ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Πρόταση για Βρυξέλλες, COM(2002) 285 τελικό 2002/0121 (ACC) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση πρόσθετων δασµών στις εισαγωγές ορισµένων προϊόντων καταγωγής Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στις 5 Μαρτίου 2002, οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ) επέβαλαν σε µεγάλη κλίµακα προϊόντων χάλυβα που συγκεντρώνονται σε 11 κατηγορίες, µέτρο διασφάλισης µε έναρξη ισχύος την 20ή Μαρτίου Το µέτρο λαµβάνει τη µορφή πρόσθετου δασµού ύψους 30% στα περισσότερα από τα πλατυσµένα και µακρά προϊόντα χάλυβα, δασµολογικής ποσόστωσης για τις πλάκες και πρόσθετου δασµού ύψους 15% για άλλα προϊόντα χάλυβα, όπως οι ράβδοι οπλισµού, οι σωλήνες και οι ανοξείδωτοι χάλυβες, 13% για τα εξαρτήµατα και 8% για τα σύρµατα ανοξείδωτου χάλυβα. Οσον αφορά τις εξαγωγές, τα συµφέροντα που πλήττονται περισσότερο από το µέτρο διασφάλισης των Ηνωµένων Πολιτειών είναι των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ), της Ιαπωνίας, της Κορέας, της Κίνας και, σε µικρότερο βαθµό, της Ρωσίας. Όσον αφορά τα συµφέροντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το µέτρο αυτό προκαλεί σηµαντική ζηµία στους σχετικούς κοινοτικούς παραγωγούς και διαταράσσει την ισορροπία µεταξύ των παραχωρήσεων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συµφωνίες του ΠΟΕ πράγµατι, το µέτρο πρόκειται να περιορίσει σηµαντικά τις κοινοτικές εξαγωγές των σχετικών προϊόντων χάλυβα προς τις Ηνωµένες Πολιτείες, οι οποίες έφθαναν, κατά µέσον όρο, τα τρία τελευταία έτη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιµα πλήρη στατιστικά στοιχεία, τουλάχιστον τα 2,407 εκατ. το χρόνο (1999 έως 2001). Η Επιτροπή θεωρεί ότι το παρόν µέτρο διασφάλισης των Ηνωµένων Πολιτειών αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της συµφωνίας του ΠΟΕ για τα µέτρα διασφάλισης και της GATT 1994 και έχει, κατά συνέπεια, κινήσει τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ ζητώντας, στις 7 Μαρτίου του 2002, την έναρξη διαβουλεύσεων σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις. Επιπλέον, εφόσον η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν µπόρεσαν να συµφωνήσουν σχετικά µε κάποιο κατάλληλο µέσο αντιστάθµισης σύµφωνα µε τις διατάξεις της συµφωνίας του ΠΟΕ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει επίσης το δικαίωµα να υιοθετήσει µέτρα επανεξισορρόπησης µε τη µορφή αναστολής των εµπορικών παραχωρήσεων που χορηγούνται στις Ηνωµένες Πολιτείες, ανάλογα µε τις επιζήµιες επιπτώσεις που είχε για τις συναλλαγές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το µέτρο διασφάλισης των Ηνωµένων Πολιτειών. Θεωρήθηκε ότι η εισαγωγή πρόσθετων εισαγωγικών δασµών ύψους 100%, 30%, 15%, 13% ή 8% σε ορισµένες εισαγωγές καταγωγής Ηνωµένων Πολιτειών, αποτελεί το κατάλληλο µέτρο επανεξισορρόπησης που πρέπει να εφαρµοσθεί σε επιλεγµένα βιοµηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ από τα οποία η ΕΚ δεν εξαρτάται ουσιαστικά όσον αφορά τον ανεφοδιασµό της, αλλά τα οποία ενδέχεται να έχουν ουσιαστικά ισοδύναµο αποτέλεσµα στις ΗΠΑ µε αυτό του µέτρου των ΗΠΑ για την ΕΚ. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού είναι άµεση, µόλις ολοκληρωθούν οι κατάλληλες διαδικασίες κοινοποίησης βάσει της συµφωνίας του ΠΟΕ εφόσον το µέτρο που υιοθέτησαν οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν στηρίζεται σε µια αύξηση των εισαγωγών σε απόλυτους όρους. Αυτό ισχύει για την κατηγορία "ορισµένων πλατυσµένων προϊόντων χάλυβα" που αντιπροσωπεύουν συναλλαγές για τις οποίες εφαρµόζεται το µέτρο, της τάξεως των 1290 εκατ. ευρώ, των οποίων οι εισαγωγές στις ΗΠΑ µειώθηκαν µεταξύ 1996 και 2001, τελευταίο έτος για το οποίο διατίθενταν πλήρη στατιστικά στοιχεία όταν οι ΗΠΑ υιοθέτησαν το µέτρο. Ως εκ τούτου µια περιορισµένη αναστολή των παραχωρήσεων, που ισοδυναµεί µε το µέτρο που ενέκριναν οι ΗΠΑ όσον αφορά τους δασµούς που εισάγονται σε "ορισµένα πλατυσµένα προϊόντα χάλυβα" και παρουσιάζεται µε µορφή συµπληρωµατικού δασµού 100% που 2

3 εισπράττεται βασικά για τα προϊόντα σιδηρουργίας, θα µπορούσε να εφαρµοσθεί µε τη λήξη της περιόδου των 90 ηµερών που προβλέπεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2 της συµφωνίας του ΠΟΕ για τα µέτρα διασφάλισης. Κατά τα λοιπά, αναστολή των παραχωρήσεων που αντικατοπτρίζει το µέτρο που υιοθέτησαν οι ΗΠΑ όσον αφορά τους εισπραττόµενους δασµούς θα ασκηθεί πλήρως πέντε ηµέρες µετά την ηµεροµηνία υιοθέτησης απόφασης του Οργάνου του ΠΟΕ για την επίλυση των διαφορών, η οποία θα αναφέρει ότι το µέτρο διασφάλισης που επιβλήθηκε από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής είναι ασυµβίβαστο µε τις συµφωνίες του ΠΟΕ και, οπωσδήποτε, 3 έτη µετά την έναρξη ισχύος του µέτρου των Ηνωµένων Πολιτειών, δηλαδή στις 20 Μαρτίου

4 2002/0121 (ACC) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση πρόσθετων δασµών στις εισαγωγές ορισµένων προϊόντων καταγωγής Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 133 και εξής, την πρόταση της Επιτροπής 1, Εκτιµώντας τα εξής: (1) οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής επέβαλαν, µε έναρξη ισχύος την 20ή Μαρτίου 2002, µέτρο διασφάλισης υπό µορφή αυξήσεων των δασµών ή δασµολογικών ποσοστώσεων στις εισαγωγές προϊόντων χάλυβα καταγωγής, µεταξύ άλλων, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2) το µέτρο αυτό προξενεί σηµαντική ζηµία στους σχετικούς κοινοτικούς παραγωγούς και διαταράσσει την ισορροπία των παραχωρήσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συµφωνία του ΠΟΕ το µέτρο θα περιορίσει σηµαντικά τις κοινοτικές εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων χάλυβα προς τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, αξίας τουλάχιστον 2,407 εκατ. ευρώ ετησίως (3) οι διαβουλεύσεις που έγιναν µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στη συµφωνία του ΠΟΕ, δεν κατέληξαν σε καµία ικανοποιητική λύση (4) η συµφωνία του ΠΟΕ δίνει σε κάθε κράτος µέλος-εξαγωγέα που πλήττεται από το µέτρο το δικαίωµα να αναστείλει την εφαρµογή των παραχωρήσεων και άλλων υποχρεώσεων που είναι ουσιαστικά ισοδύναµες, εκτός εάν υπάρχει αντίρρηση εκ µέρους του Συµβουλίου Εµπορευµατικών Συναλλαγών του ΠΟΕ (5) η επιβολή πρόσθετων δασµών ύψους 100 %, 30%, 15%, 13% και 8% σε επιλεγέντα προϊόντα καταγωγής Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής που εισάγονται κάθε χρόνο στην Κοινότητα αντιστοιχεί στην αναστολή µιας ουσιαστικά ισοδύναµης εµπορικής παραχώρησης, δεδοµένου ότι οι εισπραττόµενοι δασµοί δεν υπερβαίνουν το ποσό των δασµών που πρέπει να εισπραχθούν από τις κοινοτικές εξαγωγές των προϊόντων που καλύπτονται από το µέτρο διασφάλισης των ΗΠΑ, δηλ. 626 εκατ. ευρώ ετησίως 1 ΕΕ C [ ], [ ], σ. [ ]. 4

5 (6) η αναστολή ισοδύναµων ουσιαστικά παραχωρήσεων πρέπει να εφαρµόζεται κατά προτεραιότητα στον τοµέα του χάλυβα και, εφόσον χρειάζεται, σε άλλους τοµείς ιδιαίτερα τα βιοµηχανικά προϊόντα καταγωγής Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής που έχουν επιλεγεί είναι εκείνα από τα οποία δεν εξαρτάται σηµαντικά η Κοινότητα όσον αφορά τον ανεφοδιασµό της, αλλά που θα µπορούσαν να έχουν για τις εξαγωγές των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής προς την Κοινότητα επιπτώσεις ουσιαστικά ισοδύναµες µε αυτές του µέτρου διασφάλισης που επέβαλαν οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής στις εξαγωγές της Κοινότητας (7) για κάποια προϊόντα που καθορίζονται ως "ορισµένα πλατυσµένα προϊόντα χάλυβα" το µέτρο διασφάλισης που υιοθετήθηκε από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής δεν έχει ληφθεί ως αποτέλεσµα µιας αύξησης των εισαγωγών σε απόλυτους όρους (8) σύµφωνα µε τη συµφωνία του ΠΟΕ, ένα τµήµα των κοινοτικών παραχωρήσεων που αντιστοιχεί στο τµήµα του µέτρου διασφάλισης που δεν έχει ληφθεί ως αποτέλεσµα µιας αύξησης των εισαγωγών σε απόλυτους όρους και αντιπροσωπεύει δασµούς ύψους 377 εκατ. ευρώ, θα µπορούσε ως εκ τούτου να ανασταλεί για τα προϊόντα που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής από τις 18 Ιουνίου 2002 έως την κατάργηση του µέτρου διασφάλισης των Ηνωµένων Πολιτειών (9) Τα προϊόντα για τα οποία έχει εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισµού, άδεια εισαγωγής που προβλέπει απαλλαγή ή µείωση δασµών, δεν υπάγονται σ αυτούς τους πρόσθετους δασµούς. (10) Τα προϊόντα για τα οποία υπάρχει απόδειξη ότι έχουν εξαχθεί από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής προς την Κοινότητα πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής των πρόσθετων δασµών, δεν υπάγονται σ αυτούς τους πρόσθετους δασµούς. (11) Τα προϊόντα που θίγονται από την αναστολή των παραχωρήσεων πρέπει να υπαχθούν στο καθεστώς "µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο" µόνο µετά από εξέταση από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα. (12) Ο παρών κανονισµός δεν προδικάζει το θέµα της συµβατότητας του µέτρου διασφάλισης που εφαρµόζεται από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής µε τη συµφωνία του ΠΟΕ οπωσδήποτε, ο πρόσθετος δασµός πρέπει να εφαρµοστεί πλήρως από τις 20 Μαρτίου 2005 έως ότου οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής άρουν το µέτρο διασφάλισης πρέπει, ωστόσο, να εφαρµοστεί αµέσως µετά την απόφαση του Οργάνου επίλυσης των διαφορών του ΠΟΕ ότι το µέτρο διασφάλισης πού επέβαλαν οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής είναι ασυµβίβαστο µε τη συµφωνία του ΠΟΕ (13) Η Κοινότητα κοινοποίησε γραπτώς την αναστολή αυτή στο Συµβούλιο Εµπορευµατικών Συναλλαγών στις 14 Μαΐου 2002 Το Συµβούλιο Εµπορευµατικών Συναλλαγών δεν διαφώνησε σχετικά µε την αναστολή αυτή. ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Οι δασµολογικές παραχωρήσεις που χορηγούνται από την Κοινότητα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισµού, αναστέλλονται από την 18η Ιουνίου

6 Aρθρο 2 1.Οι δασµοί που εφαρµόζονται στα προϊόντα καταγωγής Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής που αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ, αυξάνονται µε έναν πρόσθετο δασµό ad valorem,100%, 30%, 15%, 13% ή 8%, όπως αναφέρεται στα παραρτήµατα. 2. Οι πρόσθετοι δασµοί του παραρτήµατος Ι εφαρµόζονται από την 18η Ιουνίου 2002 έως ότου άρχισαν να ισχύουν οι πρόσθετοι δασµοί του παραρτήµατος ΙΙ. 3. Οι πρόσθετοι δασµοί του Παραρτήµατος ΙΙ εφαρµόζονται i) από την 20ή Μαρτίου 2005, ή ii) από την πέµπτη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία υιοθέτησης µιας απόφασης από το Όργανο επίλυσης των διαφορών του ΠΟΕ στην οποία αναφέρεται ότι το µέτρο διασφάλισης που επέβαλαν οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής είναι ασυµβίβαστο µε τη συµφωνία του ΠΟΕ, εφόσον αυτή η ηµεροµηνία προηγείται. Σ αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανακοίνωση που προσδιορίζει την ηµεροµηνία της απόφασης του Οργάνου επίλυσης των διαφορών του ΠΟΕ. 4. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µέχρι την άρση του µέτρου διασφάλισης των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανακοίνωση που προσδιορίζει την ηµεροµηνία κατά την οποία αίρεται το µέτρο διασφάλισης που επέβαλαν οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Άρθρο 3 1. Τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, για τα οποία έχει εκδοθεί, πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισµού, άδεια εισαγωγής µε απαλλαγή ή µείωση των δασµών, δεν υπάγονται στον πρόσθετο δασµό που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι. 2. Τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, για τα οποία µπορεί να αποδειχθεί ότι είχαν ήδη εξαχθεί προς την Κοινότητα κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος παραρτήµατος, και για τα οποία δεν είναι δυνατό να αλλάξει ο προορισµός, δεν υπάγονται στον πρόσθετο δασµό που αναφέρεται στο παράρτηµα αυτό. Τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ και δεν καλύπτονται από το παράρτηµα Ι, για τα οποία µπορεί να αποδειχθεί ότι είχαν ήδη εξαχθεί προς την Κοινότητα κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παραρτήµατος ΙΙ και για τα οποία δεν είναι δυνατό να αλλάξει ο προορισµός, δεν υπάγονται στον πρόσθετο δασµό που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ. 3. Τα προϊόντα που αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ µπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς "µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο" σύµφωνα µε το άρθρο 551 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 2 της Επιτροπής µόνο µετά από εξέταση των οικονοµικών συνθηκών από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα, εκτός εάν τα προϊόντα και οι ενέργειες αναφέρονται στο παράρτηµα 76, τµήµα Α του εν λόγω κανονισµού. 2 ΕΕ L 302 της , σ.1 6

7 Αρθρο 4 O παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα του τα µέρη του και εφαρµόζεται άµεσα στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, [ ] Για το Συµβούλιο ΟΠρόεδρος [ ] 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:κατάλογος των προϊόντων κατά την εισαγωγή των οποίων θα εφαρµόζονται πρόσθετοι δασµοί από την 18η Ιουνίου 2002 Tα προϊόντα που καλύπτονται από το παρόν παράρτηµα καθορίζονται σύµφωνα µε την περιγραφή προϊόντων της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας 3 για τους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται παρακάτω. Η περιγραφή των προϊόντων στο παρόν παράρτηµα έχει µόνο ενηµερωτικό χαρακτήρα. Περιγραφή και κωδικός ΣΟ Πρόσθετος δασµός Λαχανικά ξερά, έστω και κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα τoυ κωδικου ΣΟ: % Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά % Ρύζι % % Χυµοί φρούτων (στους οποίους περιλαµβάνεται και ο µούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύµωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών % % % Τι-σέρτ και φανελάκια, από πλεκτό % % % % Κουστούµια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρµες µε τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το µπάνιο), για άντρες ή αγόρια 3 Παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο (ΕΕ L 279, της , σ. 1). 8

9 % % % Κουστούµια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέµατα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρµες µε τιράντες (σαλοπέτ), κοντα παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς)(άλλα από εκείνα για το µπάνιο), για γυναίκες ή κορίτσια % Πουκάµισα και πουκαµισάκια για άντρες ή αγόρια % Κλινοσκεπάσµατα % Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβες, µε πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωµένα µε άλλο µέταλλο ή επενδυµένα % Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, µε πλάτος κατώτερο των 600 mm % % % % Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή από ανοξείδωτους χάλυβες % % Κατασκευές και µέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγµατα, κιγκλιδώµατα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, µε εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης Λαµαρίνες, ράβδοι, είδη µε καθορισµένη µορφή, σωλήνες και παρόµοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιµασµένα για να χρησιµοποιηθούν σε κατασκευές 9

10 % εξαµενές, βαρέλια, τύµπανα, µπιτόνια, κουτιά και παρόµοια δοχεία, για όλες τις ύλες (µε εξαίρεση τα πιεσµένα ή υγροποιηµένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, µε χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς µηχανικές ή θερµικές διατάξεις, έστω και µε εσωτερική επένδυση ή θερµοµόνωση % Άλλα τεχνουργήµατα χυτά από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα % Άλλα τεχνουργήµατα από σίδηρο ή χάλυβα % Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης µέσω τυπογραφικών στοιχείων, πλακών για την εκτύπωση εικόνων, πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης Μηχανές εκτύπωσης µε έγχυση µελάνης, εκτός από εκείνες του κωδικού 8471, βοηθητικές µηχανές για την εκτύπωση % % Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόµοια είδη % % Είδη για παιχνίδια συντροφιάς, στα οποία περιλαµβάνονται και τα παιχνίδια µε κινητήρα ή µηχανισµό, τα σφαιριστήρια (µπιλιάρδα), τα ειδικά τραπέζια για παιχνίδια λεσχών και τα αυτόµατα παιχνίδια τύπου µπόουλινγκ % 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Τα προϊόντα που καλύπτονται από το παρόν παράρτηµα καθορίζονται σύµφωνα µε την περιγραφή προϊόντων της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας 4 για τους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται παρακάτω. Η περιγραφή των προϊόντων στο παρόν παράρτηµα έχει µόνο ενηµερωτικό χαρακτήρα. Περιγραφή και κωδικός ΣΟ Λαχανικά άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένα Πρόσθετος δασµός % Λαχανικά ξερά, έστω και κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα % % Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισµένα ή σπασµένα % % Άλλοι καρποί µε κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους % Χουρµάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, µάγγες και µαγγούστες, νωπά ή ξερά % Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά % Σταφύλια, νωπά ή ξερά % 4 Παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο (ΕΕ L 279, της , σ. 1). 11

12 Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά % % Βερύκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα brugnons και nectarines). ασµάσκηνα και αγριοδαµάσκηνα, νωπά % Ρύζι % % % Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγµένα, εκτός από τα προϊόντα της κλάσεως % Χυµοί φρούτων (στους οποίους περιλαµβάνεται και ο µούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύµωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών % % % % % Πούρα (στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού % Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιµοποιούνται για το γράψιµο, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, µη διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήµατος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα µεγέθη, άλλα από το χαρτί των κλάσεων 4801 ή Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί) % 12

13 Χαρτί που προορίζεται για χαρτί υγείας, πετσέτες καθαρισµού από καλλωπιστικά παρασκευάσµατα (ντεµακιγιάζ), πετσέτες χεριών, χαρτοπετσέτες φαγητού ή για διάφορες άλλες οικιακές χρήσεις, χρήσεις υγιεινής ή καθαρισµού, έστω και ρυτιδωµένο (κρεπαρισµένο) πτυχωτό, ανάγλυφο (γκοφρέ), διάτρητο χρωµατισµένο, επιφανειακώς διακοσµηµένο ή τυπωµένο, σε ρολούς ή φύλλα % Χαρτί των τύπων που χρησιµοποιούνται για χαρτί καθαριότητας (υγείας), και συναφή χαρτιά, χαρτοβάµβακας ή ιστοί κυτταρινικών ινών, των τύπων που χρησιµοποιούνται για οικιακές χρήσεις ή χρήσεις υγιεινής, σε ρολούς µε πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 36 cm, ή κοµµένα σε διάφορα σχήµατα. Χαρτοµάνδηλα, χαρτιά ντεµακιγιάζ, πετσέτες νίψεως, τραπεζοµάντηλα, χαρτοπετσέτες φαγητού, πάνες για µωρά, σερβιέτες και ταµπόν υγιεινής, χάρτινα σεντόνια και παρόµοια είδη για οικιακή χρήση, χρήσεις καθαρισµού, υγιεινής ή για νοσοκοµεία, ενδύµατα και εξαρτήµατα ενδυµάτων, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάµβακα ή ιστούς κυτταρινικών ινών % % % Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάµβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης. Είδη από χαρτόνι για γραφεία, καταστήµατα ή παρόµοια % % % % % % % Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σηµειωµατάρια (σηµειώσεων παραγγελιών, αποδείξεων), σηµειωµατάρια-ηµερολόγια, (ατζέντες) συσσωµατωµένα φύλλα χαρτιού για υπενθυµίσεις, συσσωµατωµένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και παρόµοια τεχνουργήµατα, τετράδια, επιτραπέζιοι χαρτοθέτες, ταξιθέτες (κλασέρ µε ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίµατα βιβλίων (µε κινητά φύλλα ή άλλα), πουκάµισα και καλύµµατα για φακέλους εγγράφων και άλλα είδη σχολικά, γραφείου ή χαρτοποιίας,στα οποία περιλαµβάνονται οι δέσµες και τα φυλλάδια µε πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και µε φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού (carbon) από χαρτί ή χαρτόνι. Λευκώµατα για δείγµατα ή για συλλογές και καλύµµατα βιβλίων από χαρτί ή χαρτόνι % % % 13

14 % % % Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, µπλουζόν και παρόµοια είδη, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια, µε εξαίρεση τα είδη της κλάσης % % Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, µπλουζόν και παρόµοια είδη, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια, µε εξαίρεση τα είδη της κλάσης % % Κουστούµια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρµες µε τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το µπάνιο), από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια % % % % Κουστούµια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέµατα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρµες µε τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το µπάνιο), από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια % % % % % Πουκάµισα και πουκαµισάκια, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια % % % Φορέµατα-πουκάµισα (σεµιζιέ), µπλούζες, µπλούζες-πουκάµισα και πουκαµισάκια, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια 14

15 % Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάµες, ρόµπες λουτρού, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια % Κοµπινεζόν ή µεσοφόρια, µισά µεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάµες, ελαφρές ρόµπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόµπες λουτρού, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια % Τι-σέρτ και φανελάκια, από πλεκτό % % % % Σαντάιγ, πουλόβερ, κάρντιγκαν, γιλέκα και παρόµοια είδη, στα οποία περιλαµβάνονται και τα σου-πούλ, από πλεκτό % % % % % % % % % % % % % % % Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό, κιλότες και σλιπ µπάνιου, από πλεκτό % % Ενδύµατα κατασκευασµένα από πλεκτά υφάσµατα των κλάσεων 5903, 5906 ή

16 % % Άλλα ενδύµατα πλεκτά % % % Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, µισές-κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόµοια είδη, στα οποία περιλαµβάνονται και οι κάλτσες φλεβίτιδας, από πλεκτό % % % % % % % % % Γάντια και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή µόνο για τον αντίχειρα, πλεκτά % % Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, µπλουζόν και παρόµοια είδη, για άντρες ή αγόρια, µε εξαίρεση τα είδη της κλάσης % % % % % % Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, µπλουζόν και παρόµοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, µε εξαίρεση τα είδη της κλάσης % % 16

17 Κουστούµια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρµες µε τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το µπάνιο), για άντρες ή αγόρια % % % % % % % % % % Κουστούµια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέµατα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρµες µε τιράντες (σαλοπέτ), κοντα παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς)(άλλα από εκείνα για το µπάνιο), για γυναίκες ή κορίτσια % % % % % % % % % % % % % % % % % Πουκάµισα και πουκαµισάκια για άντρες ή αγόρια % % Φορέµατα-πουκάµισα (σεµιζιέ), µπλούζες, µπλούζες-πουκάµισα και πουκαµισάκια για γυναίκες ή κορίτσια % % 17

18 Ενδύµατα κατασκευασµένα από προϊόντα των κλάσεων 5602, 5603, 5903, 5906 ή % % Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό, κιλότες και σλιπ µπάνιου. Άλλα ενδύµατα % % % % % % % % % % % Στηθόδεσµοι, κορσέδες χωρίς ελάσµατα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες αντρών και γυναικών και παρόµοια είδη και τα µέρη τους, έστω και πλεκτά % % % % Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες % Γάντια και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή µόνο για τον αντίχειρα του κωδικουσο: % Άλλα έτοιµα συµπληρώµατα του ενδύµατος. Μέρη ενδυµάτων ή συµπληρωµάτων του ενδύµατος, άλλα από εκείνα της κλάσης 6212 του κωδικουσο: % Κλινοσκεπάσµατα 18

19 % % % % Καλύµµατα εµπορευµάτων, οχηµάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσµατα (τέντες). Σκηνές. Ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται µε πανιά, είδη για κατασκήνωση % Άλλα έτοιµα είδη, στα οποία περιλαµβάνονται και τα αχνάρια για ενδύµατα (πατρόν) % % % Άλλα υποδήµατα που έχουν τά εξωτερικά πέλµατα και το πάνω µέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη % % % % % % Υποδήµατα που έχουν τα εξωτερικά πέλµατα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρµα φυσικό ή ανασχηµατισµένο και το πάνω µέρος από δέρµα φυσικό % % % % % % % % % % % % % % % % % 19

20 % % % % % % % Υποδήµατα που έχουν τα εξωτερικά πέλµατα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρµα φυσικό ή ανασχηµατισµένο και το πάνω µέρος από υφαντικές ύλες % % % Άλλα υποδήµατα % % Μέρη υποδηµάτων (στα οποία περιλαµβάνονται τα πάνω τµήµατα έστω και προσαρµοσµένα σε πέλµατα άλλα από τα εξωτερικά πέλµατα). Εσωτερικά κινητά πέλµατα, υποφτέρνια και παρόµοια κινητά είδη. Γκέτες, περιβλήµατα της κνήµης κάθε είδους και παρόµοια είδη και τα µέρη τους % Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβες, µε πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωµένα µε άλλο µέταλλο ή επενδυµένα % % % % % Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, µε πλάτος 600mm ή περισσότερο % % % % % % % % 20

21 % % % % Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, µε πλάτος κατώτερο των 600 mm % % % % Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή από ανοξείδωτους χάλυβες % % % % % % % % % Σύρµατα από ανοξείδωτους χάλυβες % % Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράµατα, µε πλάτος κατώτερο των 600 mm % % % Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή από άλλα χαλυβοκράµατα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράµατα ή από όχι σε κράµα χάλυβες % % % % % % Σύρµατα από άλλα χαλυβοκράµατα 21

22 % Πάσσαλοι πλατυσµένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρµολογηµένα στοιχεία. Είδη µε καθορισµένη µορφή που λαµβάνονται µε συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα % Σωλήνες κάθε είδους και είδη µε καθορισµένη µορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα % % % % % % % % Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη µε καθορισµένη µορφή κοίλα (π.χ. συγκολληµένα, βιδωµένα, θηλυκωµένα ή µε άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα % % % % Εξαρτήµατα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήµατα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα % % % % Κατασκευές και µέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγµατα, κιγκλιδώµατα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, µε εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης Λαµαρίνες, ράβδοι, είδη µε καθορισµένη µορφή, σωλήνες και παρόµοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιµασµένα για να χρησιµοποιηθούν σε κατασκευές % 22

23 % % % % % % εξαµενές, βαρέλια, κάδοι και παρόµοια δοχεία, για όλες τις ύλες (µε εξαίρεση τα πιεσµένα ή υγροποιηµένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, µε χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς µηχανικές ή θερµικές διατάξεις, έστω και µε εσωτερική επένδυση ή θερµοµόνωση % % % % % εξαµενές, βαρέλια, τύµπανα, µπιτόνια, κουτιά και παρόµοια δοχεία, για όλες τις ύλες (µε εξαίρεση τα πιεσµένα ή υγροποιηµένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, µε χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς µηχανικές ή θερµικές διατάξεις, έστω και µε εσωτερική επένδυση ή θερµοµόνωση τ % % % οχεία για πιεσµένα ή υγροποιηµένα αέρια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα % % Κλώνοι (µονόκλωνα συρµατόσχοινα), καλώδια (πολύκλωνα συρµατόσχοινα), πλεξίδες, αρτάνες (σαµπάνια) και παρόµοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, µη µονωµένα για την ηλεκτροτεχνία % % % % % Μεταλλικά υφάσµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα συνεχή ή ατέρµονα υφάσµατα), πλέγµατα και διχτυωτά, από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρµατα. Φύλλα και ταινίες αναπτυγµένα (τεντωµένα σε µορφή πλέγµατος), από σίδηρο ή χάλυβα 23

24 % % % % Αλυσίδες, αλυσιδάκια και τα µέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα % % % % % Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιµάδια), καρφιά µακριά µε σπείρωµα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαµβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόµοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα % % Ελατήρια και ελάσµατα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα % Θερµάστρες, λέβητες µε εστία, µαγειρεία (στα οποία περιλαµβάνονται και αυτά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρµανση), σχάρες ψησίµατος (µπάρµπεκιου), µαγκάλια, καµινέτα υγραερίου, θερµαντήρες φαγητών και παρόµοιες µη ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή χρήση, καθώς και τα µέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα % % Σώµατα καλοριφέρ για την κεντρική θέρµανση, µε θέρµανση µη ηλεκτρική, και τα µέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Γεννήτριες και διανεµητές θερµού αέρα (στους οποίους περιλαµβάνονται και οι διανεµητές που µπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως διανεµητές δροσερού ή κλιµατιζόµενου αέρα), µε θέρµανση µη ηλεκτρική, που περιλαµβάνουν ανεµιστήρα ή φυσητήρα µε κινητήρα, και τα µέρη τους, από χυτοσίδηρο σίδηρο ή χάλυβα % Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονοµίας και τα µέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Έριο από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόµαλλο). Σπόγγοι, πατσαβούρες, γάντια και παρόµοια είδη για τον καθαρισµό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα 24

ΧΡΕΟΚΟΠΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

ΧΡΕΟΚΟΠΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΧΡΕΟΚΟΠΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ Όπως όλα δείχνουν το ελληνικό δράμα οδηγείται στο τέρμα του. Υπάρχουν μόνο δύο λύσεις, ασχέτως από το πώς θα ονομαστούν. Κι αυτές είναι: υποταγή ή ρήξη. Ίσως προβάλουν κάποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16 εκεµβρίου 2003

17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16 εκεµβρίου 2003 17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16 εκεµβρίου 2003 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 105 της 23/04/1983 σ. 0001-0037 Φινλανδική ειδική

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2003/361/ΕΚ) (3) Πρέπει να διευκρινιστείότι σύµφωνα µε τα άρθρα 48, 81

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2003/361/ΕΚ) (3) Πρέπει να διευκρινιστείότι σύµφωνα µε τα άρθρα 48, 81 L 124/36 20.5.2003 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1422] (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 924/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I

Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I P7_TA-PROV(2011)0349 Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 2011 σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Οι εξελίξεις του εµπορίου της Ελλάδος µε τους δύο κυριότερους εµπορικούς εταίρους 5 Οι εξελίξεις την τελευταία πενταετία 5 Τα εξαγόµενα προϊόντα γενικά 7 Αγροτικά προϊόντα 8 Βιοµηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0501 EL 27.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 501/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας 2008 έκδοση αναθεωρημένη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 (Α.Υ.Ο.Ο. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/6.10.2008, όπως

Διαβάστε περισσότερα