ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 399/92 Τροποποίηση και συµπλήρωση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 2592/84 «Περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων» σε εναρµόνιση προς την οδηγία του Συµβουλίου 91/338/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 355/Β/2-6-92) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Το έγγραφο του Γενικού Χηµείου του Κράτους αριθ /288/0079/ Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1 και 3) του Ν. 1338/1983 "Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου" (ΦΕΚ 34/τ.Α'/ ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 Ν. 1440/1984 "Συµµετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ" (ΦΕΚ 70/τ. Α'/ ) και από το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/τ. Α'/1990). 3. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Νόµου 4328/1929 "περί συστάσεως του Γενικού Χηµείου του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Α.Ν. 754/1937 (αρ. 3 Παρ. 2 και 3) ΦΕΚ 247/τ.Α'/ Το άρθρο 4 του ιατάγµατος της 31ης Οκτωβρίου 1929 "περί κανονισµού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου" (ΦΕΚ 391/τ.Α'/ ). 5. Το Νόµο 115/1975 "περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Ν. 4328/1929" (ΦΕΚ 172/τ.Α'/ ). 6. Την απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Οικονοµικών για αναµόρφωση συλλογικών οργάνων Γνωµοδοτικής και Αποφασιστικής αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών αρ /181, ΦΕΚ 214/82 τ Β'. 7. Την υπ' αριθ. Υ. 1489/ κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµικών περί καθορισµού αρµοδιοτήτων (ΦΕΚ 692/τ.Β'/1991). 8. Την Υ. 1687/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθν. Οικονοµίας "Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθν. Οικονοµίας" (Β/104), αποφασίζουµε: Εγκρίνουµε την απόφαση αριθ. 399/92 του Α.Χ.Σ, η οποία λήφθηκε κατά την συνεδρίαση και έχει ως εξής: Άρθρο 1. Εγκρίνουµε την τροποποίηση και συµπλήρωση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 2592/84 (ΦΕΚ 230/Β/85) ως εξής: ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Η παρούσα απόφαση εναρµονίζει την Ελληνική Νοµοθεσία προς την οδηγία του Συµβουλίου 91/338/ΕΟΚ (L 186/91) «περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και την χρήση µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων». Με την ανωτέρω οδηγία τροποποιείται για δέκατη φορά το παράρτηµα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ, που ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π.. 445/83 (ΦΕΚ 166/Α/1983) και την απόφ. Α.Χ.Σ. 2592/84 (ΦΕΚ 230/Β/85). Άρθρο 2. Στους παραβάτες της παρούσης επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 4 του Π.. 445/83 (ΦΕΚ 166/Α/83) όπως τροποποιήθηκε από την Απόφαση ΑΧΣ 1998/85 (ΦΕΚ 513/Β/86).

2 Άρθρο 3. Το παράρτηµα Ι της απόφ. ΑΧΣ 2592/84 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα της παρούσης απόφασης. Ωστόσο οι νέες διατάξεις δεν εφαρµόζονται στα προϊόντα που περιέχουν κάδµιο και τα οποία καλύπτονται ήδη από άλλες κοινοτικές διατάξεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο παράρτηµα Ι της απ. ΑΧΣ 2592/84 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: «24. Κάδµιο (CAS αριθ ) και οι ενώσεις του 1.1. εν γίνονται δεκτά για τη χρώση των τελικών προϊόντων που παρασκευάζονται µε βάση τις ουσίες και τα παρασκευάσµατα που αναφέρονται παρακάτω: - χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) [ ] [ ] [390422] - πολυουραιθάνη (PUR) [ ] - πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας εκτός από το πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας που χρησιµοποιείται για την παραγωγή χρωµατισµένων κυρίων µειγµάτων [ ] - οξική κυτταρίνη (CA) [ ] [ ] - ακετοβουρυτική κυτταρίνη (CAB) [ ] [ ] - εποξικές ρυτίνες [ ] Πάντως ανεξάρτητα από τη χρήση τους ή τον τελικό προορισµό τους, τα τελικά προϊόντα ή τα συστατικά των προϊόντων που παράγονται από τις ουσίες και τα παρασκευάσµατα, που αναφέρονται παραπάνω και τα οποία έχουν χρωµατιστεί µε κάδµιο, απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά εάν η περιεκτικότητά τους σε κάδµιο (εκφραζόµενη ως µεταλλικό Cd) υπερβαίνει το 0,01% κατά µάζα του πλαστικού υλικού Το σηµείο 1.1 εφαρµόζεται επίσης από τις 3 εκεµβρίου 1995: α) τελικά προϊόντα που παρασκευάζονται µε βάση τις ακόλουθες ουσίες και παρασκευάσµατα: - ρητίνης µελαµίνης φορµαλδεύδης (MF) [ ] - ρητίνη ουρίας-φορµαλδευδής (UF) [ ] - ακόρεστοι πολυεστέρες (UP) [ ] - τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) [ ] - τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο (PBT) - πολυστυρόλιο cristal/standard [ ] [ ] (1) - µεθακρυλικό µεθυλακρυλονιτρίλιο (ΑΜΜΑ) - δικτυωτό πολυαιθυλένιο (VPE) - πολυστυρόλιο impact/choc - πολυπροπυλένιο (ΡΡ) [ ] β) χρώµατα [3208] [3209] Ωστόσο, εάν η περιεκτικότητα των χρωµάτων σε ψευδάργυρο είναι υψηλή, οι συγκεντρώσεις τους σε κατάλοιπα καδµίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαµηλότερες και πάντως να µην υπερβαίνουν το 0,1% κατά µάζα.

3 1.3. Ωστόσο, οι διατάξεις των σηµείων 1.1. και 1.2. δεν εφαρµόζονται στα προϊόντα που χρωµατίζονται για λόγους ασφαλείας εν γίνονται δεκτά για τη σταθεροποίηση των ακολούθων τελικών προϊόντων που παρασκευάζονται µε βάση πολυµερή και συµπολυµερή του χλωριούχου βινυλίου. - υλικά συσκευασίας (σάκοι, δοχεία, φιάλες, καλύµµατα) [ ] [ ] [ ] - είδη γραφείου και σχολικά είδη [ ] - διακοσµητικά επίπλων, αµαξωµάτων ή [ ] παρόµοια - ενδύµατα και συναφή εξαρτήµατα ιµατισµού (στα οποία περιλαµβάνονται και τα γάντια) [ ] - υφάσµατα εµποτισµένα, επιχρισµένα, επικαλυµµένα ή µε πολλαπλές στρώσεις [ ] - συνθετικά δέρµατα [4202] (1) - δίσκοι (µουσικής) [ ] - σωληνώσεις και εξαρτήµατα σύνδεσης [ ] - πτερυγωτές πόρτες ( τύπου «σαλούν») - οχήµατα οδικών µεταφορών (εσωτερικό, εξωτερικό, κάτω µέρος αµαξώµατος) - επενδύσεις χαλύβδινων λαµαρινών για κατασκευαστικές ή βιοµηχανικές χρήσεις - µονώσεις ηλεκτρικών καλωδίων Πάντως, ανεξάρτητα από τη χρήση τους ή τον τελικό προορισµό τους, απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά των προαναφεροµένων τελικών προϊόντων ή των συστατικών αυτών των προϊόντων, που παρασκευάζονται από πολυµερή και συµπολυµερή χλωριούχου βινυλίου, που σταθεροποιούνται µε καδµιούχες ουσίες εάν η περιεκτικότητά τους σε κάδµιο (εκφραζόµενη ως µεταλλικό Cd) υπερβαίνει το 0,01% κατά µάζα πολυµερούς. Οι διατάξεις αυτές τίθενται σε ισχύ στις 30 Ιουνίου Ωστόσο, το σηµείο 2.1. δεν εφαρµόζεται στα τελικά προϊόντα στα οποία χρησιµοποιούνται σταθεροποιητές µε βάση το κάδµιο, για λόγους ασφαλείας. 3. Κατά την έννοια της παρούσας, ως επιφανειακή επεξεργασία µ κάδµιο (επικαδµίωση) νοείται οποιαδήποτε εναπόθεση ή επίστρωση µεταλλικού καδµίου σε µεταλλική επιφάνεια εν γίνονται δεκτά για την επικαδµίωση των µεταλλικών προϊόντων ή των συστατικών των προϊόντων που χρησιµοποιούνται στους ακολουθούν τοµείς / εφαρµογές: α) εξοπλισµός και µηχανήµατα για: - την παραγωγή τροφίµων [8210] [ ] [ ] [ ] [ ] [8422] [8435] [8437] [8438] [ ] - τη γεωργία [ ] (1) [ ] [8432] [8433] [8434] [8436] - την ψύξη και την κατάψυξη [8418] - την τυπογραφία και τον τύπο [8440] [8442]

4 [8443] β) εξοπλισµός και µηχανήµατα για την παραγωγή: - οικιακού εξοπλισµού [7321] [ ] [8450] [8509] [8516] - επίπλων [8465] [8466] (1) [9401] [9402] [9403] [9404] - ειδών υγιεινής [7324] - ειδών κεντρικής θέρµανσης και κλιµατισµού [7322] [8403] [8404] [8415] Πάντως, ανεξάρτητα από τη χρήση του ή τον τελικό προορισµό τους, απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά των επικαδµιωµένων τελικών προϊόντων ή των συστατικών αυτών των προϊόντων, που χρησιµοποιούνται στους τοµείς/ εφαρµογές που αναφέρονται στα στοιχεί α) και β) ανωτέρω, καθώς και στα προϊόντα που παρασκευάζονται στους τοµείς που αναφέρονται στο ανωτέρω στοιχείο β) Οι διατάξεις του σηµείου 3.1. εφαρµόζονται επίσης από τις 30 Ιουνίου 1995 στα επικαδµιωµένα προϊόντα ή τα συστατικά αυτών των προϊόντων που χρησιµοποιούνται στους τοµείς /εφαρµογές που αναφέρονται στα κατωτέρω στοιχεία α) και β), καθώς και στα προϊόντα που παρασκευάζονται στους τοµείς που αναφέρονται στο κατωτέρω στοιχείο β). α) εξοπλισµός και µηχανήµατα για την παραγωγή: - χαρτιού και χαρτονιού [ ] [8439] [8441] - υφασµάτων και ενδυµάτων [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452] β) εξοπλισµός και µηχανήµατα για την παραγωγή: (1) - υλικών βιοµηχανικής διακίνησης [8424] [8426] [8427] [8428] [8429] [8431] - οδικών και γεωργικών οχηµάτων [κεφάλαιο 87] - σιδηροδρόµων [κεφάλαιο 86] - πλοίων [κεφάλαιο 89] 3.3. Ωστόσο, τα σηµεία 3.1. και 3.2. δεν εφαρµόζονται: - για τα προϊόντα και τα συστατικά των προϊόντων που χρησιµοποιούνται στην αεροναυτική, αεροδιαστηµική, µεταλλεία, σε εφαρµογές απαιτούν υψηλό βαθµό ασφαλείας, καθώς και για τα όργανα ασφαλείας στα οδικά και γεωργικά οχήµατα, στα τραίνα και πλοία - για τις ηλεκτρικές επαφές, ανεξάρτητα από τον τοµέα στον οποίο χρησιµοποιούνται και αυτό για λόγους αξιοπιστίας τη συσκευής στην οποία τοποθετούνται." (1) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασµολόγηση και στατική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο. (ΕΕ ΑΡΙΘ. L 256 ΤΗΣ ).

5 Άρθρο 4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 31ην εκεµβρίου Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Γ. ΠΑΡΙΣΑΚΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΡ. ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Κ. Γκέγκιου, Παν. Τσουκάτος, Γεωργ. Σούνρης,. Ταραντίλης, Παν. Σίσκος,. Ψωµάς,. Λαδικός Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Μαΐου 1992 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ. ΟΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0769 EL 24.02.2006 020.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως νομοθετικών κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σχετικές διατάξεις του

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σχετικές διατάξεις του 26.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 164/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 552/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ L 396/398 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 567/Β/6 9 90)

Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 567/Β/6 9 90) ΑΠΟΦΑΣΗ: 1197/89 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 567/Β/6 9 90) ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως», ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως», ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 470/85 Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 73/23 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 183/Β/4-4-85) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 377/93 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές. (ΦΕΚ 160/Α/15-9-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ Αθήνα, Νοεμβρίου 2008 1) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ Η.Π. & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Πληροφορίες: Β. Ραυτοπούλου Τηλ: 2131515659 2) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Β.Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ.. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 335/93 Αιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ.Σ. 144 ΤΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ αυτό και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 317/92 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Α.Ν. 1998/1939 «Περί σηµάτων όπως τροποποιήθηκε µεταγενεστέρως, σε συµµόρφωση προς την Πρώτη οδηγία του Συµβουλίου της 21 ης εκεµβρίου 1998, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες"

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες" (Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 29 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 316/2010 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 872 4 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καύσιμα Αυτοκινήτων Αμόλυβδη Βενζίνη Απαιτή σεις και Μέθοδοι Δοκιμών.... 1 Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε-432

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε-432 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε-432 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A/A ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 1. Νόμος 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/18-10- 1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος 2. Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Β.17081/2964/96

Αριθ. Β.17081/2964/96 Αριθ. Β.17081/2964/96 ΦΕΚ 157/Β/13-03-1996 Συσκευές και συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες. ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

1561/1985 "ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της

1561/1985 ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της KYA 5697/590/00 ΦΕΚ 405/Β/29-03-2000 Καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων-ΕΦΕΤ

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων-ΕΦΕΤ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Για τα Κρεοπωλεία Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 14 ΑΘΗΝΑ 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων-ΕΦΕΤ 1 Το παρόν εγχειρίδιο αξιολογήθηκε και επικυρώθηκε από το Σ του ΕΦΕΤ µε την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 12479 Φ17/414/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε απλά δοχεία πίεσης. (ΦΕΚ 431/Β/24-6-91)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 37/19 Ο ΗΓΙΑ 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 563 7 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρου 11 «Επισήμανση, παρουσί αση τροφίμων» του Κώδικα Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 20 9 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 20 9 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 20 9 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ/Γ.Γ.Δ.Ε. /Γ.Δ.Π.Δ.Ε. Αρ.Πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/623 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΣΧΕΤ : ΔΙΠΑΔ/347, 402,514,533 ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα