Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015"

Transcript

1 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας και μάλιστα αρχικά οι διατάξεις όριζαν θεώρηση του από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, πριν την συμπλήρωση και φυσικά σε έντυπη και χειρόγραφη μορφή, στη συνέχεια θεσμοθετήθηκε η αθεώρητη και η δυνατότητα μηχανογραφημένης ενημέρωσης, με υποχρέωση 5ετούς διαφύλαξης του και των αιτήσεων των εργαζομένων. Διατάξεις, υπόχρεοι, τρόπος τήρησης. Με την διάταξη του άρθρου πρώτου, Υποπαρ. ΙΑ 5, περ.2, του Ν.4254/2014 αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 4 του Α.Ν 539/1945, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του Ν.3762/2009, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη για την τήρηση του βιβλίου αδειών. Σύμφωνα με την σχετική διάταξη, κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί το ειδικό βιβλίο αδειών, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων. Το ειδικό βιβλίο πρέπει να φέρει τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη "βιβλίο αδειών" και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες: Ονοματεπώνυμο μισθωτών, Ημερομηνία πρόσληψης, Αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, Χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, Αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικά οι στήλες των αποδοχών αδείας και του επιδόματος αδείας μπορούν να συμπληρωθούν στο σύνολο τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας. Υπενθυμίζουμε ότι η 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους αποτελεί την δήλη ημέρα χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας στους μισθωτούς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Το βιβλίο αδειών θα πρέπει να τίθεται στη διάθεση των οργάνων του ΣΕΠΕ που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

2 Υπόδειγμα ειδικού βιβλίου αδειών. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΠΡΟΣΛ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧ ΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΊΔΟ ΜΑ ΑΔΕΙΑ Σ Μπορούν να επαναληφτούν όσες φορές χρειαστεί, τηρουμένων των όρων και των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος για την τμήση των αδειών. Με τη νέα διάταξη του Ν.4254/2014, θεσπίζεται και η υποχρέωση του εργοδότη, να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στον πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ", εντός του μηνός Ιανουαρίου, τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης του εργοδότη, της γνωστοποίησης ηλεκτρονικά των ανωτέρω στοιχείων, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.3996/2011 όπως ισχύει. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του Ν.3996/2011 όπως ισχύει, επιβάλλονται και στην περίπτωση της μη τήρησης του βιβλίου αδειών ή της ελλιπούς τήρησης του εν λόγω βιβλίου σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση παραβάσεων που έγινε με την Απόφαση 2063/Δ1632/2011 του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας). Η μη επίδειξη του ειδικού βιβλίου αδειών, δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραβάσεις του άρθρου 2 της Υ.Α 27397/122/ για επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά δέσμια αρμοδιότητα του οργάνου του ΣΕΠΕ που πραγματοποιεί τον έλεγχο και συνεπώς δεν μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο μη επίδειξης του βιβλίου αδειών. 2. Παρατηρήσεις Σχετικά με την υποχρέωση τήρησης του ειδικού βιβλίου αδειών και μετά την ισχύ της νέας διάταξης του 4254/2014, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 2.1. Όπως βλέπουμε πιο πάνω στήλες και υπόδειγμα, το βιβλίο αδειών δεν περιλαμβάνει τις στήλες αύξων αριθμός εργαζόμενου, ειδικότητα εργαζόμενου, προϋπηρεσία, παρατηρήσεις, καθώς και την υπογραφή του εργαζόμενου.

3 Η προϋπηρεσία του εργαζόμενου σε άλλους εργοδότες, αποτελεί προσδιοριστικό στοιχείο της προσαύξησης των ημερών κανονικής άδειας του εργαζόμενου σύμφωνα με τις θεσμικές διατάξεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε που εξακολουθούν να ισχύουν. Κατά την άποψη επιθεωρητών εργασίας, η οποία μας βρίσκει σύμφωνους σε υπόδειγμα που παρουσιάζουμε σε σεμινάρια την περιλαμβάνουμε- θα έπρεπε να αναγράφεται και η προϋπηρεσία του μισθωτού Αξίζει να επισημανθεί ό,τι για το θέμα της υπογραφής από επιθεωρητές εργασίας διατυπώνεται η άποψη «Η υπογραφή του εργαζόμενου πιστοποιούσε την λήψη των ημερών κανονικής αδείας, των αποδοχών αδείας, καθώς και του επιδόματος αδείας, συχνά δε δημιουργούνται ζητήματα εργατικών διαφορών ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους σχετικά με τη λήψη των ημερών της κανονικής αδείας και των συνακόλουθων αποδοχών και επιδόματος αυτής, και θεωρούμε ότι η μη πρόβλεψη της υπογραφής του εργαζόμενου στο βιβλίο αδειών με τη νέα διάταξη, δεν εξυπηρετεί κανένα λόγο, ενώ πιθανόν να δημιουργήσει περισσότερες αμφισβητήσεις και διαφορές». Η άποψη αυτή δεν μας βρίσκει σύμφωνους Απαλείφεται το χρονικό όριο της πενταετίας (Ν.3762/2009), κατά το οποίο έπρεπε τα στοιχεία του βιβλίου αδειών να διατηρούνται στη διάθεση των οργάνων του ΣΕΠΕ. Εκτιμούμε ό,τι δεν είναι πλέον απαραίτητο δεδομένου με την ηλεκτρονική υποβολή των αδειών που έλαβε ο μισθωτός για κάθε έτος (κατά τον μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους), δημιουργείται βάση δεδομένων των στοιχείων αυτών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, που θα είναι στη διάθεση του ΣΕΠΕ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολο τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψεως της κανονικής άδειας. Τα ανωτέρω αφορούν μόνο τις στήλες αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας και κατά τη γνώμη μας κινείται σε σωστή κατεύθυνση στις σύγχρονες0 συνθήκες μηχανογραφικής επεξεργασίας και κατά κανόναμέσω τραπεζικού συστήματος καταβολής μισθών και προκαταβολών Ευνόητον είναι ό,τι η καταχώρηση της κανονικής άδειας (ημερομηνία έναρξης- λήξης αδείας) θα πρέπει να γίνεται στο βιβλίο άμεσα, με την χορήγηση της κανονικής άδειας. Επισημαίνεται ό,τι στην περίπτωση χορήγησης της κανονικής άδειας τμηματικά, όπως η σχετική νομοθεσία ορίζει τροποποίηση με Ν.4093/2012, ΥΠΟΠΑΡ.ΙΑ14-, η καταχώρηση των ημερών αδείας θα πρέπει να γίνεται τμηματικά κατά τις πραγματικές ημερομηνίες χορήγησης αυτής στο μισθωτό, και όχι συνολικά στο τέλος του έτους. 3. Θέματα που θα προκύψουν από τον έλεγχο.

4 3.1. Αν από έλεγχο των οργάνων του ΣΕΠΕ, διαπιστωθεί ότι χορηγήθηκε κανονική άδεια σε μισθωτό χωρίς αυτή να καταγραφεί στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο αδειών, τότε στοιχειοθετείται η παράβαση της πλημμελούς τήρησης του βιβλίου το ίδιο ισχύει και στην αντίθετη περίπτωση δηλαδή ότι ο μισθωτός κάνει χρήση της αδείας και βρεθεί παρόν στον εργασιακό χώρο Σε κάθε περίπτωση τα αναγραφόμενα στοιχεία στο βιβλίο αδειών, θα πρέπει να είναι ορθά και ακριβή, δεδομένου ότι πολλές φορές παρατηρείται κατά τους ελέγχους, οι καταχωρήσεις του βιβλίου αδειών να είναι αντιφατικές και αντικρουόμενες, με καταχωρήσεις που περιέχονται σε άλλα βιβλία και στοιχεία που τηρεί η επιχείρηση, όπως πίνακες προσωπικού, προγράμματα εργασίας, κάρτες παρουσίας κλπ. 4. Κυρώσεις Πρόστιμα αδείας Από την Απόφαση 2063/Δ1632/2011 του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά με 4.1. Τη σοβαρότητα της παράβασης, που αναφέρονται στο βιβλίο αδειών και τις άδειες γενικότερα έχουμε: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της αδείας ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθ. 8 του Α.Ν. 549/77 (ΦΕΚ 250 Α') κατά το μέρος που κύρωσε το άρθ. 7 της από ΕΓΣΣΕ (ΦΕΚ 60 Β') και τροποποιήθηκε από το άρθ. 6 ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α') ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗ 2. Ελλιπής τήρηση βιβλίου ετήσιων κανονικών αδειών 3. Μη τήρηση βιβλίου ετήσιων κανονικών αδειών Άρθ. 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/45 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 6 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α') Άρθ. 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 6 του Ν. 3762/09 (ΦΕΚ 75 Α') 4. Μη χορήγηση αδείας Άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α') και άρθ. 4 παρ. 1 εδ. γ', όπως προστέθηκε με το άρθ. 3 παρ. 15 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α') 5. Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την Άρθ. 5 παρ. 6 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α') ΧΑΜΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ

5 διάρκεια της χορηγηθείσης κανονικής αδείας 6. Μη καταβολή πλήρων αποδοχών αδείας ή αναλογίας αυτών (απλών ή προσαυξημένων κατά 100% σε περίπτωση πταίσματος του εργοδότη) 7. Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης αδείας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της αδείας 8. Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας Άρθ. 4 παρ. 1 εδ γ', όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 3 παρ. 15 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α'), άρθ. 5 παρ. 1 εδ. β' του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως προστέθηκε με το άρθ. 3 του Ν.Δ. 3755/1957 (ΦΕΚ 182 Α'), άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α') Άρθ. 5 παρ. 4 και 5 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α') όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθ. 1 παρ. 3 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α') και άρθ. 4 της από Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β') που κυρώθηκε με το άρθ. 8 του Ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α'), άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α') Άρθ. 3 παρ. 16 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α'), άρθ. 6 της από Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β') που κυρώθηκε με το άρθ. 8 του Ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α') και άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α') Τα μόρια ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης έχουν όπως ο πίνακας που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗ 1-5 ΜΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗ 6-10 ΜΟΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 4.2. Τον αριθμό των εργαζομένων του εργοδότη.

6 Ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες και βαθμολογούνται από 1-60 μόρια σύμφωνα με τον πίνακα 2Α με τίτλο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»: ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1-10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 1-12 ΜΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 251 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΟΡΙΑ Τα ακριβή μόρια υπολογίζονται με βάση τον πίνακα 2Β «ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΑΕ)» της ως άνω απόφασης Το εύρος των προστίμων. Υπολογίζεται το σύνολο των μορίων αθροίζοντας τις μεταβλητές-κριτήρια Σ & ΑΕ. Το αρχικό εύρος του προστίμου διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κλίμακες του ακόλουθου πίνακα 3: ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΥΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Χi ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 Πολύ μικρά Μικρά Μεσαία Υψηλά Πολύ υψηλά Σε περίπτωση τέλεσης παρόμοιων παραβάσεων για τις οποίες έχουν επιβληθεί δύο (2) τουλάχιστον διοικητικές κυρώσεις την τελευταία τετραετία ή/και έχει εκδοθεί μία (1) τουλάχιστον αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, τότε: Εάν το αρχικό εύρος του προστίμου υπολογίζεται στην κλίμακα Χi, το τελικό εύρος, λόγω της υποτροπής, υπολογίζεται στην αμέσως επόμενη κλίμακα (Χi+1) ή ακόμα και στη (Xi+2) κατά την κρίση των αρμοδίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οργάνων. Δ. Αφού υπολογιστεί το εύρος της κλίμακας Xi (1η,2η,3η,4η ή 5η), χαρακτηρίζεται η μεταβλητή «Βαθμός συνεργασίας» (ΒΣ) σύμφωνα με τον πίνακα 4:

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΙΜ ΑΚΕΣ ΕΥΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΙΟΣ Σ ΧΑΜΗΛΟΣ 1 η η η η η Ε. Υπολογίζεται στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, το αρχικό ποσό του προστίμου (ΑΠ). ΣΤ. Το βασικό ποσό του προστίμου (ΒΠ) υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: ΒΠ (ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ) = ΑΠ (ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ) * Θ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) Οι τιμές του υπό-κριτηρίου Θ παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 5 «ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»: ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (Θ) 1 0,5 2 0, Όταν διαπιστώνονται παραβάσεις που δεν προϋποθέτουν την ύπαρξη εργαζομένων, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας Θ=1. 5. Παραδείγματα 5.1. Παράδειγμα ελλιπούς ενημέρωσης βιβλίου αδειών. Έστω εργοδότης με 10 εργαζόμενους, συμπλήρωσε το βιβλίο αδειών ελλιπές για έναν εργαζόμενο και δεν υπήρξε παραβάτης για όμοια παράβαση στο παρελθόν. Απάντηση. Σύμφωνα με τα παραπάνω τα μόρια από τον αριθμό των εργαζομένων είναι 12, τα μόρια από τη σοβαρότητα των παραβάσεων, επειδή είναι η α/α 2 ΧΑΜΗΛΗ κυμαίνεται μεταξύ 1 5 και αν εφαρμόσουμε τη σχέση:

8 Σύνολο Μόρια από αριθμό Μόρια από σοβαρότητα μορίων = εργαζομένων + παράβασης Από την εφαρμογή του παραπάνω συνόλου μορίων στον πίνακα του εύρους των προστίμων σε συνδυασμό με τον ικανοποιητικό βαθμό συνεργασίας έχουμε: Επειδή το σύνολο των μορίων είναι: 15 ήτοι μικρότερο από το όριο 20 τότε το πρόστιμο κυμαίνεται από 500,00 μέχρι 3.000,00 (1 κλίμακα) και επειδή ο βαθμός συνεργασίας ικανοποιητικός περιορίζεται το εύρος από 500,00 μέχρι 1.000,00 και εν τέλει έστω ότι επιβάλλεται πρόστιμο 700,00. Αν ληφθεί υπόψη ότι αφορά η έλλειψη 1 εργαζόμενο τότε από την εφαρμογή του τύπου: Το βασικό ποσό του προστίμου (ΒΠ) υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: ΒΠ (ΒΑΣΙΚΟ ΑΠ (ΑΡΧΙΚΟ Θ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟ) = ΠΡΟΣΤΙΜΟ) * ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 350,00 700,00 0,5 Συνεπώς τελικό πρόστιμο 350, Παράδειγμα Μη τήρηση βιβλίου ετήσιων κανονικών αδειών Έστω εργοδότης με 10 εργαζόμενους, δεν συμπλήρωσε το βιβλίο αδειών και δεν υπήρξε παραβάτης για όμοια παράβαση στο παρελθόν. Απάντηση Σύμφωνα με τα παραπάνω τα μόρια από τον αριθμό των εργαζομένων είναι 12, τα μόρια από τη σοβαρότητα των παραβάσεων, επειδή είναι η α/α 3 ΧΑΜΗΛΗ κυμαίνεται μεταξύ 6 10 και αν εφαρμόσουμε τη σχέση: Σύνολο Μόρια από αριθμό Μόρια από σοβαρότητα μορίων = εργαζομένων + παράβασης Από την εφαρμογή του παραπάνω συνόλου μορίων στον πίνακα του εύρους των προστίμων σε συνδυασμό με τον ικανοποιητικό βαθμό συνεργασίας έχουμε: Επειδή το σύνολο των μορίων είναι: 20 ήτοι ίσο με το όριο 20 τότε το πρόστιμο κυμαίνεται από 500,00 μέχρι 3.000,00 (1 κλίμακα) και επειδή ο βαθμός συνεργασίας ικανοποιητικός περιορίζεται το εύρος από 500,00 μέχρι 1.000,00 και εν τέλει έστω ότι επιβάλλεται πρόστιμο 700,00. Αν ληφθεί υπόψη ότι αφορά η μη συμπλήρωση αφορά όλους τους εργαζόμενους τότε από την εφαρμογή του τύπου: Το βασικό ποσό του προστίμου (ΒΠ) υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:

9 ΒΠ (ΒΑΣΙΚΟ ΑΠ (ΑΡΧΙΚΟ Θ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟ) = ΠΡΟΣΤΙΜΟ) * ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 700,00 700,00 1 Συνεπώς τελικό πρόστιμο 700,00. Ακόμη επισημαίνουμε ό,τι στις περιπτώσεις αυτές δύναται να επιβληθούν κυρώσεις για παροχή ψευδών στοιχείων και πληροφοριών (άρθρο 8 του Ν.2336/1995).

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Greece Version 1.0, July 2013 Greek Version 1 Υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων ή συμβούλιο εργαζομένων,

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ

1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ 1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 4144/13 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 88Α Μέγεθος κειμένου: 609 KB Ν.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ. Αθήνα, 24-7-2012. Aριθ. πρωτ: οικ.14827/22

ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ. Αθήνα, 24-7-2012. Aριθ. πρωτ: οικ.14827/22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ Αθήνα, 24-7-2012 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές:

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές: Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014 Εισηγητές: Α μέρος: Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης Β μέρος: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς Διαφάνειες του διαδικτυακού σεμιναρίου που διεξήχθη από τον κόμβο TaxHeaven την 1.2.2014.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΞΙΕΣ Σημείωμα Σύνταξης Η ριζική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος της χώρας, αποτελεί πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος. Οι βασικές κατευθύνσεις που προτείνουν τα συνδικάτα είναι: Η αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα