύµβος. Κι αυτό ήταν όλο. Α, όχι! Ήταν κι άλλο ένα. Οι κάτοικοι της µικρής πόλης είχαν τοποθετήσει καθαρογραµµένες πινακίδες για κείνους που ήθελαν να δουν τ αξιοθέατα. Σε µια απ αυτές έγραφε µε µεγάλα γράµµατα: «Προς Λαογραφικό Μουσείο» και σε µια άλλη, παραδίπλα: «Προς Αρχαίο Τύµβο». Υπήρχε, όµως, κι άλλη µια πινακίδα. Έλεγε: Προς Βιλεκούλα 7

8 Αυτή την πινακίδα την είχαν βάλει πρόσφατα, γιατί ο κόσµος όλο και ρωτούσε το δρόµο για τη Βιλεκούλα^ για να πούµε την καθαρή αλήθεια, ρωτούσαν πολύ πιο συχνά για κει παρά για το Λαογραφικό Μουσείο ή τον Αρχαίο Τύµβο. Μια όµορφη καλοκαιρινή µέρα, έφτασε στη µικρή πόλη ένας κύριος µε το αυτοκίνητό του. Ζούσε σε µια πολύ µεγαλύτερη πόλη κι αυτός ήταν ο λόγος που τον έκανε να πιστεύει ότι ήταν καλύτερος και πιο σπουδαίος απ τους κατοίκους της µικρούλας πολιτείας. Ήταν και που οδηγούσε ένα µεγάλο, αστραφτερό αυτοκίνητο και που ο ίδιος είχε µια εµφάνιση πολύ επιβλητική, µε τα παπούτσια του γυαλισµένα στην τρίχα και µ ένα χοντρό χρυσό δαχτυλίδι στο χέρι του. εν ήταν, λοιπόν, και πολύ παράδοξο που είχε τόσο µεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Καθώς οδηγούσε στους δρόµους της µικρής πόλης κορνάριζε δυνατά, για να βεβαιωθεί πως ο κόσµος θα γύριζε να τον κοιτάξει. Σαν είδε ο εκλεκτός αυτός κύριος τις πινακίδες, άρχισε να γελάει περιπαιχτικά. «Προς Λαογραφικό Μουσείο», µα την πίστη µου! µονολόγησε. «Προς Αρχαίο Τύµβο», αχ, πόσο εντυπωσιακό! ειρωνεύτηκε. Και τι ανοησία είναι τούτη δω; αναρωτήθηκε, όταν έπεσε το µάτι του στην τρίτη πινακίδα. «Προς Βιλεκούλα». Άκου όνοµα! Σκέφτηκε για λίγο. Ένα συνηθισµένο αγροτόσπιτο αποκλείεται να γίνεται δηµόσιο θέαµα σαν το Λαογραφικό Μουσείο ή έναν αρχαίο τύµβο. Αυτή η πι- 8

9 νακίδα έπρεπε να χει µπει για κάποιον άλλο λόγο, αποφάσισε. Και τελικά, έφτασε σ ένα συµπέρασµα: το σπίτι µάλλον πουλιόταν κι η πινακίδα µπήκε για να δείχνει το δρόµο στους µελλοντικούς αγοραστές. Για κάµποσο καιρό, ο εκλεκτός κύριος είχε κατά νου ν αγοράσει ένα σπίτι σε µια µικρή πόλη, όπου η ζωή θα ήταν πιο ήσυχη απ όσο στις µεγάλες πόλεις. ε θα ζούσε, βέβαια, εκεί όλο τον καιρό, αλλά θα µπορούσε να το επισκέπτεται πού και πού, σαν θα θελε να ξεκουραστεί. Εκτός απ αυτό, σε µια µικρή πολιτεία όλο και περισσότεροι θα διναν σηµασία στο γεγονός ότι ήταν ένας τόσο εκλεκτός και σπουδαίος κύριος. Αποφάσισε, λοιπόν, να πάει να ρίξει αµέσως µια µατιά στη Βιλεκούλα. Το µόνο που χε να κάνει ήταν ν ακολουθήσει την κατεύθυνση που έδειχνε η πινακίδα. Ο δρόµος τον έφερε στα περίχωρα της πόλης, όπου και βρήκε αυτό που ζητούσε. 9

10 Εκεί, πάνω σε µια ξεχαρβαλωµένη αυλόπορτα, είχαν γράψει µε κόκκινη µπογιά: «Βιλεκούλα». Πίσω από την πόρτα, αντίκρισε ένα χορταριασµένο κήπο και µερικά γέρικα δέντρα σκεπασµένα µε κισσό, ακούρευτο γρασίδι κι άφθονα λουλούδια, που φύτρωναν τυχαία. Στο βάθος του κήπου ορθωνόταν το σπίτι αλλά, Θεέ µου, τι σπίτι! Έδειχνε έτοιµο να πέσει από στιγµή σε στιγµή. Ο εκλεκτός κύριος απόµεινε να το κοιτάζει, µα, ξαφνικά, του κόπηκε η ανάσα. Ένα άλογο στεκόταν στην µπροστινή βεράντα. Ο εκλεκτός κύριος δεν ήταν συνηθισµένος να βλέπει άλογα σε βεράντες. Γι αυτό και του κόπηκε η αναπνοή! Στα σκαλιά της βεράντας, στο λαµπερό ηλιόφωτο, κάθονταν τρία µικρά παιδιά. Το ένα στη µέση ήταν κορίτσι, µε άφθονες φακίδες στο πρόσωπο και δυο κατακόκκινα κοτσίδια, που πετάγονταν τσιτωµένα στο πλάι. Ένα πολύ χαριτωµένο κοριτσάκι µ ανοιχτόξαν - θες µπούκλες και µε µπλε σκοτσέζικο βαµβακερό φουστάνι καθόταν δεξιά της, κι ένα µικρό αγόρι µε καλοχτενισµένα µαλλιά αριστερά της. Ένας πίθηκος λούφαζε στον ώµο του κοκκινοµάλλικου κοριτσιού. Ο εκλεκτός κύριος σκέφτηκε πως δεν είχε έρθει στο σωστό µέρος. Στα σίγουρα, κανείς δεν µπορούσε να ελπίζει ότι θα πουλούσε τέτοιο ετοιµόρροπο σπίτι. Ε, παιδιά, φώναξε, είναι πραγµατικά τούτο το αξιοθρήνητο καλύβι η Βιλεκούλα; Το κορίτσι στη µέση, εκείνο µε τα κόκκινα µαλλιά, σηκώθηκε και προχώρησε προς την αυλόπορτα. Τα άλλα δυο παιδιά την ακολούθησαν νωχελικά. 10

11 εν έχεις γλώσσα να µου απαντήσεις; έκανε εκνευρισµένος ο εκλεκτός κύριος όσο η κοκκινοµαλλούσα πλησίαζε. Αφήστε µε να σκεφτώ, απάντησε εκείνη, σµίγοντας τα φρύδια συλλογισµένη. Μήπως είναι το Λαογραφικό Μουσείο; Όχι! Μήπως ο Αρχαίος Τύµβος; Όχι! Α! Τώρα το βρήκα! ξεφώνισε. Είναι η Βιλεκούλα! Για απάντησέ µου κανονικά, είπε ο εκλεκτός κύριος, βγαίνοντας από το αυτοκίνητό του. Όπως και να ταν, είχε αποφασίσει να δει το µέρος πιο προσεκτικά. Θα µπορούσα, βέβαια, να το γκρεµίσω και να χτίσω καινούριο σπίτι, σιγοµουρµούρισε µονολογώντας. Α, µάλιστα! Ας αρχίσουµε αµέσως! φώναξε το κορίτσι µε τα κόκκινα µαλλιά, σπάζοντας στα γρήγορα ένα-δυο µαδέρια από τον πλα νό τοίχο του σπιτιού. 11

12 Ο εκλεκτός κύριος δεν της έδωσε καµιά σηµασία. Τα µικρά παιδιά δεν τον ενδιέφεραν καθόλου. Άλλωστε, τώρα άλλες σκέψεις τον απασχολούσαν. Ο κήπος, µολονότι τόσο παραµεληµένος, ήταν πραγµατικά πολύ ευχάριστος κι ελκυστικός µέσα στον ήλιο. Αν χτιζόταν ένα καινούριο σπίτι, αν κοβόταν το γρασίδι, αν τα µονοπάτια καθαρίζονταν µε την τσουγκράνα και φυτεύονταν όµορφα λουλούδια, τότε θα µπο - ρούσε να µείνει εκεί ακόµη κι ένας πολύ εκλεκτός κύριος. Ο εκλεκτός κύριος αποφάσισε ν αγοράσει τη Βιλεκούλα. Κοίταξε τριγύρω, να διαπιστώσει τι άλλες βελτιώσεις θα µπορούσαν να γίνουν. Τα γέρικα µουχλιασµένα δέντρα θα πρεπε, βέβαια, να κοπούν. Στραβο- µουτσούνιασε, σαν είδε µια ροζιασµένη βελανιδιά µ ένα θεόρατο κορµό. Τα κλωνιά της απλώνονταν πάνω απ τη σκεπή της Βιλεκούλα. Αυτή εδώ θα την κόψω! είπε αποφασιστικά. Το χαριτωµένο κοριτσάκι µε το µπλε σκοτσέζικο φουστάνι έβγαλε µια τσιρίδα. Πίπη, άκουσες; φώναξε µε µια φωνή γεµάτη τρόµο. Η κοκκινοµαλλούσα δεν έδωσε σηµασία και συνέχισε να παίζει κουτσό στο µονοπάτι του κήπου. Αυτό είναι, σίγουρα θα την κόψω ετούτη τη σα - πισµένη, γέρικη βελανιδιά, επανέλαβε ο εκλεκτός κύριος. Το µικρό κορίτσι µε τα µπλε τον κοίταξε ικετευτικά. Α, όχι! Σας παρακαλώ! του είπε. Είναι είναι 12

13 τόσο καλό δέντρο για σκαρφάλωµα! Και είναι κούφιο. Μπορείτε να καθίσετε µέσα στον κορµό του. Αηδίες! έκανε ο εκλεκτός κύριος. Εγώ δε σκαρφαλώνω στα δέντρα. Αυτό είναι αυτονόητο. Το µικρό αγόρι µε τα καλοχτενισµένα µαλλιά πλησίασε κι αυτό. Έδειχνε στενοχωρηµένο. Μα, τον παρακάλεσε, ξέρετε ότι φυτρώνει µέσα του λεµονάδα; Ακόµη και σοκολάτα; Κάθε Πέµπτη! Ακούστε εδώ, παιδιά, µίλησε αυστηρά ο εκλεκτός κύριος. Νοµίζω ότι καθίσατε πολλή ώρα εδώ έξω και σας χτύπησε ο ήλιος. Αυτό, βέβαια, δε µ απασχολεί. Εγώ πρόκειται ν αγοράσω αυτό το κτήµα. Θα µου πείτε πού µπορώ να βρω τον ιδιοκτήτη; Το κορίτσι µε τα µπλε άρχισε τα κλάµατα και το αγόρι έτρεξε στο κοκκινοµάλλικο κορίτσι, που έπαιζε ακόµη κουτσό. Πίπη, της είπε, δεν ακούς, τέλος πάντων, τι λέει; Γιατί δεν κάνεις κάτι; Αν κάνω κάτι; απάντησε εκείνη. Εγώ εδώ παίζω κουτσό, λες κι ολόκληρη η ζωή µου κρέµεται απ αυτό. Κι εσύ έρχεσαι και µου λες να κάνω κάτι; Για δοκίµασε να κάνεις κι εσύ αυτό που κάνω εγώ και τότε βλέπου- µε. Προχώρησε καταπάνω στον εκλεκτό κύριο. Είµαι η Πίπη Φακιδοµύτη, του συστήθηκε, κι από κει είναι ο Τόµι και η Άνικα, πρόσθεσε δείχνοντας τους φίλους της. Μπορούµε να σας φανούµε χρήσιµοι σε οτιδήποτε; Αν πρέπει να κατεδαφιστεί κανένα σπίτι ή να ξεριζωθεί κανένα δέντρο ή ν αλλάξει οτιδήποτε άλλο, δεν έχετε παρά να το πείτε! 13

14 Το όνοµά σου δε µ ενδιαφέρει, την έκοψε ο εκλεκτός κύριος. Αυτό που θέλω να µάθω είναι πού µπο ρώ να βρω τον ιδιοκτήτη αυτού εδώ του σπιτιού. Πρόκειται να το αγοράσω. Το κορίτσι µε τα κόκκινα µαλλιά, εκείνο που το έλεγαν Πίπη Φακιδοµύτη, είχε στο µεταξύ γυρίσει πίσω στη γυµναστική της. Ο ιδιοκτήτης είναι αυτή τη στιγµή απασχοληµένος µε άλλη υπόθεση, του εξήγησε. Πηδούσε µε µε - γάλη αυτοσυγκέντρωση, την ώρα που µιλούσε. Εξαιρετικά απασχοληµένος, συνέχισε, πηδώντας γύρω γύρω από τον εκλεκτό κύριο. Γιατί, όµως, δεν κάθεστε για λίγο; Είµαι σίγουρη ότι θα έρθει η ιδιοκτήτρια. Η ιδιοκτήτρια, έκανε ο εκλεκτός κύριος ικανοποιηµένος. Ώστε είναι γυναίκα αυτή που έχει τούτο το αξιοθρήνητο σπιτικό; Τόσο το καλύτερο. Οι γυναίκες δεν έχουν ιδέα από επιχειρήσεις κι έτσι µπορεί να τ αγοράσω όλο τούτο για τίποτα ψίχουλα. Ας το ελπίσουµε, ευχήθηκε η Πίπη Φακιδο- µύτη. Μια και δεν υπήρχε άλλο κάθισµα εκεί γύρω, ο εκλεκτός κύριος αναγκάστηκε να καθίσει προσεκτικά στα σκαλιά της βεράντας. Ο µικρός πίθηκος πηδούσε νευρικά πέρα δώθε στο κάγκελο της βεράντας. Ο Τόµι και η Άνικα, τα δυο γοητευτικά παιδάκια που δειχναν να ρχονται από καλό σπίτι, στέκονταν σε κάποια απόσταση, κοιτάζοντάς τον µ αγωνία. Εδώ µένετε; ρώτησε ο εκλεκτός κύριος. Όχι, απάντησε ο Τόµι. Μένουµε δίπλα. 14

15 Ερχόµαστε, όµως, εδώ και παίζουµε κάθε µέρα, συµπλήρωσε ντροπαλά η Άνικα. Αυτό θα το σταµατήσω µια για πάντα, δήλωσε ο εκλεκτός κύριος. εν είµαι διατεθειµένος να βλέπω παιδιά να τρέχουν εδώ κι εκεί στον κήπο µου. Τίποτα δεν είναι χειρότερο. Συµφωνώ, είπε η Πίπη σταµατώντας το χοροπήδηµα για µια στιγµή. Τα παιδιά θα πρεπε να τουφεκίζονται. Πώς µπορείς να λες τέτοια κουβέντα; παραπονέθηκε ο Τόµι µε πληγωµένη φωνή. Αυτό που εννοώ είναι πως όλα τα παιδιά θα πρεπε να τουφεκίζονται, διευκρίνισε η Πίπη. Αλλά πάλι δε θα βγαζε πουθενά, γιατί τότε δε θα µεγάλωναν για να γίνουν κάποτε ευγενικοί γέροι κύριοι. Και, βέβαια, δε θα µπορούσαµε να ζήσουµε χωρίς αυτούς, έτσι δεν είναι; Ο εκλεκτός κύριος κοίταξε τα κόκκινα µαλλιά της Πίπης κι αποφάσισε να περάσει την ώρα του πειράζοντάς την. Ξέρεις τι κοινό έχεις εσύ µε ένα σπίρτο που µόλις το χουν ανάψει; τη ρώτησε. Όχι, δεν ξέρω, οµολόγησε η Πίπη. Αλλά πάντα ήθελα να το µάθω. Ο εκλεκτός κύριος τράβηξε δυνατά το ένα κοτσίδι της Πίπης. Και τα δυο έχουν αναµµένη φωτιά στην κορυφή τους, είπε ξεκαρδισµένος στα γέλια. Παράξενο! Πώς δεν το έχω σκεφτεί µέχρι τώ- 15

16 ρα; έκανε η Πίπη. Πολλά έχουµε ν ακούσουµε προτού πέσουνε τ αυτιά µας. Ο εκλεκτός κύριος την παρατήρησε προσεκτικά. Ειλικρινά, πιστεύω πως είσαι το πιο άσχηµο παιδί που χω δει στη ζωή µου, της είπε. Ίσως, συµφώνησε η Πίπη. Μα κι εµένα µου φαίνεται πως κι εσύ δεν είσαι και καµιά ζωγραφιά. Ο εκλεκτός κύριος έδειξε να χει προσβληθεί, αλλά δεν έδωσε απάντηση. Η Πίπη τον κοίταξε σιωπηλή για λίγο, µε το κεφάλι γερµένο στο πλάι. Ξέρεις τι κοινό έχουµε εµείς οι δυο; είπε τέλος. Όχι. Αλλά ελπίζω τίποτα, απάντησε ο εκλεκτός κύριος. Α, βέβαια, είπε η Πίπη. Είµαστε κι οι δυο χοντροκέφαλοι εκτός, όµως, από µένα! Ένα πνιχτό γέλιο ακούστηκε απ τη µεριά του Τόµι και της Άνικα. Ο εκλεκτός κύριος έγινε κατακόκκινος. 16

17 Είσαι, λοιπόν, και αναιδής! φώναξε. Σύντοµα θα βάλουµε ένα τέρµα σ όλα τούτα. Άπλωσε το παχύ του χέρι για να πιάσει την Πίπη. Εκείνη, όµως, πήδηξε σαν ελατήριο στο πλάι και σε ένα δευτερόλεπτο βρισκόταν στρογγυλοκαθισµένη στην κορυφή της κούφιας βελανιδιάς. Το στόµα του εκλεκτού κυρίου άνοιξε διάπλατα απ την κατάπληξη. Και για να χουµε καλό ρώτηµα, πότε θ αρχίσεις να βάζεις τέρµα στην αναίδειά µου; ρώτησε η Πίπη, προσπαθώντας να βολευτεί καλύτερα πάνω σ ένα κλαδί. Μπορώ να περιµένω, απάντησε ο εκλεκτός κύριος. Καλά, αποκρίθηκε η Πίπη, γιατί, ξέρεις, έχω σκοπό να καθίσω εδώ πάνω ως τα µέσα του Νοέµβρη. Ο Τόµι κι η Άνικα άρχισαν τα γέλια και τα χειροκροτήµατα. Αυτό, όµως, δεν ήταν και πολύ έξυπνο από µέρους τους, γιατί έκανε τον εκλεκτό κύριο να τρελαθεί από το θυµό του, και µια που δεν µπορούσε ν αρπάξει την Πίπη, γράπωσε την Άνικα από το σβέρκο και είπε: Τότε θα σου δώσω εσένα µερικές ξυλιές. Μάλλον µου φαίνεται πως τις χρειάζεσαι κι εσύ. Την Άνικα δεν την είχαν δείρει ποτέ στη ζωή της κι έτσι έβαλε προκαταβολικά τα κλάµατα από τον τρό- µο. Ακούστηκε ένας γδούπος, καθώς η Πίπη έδωσε έναν πήδο και κατέβηκε από το δέντρο. Με µια δρασκελιά, έφτασε τον εκλεκτό κύριο. Α, όχι! εν πρόκειται να τη δείρεις, δήλωσε. 17

18 Τυπώθηκε σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. HΠίπη, παρέα με τον Τόμι, την Άνικα, τον πίθηκο και το άλογό της, αποφασίζει να ξανασμίξει με τον πατέρα της και για ένα ολόκληρο καλοκαίρι γίνεται πριγκίπισσα των κανίβαλων στο νησί Κάνι Κάνι. Εκεί παίζει κάτω απ τον καυτό ήλιο με τα μικρά παιδιά των Κάνι, εκεί επίσης οι άγριοι καρχαρίες και οι πανούργοι κλέφτες μαργαριταριών ανακαλύπτουν πως δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μ αυτό το τρομερά δυνατό κοριτσάκι. ιαβάστε και τα άλλα μας βιβλία με τις εξωφρενικές περιπέτειες της Πίπης Φακιδομύτη.

Ðñþôç Ýêäïóç: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΠΗ Ε.Π.Ε., 1978 εύτερη έκδοση: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 1990 Τρίτη έκδοση: Μάρτιος 2010 ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΠΗ Ε.Π.Ε., 1978 εύτερη έκδοση: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 1990 Τρίτη έκδοση: Μάρτιος 2010 ÉSBN TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PIPPI LÅNGSTRUMP GÅR OMBORD Από τις Εκδόσεις RABEN & SJ^^OGREN, Στοκχόλµη 1946 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πίπη Φακιδοµύτη καπετάνιος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Astrid Lindgren EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Katrin Engelking

Διαβάστε περισσότερα

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τα χριστουγεννιάτικα δώρα της Γαβριέλας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Φώτου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Κατερίνα Χρυσοχόου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-097-2

Εικονογράφηση: Κατερίνα Χρυσοχόου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-097-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κουβέντες µε τη µαµά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αθηνά Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Κατερίνα Χρυσοχόου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ράνια Μπουµπουρή, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-842-3

Ράνια Μπουµπουρή, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-842-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το σκιουράκι που δεν ήθελε να φάει ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Φαίη Ρετηνιώτη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Ελληνούλης, το χάρτινο καραβάκι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσηίδα ηµουλίδου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Μάρω Αλεξάνδρου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN

Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ένα αδελφάκι για τη Θαλασσένια ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βίκυ Αυδή ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μερκούριος Αυτζής, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011 ÉSBN

Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μερκούριος Αυτζής, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Ορφέας και οι νταήδες µε τα κίτρινα ποδήλατα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μερκούριος Αυτζής ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Λήδα Βαρβαρούση ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Astrid Lindgren, Ðñþôç Ýêäïóç: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΠΗ Ε.Π.Ε., 1978 εύτερη έκδοση: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 1989 Τρίτη έκδοση: Νοέµβριος 2012

Astrid Lindgren, Ðñþôç Ýêäïóç: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΠΗ Ε.Π.Ε., 1978 εύτερη έκδοση: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 1989 Τρίτη έκδοση: Νοέµβριος 2012 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: EMIL I LO^^ NNEBERGA Από τις Εκδόσεις RABEN & SJ^^OGREN, Στοκχόλµη 1963 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Μικές µες στη σουπιέρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Astrid Lindgren METAΦΡΑΣΗ: Ντίνα Καµπά-Κούτρα ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΠΗ Ε.Π.Ε., 1977 εύτερη έκδοση: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 1990 Τρίτη έκδοση: Μάρτιος 2010 ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΠΗ Ε.Π.Ε., 1977 εύτερη έκδοση: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 1990 Τρίτη έκδοση: Μάρτιος 2010 ÉSBN TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PIPPI LÅNGSTRUMP Από τις Εκδόσεις RABÉN & SJÖGREN, Στοκχόλµη TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Πίπη Φακιδοµύτη ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Astrid Lindgren EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Katrin Engelking METAΦΡΑΣΗ: Ντίνα Καµπά-Κούτρα

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: ICH UND MEINE GEFÜHLE Aðü ôéò Åêäüóåéò Loewe, Μπίντλαχ 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τα συναισθήµατά µου κι εγώ ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Holde Kreul EIÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Dagmar Geisler ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: οµινίκη Σάνδη

Διαβάστε περισσότερα

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, αντίτυπα

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, αντίτυπα TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το κόκκινο αυγό της Γαβριέλας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Φώτου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: MEIN KÖRPER GEHÖRT MIR! Aðü ôéò Åêäüóåéò Loewe, Μπίντλαχ 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το σώµα µου είναι δικό µου Από συγγραφείς της PRO FAMILIA EIÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Dagmar Geisler ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: οµινίκη

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Στη γειτονιά του ήλιου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Κατερίνα Χρυσοχόου ΘΕÙΡΗÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μη φεύγεις ÓÕÃÃÑÁÖÅIÓ: Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Ελίζα Βαβούρη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγόνη Τσίτσιλα, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN

Αντιγόνη Τσίτσιλα, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Αχιλλέας και οι ήρωες του ιαστήµατος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αντιγόνη Τσίτσιλα ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Βασίλης Γρίβας ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENGLISH ROSES GOOD-BYE, GRACE? TΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μικρές και Τριανταφυλλένιες Αντίο, Γκρέις; ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Madonna EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Jeffrey Fulvimari ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα

Διαβάστε περισσότερα

Έλενα Χ. Στάνιου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN

Έλενα Χ. Στάνιου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: To µικρό ρυµουλκό ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Έλενα Χ. Στάνιου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μαίρη Μαυράκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι. Πέππας ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-515-6

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-515-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πρασινοσκουφίτσα και το φλεγόµενο δάσος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μάρω Αλεξάνρου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN

Σοφία Παράσχου, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βάφουµε αυγά, καλή µας Πασχαλιά! ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Σοφία Παράσχου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μάρω Αλεξάνδρου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: I.

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN

Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ποτάµι που σταµάτησε να κυλά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Θανάσης Τσίτσικας ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2012 ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE POPULARITY PAPERS 3 WORDS OF (QUESTIONABLE) WISDOM Áðü ôéò Åêäüóåéò Amulet Books, Νέα Υόρκη 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Ανύπαρκτες 3 Κοριτσίστικες σοφίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Amy Ignatow ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώτα Φώτου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-096-5

Γιώτα Φώτου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-096-5 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι διακοπές της Γαβριέλας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Φώτου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚ ΑΚ πρρρ! ΝΤΟΪΝ- ΟΪΝ- ΟΪΝ!

ΑΚ ΑΚ πρρρ! ΝΤΟΪΝ- ΟΪΝ- ΟΪΝ! ΑΚ ΑΚ πρρρ! ΝΤΟΪΝ- ΟΪΝ- ΟΪΝ! TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: DO-IT-YOURSELF BOOK Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα: Φτιάξε το δικό

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009

Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009 9 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: DEAR HOUND Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αγαπηµένο µου σκυλάκι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jill Murphy ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Jill Murphy ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Τζένη Θεοφανοπούλου, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN 978-960-496-517-5

Τζένη Θεοφανοπούλου, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN 978-960-496-517-5 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Όλγα, ο Φαλτσέτος και οι άλλοι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Τζένη Θεοφανοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χριστίνα Ζέκκου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN

Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ποιος έκαψε την ουρά της αλεπούς; ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Σπύρος Γούσης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Θ αυγό ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Λεµπέσης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Φραγκίσκος-Χρήστος Ράλλης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Είµαι θυµωµένη! ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζαρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Σπύρος Γούσης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: οµινίκη Σάνδη

Μετάφραση: οµινίκη Σάνδη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: WAR ICH AUCH IN MAMAS BAUCH? Από τις Εκδόσεις Loewe, Μπίντλαχ 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ήµουν κι εγώ µέσα στην κοιλιά σου, µαµά; ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Dagmar Geisler ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Dagmar Geisler ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENGLISH ROSES THE NEW GIRL TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μικρές και Τριανταφυλλένιες Η καινούρια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Madonna EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Jeffrey Fulvimari ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη

Διαβάστε περισσότερα

Φράνση Σταθάτου, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2010 ÉSBN 978-960-453-760-0

Φράνση Σταθάτου, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2010 ÉSBN 978-960-453-760-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τα περιστέρια και ο µαρµάρινος κόσµος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Φράνση Σταθάτου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Sabine Straub ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2013 ÉSBN 978-960-496-835-0

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2013 ÉSBN 978-960-496-835-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Μπουµτριαλαλί µε το κόκκινο λειρί ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Ναταλία Καπατσούλια ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος

Διαβάστε περισσότερα

Roald Dahl Nominee Ltd., Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 1993 Δεύτερη έκδοση: Μάρτιος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Roald Dahl Nominee Ltd., Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 1993 Δεύτερη έκδοση: Μάρτιος 2010, αντίτυπα ÉSBN ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: FANTASTIC MR. FOX Áðü ôéò Åêäüóåéò Puffin Books, 1988 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: O απίθανος κύριος Φοξ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Roald Dahl ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Τόνια Καφετζάκη ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN

Βούλα Μάστορη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Γιαγιά στο ψυγείο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Βούλα Μάστορη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ίρις Σαµαρτζή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το λουλουδόπαιδο και άλλες ιστορίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Αιµιλία Κονταίου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής

Διαβάστε περισσότερα

Πέγκυ Φούρκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Πέγκυ Φούρκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στην Τερηδονούπολη ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Πέγκυ Φούρκα ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Αιµιλία Κονταίου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Λίτσα Ψαραύτη, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2014 ÉSBN

Εικονογράφηση: Αιµιλία Κονταίου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Λίτσα Ψαραύτη, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2014 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το τριαντάφυλλο της αγάπης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λίτσα Ψαραύτη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Αιµιλία Κονταίου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN

Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: TAXI Aðü ôéò Åêäüóåéò ATLAS, Στοκχόλµη 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Taxi ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αλεξάνδρα Πασχαλίδου ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Τζία Γιοβάνη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

Eoin Colfer, 2004 Eικονογράφησης: Tony Ross, 2004. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2008 ÉSBN 978-960-453-418-0. 144 52 Ìåôáìüñöùóç 144 52 Metamorfossi, Greece

Eoin Colfer, 2004 Eικονογράφησης: Tony Ross, 2004. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2008 ÉSBN 978-960-453-418-0. 144 52 Ìåôáìüñöùóç 144 52 Metamorfossi, Greece TITΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE LEGEND OF SPUD MURPHY Από τις Εκδόσεις Puffin, Λονδίνο 2004 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο θρύλος της Φλώρας Φλόµπερ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Eoin Colfer ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Tony Ross METAΦΡΑΣΗ: Φωτεινή Μοσχή

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος «Eve and Leo Condakes»

Με την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος «Eve and Leo Condakes» TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πολ και η Λάρα ταξιδεύουν ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Erin Taylor ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Λίτσα Ψαραύτη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-632-0

Λίτσα Ψαραύτη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-632-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η µαµά κάνει απεργία ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λίτσα Ψαραύτη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Άγγελος Ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Jeff Kinney, 2008 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2009

Jeff Kinney, 2008 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2009 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ 2009 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: RODRICK RULES, BOOK TWO Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Ν. Υόρκη 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 2: Ο Ρόντρικ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2012, αντίτυπα ÉSBN

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2012, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Α -Βασίλης και η µικρή γοργόνα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κατσέλης, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-742-6

Γιώργος Κατσέλης, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-742-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η δέκατη τρίτη θεά και τα κλεµµένα γλυπτά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Κατσέλης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ναταλία Καπατσούλια ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: Χαρά Γιαννακοπούλου

Μετάφραση: Χαρά Γιαννακοπούλου 9 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: MY DAD S A BIRDMAN Aπό τις Εκδόσεις Walker Books, Λονδίνο 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ένας ιπτάµενος µπαµπάς ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: David Almond EIKONΟΓΡΑΦΗΣΗ: Polly Dunbar ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαρά Γιαννακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μάκης Τσίτας, 2013 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μάκης Τσίτας, 2013 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αχ, αυτοί οι γονείς ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Μάκης Τσίτας ΕΞΩΦΥΛΛΟ EIÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ίρις Σαµαρτζή ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η µάχη της οδοντόβουρτσας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Χρύσα Σπυρίδωνος ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Αγγελική Μόσχου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Έλενα Αρτζανίδου, Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2013 ÉSBN

Έλενα Αρτζανίδου, Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Άγης ο Μαθηµάγος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Έλενα Αρτζανίδου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Τέτη Σώλου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Μις Μόλυβ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, 2014/ Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2014 ÉSBN

Εικονογράφηση: Μις Μόλυβ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, 2014/ Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2014 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η µαγισσσούλα που έτρωγε γράµµατα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μις Μόλυβ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κατσέλης, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0224-6

Γιώργος Κατσέλης, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0224-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Πειρατές της Καταστροφικής Επιχείρηση «στρογγυλή θεά» ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Κατσέλης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Παναγιώτης Γιάκας ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάνια ούκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2012 ÉSBN

Μάνια ούκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο µικρός γρύπας µε τα γαλάζια φτερά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μάνια ούκα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Ινώ Καρέλλα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Μουρίκη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-727-3

Κατερίνα Μουρίκη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-727-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στη Σκουπιδανία ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Κατερίνα Μουρίκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΠΑΙΔΙΚΟΥBIBΛIOY

ΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΠΑΙΔΙΚΟΥBIBΛIOY ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ BIBΛIOY TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ελληνικό Πάσχα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μις Μόλυβ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βίκυ Αυδή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Έλπη Κυργιοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009 ÔÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: CADDY EVER AFTER Aðü ôéò Åêäüóåéò Hodder Children s Books, Λονδίνο 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κάντι, γλυκιά για πάντα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Hilary McKay ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Ντίνα Καρύδη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Μις Μόλυβ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Γιούλη Μιγγείρου, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Μις Μόλυβ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Γιούλη Μιγγείρου, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μια φορά κι έναν καιρό φοβόµουν ένα δράκο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιούλη Μιγγείρου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μις Μόλυβ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μαργαρίτα Τζαννέτου

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μαργαρίτα Τζαννέτου TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Κοπέρνικος και ο µικρός Άµπακος ÓÕÃÃÑÁÖΕΙΣ: Άγγελος Αγγέλου Έµη Σίνη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μαργαρίτα Τζαννέτου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος

Διαβάστε περισσότερα

Μερκούριος Αυτζής, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008 ÉSBN 978-960-453-340-4

Μερκούριος Αυτζής, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008 ÉSBN 978-960-453-340-4 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Όστρακο στα μαλλιά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μερκούριος Αυτζής ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ κειμενου: Χρυσούλα Τσιρούκη ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Γεωργοστάθη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος Έντυπη έκδοση ÉSBN Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN

Ελένη Γεωργοστάθη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος Έντυπη έκδοση ÉSBN Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το απέναντι νησί ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ελένη Γεωργοστάθη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Βαρελλά, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN

Αγγελική Βαρελλά, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μήνας µπαίνει, µήνας βγαίνει ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αγγελική Βαρελλά ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: THE UGLY TRUTH Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 5: Η σκληρή αλήθεια ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η µάχη της οδοντόβουρτσας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Χρύσα Σπυρίδωνος ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Αγγελική Μόσχου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λεµπέσης, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011, αντίτυπα ÉSBN

Γιώργος Λεµπέσης, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ψαρόσουπα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Λεµπέσης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Φραγκίσκος-Χρήστος Ράλλης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: REINVENTARSE Aπό τις Εκδόσεις Plataforma, Βαρκελώνη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βρες ξανά τον εαυτό σου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Mario Alonso Puig ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θεοδώρα αρβίρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πέγκυ Φούρκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Πέγκυ Φούρκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στην Τερηδονούπολη ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Πέγκυ Φούρκα ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, αντίτυπα ÉSBN

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Έµµα και οι Έγκελ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: ιονύσης Καραβίας ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μάκης Τσίτας, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2014 ÉSBN

Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μάκης Τσίτας, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2014 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Απ έξω κι ανακατωτά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μάκης Τσίτας ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ναταλία Καπατσούλια ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Βαρελλά, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN 978-960-496-499-4

Αγγελική Βαρελλά, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN 978-960-496-499-4 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μήνας µπαίνει, µήνας βγαίνει ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αγγελική Βαρελλά ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

First published in the English language in 2010 by Amulet Books, an imprint of ABRAMS. All rights reserved. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å.

First published in the English language in 2010 by Amulet Books, an imprint of ABRAMS. All rights reserved. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å. TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE WIMPY KID MOVIE DIARY Áðü ôéò Åêäüóåéò Amulet Books, Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα Πώς γυρίστηκε η ταινία ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Φωτεινή Μοσχή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2010, 9.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-771-6

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2010, 9.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-771-6 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: DOG DAYS Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 4: Σκυλίσια ζωή ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Pearl Morrison, 2007 The moral rights of the author have been asserted.

Pearl Morrison, 2007 The moral rights of the author have been asserted. ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE WAVE TRAVELLER Áðü ôéò Åêäüóåéò Bloomsbury, Ëïíäßíï 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο ταξιδευτής των κυμάτων ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Pearl Morrison ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Μαίρη Γραμμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Θοδωρής Τιμπιλής

Εικονογράφηση: Θοδωρής Τιμπιλής TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Πασχαλοσουπίτσα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος. Λεµπέσης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Θοδωρής Τιµπιλής ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Κοντολέων, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2014 ÉSBN

Μάνος Κοντολέων, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2014 ÉSBN ΣΕΙΡΑ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Στο Νησί της Ροδιάς ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μάνος Κοντολέων ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Μυρτώ εληβοριά ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρύσα Σπυρίδωνος

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρύσα Σπυρίδωνος TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μια τρελή τρελή Αλφαβήτα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Χρύσα Σπυρίδωνος ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Αγγελική Μόσχου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής

Διαβάστε περισσότερα

Jeff Kinney, 2007 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008

Jeff Kinney, 2007 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: GREG HEFFLEY S JOURNAL Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Ν. Υόρκη 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα: Τα χρονικά του Γκρεγκ Χέφλι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Πιλάβιος, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2014 ÉSBN 978-618-01-0480-6

Νίκος Πιλάβιος, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2014 ÉSBN 978-618-01-0480-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Παραµυθάς: παράξενες ιστορίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Νίκος Πιλάβιος ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Στεφανία Ταπτά ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Κωνσταντίνος Πιλάβιος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, 3.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-454-8

Σοφία Παράσχου, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, 3.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-454-8 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Όταν έκλαψε ο Α -Βασίλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Σοφία Παράσχου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr ΣΕΙΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: REINVENTARSE Aπό τις Εκδόσεις Plataforma, Βαρκελώνη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βρες ξανά τον εαυτό σου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Mario Alonso Puig ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θεοδώρα αρβίρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Μπαµπέτα, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος Έντυπη έκδοση ÉSBN Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN

Ιωάννα Μπαµπέτα, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος Έντυπη έκδοση ÉSBN Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ένα παρατσούκλι και για µένα, παρακαλώ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ιωάννα Μπαµπέτα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Νίκος Γιαννόπουλος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μάκης Τσίτας, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2014 ÉSBN

Μάκης Τσίτας, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2014 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο αδέσποτος Κώστας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μάκης Τσίτας ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Αιµιλία Κονταίου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2011 ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE POPULARITY PAPERS Áðü ôéò Åêäüóåéò Amulet Books, Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Ανύπαρκτες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Amy Ignatow ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Μαλβίνα Αβαγιανού ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 3 tales from A NOt-SO-tAlENtED pop StAR Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 3 Ιστορίες από μια όχι και τόσο ταλαντούχα

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2008, αντίτυπα ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2008, αντίτυπα ÉSBN TITΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ΤΗΕ WATER HORSE Από τις Εκδόσεις Random House, Νέα Υόρκη 1990 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο µύθος της λίµνης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Dick King-Smith METAΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: RETURN TO THE HUNDRED ACRE WOOD Από τις Εκδόσεις Egmont, Λονδίνο 2009

TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: RETURN TO THE HUNDRED ACRE WOOD Από τις Εκδόσεις Egmont, Λονδίνο 2009 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: RETURN TO THE HUNDRED ACRE WOOD Από τις Εκδόσεις Egmont, Λονδίνο 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Γουίνι το αρκουδάκι Επιστροφή στο άσος των Γαλάζιων Ονείρων ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: David Benedictus METAΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2014 ÉSBN

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2014 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Θέλω να γίνω µάγος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Ίρις Σαµαρτζή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

του σέλινου Στα πράσα! Ιωάννα Μπουλντούµη, 2011 Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-871-3

του σέλινου Στα πράσα! Ιωάννα Μπουλντούµη, 2011 Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-871-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι περιπέτειες του επιθεωρητή Σέλοκ του σέλινου Στα πράσα! ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ιωάννα Μπουλντούµη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χρήστος ήµος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιολάντα Πατεράκη, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Γιολάντα Πατεράκη, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Μεγάλη των Νεράιδων Σχολή ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιολάντα Πατεράκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Έλπη Κυργιοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τρελό µου αµαξίδιο ÓÕÃÃÑÁÖΕΙΣ: Μερκούριος Αυτζής ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ιστορίες ποτέ δεν πρέπει να είναι κανείς σίγουρος^ παίζουν διάφορα παιχνίδια Γι αυτό και

Με τις ιστορίες ποτέ δεν πρέπει να είναι κανείς σίγουρος^ παίζουν διάφορα παιχνίδια Γι αυτό και Μανος Κοντολεων 2012 / εκδοςεις Ψυχογιος 2012 ΣΕΙΡΑ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κόκκινο καραβάκι, κόκκινο ποδήλατο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μάνος Κοντολέων ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Μυρτώ εληβοριά ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μακιγιαρισµένοι φόβοι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γρηγόρης Αρναούτογλου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá ÌáñÜíôç ΣΥΝΘΕΣΗ ÅÎÙÖÕËËÏΥ: ñõóïýëá ÌðïõêïõâÜëá ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Characters created by Emma Pack. ÊåéìÝíïõ: Susan Bentley, 2006 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Emma Pack, 2006 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007

Characters created by Emma Pack. ÊåéìÝíïõ: Susan Bentley, 2006 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Emma Pack, 2006 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE FAIRIES OF STARSHINE MEADOW IVY AND THE FANTASTIC FRIEND Áðü ôéò Åêäüóåéò Stripes, Ëïíäßíï 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ïé NåñÜéäåò των Ευχών Ç Kισσώ και η φανταστική φιλενάδα ÓÕÃÃÑÁÖÅIÓ:

Διαβάστε περισσότερα

την κοινωνική συμπεριφορά

την κοινωνική συμπεριφορά ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ την κοινωνική συμπεριφορά ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μεγαλύτερες κουβέντες με τη μαμά ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αθηνά Ανδρουτσοπούλου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, 2015 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2015. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2015

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, 2015 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2015. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2015 2-4 :... TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο φίλος µου ο ύπνος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χρύσα Σπυρίδωνος ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Αγγελική Μόσχου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΜΑΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πέγκυ Φούρκα, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0144-7

Πέγκυ Φούρκα, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0144-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στην Καλλιτεχνούπολη ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Πέγκυ Φούρκα ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Tuna Kiremitçi, Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2010 ISBN

Tuna Kiremitçi, Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2010 ISBN TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DUALAR KALICIDIR Aðü ôéò Åêäüóåéò DOĞAN KITAP, Άγκυρα 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ζωές και όνειρα ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Tuna Kiremitçi ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θάνος Ζαράγκαλης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Τασούλα

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε γαργαλήσω! Μάικ ο Φασολάκης. Μαρί Κυριακού. Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση. Μαρί Κυριακού, 2010

Θα σε γαργαλήσω! Μάικ ο Φασολάκης. Μαρί Κυριακού. Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση. Μαρί Κυριακού, 2010 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μάικ ο Φασολάκης Θα σε γαργαλήσω! ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μαρί Κυριακού ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Λήδα Βαρβαρούση ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μερσίνα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Ανδριάνα Ρούσσου

Εικονογράφηση: Ανδριάνα Ρούσσου TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η µαγισσούλα που έτρωγε αριθµούς ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσάνθη Τσιαµπαλή ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ανδριάνα Ρούσσου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Liz Kessler, 2006 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Natacha Ledgwidge, 2006

Liz Kessler, 2006 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Natacha Ledgwidge, 2006 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: EMILY WINDSNAP AND THE CASTLE IN THE MIST Áðü ôéò Åêäüóåéò ORION CHILDREN S BOOKS, Ëïíäßíï 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ç ìéëé Ã. êáé ôï κάστρο στην ομίχλη ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Liz

Διαβάστε περισσότερα